English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSummit

Marwa Al-Sabouni: How Syria's architecture laid the foundation for brutal war

Марва Ал-Сабоуни: Како архитектурата во Сирија ги постави темелите на една безмилосна војна.

Filmed:
944,808 views

Што ја предизвика војната во Сирија? Угнетувањето, сушата и верските разлики-сето тоа имаше суштинска улога, но Марва Ал-Сабоуни образложува една друга причина: архитектурата. Таа ни се обраќа преку интернет од Хомс, каде што војната, во изминатите шест месеци го распарчува нејзиниот град. Ал-Сабоуни објаснува дека архитектурата на Сирија го разедини некогашното мулти-културно и толерантно општество во енклави со единствен идентитет, врз основа на класи и религии. Иднината на земјата зависи од начинот кој ќе се одбере за нејзино повторно изградување.

- Architect
Marwa Al-Sabouni suggests that architecture played a crucial role in the slow unraveling of Syrian cities' social fabric, preparing the way for once-friendly groups to become enemies instead of neighbors. Full bio

Hi. My name is Marwa,
and I'm an architect.
Здраво! Се викам Марва, архитект сум.
00:19
I was born and raised in Homs,
Родена сум и пораснав во Хомс,
00:23
a city in the central
western part of Syria,
град во средно-западниот дел на Сирија
00:25
and I've always lived here.
и отсекогаш тука живеам.
00:27
After six years of war,
По 6 години војна,
00:29
Homs is now a half-destroyed city.
Хомс денес е пола уништен град.
00:31
My family and I were lucky;
our place is still standing.
Моето семејство и јас имавме среќа-
нашиот дом сеуште стои.
00:34
Although for two years,
we were like prisoners at home.
Иако веќе 2 години сме како
затвореници дома.
00:37
Outside there were demonstrations
and battles and bombings and snipers.
Надвор имаше демонстрации и борби,
бомбардирања и снајпери.
00:40
My husband and I used to run
an architecture studio
Со мојот сопруг водевме
архитектонско биро
00:46
in the old town main square.
на плоштадот во стариот град.
00:49
It's gone, as is most
of the old town itself.
Го нема веќе како и поголемиот
дел од стариот град.
00:51
Half of the city's other neighborhoods
Половина од останатите делови на градот
00:54
are now rubble.
сега се урнатини.
00:56
Since the ceasefire in late 2015,
Од прекинот на огнот
кон крајот на 2005-та,
00:58
large parts of Homs
have been more or less quiet.
поголеми делови на Хомс беа повеќе
или помалку мирни.
01:00
The economy is completely broken,
and people are still fighting.
Економијата е целосно уништена
и луѓето сеуште се борат.
01:03
The merchants who had stalls
in the old city market
Трговците кои имаа тезги
во стариот дел на градот
01:07
now trade out of sheds on the streets.
сега работат надвор на улиците.
01:09
Under our apartment, there is a carpenter,
Под нашиот стан има еден столар,
01:12
sweetshops, a butcher, a printing house,
workshops, among many more.
слаткарници, месара, печатница,
занаетчиски дуќании и многу други.
01:14
I have started teaching part-time,
Почнав да предавам хонорарно
01:20
and with my husband,
who juggles several jobs,
и заедно со мојот сопруг, кој има
неколку ангажмани,
01:22
we've opened a small bookshop.
отворивме мала книжарница.
01:24
Other people do all sorts
of jobs to get by.
Другите луѓе се занимаваат
со разни работи за да опстанат.
01:26
When I look at my destroyed city,
of course, I ask myself:
Кога го гледам мојот уништен град,
се разбира, се прашувам:
01:30
What has led to this senseless war?
Што придонесе за оваа бесмислена војна?
01:34
Syria was largely a place of tolerance,
Сирија во голем дел беше
место на толеранција,
01:36
historically accustomed to variety,
историски приспособена за различности,
01:39
accommodating a wide range
of beliefs, origins, customs,
прифаќајќи бројни различни обичаи,
потекла, навики
01:41
goods, food.
производи и храна.
01:44
How did my country --
Како мојата земја-
01:46
a country with communities
living harmoniously together
земја со заедници кои живееја во хармонија
01:47
and comfortable in discussing
their differences --
и слога околу нивните различности-
01:50
how did it degenerate into civil war,
violence, displacement
како се изопачи во граѓанска војна,
насилство и раселеност
01:52
and unprecedented sectarian hatred?
и невидена секташка омраза?
01:56
There were many reasons
that had led to the war --
Имаше многу причини
кои ја предизвикаа војната-
02:00
social, political and economic.
социјални,политички и економски.
02:03
They all have played their role.
Сите тие повлијаеа.
02:05
But I believe there is one key reason
that has been overlooked
Но,сметам дека има една основна причина
што не е земена предвид
02:07
and which is important to analyze,
и која е значајна да се анализира
02:11
because from it will largely depend
зашто од неа многу ќе зависи
02:13
whether we can make sure
that this doesn't happen again.
дали ќе бидеме сигурни дека ова
нема повторно да ни се случи.
02:15
And that reason is architecture.
Таа причина е архитектурата.
02:19
Architecture in my country
has played an important role
Архитектурата во мојата земја
имаше значајна улога
02:21
in creating, directing and amplifying
conflict between warring factions,
во создавањето,водењето и засилувањето
на конфликтот меѓу завојуваните страни
02:24
and this is probably true
for other countries as well.
и ова веројатно е така и за други држави.
02:28
There is a sure correspondence
between the architecture of a place
Има сигурна поврзаност меѓу
архитектурата на едно место
02:31
and the character of the community
that has settled there.
и видот на заедницата
населена во тоа место.
02:35
Architecture plays a key role
in whether a community crumbles
Архитектурата игра значајна улога
во тоа дали заедницата ќе се разедини
02:38
or comes together.
или ќе се зближи.
02:42
Syrian society has long lived
the coexistence
Сирија долго време го одржуваше
заедничкиот соживот
02:44
of different traditions and backgrounds.
на различните традиции и нивното минато.
02:46
Syrians have experienced
the prosperity of open trade
Сиријците ги почувствуваа успесите
на отворена трговија
02:48
and sustainable communities.
и оддржливи заедници.
02:51
They have enjoyed the true meaning
of belonging to a place,
Уживаа во вистинското значење
на припадност на едно место
02:53
and that was reflected
in their built environment,
и тоа се рефлектираше во нивниот
начин на градење,
02:56
in the mosques and churches
built back-to-back,
во црквите и џамиите изградени
едни кон други
02:59
in the interwoven souks and public venues,
во испреплетените базари и јавни места
03:01
and the proportions and sizes based
on principles of humanity and harmony.
и пропорциите и размерот засновани
на принципите на човечност и хармонија.
03:04
This architecture of mixity
can still be read in the remains.
Оваа измешана архитектура сеуште
се гледа во остатоците.
03:08
The old Islamic city in Syria
was built over a multilayered past,
Стариот исламски град на Сирија беше
изграден врз многуте слоеви на минатото,
03:12
integrating with it
and embracing its spirit.
во спој со него и неговиот дух.
03:16
So did its communities.
Така и заедниците.
03:18
People lived and worked with each other
Луѓето живееја и работеа заедно
03:20
in a place that gave them
a sense of belonging
на место кое им даваше
чувство на припадност.
03:22
and made them feel at home.
и ги правеше да се чувствуваат како дома.
03:24
They shared a remarkably
unified existence.
Тие споделуваа исклучително
поврзано постоење.
03:26
But over the last century,
Но, во текот на минатиот век,
03:29
gradually this delicate balance
of these places has been interfered with;
постепено чувствителниот однос
на овие места бил засегнат;
03:31
first, by the urban planners
of the colonial period,
прво од урбаните планери
на колонијалниот период
03:35
when the French went
enthusiastically about,
кога Французите почнаа со ентузијазам
03:38
transforming what they saw
as the un-modern Syrian cities.
да го трансформираат тоа што го
сметале за не-модерен сириски град.
03:40
They blew up city streets
and relocated monuments.
Ги збришаа градските улици и ги
преместија спомениците.
03:43
They called them improvements,
Тоа го нарекоа унапредување
03:48
and they were the beginning
of a long, slow unraveling.
и тоа беше почеток на еден долг
и бавен расплет.
03:50
The traditional urbanism
and architecture of our cities
Традиционалниот урбанизам и архитектура
на нашите градови
03:53
assured identity and belonging
not by separation,
обезбедуваше идентитет и припадност
не со поделеност,
03:56
but by intertwining.
туку со сплотување.
03:59
But over time, the ancient became
worthless, and the new, coveted.
Но, со тек на време старото стана
бескорисно и новото преовлада.
04:01
The harmony of the built environment
and social environment
Хармонијата на изградената околина
и социјалната средина
04:05
got trampled over
by elements of modernity --
ја растргнаа елементите на модернизмот-
04:08
brutal, unfinished concrete blocks,
брутални, недовршени бетонски блокови,
04:11
neglect, aesthetic devastation,
запуштени, естетски уништени,
04:13
divisive urbanism that zoned
communities by class, creed or affluence.
разединет урбанизам кој ги сврсти
заедниците по класи, вера или моќ.
04:16
And the same was happening
to the community.
Истото се случуваше и со заедниците.
04:21
As the shape of the built
environment changed,
Како што се менуваше обликот
на изградената околина,
04:24
so the lifestyles and sense
of belonging of the communities
така се менуваше и животниот стил
и чувството на припадност
04:26
also started changing.
во заедниците.
04:30
From a register
of togetherness, of belonging,
Во регистарот на заедништво
и припадност
04:32
architecture became
a way of differentiation,
архитектурата стана начин на разликување
04:34
and communities started drifting apart
и заедниците почнаа да се оддалечуваат
04:37
from the very fabric
that used to unite them,
од сржта што ги зближуваше,
04:39
and from the soul of the place that used
to represent their common existence.
од душата на местата кои го означуваа
нивното заедничко постоење.
04:42
While many reasons had led
to the Syrian war,
Иако имаше многу причини
за војната во Сирија,
04:47
we shouldn't underestimate
the way in which,
не треба да се потцени начинот на кој,
04:49
by contributing to the loss
of identity and self-respect,
придонесувајќи за губење на идентитетот
и само-почитта,
04:51
urban zoning and misguided,
inhumane architecture
урбаното зонирање и слепата,
нечовечна архитектура
04:55
have nurtured sectarian
divisions and hatred.
предизвикаа секташка
поделеност и омраза.
04:59
Over time, the united city
has morphed into a city center
Со тек на време,соединетиот град
се претвори во градски центар
05:02
with ghettos along its circumference.
со гета низ перифериите.
05:05
And in turn, the coherent communities
became distinct social groups,
Како резултат,кохерентните заедници
станаа посебни социјални групи,
05:08
alienated from each other
and alienated from the place.
меѓусебно оттуѓени и оттуѓени од местото.
05:12
From my point of view,
Според мене,
05:17
losing the sense of belonging to a place
губењето на чувството на припадност
05:18
and a sense of sharing it
with someone else
и чувството на споделување на местото,
05:20
has made it a lot easier to destroy.
го овозможија неговото уништување.
05:22
The clear example can be seen
in the informal housing system,
Јасен показател за ова е неформалниот
систем на домаќинства,
05:25
which used to host, before the war,
over 40 percent of the population.
кој пред војната опфаќаше 40%
од населението.
05:28
Yes, prior to the war,
almost half of the Syrian population
Да,пред војната,речиси половина
од населението во Сирија
05:33
lived in slums,
живееше во сиромашни квартови,
05:37
peripheral areas
without proper infrastructure,
периферни области без прописна
инфрастуктура,
05:38
made of endless rows of bare block boxes
бескрајни редици на голи блокови од бараки
05:41
containing people,
населени со луѓе,
05:44
people who mostly belonged
to the same group,
луѓе кои претежно припаѓаа на иста група,
05:46
whether based on religion,
class, origin or all of the above.
според религија, класа,потекло
или сѐ заедно.
05:48
This ghettoized urbanism
proved to be a tangible precursor of war.
Овој гетоизиран урбанизам се покажа
како очигледен предзнак за војна.
05:53
Conflict is much easier
between pre-categorized areas --
Конфликтите се многу полесни
меѓу претходно поделени области-
05:58
where the "others" live.
каде „другите“ живеат.
06:01
The ties that used
to bind the city together --
Врските кои порано го поврзуваа градот-
06:03
whether they were social,
through coherent building,
било социјални преку кохерентни градби,
06:06
or economic, through trade in the souk,
или економски, преку трговијата
во базарите,
06:08
or religious, through
the coexistent presence --
или религиски, преку заедничкиот соживот-
06:11
were all lost in the misguided
and visionless modernization
беа изгубени во слепата,без визија
06:14
of the built environment.
модернизација на градбите.
06:17
Allow me an aside.
Дозволете една дигресија.
06:19
When I read about heterogeneous urbanism
in other parts of the world,
Кога прочитав за хетерогениот урбанизам
во други делови на светот,
06:21
involving ethnic neighborhoods
in British cities
во кои се и етничките делови
во британските градови
06:25
or around Paris or Brussels,
или околу Париз и Брисел,
06:28
I recognize the beginning
of the kind of instability
го увидов почетокот
на еден вид нестабилност
06:30
we have witnessed
so disastrously here in Syria.
кој катастрофално го доживеавме
овде во Сирија.
06:33
We have severely destroyed cities,
Безмилосно ги унштивме градовите,
06:38
such as Homs, Aleppo,
Daraa and many others,
како Хомс,Алепо, Дараа и многу други
06:40
and almost half of the population
of the country is now displaced.
и речиси половина од населението
на државата е раселено.
06:43
Hopefully, the war will end,
Се надевам војната ќе заврши
06:47
and the question that,
as an architect, I have to ask, is:
и морам да се запрашам како архитект:
06:49
How do we rebuild?
Како повторно ќе изградиме?
06:53
What are the principles
that we should adopt
Кои принципи ќе ги примениме,
06:55
in order to avoid repeating
the same mistakes?
за да не ги повториме истите грешки?
06:57
From my point of view, the main focus
should be on creating places
Според мене, главниот фокус теба да биде
на изградба на такви места
07:01
that make their people feel they belong.
во кои луѓето ќе чувствуваат
дека припаѓаат.
07:04
Architecture and planning
need to recapture
Архитектурата и планирањето
треба повторно да опфатат
07:06
some of the traditional values
that did just that,
некои од традиционалните вредности
кои го правеа токму тоа,
07:09
creating the conditions
for coexistence and peace,
создаваа услови за соживот и мир,
07:12
values of beauty
that don't exhibit ostentation,
вредности на убавина кои
не изразуваат снобизам,
07:15
but rather, approachability and ease,
туку достапност и едноставност,
07:18
moral values that promote
generosity and acceptance,
морални вредности кои промовираат
великодушност и прифаќање,
07:21
architecture that is for everyone
to enjoy, not just for the elite,
архитектура која е за секој да ужива,
не само за елитата,
07:24
just as used to be in the shadowed alleys
of the old Islamic city,
како што беа алеите под сенки
во стариот исламски град,
07:28
mixed designs that encourage
a sense of community.
и мешаните дизајни кои создаваат
чувство на заедништво.
07:32
There is a neighborhood here in Homs
that's called Baba Amr
Има едно маало тука во Хомс
што се викаше Баба АМР
07:36
that has been fully destroyed.
и беше целосно уништено.
07:39
Almost two years ago,
I introduced this design
Речиси пред две години го
претставив овој дизајн
07:41
into a UN-Habitat competition
for rebuilding it.
на конкурсот на ОН „Хабитат“
со цел да се реконструира.
07:44
The idea was to create an urban fabric
inspired by a tree,
Идејата беше да се создаде урбана
структура инспирирана од дрво,
07:47
capable of growing
and spreading organically,
со способност да расте и органски
да се распространува
07:51
echoing the traditional bridge
hanging over the old alleys,
налик на традиционалниот мост
надвиснат над старите алеи,
07:54
and incorporating apartments,
private courtyards, shops,
каде што ќе има станови,
приватни дворишта, продавнци,
07:57
workshops, places for parking
and playing and leisure,
занаетчиски дуќани,паркиралишта
зеленило за игри и забава
08:01
trees and shaded areas.
дрвја и сенковите простори.
08:05
It's far from perfect, obviously.
Далеку од реалноста, очигледно.
08:07
I drew it during the few hours
of electricity we get.
Направив слица за неколку часа
додека имавме струја.
08:09
And there are many possible ways
to express belonging and community
Постојат многу можни начини да се покаже
припадност и заедништво
08:12
through architecture.
преку архитектура.
08:16
But compare it with the freestanding,
disconnected blocks
Но, споредете го ова со самотните,
неповрзани блокови
08:17
proposed by the official project
for rebuilding Baba Amr.
предвидени со официјалниот проект
за реконструкција на Баба Амр.
08:20
Architecture is not the axis
around which all human life rotates,
Архитектурата не е оската околу
која се движи животот на луѓето,
08:24
but it has the power to suggest
and even direct human activity.
но,таа има моќ да укажува и да го води
начинот на кој луѓето функционираат.
08:28
In that sense, settlement,
identity and social integration
Во таа смисла,населувањето,идентитетот
и социјалната интеграција
08:33
are all the producer and product
of effective urbanism.
се создавачите и производот
на ефикасниот урбанизам.
08:37
The coherent urbanism
of the old Islamic city
Кохерентниот урбанизам
на стариот исламски град
08:41
and of many old European
towns, for instance,
и на многу други европски градови,
на пример,
08:44
promote integration,
промовираат интеграција,
08:47
while rows of soulless housing
or tower blocks,
додека редици на бездушни домаќинства
или градски блокови,
08:49
even when they are luxurious,
дури и да се луксузни,
08:52
tend to promote isolation and "otherness."
промовираат изолација и
„да се биде поинаков“.
08:54
Even simple things
Дури и едноставните нешта
08:57
like shaded places or fruit plants
or drinking water inside the city
како што се сенковити места,овошни дрвја
или јавни чешми во градовите
08:59
can make a difference
in how people feel towards the place,
можат да направат разлика во тоа како
се чувствуваат луѓето таму,
09:03
and whether they consider it
a generous place that gives,
и дали ги сметаат за благородни места
кои нудат
09:06
a place that's worth keeping,
contributing to,
простор вреден да се чува
и придонесува за него,
09:09
or whether they see it
as an alienating place,
или пак ги гледаат како оттуѓени места,
09:12
full of seeds of anger.
посеани со семето на омраза.
09:15
In order for a place to give,
its architecture should be giving, too.
Едно место за даде нешто, треба
и неговата архитектура да дава.
09:17
Our built environment matters.
Градбите во околината имаат значење.
09:22
The fabric of our cities is reflected
in the fabric of our souls.
Структурата на нашите градови се
рефлектира во структурата на нашите души.
09:24
And whether in the shape
of informal concrete slums
Без разлика дали се дивоградби
за сиромашни,
09:28
or broken social housing
излитени социјални живеалишта
09:31
or trampled old towns
прегазени стари градови,
09:33
or forests of skyscrapers,
шуми или висококатници,
09:35
the contemporary urban archetypes
современите урбани архетипови
09:36
that have emerged
all across the Middle East
кои навлегоа низ целиот Среден Исток
09:39
have been one cause of the alienation
and fragmentation of our communities.
беа една од причините за оттуѓување
и расцеп на нашите заедници.
09:41
We can learn from this.
Може да извлечеме поука од ова.
09:46
We can learn how to rebuild
in another way,
Може да научиме како да градиме
на поинаков начин,
09:48
how to create an architecture
that doesn't contribute only
како да создадеме архитектура која
ќе придонесува, не само
09:51
to the practical and economic
aspects of people's lives,
за практиччниот и економскиот аспект
на животот на луѓето,
09:54
but also to their social, spiritual
and psychological needs.
туку и за нивнте социјални, духовни
и психололошки потреби.
09:57
Those needs were totally overlooked
in the Syrian cities before the war.
Тие потреби воопшто не беа земени предвид
во сириските градови пред војната.
10:02
We need to create again
cities that are shared
Треба повторно да создадеме градови
кои ќе ги споделуваат
10:06
by the communities that inhabit them.
заедниците населени во тие градови.
10:09
If we do so, people will not feel the need
Ако го сториме тоа,луѓето нема
да имаат потреба
10:11
to seek identities opposed
to the other identities all around,
да бараат идентитет спротивен
на другите идентите наоколу
10:14
because they will all feel at home.
бидејќи ќе се чувствуваат
како да се дома.
10:18
Thank you for listening.
Ви глагодарам на вниманието!
10:22

▲Back to top

About the speaker:

Marwa Al-Sabouni - Architect
Marwa Al-Sabouni suggests that architecture played a crucial role in the slow unraveling of Syrian cities' social fabric, preparing the way for once-friendly groups to become enemies instead of neighbors.

Why you should listen

Marwa Al-Sabouni was born in Homs, a city in the central-western part of the country, and has a PhD in Islamic Architecture. Despite the destruction of large parts of the city, she has remained in Homs with her husband and two children throughout the war. In her just-released book The Battle for Home (Thames & Hudson, 2016), she explores the role architecture and the built environment play in whether a community crumbles or comes together, and she offers insights on how her country (and a much-needed sense of identity) should be rebuilt so that it will not happen again.

More profile about the speaker
Marwa Al-Sabouni | Speaker | TED.com