English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Mary Roach: 10 things you didn't know about orgasm

Mary Roach: 10 affarijiet li ma kontx taf fuq l-orgasmu

Filmed:
24,932,639 views

L-Awtur ta` "Bonk" Mary Roach, tinvestiga riċerka xjentifika li mhux tant magħrufa, xi ftit minnha li saret sekli ilu, biex tagħmel 10 punti fuq l-orgażmu, ftit minnhom strambi u oħrajn li jġibu tbissima. (Din it-taħdita hi immirata lejn udjenza adulta. Id-diskrezzjoni ta min qed jara hi avżata)

- Writer
Death, the afterlife, and now sex -- Mary Roach tackles the most pondered and least understood conundrums that have baffled humans for centuries. (She's funny, too.) Full bio

AlrightAlright. I'm going to showjuru you a couplekoppja of imagesimmaġini
Mela se nurikhom xi stampi,
00:22
from a very divertingjaljenaw paperkarta
minn riċerka pjaċevoli, mhux tas-soltu,
00:26
in The JournalĠurnal of UltrasoundUltrasound in MedicineMediċina.
minn go "The Journal of Ultrasound in Medecine"
00:29
I'm going to go way out on a limbparti and say that it is the mostl-aktar divertingjaljenaw paperkarta
U hawn ha nissogra ngħid li dan hu l-izjed artiklu pjaċevoli
00:33
ever publishedippubblikat in The JournalĠurnal of UltrasoundUltrasound in MedicineMediċina.
li qatt ġie ipubblikat f'"The Journal of Ultrasound in Medicine"
00:36
The titletitlu is "ObservationsL-osservazzjonijiet of In-UteroFl-utru MasturbationMasturbation."
It-titlu hu "Observations of In-Utero Masturbation." - "Osservazzjoni ta` Masturbazzjoni fil-guf"
00:39
(LaughterLaughter)
(Daħq)
00:44
Okay. Now on the left you can see the handidejn -- that's the bigkbir arrowvleġġa --
Okay. Mela fuq ix-xellug tistaw taraw l-id. Dik il-vleġġa l-kbira.
00:47
and the penispene on the right. The handidejn hoveringtieqaf.
U l-pene fuq il-lemin. Bl-id qeda il-fuq.
00:51
And over here we have,
U fuq din in-naħa għandna
00:54
in the wordskliem of radiologistRadiologist IsraelL-Iżrajel MeisnerMeisner,
fil-kliem tar-radjoloġista Iżraeljan Meisner,
00:56
"The handidejn graspinggrasping the penispene in a fashionmoda resemblingli jixbħu masturbationmasturbation movementsmovimenti."
"L-id taqbad il-pene, f'movimenti assoċċjati mal-masturbazzjoni"
00:59
BearIkollhom in mindmind this was an ultrasoundultrasound,
Żommu f'moħħkhom li dan "ultrasound".
01:04
so it would have been movingjiċċaqalqu imagesimmaġini.
Jiġifieri li dawn ikunu stampa tiċċallaq.
01:06
OrgasmOrgasm is a reflexr-rifless of the autonomicnervituri nervousnervuż systemsistema.
L-Orgażmu huwa prodott tas-sistema nervuż awtonomiku.
01:08
Now this is the partparti of the nervousnervuż systemsistema
Din hija il-parti mis-sistema nervuża
01:11
that dealsjittratta with the things that we don't consciouslykonxjament controlkontroll,
li tieħu ħsieb dawk l-affarijiet li man nkunux konxji minnhom.
01:13
like digestiondiġestjoni, heartqalb raterata and sexualsesswali arousalarousal.
bħad-diġestjoni, ir-ritmu tal-qalb, u l-istimulu sesswali.
01:16
And the orgasmorga reflexr-rifless can be triggeredattivat
L-orgażmu jista jiġi stimulat
01:20
by a surprisinglyb'mod sorprendenti broadwiesgħa rangefirxa of inputinput.
b'ħafna modi.
01:22
GenitalĠenitali stimulationstimulazzjoni. DuhDuh.
Stimulazzjoni ġenitali. Duh.
01:26
But alsoukoll KinseyKinsey interviewedintervistati a womanmara
Imma fl-istess ħin Kinsey, kellu intervista ma mara,
01:29
who could be broughtmiġjuba to orgasmorga
li setgħet torgażma
01:31
by havingwara li someonexi ħadd strokestroke her eyebroweyebrow.
billi xi ħadd jmellsila il-ħaġeb. eyebrow
01:34
People with spinalspinali cordkorda injuriesferiti,
Uħud bi ħsara fl-ispina,
01:37
like paraplegiasparaplegias, quadriplegiasquadriplegias,
bħal parapliġja u kwadrupliġja, fi kliem ieħor paraliżi
01:39
will oftenħafna drabi developjiżviluppaw a very, very sensitivesensittiv areażona
ħafna drabi jkollhom xi parti sensittiva ħafna ħafna
01:41
right abovehawn fuq the levellivell of theirtagħhom injuryħsara,
eżatt il-fuq minn fejn weġġgħu.
01:44
whereverkull fejn that is.
Tkun fejn tkun.
01:46
There is suchtali a thing as a kneeirkoppa orgasmorga in the literatureletteratura.
Hemm dokumentat orgażmu tal-irkoppa fil-kitba.
01:48
I think the mostl-aktar curiouskurjuż one that I camedaħal acrossmadwar
Naħseb l-iżjed każ kurjuż li qatt iltqajt miegħu
01:51
was a casekaż reportrapport of a womanmara
kien il-każ irappurtat taċ waħda mara
01:55
who had an orgasmorga everykull wieħed time she brushedjitfarfar her teethsnien.
li kellha orgażmu kull darba li taħsel sniena.
01:57
(LaughterLaughter)
(Iżjed daħq)
02:01
This was something in the complexkumpless
Din kellha x'taqsam,
02:04
sensory-motorsensorja tal-mutur actionazzjoni of brushingbroxk her teethsnien
mal-movimenti li tagħmel waqt il-ħasil ta` snien
02:07
was triggeringli kkawża orgasmorga.
li kien qed iġegħla torgażma
02:11
And she wentmar to a neurologistnewrologu who was fascinatedfascinated.
Imsomma, dil-mara marret għand in-neuroloġista li ħa nteress kbir f'dan il-każ.
02:13
He checkediċċekkjat to see if it was something in the toothpastetoothpaste,
Għal l-ewwel iċċekja jekk kienx mit-"toothpaste".
02:16
but no -- it happenedġara with any brandmarka.
Imma le, tkun liema tkun id-ditta, ma tagħmilx differenza.
02:19
They stimulatedstimulati her gumsgomom
Stimulawla il-ħanek
02:22
with a toothpicktoothpick, to see if that was doing it.
b'toothpick, biex jaraw jekk jirnexxilhomx.
02:24
No. It was the wholesħiħ, you know, motionmozzjoni.
Le, xejn. Kien il-proċess kollu li kien qed jagħti dar-riżultat.
02:26
And the amazingaqwa thing to me is that
U l-biċċa stramba għalija hi,
02:30
now you would think this womanmara would like have
li ovvjament se timmaġina li dil-mara se jkollha
02:33
excellenteċċellenti oralorali hygieneiġjene.
iġene orali eċċelenti.
02:35
(LaughterLaughter)
(Daħq)
02:37
SadlySadly she -- this is what it said in the journalġurnal paperkarta --
Sfortunatament, skond il-ġurnal,
02:41
"She believedmaħsub that she was possessedfil-pussess by demonsdemons
"Kienet temmen li kienet iposseduta mix-xjaten
02:43
and switchedjinqalbu to mouthwashmouthwash for her oralorali carekura."
u bdiet tuża mouthwash għal iġene orali"
02:46
It's so sadimdejjaq.
Miskina.
02:49
(LaughterLaughter)
(Daħq)
02:51
I interviewedintervistati, when I was workingxogħol on the bookktieb,
Meta kont qeda naħdem fuq il-ktieb, kelli intervista
02:52
I interviewedintervistati a womanmara who can think herselflilha nfisha to orgasmorga.
ma mara, li bil-ħsieb biss, kien ikollha orgażmu.
02:55
She was partparti of a studystudju at RutgersRutgers UniversityUniversità.
Dil-mara kienet parti mill-istudju ta l-Universita taċ Rutgers.
02:59
You gottagotta love that. RutgersRutgers.
Ma tistax ma toġgħbokx. Rutgers.
03:02
So I interviewedintervistati her in OaklandOakland,
Mela kelli l-intervista magħha f'Oakland
03:04
in a sushisushi restaurantrestorant.
f'ristorant li jservi sushi (ikel ġappuniż).
03:07
And I said, "So, could you do it right here?"
Staqsejta "Allura, jista jkollok orgażmu issa, hawnhekk?"
03:09
And she said, "Yeah, but you know I'd ratherpjuttost finishfinitura my mealikla if you don't mindmind."
U rrispondiet "Iva, imma jekk ma jimpurtax nippreferi nkompli niekol"
03:12
(LaughterLaughter)
(Daħq)
03:15
But afterwardswara she was kindtip enoughbiżżejjed to demonstratejuru
Wara l-ikla għamlitli dimostrazzjoni
03:17
on a benchbank outsidebarra.
fuq bank barra.
03:19
It was remarkablenotevoli. It tookħa about one minuteminuta.
Kienet xi ħaga rimarkabbli. ħadet xi minuta biss.
03:21
And I said to her,
U staqsejta,
03:23
"Are you just doing this all the time?"
"Allura tagħmel hekk il-ħin kollu?"
03:26
(LaughterLaughter)
(Daħq)
03:29
She said, "No. HonestlyOnest when I get home I'm usuallyġeneralment too tiredgħajjien."
Qaltli "Le. Onestament meta nasal id-dar, nkun għajjiena ħafna issoltu"
03:30
(LaughterLaughter)
(Daħq)
03:35
She said that the last time she had donemagħmul it
Qaltli li l-aħħar darba li għamlita
03:38
was on the DisneylandDisneyland tramtram.
kienet fuq tram f'Disneyland.
03:41
(LaughterLaughter)
(Daħq)
03:43
The headquarterskwartieri ġenerali for orgasmorga, alongflimkien the spinalspinali nervenerv,
Is-sors ewlieni ta` l-orgażmu, qiegħda man-nervituri tad-dahar
03:45
is something calledimsejħa the sacralsakrali nervenerv rootgħeruq, whichliema is back here.
f'xi ħaġa msejħa is-"sacral nerve root". Li qeda hawn wara.
03:48
And if you triggertrigger, if you stimulatejistimulaw l- with an electrodeelettrodu,
U jekk tistimula, b'electrode (xokk żgħir)
03:54
the precisepreċiża spotpost, you will triggertrigger an orgasmorga.
il-punt eżatt, se jkollok orgażmu.
03:57
And it is a factfatt that you can triggertrigger spinalspinali reflexespalpebrali
Filfatt jista jkollok rispons ta` l-ispina
04:01
in deadmejta people --
f'nies mejta.
04:05
a certainċerti kindtip of deadmejta personpersuna, a beating-heartjtilfu-qalb cadavercadaver.
Ċertu tip ta` mejtin imma, kadavri bil-qalb għada tħabbat.
04:07
Now this is somebodyxi ħadd who is brain-deadbrain-dead,
Dan ikun xi ħadd li għandu moħħu mejjet, stat veġetali,
04:10
legallylegalment deadmejta, definitelydefinittivament checkediċċekkjat out,
legalment mejjet, ikkonfermat mit-tobba,
04:12
but is beingbenessri keptmiżmuma aliveħaj on a respiratorrespiratur,
imma miżmum ħaj fuq il-magni respiratorji,
04:14
so that theirtagħhom organsl-organi will be oxygenatedossiġenat
ħalli l-organi tagħhom jiġu ossiġenati sew
04:16
for transplantationtrapjant.
biex ikunu jistgħu jintużaw għal trapjant.
04:18
Now in one of these brain-deadbrain-dead people,
Mela f'dawn il-mejtin
04:20
if you triggertrigger the right spotpost,
jekk tolqot il-post eżatt
04:23
you will see something everykull wieħed now and then.
tara rispons kultant.
04:25
There is a reflexr-rifless calledimsejħa the LazarusLazarus reflexr-rifless.
Dan ir-rispons jgħidulu ir-rispons ta` Lażżru.
04:28
And this is -- I'll demonstratejuru as bestl-aħjar I can, not beingbenessri deadmejta.
U issa ha nipprova nurikhom mill-aħjar li nista, billi miniex mejta.
04:30
It's like this. You triggertrigger the spotpost.
Tagħmel hekk, tmiss il-punt eżatt.
04:36
The deadmejta guy, or galgal, goestmur ... like that.
U l-mejjet jew mejta tagħmel ... hekk.
04:38
Very unsettlingunsettling for people workingxogħol in pathologypatoloġija labslaboratorji.
Ma tantx tiġi apprezzata min minn jaħdem laboratorju patoloġiku.
04:43
(LaughterLaughter)
(Daħq)
04:46
Now if you can triggertrigger the LazarusLazarus reflexr-rifless in a deadmejta personpersuna,
Issa jekk tista tagħmel ir-rifless ta Lażżru f'persuna mejta,
04:47
why not the orgasmorga reflexr-rifless?
għala mhux ir-rifless orgażmatiku?
04:52
I askedstaqsa this questionmistoqsija to a brainmoħħ deathmewt expertespert,
Staqsejt dil-mistoqsija lill-esperta fuq stat veġetali,
04:55
StephanieStephanie MannMann, who was foolishfoolish enoughbiżżejjed to returnritorn my emailsemails.
Stephanie Mann, li kienet ċuċ biżżejjed li irrisponditli l-emails.
04:59
(LaughterLaughter)
(Daħq)
05:02
I said, "So, could you conceivablykonċettwalment
Qedtila, "Allura, hemm ċans sew
05:03
triggertrigger an orgasmorga in a deadmejta personpersuna?"
li jista` jkun hemm orgażmu f'persuna mejta?`
05:06
She said, "Yes, if the sacralsakrali nervenerv is beingbenessri oxygenatedossiġenat,
Qaltli " Jekk is-Sacral nerve jkun ossiġinat iva.
05:08
you conceivablykonċettwalment could."
Hemm ċans kbir li tista"
05:10
ObviouslyOvvjament it wouldn'tma tkunx be as much fungost for the personpersuna.
Ovvjament ma tantx se tkun ta gost għal persuna.
05:14
But it would be an orgasmorga --
Imma se tkun orgażmu --
05:18
(LaughterLaughter)
(Daħq)
05:20
nonethelessmadankollu.
xorta.
05:21
I actuallyattwalment suggestedsuġġerit to -- there is a researcherimprendituri at the UniversityUniversità of AlabamaAlabama
Jien isuġġerejta lil -- riċerkatur fl-Universita t'Alabama
05:23
who does orgasmorga researchriċerka.
li jagħmel riċerka fuq l-orgażmi.
05:26
I said to her, "You should do an experimentesperiment.
Qedtila, "Missek tesperimenta.
05:28
You know? You can get cadaverscadavers if you work at a universityuniversità."
Taf int, għandek dawk il-kadavri kollha, ħabba xogħlok fl-universita"
05:30
I said, "You should actuallyattwalment do this."
Qedtila "Bis-serjeta qed ngħidlek"
05:33
She said, "You get the humanbniedem subjectssuġġetti reviewreviżjoni boardabbord approvalapprovazzjoni for this one."
Qaltli "Il-Permess mingħand il-bord ta esperimentazzjoni fuq il-bniedem f'idek."
05:35
(LaughterLaughter)
(Daħq)
05:38
AccordingSkond l- to 1930s marriageżwieġ manualmanwal authorawtur,
Skond l-awtur ta manwal fuq iż-żwieġ, li nħareg fl-1930
05:40
TheodoorTheodoor vanvan dede VeldeVelde,
Theodoor Van de Velde,
05:43
a slightżgħira seminalseminal odorodor can be detectedsab on the breathnifs of a womanmara
riħa ħafifa ta sperma tista tiġi innutata ma n-nifs ta` mara
05:45
withinfi ħdan about an hoursiegħa after sexualsesswali intercourseintercourse.
sa wara siegha li jkollha x'taqsam sesswalment.
05:49
TheodoorTheodoor vanvan dede VeldeVelde was something of a semenis-semen connoisseurconnoisseur.
Theodore Van de Velde kien espert ta l-isperma.
05:53
(LaughterLaughter)
(Daħq)
05:57
This is a guy writingmiktub a bookktieb, "IdealIdeali MarriageIż-żwieġ," you know.
Dan hu l-persuna li kiteb "Ideal Marriage - Iż-Żwieg Idejali" għal ġieħna.
05:59
Very heavytqal heterotransistors guy.
Raġel eterosesswali kemm tista.
06:01
But he wrotekiteb in this bookktieb, "IdealIdeali MarriageIż-żwieġ" --
Imma fil-ktieb tiegħu "Ideal Marriage - Iż-Żwieg Idejali"
06:04
he said that he could differentiatetiddistingwi betweenbejn the semenis-semen of a youngżgħażagħ man,
kiteb li seta jagħraf id-differenza bejn l-isperma ta raġel żagħżugħ
06:06
whichliema he said had a freshfrisk, exhilaratingexhilarating smellriħa,
li skond hu, għandha riħa friska, eżilaranti
06:10
and the semenis-semen of maturematur menirġiel,
u l-isperma ta raġel matur
06:14
whoseli semenis-semen smelledsmelled quotekwotazzjoni,
li l-sperma tieghu kellha riħa ta, u hawn nikkwota
06:16
"RemarkablySegwew like that of the flowersfjuri of the SpanishSpanjol chestnutqastan.
"Rimarkabbli, bħal fjuri tal-Ġellewza Spanjola.
06:18
SometimesXi kultant quitepjuttost freshlyfriska floralfjuri,
Kultant qisa fjura għada tiftaħ
06:21
and then again sometimeskultant extremelyestremament pungentpunġenti."
u kultant ukoll qawwija wisq"
06:23
(LaughterLaughter)
(Daħq)
06:25
Okay. In 1999, in the stateistat of IsraelL-Iżrajel,
Mela, fl-1999, fl-Izrael
06:30
a man beganbeda hiccuppinghiccupping.
raġel qabdu is-sulluzzu.
06:33
And this was one of those caseskażijiet that wentmar on and on.
U kien wieħed minn dawk il-każijiet li jibqa sejjer u sejjer.
06:35
He triedippruvat everything his friendsħbieb suggestedsuġġerit.
Ipprova kull ma ssuġerewlu sħabu.
06:38
Nothing seemeddeher to help.
Xejn ma ħadem.
06:40
DaysIjiem wentmar by. At a certainċerti pointpunt, the man,
Għaddew il-jiem. F'ċertu mument, dar-raġel
06:42
still hiccuppinghiccupping, had sexsess with his wifemara.
bis-sulluzzu għaddej, kellu x'jaqsam ma martu.
06:45
And lolo and beholdbehold, the hiccupshiccups wentmar away.
U ċum bum, is-sulluzzu telaq.
06:48
He told his doctortabib, who publishedippubblikat a casekaż reportrapport
Qal lit-tabib tieghu, li ppublika rapport tal-kaz
06:50
in a CanadianKanadiż medicalmediku journalġurnal undertaħt the titletitlu,
f'ġurnal mediku Kanadiz, taht it-titlu,
06:54
"SexualSesswali IntercourseIntercourse as a PotentialPotenzjali TreatmentIt-trattament
"Is-Sess bħala Kura Possibli
06:57
for IntractableIntractable HiccupsHiccups."
ta Sulluzzu Kontinwu"
06:59
I love this articleartikolu because at a certainċerti pointpunt they suggestedsuġġerit
Joġgħobni mmens dan l-artiklu għax f'ċertu punt jissuġerixxu
07:02
that unattachedmhux imwaħħla hiccuppershiccuppers could try masturbationmasturbation.
li dawk li jaqbadhom is-sulluzzu u jkunu single, jippruvaw il-masturbazzjoni.
07:05
(LaughterLaughter)
(Daħq)
07:09
I love that because there is like a wholesħiħ demographicdemografiku: unattachedmhux imwaħħla hiccuppershiccuppers.
Toġgħobni dik għax daħħlu parti demografika ġdida. Nies single bis-sulluzzu.
07:10
(LaughterLaughter)
(Daħq)
07:14
MarriedMiżżewġin, singlewaħda, unattachedmhux imwaħħla hiccupperhiccupper.
Miżżewgin. Single. Single's bis-sulluzzu
07:16
In the 1900s, earlykmieni 1900s
Fil-bidu ta` l-1900
07:22
gynecologistsgynecologists, a lot of gynecologistsgynecologists believedmaħsub
ġinekoloġisti, ħafna minnhom kienu jemmnu
07:25
that when a womanmara has an orgasmorga
li meta mara jkollha orgażmu,
07:27
the contractionsġbid b ' uġieħ serveiservu to suckterda ' the semenis-semen up throughpermezz ta ' the cervixcervix
il-kontrazzjonijiet iservu biex jiġbdu l-isperma lejn iċ-ċerviċi (cervix)
07:30
and sorttip of delivertwassal it really quicklymalajr to the eggbajda,
u b'hekk l-isperma tasal iżjed malajr ħdejn il-bajda.
07:35
therebygħalhekk uppingupping the oddsodds of conceptionkonċepiment.
B'hekk jiżdied iċ-ċans ta` konċepiment.
07:37
It was calledimsejħa the "upsuckupsuck" theoryteorija.
Kienet imsejħa it-tejorija "Upsuck"
07:40
(LaughterLaughter)
(Daħq)
07:42
If you go all the way back to HippocratesHippocrates,
Jekk tmorru lura sa żmien Hippocrates,
07:44
physicianstobba believedmaħsub that orgasmorga in womenin-nisa was not just
it-tobba kienu jemmnu li l-orgażmu f'mara ma kienux biss tajbin
07:49
helpfulutli for conceptionkonċepiment, but necessarymeħtieġa.
għal konċepiment, imma neċessarji.
07:52
DoctorsIt-tobba back then were routinelyrutina tellingtgħid menirġiel
It-tobba ta dak iz-żmien kienu jgħidu lil irġiel
07:55
the importanceimportanza of pleasuringpleasuring theirtagħhom wivesnisa.
l-importanza li jagħtu pjaċir il-marthom.
07:59
Marriage-manualŻwieġ manwali authorawtur and semen-sniffersperma-iskanjar
Il-kittieb tal-Marriage Manual, u espert tar-riħa ta` l-isperma
08:03
TheodoorTheodoor vanvan dede VeldeVelde --
Theodore Van de Velde --
08:05
(LaughterLaughter)
(Daħq)
08:07
has a linelinja in his bookktieb.
għandu frażi fil-ktieb tiegħu.
08:08
I lovedimħabba this guy. I got a lot of mileagemili out of TheodoorTheodoor vanvan dede VeldeVelde.
Għoġobni dar-raġel, sibt ħafna xi ngħid fuqu, is-sur Theodore Van de Velde.
08:11
He had this linelinja in his bookktieb
Mela kellu sentenza fil-ktieb tiegħu,
08:15
that supposedlysuppost comestaqa ' from the HabsburgHabsburg MonarchyMonarchy,
li suppost ġejja mill-Monarkija ta` Habsburg. (l-Awtrijaċi)
08:17
where there was an empressempress MariaMaria TheresaTheresa,
Dawn kellhom Imperatriċi Maria Tereża,
08:20
who was havingwara li troubleinkwiet conceivingkonċepita.
li kellha problema tikonċepixi.
08:23
And apparentlyapparentement the royalroyal courtqorti physiciantabib said to her,
U apparentament it-tabib tal-familja rjali qallha,
08:25
"I am of the opinionopinjoni
"Jien ta` l-opinjoni
08:28
that the vulvavulva of your mostl-aktar sacredsagru majestyil-Maesta r
li il-vulva, ta` l-Onorevoli Majesta`
08:30
be titillatedtitillated for some time priorqabel to intercourseintercourse."
tiġi eċċitata qabel maj jkollha x'taqsam"
08:32
(LaughterLaughter)
(Daħq)
08:35
It's apparentlyapparentement, I don't know, on the recordrekord somewherex'imkien.
Apparentament, manafx fejn, hemm miktub li
08:36
MastersIl-kaptani and JohnsonJohnson: now we're movingjiċċaqalqu forwardquddiem to the 1950s.
Masters u Johnson: issa mxejna lejn il-ħamsinijiet (1950's).
08:40
MastersIl-kaptani and JohnsonJohnson were upsuckupsuck skepticsxettiċi,
kienu xettiċi tat-tejorija upsuck.
08:44
whichliema is alsoukoll really fungost to say.
U anka biex tgħida iġġiblek tbissima.
08:47
They didn't buyjixtru it.
Ma niżżluwiex.
08:50
And they decideddeċiż, beingbenessri MastersIl-kaptani and JohnsonJohnson,
U ddeċidew, billi huma Masters u Johnson,
08:52
that they would get to the bottomqiegħ of it.
li jinvestigawa.
08:54
They broughtmiġjuba womenin-nisa into the lablab -- I think it was fiveħamsa womenin-nisa --
Ġabu xi nisa ġo laboratorju. Naħseb kienu ħamsa.
08:56
and outfittedoutfitted them with cervicalċervikali capstappijiet
U libbsuhom kappep fuq iċ-ċerviċi (cervix)
08:59
containingli jkun fihom artificialartifiċjali semenis-semen.
li kellhom fihom, sperma artifiċjali.
09:02
And in the artificialartifiċjali semenis-semen
U f'din l-isperma artifiċjali,
09:05
was a radio-opaquetar-radju-opak substancesustanza,
kien hemm sustanza li fuq X-ray
09:07
suchtali that it would showjuru up on an X-rayRay.
kienet tidher, msejjħa radio-opaque.
09:09
This is the 1950s.
Dan kien fil-bidu tal-ħamsinijiet.
09:12
AnywayXorta these womenin-nisa satsib in frontquddiem of an X-rayRay deviceapparat.
Imsomma dawn in-nisa qadu bilqeda quddiem magna tal-X-ray.
09:14
And they masturbatedmasturbated.
U bdew jimmasturbaw.
09:18
And MastersIl-kaptani and JohnsonJohnson lookedħares to see if the semenis-semen was beingbenessri suckedirdigħ up.
U Masters u Johnson qadu attenti biex jaraw jekk l-isperma jigiex miġbud il-fuq.
09:20
Did not find any evidenceevidenza of upsuckupsuck.
Ma sabu l-ebda evidenza ta "upsuck".
09:24
You mayjista ' be wonderingmintix, "How do you make artificialartifiċjali semenis-semen?"
Nimmaġimakhom taħsbu "Imma kif tagħmel sperma artifiċjali?"
09:26
(LaughterLaughter)
(Daħq)
09:30
I have an answerrisposta for you. I have two answerstweġibiet.
Għandi tweġiba għalikhom, anzi tnejn.
09:35
You can use flourdqiq and waterilma, or cornstarchcornstarch and waterilma.
Tista tuza` jew dqiq u ilma jew lamtu tal-qamħirrun (cornstarch) u ilma
09:37
I actuallyattwalment foundmisjub threetlieta separateseparati recipesriċetti in the literatureletteratura.
filfatt sibt dawn iġ-ġiex riċetti f'artikli differenti.
09:40
(LaughterLaughter)
(Daħq)
09:44
My favoritefavorit beingbenessri the one that saysjgħid --
Il-favorita tiegħi tkun dik li tgħid --
09:45
you know, they have the ingredientsingredjenti listedelenkati,
taf int, jkollok il-lista ta` l-ingredjenti.
09:47
and then in a reciperiċetta it will say, for exampleeżempju,
u mbad ir-riċetta li tgħidlek, per eżempju,
09:49
"YieldĠabra: two dozentużżana cupcakescupcakes."
"Tagħmel ġiex tużżani pasti"
09:51
This one said, "YieldĠabra: one ejaculateeġukalazzjoni."
Din kellha miktub "Tagħmel, eġakulazzjoni waħda."
09:53
(LaughterLaughter)
(Daħq)
09:56
There's anotherieħor way that orgasmorga mightjista ' boostspinta ' l quddiem fertilityfertilità.
Hemm mod ieħor kif l-orgażmu jista jżid il-fertilita`.
09:59
This one involvesjinvolvi menirġiel.
Din tinvolvi l-irġiel.
10:01
SpermL-isperma that sittoqgħod around in the bodykorp for a weekġimgħa or more
L-isperma li ddum fil-ġisem għal ġimgħa jew iżjed
10:03
starttibda to developjiżviluppaw abnormalitiesanormalitajiet
tibda` tifforma anormalitajiet
10:05
that make them lessanqas effectiveeffettiv at head-bangingbanging ras theirtagħhom way
li jagħmluwa inqas effetiva biex ir-ras ta l-isperma isib ruħa
10:08
into the eggbajda.
ġol-bajda.
10:10
BritishIngliżi sexologistsexologist RoyRoy LevinLevin
Is-sesswologu Ingliż Roy Levin
10:12
has speculatedspeculated that this is perhapsforsi why menirġiel
spekula li din hi probabli għalfejn l-irġiel
10:14
evolvedevolvew to be suchtali enthusiasticĦerqana and frequentfrekwenti masturbatorsmasturbators.
evolvew f'masturbaturi entużjastiċi u frekwenti.
10:16
He said, "If I keep tossingtossing myselfmyself off
Qal "Jekk noqod inġerrieħ ta` spiss
10:20
I get freshfrisk sperml-isperma beingbenessri mademagħmul."
ikolli sperma dejjem friska u b'saħħita"
10:22
WhichLi I thought was an interestinginteressanti ideaidea, theoryteorija.
Li jien ħsibta kienet ideja interessanti, tejoritikament.
10:24
So now you have an evolutionaryevoluzzjonarju excuseskuża.
Allura issa intom l-irġiel għandkhom skuża evolutarja.
10:28
(LaughterLaughter)
(Daħq)
10:30
Okay.
Okay.
10:34
(LaughterLaughter)
(Daħq)
10:37
AlrightyAlrighty. There is considerablekonsiderevoli evidenceevidenza for upsuckupsuck in the animalannimal kingdomrenju --
Mela, fl-annimali hemm evidenza konsiderevoli li l-upsuck teżisti.
10:39
pigsmajjali, for instanceeżempju.
Per eżempju il-ħniezer.
10:44
In DenmarkId-Danimarka, the DanishDaniż NationalNazzjonali CommitteeKumitat for PigTal-majjal ProductionProduzzjoni
Fid-Danimarka, l-Kumitat Internazzjonali tal-Produzzjoni tal-Majjal,
10:46
foundmisjub out that if you
sab illi jekk
10:50
sexuallysesswalment stimulatejistimulaw l- a sowħanżira while you artificiallyartifiċjalment inseminateinseminate her,
tistimula sesswalment il-majjala qabel tuża l-inseminazzjoni artifiċjali,
10:52
you will see a six-percent' sitta fil-mija increaseżid in the farrowingkaxxi fejn jitwieldu raterata,
ha tara titjieb ta` sitta` fil-mija fil-konċepiment,
10:56
whichliema is the numberin-numru of pigletsmajjali żgħar producedprodott.
li jisarraf f'iżjed ħnieżer żgħar prodotti.
10:59
So they camedaħal up with this planpjan, this five-pointħames ponot stimulationstimulazzjoni planpjan
Allura ġew b'dal-pjan. Pjan imqassam f'ħames punti ta stimulazzjoni
11:02
for the sowsħnieżer femminili.
għal majjaliet.
11:05
And they had the farmersbdiewa -- there is postersposters they put in the barnbarn,
Ġagħlu lir-raħħal -- għamlulhom il-posters fl-istallel
11:07
and they have a DVDID-DVD.
u anka DVD.
11:10
And I got a copykopja of this DVDID-DVD.
U jien għandi kopja ta dan id-DVD.
11:12
(LaughterLaughter)
(Daħq)
11:14
This is my unveilingunveiling, because I am going to showjuru you a clipclip.
Din se tkun il-punt qawwi tat-taħdita tieghi. Se nurikhom biċċa minnu.
11:15
(LaughterLaughter)
(Daħq)
11:19
So uh, okay.
Mela.
11:21
Now here we go in to the -- lala lala lala, off to work.
Mela tlaqna.... la la la għax-xogħol.
11:23
It all looksjistenna very innocentinnoċenti.
Kollox jidher innoċenti.
11:26
He's going to be doing things with his handsidejn
Se jagħmel affarijiet b'idejh
11:29
that the boarħanżir selvaġġ would use his snoutgeddum, lackingnieqsa handsidejn. Okay.
li l-faħal jagħmel b'imnieħru, la m'għandux idejn. Użgur.
11:31
(LaughterLaughter)
(Daħq)
11:35
This is it. The boarħanżir selvaġġ has a very oddstramb courtshipqrati repertoirerepertorju.
Mela din hi. Il-faħal jinnamra naqa stramb.
11:38
(LaughterLaughter)
(Daħq)
11:43
This is to mimicjimitaw the weightpiż of the boarħanżir selvaġġ.
Din biex timita it-toqol tal-faħal/
11:47
(LaughterLaughter)
(Daħq)
11:49
You should know, the clitorisclitoris of the pigħanżir, insideġewwa the vaginavaġina.
Għandkhom tkunu tafu li l-klitoride tal-majjala, qegħda ġol-vaġina.
11:52
So this mayjista ' be sorttip of titillatingtitillating for her. Here we go.
Din naħseb tkun eċċitanti għalija. Tlaqna.
11:55
(LaughterLaughter)
(Daħq)
11:58
And the happykuntenti resultriżultat.
U ir-riżultat.
12:20
(ApplauseApplause)
(Applaws)
12:22
I love this videovideo.
Joġgħobni dal-vidjow.
12:24
There is a pointpunt in this videovideo, towardslejn the beginningbidu
Hemm punt fil-vidjo, fil-bidu
12:26
where they zoomzoom in for a closeqrib up of his handidejn with his weddingżwieġ ringring,
fejn jiżżumjaw fuq idu, u għandu ċurkett taż-żwieg fuqa,
12:28
as if to say, "It's okay, it's just his jobxogħol. He really does like womenin-nisa."
qishom qed jgħidu "Dan xogħlu biss qed jagħmel. Iva jħobbhom in-nisa."
12:30
(LaughterLaughter)
(Daħq)
12:35
Okay. Now I said -- when I was in DenmarkId-Danimarka, my hostospitanti was namedisem AnneAnne MarieMarie.
Mela. Kif qedt -- meta kont id-Danimarka, dik li ospitatni kien jisimha Anne Marie.
12:39
And I said, "So why don't you just stimulatejistimulaw l- the clitorisclitoris of the pigħanżir?
U staqsejta, " Allura, flok dak kollu, għala ma taqbdux tistimolaw direttament il-klitoride tal-majjala?
12:42
Why don't you have the farmersbdiewa do that?
Għala ir-raħħala ma jagħmlux hekk?
12:48
That's not one of your fiveħamsa stepspassi."
Dik mhiex qegħda fil-ħames punti tagħkhom.
12:50
She said -- I have to readaqra you what she said, because I love it.
Qaltli -- u hawn se naqralkhom għax toġghobni kif qalitili.
12:52
She said, "It was a bigkbir hurdleostakolu
Qalet " Il-problema ewlenija
12:54
just to get farmersbdiewa to touchtouch underneathtaħt the vulvavulva.
kienet biex iġġghiel ir-raħħal imiss taħt il-vulva.
12:56
So we thought, let's not mentionssemmi the clitorisclitoris right now."
Allura għedna, mhux se nsemmu l-klitoride għalissa żgur".
12:59
(LaughterLaughter)
(Daħq)
13:02
ShyShy but ambitiousambizzjużi pigħanżir farmersbdiewa, howevermadankollu, can purchasexiri a -- this is trueveru --
Raħħala li jkunu ambizzjużi imma jiddejqu, jistaw jixtru -- u din vera --
13:07
a sowħanżira vibratorVibratur,
vibrator għal majjala,
13:10
that hangshangs on the sperml-isperma feederli jgħaqqdu tubetubu to vibratejivvibraw.
li jiddendel mat-tubu ta` fejn joħrog l-isperma u jivvibra.
13:12
Because, as I mentionedimsemmija,
Għax kif semmejt,
13:14
the clitorisclitoris is insideġewwa the vaginavaġina.
il-klitoride, qegħda ġol-vaġina.
13:17
So possiblypossibbilment, you know, a little more arousingarousing than it looksjistenna.
Possibilment, iżjed eċċitanti milli tinstema`.
13:19
And I alsoukoll said to her,
U edtila ukoll,
13:22
"Now these sowsħnieżer femminili. I mean, you mayjista ' have noticedinnutat there,
"Dawk il-majjaliet, jekk innutajt,
13:24
The sowħanżira doesn't look to be in the throesthroes of ecstasyekstasi."
qas jidhru li qed jieħdu xi pjecir ta barra minn hawn."
13:26
And she said, you can't make that conclusionkonklużjoni,
Irrisponditni " Ma tistax tgħid"
13:29
because animalsannimali don't registerjirreġistraw
Għax l-annimali ma jurux
13:31
painuġigħ or pleasurepjaċir on theirtagħhom facestiffaċċja in the samel-istess way that we do.
uġigħ jew pjaċir fuq wiċċhom, fl-istess mod bħalna.
13:34
They tendtendenza to -- pigsmajjali, for exampleeżempju, are more like dogsklieb.
Il-majjali bħal klieb.
13:36
They use the upperfuq halfnofs of the facewiċċ; the earswidnejn are very expressiveespressiv.
Jużaw il-biċċa ta` fuq ta` wiċċhom, il-widnejn huma espressivi ħafna.
13:40
So you're not really sure what's going on with the pigħanżir.
Jiġifieri diffiċli tkun taf x'inhi għaddejja minnu l-majjala.
13:43
PrimatesPrimati, on the other handidejn, we use our mouthsħalq more.
Aħna il-primati, minn naħa l-oħra, nużaw ħalqna ħafna izjed.
13:46
This is the ejaculationejaculation facewiċċ of the stump-tailednqatgħet-kappell macaquemacaque.
Dan hu wiċċ is-stump-tailed macaque, waqt l-eġukulazzjoni.
13:50
(LaughterLaughter)
(Daħq)
13:54
And, interestinglyinteressanti, this has been observedosservat in femalefemminili macaquesmacaques,
U, din ġiet osservata fin-nisa macaques ukoll.
13:56
but only when mountingimmuntar anotherieħor femalefemminili.
Imma biss meta jitilaw jgħammru mara oħra.
14:00
(LaughterLaughter)
(Daħq)
14:04
MastersIl-kaptani and JohnsonJohnson, in the 1950s, they decideddeċiż,
Masters and Johnson, fl-1950s, iddeċidew,
14:07
okay, we're going to figurefigura out the entiresħiħ humanbniedem sexualsesswali responsetweġiba cycleċiklu,
okay, mela se ninvestigaw iċ-ċiklu sesswali uman kollhu.
14:09
from arousalarousal, all the way throughpermezz ta ' orgasmorga, in menirġiel and womenin-nisa --
Mit-tqanqil, sa l-orgażmu, fl-irġiel u nisa.
14:14
everything that happensjiġri in the humanbniedem bodykorp.
Dak kollu li jiġri fil-ġisem uman.
14:17
Okay, with womenin-nisa, a lot of this is happeningjiġri insideġewwa.
Mela, fin-nisa, kollox jiġri ġewwa.
14:19
This did not stop MastersIl-kaptani and JohnsonJohnson.
Din ma waqqfitx lil Masters and Johnson.
14:22
They developedżviluppat an artificialartifiċjali coitioncoition machinemagna.
Ivvintaw magna tas-sess artifiċjali.
14:24
This is basicallybażikament a penispene camerakamera on a motorbil-mutur.
Li kienet bażikament, kamera tal-pene bil-mutur.
14:29
There is a phallusphallus,
Kellek il-pene,
14:32
clearċar acrylicakriliku phallusphallus, with a camerakamera and a lightdawl sourcesors,
pene akriliku ċar, b'kamera u sors ta` dawl,
14:34
attachedmehmuża to a motorbil-mutur that is kindtip of going like this.
mwaħħla ma mutur sejjer hekk.
14:37
And the womanmara would have sexsess with it.
U n-nisa kienu jagħmlu sess magħa.
14:40
That is what they would do. Prettysabiħ amazingaqwa.
Hekk kienu jagħmlu, li hi xi ħaġa ta barra minn hawn.
14:43
SadlySadly, this deviceapparat has been dismantledżarmati.
Sfortunatament, dil-magna ġiet żarmata.
14:45
This just killsjoqtol me, not because I wanted to use it --
Tqabbadni dwejjaq kbar. Mhux għax ridt nuża.
14:47
I wanted to see it.
Ridt nara imma.
14:49
(LaughterLaughter)
(Daħq)
14:52
One fine day
Mela darba
14:55
AlfredAlfred KinseyKinsey decideddeċiż
Alfred Kinsey iddeċida
14:58
to calculateikkalkula the averagemedja distancedistanza traveledivvjaġġa by ejaculatedejaculated semenis-semen.
li jikkalkula id-distanza medja ta kemm itir l-eġukulazzjoni.
15:01
This was not idlewieqaf curiositykurżità.
Din ma kienitx għal kurżita biss.
15:06
DoctorTabib KinseyKinsey had heardjinstemgħu --
Dr. Kinsey kien semgħa --
15:08
and there was a theoryteorija kindtip of going around at the time, this beingbenessri the 1940s --
u kien hemm dit-teorija, fil-bidu ta l-1940,
15:12
that the forceforza with whichliema
li is-saħħa li
15:15
semenis-semen is thrownjintefgħu againstkontra the cervixcervix
l-sperma tiġi mwaddba maċ-ċerviċi
15:17
was a factorfattur in fertilityfertilità.
kien fattur fil-fertilita.
15:19
KinseyKinsey thought it was bunkgallarija, so he got to work.
Kinsey m'għemminiex. Allura beda jinvestiga,
15:22
He got togetherflimkien in his lablab
Ġabar fil-laboratorju tiegħu
15:25
300 menirġiel, a measuringkejl tapetape, and a moviemovie camerakamera.
300 raġel, measuring tape (strument tal-kejl) u kamera ċinematografika.
15:28
(LaughterLaughter)
(Daħq)
15:33
And in factfatt he foundmisjub
U fil-fatt sab
15:35
that in threetlieta quarterskwarti of the menirġiel
li tlett kwarti ta l-irġiel
15:37
the stuffgħalf just kindtip of sloppedslopped out.
l-eġukullajoni, kemm ħarġet u ċċarċret barra.
15:40
It wasn'tma kienx spurtedspurted or thrownjintefgħu or ejectedjinbeżqu undertaħt great forceforza.
Ma kienetx mitfugħa jew eġakulata b'xi saħħa kbira.
15:42
HoweverMadankollu, the recordrekord holderid-detentur
Imma, ir-rebbieħ
15:46
landedjinħattu l-art just shyjitmeżmżu of the eight-foottmien pied markmarka, whichliema is impressiveimpressjonanti.
ġie ikkalkullat li waddaba ftit inqas minn tmien piedi. Li hi xi ħaġa impressjonanti.
15:50
(LaughterLaughter)
(Daħq)
15:52
(ApplauseApplause)
(Applaws)
15:54
Yes. ExactlyEżattament.
Eżatt.
15:55
(LaughterLaughter)
(Daħq)
15:57
SadlySadly, he's anonymousanonimu. His nameisem is not mentionedimsemmija.
Sfortunatament, baqa anonimu. M'hemmx ismu
15:58
In his write-upwrite-up,
fl-artiklu,
16:01
in his write-upwrite-up of this experimentesperiment in his bookktieb,
fl-istess kitba, parti mill-esperiment għal ktieb tiegħu
16:05
KinseyKinsey wrotekiteb,
Kinsey kiteb,
16:07
"Two sheetsfolji were laidstabbiliti down to protecttipproteġi the orientalorjentali carpetstwapet."
"Ġiex lożor intużaw biex jiġu protetti t-twapet."
16:10
(LaughterLaughter)
(Daħq)
16:14
WhichLi is my secondit-tieni favoritefavorit linelinja
Li hu t-tieni frażi favorita għalija,
16:16
in the entiresħiħ oeuvreoeuvre of AlfredAlfred KinseyKinsey.
fil-kitba kollha ta` Alfred Kinsey.
16:18
My favoritefavorit beingbenessri, "CheeseĠobon crumbscrumbs spreadtixrid before a pairpar of copulatingcopulating ratsfirien
Il-favorita tiegħi tkun "ġobon mxerred ħdejn koppja firien jitgħammru
16:20
will distracttfixkilhom the femalefemminili, but not the malemaskili."
se jtellfu l-mara imma mhux ir-raġel."
16:24
(LaughterLaughter)
(Daħq)
16:27
Thank you very much.
Grazzi mill-qalb.
16:29
(ApplauseApplause)
(Applaws)
16:31
ThanksGrazzi!
Grazzi!
16:35

▲Back to top

About the speaker:

Mary Roach - Writer
Death, the afterlife, and now sex -- Mary Roach tackles the most pondered and least understood conundrums that have baffled humans for centuries. (She's funny, too.)

Why you should listen

Freelance writer and humorist turned accidental science journalist Mary Roach likes to ask the questions we all wonder about but are usually too polite to mention. What happens after we die, anyway? How fast do cadavers rot? Can a corpse have an orgasm?

Writing the Health & Body column for Salon.com quickened her interest in the dead -- that, and looking at the hit count for her columns on cadavers. Her books Stiff and Spook sprung out of research done for a proposed Salon column called the Dead Beat (sadly, it was killed). Her most recent book, Bonk, is a romp through the current landscape of gynecology, sex research and the adult novelty industry.

In addition to her dry (and sometimes silly) wit, Roach has a penchant for funny voices, faking her way through interviews with expert scientists, and wheedling her way into strange locales, among them a dildo factory and under the business end of an ultrasound wand during coitus.

More profile about the speaker
Mary Roach | Speaker | TED.com