English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@IBM

Raphael Arar: How we can teach computers to make sense of our emotions

Raphael Arar: Kako možemo naučiti računala da raspoznaju naše osjećaje

Filmed:
1,087,894 views

Kako možemo stvoriti umjetnu inteligenciju s kojom će ljudi stvarno htjeti komunicirati? Raphael Arar predlaže da počnemo stvaranjem umjetnosti. On dijeli s vama interaktivne projekte koji pomažu umjetnoj inteligenciji istražiti složene ideje poput nostalgije, intuicije i razgovora - sve u svrhu ostvarivanja cilja stvaranja naše buduće tehnologije toliko ljudskom koliko i umjetnom.

- Designer, researcher
IBM's Raphael Arar creates art and designs experiences that examine the complexities of our increasingly technocentric lives. Full bio

I considerrazmotriti myselfsebe one partdio artistumjetnik
and one partdio designerdizajner.
Smatram se dijelom
umjetnikom i dijelom dizajnerom.
00:13
And I work at an artificialUmjetna
intelligenceinteligencija researchistraživanje lablaboratorija.
Radim u istraživačkom laboratoriju
za umjetnu inteligenciju.
00:18
We're tryingtežak to createstvoriti technologytehnologija
Pokušavamo stvoriti tehnologiju
00:22
that you'llvi ćete want to interactinterakcija with
in the fardaleko futurebudućnost.
s kakvom ćete htjeti komunicirati
u daljnjoj budućnosti.
00:24
Not just sixšest monthsmjeseci from now,
but try yearsgodina and decadesdesetljeća from now.
Ne samo šest mjeseci od sada,
već godinama, desetljećima dalje.
00:27
And we're takinguzimanje a moonshotbočni osiguranja
Mi predlažemo ambiciozan projekt:
00:33
that we'lldobro want to be
interactingu interakciji with computersračunala
da ćemo htjeti komunicirati s računalima
00:34
in deeplyduboko emotionalemotivan waysnačine.
na duboko emocionalne načine.
00:37
So in ordernarudžba to do that,
Pa, kako bismo to postigli,
00:40
the technologytehnologija has to be
just as much humanljudski as it is artificialUmjetna.
tehnologija mora biti
u istoj mjeri ljudska koliko i umjetna.
00:41
It has to get you.
Mora vas razumjeti.
00:46
You know, like that insideiznutra jokevic
that'llto će have you and your bestnajbolje friendprijatelj
Znate, poput privatne šale zbog koje
vi i vaš najbolji prijatelj
00:49
on the floorkat, crackingkreking up.
umirete od smijeha na podu.
00:52
Or that look of disappointmentrazočaranje
that you can just smellmiris from milesmilja away.
Ili ono razočaranje na licu
koje možete vidjeti još izdaleka.
00:54
I viewpogled artumjetnost as the gatewayprolaz to help us
bridgemost this gappraznina betweenizmeđu humanljudski and machinemašina:
Za mene je umjetnost poveznica koja pomaže
smanjiti jaz između ljudi i strojeva:
01:00
to figurelik out what it meanssredstva
to get eachsvaki other
shvatiti što to znači kad se razumijemo,
01:07
so that we can trainvlak AIAI to get us.
tako da možemo obučiti umjetnu
inteligenciju da nas razumije.
01:10
See, to me, artumjetnost is a way
to put tangibleopipljiv experiencesiskustva
Vidite, meni je umjetnost
sredstvo spajanja opipljiva iskustva
01:13
to intangibleneopipljiv ideasideje,
feelingsosjećaji and emotionsemocije.
s neopipljivim idejama,
osjećajima i emocijama.
01:17
And I think it's one
of the mostnajviše humanljudski things about us.
Mislim da je to jedna
od najljudskijih stvari u vezi s nama.
01:21
See, we're a complicatedsložen
and complexkompleks bunchmnogo.
Znate, mi smo komplicirana
i složena gomila.
01:25
We have what feelsosjeća like
an infinitebeskonačan rangeopseg of emotionsemocije,
Imamo ono što se čini kao
beskonačan raspon osjećaja,
01:28
and to topvrh it off, we're all differentdrugačiji.
a povrh toga, svi smo različiti.
01:31
We have differentdrugačiji familyobitelj backgroundspozadine,
Imamo različita obiteljska porijekla,
01:34
differentdrugačiji experiencesiskustva
and differentdrugačiji psychologiespsihologije.
različita iskustva i
različitu psihologiju.
01:36
And this is what makesmarke life
really interestingzanimljiv.
To je ono što život
čini stvarno zanimljivim.
01:40
But this is alsotakođer what makesmarke
workingrad on intelligentinteligentan technologytehnologija
No, to je ono što čini rad
na inteligentnoj tehnologiji
01:43
extremelykrajnje difficulttežak.
iznimno teškim.
01:46
And right now, AIAI researchistraživanje, well,
I trenutno, istraživanje AI-a,
01:49
it's a bitbit lopsidedobješena on the techtech sidestrana.
naginje na stranu tehnologije.
01:53
And that makesmarke a lot of senseosjećaj.
I to ima smisla.
01:55
See, for everysvaki
qualitativekvalitativne thing about us --
Vidite, svaku kvalitativnu
stvar u vezi s nama,
01:57
you know, those partsdijelovi of us that are
emotionalemotivan, dynamicdinamičan and subjectivesubjektivan --
znate, te dijelove nas koji su
emocionalni, dinamični i subjektivni,
01:59
we have to convertPretvoriti it
to a quantitativekvantitativan metricmetrički:
moramo pretvoriti u kvantitativnu mjeru:
02:04
something that can be representedzastupljeni
with factsčinjenicama, figuresfigure and computerračunalo codekodirati.
nešto što se može predstaviti
činjenicama, brojevima i računalnim kodom.
02:07
The issueizdanje is, there are
manymnogi qualitativekvalitativne things
Problem je što postoje
mnoge kvalitativne stvari
02:13
that we just can't put our fingerprst on.
koje ne možemo skroz razumjeti.
02:16
So, think about hearingsluh
your favoriteljubimac songpjesma for the first time.
Zamislite da prvi put
slušate svoju najdražu pjesmu.
02:20
What were you doing?
Što ste radili tada?
02:25
How did you feel?
Kako ste se osjećali?
02:28
Did you get goosebumpsGoosebumps?
Jeste li se naježili?
02:30
Or did you get firedotkaz up?
Jeste li se uzbudili?
02:33
HardTeško to describeopisati, right?
Teško je opisati, zar ne?
02:36
See, partsdijelovi of us feel so simplejednostavan,
Znate, neki se dijelovi nas
čine jednostavni,
02:38
but underpod the surfacepovršinski,
there's really a tontona of complexitysloženost.
no, ispod površine ima hrpa složenosti.
02:40
And translatingprevođenje
that complexitysloženost to machinesstrojevi
I prevesti tu kompleksnost strojevima
02:44
is what makesmarke them modern-daysavremen moonshotsmoonshots.
ono je što je čini suvremenim
lansiranjem na Mjesec.
02:47
And I'm not convinceduvjeren that we can
answerodgovor these deeperdublje questionspitanja
Nisam uvjeren da možemo
odgovoriti na ova dublja pitanja
02:50
with just onesone and zerosnule alonesam.
samo pomoću jedinica i nula.
02:54
So, in the lablaboratorija, I've been creatingstvaranje artumjetnost
Stoga sam u laboratoriju stvarao umjetnost
02:57
as a way to help me
designdizajn better experiencesiskustva
na način na koji će mi
pomoći dizajnirati bolja iskustva
02:59
for bleeding-edgekrvarenje-rub technologytehnologija.
za najnoviju tehnologiju.
03:01
And it's been servingservirati as a catalystkatalizator
I ono služi kao pokretač
03:03
to beefgovedina up the more humanljudski waysnačine
that computersračunala can relatepovezati to us.
za jačanje ljudskijih načina putem kojih
se računala mogu poistovjetiti s nama.
03:05
ThroughKroz artumjetnost, we're tackingprednji jarbol i prveno
some of the hardestnajteži questionspitanja,
Putem umjetnosti, bavimo
se nekim od najtežih pitanja,
03:10
like what does it really mean to feel?
recimo, što to točno znači "osjećati"?
03:12
Or how do we engageangažirati and know
how to be presentpredstaviti with eachsvaki other?
Ili kako da se uključimo i znamo
kako biti prisutni jedni s drugima?
03:16
And how does intuitionintuicija
affectutjecati the way that we interactinterakcija?
I kako intuicija utječe na način
na koji komuniciramo?
03:20
So, take for exampleprimjer humanljudski emotionemocija.
Uzmimo za primjer ljudske osjećaje.
03:26
Right now, computersračunala can make senseosjećaj
of our mostnajviše basicosnovni onesone,
Trenutno, računala mogu
razumjeti ona najosnovnija,
03:28
like joyradost, sadnesstuga,
angerbijes, fearstrah and disgustgađenje,
poput sreće, tuge,
ljutnje, straha i gnušanja,
03:31
by convertingpretvaranje those
characteristicskarakteristike to mathmatematika.
tako što pretvaraju te
karakteristike u matematiku.
03:35
But what about the more complexkompleks emotionsemocije?
No, što je sa složenijim osjećajima?
03:39
You know, those emotionsemocije
Znate, onim osjećajima
03:41
that we have a hardteško time
describingopisujući to eachsvaki other?
koje nam je teško opisati jedni drugima?
03:43
Like nostalgianostalgija.
Poput nostalgije.
03:45
So, to exploreistražiti this, I createdstvorio
a piecekomad of artumjetnost, an experienceiskustvo,
Dakle, kako bih to istražio,
stvorio sam umjetninu, iskustvo,
03:47
that askedpitao people to sharePodjeli a memorymemorija,
koje je tražilo od ljudi
da podijele sjećanje
03:51
and I teamedsprega up with some datapodaci scientistsznanstvenici
i udružio sam se s
podatkovnim znanstvenicima
03:53
to figurelik out how to take
an emotionemocija that's so highlyvisoko subjectivesubjektivan
da bih odgonetnuo kako uzeti emociju
koja je toliko subjektivna
03:55
and convertPretvoriti it into something
mathematicallymatematički preciseprecizan.
i pretvoriti je u nešto
matematički precizno.
03:59
So, we createdstvorio what we call
a nostalgianostalgija scorepostići
Dakle, stvorili smo ono
što zovemo rezultatom nostalgije
04:03
and it's the heartsrce of this installationmontaža.
i on je sama srž ove instalacije.
04:06
To do that, the installationmontaža
askspita you to sharePodjeli a storypriča,
Kako bismo to postigli, ova
instalacija traži da joj kažete priču,
04:08
the computerračunalo then analyzesanalize it
for its simplerjednostavnije emotionsemocije,
računalo to zatim analizira
u jednostavnije osjećaje,
04:11
it checksprovjerava for your tendencysklonost
to use past-tenseProšlo vrijeme wordingtekst
provjerava vašu sklonost
k uporabi prošlog vremena,
04:14
and alsotakođer looksizgled for wordsriječi
that we tendskloni to associatesuradnik with nostalgianostalgija,
a traži i riječi
koje povezujemo s nostalgijom,
04:17
like "home," "childhooddjetinjstvo" and "the pastprošlost."
poput "dom", "djetinjstvo" i "prošlost".
04:20
It then createsstvara a nostalgianostalgija scorepostići
Ono zatim definira rezultat nostalgije,
04:24
to indicatenaznačiti how nostalgicnostalgičan your storypriča is.
kako bi odredilo koliko
je vaša priča nostalgična.
04:26
And that scorepostići is the drivingvožnja forcesila
behindiza these light-basedsvjetlo-based sculpturesskulpture
I taj je rezultat pokretačka sila
iza ovih svjetlosnih skulptura,
04:29
that serveposlužiti as physicalfizička embodimentsutjelovljenja
of your contributiondoprinos.
koje služe kao fizička
utjelovljenja vašeg doprinosa.
04:33
And the higherviši the scorepostići,
the rosierkuce the huenijanse.
Što je rezultat viši, ružičastija je boja.
04:37
You know, like looking at the worldsvijet
throughkroz rose-coloredružičast glassesnaočale.
Znate, kao da gledate na svijet
ružičastim naočalama.
04:40
So, when you see your scorepostići
Dakle, kad vidite svoj rezultat
04:44
and the physicalfizička representationprikaz of it,
i njegov fizički prikaz,
04:47
sometimesponekad you'dti bi agreesložiti
and sometimesponekad you wouldn'tne bi.
ponekad ćete se složiti
s njim, a ponekad ne.
04:50
It's as if it really understoodrazumjeti
how that experienceiskustvo madenapravljen you feel.
To je kao da shvatite kako
ste se osjećali zbog tog iskustva.
04:53
But other timesputa it getsdobiva trippedSpotaknuo up
No, koji put dođe do nekog zapleta
04:57
and has you thinkingmišljenje
it doesn't understandrazumjeti you at all.
i onda mislite kako vas ne razumije uopće.
04:59
But the piecekomad really servessluži to showpokazati
Međutim, skulptura stvarno dokazuje
05:02
that if we have a hardteško time explainingobjašnjavajući
the emotionsemocije that we have to eachsvaki other,
da ako nam je teško objasniti
osjećaje jedni drugima,
05:04
how can we teachučiti a computerračunalo
to make senseosjećaj of them?
kako onda možemo naučiti
računalo da ih razumije?
05:08
So, even the more objectivecilj partsdijelovi
about beingbiće humanljudski are hardteško to describeopisati.
Dakle, čak je i objektivnije
aspekte čovjeka teško opisati.
05:12
Like, conversationrazgovor.
Poput razgovora.
05:15
Have you ever really triedpokušala
to breakpauza down the stepskoraci?
Jeste li ikad pokušali razložiti korake?
05:17
So think about sittingsjedenje
with your friendprijatelj at a coffeekava shopdućan
Zamislite da sjedite
s prijateljem u kafiću
05:20
and just havingima smallmali talk.
i samo čavrljate.
05:23
How do you know when to take a turnskretanje?
Kako znate kad je
vaš red da pričate?
05:25
How do you know when to shiftsmjena topicsteme?
Kako znate kada promijeniti temu?
05:27
And how do you even know
what topicsteme to discussraspravljati?
I kako uopće znate
o kojim temama raspravljati?
05:29
See, mostnajviše of us
don't really think about it,
Većina nas zapravo
ne razmišlja puno o tome,
05:33
because it's almostskoro seconddrugi naturepriroda.
jer nam to dolazi prirodno.
05:35
And when we get to know someonenetko,
we learnnaučiti more about what makesmarke them tickkrpelj,
Pa kad se pobliže upoznamo s nekim,
naučimo o tome što ih određuje
05:37
and then we learnnaučiti
what topicsteme we can discussraspravljati.
i onda naučimo o kojim
temama možemo raspravljati.
05:40
But when it comesdolazi to teachingnastava
AIAI systemssustavi how to interactinterakcija with people,
No, kad se radi o učenju AI sustava
kako komunicirati s ljudima,
05:43
we have to teachučiti them
stepkorak by stepkorak what to do.
moramo ih naučiti korak
po korak što treba činiti.
05:46
And right now, it feelsosjeća clunkynezgrapnih.
Trenutno, ono se čini nezgrapnim.
05:49
If you've ever triedpokušala to talk
with AlexaAlexa, SiriSiri or GoogleGoogle AssistantPomoćnik,
Ako ste ikad pokušali razgovarati
s Alexom, Siri ili Googleovim pomoćnikom,
05:53
you can tell that it or they
can still soundzvuk coldhladno.
možete uvidjeti da ona
još uvijek zvuče hladno.
05:57
And have you ever gottendobivši annoyedojađen
I jeste li se ikad uzrujali
06:02
when they didn't understandrazumjeti
what you were sayingizreka
kad ona nisu razumjela
što ste im govorili
06:04
and you had to rephrasepreformulirati what you wanted
20 timesputa just to playigrati a songpjesma?
pa ste morali 20 puta mijenjati upit,
samo da biste čuli željenu pjesmu?
06:06
AlrightU redu, to the creditKreditna of the designersdizajneri,
realisticrealno communicationkomunikacija is really hardteško.
Dobro, u obranu dizajnera,
realistična komunikacija stvarno je teška.
06:11
And there's a wholečitav branchpodružnica of sociologysociologija,
I postoji cijela grana sociologije,
06:16
calledzvao conversationrazgovor analysisanaliza,
zvana konverzacijska analiza,
06:18
that triespokušava to make blueprintsnacrte
for differentdrugačiji typesvrste of conversationrazgovor.
koja pokušava napraviti nacrte
za različite vrste razgovora.
06:20
TypesVrste like customerkupac serviceservis
or counselingsavjetovanje, teachingnastava and othersdrugi.
Vrste poput korisničke podrške
ili savjetovanja, poučavanja i ostalo.
06:23
I've been collaboratingu suradnji
with a conversationrazgovor analystanalitičar at the lablaboratorija
Surađivao sam s konverzacijskim
analitičarem u laboratoriju,
06:28
to try to help our AIAI systemssustavi
holddržati more human-soundingčovjek traži conversationsrazgovori.
kako bih pokušao pomoći našim AI sustavima
da zvuče više kao ljudi u razgovoru.
06:31
This way, when you have an interactioninterakcija
with a chatbotporazgovarati se on your phonetelefon
Na taj način, kad komunicirate
s chatbotom na mobitelu
06:36
or a voice-basedglas-temeljen systemsistem in the carautomobil,
ili s glasovnim sustavom u autu,
06:39
it soundszvukovi a little more humanljudski
and lessmanje coldhladno and disjointedrazjedinjeno..
ono zvuči više kao osoba,
a manje hladna i udaljena.
06:41
So I createdstvorio a piecekomad of artumjetnost
Zato sam stvorio umjetninu
06:46
that triespokušava to highlightistaknuti
the roboticrobotski, clunkynezgrapnih interactioninterakcija
koja pokušava naglasiti
robotsku, nezgrapnu interakciju,
06:47
to help us understandrazumjeti, as designersdizajneri,
kako bi nama dizajnerima pomogla razumjeti
06:50
why it doesn't soundzvuk humanljudski yetjoš
and, well, what we can do about it.
zašto još uvijek ne zvuči ljudski
i što mi tu možemo napraviti.
06:52
The piecekomad is calledzvao BotBot to BotBot
Ovaj komad zove se Bot to bot
06:57
and it putsstavlja one conversationalrazgovorni
systemsistem againstprotiv anotherjoš
i stavlja jedan konverzacijski
sustav nasuprot drugom,
06:58
and then exposesizlaže it to the generalgeneral publicjavnost.
a onda to izlaže javnosti.
07:01
And what endskrajevi up happeningdogađa
is that you get something
I onda se dogodi da dobijete nešto
07:04
that triespokušava to mimicimitirati humanljudski conversationrazgovor,
što pokušava preslikati ljudski razgovor,
07:06
but fallsSlapovi shortkratak.
ali ne uspijeva.
07:08
SometimesPonekad it worksdjela and sometimesponekad
it getsdobiva into these, well,
Ponekad ono radi,
a ponekad zapadne u neke
07:10
loopspetlje of misunderstandingnesporazum.
oblike nesporazuma.
07:13
So even thoughiako the machine-to-machinestroja do stroja
conversationrazgovor can make senseosjećaj,
Zato, iako razgovor stroja
sa strojem može imati smisla,
07:14
grammaticallygramatički and colloquiallykolokvijalno,
gramatički i kolokvijalno,
07:17
it can still endkraj up
feelingosjećaj coldhladno and roboticrobotski.
ono i dalje može zvučati
hladno i robotski.
07:20
And despitebez obzira na checkingprovjeravanje all the boxeskutije,
the dialoguedijalog lacksnema soulduša
I unatoč tome što ispunjava
sve zahtjeve, nema duše u dijalogu
07:23
and those one-offJednokratna quirksigra riječima
that make eachsvaki of us who we are.
i one jedinstvene posebnosti
koje svatko od nas ima.
07:27
So while it mightmoć be grammaticallygramatički correctispravan
Pa iako jest gramatički točno
07:30
and usesnamjene all the right
hashtagshashtags and emojisemojis,
i koristi se svim pravim
hashtagovima i emotikonima,
07:32
it can endkraj up soundingzvučni mechanicalmehanički
and, well, a little creepyjezivo.
ipak može zvučati mehanički
i malo jezivo.
07:35
And we call this the uncannynevjerojatna valleydolina.
To nazivamo jezovitom dolinom.
07:39
You know, that creepinesscreepiness factorfaktor of techtech
Znate, čimbenik jeze za tehnologiju
07:41
where it's closeblizu to humanljudski
but just slightlymalo off.
koja je gotovo ljudska,
ali ipak malo nedostaje da to bude.
07:43
And the piecekomad will startpočetak beingbiće
Umjetnina će biti određena
07:46
one way that we testtest
for the humannessljudskost of a conversationrazgovor
kad budemo ispitivali ljudskost razgovora
07:48
and the partsdijelovi that get
lostizgubljen in translationprijevod.
i dijelove koji su se
izgubili u prijevodu.
07:51
So there are other things
that get lostizgubljen in translationprijevod, too,
Postoje i druge stvari koje se
izgube u prijevodu,
07:54
like humanljudski intuitionintuicija.
poput ljudske intuicije.
07:57
Right now, computersračunala
are gainingdobivanjem more autonomyautonomija.
Trenutno, računala stječu
sve veću samostalnost.
07:59
They can take carebriga of things for us,
Mogu preuzeti neke naše brige,
08:01
like changepromijeniti the temperaturetemperatura
of our houseskuća basedzasnovan on our preferencesosobne postavke
poput promjene temperature u našim
domovima u skladu s našim željama,
08:03
and even help us drivepogon on the freewayAutocesta.
čak nam pomoći i u vožnji autocestom.
08:06
But there are things
that you and I do in personosoba
No, postoje stvari koje
vi i ja radimo uživo,
08:09
that are really difficulttežak
to translatePrevedi to AIAI.
koje je vrlo teško prevesti za AI.
08:12
So think about the last time
that you saw an oldstar classmaterazreda or coworkersuradnika.
Pomislite na zadnji put kad ste vidjeli
starog školskog prijatelja ili kolegu.
08:15
Did you give them a hugzagrljaj
or go in for a handshakestisak ruke?
Jeste li ih zagrlili
ili se samo rukovali s njima?
08:21
You probablyvjerojatno didn't think twicedvaput
Vjerojatno niste o tome puno dvojili,
08:24
because you've had so manymnogi
builtizgrađen up experiencesiskustva
jer ste imali toliko pohranjenih iskustava
08:26
that had you do one or the other.
da ste morali učiniti ili jedno ili drugo.
08:28
And as an artistumjetnik, I feel
that accesspristup to one'sjedan je intuitionintuicija,
Kao umjetnik, smatram da je
pristup nečijoj intuiciji,
08:31
your unconsciousbez svijesti knowingpoznavanje,
vašem nesvjesnom znanju,
08:34
is what helpspomaže us createstvoriti amazingnevjerojatan things.
ono što nam pomaže
stvoriti nevjerojatne stvari.
08:36
BigVeliki ideasideje, from that abstractsažetak,
nonlinearnelinearne placemjesto in our consciousnesssvijest
Velike ideje iz tog apstraktnog,
nelinearnog mjesta u našoj svjesti,
08:39
that is the culminationvrhunac
of all of our experiencesiskustva.
koje je vrhunac svog našeg iskustva.
08:43
And if we want computersračunala to relatepovezati to us
and help amplifypojačati our creativekreativan abilitiessposobnosti,
I ako želimo da nas računala razumiju
i povećaju naše kreativne sposobnosti,
08:47
I feel that we'lldobro need to startpočetak thinkingmišljenje
about how to make computersračunala be intuitiveintuitivan.
onda smatram da ćemo morati razmišljati
o tome kako učiniti računala intuitivnima.
08:52
So I wanted to exploreistražiti
how something like humanljudski intuitionintuicija
Zato sam htio istražiti kako se
nešto poput ljudske intuicije,
08:56
could be directlydirektno translatedpreveo
to artificialUmjetna intelligenceinteligencija.
može izravno prevesti
za umjetnu inteligenciju.
08:59
And I createdstvorio a piecekomad
that exploresistražuje computer-basedkompjuterski intuitionintuicija
Stvorio sam umjetninu koja
istražuje računalnu intuiciju
09:03
in a physicalfizička spaceprostor.
u fizičkom prostoru.
09:06
The piecekomad is calledzvao WayfindingWayfinding,
Zove se Wayfinding
09:08
and it's setset up as a symbolicsimbolički compasskompas
that has fourčetiri kinetickinetička sculpturesskulpture.
i oblikovana je kao simbolički kompas
koji ima četiri kinetičke skulpture.
09:10
EachSvaki one representspredstavlja a directionsmjer,
Svaka od njih predstavlja smjer;
09:14
northsjeverno, eastistočno, southjug and westzapadno.
sjever, istok, jug i zapad.
09:16
And there are sensorssenzori setset up
on the topvrh of eachsvaki sculptureskulptura
Na vrhu svake skulpture su senzori
09:19
that captureuhvatiti how fardaleko away
you are from them.
koji snimaju koliko ste udaljeni od njih.
09:21
And the datapodaci that getsdobiva collectedprikupljeni
Svi ti prikupljeni podaci
09:24
endskrajevi up changingmijenjanje the way
that sculpturesskulpture movepotez
na kraju mijenjaju pokret skulpture
09:25
and the directionsmjer of the compasskompas.
i smjer kompasa.
09:28
The thing is, the piecekomad doesn't work
like the automaticAutomatsko doorvrata sensorsenzor
Stvar je u tome da umjetnina ne reagira
poput senzora na automatskim vratima,
09:31
that just opensotvara
when you walkhodati in frontispred of it.
koja se jednostavno otvore
kad im priđete.
09:35
See, your contributiondoprinos is only a partdio
of its collectionkolekcija of livedživjeli experiencesiskustva.
Znate, vaš doprinos samo je dio
njezine zbirke proživljenih iskustava.
09:37
And all of those experiencesiskustva
affectutjecati the way that it movespotezi.
I sva ta iskustva utječu
na način na koji se kreće.
09:42
So when you walkhodati in frontispred of it,
Tako da kad hodate pred njom,
09:46
it startspočinje to use all of the datapodaci
ona počinje koristiti sve svoje podatke
09:48
that it's captureduhvaćen
throughoutkroz its exhibitionizložba historypovijest --
koje je prikupila tijekom
svoje izložbene povijesti,
09:50
or its intuitionintuicija --
ili svoju intuiciju,
09:53
to mechanicallymehanički respondodgovarati to you
basedzasnovan on what it's learnednaučeno from othersdrugi.
kako bi mehanički reagirala na vas
temeljeno na prikupljenom od drugih.
09:55
And what endskrajevi up happeningdogađa
is that as participantssudionici
Na kraju se dogodi da kao sudionici
09:59
we startpočetak to learnnaučiti the levelnivo
of detaildetalj that we need
počinjemo učiti količinu
detalja koji su nam potrebni
10:02
in ordernarudžba to manageupravljati expectationsočekivanja
kako bismo upravljali očekivanjima
10:04
from bothoba humansljudi and machinesstrojevi.
i ljudi i strojeva.
10:06
We can almostskoro see our intuitionintuicija
beingbiće playedigrao out on the computerračunalo,
Gotovo da možemo vidjeti kako
se naša intuicija odvija na računalu,
10:09
picturingzamišljaš all of that datapodaci
beingbiće processedobrađuju in our mind'sum je eyeoko.
zamisliti kako se svi ti podaci
procesuiraju u našim mislima.
10:13
My hopenada is that this typetip of artumjetnost
Moja želja je da će ova vrsta umjetnosti
10:17
will help us think differentlyrazličito
about intuitionintuicija
pomoći nam da drukčije
razmišljamo o intuiciji
10:19
and how to applyprimijeniti that to AIAI in the futurebudućnost.
i kako to primijeniti na AI u budućnosti.
10:21
So these are just a fewnekoliko examplesprimjeri
of how I'm usingkoristeći artumjetnost to feedstočna hrana into my work
Ovo su samo neki od primjera
kako koristim umjetnost za svoj posao,
10:24
as a designerdizajner and researcherIstraživač
of artificialUmjetna intelligenceinteligencija.
kao dizajnera i istraživača
umjetne inteligencije.
10:28
And I see it as a crucialpresudan way
to movepotez innovationinovacija forwardnaprijed.
Vidim to kao ključan način
da unaprijedimo inovaciju.
10:31
Because right now, there are
a lot of extremesekstremi when it comesdolazi to AIAI.
Jer trenutno, postoji mnogo
ekstrema kad govorimo o AI-ju.
10:35
PopularPopularni moviesfilmovi showpokazati it
as this destructivedestruktivno forcesila
Popularni filmovi prikazuju ga
kao silu koja uništava,
10:39
while commercialsreklama
are showingpokazivanje it as a saviorspasitelj
dok ga reklame prikazuju kao spasitelja
10:42
to solveriješiti some of the world'ssvijetu
mostnajviše complexkompleks problemsproblemi.
koji će rješiti sve
najsloženije probleme svijeta.
10:45
But regardlessbez obzira na of where you standstajati,
No, bez obzira na kojoj ste strani,
10:48
it's hardteško to denyporeći
that we're livingživot in a worldsvijet
teško je poreći da živimo u svijetu
10:50
that's becomingpostaje more
and more digitaldigitalni by the seconddrugi.
koji svakom sekundom
postaje sve više digitalan.
10:53
Our livesživot revolvevrti around our devicesuređaji,
smartpametan appliancesaparati and more.
Životi nam se vrte oko spravica,
pametnih uređaja i ostalog.
10:55
And I don't think
this will let up any time soonuskoro.
I ne mislim da će se tu
nešto skoro promijeniti.
11:01
So, I'm tryingtežak to embedugraditi
more humannessljudskost from the startpočetak.
Stoga želim u to unijeti
što više ljudskosti od samog početka.
11:04
And I have a hunchpredosjećaj that bringingdonošenje artumjetnost
into an AIAI researchistraživanje processpostupak
I slutim da je dovođenje
umjetnosti u istraživanje AI-ja
11:08
is a way to do just that.
upravo način kako to učiniti.
11:13
Thank you.
Hvala vam.
11:15
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
11:16
Translated by Ivana Varga
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

About the speaker:

Raphael Arar - Designer, researcher
IBM's Raphael Arar creates art and designs experiences that examine the complexities of our increasingly technocentric lives.

Why you should listen

While his artwork raises questions about our relationship with modernity and technology, Raphael Arar’s design work revolves around answering those questions in human-centered ways. 

Currently a designer and researcher at IBM Research, Arar has been exploring ways to translate aspects of emotional intelligence into machine-readable format. Through this, he is passionately tackling ethical platforms of artificial intelligence. Inc. Magazine says he "epitomizes the style and multi-disciplinary skill set of the modern designer," and in 2017, he was listed as one of Forbes's "30 under 30 in Enterprise Technology."

More profile about the speaker
Raphael Arar | Speaker | TED.com