English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSummit

Christopher Soghoian: Your smartphone is a civil rights issue

Christopher Soghoian: Smartphoni juaj është një problem i të drejtave civile.

Filmed:
1,501,624 views

Smartphoni që përdorni, reflekton më shumë se sa thjesht shijet personale... ai mund të përcaktoje gjithashtu edhe se nga sa afër ju mund të mbikqyreni. Eksperti i privatësise dhe njëkohësisht TED Fellow, Christopher Soghoian, detajon një diferencë të dukshme mes kodimit të përdorur në pajisjet Apple dhe Android dhe na nxit ti japim vëmendje kësaj ndarjeje digjitale të sigurisë. "Nqse të vetmit njerëz që mund të mbrojnë vetveten nga vëzhgimi i qeverisë janë të pasurit dhe të pushtetshmit, ky po që është problem" - thotë ai. "Nuk është thjesht një problem kibernetik, është një problem i të drejtave civile".

- Privacy researcher and activist
Christopher Soghoian researches and exposes the high-tech surveillance tools that governments use to spy on their own citizens, and he is a champion of digital privacy rights. Full bio

In the spring of 2016,
Në pranverën e vitit 2016
00:12
a legal battle between Apple
and the Federal Bureau of Investigation
një betejë ligjore mes Apple
dhe Byrosë Federale të Investigimit (FBI)
00:15
captured the world's attention.
tërhoqi vëmendjen e botës.
00:19
Apple has built security features
into its mobile products
Apple ka krijuar në telefonat e saj
karakteristika sigurie që mbrojnë
00:21
which protect data on its devices
from everyone but the owner.
nga kushdo tjetër vec pronarit të dhënat
që përmbajne produktet telefonike.
00:24
That means that criminals, hackers
and yes, even governments
Kjo do të thotë se, kriminelët
hackers-at dhe po, edhe qeveritë
00:28
are all locked out.
janë të gjithë të bllokuar.
00:33
For Apple's customers,
this is a great thing.
Për klientët e Apple,
kjo është dicka e shkëlqyer.
00:35
But governments are not so happy.
Por qeveritë nuk janë aq te lumtura.
00:38
You see, Apple has made
a conscious decision
E shihni, Apple ka marrë një
vendim shumë të vetëdijshëm,
00:41
to get out of the surveillance business.
të qëndrojë jashtë punëve të mbikqyrjes.
00:43
Apple has tried to make surveillance
as difficult as possible
Apple e ka bërë mbikqyrjen
për qeverinë dhe aktorët e tjerë
00:46
for governments and any other actors.
sa me të vështire që ka mundur.
00:49
There are really two
smartphone operating systems
Ne fakt ekzistojnë dy sisteme operative
00:53
in the global smartphone market:
të smartphonëve në tregun botëror:
00:56
iOS and Android.
iOS dhe Android.
00:57
iOS is made by Apple.
Android is made by Google.
iOS është zhvilluar nga Apple.
Android është zhvilluar nga Google.
00:59
Apple has spent a lot of time and money
Apple ka harxhuar shumë kohë dhe para
01:03
to make sure that its products
are as secure as possible.
për të siguruar që produktet e saj
të jenë sa më të sigurta që mundet.
01:06
Apple encrypts all data
stored on iPhones by default,
Apple kodon automatikisht
të dhënat që gjenden në iPhone
01:10
and text messages sent from one
Apple customer to another Apple customer
si dhe SMS-et e dërguara nga një
përdorues Apple në tjetrin
01:13
are encrypted by default
janë të koduara automatikisht
01:17
without the user having
to take any actions.
pa pasur nevojë që përdoruesi
të bëjë dicka.
01:19
What this means is that,
Pra, kjo do te thotë që,
01:22
if the police seize an iPhone
and it has a password,
nqse policia konfiskon një iPhone
dhe ai ka nje fjalëkalim
01:24
they'll have a difficult time
getting any data off of it,
ata do ta kenë mjaft të vështirë
të nxjerrin ndonjë informacion prej tij
01:28
if they can do it at all.
sigurisht, nqse do mund t'ia dalin.
01:32
In contrast, the security of Android
just really isn't as good.
Ndryshe nga Apple, siguria në Android
nuk është dhe aq e mirë.
01:34
Android phones, or at least
most of the Android phones
Telefonat Android, ose te paktën
shumica e telefonave Android
01:38
that have been sold to consumers,
që u jane shitur përdoruesve
01:41
do not encrypt data stored
on the device by default,
nuk i kodojne informacionet e ruajtura
në pajisje, automatikisht,
01:43
and the built-in text messaging app
in Android does not use encryption.
dhe aplikacionet integrale te Androidit
nuk përdorin kodim.
01:46
So if the police seize an Android phone,
Kështu që, nqse policia konfiskon
një Android
01:51
chances are, they'll be able to get
all the data they want
shanset jane, që ata do mund të
marrin cfarëdo që duan
01:54
off of that device.
nga ajo pajisje.
01:57
Two smartphones
Dy smartphone
01:59
from two of the biggest
companies in the world;
nga dy prej kompanive më
të mëdha në botë;
02:01
one that protects data by default,
një e cila i mbron të dhënat automatikisht
02:04
and one that doesn't.
dhe një e cila nuk i mbron.
02:06
Apple is a seller of luxury goods.
Apple është shitësi i produkteve luksoze.
02:08
It dominates the high end of the market.
Ai dominon pjesën e shtrenjtë të tregut.
02:12
And we would expect a manufacturer
of luxury goods to have products
Dhe konsumatori, pret nga prodhuesi i
produktit luksoz të ketë produkte
02:14
that include more features.
që përfshijne me shumë mundësi.
02:19
But not everyone can afford an iPhone.
Por jo të gjithë
mund të blejnë një iPhone.
02:21
That's where Android
really, really dominates:
Këtu pra, Androidi dominon, dominon
me të vertete bindshëm,
02:23
at the middle and low end of the market,
me cmime mesatare dhe të lira të tregut,
02:26
smartphones for the billion
and a half people
smartphone për një miliard
e gjysmë të njerzve
02:29
who cannot or will not spend
që nuk mund të shpenzojnë
02:32
600 dollars on a phone.
600 dollarë në një telefon.
02:34
But the dominance of Android
has led to what I call
Por dominanca e Android-it
na ka cuar drejt asaj që unë e quaj
02:41
the "digital security divide."
"ndarja e sigurisë digjitale".
02:47
That is, there is now increasingly a gap
Që do të thotë se, tani është
një ndarje në rritje
02:49
between the privacy
and security of the rich,
mes privatësisë dhe
sigurisë së të pasurve që mund
02:52
who can afford devices
that secure their data by default,
të blejnë pajisje që i sigurojnë
të dhënat e tyre automatikisht
02:56
and of the poor,
dhe të varfërve,
03:00
whose devices do very little
to protect them by default.
pajisjet e të cilëve s'bëjnë thuajse
asgjë për t'i mbrojtur ato automatikisht.
03:01
So, think of the average Apple customer:
Pra, mendoni për një klient
mesatar të Apple:
03:07
a banker, a lawyer,
a doctor, a politician.
një bankier, një jurist,
një doktor, një politikan.
03:12
These individuals now increasingly have
smartphones in their pockets
Këta individë gjithmonë e në rritje
kanë në xhepat e tyre smartphonë
03:17
that encrypt their calls,
their text messages,
që kodojnë bisedat e tyre,
mesazhet e tyre,
03:22
all the data on the device,
dhe të gjitha të dhënat në pajisje
03:26
without them doing really anything
to secure their information.
pa pasur nevojë që ata të bëjnë dicka
konkrete për të siguruar informacionet.
03:27
In contrast, the poor
and the most vulnerable in our societies
Në kontrast, të varfërit dhe ndërkohë,
dhe me të cënuarit në shoqërine tonë
03:32
are using devices that leave them
completely vulnerable to surveillance.
janë duke përdorur pajisje që i lenë
komplet të hapur ndaj mbikqyrjes.
03:36
In the United States, where I live,
Në Shtetet e Bashkuara, ku unë jetoj,
03:43
African-Americans are more likely
to be seen as suspicious
ka të ngjarë që Afro-Amerikanët
të shihen si më të dyshimtë,
03:45
or more likely to be profiled,
ose ka të ngjarë të shihen
më të profilizuar
03:49
and are more likely to be targeted
by the state with surveillance.
dhe ka të ngjarë të jenë të piketuar
nga shteti për sa i përket mbikqyrjes.
03:51
But African-Americans
are also disproportionately likely
Por për Afro-Amerikanë, ka po
aq të ngjarë
03:56
to use Android devices
that do nothing at all
që të mos përdorin pajisjet Android
të cilat nuk bëjnë asgjë
03:58
to protect them from that surveillance.
për t'i mbrojtur ata nga mbikqyrja.
04:01
This is a problem.
Ky është një problem.
04:04
We must remember
that surveillance is a tool.
Nuk duhet të harrojmë se
mbikqyrja është një mjet.
04:07
It's a tool used by those in power
Eshtë një mjet i përdorur nga
ata që kanë pushtet,
04:10
against those who have no power.
kundrejt atyre që nuk kanë pushtet.
04:13
And while I think it's absolutely great
Dhe ndërkohë që mendoj
se ështëe e mrekullueshme
04:17
that companies like Apple
are making it easy for people to encrypt,
që kompani si Apple po e bëjnë
kaq të thjeshtë për njerëzit, kodimin,
04:21
if the only people
who can protect themselves
nqse njerëzit e vetëm që mund
të mbrojnë vetveten
04:26
from the gaze of the government
nga vështrimi i qeverisë
04:30
are the rich and powerful,
janë të pasurit dhe të pushtetshmit,
04:31
that's a problem.
ky është një problem.
04:33
And it's not just a privacy
or a cybersecurity problem.
Dhe nuk është vetëm një problem
privatësie apo kibernetik.
04:35
It's a civil rights problem.
Eshtë nje problem i të drejtës civile.
04:39
So the lack of default security in Android
Kështu që mungesa e sigurisë
automatike në Android
04:42
is not just a problem
for the poor and vulnerable users
nuk është vetëm një problem për
të varfërit dhe ata që mund të cënohen
04:45
who are depending on these devices.
që varen nga pajisjet e tyre.
04:51
This is actually a problem
for our democracy.
Ky është në fakt një problem,
për demokracinë tonë.
04:53
I'll explain what I mean.
Po e shpjegoj se cfarë nënkuptoj.
04:56
Modern social movements
rely on technology --
Lëvizjet moderne sociale,
mbështeten në teknologji
04:58
from Black Lives Matter to the Arab Spring
to Occupy Wall Street.
nga kauzat "Black Lives Matter." në
"Arab Spring" deri në "Occupy Wall Street".
05:01
The organizers of these movements
and the members of these movements
Organizatorët e këtyre lëvizjeve
dhe pjesëmarrësit në këto lëvizje
05:07
increasingly communicate
and coordinate with smartphones.
gjithmonë e në rritje komunikojnë
dhe koordinohen mes smartphonëve.
05:11
And so, naturally governments
that feel threatened by these movements
Dhe kështu, natyrisht qeveritë që
ndjehen të kërcënuara nga këto lëvizje
05:16
will also target the organizers
and their smartphones.
do të piketojnë organizatorët
dhe smartphonët e tyre.
05:20
Now, it's quite possible
Tani, ka shume gjasa
05:25
that a future Martin Luther King
or a Mandela or a Gandhi
që një Martin Luther King, Mandela apo
Gandhi i ardhshëm,
05:27
will have an iPhone and be protected
from government surveillance.
të ketë një iPhone dhe të jetë i mbrojtur
nga mbikqyrja e qeverisë.
05:31
But chances are,
Por mundesitë janë që,
05:36
they'll probably have a cheap,
$20 Android phone in their pocket.
ata më shumë mundet të kenë një telefon
të lirë Android $20 në xhepin e tyre.
05:37
And so if we do nothing
to address the digital security divide,
Dhe kështu, nqse s'bëjmë asgje për
të adresuar ndarjen digjitale të sigurisë
05:42
if we do nothing to ensure
that everyone in our society
nqse s'bëjme asgjë për të
siguruar që secili nga ne
05:46
gets the same benefits of encryption
merr të njëjtin përfitim nga kodimi
05:51
and is equally able to protect themselves
from surveillance by the state,
dhe është i aftë në mënyrë të barabartë
të mbrojë vetveten nga mbikqyrja e shtetit,
05:53
not only will the poor and vulnerable
be exposed to surveillance,
jo vetëm që i varfri dhe i cënuari
do të jenë të ekspozuar ndaj mbikqyrjes,
05:57
but future civil rights
movements may be crushed
por lëvizjet e ardhshme për
të drejtat civile do të shtypen
06:02
before they ever reach
their full potential.
përpara se të mund të arrijnë
në potencialin e tyre të plotë
06:05
Thank you.
Ju falemnderit!
06:07
(Applause)
(Duartrokitje)
06:09
Helen Walters: Chris, thank you so much.
Helen Walters: Chris, ju falemnderit shumë.
06:15
I have a question for you.
Kam një pyetje për ju.
06:17
We saw recently in the press
Pamë së fundmi në shtyp
06:19
that Mark Zuckerberg from Facebook
covers over his camera
që Mark Zuckerberg i Facebook-ut mbulon
kameran e kompjuterit të tij
06:21
and does something
with his headphone mic jack.
dhe bën dicka me fishën e mikrofonit
dhe kufjes.
06:27
So I wanted to ask you
a personal question, which is:
Prandaj doja t'u bëja një
pyetje personale, që është:
06:30
Do you do that?
A e bën dhe ti dicka të tillë?
06:32
And, on behalf of everyone
here, particularly myself,
Dhe, në emër të të gjithëve
ne këtu, dhe vetes,
06:33
Should we be doing that?
A duhet ta bëjme dhe ne këtë?
06:36
Should we be covering these things?
A duhet ti mbulojmë këto gjëra?
06:37
Christopher Soghoian: Putting a sticker --
actually, I like Band-Aids,
CS: Të vendosësh një letër-ngjitëse --
në fakt, mua më pëlqejnë leukoplastet,
06:39
because you can remove them
and put them back on
sepse mund ti heqësh dhe ti
vendosësh përsëri
06:43
whenever you want to make
a call or a Skype call.
kurdo që do të bësh një
telefonatë ose një thirrje në Skype.
06:46
Putting a sticker over your web cam
Të vendosësh një leter-ngjitëse
mbi kamera,
06:48
is probably the best thing
you can do for your privacy
është ndoshta gjëja më e mirë
që mund të bësh për privatësinë
06:50
in terms of bang for buck.
duke mos harxhuar asgjë.
06:52
There really is malware,
malicious software out there
Ekziston me të vërtet një
virus, me të vërtet infektiv
06:54
that can take over your web cam,
që mund të kontrollojë kamerën tuaj
06:58
even without the light turning on.
edhe pa e ndezur dritën e saj.
07:00
This is used by criminals.
This is used by stalkers.
Kjo përdoret nga kriminelët.
Kjo përdoret nga vëzhguesit.
07:02
You can buy $19.99 "spy
on your ex-girlfriend" software online.
Ju mund ta blini online për vetëm
$19.99 programin "spiunoni ish-in tuaj"
07:05
It's really terrifying.
Eshtë me të vërtetë e tmerrshme.
07:10
And then, of course,
it's used by governments.
Dhe patjeter, ajo përdoret
edhe nga qeveritë.
07:11
And there's obviously
a sexual violence component to this,
Dhe dukshem, është dhe një detaj
i dhunës seksuale
07:14
which is that this kind of surveillance
can be used most effectively
për të cilën kjo lloj mbikqyrjeje
mund të përdoret në mënyrë më efektive,
07:17
against women and other people
who can be shamed in our society.
kundrejt grave dhe njerëzve të tjerë
që mund të turpërohen në shoqëri.
07:20
Even if you think
you have nothing to hide,
Edhe nqse mendoni se
nuk keni asgjë për të fshehur
07:28
at the very least, if you have
children, teenagers in your lives,
në rastin më të keq, nqse keni fëmijë,
adoleshentë në jetën tuaj,
07:30
make sure you put a sticker
on their camera and protect them.
sigurohuni që të vendosni një leter-ngjitse
mbi kamerën e tyre për t'i mbrojtur ata.
07:35
HW: Wow. Thank you so much.
CS: Thank you.
HW: Ju falemnderit shumë.
CS: Ju falemnderit.
07:38
HW: Thanks, Chris.
HW: Falemnderit, Chris.
07:40
(Applause)
(Duartrokitje)
07:41
Translated by Dejvi Azis
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Christopher Soghoian - Privacy researcher and activist
Christopher Soghoian researches and exposes the high-tech surveillance tools that governments use to spy on their own citizens, and he is a champion of digital privacy rights.

Why you should listen

TED Fellow Christopher Soghoian is a champion of digital privacy rights, with a focus on the role that third-party service providers play in enabling governments to monitor citizens. As the principal technologist at the American Civil Liberties Union, he explores the intersection of federal surveillance and citizen's rights.

Before joining the ACLU, he was the first-ever technologist for the Federal Trade Commision's Division of Privacy and Identity Protection, where he worked on investigations of Facebook, Twitter, MySpace and Netflix. Soghoian is also the creator of Do Not Track, an anti-tracking device that all major web browsers now use, and his work has been cited in court.

More profile about the speaker
Christopher Soghoian | Speaker | TED.com