English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxExeter

Alan Smith: Why you should love statistics

Alan Smith: Hvorfor man burde elske statistik

Filmed:
1,640,320 views

Tror du, at du er god til at gætte statistiske fakta? Så tro om igen. Hvad enten vi anser os selv som matematikere eller ej, så er vores evne til at forstå og arbejde med tal stærkt begrænset, siger eksperten i data-visualisering, Alan Smith. I dette herlige foredrag, udforsker Smith uoverensstemmelsen mellem hvad vi ved og hvad vi tror vi ved.

- Data visualisation editor
Alan Smith uses interactive graphics and statistics to breathe new life into how data is presented. Full bio

Back in 2003,
Tilbage i 2003,
00:12
the UKUK governmentregering carriedgennemføres out a surveyundersøgelse.
gennemførte den britiske regering
en undersøgelse,
00:15
And it was a surveyundersøgelse that measuredmålt
levelsniveauer of numeracyregnefærdigheder
der målte regnefærdigheden
00:19
in the populationbefolkning.
i befolkningen.
00:22
And they were shockedchokeret to find out
Og de var rystet over at se,
00:23
that for everyhver 100 workingarbejder agealder
adultsvoksne in the countryLand,
at for hver 100 erhvervsaktive voksne,
00:25
47 of them lackedmanglede LevelNiveau 1 numeracyregnefærdigheder skillsfærdigheder.
manglede 47 af dem
niveau 1-regnefærdigheder.
00:28
Now, LevelNiveau 1 numeracyregnefærdigheder skillsfærdigheder --
that's low-endlow-end GCSEGCSE scorescore.
Niveau 1-regnefærdighed --
det er en lav GCSE-score.
00:32
It's the abilityevne to dealdel with fractionsbrøker,
percentagesprocenter and decimalsdecimaler.
Det er evnen til at regne med brøker,
procenter og decimaler.
00:37
So this figurefigur promptedbedt
a lot of hand-wringinghændervridende in WhitehallWhitehall.
Dette tal skabte en masse hændervridning
i Whitehall.
00:40
PoliciesPolitikker were changedændret,
Politikker blev ændret,
00:45
investmentsinvesteringer were madelavet,
investeringer blev foretaget.
00:46
and then they ranløb
the surveyundersøgelse again in 2011.
Derefter udførte man undersøgelsen
igen i 2011.
00:48
So can you guessgætte
what happenedskete to this numbernummer?
Kan I gætte, hvad der skete med dette tal?
00:51
It wentgik up to 49.
Det gik op til 49.
00:56
(LaughterLatter)
(Latter)
00:57
And in factfaktum, when I reportedrapporteret
this figurefigur in the FTFT,
Og da jeg skrev om dette tal
i Financial Times,
00:58
one of our readerslæsere jokedspøgte and said,
spurgte en af vore læsere og sagde:
01:01
"This figurefigur is only shockingchokerende
to 51 percentprocent of the populationbefolkning."
"Dette tal er kun chokerende
for 51 procent af befolkningen."
01:03
(LaughterLatter)
(Latter)
01:06
But I preferredforetrækkes, actuallyrent faktisk,
the reactionreaktion of a schoolchildskolebarn
Men jeg foretrak reaktionen
fra en skoleelev,
01:09
when I presentedforelagde
at a schoolskole this informationinformation,
da jeg præsenterede
denne information på en skole.
01:12
who raisedhævet theirderes handhånd and said,
Han rejste sin hånd og spurgte:
01:15
"How do we know that the personperson
who madelavet that numbernummer
"Hvordan kan vi vide, at ham,
der regnede tallet ud,
01:17
isn't one of the 49 percentprocent eitherenten?"
ikke også var en af de 49 procent?"
01:19
(LaughterLatter)
(Latter)
01:21
So clearlyklart, there's a numeracyregnefærdigheder issueproblem,
Det er klart, at der er et problem
med regnefærdigheden,
01:22
because these are
importantvigtig skillsfærdigheder for life,
fordi dette er
en vigtig færdighed i livet.
01:26
and a lot of the changesændringer
that we want to introduceindføre in this centuryårhundrede
Mange af de forandringer, som vi gerne
vil gennemføre i dette århundrede
01:28
involveinvolvere us becomingblive
more comfortablekomfortabel with numbersnumre.
involverer, at vi bliver
mere komfortable med tal.
01:32
Now, it's not just an Englishengelsk problemproblem.
Det er ikke bare et engelsk problem.
01:35
OECDOECD this yearår releasedudgivet some figurestal
looking at numeracyregnefærdigheder in youngung people,
OECD udgav i år nogle tal
om regnefærdighed hos unge,
01:37
and leadingførende the way, the USAUSA --
og forrest lå USA
01:42
nearlynæsten 40 percentprocent of youngung people
in the US have lowlav numeracyregnefærdigheder.
med næsten 40 procent af unge,
som har ringe regnefærdigheder.
01:44
Now, EnglandEngland is there too,
England er der også,
01:49
but there are sevensyv OECDOECD countrieslande
with figurestal aboveover 20 percentprocent.
men der er syv OECD-lande med
værdier over 20 procent.
01:50
That is a problemproblem,
because it doesn't have to be that way.
Det er et problem, fordi det ikke
behøver at være sådan.
01:56
If you look at the farlangt endende of this graphkurve,
Ser man på den anden ende
af denne graf,
01:59
you can see the NetherlandsHolland and KoreaKorea
are in singleenkelt figurestal.
kan man se Holland og Korea
med ét ciffer-størrelser.
02:01
So there's definitelyhelt bestemt a numeracyregnefærdigheder
problemproblem that we want to addressadresse.
Der er et problem med regnefærdigheden,
som der skal gøres noget ved.
02:04
Now, as usefulnyttig as studiesundersøgelser like these are,
Selvom disse undersøgelser er nyttige,
02:09
I think we riskrisiko herdinghyrde people
inadvertentlyutilsigtet into one of two categoriesKategorier;
tror jeg, at vi risikerer uforvarende
at putte folk i én af to kategorier;
02:12
that there are two kindsformer of people:
at der er to slags mennesker:
02:17
those people that are comfortablekomfortabel
with numbersnumre, that can do numbersnumre,
de mennesker, der er komfortable med tal,
som kan regne med tal,
02:19
and the people who can't.
og de mennesker, der ikke kan.
02:24
And what I'm tryingforsøger
to talk about here todayi dag
Og det, jeg forsøger at sige,
02:26
is to say that I believe
that is a falsefalsk dichotomydikotomi.
er, at jeg tror,
at det er en falsk modsætning.
02:28
It's not an immutableuforanderlige pairingparring.
Det er ikke en uforanderlig parring.
02:31
I think you don't have to have
tremendouslyuhyre highhøj levelsniveauer of numeracyregnefærdigheder
Jeg tror ikke, man behøver
en voldsom god talforståelse
02:33
to be inspiredinspireret by numbersnumre,
for at interessere sig for tal,
02:37
and that should be the startingstart pointpunkt
to the journeyrejse aheadforan.
og det bør være udgangspunktet for,
hvad vi gør fremover.
02:38
And one of the waysmåder in whichhvilken
we can beginbegynde that journeyrejse, for me,
Og en af måderne, hvorpå vi kan gøre
tal interessante, er, for mig,
02:42
is looking at statisticsstatistik.
at se på statistikken.
02:46
Now, I am the first to acknowledgeanerkende
that statisticsstatistik has got somewhatnoget
Nu er jeg den første til at erkende,
at statistikken
02:48
of an imagebillede problemproblem.
har lidt
af et imageproblem.
02:51
(LaughterLatter)
(Latter)
02:53
It's the parten del of mathematicsmatematik
Det er den del af matematikken,
02:54
that even mathematiciansmatematikere
don't particularlyisær like,
som selv matematikere ikke
holder ret meget af,
02:55
because whereashvorimod the resthvile of mathsmatematik
is all about precisionpræcision and certaintysikkerhed,
fordi, mens resten af matematikken
handler om præcision og sikkerhed,
02:59
statisticsstatistik is almostnæsten the reversebagside of that.
er statistik næsten det modsatte.
03:03
But actuallyrent faktisk, I was a latesent convertkonvertere
to the worldverden of statisticsstatistik myselfMig selv.
Jeg var faktisk sen til at konvertere
til statistikken.
03:05
If you'ddu ville askedspurgt my undergraduatebachelor professorsprofessorer
Hvis man havde spurgt mine professorer,
03:10
what two subjectsfag would I be leastmindst likelysandsynligt
to excelExcel in after universityuniversitet,
om hvilke to emner jeg næppe
ville udmærke mig i efter universitetet,
03:12
they'dde ville have told you statisticsstatistik
and computercomputer programmingprogrammering,
ville de have sagt statistik og
programmering af computere,
03:17
and yetendnu here I am, about to showat vise you
some statisticalstatistisk graphicsgrafik
og alligevel er jeg ved
at vise jer statistiske grafikker,
03:20
that I programmedprogrammeret.
som jeg har programmeret.
03:23
So what inspiredinspireret that changelave om in me?
Hvad fik mig til den forandring?
03:24
What madelavet me think that statisticsstatistik
was actuallyrent faktisk an interestinginteressant thing?
Hvad fik mig til at tænke,
at statistikken faktisk er interessant?
03:26
It's really because
statisticsstatistik are about us.
Det var fordi statistik handler om os.
03:30
If you look at the etymologyetymologi
of the wordord statisticsstatistik,
Hvis man ser på etymologien
for ordet statistik,
03:32
it's the sciencevidenskab of dealingbeskæftiger with datadata
er det videnskaben om data,
03:35
about the statestat or the communityfællesskab
that we livelevende in.
om staten eller det samfund,
som vi lever i.
03:38
So statisticsstatistik are about us as a groupgruppe,
Så statistik drejer sig om os
som en gruppe,
03:40
not us as individualsindivider.
ikke os som individer.
03:43
And I think as socialsocial animalsdyr,
Og jeg tror, som sociale dyr,
03:45
we sharedel this fascinationfascination about how
we as individualsindivider relateforholde sig to our groupsgrupper,
vi deler denne interesse i, hvordan vi er,
i forhold til vore grupper,
03:47
to our peersjævnaldrende.
til vore jævnaldrende.
03:51
And statisticsstatistik in this way
are at theirderes mostmest powerfulkraftfuld
Og statistik er på denne måde
mest kraftfuldt,
03:52
when they surpriseoverraskelse us.
når den overrasker os.
03:55
And there's been some really wonderfulvidunderlig
surveysundersøgelser carriedgennemføres out recentlyfor nylig
Der er blevet lavet nogle
vidunderlige undersøgelser for nyligt
03:57
by IpsosIpsos MORIMORI in the last few yearsflere år.
af Ipsos MORI i de sidste par år.
04:00
They did a surveyundersøgelse of over
1,000 adultsvoksne in the UKUK,
De undersøgte over
1.000 voksne i Storbritannien.
04:02
and said, for everyhver 100 people
in EnglandEngland and WalesWales,
Man spurgte, "For hver 100 mennesker
i England og Wales,
04:05
how manymange of them are MuslimMuslimske?
hvor mange af dem er muslimer?"
04:08
Now the averagegennemsnit answersvar from this surveyundersøgelse,
Det gennemsnitlige svar
fra denne undersøgelse,
04:10
whichhvilken was supposedformodede to be representativerepræsentant
of the totalTotal populationbefolkning, was 24.
som skulle repræsentere
den samlede befolkning, var 24.
04:13
That's what people thought.
Det er, hvad folk tænker.
04:16
BritishBritiske people think 24 out of everyhver 100
people in the countryLand are MuslimMuslimske.
Britter tror at 24 ud
af 100 mennesker er muslimer.
04:20
Now, officialofficiel figurestal revealløfte sløret
that figurefigur to be about fivefem.
Det officielle tal viser,
at tallet er omkring fem.
04:24
So there's this bigstor variationvariation
betweenmellem what we think, our perceptionopfattelse,
Der er en stor forskel mellem,
hvad vi tror,
04:29
and the realityvirkelighed as givengivet by statisticsstatistik.
og den statistiske virkelighed.
04:33
And I think that's interestinginteressant.
Jeg synes, det er interessant.
04:35
What could possiblyeventuelt be causingforårsager
that misperceptionmisforståelse?
Hvad kunne være årsagen
til denne fejlopfattelse?
04:37
And I was so thrilledbegejstret with this studyundersøgelse,
Jeg var så begejstret over det,
04:41
I startedstartede to take questionsspørgsmål out
in presentationspræsentationer. I was referringhenviser to it.
at jeg begyndte at stille spørgsmål ved
mine foredrag. Jeg fortalte om det.
04:43
Now, I did a presentationpræsentation
Jeg gav et foredrag
04:46
at StSt. Paul'sPauls SchoolSkole for GirlsPiger
in HammersmithHammersmith,
på St. Pauls School for Girls
i Hammersmith,
04:47
and I had an audiencepublikum ratherhellere like this,
og jeg havde et publikum magen til jer,
04:50
exceptundtagen it was comprisedbestår entirelyhelt
of sixth-formsjette-form girlspiger.
bortset fra, at det udelukkende
bestod af piger i 10. klasse.
04:52
And I said, "GirlsPiger,
Og jeg spurgte, "Piger,
04:56
how manymange teenageteenage girlspiger do you think
the BritishBritiske publicoffentlig think
hvor mange teenagepiger tror I,
at den britiske offentlighed mener
04:59
get pregnantgravid everyhver yearår?"
bliver gravid hvert år?"
05:04
And the girlspiger were apoplecticapoplektisk when I said
Og pigerne blev rasende, da jeg sagde,
05:05
the BritishBritiske publicoffentlig think that 15
out of everyhver 100 teenageteenage girlspiger
den britiske offentlighed mener,
at 15 ud af hver 100 teenagepiger
05:09
get pregnantgravid in the yearår.
bliver gravide hvert år.
05:13
And they had everyhver right to be angryvred,
Og de havde god grund til at være vred,
05:15
because in factfaktum, I'd have to have
closertættere to 200 dotsprikker
fordi jeg skulle bruge
flere end 200 prikker,
05:17
before I could colorfarve one in,
før jeg kunne farve én,
05:20
in termsbetingelser of what
the officialofficiel figurestal tell us.
til at vise, hvad de officielle tal siger.
05:22
And ratherhellere like numeracyregnefærdigheder,
this is not just an Englishengelsk problemproblem.
Ligesom regnefærdighed,
er dette ikke bare et engelsk problem.
05:24
IpsosIpsos MORIMORI expandedudvidet the surveyundersøgelse
in recentnylig yearsflere år to go acrosset kors the worldverden.
Ipsos MORI udvidede undersøgelsen
med mange lande.
05:28
And so, they askedspurgt SaudiSaudi ArabiansArabians,
De spurgte de saudiske arabere:
05:32
for everyhver 100 adultsvoksne in your countryLand,
"For hver 100 voksne i dit land,
05:35
how manymange of them are overweightovervægt or obeseovervægtige?
hvor mange af dem er
overvægtige eller fede?"
05:38
And the averagegennemsnit answersvar from the SaudisSaudierne
was just over a quarterkvarter.
Det gennemsnitlige svar fra saudierne var
lidt over en fjerdedel.
05:42
That's what they thought.
Det er, hvad de troede.
05:48
Just over a quarterkvarter of adultsvoksne
are overweightovervægt or obeseovervægtige.
Lidt over en fjerdedel
var overvægtige eller fede.
05:49
The officialofficiel figurestal showat vise, actuallyrent faktisk,
it's nearernærmere to three-quarterstre fjerdedele.
De officielle tal viser faktisk,
at det er tættere på tre fjerdedele.
05:52
(LaughterLatter)
(Latter)
05:57
So again, a bigstor variationvariation.
Så igen, en stor forskel.
05:58
And I love this one: they askedspurgt in JapanJapan,
they askedspurgt the Japanesejapansk,
Jeg elsker denne her. De spurgte i Japan:
06:00
for everyhver 100 Japanesejapansk people,
"For hver 100 japanere,
06:05
how manymange of them livelevende in rurallanddistrikterne areasområder?
hvor mange af dem bor i landdistrikterne?"
06:07
The averagegennemsnit was about a 50-50 splitdele,
just over halfwayhalvvejs.
Den gennemsnitlige svar var
omkring 50-50, lidt over halvvejs.
06:10
They thought 56 out of everyhver 100
Japanesejapansk people livedlevede in rurallanddistrikterne areasområder.
De troede, at 56 ud af hver 100 japanere
levede i landdistrikterne.
06:15
The officialofficiel figurefigur is sevensyv.
Det officielle tal er syv.
06:19
So extraordinaryekstraordinær variationsvariationer,
and surprisingoverraskende to some,
Ekstraordinære forskelle,
og overraskende for nogle,
06:22
but not surprisingoverraskende to people
who have readlæse the work
men ikke overraskende for folk,
som har læst
06:26
of DanielDaniel KahnemanKahneman, for exampleeksempel,
the Nobel-winningNobel-vindende economistøkonom.
Daniel Kahnemans arbejde:
Nobel-prismodtager i økonomi.
06:29
He and his colleaguekollega, AmosAmos TverskyTversky,
spentbrugt yearsflere år researchingforske this disjointadskilte
Han og hans kollega, Amos Tversky,
brugte år på undersøgelser af denne
06:33
betweenmellem what people perceiveopfatter
and the realityvirkelighed,
uoverensstemmelse mellem,
hvad folk oplever og virkelighededen.
06:38
the factfaktum that people are actuallyrent faktisk
prettysmuk poorfattige intuitiveintuitiv statisticiansstatistikere.
Det faktum, at folk faktisk er
temmelig dårlige intuitive statistikere.
06:41
And there are manymange reasonsgrunde for this.
Og der er mange grunde til dette.
06:45
IndividualEnkelte experienceserfaringer, certainlysikkert,
can influenceindflydelse our perceptionsopfattelser,
Individuelle erfaringer kan i hvert fald
påvirke vore opfattelser.
06:47
but so, too, can things like the mediamedier
reportingrapportering things by exceptionundtagelse,
Men også det, at medierne skriver
om det usædvanlige,
06:50
ratherhellere than what's normalnormal.
snarere end hvad der er normalt.
06:54
KahnemanKahneman had a nicepæn way
of referringhenviser to that.
Kahneman udtrykte det på en pæn måde.
06:56
He said, "We can be blindblind
to the obviousindlysende" --
Han sagde: "Vi kan være blinde
overfor det indlysende" --
06:59
so we'vevi har got the numbersnumre wrongforkert --
så vi tror på forkerte tal --
07:01
"but we can be blindblind
to our blindnessblindhed about it."
"men vi kan være blinde
overfor vores blindhed."
07:02
And that has enormousenorm
repercussionskonsekvenser for decisionafgørelse makingmaking.
Det har enorme konsekvenser
for beslutningstagning.
07:05
So at the statisticsstatistik officekontor
while this was all going on,
Dengang syntes jeg,
07:08
I thought this was really interestinginteressant.
at dette var virkeligt interessant.
07:11
I said, this is clearlyklart a globalglobal problemproblem,
Jeg sagde, at dette er et globalt problem,
07:13
but maybe geographygeografi is the issueproblem here.
men måske er det geografien,
der er problemet her.
07:15
These were questionsspørgsmål that were all about,
how well do you know your countryLand?
Spørgsmålene drejede sig om,
hvor godt kender du dit land?
07:17
So in this casetilfælde, it's how well
do you know 64 millionmillion people?
Sagt på en anden måde:
Hvor godt kender du 64 millioner mennesker?
07:21
Not very well, it turnsdrejninger out.
I can't do that.
Ikke særlig godt viste det sig.
Jeg kunne ikke gøre det.
07:25
So I had an ideaide,
Så jeg fik en idé,
07:28
whichhvilken was to think about
this samesamme sortsortere of approachnærme sig
som var, at have samme slags tilgang,
07:29
but to think about it
in a very locallokal sensefølelse.
men at sætte det i
en meget lokal sammenhæng.
07:32
Is this a locallokal?
Er det om det lokale?
07:35
If we reframeReframe the questionsspørgsmål and say,
Hvis vi omformulerer og spørger,
07:36
how well do you know your locallokal areaareal,
hvor godt kender du dit lokalområde,
07:38
would your answerssvar be any more accuratenøjagtig?
ville svarene så blive mere præcise?
07:40
So I devisedudtænkt a quizquiz:
Så jeg udtænkte en quiz:
07:43
How well do you know your areaareal?
Hvor godt kender du dit område?
07:45
It's a simpleenkel WebWeb appapp.
Det er en simpel web-app.
07:48
You put in a poststolpe codekode
Man skriver et postnummer,
07:50
and then it will askSpørg you questionsspørgsmål
basedbaseret on censusfolketælling datadata
og så stiller den spørgsmål
baseret på folketællingsdata
07:51
for your locallokal areaareal.
for lokalområdet.
07:54
And I was very consciousbevidst
in designingdesigne this.
Jeg var meget bevidst om designet.
07:56
I wanted to make it openåben
to the widestbredeste possiblemuligt rangerækkevidde of people,
Jeg ønskede at gøre det åbent for
det bredeste udvalg af befolkningen.
07:58
not just the 49 percentprocent
who can get the numbersnumre.
Ikke bare de 49 procent, der kan regne.
08:02
I wanted everyonealle sammen to engageengagere with it.
Jeg ønskede at alle deltog i det.
08:05
So for the designdesign of the quizquiz,
Så til udformningen af quizzen,
08:07
I was inspiredinspireret by the isotypesisotypes
blev jeg inspireret af isotyperne
08:08
of OttoOtto NeurathNeurath from the 1920s and '30s.
af Otto Neurath fra 1920'erne og 30'erne.
08:12
Now, these are methodsmetoder
for representingrepræsenterer numbersnumre
Det er metoder til repræsentere tal
08:15
usingved brug af repeatinggentaget iconsikoner.
ved hjælp gentagne ikoner.
08:19
And the numbersnumre are there,
but they sitsidde in the backgroundbaggrund.
Tallene er der,
men de findes i baggrunden.
08:21
So it's a great way
of representingrepræsenterer quantitymængde
Det er en fantastisk måde
at repræsentere en mængde
08:24
withoutuden resortingty to usingved brug af termsbetingelser
like "percentageprocent,"
uden at ty til at bruge
udtryk som "procent",
08:27
"fractionsbrøker" and "ratiosnøgletal."
"fraktioner" og "nøgletal".
08:30
So here'sher er the quizquiz.
Her er quizzen.
08:31
The layoutlayout of the quizquiz is,
Layoutet af quizzen er,
08:34
you have your repeatinggentaget iconsikoner
on the left-handvenstre hånd sideside there,
man har de gentage ikoner
på venstre side,
08:35
and a mapkort showingviser you the areaareal
we're askingspørger you questionsspørgsmål about
og et kort, der viser dig det område,
vi stiller spørgsmål til
08:38
on the right-handhøjre hånd sideside.
på højre side.
08:41
There are sevensyv questionsspørgsmål.
Der er syv spørgsmål.
08:43
EachHver questionspørgsmål, there's a possiblemuligt answersvar
betweenmellem zeronul and a hundredhundrede,
For hvert spørgsmål, er der et muligt svar
mellem nul og hundrede,
08:44
and at the endende of the quizquiz,
og i slutningen af quizzen
08:48
you get an overallsamlet set scorescore
betweenmellem zeronul and a hundredhundrede.
får du en samlet score
mellem nul og hundrede.
08:49
And so because this is TEDxExeterTEDxExeter,
Og så fordi dette er TEDxExeter,
08:52
I thought we would have
a quickhurtig look at the quizquiz
tænkte jeg, vi tager
et hurtigt kig på quizzen
08:55
for the first few questionsspørgsmål of ExeterExeter.
for de første par spørgsmål af Exeter.
08:57
And so the first questionspørgsmål is:
Så det første spørgsmål er:
08:59
For everyhver 100 people,
how manymange are agedalderen underunder 16?
"For hver 100 mennesker,
hvor mange er under 16 år?"
09:01
Now, I don't know ExeterExeter very well
at all, so I had a guessgætte at this,
Nu kender jeg ikke Exeter ret godt,
så jeg gættede,
09:04
but it givesgiver you an ideaide
of how this quizquiz worksarbejder.
men det giver en idé om,
hvordan denne quiz fungerer.
09:08
You dragdrag the sliderskyderen
to highlightfremhæve your iconsikoner,
Man trækker skyderen
for at fremhæve ikonerne,
09:10
and then just clickklik "SubmitIndsende" to answersvar,
og så bare klikke på "Send" for at svare,
09:14
and we animateanimere away the differenceforskel
betweenmellem your answersvar and realityvirkelighed.
og vi animerer forskellen mellem
dit svar og virkeligheden.
09:16
And it turnsdrejninger out, I was a prettysmuk
terribleforfærdeligt guessgætte: fivefem.
Og det viste sig,
at jeg havde et ret forfærdeligt gæt: fem.
09:20
How about the nextNæste questionspørgsmål?
Hvad med det næste spørgsmål?
09:25
This is askingspørger about
what the averagegennemsnit agealder is,
Det spørger
hvad den gennemsnitlige alder er,
09:26
so the agealder at whichhvilken halfhalvt
the populationbefolkning are youngeryngre
den alder, hvor halvdelen
af befolkningen er yngre
09:28
and halfhalvt the populationbefolkning are olderældre.
og halvdelen er ældre.
09:31
And I thought 35 -- that soundslyde
middle-agedmidaldrende to me.
Og jeg troede 35,
det lød midaldrende for mig.
09:32
(LaughterLatter)
(Latter)
09:36
ActuallyFaktisk, in ExeterExeter,
it's incrediblyutroligt youngung,
Det er utroligt ungt i Exeter.
09:40
and I had underestimatedundervurderet the impactpåvirkning
of the universityuniversitet in this areaareal.
Jeg havde undervurderet virkningen
af universitetet her i området.
09:42
The questionsspørgsmål get harderhårdere
as you go throughigennem.
Spørgsmålene bliver sværere efterhånden.
09:46
So this one'sman er now askingspørger
about homeownershiphomeownership:
Denne spørger om eget hus:
09:48
For everyhver 100 householdshusholdninger, how manymange
are ownedejede with a mortgagepant or loanlån?
"For hver 100 husstande,
hvor mange har et banklån?"
09:51
And I hedgedsikrede my betsindsatser here,
Jeg afdækkede
mine gæt her,
09:55
because I didn't want to be
more than 50 out on the answersvar.
for jeg ikke ønskede,
at have flere end 50 forkert.
09:56
(LaughterLatter)
(Latter)
10:00
And actuallyrent faktisk, these get harderhårdere,
these questionsspørgsmål,
Disse spørgsmål bliver sværere og sværere,
10:02
because when you're in an areaareal,
when you're in a communityfællesskab,
for når du bor i et område,
når du bor i et samfund,
10:04
things like agealder -- there are cluesspor
to whetherom a populationbefolkning is oldgammel or youngung.
er der fingerpeg om,
hvorvidt befolkningen er gammel eller ung.
10:07
Just by looking around
the areaareal, you can see it.
Bare ved at kigge rundt i området,
kan man se det.
10:12
Something like homeownershiphomeownership
is much more difficultsvært to see,
Noget som det at eje hus
er langt vanskeligere at se,
10:15
so we revertvende tilbage to our ownegen heuristicsheuristik,
så vi vender tilbage til
vore egen heuristik,
10:18
our ownegen biasesfordomme about how manymange people
we think ownegen theirderes ownegen homeshjem.
vore egne fordomme om, hvor mange vi tror
ejer deres eget hjem.
10:21
Now the truthsandhed is,
when we publishedoffentliggjort this quizquiz,
Nu er sandheden den,
at da vi offentliggjorde denne quiz,
10:25
the censusfolketælling datadata that it's basedbaseret on
was alreadyallerede a few yearsflere år oldgammel.
var de data, som det er baseret på,
allerede et par år gamle.
10:29
We'veVi har had onlineonline applicationsapplikationer
that allowgive lov til you to put in a poststolpe codekode
Vi har haft online-applikationer,
der tillader en at skrive et postnummer
10:32
and get statisticsstatistik back for yearsflere år.
og få statistik fra årevis tilbage.
10:36
So in some sensessanser,
Så på en måde,
10:38
this was all a little bitbit oldgammel
and not necessarilynødvendigvis newny.
var dette altsammen lidt gammelt
og ikke nødvendigvis nyt.
10:39
But I was interestedinteresseret to see
what reactionreaktion we mightmagt get
Men jeg var interesseret i at se,
hvilken reaktion man kan få
10:43
by game-ifyingspil-ifying the datadata
in the way that we have,
ved at gamificere det
10:47
by usingved brug af animationanimation
ved hjælp af animation
10:49
and playingspille on the factfaktum
that people have theirderes ownegen preconceptionsfordomme.
og lege med det faktum,
at folk har deres egne fordomme.
10:51
It turnsdrejninger out, the reactionreaktion was, umUM ...
Det viste sig, at reaktionen
10:55
was more than I could have hopedhåbet for.
var mere end jeg kunne have håbet på.
11:00
It was a long-heldmangeårige ambitionambition of minemine
to bringtage med down a statisticsstatistik websiteinternet side
Det var en af mine ambitioner at bringe
en statistik-hjemmeside i knæ
11:02
duepå grund to publicoffentlig demandefterspørgsel.
grundet offentlig efterspørgsel.
11:05
(LaughterLatter)
(Latter)
11:07
This URLURL-ADRESSE containsindeholder the wordsord
"statisticsstatistik," "govgov" and "UKUK,"
Denne URL indeholder ordene
"statistik", "gov" og "UK",
11:08
whichhvilken are threetre of people'sfolks leastmindst
favoritefavorit wordsord in a URLURL-ADRESSE.
som er tre af folks mindst
foretrukne ord i en URL.
11:12
And the amazingfantastiske thing about this
was that the websiteinternet side camekom down
Og det fantastiske ved dette var,
at hjemmesiden gik i knæ
11:15
at quarterkvarter to 10 at night,
kvarter i 10 om aftenen,
11:19
because people were actuallyrent faktisk
engagingengagerende with this datadata
fordi folk faktisk legede med disse data
11:21
of theirderes ownegen freegratis will,
af egen fri vilje,
11:25
usingved brug af theirderes ownegen personalpersonlig time.
og i deres egen tid.
11:26
I was very interestedinteresseret to see
Jeg fandt det meget interessant,
11:28
that we got something like
a quarterkvarter of a millionmillion people
at vi fik noget i retning af
en kvart million mennesker,
11:31
playingspille the quizquiz withininden for the spaceplads
of 48 hourstimer of launchinglancering it.
der spillede quizzen gennem 48 timer
efter den blev lanceret.
11:34
And it sparkedudløst an enormousenorm discussiondiskussion
onlineonline, on socialsocial mediamedier,
Og det udløste en enorm diskussion online,
på sociale medier,
11:38
whichhvilken was largelyi det store hele dominateddomineret
som i vid udstrækning var domineret
11:42
by people havingat have funsjovt
with theirderes misconceptionsmisforståelser,
af folk, der har det sjovt
med deres misforståelser,
11:44
whichhvilken is something that
I couldn'tkunne ikke have hopedhåbet for any better,
hvilket er noget,
jeg ikke har kunnet håbe på noget bedre
11:48
in some respectshenseender.
på en måde.
11:51
I alsoogså likedKunne lide the factfaktum that people startedstartede
sendingsende it to politicianspolitikere.
Jeg kunne godt lide, at folk begyndte
at sende det til politikerne.
11:52
How well do you know the areaareal
you claimpåstand to representrepræsentere?
Hvor godt kender du området,
du hævder at repræsentere?
11:55
(LaughterLatter)
(Latter)
11:58
And then just to finishAfslut,
Og så bare til afslutning,
11:59
going back to the two kindsformer of people,
lad os gå tilbage
til de to slags mennesker.
12:01
I thought it would be
really interestinginteressant to see
Jeg syntes det kunne være
interessant at se,
12:04
how people who are good with numbersnumre
would do on this quizquiz.
hvordan mennesker,
der er gode til tal ville klare quizzen.
12:06
The nationalnational statisticianstatistiker
of EnglandEngland and WalesWales, JohnJohn PullingerInger,
Den nationale statistiker
i England og Wales, John Pullinger,
12:09
you would expectforventer he would be prettysmuk good.
skulle man tro ville klare sig ret godt.
12:12
He got 44 for his ownegen areaareal.
Han fik 44 for sit eget område.
12:15
(LaughterLatter)
(Latter)
12:17
JeremyJeremy PaxmanPaxman -- admittedlyganske vist,
after a glassglas of winevin -- 36.
Jeremy Paxman --
ganske vist efter et glas vin -- 36.
12:20
Even worseværre.
Endnu værre.
12:26
It just showsviser sig you that the numbersnumre
can inspireinspirere us all.
Det viser bare,
at tallene kan inspirere os alle.
12:27
They can surpriseoverraskelse us all.
De kan overraske os alle.
12:30
So very oftentit, we talk about statisticsstatistik
Ofte taler vi om statistik,
12:32
as beingvære the sciencevidenskab of uncertaintyusikkerhed.
som værende videnskaben om usikkerhed.
12:34
My partingafsked thought for todayi dag is:
Mine afskedsord i dag er:
12:36
actuallyrent faktisk, statisticsstatistik is the sciencevidenskab of us.
I virkeligheden er statistik
videnskaben om os.
12:37
And that's why we should
be fascinatedfascineret by numbersnumre.
Og det er derfor,
vi bør være fascineret af tal.
12:40
Thank you very much.
Mange tak.
12:43
(ApplauseBifald)
(Bifald)
12:44
Translated by Niels Justus
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Alan Smith - Data visualisation editor
Alan Smith uses interactive graphics and statistics to breathe new life into how data is presented.

Why you should listen

Alan Smith is Data Visualisation Editor at the Financial Times in London. Previously he was Head of Digital Content at the UK Office for National Statistics (ONS).

With a background in cartography and digital mapping, he has spent the last decade finding ways of bringing statistics to wider audiences. In 2010, he was an inaugural recipient of the Royal Statistical Society's Award for Excellence in Official Statistics. He was appointed Office of the Order of the British Empire (OBE) in the Queen's 2011 Birthday Honours list.

More profile about the speaker
Alan Smith | Speaker | TED.com