ABOUT THE SPEAKER
Danit Peleg - Fashion designer
Danit Peleg created the first 3D-printed fashion collection printed entirely using home printers.

Why you should listen

Danit Peleg has always been interested in the influence of technology on fashion design. For her projects, she develops her own textiles and experiments with various technologies such as laser cutting, screen-printing and 3D printing.

Peleg believes that technology will help democratize fashion and give designers more independence in the creation process. She graduated from Shenkar in 2015 and now advises designers and fashion houses on new technologies.

More profile about the speaker
Danit Peleg | Speaker | TED.com
TEDYouth 2015

Danit Peleg: Forget shopping. Soon you'll download your new clothes

Danit Peleg: Oblideu-vos d'anar de compres: aviat podreu descarregar la vostra roba

Filmed:
1,815,304 views

La roba descarregable i imprimible està a punt d'arribar als armaris de prop teu. El que va començar per a la dissenyadora Danit Peleg com un projecte de l'escola de moda es va convertir en una col·lecció de de dissenys 3D que tenen la ressitència i flexibilitat suficient com per portar-la cada dia. "La moda és una cosa molt física", diu. "Em pregunto com es veurà el nostre món quan la nostra roba sigui digital."
- Fashion designer
Danit Peleg created the first 3D-printed fashion collection printed entirely using home printers. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:06
In the pastpassat fewpocs monthsmesos, I've been
travelingviatjant for weekssetmanes at a time
0
1157
3351
Durant els últims mesos he fet viatges
que han durat setmanes
00:10
with only one suitcasemaleta of clothesroba.
1
4532
2031
portant només una maleta.
00:12
One day, I was invitedconvidat
to an importantimportant eventesdeveniment,
2
6892
2159
Un dia em van convidar
a un acte important,
00:14
and I wanted to weardesgast
something specialespecial and newnou for it.
3
9075
2674
i volia portar alguna cosa
especial i nova.
00:17
So I lookedmirava througha través my suitcasemaleta
and I couldn'tno podia find anything to weardesgast.
4
12140
3413
Vaig regirar la maleta
sense trobar res que posar-me.
00:21
I was luckyafortunat to be at the technologytecnologia
conferenceconferència on that day,
5
16133
2930
Per sort aquell dia
era a la conferència sobre tecnologia,
00:24
and I had accessaccés to 3D printersImpressores.
6
19087
2594
i tenia accès a impressores 3D.
00:27
So I quicklyràpidament designeddissenyat
a skirtfaldilla on my computerordinador,
7
21705
2237
Vaig dissenyar una faldilla
amb l'ordinador,
00:29
and I loadedcarregat the filedossier on the printerimpressora.
8
23966
2145
i vaig pujar l'arxiu a l'impressora.
00:31
It just printedimprès the piecespeces overnightdurant la nit.
9
26135
2155
Vaig imprimir les peces aquell vespre.
00:34
The nextPròxim morningmatí,
I just tookva prendre all the piecespeces,
10
28629
2130
L'endemà vaig prendre les peces,
00:36
assembledmuntat them togetherjunts in my hotelhotel roomhabitació,
11
30783
1967
les vaig montar a l'habitació de l'hotel,
00:38
and this is actuallyen realitat the skirtfaldilla
that I'm wearingportant right now.
12
32774
2956
i és la faldilla que porto ara mateix.
00:41
(ApplauseAplaudiments)
13
35754
3900
(Aplaudiments)
00:45
So it wasn'tno ho era the first time
that I printedimprès clothesroba.
14
39678
2783
No era la primera vegada
que imprimia roba.
00:47
For my seniormajor collectioncol · lecció
at fashionmoda designdisseny schoolescola,
15
42485
2365
Per la col·lecció final
a l'escola de disseny
00:50
I decidedva decidir to try and 3D printimprimir
an entiretot fashionmoda collectioncol · lecció from my home.
16
44874
4483
vaig decidir probar d'imprimir
tota una col·lecció de moda des de casa.
00:55
The problemproblema was that I barelyamb prou feines knewsabia
anything about 3D printingimpressió,
17
49755
3457
El problema era que no sabia gaire
sobre la impressió en 3D,
00:58
and I had only ninenou monthsmesos to figurefigura out
how to printimprimir fivecinc fashionablemoda looksaspecte.
18
53236
4775
i només tenia nou mesos per descobrir
com imprimir cinc conjunts vàlids.
01:04
I always feltsentia mostla majoria creativecreatiu
when I workedtreballat from home.
19
59158
2774
Sempre em sento més creativa
quan treballo des de casa.
01:07
I lovedestimat experimentingexperimentant with newnou materialsmaterials,
20
61956
2388
Em va agradar molt experimentar
amb nous materials,
01:09
and I always triedintentat
to developdesenvolupar newnou techniquestècniques
21
64368
2209
i sempre he provat
noves tècniques
01:12
to make the mostla majoria uniqueúnic textilestèxtil
for my fashionmoda projectsprojectes.
22
66601
3503
per fer els materials més exclusius
per els meus projectes de moda.
01:16
I lovedestimat going to oldvell factoriesfàbriques
and weirdestrany storesbotigues
23
70509
2596
M'agradava anar a velles fàbriques
i botigues estranyes
01:18
in searchcerca of leftoverssobres
of strangeestrany powderspols and weirdestrany materialsmaterials,
24
73129
4690
buscant restes
de materials estranys i desconeguts,
01:23
and then bringportar them home to experimentexperiment on.
25
77843
2346
i portar-los a casa per fer experiments.
01:26
As you can probablyProbablement imagineimaginar,
26
80590
1483
Com poden imaginar,
01:27
my roommatescompanys d'habitació didn't like that at all.
27
82097
2015
als companys de pis no els feia gràcia.
01:29
(LaughterRiure)
28
84136
1005
(Riuen)
01:30
So I decidedva decidir to movemoure's on
to workingtreball with biggran machinesmàquines,
29
85165
4113
Així que vaig decidir mudar-me
per treballar amb grans màquines,
01:34
onesuns that didn't fiten forma in my livingvivent roomhabitació.
30
89302
2093
unes que no cabien a la sala d'estar.
01:36
I love the exactexacte
and the customcostum work I can do
31
91419
2127
M'agrada la feina
a mida que puc fer
01:39
with all kindstipus of fashionmoda technologiestecnologies,
32
93570
2146
amb tot tipus de tecnologies de la moda,
01:41
like knittingteixir machinesmàquines
and laserlàser cuttingtall and silkseda printingimpressió.
33
95740
3692
com telers i talladores làser
i estampació en seda.
01:45
One summerestiu breaktrencar, I cameva venir here
to NewNou YorkYork for an internshippràctiques
34
100498
3175
Durant un estiu, vaig venir a Nova York
per fer pràctiques
01:49
at a fashionmoda housecasa in ChinatownChinatown.
35
103697
2350
a un casa de moda de Chinatown.
01:51
We workedtreballat on two incredibleincreïble dressesvestits
that were 3D printedimprès.
36
106071
3951
Vam treballar en dos vestits increíbles
impressos en 3D.
01:56
They were amazingsorprenent --
like you can see here.
37
110598
2241
Eren fantàstics...
com poden veure.
01:59
But I had a fewpocs issuesproblemes with them.
38
113504
1920
Però vaig tenir alguns problemes.
02:00
They were madefet from harddur plasticsplàstics
and that's why they were very breakableinseparable.
39
115448
3668
Estaven fets d'un plàstic dur
i per això eren molt fràgils.
02:05
The modelsmodels couldn'tno podia sitseure in them,
40
119897
1537
Les models no podien seure,
02:06
and they even got scratchedratllat
from the plasticsplàstics undersota theirels seus armsarmes.
41
121458
3388
i s'esgarrapaven amb els plàstics
que tenien sota els braços.
02:10
With 3D printingimpressió, the designersdissenyadors
had so much freedomllibertat
42
125444
3011
Amb l'impressió 3D, els dissenyadors
tenen molta més llibertat
02:13
to make the dressesvestits look
exactlyexactament like they wanted,
43
128479
3282
per fer que els vestits es vegin
exactament com ells volen,
02:17
but still, they were very dependentdepenent
on biggran and expensivecar industrialindustrial printersImpressores
44
131785
5593
però tot i així, depenien molt
de les grans impressores industrials
02:22
that were locatedsituat in a lablaboratori
farlluny from theirels seus studioestudi.
45
137402
3157
que es trobaven als laboratoris
lluny dels seus estudis.
02:26
LaterMés tard that yearcurs, a friendamic gaveva donar me
a 3D printedimprès necklaceCollaret,
46
141451
3438
Aquell mateix any, un amic em regalà
un collaret imprimit en 3D,
02:30
printedimprès usingutilitzant a home printerimpressora.
47
144913
2135
fet amb una impresora doméstica.
02:32
I knewsabia that these printersImpressores
were much cheapermés barat
48
147072
2146
Sabia que aquestes eren
molt més barates
02:34
and much more accessibleaccessible
than the onesuns we used at my internshippràctiques.
49
149242
3256
i molt més accessibles
que les de les meves pràctiques.
02:38
So I lookedmirava at the necklaceCollaret,
50
152984
1406
Vaig mirar el collaret,
02:39
and then I thought, "If I can
printimprimir a necklaceCollaret from home,
51
154414
3463
i vaig pensar: "Si puc imprimir
un collaret des de casa,
02:43
why not printimprimir my clothesroba from home, too?"
52
157901
2155
per què no imprimir
també la meva roba?"
02:46
I really likedagradat the ideaidea that I wouldn'tno ho faria
have to go to the marketmercat
53
161108
3037
M'agradava la idea de no
haver d'anar a la botiga
02:49
and pickcollir fabricsteixits that
someonealgú elsealtra cosa chosetriar to sellvendre --
54
164169
2624
i agafar teixits que algú altre
havia escollit vendre...
02:52
I could just designdisseny them
and printimprimir them directlydirectament from home.
55
166817
4086
Els podria dissenyar i imprimir-los
directament des de casa.
02:57
I foundtrobat a smallpetit makerspacemakerspace,
56
172184
1867
Vaig trobar un espai de creadors,
02:59
where I learnedaprès everything
I know about 3D printingimpressió.
57
174075
2623
on vagi aprendre tot el que sé
sobre la impressió 3D.
03:02
Right away, they literallyliteralment
gaveva donar me the keyclau to the lablaboratori,
58
177036
2595
De seguida em van donar
la clau del laboratori,
03:05
so I could experimentexperiment
into the night, everycada night.
59
179655
3018
perquè pogués experimentar
cada nit fins tard.
03:08
The mainprincipal challengedesafiament was to find the right
filamentfilament for printingimpressió clothesroba with.
60
183260
3898
El repte principal va ser trobar
el filament amb què imprimir la roba.
03:12
So what is a filamentfilament?
61
187182
1156
I què és un filament?
03:13
FilamentFilament is the materialmaterial
you feedalimentar the printerimpressora with.
62
188362
2432
És el material amb què funciona
l'impressora.
03:16
And I spentgastat a monthmes or so
experimentingexperimentant with PLAPLA,
63
190818
2902
Vaig passar com un mes
experimentant amb PLA,
03:19
whichquin is a harddur and scratchyraspadat,
breakableinseparable materialmaterial.
64
193744
3161
que és un material rígid,
fràgil i que a més pica.
03:23
The breakthroughavenç cameva venir
when I was introducedintroduït to FilaflexFilaflex,
65
197632
2683
Tot va canviar
quan vaig descobrir el Filaflex,
03:25
whichquin is a newnou kindamable of filamentfilament.
66
200339
1542
que és un nou tipus de filament,
03:27
It's strongfort, yetencara very flexibleflexible.
67
201905
2340
És fort i, tot i així, molt flexible.
03:29
And with it, I was ablecapaç to printimprimir
the first garmentpeça,
68
204269
3834
I amb això vaig poder imprimir
la primera peça,
03:33
the redvermell jacketjaqueta that had
the wordparaula "LibertLiberté" --
69
208127
3448
la jaqueta vermella
amb la paraula "Liberté"
03:37
"freedomllibertat" in FrenchFrancès --
70
211599
1195
("Llibertat", en francès)
03:38
embeddedincrustat into it.
71
212818
1513
estampada en ella.
03:39
I chosetriar this wordparaula because I feltsentia
so empoweredhabilitat and freegratuït
72
214355
2793
La vaig escollir perquè
em sentia lliure i poderosa
03:42
when I could just designdisseny
a garmentpeça from my home
73
217172
2303
per poder dissenyar
una peça des de casa
03:44
and then printimprimir it by myselfjo mateix.
74
219499
2109
i imprimir-la jo mateixa.
03:47
And actuallyen realitat, you can easilyfàcilment
downloaddescarregar this jacketjaqueta,
75
222328
3414
De fet, podeu descarregar
fàcilment aquesta jaqueta,
03:51
and easilyfàcilment changecanviar the wordparaula
to something elsealtra cosa.
76
225766
2628
i canviar la paraula
per qualsevol altra cosa.
03:53
For exampleexemple, your namenom
or your sweetheart'sde núvia namenom.
77
228418
2648
Per exemple el vostre nom o
el nom del vestre estimat.
03:57
(LaughterRiure)
78
231507
1150
(Riures)
03:58
So the printerimpressora platesplaques are smallpetit,
79
233040
1726
Com les plaques són petites,
04:00
so I had to piecepeça the garmentpeça
togetherjunts, just like a puzzletrencaclosques.
80
234790
4078
vaig haver de montar la roba
com si fos un trencaclosques.
04:05
And I wanted to solveresoldre anotherun altre challengedesafiament.
81
240238
2251
I volia resoldre un altre repte.
04:08
I wanted to printimprimir textilestèxtil
82
242513
1545
Volia imprimir teles
04:09
that I would use
just like regularregular fabricsteixits.
83
244082
2505
que pogués fer servir
com teixits normals.
04:12
That's when I foundtrobat an open-sourcecodi obert filedossier
84
246611
1934
Llavors vaig trobar un software lliure
04:14
from an architectarquitecte who designeddissenyat
a patternpatró that I love.
85
248569
2589
d'un arquitecte que va dissenyar
un estampat molt maco.
04:16
And with it, I was ablecapaç to printimprimir
a beautifulbonic textiletèxtil
86
251182
2719
Amb allò vaig poder imprimir
una tela preciosa
04:19
that I would use
just like a regularregular fabrictela.
87
253925
2624
que faria servir
com un teixit normal.
04:22
And it actuallyen realitat even looksaspecte
a little bitpoc like laceencaix.
88
257167
2731
De fet s'assembla una mica
a la punta.
04:26
So I tookva prendre his filedossier and I modifiedmodificat it,
and changedha canviat it, playedjugat with it --
89
261247
3390
Vaig pendre l'arxiu i el vaig modificar,
i canviar i jugar amb ell...
04:30
manymolts kindstipus of versionsversions out of it.
90
264661
2594
vaig treure'n diverses versions.
04:33
And I needednecessari to printimprimir
anotherun altre 1,500 more hourshores
91
267654
4184
I encara havia d'imprimir
durant 1.500 hores més
04:37
to completecomplet printingimpressió my collectioncol · lecció.
92
271862
2927
per completar la meva col·lecció.
04:40
So I broughtportat sixsis printersImpressores to my home
and just printedimprès 24-7.
93
274813
3808
Vaig portar sis impressores a casa
i vaig imprimir sense parar, dia i nit.
04:44
And this is actuallyen realitat
a really slowlent processprocés,
94
279176
2520
En realitat és un procés molt lent,
04:47
but let's rememberrecorda the InternetInternet
was significantlyde manera significativa slowermés lent 20 yearsanys agofa,
95
281720
4343
però recordem que fa 20 anys
l'Internet era força més lent que ara
04:51
so 3D printingimpressió will alsotambé accelerateaccelerar
96
286087
2325
igual que l'impressió 3D anirà més ràpid
04:53
and in no time you'llho faràs be ablecapaç to printimprimir
a T-ShirtSamarreta in your home
97
288436
2983
i en un tres i no res podrem imprimir
una samarreta des de casa
04:56
in just a coupleparella of hourshores,
or even minutesminuts.
98
291443
2965
en un parell d'hores,
o potser de minuts.
05:00
So you guys, you want to see
what it looksaspecte like?
99
294826
2320
Voleu veure com queda?
05:02
AudienceAudiència: Yeah!
100
297170
1301
Públic: Sí!
05:03
(ApplauseAplaudiments)
101
298495
1851
(Aplaudiments)
05:07
DanitDanit PelegPeleg: RebeccaRebecca is wearingportant
one of my fivecinc outfitsvestits.
102
302293
3516
Danit Peleg: La Rebeca porta un dels meus
cinc conjunts.
05:11
AlmostGairebé everything here she's wearingportant,
I printedimprès from my home.
103
305833
4817
Quasi tot el que porta
ho he imprès a casa.
05:16
Even her shoessabates are printedimprès.
104
311079
2251
Fins i tot vaig imprimir les sabates.
05:18
AudienceAudiència: WowSorpresa!
105
313354
1152
Públic: Oh!
05:20
AudienceAudiència: CoolRefredar!
106
314530
1165
Públic: Què maco!
05:23
(ApplauseAplaudiments)
107
317766
1755
(Aplaudiments)
05:25
DanitDanit PelegPeleg: Thank you, RebeccaRebecca.
108
319545
1543
Dnit Peleg: Gràcies, Rebecca.
05:27
(To audienceaudiència) Thank you, guys.
109
321706
2120
(Al públic) Gràcies!
05:30
So I think in the futurefutur,
materialsmaterials will evolveevolucionar,
110
324848
2517
Pensant en el futur,
el materials evolucionaran
05:32
and they will look and feel
like fabricsteixits we know todayavui,
111
327389
3181
i s'assemblaran als teixts
que fem servir avui dia,
05:36
like cottoncotó or silkseda.
112
330594
1936
com el cotó o la seda.
05:38
ImagineImaginar personalizedpersonalitzada clothesroba
that fiten forma exactlyexactament to your measurementsmesuraments.
113
333349
3967
Imagineu roba personalitzada
perquè us escaigui perfectament.
05:45
MusicMúsica was onceun cop a very physicalfísic thing.
114
339537
1977
La música també era
molt física fa temps.
05:47
You would have to go
to the recordregistre shopbotiga and buycomprar CDsCD,
115
341538
3024
Havies d'anar a la botiga
i comprar els CDs,
05:50
but now you can just downloaddescarregar the musicmúsica --
116
344586
2650
però només cal descarregar-se
la música,
05:52
digitaldigital musicmúsica --
117
347260
1159
la música digital,
05:53
directlydirectament to your phonetelèfon.
118
348443
1333
directament al telèfon.
05:56
FashionModa is alsotambé a very physicalfísic thing.
119
350505
2461
La moda també és una cosa molt física.
05:58
And I wondermeravella what our worldmón will look like
120
353300
2882
I em pregunto com serà el nostre món
06:01
when our clothesroba will be digitaldigital,
just like this skirtfaldilla is.
121
356206
3344
quan la nostra roba sigui digital,
com aquesta faldilla.
06:05
Thank you so much.
122
360056
1373
Molstes gràcies.
06:06
(ApplauseAplaudiments)
123
361453
1200
(Aplaudiments)
06:08
[Thank You]
124
362677
1150
[Gràcies]
06:09
(ApplauseAplaudiments)
125
363851
2799
(Aplaudiments)
Translated by Elena Argudo
Reviewed by Júlia Vilafranca Molero

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Danit Peleg - Fashion designer
Danit Peleg created the first 3D-printed fashion collection printed entirely using home printers.

Why you should listen

Danit Peleg has always been interested in the influence of technology on fashion design. For her projects, she develops her own textiles and experiments with various technologies such as laser cutting, screen-printing and 3D printing.

Peleg believes that technology will help democratize fashion and give designers more independence in the creation process. She graduated from Shenkar in 2015 and now advises designers and fashion houses on new technologies.

More profile about the speaker
Danit Peleg | Speaker | TED.com