ABOUT THE SPEAKER
Alan Smith - Data visualisation editor
Alan Smith uses interactive graphics and statistics to breathe new life into how data is presented.

Why you should listen

Alan Smith is Data Visualisation Editor at the Financial Times in London. Previously he was Head of Digital Content at the UK Office for National Statistics (ONS).

With a background in cartography and digital mapping, he has spent the last decade finding ways of bringing statistics to wider audiences. In 2010, he was an inaugural recipient of the Royal Statistical Society's Award for Excellence in Official Statistics. He was appointed Office of the Order of the British Empire (OBE) in the Queen's 2011 Birthday Honours list.

More profile about the speaker
Alan Smith | Speaker | TED.com
TEDxExeter

Alan Smith: Why you should love statistics

Alan Smith: Hvorfor man burde elske statistik

Filmed:
1,682,092 views

Tror du, at du er god til at gætte statistiske fakta? Så tro om igen. Hvad enten vi anser os selv som matematikere eller ej, så er vores evne til at forstå og arbejde med tal stærkt begrænset, siger eksperten i data-visualisering, Alan Smith. I dette herlige foredrag, udforsker Smith uoverensstemmelsen mellem hvad vi ved og hvad vi tror vi ved.
- Data visualisation editor
Alan Smith uses interactive graphics and statistics to breathe new life into how data is presented. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Back in 2003,
0
714
3096
Tilbage i 2003,
00:15
the UKUK governmentregering carriedgennemføres out a surveyundersøgelse.
1
3834
2509
gennemførte den britiske regering
en undersøgelse,
00:19
And it was a surveyundersøgelse that measuredmålt
levelsniveauer of numeracyregnefærdigheder
2
7494
3149
der målte regnefærdigheden
00:22
in the populationbefolkning.
3
10667
1237
i befolkningen.
00:23
And they were shockedchokeret to find out
4
11928
1643
Og de var rystet over at se,
00:25
that for everyhver 100 workingarbejder agealder
adultsvoksne in the countryLand,
5
13595
3364
at for hver 100 erhvervsaktive voksne,
00:28
47 of them lackedmanglede LevelNiveau 1 numeracyregnefærdigheder skillsfærdigheder.
6
16983
3501
manglede 47 af dem
niveau 1-regnefærdigheder.
00:32
Now, LevelNiveau 1 numeracyregnefærdigheder skillsfærdigheder --
that's low-endlow-end GCSEGCSE scorescore.
7
20892
4112
Niveau 1-regnefærdighed --
det er en lav GCSE-score.
00:37
It's the abilityevne to dealdel with fractionsbrøker,
percentagesprocenter and decimalsdecimaler.
8
25410
3248
Det er evnen til at regne med brøker,
procenter og decimaler.
00:40
So this figurefigur promptedbedt
a lot of hand-wringinghændervridende in WhitehallWhitehall.
9
28682
4628
Dette tal skabte en masse hændervridning
i Whitehall.
00:45
PoliciesPolitikker were changedændret,
10
33334
1628
Politikker blev ændret,
00:46
investmentsinvesteringer were madelavet,
11
34986
1722
investeringer blev foretaget.
00:48
and then they ranløb
the surveyundersøgelse again in 2011.
12
36732
3038
Derefter udførte man undersøgelsen
igen i 2011.
00:51
So can you guessgætte
what happenedskete to this numbernummer?
13
39794
2205
Kan I gætte, hvad der skete med dette tal?
00:56
It wentgik up to 49.
14
44021
1444
Det gik op til 49.
00:57
(LaughterLatter)
15
45489
1449
(Latter)
00:58
And in factfaktum, when I reportedrapporteret
this figurefigur in the FTFT,
16
46962
2449
Og da jeg skrev om dette tal
i Financial Times,
01:01
one of our readerslæsere jokedspøgte and said,
17
49435
1671
spurgte en af vore læsere og sagde:
01:03
"This figurefigur is only shockingchokerende
to 51 percentprocent of the populationbefolkning."
18
51130
3761
"Dette tal er kun chokerende
for 51 procent af befolkningen."
01:06
(LaughterLatter)
19
54915
2286
(Latter)
01:09
But I preferredforetrækkes, actuallyrent faktisk,
the reactionreaktion of a schoolchildskolebarn
20
57225
3157
Men jeg foretrak reaktionen
fra en skoleelev,
01:12
when I presentedforelagde
at a schoolskole this informationinformation,
21
60406
3095
da jeg præsenterede
denne information på en skole.
01:15
who raisedhævet theirderes handhånd and said,
22
63525
1531
Han rejste sin hånd og spurgte:
01:17
"How do we know that the personperson
who madelavet that numbernummer
23
65080
2516
"Hvordan kan vi vide, at ham,
der regnede tallet ud,
01:19
isn't one of the 49 percentprocent eitherenten?"
24
67620
1815
ikke også var en af de 49 procent?"
01:21
(LaughterLatter)
25
69459
1254
(Latter)
01:22
So clearlyklart, there's a numeracyregnefærdigheder issueproblem,
26
70737
4050
Det er klart, at der er et problem
med regnefærdigheden,
01:26
because these are
importantvigtig skillsfærdigheder for life,
27
74811
2110
fordi dette er
en vigtig færdighed i livet.
01:28
and a lot of the changesændringer
that we want to introduceindføre in this centuryårhundrede
28
76945
3867
Mange af de forandringer, som vi gerne
vil gennemføre i dette århundrede
01:32
involveinvolvere us becomingblive
more comfortablekomfortabel with numbersnumre.
29
80836
2441
involverer, at vi bliver
mere komfortable med tal.
01:35
Now, it's not just an Englishengelsk problemproblem.
30
83301
1848
Det er ikke bare et engelsk problem.
01:37
OECDOECD this yearår releasedudgivet some figurestal
looking at numeracyregnefærdigheder in youngung people,
31
85173
4930
OECD udgav i år nogle tal
om regnefærdighed hos unge,
01:42
and leadingførende the way, the USAUSA --
32
90127
2780
og forrest lå USA
01:44
nearlynæsten 40 percentprocent of youngung people
in the US have lowlav numeracyregnefærdigheder.
33
92931
4670
med næsten 40 procent af unge,
som har ringe regnefærdigheder.
01:49
Now, EnglandEngland is there too,
34
97625
1297
England er der også,
01:50
but there are sevensyv OECDOECD countrieslande
with figurestal aboveover 20 percentprocent.
35
98946
5533
men der er syv OECD-lande med
værdier over 20 procent.
01:56
That is a problemproblem,
because it doesn't have to be that way.
36
104503
2759
Det er et problem, fordi det ikke
behøver at være sådan.
01:59
If you look at the farlangt endende of this graphkurve,
37
107286
2008
Ser man på den anden ende
af denne graf,
02:01
you can see the NetherlandsHolland and KoreaKorea
are in singleenkelt figurestal.
38
109318
2960
kan man se Holland og Korea
med ét ciffer-størrelser.
02:04
So there's definitelyhelt bestemt a numeracyregnefærdigheder
problemproblem that we want to addressadresse.
39
112302
4416
Der er et problem med regnefærdigheden,
som der skal gøres noget ved.
02:09
Now, as usefulnyttig as studiesundersøgelser like these are,
40
117510
2930
Selvom disse undersøgelser er nyttige,
02:12
I think we riskrisiko herdinghyrde people
inadvertentlyutilsigtet into one of two categoriesKategorier;
41
120464
5400
tror jeg, at vi risikerer uforvarende
at putte folk i én af to kategorier;
02:17
that there are two kindsformer of people:
42
125888
1776
at der er to slags mennesker:
02:19
those people that are comfortablekomfortabel
with numbersnumre, that can do numbersnumre,
43
127688
4349
de mennesker, der er komfortable med tal,
som kan regne med tal,
02:24
and the people who can't.
44
132061
2236
og de mennesker, der ikke kan.
02:26
And what I'm tryingforsøger
to talk about here todayi dag
45
134321
2101
Og det, jeg forsøger at sige,
02:28
is to say that I believe
that is a falsefalsk dichotomydikotomi.
46
136446
3042
er, at jeg tror,
at det er en falsk modsætning.
02:31
It's not an immutableuforanderlige pairingparring.
47
139512
1868
Det er ikke en uforanderlig parring.
02:33
I think you don't have to have
tremendouslyuhyre highhøj levelsniveauer of numeracyregnefærdigheder
48
141404
3648
Jeg tror ikke, man behøver
en voldsom god talforståelse
02:37
to be inspiredinspireret by numbersnumre,
49
145076
1728
for at interessere sig for tal,
02:38
and that should be the startingstart pointpunkt
to the journeyrejse aheadforan.
50
146828
3109
og det bør være udgangspunktet for,
hvad vi gør fremover.
02:42
And one of the waysmåder in whichhvilken
we can beginbegynde that journeyrejse, for me,
51
150387
4311
Og en af måderne, hvorpå vi kan gøre
tal interessante, er, for mig,
02:46
is looking at statisticsstatistik.
52
154722
1726
at se på statistikken.
02:48
Now, I am the first to acknowledgeanerkende
that statisticsstatistik has got somewhatnoget
53
156472
3495
Nu er jeg den første til at erkende,
at statistikken
02:51
of an imagebillede problemproblem.
54
159991
1318
har lidt
af et imageproblem.
02:53
(LaughterLatter)
55
161333
1047
(Latter)
02:54
It's the parten del of mathematicsmatematik
56
162404
1532
Det er den del af matematikken,
02:55
that even mathematiciansmatematikere
don't particularlyisær like,
57
163960
3059
som selv matematikere ikke
holder ret meget af,
02:59
because whereashvorimod the resthvile of mathsmatematik
is all about precisionpræcision and certaintysikkerhed,
58
167043
4012
fordi, mens resten af matematikken
handler om præcision og sikkerhed,
03:03
statisticsstatistik is almostnæsten the reversebagside of that.
59
171079
2284
er statistik næsten det modsatte.
03:05
But actuallyrent faktisk, I was a latesent convertkonvertere
to the worldverden of statisticsstatistik myselfMig selv.
60
173793
4655
Jeg var faktisk sen til at konvertere
til statistikken.
03:10
If you'ddu ville askedspurgt my undergraduatebachelor professorsprofessorer
61
178472
2082
Hvis man havde spurgt mine professorer,
03:12
what two subjectsfag would I be leastmindst likelysandsynligt
to excelExcel in after universityuniversitet,
62
180578
4759
om hvilke to emner jeg næppe
ville udmærke mig i efter universitetet,
03:17
they'dde ville have told you statisticsstatistik
and computercomputer programmingprogrammering,
63
185361
2767
ville de have sagt statistik og
programmering af computere,
03:20
and yetendnu here I am, about to showat vise you
some statisticalstatistisk graphicsgrafik
64
188152
2939
og alligevel er jeg ved
at vise jer statistiske grafikker,
03:23
that I programmedprogrammeret.
65
191115
1202
som jeg har programmeret.
03:24
So what inspiredinspireret that changelave om in me?
66
192745
1755
Hvad fik mig til den forandring?
03:26
What madelavet me think that statisticsstatistik
was actuallyrent faktisk an interestinginteressant thing?
67
194524
3648
Hvad fik mig til at tænke,
at statistikken faktisk er interessant?
03:30
It's really because
statisticsstatistik are about us.
68
198196
2266
Det var fordi statistik handler om os.
03:32
If you look at the etymologyetymologi
of the wordord statisticsstatistik,
69
200869
2582
Hvis man ser på etymologien
for ordet statistik,
03:35
it's the sciencevidenskab of dealingbeskæftiger with datadata
70
203475
2609
er det videnskaben om data,
03:38
about the statestat or the communityfællesskab
that we livelevende in.
71
206108
2430
om staten eller det samfund,
som vi lever i.
03:40
So statisticsstatistik are about us as a groupgruppe,
72
208562
3354
Så statistik drejer sig om os
som en gruppe,
03:43
not us as individualsindivider.
73
211940
1675
ikke os som individer.
03:45
And I think as socialsocial animalsdyr,
74
213639
1470
Og jeg tror, som sociale dyr,
03:47
we sharedel this fascinationfascination about how
we as individualsindivider relateforholde sig to our groupsgrupper,
75
215133
3944
vi deler denne interesse i, hvordan vi er,
i forhold til vore grupper,
03:51
to our peersjævnaldrende.
76
219101
1388
til vore jævnaldrende.
03:52
And statisticsstatistik in this way
are at theirderes mostmest powerfulkraftfuld
77
220513
3110
Og statistik er på denne måde
mest kraftfuldt,
03:55
when they surpriseoverraskelse us.
78
223647
1301
når den overrasker os.
03:57
And there's been some really wonderfulvidunderlig
surveysundersøgelser carriedgennemføres out recentlyfor nylig
79
225477
3207
Der er blevet lavet nogle
vidunderlige undersøgelser for nyligt
04:00
by IpsosIpsos MORIMORI in the last few yearsflere år.
80
228708
1714
af Ipsos MORI i de sidste par år.
04:02
They did a surveyundersøgelse of over
1,000 adultsvoksne in the UKUK,
81
230446
2708
De undersøgte over
1.000 voksne i Storbritannien.
04:05
and said, for everyhver 100 people
in EnglandEngland and WalesWales,
82
233178
3780
Man spurgte, "For hver 100 mennesker
i England og Wales,
04:08
how manymange of them are MuslimMuslimske?
83
236982
1870
hvor mange af dem er muslimer?"
04:10
Now the averagegennemsnit answersvar from this surveyundersøgelse,
84
238876
2646
Det gennemsnitlige svar
fra denne undersøgelse,
04:13
whichhvilken was supposedformodede to be representativerepræsentant
of the totalTotal populationbefolkning, was 24.
85
241546
3412
som skulle repræsentere
den samlede befolkning, var 24.
04:16
That's what people thought.
86
244982
3676
Det er, hvad folk tænker.
04:20
BritishBritiske people think 24 out of everyhver 100
people in the countryLand are MuslimMuslimske.
87
248682
3639
Britter tror at 24 ud
af 100 mennesker er muslimer.
04:24
Now, officialofficiel figurestal revealløfte sløret
that figurefigur to be about fivefem.
88
252345
4410
Det officielle tal viser,
at tallet er omkring fem.
04:29
So there's this bigstor variationvariation
betweenmellem what we think, our perceptionopfattelse,
89
257732
3987
Der er en stor forskel mellem,
hvad vi tror,
04:33
and the realityvirkelighed as givengivet by statisticsstatistik.
90
261743
2038
og den statistiske virkelighed.
04:35
And I think that's interestinginteressant.
91
263805
1544
Jeg synes, det er interessant.
04:37
What could possiblyeventuelt be causingforårsager
that misperceptionmisforståelse?
92
265373
3290
Hvad kunne være årsagen
til denne fejlopfattelse?
04:41
And I was so thrilledbegejstret with this studyundersøgelse,
93
269212
1854
Jeg var så begejstret over det,
04:43
I startedstartede to take questionsspørgsmål out
in presentationspræsentationer. I was referringhenviser to it.
94
271090
3480
at jeg begyndte at stille spørgsmål ved
mine foredrag. Jeg fortalte om det.
04:46
Now, I did a presentationpræsentation
95
274594
1218
Jeg gav et foredrag
04:47
at StSt. Paul'sPauls SchoolSkole for GirlsPiger
in HammersmithHammersmith,
96
275836
2310
på St. Pauls School for Girls
i Hammersmith,
04:50
and I had an audiencepublikum ratherhellere like this,
97
278170
2140
og jeg havde et publikum magen til jer,
04:52
exceptundtagen it was comprisedbestår entirelyhelt
of sixth-formsjette-form girlspiger.
98
280334
3868
bortset fra, at det udelukkende
bestod af piger i 10. klasse.
04:56
And I said, "GirlsPiger,
99
284226
2396
Og jeg spurgte, "Piger,
04:59
how manymange teenageteenage girlspiger do you think
the BritishBritiske publicoffentlig think
100
287598
4543
hvor mange teenagepiger tror I,
at den britiske offentlighed mener
05:04
get pregnantgravid everyhver yearår?"
101
292165
1748
bliver gravid hvert år?"
05:05
And the girlspiger were apoplecticapoplektisk when I said
102
293937
2676
Og pigerne blev rasende, da jeg sagde,
05:09
the BritishBritiske publicoffentlig think that 15
out of everyhver 100 teenageteenage girlspiger
103
297453
3913
den britiske offentlighed mener,
at 15 ud af hver 100 teenagepiger
05:13
get pregnantgravid in the yearår.
104
301390
1293
bliver gravide hvert år.
05:15
And they had everyhver right to be angryvred,
105
303429
2231
Og de havde god grund til at være vred,
05:17
because in factfaktum, I'd have to have
closertættere to 200 dotsprikker
106
305684
2758
fordi jeg skulle bruge
flere end 200 prikker,
05:20
before I could colorfarve one in,
107
308466
1570
før jeg kunne farve én,
05:22
in termsbetingelser of what
the officialofficiel figurestal tell us.
108
310060
2515
til at vise, hvad de officielle tal siger.
05:24
And ratherhellere like numeracyregnefærdigheder,
this is not just an Englishengelsk problemproblem.
109
312599
3800
Ligesom regnefærdighed,
er dette ikke bare et engelsk problem.
05:28
IpsosIpsos MORIMORI expandedudvidet the surveyundersøgelse
in recentnylig yearsflere år to go acrosset kors the worldverden.
110
316423
4504
Ipsos MORI udvidede undersøgelsen
med mange lande.
05:32
And so, they askedspurgt SaudiSaudi ArabiansArabians,
111
320951
2950
De spurgte de saudiske arabere:
05:35
for everyhver 100 adultsvoksne in your countryLand,
112
323925
2521
"For hver 100 voksne i dit land,
05:38
how manymange of them are overweightovervægt or obeseovervægtige?
113
326470
2873
hvor mange af dem er
overvægtige eller fede?"
05:42
And the averagegennemsnit answersvar from the SaudisSaudierne
was just over a quarterkvarter.
114
330526
5333
Det gennemsnitlige svar fra saudierne var
lidt over en fjerdedel.
05:48
That's what they thought.
115
336402
1202
Det er, hvad de troede.
05:49
Just over a quarterkvarter of adultsvoksne
are overweightovervægt or obeseovervægtige.
116
337628
2568
Lidt over en fjerdedel
var overvægtige eller fede.
05:52
The officialofficiel figurestal showat vise, actuallyrent faktisk,
it's nearernærmere to three-quarterstre fjerdedele.
117
340220
4781
De officielle tal viser faktisk,
at det er tættere på tre fjerdedele.
05:57
(LaughterLatter)
118
345025
1456
(Latter)
05:58
So again, a bigstor variationvariation.
119
346505
2292
Så igen, en stor forskel.
06:00
And I love this one: they askedspurgt in JapanJapan,
they askedspurgt the Japanesejapansk,
120
348821
4446
Jeg elsker denne her. De spurgte i Japan:
06:05
for everyhver 100 Japanesejapansk people,
121
353291
1960
"For hver 100 japanere,
06:07
how manymange of them livelevende in rurallanddistrikterne areasområder?
122
355275
2601
hvor mange af dem bor i landdistrikterne?"
06:10
The averagegennemsnit was about a 50-50 splitdele,
just over halfwayhalvvejs.
123
358521
4901
Den gennemsnitlige svar var
omkring 50-50, lidt over halvvejs.
06:15
They thought 56 out of everyhver 100
Japanesejapansk people livedlevede in rurallanddistrikterne areasområder.
124
363446
4147
De troede, at 56 ud af hver 100 japanere
levede i landdistrikterne.
06:19
The officialofficiel figurefigur is sevensyv.
125
367617
1687
Det officielle tal er syv.
06:22
So extraordinaryekstraordinær variationsvariationer,
and surprisingoverraskende to some,
126
370259
4450
Ekstraordinære forskelle,
og overraskende for nogle,
06:26
but not surprisingoverraskende to people
who have readlæse the work
127
374733
2389
men ikke overraskende for folk,
som har læst
06:29
of DanielDaniel KahnemanKahneman, for exampleeksempel,
the Nobel-winningNobel-vindende economistøkonom.
128
377146
4392
Daniel Kahnemans arbejde:
Nobel-prismodtager i økonomi.
06:33
He and his colleaguekollega, AmosAmos TverskyTversky,
spentbrugt yearsflere år researchingforske this disjointadskilte
129
381562
5092
Han og hans kollega, Amos Tversky,
brugte år på undersøgelser af denne
06:38
betweenmellem what people perceiveopfatter
and the realityvirkelighed,
130
386678
3145
uoverensstemmelse mellem,
hvad folk oplever og virkelighededen.
06:41
the factfaktum that people are actuallyrent faktisk
prettysmuk poorfattige intuitiveintuitiv statisticiansstatistikere.
131
389847
3751
Det faktum, at folk faktisk er
temmelig dårlige intuitive statistikere.
06:45
And there are manymange reasonsgrunde for this.
132
393622
1760
Og der er mange grunde til dette.
06:47
IndividualEnkelte experienceserfaringer, certainlysikkert,
can influenceindflydelse our perceptionsopfattelser,
133
395406
3115
Individuelle erfaringer kan i hvert fald
påvirke vore opfattelser.
06:50
but so, too, can things like the mediamedier
reportingrapportering things by exceptionundtagelse,
134
398545
3958
Men også det, at medierne skriver
om det usædvanlige,
06:54
ratherhellere than what's normalnormal.
135
402527
1696
snarere end hvad der er normalt.
06:56
KahnemanKahneman had a nicepæn way
of referringhenviser to that.
136
404855
2126
Kahneman udtrykte det på en pæn måde.
06:59
He said, "We can be blindblind
to the obviousindlysende" --
137
407005
2085
Han sagde: "Vi kan være blinde
overfor det indlysende" --
07:01
so we'vevi har got the numbersnumre wrongforkert --
138
409114
1638
så vi tror på forkerte tal --
07:02
"but we can be blindblind
to our blindnessblindhed about it."
139
410776
2322
"men vi kan være blinde
overfor vores blindhed."
07:05
And that has enormousenorm
repercussionskonsekvenser for decisionafgørelse makingmaking.
140
413122
3266
Det har enorme konsekvenser
for beslutningstagning.
07:08
So at the statisticsstatistik officekontor
while this was all going on,
141
416412
2852
Dengang syntes jeg,
07:11
I thought this was really interestinginteressant.
142
419288
1912
at dette var virkeligt interessant.
07:13
I said, this is clearlyklart a globalglobal problemproblem,
143
421224
2010
Jeg sagde, at dette er et globalt problem,
07:15
but maybe geographygeografi is the issueproblem here.
144
423258
2435
men måske er det geografien,
der er problemet her.
07:17
These were questionsspørgsmål that were all about,
how well do you know your countryLand?
145
425717
3909
Spørgsmålene drejede sig om,
hvor godt kender du dit land?
07:21
So in this casetilfælde, it's how well
do you know 64 millionmillion people?
146
429650
3993
Sagt på en anden måde:
Hvor godt kender du 64 millioner mennesker?
07:25
Not very well, it turnsdrejninger out.
I can't do that.
147
433667
2732
Ikke særlig godt viste det sig.
Jeg kunne ikke gøre det.
07:28
So I had an ideaide,
148
436423
1324
Så jeg fik en idé,
07:29
whichhvilken was to think about
this samesamme sortsortere of approachnærme sig
149
437771
3123
som var, at have samme slags tilgang,
07:32
but to think about it
in a very locallokal sensefølelse.
150
440918
2105
men at sætte det i
en meget lokal sammenhæng.
07:35
Is this a locallokal?
151
443047
1191
Er det om det lokale?
07:36
If we reframeReframe the questionsspørgsmål and say,
152
444262
1941
Hvis vi omformulerer og spørger,
07:38
how well do you know your locallokal areaareal,
153
446227
2122
hvor godt kender du dit lokalområde,
07:40
would your answerssvar be any more accuratenøjagtig?
154
448373
2103
ville svarene så blive mere præcise?
07:43
So I devisedudtænkt a quizquiz:
155
451817
1762
Så jeg udtænkte en quiz:
07:45
How well do you know your areaareal?
156
453603
1859
Hvor godt kender du dit område?
07:48
It's a simpleenkel WebWeb appapp.
157
456454
1889
Det er en simpel web-app.
07:50
You put in a poststolpe codekode
158
458367
1183
Man skriver et postnummer,
07:51
and then it will askSpørg you questionsspørgsmål
basedbaseret on censusfolketælling datadata
159
459574
2707
og så stiller den spørgsmål
baseret på folketællingsdata
07:54
for your locallokal areaareal.
160
462305
1539
for lokalområdet.
07:56
And I was very consciousbevidst
in designingdesigne this.
161
464305
2123
Jeg var meget bevidst om designet.
07:58
I wanted to make it openåben
to the widestbredeste possiblemuligt rangerækkevidde of people,
162
466452
4109
Jeg ønskede at gøre det åbent for
det bredeste udvalg af befolkningen.
08:02
not just the 49 percentprocent
who can get the numbersnumre.
163
470585
2828
Ikke bare de 49 procent, der kan regne.
08:05
I wanted everyonealle sammen to engageengagere with it.
164
473437
1755
Jeg ønskede at alle deltog i det.
08:07
So for the designdesign of the quizquiz,
165
475216
1525
Så til udformningen af quizzen,
08:08
I was inspiredinspireret by the isotypesisotypes
166
476765
3615
blev jeg inspireret af isotyperne
08:12
of OttoOtto NeurathNeurath from the 1920s and '30s.
167
480404
2602
af Otto Neurath fra 1920'erne og 30'erne.
08:15
Now, these are methodsmetoder
for representingrepræsenterer numbersnumre
168
483030
4348
Det er metoder til repræsentere tal
08:19
usingved brug af repeatinggentaget iconsikoner.
169
487402
1773
ved hjælp gentagne ikoner.
08:21
And the numbersnumre are there,
but they sitsidde in the backgroundbaggrund.
170
489640
3165
Tallene er der,
men de findes i baggrunden.
08:24
So it's a great way
of representingrepræsenterer quantitymængde
171
492829
2723
Det er en fantastisk måde
at repræsentere en mængde
08:27
withoutuden resortingty to usingved brug af termsbetingelser
like "percentageprocent,"
172
495576
2984
uden at ty til at bruge
udtryk som "procent",
08:30
"fractionsbrøker" and "ratiosnøgletal."
173
498584
1230
"fraktioner" og "nøgletal".
08:31
So here'sher er the quizquiz.
174
499838
1702
Her er quizzen.
08:34
The layoutlayout of the quizquiz is,
175
502310
1647
Layoutet af quizzen er,
08:35
you have your repeatinggentaget iconsikoner
on the left-handvenstre hånd sideside there,
176
503981
2819
man har de gentage ikoner
på venstre side,
08:38
and a mapkort showingviser you the areaareal
we're askingspørger you questionsspørgsmål about
177
506824
3123
og et kort, der viser dig det område,
vi stiller spørgsmål til
08:41
on the right-handhøjre hånd sideside.
178
509971
1167
på højre side.
08:43
There are sevensyv questionsspørgsmål.
179
511162
1281
Der er syv spørgsmål.
08:44
EachHver questionspørgsmål, there's a possiblemuligt answersvar
betweenmellem zeronul and a hundredhundrede,
180
512467
3893
For hvert spørgsmål, er der et muligt svar
mellem nul og hundrede,
08:48
and at the endende of the quizquiz,
181
516384
1349
og i slutningen af quizzen
08:49
you get an overallsamlet set scorescore
betweenmellem zeronul and a hundredhundrede.
182
517757
3218
får du en samlet score
mellem nul og hundrede.
08:52
And so because this is TEDxExeterTEDxExeter,
183
520999
2084
Og så fordi dette er TEDxExeter,
08:55
I thought we would have
a quickhurtig look at the quizquiz
184
523107
2325
tænkte jeg, vi tager
et hurtigt kig på quizzen
08:57
for the first few questionsspørgsmål of ExeterExeter.
185
525456
2309
for de første par spørgsmål af Exeter.
08:59
And so the first questionspørgsmål is:
186
527789
1405
Så det første spørgsmål er:
09:01
For everyhver 100 people,
how manymange are agedalderen underunder 16?
187
529218
2992
"For hver 100 mennesker,
hvor mange er under 16 år?"
09:04
Now, I don't know ExeterExeter very well
at all, so I had a guessgætte at this,
188
532784
3600
Nu kender jeg ikke Exeter ret godt,
så jeg gættede,
09:08
but it givesgiver you an ideaide
of how this quizquiz worksarbejder.
189
536408
2561
men det giver en idé om,
hvordan denne quiz fungerer.
09:10
You dragdrag the sliderskyderen
to highlightfremhæve your iconsikoner,
190
538993
3706
Man trækker skyderen
for at fremhæve ikonerne,
09:14
and then just clickklik "SubmitIndsende" to answersvar,
191
542723
2235
og så bare klikke på "Send" for at svare,
09:16
and we animateanimere away the differenceforskel
betweenmellem your answersvar and realityvirkelighed.
192
544982
3663
og vi animerer forskellen mellem
dit svar og virkeligheden.
09:20
And it turnsdrejninger out, I was a prettysmuk
terribleforfærdeligt guessgætte: fivefem.
193
548669
4075
Og det viste sig,
at jeg havde et ret forfærdeligt gæt: fem.
09:25
How about the nextNæste questionspørgsmål?
194
553149
1424
Hvad med det næste spørgsmål?
09:26
This is askingspørger about
what the averagegennemsnit agealder is,
195
554597
2156
Det spørger
hvad den gennemsnitlige alder er,
09:28
so the agealder at whichhvilken halfhalvt
the populationbefolkning are youngeryngre
196
556777
2445
den alder, hvor halvdelen
af befolkningen er yngre
09:31
and halfhalvt the populationbefolkning are olderældre.
197
559246
1674
og halvdelen er ældre.
09:32
And I thought 35 -- that soundslyde
middle-agedmidaldrende to me.
198
560944
3350
Og jeg troede 35,
det lød midaldrende for mig.
09:36
(LaughterLatter)
199
564318
1443
(Latter)
09:40
ActuallyFaktisk, in ExeterExeter,
it's incrediblyutroligt youngung,
200
568206
2106
Det er utroligt ungt i Exeter.
09:42
and I had underestimatedundervurderet the impactpåvirkning
of the universityuniversitet in this areaareal.
201
570336
4538
Jeg havde undervurderet virkningen
af universitetet her i området.
09:46
The questionsspørgsmål get harderhårdere
as you go throughigennem.
202
574898
2031
Spørgsmålene bliver sværere efterhånden.
09:48
So this one'sman er now askingspørger
about homeownershiphomeownership:
203
576953
2383
Denne spørger om eget hus:
09:51
For everyhver 100 householdshusholdninger, how manymange
are ownedejede with a mortgagepant or loanlån?
204
579955
3699
"For hver 100 husstande,
hvor mange har et banklån?"
09:55
And I hedgedsikrede my betsindsatser here,
205
583678
1280
Jeg afdækkede
mine gæt her,
09:56
because I didn't want to be
more than 50 out on the answersvar.
206
584982
3098
for jeg ikke ønskede,
at have flere end 50 forkert.
10:00
(LaughterLatter)
207
588104
2020
(Latter)
10:02
And actuallyrent faktisk, these get harderhårdere,
these questionsspørgsmål,
208
590148
2466
Disse spørgsmål bliver sværere og sværere,
10:04
because when you're in an areaareal,
when you're in a communityfællesskab,
209
592638
2859
for når du bor i et område,
når du bor i et samfund,
10:07
things like agealder -- there are cluesspor
to whetherom a populationbefolkning is oldgammel or youngung.
210
595521
5250
er der fingerpeg om,
hvorvidt befolkningen er gammel eller ung.
10:12
Just by looking around
the areaareal, you can see it.
211
600795
2345
Bare ved at kigge rundt i området,
kan man se det.
10:15
Something like homeownershiphomeownership
is much more difficultsvært to see,
212
603164
3391
Noget som det at eje hus
er langt vanskeligere at se,
10:18
so we revertvende tilbage to our ownegen heuristicsheuristik,
213
606579
2608
så vi vender tilbage til
vore egen heuristik,
10:21
our ownegen biasesfordomme about how manymange people
we think ownegen theirderes ownegen homeshjem.
214
609211
4451
vore egne fordomme om, hvor mange vi tror
ejer deres eget hjem.
10:25
Now the truthsandhed is,
when we publishedoffentliggjort this quizquiz,
215
613686
3650
Nu er sandheden den,
at da vi offentliggjorde denne quiz,
10:29
the censusfolketælling datadata that it's basedbaseret on
was alreadyallerede a few yearsflere år oldgammel.
216
617360
3536
var de data, som det er baseret på,
allerede et par år gamle.
10:32
We'veVi har had onlineonline applicationsapplikationer
that allowgive lov til you to put in a poststolpe codekode
217
620920
3569
Vi har haft online-applikationer,
der tillader en at skrive et postnummer
10:36
and get statisticsstatistik back for yearsflere år.
218
624513
2094
og få statistik fra årevis tilbage.
10:38
So in some sensessanser,
219
626631
1189
Så på en måde,
10:39
this was all a little bitbit oldgammel
and not necessarilynødvendigvis newny.
220
627844
3549
var dette altsammen lidt gammelt
og ikke nødvendigvis nyt.
10:43
But I was interestedinteresseret to see
what reactionreaktion we mightmagt get
221
631417
3639
Men jeg var interesseret i at se,
hvilken reaktion man kan få
10:47
by game-ifyingspil-ifying the datadata
in the way that we have,
222
635080
2717
ved at gamificere det
10:49
by usingved brug af animationanimation
223
637821
1407
ved hjælp af animation
10:51
and playingspille on the factfaktum
that people have theirderes ownegen preconceptionsfordomme.
224
639252
3748
og lege med det faktum,
at folk har deres egne fordomme.
10:55
It turnsdrejninger out, the reactionreaktion was, umUM ...
225
643508
3583
Det viste sig, at reaktionen
11:00
was more than I could have hopedhåbet for.
226
648328
1928
var mere end jeg kunne have håbet på.
11:02
It was a long-heldmangeårige ambitionambition of minemine
to bringtage med down a statisticsstatistik websiteinternet side
227
650280
3381
Det var en af mine ambitioner at bringe
en statistik-hjemmeside i knæ
11:05
duepå grund to publicoffentlig demandefterspørgsel.
228
653685
1408
grundet offentlig efterspørgsel.
11:07
(LaughterLatter)
229
655117
1800
(Latter)
11:08
This URLURL-ADRESSE containsindeholder the wordsord
"statisticsstatistik," "govgov" and "UKUK,"
230
656941
3464
Denne URL indeholder ordene
"statistik", "gov" og "UK",
11:12
whichhvilken are threetre of people'sfolks leastmindst
favoritefavorit wordsord in a URLURL-ADRESSE.
231
660429
3242
som er tre af folks mindst
foretrukne ord i en URL.
11:15
And the amazingfantastiske thing about this
was that the websiteinternet side camekom down
232
663695
3985
Og det fantastiske ved dette var,
at hjemmesiden gik i knæ
11:19
at quarterkvarter to 10 at night,
233
667704
2093
kvarter i 10 om aftenen,
11:21
because people were actuallyrent faktisk
engagingengagerende with this datadata
234
669821
3211
fordi folk faktisk legede med disse data
11:25
of theirderes ownegen freegratis will,
235
673056
1539
af egen fri vilje,
11:26
usingved brug af theirderes ownegen personalpersonlig time.
236
674619
2035
og i deres egen tid.
11:28
I was very interestedinteresseret to see
237
676678
2487
Jeg fandt det meget interessant,
11:31
that we got something like
a quarterkvarter of a millionmillion people
238
679189
3713
at vi fik noget i retning af
en kvart million mennesker,
11:34
playingspille the quizquiz withininden for the spaceplads
of 48 hourstimer of launchinglancering it.
239
682926
3272
der spillede quizzen gennem 48 timer
efter den blev lanceret.
11:38
And it sparkedudløst an enormousenorm discussiondiskussion
onlineonline, on socialsocial mediamedier,
240
686222
3927
Og det udløste en enorm diskussion online,
på sociale medier,
11:42
whichhvilken was largelyi det store hele dominateddomineret
241
690173
2037
som i vid udstrækning var domineret
11:44
by people havingat have funsjovt
with theirderes misconceptionsmisforståelser,
242
692234
3993
af folk, der har det sjovt
med deres misforståelser,
11:48
whichhvilken is something that
I couldn'tkunne ikke have hopedhåbet for any better,
243
696251
3059
hvilket er noget,
jeg ikke har kunnet håbe på noget bedre
11:51
in some respectshenseender.
244
699334
1160
på en måde.
11:52
I alsoogså likedKunne lide the factfaktum that people startedstartede
sendingsende it to politicianspolitikere.
245
700518
3226
Jeg kunne godt lide, at folk begyndte
at sende det til politikerne.
11:55
How well do you know the areaareal
you claimpåstand to representrepræsentere?
246
703768
2589
Hvor godt kender du området,
du hævder at repræsentere?
11:58
(LaughterLatter)
247
706381
1162
(Latter)
11:59
And then just to finishAfslut,
248
707567
1560
Og så bare til afslutning,
12:01
going back to the two kindsformer of people,
249
709992
2330
lad os gå tilbage
til de to slags mennesker.
12:04
I thought it would be
really interestinginteressant to see
250
712346
2257
Jeg syntes det kunne være
interessant at se,
12:06
how people who are good with numbersnumre
would do on this quizquiz.
251
714627
2815
hvordan mennesker,
der er gode til tal ville klare quizzen.
12:09
The nationalnational statisticianstatistiker
of EnglandEngland and WalesWales, JohnJohn PullingerInger,
252
717466
3016
Den nationale statistiker
i England og Wales, John Pullinger,
12:12
you would expectforventer he would be prettysmuk good.
253
720506
2073
skulle man tro ville klare sig ret godt.
12:15
He got 44 for his ownegen areaareal.
254
723524
2449
Han fik 44 for sit eget område.
12:17
(LaughterLatter)
255
725997
2468
(Latter)
12:20
JeremyJeremy PaxmanPaxman -- admittedlyganske vist,
after a glassglas of winevin -- 36.
256
728489
4949
Jeremy Paxman --
ganske vist efter et glas vin -- 36.
12:26
Even worseværre.
257
734051
1461
Endnu værre.
12:27
It just showsviser sig you that the numbersnumre
can inspireinspirere us all.
258
735536
3201
Det viser bare,
at tallene kan inspirere os alle.
12:30
They can surpriseoverraskelse us all.
259
738761
1260
De kan overraske os alle.
12:32
So very oftentit, we talk about statisticsstatistik
260
740045
2039
Ofte taler vi om statistik,
12:34
as beingvære the sciencevidenskab of uncertaintyusikkerhed.
261
742108
1962
som værende videnskaben om usikkerhed.
12:36
My partingafsked thought for todayi dag is:
262
744094
1782
Mine afskedsord i dag er:
12:37
actuallyrent faktisk, statisticsstatistik is the sciencevidenskab of us.
263
745900
3035
I virkeligheden er statistik
videnskaben om os.
12:40
And that's why we should
be fascinatedfascineret by numbersnumre.
264
748959
2788
Og det er derfor,
vi bør være fascineret af tal.
12:43
Thank you very much.
265
751771
1190
Mange tak.
12:44
(ApplauseBifald)
266
752985
3777
(Bifald)
Translated by Niels Justus
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alan Smith - Data visualisation editor
Alan Smith uses interactive graphics and statistics to breathe new life into how data is presented.

Why you should listen

Alan Smith is Data Visualisation Editor at the Financial Times in London. Previously he was Head of Digital Content at the UK Office for National Statistics (ONS).

With a background in cartography and digital mapping, he has spent the last decade finding ways of bringing statistics to wider audiences. In 2010, he was an inaugural recipient of the Royal Statistical Society's Award for Excellence in Official Statistics. He was appointed Office of the Order of the British Empire (OBE) in the Queen's 2011 Birthday Honours list.

More profile about the speaker
Alan Smith | Speaker | TED.com