ABOUT THE SPEAKER
Christopher Soghoian - Privacy researcher and activist
Christopher Soghoian researches and exposes the high-tech surveillance tools that governments use to spy on their own citizens, and he is a champion of digital privacy rights.

Why you should listen

TED Fellow Christopher Soghoian is a champion of digital privacy rights, with a focus on the role that third-party service providers play in enabling governments to monitor citizens. As the principal technologist at the American Civil Liberties Union, he explores the intersection of federal surveillance and citizen's rights.

Before joining the ACLU, he was the first-ever technologist for the Federal Trade Commision's Division of Privacy and Identity Protection, where he worked on investigations of Facebook, Twitter, MySpace and Netflix. Soghoian is also the creator of Do Not Track, an anti-tracking device that all major web browsers now use, and his work has been cited in court.

More profile about the speaker
Christopher Soghoian | Speaker | TED.com
TEDSummit

Christopher Soghoian: Your smartphone is a civil rights issue

Christopher Soghoian: Smartphoni juaj është një problem i të drejtave civile.

Filmed:
1,530,397 views

Smartphoni që përdorni, reflekton më shumë se sa thjesht shijet personale... ai mund të përcaktoje gjithashtu edhe se nga sa afër ju mund të mbikqyreni. Eksperti i privatësise dhe njëkohësisht TED Fellow, Christopher Soghoian, detajon një diferencë të dukshme mes kodimit të përdorur në pajisjet Apple dhe Android dhe na nxit ti japim vëmendje kësaj ndarjeje digjitale të sigurisë. "Nqse të vetmit njerëz që mund të mbrojnë vetveten nga vëzhgimi i qeverisë janë të pasurit dhe të pushtetshmit, ky po që është problem" - thotë ai. "Nuk është thjesht një problem kibernetik, është një problem i të drejtave civile".
- Privacy researcher and activist
Christopher Soghoian researches and exposes the high-tech surveillance tools that governments use to spy on their own citizens, and he is a champion of digital privacy rights. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
In the spring of 2016,
0
499
2523
Në pranverën e vitit 2016
00:15
a legal battle between Apple
and the Federal Bureau of Investigation
1
3046
4404
një betejë ligjore mes Apple
dhe Byrosë Federale të Investigimit (FBI)
00:19
captured the world's attention.
2
7474
1678
tërhoqi vëmendjen e botës.
00:21
Apple has built security features
into its mobile products
3
9633
3339
Apple ka krijuar në telefonat e saj
karakteristika sigurie që mbrojnë
00:24
which protect data on its devices
from everyone but the owner.
4
12996
3833
nga kushdo tjetër vec pronarit të dhënat
që përmbajne produktet telefonike.
00:28
That means that criminals, hackers
and yes, even governments
5
16853
4645
Kjo do të thotë se, kriminelët
hackers-at dhe po, edhe qeveritë
00:33
are all locked out.
6
21522
1320
janë të gjithë të bllokuar.
00:35
For Apple's customers,
this is a great thing.
7
23580
2199
Për klientët e Apple,
kjo është dicka e shkëlqyer.
00:38
But governments are not so happy.
8
26581
2039
Por qeveritë nuk janë aq te lumtura.
E shihni, Apple ka marrë një
vendim shumë të vetëdijshëm,
00:41
You see, Apple has made
a conscious decision
9
29152
2317
00:43
to get out of the surveillance business.
10
31493
2560
të qëndrojë jashtë punëve të mbikqyrjes.
00:46
Apple has tried to make surveillance
as difficult as possible
11
34077
3211
Apple e ka bërë mbikqyrjen
për qeverinë dhe aktorët e tjerë
00:49
for governments and any other actors.
12
37312
2366
sa me të vështire që ka mundur.
00:53
There are really two
smartphone operating systems
13
41676
2330
Ne fakt ekzistojnë dy sisteme operative
00:56
in the global smartphone market:
14
44030
1628
të smartphonëve në tregun botëror:
00:57
iOS and Android.
15
45682
1714
iOS dhe Android.
iOS është zhvilluar nga Apple.
Android është zhvilluar nga Google.
00:59
iOS is made by Apple.
Android is made by Google.
16
47749
3068
Apple ka harxhuar shumë kohë dhe para
01:03
Apple has spent a lot of time and money
17
51446
3124
01:06
to make sure that its products
are as secure as possible.
18
54594
3271
për të siguruar që produktet e saj
të jenë sa më të sigurta që mundet.
Apple kodon automatikisht
të dhënat që gjenden në iPhone
01:10
Apple encrypts all data
stored on iPhones by default,
19
58458
3434
01:13
and text messages sent from one
Apple customer to another Apple customer
20
61916
4006
si dhe SMS-et e dërguara nga një
përdorues Apple në tjetrin
01:17
are encrypted by default
21
65946
1702
janë të koduara automatikisht
01:19
without the user having
to take any actions.
22
67672
2517
pa pasur nevojë që përdoruesi
të bëjë dicka.
01:22
What this means is that,
23
70769
1611
Pra, kjo do te thotë që,
01:24
if the police seize an iPhone
and it has a password,
24
72404
3780
nqse policia konfiskon një iPhone
dhe ai ka nje fjalëkalim
ata do ta kenë mjaft të vështirë
të nxjerrin ndonjë informacion prej tij
01:28
they'll have a difficult time
getting any data off of it,
25
76724
3642
01:32
if they can do it at all.
26
80390
1412
sigurisht, nqse do mund t'ia dalin.
01:34
In contrast, the security of Android
just really isn't as good.
27
82374
4138
Ndryshe nga Apple, siguria në Android
nuk është dhe aq e mirë.
01:38
Android phones, or at least
most of the Android phones
28
86536
3046
Telefonat Android, ose te paktën
shumica e telefonave Android
01:41
that have been sold to consumers,
29
89606
1606
që u jane shitur përdoruesve
01:43
do not encrypt data stored
on the device by default,
30
91236
2855
nuk i kodojne informacionet e ruajtura
në pajisje, automatikisht,
01:46
and the built-in text messaging app
in Android does not use encryption.
31
94115
4986
dhe aplikacionet integrale te Androidit
nuk përdorin kodim.
Kështu që, nqse policia konfiskon
një Android
01:51
So if the police seize an Android phone,
32
99555
2694
01:54
chances are, they'll be able to get
all the data they want
33
102273
3357
shanset jane, që ata do mund të
marrin cfarëdo që duan
01:57
off of that device.
34
105654
1292
nga ajo pajisje.
01:59
Two smartphones
35
107858
1686
Dy smartphone
02:01
from two of the biggest
companies in the world;
36
109568
2333
nga dy prej kompanive më
të mëdha në botë;
një e cila i mbron të dhënat automatikisht
02:04
one that protects data by default,
37
112497
1785
dhe një e cila nuk i mbron.
02:06
and one that doesn't.
38
114948
1274
02:08
Apple is a seller of luxury goods.
39
116840
3142
Apple është shitësi i produkteve luksoze.
02:12
It dominates the high end of the market.
40
120006
2249
Ai dominon pjesën e shtrenjtë të tregut.
02:14
And we would expect a manufacturer
of luxury goods to have products
41
122710
4354
Dhe konsumatori, pret nga prodhuesi i
produktit luksoz të ketë produkte
02:19
that include more features.
42
127088
1957
që përfshijne me shumë mundësi.
02:21
But not everyone can afford an iPhone.
43
129567
2407
Por jo të gjithë
mund të blejnë një iPhone.
Këtu pra, Androidi dominon, dominon
me të vertete bindshëm,
02:23
That's where Android
really, really dominates:
44
131998
2587
02:26
at the middle and low end of the market,
45
134609
2751
me cmime mesatare dhe të lira të tregut,
02:29
smartphones for the billion
and a half people
46
137384
2626
smartphone për një miliard
e gjysmë të njerzve
02:32
who cannot or will not spend
47
140034
2870
që nuk mund të shpenzojnë
02:34
600 dollars on a phone.
48
142928
2461
600 dollarë në një telefon.
02:41
But the dominance of Android
has led to what I call
49
149275
5830
Por dominanca e Android-it
na ka cuar drejt asaj që unë e quaj
02:47
the "digital security divide."
50
155129
2212
"ndarja e sigurisë digjitale".
02:49
That is, there is now increasingly a gap
51
157365
2985
Që do të thotë se, tani është
një ndarje në rritje
02:52
between the privacy
and security of the rich,
52
160374
4125
mes privatësisë dhe
sigurisë së të pasurve që mund
02:56
who can afford devices
that secure their data by default,
53
164523
2770
të blejnë pajisje që i sigurojnë
të dhënat e tyre automatikisht
03:00
and of the poor,
54
168036
1252
dhe të varfërve,
03:01
whose devices do very little
to protect them by default.
55
169851
4674
pajisjet e të cilëve s'bëjnë thuajse
asgjë për t'i mbrojtur ato automatikisht.
03:07
So, think of the average Apple customer:
56
175667
3115
Pra, mendoni për një klient
mesatar të Apple:
03:12
a banker, a lawyer,
a doctor, a politician.
57
180013
4862
një bankier, një jurist,
një doktor, një politikan.
03:17
These individuals now increasingly have
smartphones in their pockets
58
185387
5254
Këta individë gjithmonë e në rritje
kanë në xhepat e tyre smartphonë
03:22
that encrypt their calls,
their text messages,
59
190665
3473
që kodojnë bisedat e tyre,
mesazhet e tyre,
dhe të gjitha të dhënat në pajisje
03:26
all the data on the device,
60
194162
1535
03:27
without them doing really anything
to secure their information.
61
195721
4008
pa pasur nevojë që ata të bëjnë dicka
konkrete për të siguruar informacionet.
03:32
In contrast, the poor
and the most vulnerable in our societies
62
200904
4045
Në kontrast, të varfërit dhe ndërkohë,
dhe me të cënuarit në shoqërine tonë
03:36
are using devices that leave them
completely vulnerable to surveillance.
63
204973
5187
janë duke përdorur pajisje që i lenë
komplet të hapur ndaj mbikqyrjes.
03:43
In the United States, where I live,
64
211065
1989
Në Shtetet e Bashkuara, ku unë jetoj,
03:45
African-Americans are more likely
to be seen as suspicious
65
213078
3949
ka të ngjarë që Afro-Amerikanët
të shihen si më të dyshimtë,
03:49
or more likely to be profiled,
66
217051
1851
ose ka të ngjarë të shihen
më të profilizuar
03:51
and are more likely to be targeted
by the state with surveillance.
67
219640
3665
dhe ka të ngjarë të jenë të piketuar
nga shteti për sa i përket mbikqyrjes.
03:56
But African-Americans
are also disproportionately likely
68
224008
2789
Por për Afro-Amerikanë, ka po
aq të ngjarë
03:58
to use Android devices
that do nothing at all
69
226821
3096
që të mos përdorin pajisjet Android
të cilat nuk bëjnë asgjë
04:01
to protect them from that surveillance.
70
229941
2070
për t'i mbrojtur ata nga mbikqyrja.
04:04
This is a problem.
71
232974
1324
Ky është një problem.
04:07
We must remember
that surveillance is a tool.
72
235536
2509
Nuk duhet të harrojmë se
mbikqyrja është një mjet.
04:10
It's a tool used by those in power
73
238810
2648
Eshtë një mjet i përdorur nga
ata që kanë pushtet,
04:13
against those who have no power.
74
241934
2258
kundrejt atyre që nuk kanë pushtet.
04:17
And while I think it's absolutely great
75
245173
4750
Dhe ndërkohë që mendoj
se ështëe e mrekullueshme
04:21
that companies like Apple
are making it easy for people to encrypt,
76
249947
3448
që kompani si Apple po e bëjnë
kaq të thjeshtë për njerëzit, kodimin,
04:26
if the only people
who can protect themselves
77
254355
3815
nqse njerëzit e vetëm që mund
të mbrojnë vetveten
04:30
from the gaze of the government
78
258194
1491
nga vështrimi i qeverisë
04:31
are the rich and powerful,
79
259709
1560
janë të pasurit dhe të pushtetshmit,
04:33
that's a problem.
80
261741
1187
ky është një problem.
04:35
And it's not just a privacy
or a cybersecurity problem.
81
263549
3562
Dhe nuk është vetëm një problem
privatësie apo kibernetik.
04:39
It's a civil rights problem.
82
267739
1544
Eshtë nje problem i të drejtës civile.
Kështu që mungesa e sigurisë
automatike në Android
04:42
So the lack of default security in Android
83
270806
2867
04:45
is not just a problem
for the poor and vulnerable users
84
273697
5379
nuk është vetëm një problem për
të varfërit dhe ata që mund të cënohen
04:51
who are depending on these devices.
85
279100
2218
që varen nga pajisjet e tyre.
04:53
This is actually a problem
for our democracy.
86
281342
2260
Ky është në fakt një problem,
për demokracinë tonë.
Po e shpjegoj se cfarë nënkuptoj.
04:56
I'll explain what I mean.
87
284237
1468
Lëvizjet moderne sociale,
mbështeten në teknologji
04:58
Modern social movements
rely on technology --
88
286514
2875
05:01
from Black Lives Matter to the Arab Spring
to Occupy Wall Street.
89
289413
5423
nga kauzat "Black Lives Matter." në
"Arab Spring" deri në "Occupy Wall Street".
Organizatorët e këtyre lëvizjeve
dhe pjesëmarrësit në këto lëvizje
05:07
The organizers of these movements
and the members of these movements
90
295238
3975
05:11
increasingly communicate
and coordinate with smartphones.
91
299237
3940
gjithmonë e në rritje komunikojnë
dhe koordinohen mes smartphonëve.
Dhe kështu, natyrisht qeveritë që
ndjehen të kërcënuara nga këto lëvizje
05:16
And so, naturally governments
that feel threatened by these movements
92
304446
3851
05:20
will also target the organizers
and their smartphones.
93
308321
3656
do të piketojnë organizatorët
dhe smartphonët e tyre.
Tani, ka shume gjasa
05:25
Now, it's quite possible
94
313462
2074
05:27
that a future Martin Luther King
or a Mandela or a Gandhi
95
315560
4064
që një Martin Luther King, Mandela apo
Gandhi i ardhshëm,
05:31
will have an iPhone and be protected
from government surveillance.
96
319648
3857
të ketë një iPhone dhe të jetë i mbrojtur
nga mbikqyrja e qeverisë.
Por mundesitë janë që,
05:36
But chances are,
97
324283
1547
05:37
they'll probably have a cheap,
$20 Android phone in their pocket.
98
325854
3714
ata më shumë mundet të kenë një telefon
të lirë Android $20 në xhepin e tyre.
Dhe kështu, nqse s'bëjmë asgje për
të adresuar ndarjen digjitale të sigurisë
05:42
And so if we do nothing
to address the digital security divide,
99
330676
3821
05:46
if we do nothing to ensure
that everyone in our society
100
334521
3868
nqse s'bëjme asgjë për të
siguruar që secili nga ne
merr të njëjtin përfitim nga kodimi
05:51
gets the same benefits of encryption
101
339167
2285
dhe është i aftë në mënyrë të barabartë
të mbrojë vetveten nga mbikqyrja e shtetit,
05:53
and is equally able to protect themselves
from surveillance by the state,
102
341476
3657
05:57
not only will the poor and vulnerable
be exposed to surveillance,
103
345157
4782
jo vetëm që i varfri dhe i cënuari
do të jenë të ekspozuar ndaj mbikqyrjes,
por lëvizjet e ardhshme për
të drejtat civile do të shtypen
06:02
but future civil rights
movements may be crushed
104
350404
2941
përpara se të mund të arrijnë
në potencialin e tyre të plotë
06:05
before they ever reach
their full potential.
105
353369
2420
06:07
Thank you.
106
355813
1167
Ju falemnderit!
06:09
(Applause)
107
357004
3107
(Duartrokitje)
Helen Walters: Chris, ju falemnderit shumë.
06:15
Helen Walters: Chris, thank you so much.
108
363940
1926
06:17
I have a question for you.
109
365890
1872
Kam një pyetje për ju.
06:19
We saw recently in the press
110
367786
1853
Pamë së fundmi në shtyp
06:21
that Mark Zuckerberg from Facebook
covers over his camera
111
369663
5504
që Mark Zuckerberg i Facebook-ut mbulon
kameran e kompjuterit të tij
06:27
and does something
with his headphone mic jack.
112
375191
2974
dhe bën dicka me fishën e mikrofonit
dhe kufjes.
06:30
So I wanted to ask you
a personal question, which is:
113
378189
2545
Prandaj doja t'u bëja një
pyetje personale, që është:
A e bën dhe ti dicka të tillë?
06:32
Do you do that?
114
380758
1152
06:33
And, on behalf of everyone
here, particularly myself,
115
381934
2579
Dhe, në emër të të gjithëve
ne këtu, dhe vetes,
06:36
Should we be doing that?
116
384537
1325
A duhet ta bëjme dhe ne këtë?
06:37
Should we be covering these things?
117
385886
1768
A duhet ti mbulojmë këto gjëra?
06:39
Christopher Soghoian: Putting a sticker --
actually, I like Band-Aids,
118
387678
4161
CS: Të vendosësh një letër-ngjitëse --
në fakt, mua më pëlqejnë leukoplastet,
06:43
because you can remove them
and put them back on
119
391863
2265
sepse mund ti heqësh dhe ti
vendosësh përsëri
06:46
whenever you want to make
a call or a Skype call.
120
394152
2312
kurdo që do të bësh një
telefonatë ose një thirrje në Skype.
06:48
Putting a sticker over your web cam
121
396488
1702
Të vendosësh një leter-ngjitëse
mbi kamera,
06:50
is probably the best thing
you can do for your privacy
122
398214
2676
është ndoshta gjëja më e mirë
që mund të bësh për privatësinë
06:52
in terms of bang for buck.
123
400914
1506
duke mos harxhuar asgjë.
06:54
There really is malware,
malicious software out there
124
402444
3897
Ekziston me të vërtet një
virus, me të vërtet infektiv
06:58
that can take over your web cam,
125
406365
1857
që mund të kontrollojë kamerën tuaj
07:00
even without the light turning on.
126
408246
1870
edhe pa e ndezur dritën e saj.
07:02
This is used by criminals.
This is used by stalkers.
127
410140
3169
Kjo përdoret nga kriminelët.
Kjo përdoret nga vëzhguesit.
07:05
You can buy $19.99 "spy
on your ex-girlfriend" software online.
128
413333
4938
Ju mund ta blini online për vetëm
$19.99 programin "spiunoni ish-in tuaj"
Eshtë me të vërtetë e tmerrshme.
07:10
It's really terrifying.
129
418295
1151
07:11
And then, of course,
it's used by governments.
130
419470
2524
Dhe patjeter, ajo përdoret
edhe nga qeveritë.
07:14
And there's obviously
a sexual violence component to this,
131
422018
3221
Dhe dukshem, është dhe një detaj
i dhunës seksuale
07:17
which is that this kind of surveillance
can be used most effectively
132
425263
3701
për të cilën kjo lloj mbikqyrjeje
mund të përdoret në mënyrë më efektive,
07:20
against women and other people
who can be shamed in our society.
133
428988
6803
kundrejt grave dhe njerëzve të tjerë
që mund të turpërohen në shoqëri.
Edhe nqse mendoni se
nuk keni asgjë për të fshehur
07:28
Even if you think
you have nothing to hide,
134
436417
2108
07:30
at the very least, if you have
children, teenagers in your lives,
135
438549
4558
në rastin më të keq, nqse keni fëmijë,
adoleshentë në jetën tuaj,
sigurohuni që të vendosni një leter-ngjitse
mbi kamerën e tyre për t'i mbrojtur ata.
07:35
make sure you put a sticker
on their camera and protect them.
136
443131
3010
HW: Ju falemnderit shumë.
CS: Ju falemnderit.
07:38
HW: Wow. Thank you so much.
CS: Thank you.
137
446165
1994
07:40
HW: Thanks, Chris.
138
448183
1151
HW: Falemnderit, Chris.
07:41
(Applause)
139
449358
2472
(Duartrokitje)
Translated by Dejvi Azis
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Christopher Soghoian - Privacy researcher and activist
Christopher Soghoian researches and exposes the high-tech surveillance tools that governments use to spy on their own citizens, and he is a champion of digital privacy rights.

Why you should listen

TED Fellow Christopher Soghoian is a champion of digital privacy rights, with a focus on the role that third-party service providers play in enabling governments to monitor citizens. As the principal technologist at the American Civil Liberties Union, he explores the intersection of federal surveillance and citizen's rights.

Before joining the ACLU, he was the first-ever technologist for the Federal Trade Commision's Division of Privacy and Identity Protection, where he worked on investigations of Facebook, Twitter, MySpace and Netflix. Soghoian is also the creator of Do Not Track, an anti-tracking device that all major web browsers now use, and his work has been cited in court.

More profile about the speaker
Christopher Soghoian | Speaker | TED.com