ABOUT THE SPEAKER
Mike Matas - Software engineer
While at Apple, Mike Matas helped write the user interface for the iPhone and iPad. Now with Push Pop Press, he's helping to rewrite the electronic book.

Why you should listen

Mike Matas has worked on some of the most intriguing tech projects of the past 10 years. As a (surprisingly) young coder, he co-founded Delicious Monster, makers of the elegant cataloguing tool Delicious Library. In 2005 he went to work for Apple, where he designed user interfaces and artwork for the iPhone, the iPad and Mac OS X.

Now, he's the co-founder of Push Pop Press, a digital publishing company just purchased by Facebook. Push Pop's first title is Al Gore's "Our Choice," playable on iPad, iPhone and iPod Touch.

In his free time, he's a photographer >>

More profile about the speaker
Mike Matas | Speaker | TED.com
TED2011

Mike Matas: A next-generation digital book

Mike Matas: Një gjeneratë e re e librave digjital

Filmed:
1,718,963 views

Zhvilluesi i programeve Mike Matas demonstron librinë e parë të plotë interaktiv për iPad--- me goditje të mençura dhe me te dhëna grafike të mahnitshme. Libri është "Zgjidhja jonë," Pasojat e Al Gore-it tek " E vërteta e papërshtatshme."
- Software engineer
While at Apple, Mike Matas helped write the user interface for the iPhone and iPad. Now with Push Pop Press, he's helping to rewrite the electronic book. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:15
So for the past year and a half,
0
0
2000
Pra pë një vit e gjysmë,
00:17
my team at Push Pop Press
1
2000
2000
ekipi im tek Push Pop Press
00:19
and Charlie Melcher and Melcher Media
2
4000
2000
dhe Charlie Melcher dhe Melcher Media
00:21
have been working on creating
3
6000
2000
kemi punuar në krijimin e
00:23
the first feature-length interactive book.
4
8000
2000
e librit të parë karakteristika të plota.
00:25
It's called "Our Choice"
5
10000
2000
I quajtur "Zgjidhja Jonë"
00:27
and the author is Al Gore.
6
12000
2000
dhe autori është Al Gore.
00:29
It's the sequel to "An Inconvenient Truth,"
7
14000
2000
Është pasoja e "E vërteta e papërshtatshme,"
00:31
and it explores all the solutions
8
16000
2000
dhe i eksploron të gjitha zgjidhjet
00:33
that will solve the climate crisis.
9
18000
2000
të cilat do të zgjidhin krizat klimaterike.
00:35
The book starts like this. This is the cover.
10
20000
3000
Libri fillon sikurse ky. Kjo është kopertina.
00:39
As the globe spins,
11
24000
2000
Siç globi lëviz,
00:41
we can see our location,
12
26000
2000
ne mund ta shohim pozicionin tonë,
00:43
and we can open the book
13
28000
3000
dhe ne mund ta hapim librin
00:46
and swipe through the chapters
14
31000
2000
dhe të notojmë nepër kapituj
00:48
to browse the book.
15
33000
2000
për ta shfletuar librin.
00:51
Or, we can scroll through the pages at the bottom.
16
36000
3000
Apo, ne mund të luajm me faqet e libërit posht tij.
00:55
And if we wanted to zoom into a page,
17
40000
2000
Dhe nëse ne dëshirojmë të rrisim në një faqe,
00:57
we can just open it up.
18
42000
2000
ne vetem e hapim atë.
00:59
And anything you see in the book,
19
44000
2000
Dhe çdo gjë që sheh në libër,
01:01
you can pick up with two fingers
20
46000
2000
ju mund ta merrni më dy gishtrinjë
01:03
and lift off the page
21
48000
2000
dhe ta ngrini jashtë faqës
01:05
and open up.
22
50000
2000
dhe ta hapni.
01:07
And if you want to go back
23
52000
2000
Dhe nëse dëshironi të ktheheni mbarapa
01:09
and read the book again,
24
54000
2000
dhe ta lexoni librin prap,
01:11
you just fold it back up and put it back on the page.
25
56000
3000
ju vetem e palosni dhe e vendosni prap në faqe.
01:15
And so this works the same way; you pick it up and pop it open.
26
60000
3000
Pra kjo funksionon në të njejtën menyr; ju e merrni e zgjedhni dhe e hapni.
01:18
(Audio) Al Gore: I consider myself
27
63000
2000
(Audio) Al Glore: Unë e konsideroj veten time
01:20
among the majority
28
65000
2000
në mesin e shumicës
01:22
who look at windmills and feel
29
67000
2000
të cilet i panë mullinjtë me erë dhe e ndjenë
01:24
they're a beautiful addition to the landscape.
30
69000
2000
që ata janë të bukur si shtesë e ambientit të jashtem.
01:26
Mike Matas: And so throughout the whole book,
31
71000
2000
Mike Matas: Pra nepërmjet të gjithë librit,
01:28
Al Gore will walk you through and explain the photos.
32
73000
3000
Al Gore do t'ju mësojë nëpërmjet shembujve dhe do t'ju sqaroi fotografitë.
01:31
This photo, you can you can even see on an interactive map.
33
76000
3000
Këtë fotografi, ju mund t'i shihni edhe ne hartën interaktive.
01:35
Zoom into it and see where it was taken.
34
80000
3000
Ta rrisni atë dhe të shihni se nga ku janë marrë.
01:40
And throughout the book,
35
85000
2000
Dhe nepërmjet librit,
01:42
there's over an hour of documentary footage
36
87000
2000
ka me orë të tëra të dhëna dokumentare
01:44
and interactive animations.
37
89000
2000
dhe animacione interaktive.
01:46
So you can open this one.
38
91000
3000
Pra mund ta hapni këtë.
01:49
(Audio) AG: Most modern wind turbines consist of a large ...
39
94000
3000
(Zëri) AG: Shumica e turbinave moderne përmbëhet nga një ...
01:52
MM: It starts playing immediately.
40
97000
2000
MM. Fillon të shfaqet përnjëherë.
01:54
And while it's playing, we can pinch and peak back at the page,
41
99000
3000
Dhe gjersa është duke luajtur ne mund ta pickojmë në krye dhe të kthehemi në faqe.
01:57
and the movie keeps playing.
42
102000
2000
dhe filmi vazhdon të luhet.
01:59
Or we can zoom out to the table of contents,
43
104000
3000
Apo ne mund të zmadhojnë në përmbajtjen e tabelës,
02:02
and the video keeps playing.
44
107000
3000
dhe video vazhdon akoma të luhet.
02:07
But one of the coolest things in this book
45
112000
2000
Mirpo gjëja më e mirë në këtë libër
02:09
are the interactive infographics.
46
114000
2000
janë infografikët interaktivë.
02:11
This one shows the wind potential
47
116000
2000
Kjo tregon potencialin e erës
02:13
all around the United States.
48
118000
2000
nepër të gjitha Shtetet e Bashkuara.
02:15
But instead of just showing us the information,
49
120000
3000
Mirëpo në vend se vetem të na tregojë neve informacione,
02:18
we can take our finger and explore,
50
123000
3000
ne mund ta heqim gishtin dhe ta eksplorojmë,
02:21
and see, state by state,
51
126000
2000
dhe të shohim, nga shteti në shtet,
02:23
exactly how much wind potential there is.
52
128000
2000
dhe saktësisht të dimë se sa potencjal ka atje.
02:25
We can do the same for geothermal energy
53
130000
3000
Ne mund ta bejmë të njejtën për energjinë gjeotermale
02:30
and solar power.
54
135000
2000
dhe energjinë solare.
02:38
This is one of my favorites.
55
143000
2000
Kjo është njëra nga të preferuarat e mija.
02:40
So this shows ...
56
145000
3000
Pra kjo tregon...
02:45
(Laughter)
57
150000
4000
(Qeshen)
02:49
(Applause)
58
154000
2000
(Durtrokitje)
02:51
When the wind is blowing,
59
156000
2000
Kur era është duke goditurë,
02:53
any excess energy coming from the windmill
60
158000
3000
çdo energji e tepruar e cila vjen nga mullinjtë
02:56
is diverted into the battery.
61
161000
2000
është kaluar në bateri.
02:58
And as the wind starts dying down,
62
163000
2000
Dhe gjërsa era fillon të bjerë,
03:00
any excess energy will be diverted back into the house --
63
165000
2000
secila energji e tepruar do të kthehet prap në shtëpi --
03:02
the lights never go out.
64
167000
3000
pra dritat kurrë nuk ikin.
03:08
And this whole book, it doesn't just run on the iPad.
65
173000
3000
Dhe e gjithë ky libër, nuk funksionon vetem në iPad.
03:11
It also runs on the iPhone.
66
176000
3000
por funksionon edhe në iPhone.
03:14
And so you can start reading on your iPad in your living room
67
179000
2000
Dhe ju mund të filloni të lexoni në iPad-in tuaj në dhomen e ndenjës
03:16
and then pick up where you left off on the iPhone.
68
181000
2000
dhe të vazhdoni aty ku keni mbetur të lexoni në iPhone.
03:18
And it works the exact same way.
69
183000
2000
Dhe funksionon edhe saktësish në menyren tjetër.
03:20
You can pinch into any page.
70
185000
2000
Ju mund të pickoni në një faqe.
03:22
Open it up.
71
187000
2000
Të hapni atë.
03:38
So that's Push Pop Press' first title,
72
203000
2000
Pra kjo ishte Push Pop Press titulli i parë,
03:40
Al Gore's "Our Choice."
73
205000
2000
Al Gore" Zgjedhja jonë."
03:42
Thank you.
74
207000
2000
Faliminderit.
03:44
(Applause)
75
209000
8000
(Duartrokitje)
03:52
Chris Anderson: That's spectacular.
76
217000
3000
Chris Anderson: Ajo është spektakulare.
03:55
Do you want to be a publisher,
77
220000
2000
A dëshiron të jesh një publikues,
03:57
a technology licenser?
78
222000
2000
apo një licencues teknologjik?
03:59
What is the business here?
79
224000
2000
Cili është biznesi këtu?
04:01
Is this something that other people can do?
80
226000
2000
A është kjo diçka që njerëzit të tjerë mund ta bejnë?
04:03
MM: Yeah, we're building a tool
81
228000
2000
MM: PO, ne po ndërtojmë një vegël
04:05
that makes it really easy for publishers right now to build this content.
82
230000
3000
e cila i'a bën shumë të lehtë për publikuesit të ndërtojnë përmbajtje të tilla.
04:08
So Melcher Media's team, who's on the East coast --
83
233000
2000
Pra ekipi i Melcher Media, i cili është në pjesen e veriut---
04:10
and we're on the West coast, building the software --
84
235000
3000
dhe ne jemi në pjesen e Jugut, duke ndërtuar programin --
04:13
takes our tool
85
238000
2000
merr veglat tona
04:15
and, every day, drags in images and text.
86
240000
3000
dhe çdo ditë, i vizaton ato në një imazh dhe tekst.
04:18
CA: So you want to license this software to publishers
87
243000
3000
CA: Pra ju dëshironi të liçenconi këtë program për publikuesit
04:21
to make books as beautiful as that? (MM: Yes.)
88
246000
2000
për ti bërë librat të bukura sikurse ajo? (MM: PO.)
04:23
All right. Mike, thanks so much.
89
248000
2000
Shumë mirë. Mike, Faliminderit shumë.
04:25
MM: Thank you. (CA: Good luck.)
90
250000
2000
MM. Faliminderit. (CA: Paç fat.)
04:27
(Applause)
91
252000
2000
(Duartrokitje)
Translated by Liridon Shala
Reviewed by Silvin Lito

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mike Matas - Software engineer
While at Apple, Mike Matas helped write the user interface for the iPhone and iPad. Now with Push Pop Press, he's helping to rewrite the electronic book.

Why you should listen

Mike Matas has worked on some of the most intriguing tech projects of the past 10 years. As a (surprisingly) young coder, he co-founded Delicious Monster, makers of the elegant cataloguing tool Delicious Library. In 2005 he went to work for Apple, where he designed user interfaces and artwork for the iPhone, the iPad and Mac OS X.

Now, he's the co-founder of Push Pop Press, a digital publishing company just purchased by Facebook. Push Pop's first title is Al Gore's "Our Choice," playable on iPad, iPhone and iPod Touch.

In his free time, he's a photographer >>

More profile about the speaker
Mike Matas | Speaker | TED.com