English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Kio Stark: Why you should talk to strangers

Kio Stark: Hvorfor du burde snakke med fremmede

Filmed:
2,869,465 views

"Når du taler med fremmede laver du vidunderlige afbrydelser i det ellers forventede forløb på dit liv -- og deres," siger Kio Stark. I denne dejlige tale undersøger Stark de oversete fordele ved at gå ud over vores normale ubehag ved at tale med fremmede og i stedet omfavne de flygtige men gennemgående smukke øjeblikke af oprigtige møder.

- Stranger enthusiast
Kio Stark explores the myriad ways encounters with strangers impact our lives. Full bio

There are things we say
Der er ting vi siger,
00:12
when we catchfangst the eyeøje of a strangerfremmed
når vi får øjenkontakt med en fremmed
00:14
or a neighbornabo walking by.
eller passerer en nabo.
00:16
We say, "HelloHej, how are you?
Vi siger: "Hej, hvordan går det?
00:19
It's a beautifulsmuk day.
Det er en vidunderlig dag.
00:22
How do you feel?"
Hvordan har du det?"
00:23
These soundlyd kindvenlig of meaninglessmeningsløs, right?
And, in some waysmåder, they are.
Det lyder ret ligegyldigt, ikke?
Og det er det på nogle punkter.
00:25
They have no semanticsemantiske meaningbetyder.
Det har ingen semantisk værdi.
00:29
It doesn't matterstof how you are
or what the day is like.
Det er ligegyldigt hvordan det går,
eller hvordan dagen er.
00:32
They have something elseandet.
Det har noget andet.
00:35
They have socialsocial meaningbetyder.
Det har social værdi.
00:37
What we mean when we say those things is:
Hvad vi mener når vi siger de ting er:
00:40
I see you there.
Jeg ser dig.
00:42
I'm obsessedbesat with talkingtaler to strangersfremmede.
Jeg er besat af at snakke med fremmede.
00:45
I make eyeøje contactkontakt, say helloHej,
Jeg får øjenkontakt, siger hej,
00:49
I offertilbud help, I listen.
jeg tilbyder min hjælp, jeg lytter.
00:51
I get all kindsformer of storieshistorier.
Jeg får alle mulige historier.
00:54
About sevensyv yearsflere år agosiden, I startedstartede
documentingdokumentere my experienceserfaringer
For ca. syv år siden, startede jeg med
at dokumentere mine oplevelser
00:57
to try to figurefigur out why.
for at finde ud af hvorfor.
01:01
What I foundfundet was that something
really beautifulsmuk was going on.
Hvad jeg fandt ud af var
at noget meget smukt foregik
01:03
This is almostnæsten poeticpoetiske.
Det er næsten poetisk.
01:07
These were really profounddybtgående experienceserfaringer.
De er meget dybsindige oplevelser.
01:10
They were unexpecteduventet pleasuresfornøjelser.
De er uventede fornøjelser.
01:13
They were genuineægte emotionalfølelsesmæssig connectionstilslutninger.
De var oprigtige følelsesmæssige møder.
01:15
They were liberatingbefriende momentsøjeblikke.
De var frigørende øjeblikke.
01:18
So one day, I was standingstående on a cornerhjørne
waitingventer for the lightlys to changelave om,
En dag stod jeg på et gadekryds
og ventede på at lyset skulle skifte,
01:22
whichhvilken, I'm a NewNye YorkerYorker,
og fordi jeg er New Yorker
01:26
so that meansmidler I was actuallyrent faktisk standingstående
in the streetgade on the stormstorm drainafløb,
stod jeg på vejen, oven på et afløb,
01:27
as if that could get me acrosset kors fasterhurtigere.
som om at det kunne få mig over hurtigere.
01:31
And there's an oldgammel man
standingstående nextNæste to me.
En gammel mand står ved siden af mig.
01:34
So he's wearingiført, like, a long overcoatfrakke
and sortsortere of an old-mangammel-mand hathat,
Han har en lang frakke på,
og en slags gammel-mands hat,
01:36
and he lookedkigget like somebodyen eller anden from a moviefilm.
og han lignede en man ser på film.
01:40
And he sayssiger to me,
Og han siger til mig:
01:43
"Don't standstå there. You mightmagt disappearforsvinde."
"Du må ikke stå der. Måske forsvinder du."
01:44
So this is absurdabsurd, right?
Så det er absurd ikke?
01:48
But I did what he said.
I steppedaftrappet back onto the sidewalkfortov.
Men jeg gjorde hvad han sagde.
Jeg trådte tilbage på fortorvet.
01:49
And he smiledsmilede, and he said,
Og han smilte og sagde:
01:52
"Good. You never know.
"Godt. Man ved aldrig"
01:54
I mightmagt have turnedvendt around,
Jeg havde måske kigget væk,
01:56
and zoopZoop, you're gonevæk."
og med et er du væk."
01:57
This was weirdmærkelig,
Det var underligt
02:01
and alsoogså really wonderfulvidunderlig.
og også meget vidunderligt.
02:03
He was so warmvarm, and he was
so happylykkelig that he'dhan havde savedgemt me.
Han var så kærlig, og han var så glad,
for at han havde redet mig.
02:06
We had this little bondbånd.
Vi havde et lille bånd.
02:09
For a minuteminut, I feltfølte like
my existenceeksistens as a personperson
I kort tid følte jeg,
at min eksistens som person
02:11
had been noticedbemærket,
blev bemærket,
02:16
and I was worthværdi savingbesparelse.
og at jeg var værd at rede.
02:18
The really sadtrist thing is,
Den triste side af historien er,
02:23
in manymange partsdele of the worldverden,
at mange steder i verden
02:24
we're raisedhævet to believe
that strangersfremmede are dangerousfarligt by defaultstandard,
er vi opdraget til at tro
at fremmede er farlige,
02:26
that we can't trusttillid them,
that they mightmagt hurtgøre ondt us.
at vi ikke kan stole på dem,
at de kan såre os.
02:30
But mostmest strangersfremmede aren'ter ikke dangerousfarligt.
Men de fleste fremmede er ikke farlige.
02:34
We're uneasyurolig around them
because we have no contextsammenhæng.
Vi er usikre omkring dem,
fordi vi ikke har nogen forbindelse.
02:36
We don't know what theirderes intentionsintentioner are.
Vi ved ikke hvad deres hensigt er.
02:40
So insteadi stedet of usingved brug af our perceptionsopfattelser
and makingmaking choicesvalg,
Så i stedet for at bruge vores
opfattelsesevne og lave valg
02:43
we relystole on this categorykategori of "strangerfremmed."
er vi afhængige af kategorien "fremmed."
02:46
I have a four-year-oldfire-årig.
Jeg har en fire-årig.
02:51
When I say helloHej to people on the streetgade,
Når jeg siger hej til folk på gaden,
02:52
she asksspørger me why.
spørger hun hvorfor.
02:54
She sayssiger, "Do we know them?"
Hun siger: "kender vi dem?"
02:56
I say, "No, they're our neighbornabo."
Jeg siger: "Nej de er vores naboer."
03:00
"Are they our friendven?"
"Er de vores venner?"
03:02
"No, it's just good to be friendlyvenlige."
"Nej det er bare godt at være venlig."
03:04
I think twiceto gange everyhver time
I say that to her,
Jeg tænker mig om en ekstra gang,
når jeg siger det til hende,
03:07
because I mean it,
but as a womankvinde, particularlyisær,
fordi jeg mener det,
men især fordi jeg er en kvinde,
03:11
I know that not everyhver strangerfremmed
on the streetgade has the bestbedst intentionsintentioner.
ved jeg at ikke alle man møder
har gode hensigter.
03:14
It is good to be friendlyvenlige,
and it's good to learnlære when not to be,
Det er godt at være venlig, og godt
at lære hvornår man ikke skal være det,
03:18
but noneingen of that meansmidler
we have to be afraidbange.
men det betyder ikke vi skal være bange.
03:22
There are two hugekæmpe stor benefitsfordele
Der er to kæmpe fordele
03:26
to usingved brug af our sensessanser insteadi stedet of our fearsfrygt.
ved at bruge vores fornuft
i stedet for vores frygt.
03:29
The first one is that it liberatesUdvikler us.
For det første frigøre det os.
03:33
When you think about it,
Når du tænker over det, er det,
03:37
usingved brug af perceptionopfattelse insteadi stedet of categoriesKategorier
at bruge vores opfattelse
i stedet for kategorier
03:39
is much easiernemmere said than doneFærdig.
sværere end man skulle tro.
03:42
CategoriesKategorier are something our brainshjerner use.
Kategorier er noget vore hjerne bruger.
03:44
When it comeskommer to people,
Når det gælder mennesker,
03:47
it's sortsortere of a shortcutgenvej
for learninglæring about them.
er det en slags genvej
til at lære om dem.
03:49
We see malehan-, femalekvinde, youngung, oldgammel,
Vi ser, mand, kvinde, ung, gammel,
03:52
blacksort, brownBrun, whitehvid, strangerfremmed, friendven,
sort, brun, hvid, fremmed, ven,
03:56
and we use the informationinformation in that boxboks.
og vi bruger informationen i den boks.
04:00
It's quickhurtig, it's easylet
Det er hurtigt og let,
04:04
and it's a roadvej to biaspartiskhed.
og det er en vej til fordomme.
04:05
And it meansmidler we're not thinkingtænker
about people as individualsindivider.
Det betyder at vi ikke tænker,
på mennesker som individer.
04:08
I know an AmericanAmerikansk researcherforsker
who travelsrejser frequentlyhyppigt
Jeg kender en amerikansk forsker,
som hyppigt rejser
04:13
in CentralCentrale AsiaAsien and AfricaAfrika, alonealene.
i Central Asien og Afrika, alene.
04:17
She's enteringindtastning into townsbyer and citiesbyer
Hun kommer til byer
04:20
as a completekomplet strangerfremmed.
som en komplet fremmed.
04:23
She has no bondsobligationer, no connectionstilslutninger.
Hun har ingen forhold, ingen forbindelser.
04:25
She's a foreignerudlænding.
Hun er en udlænding.
04:28
Her survivaloverlevelse strategystrategi is this:
Hendes overlevelses strategi er:
04:29
get one strangerfremmed to see you
as a realægte, individualindividuel personperson.
få en fremmed til at se dig som et
virkeligt, enkelt individ.
04:32
If you can do that, it'lldet vil help
other people see you that way, too.
Hvis du kan det, vil det få andre folk
til at se dig på samme måde.
04:36
The secondanden benefitfordel of usingved brug af our sensessanser
has to do with intimacyintimitet.
Den anden fordel ved at bruge fornuft
handler om intimitet.
04:40
I know it soundslyde
a little counterintuitiveulogisk,
Jeg ved det lyder ulogisk,
04:46
intimacyintimitet and strangersfremmede,
intimitet og fremmede,
04:48
but these quickhurtig interactionsinteraktioner
can leadat føre to a feelingfølelse
men de hurtige udvekslinger
kan føre til en følelse,
04:50
that sociologistssociologer call
"fleetingflygtige intimacyintimitet."
som sociologer kalder
"flygtig nærvær."
04:54
So, it's a briefkort experienceerfaring
that has emotionalfølelsesmæssig resonanceresonans and meaningbetyder.
Så, det er en kort oplevelse,
der har emotionel resonans og betydning.
04:57
It's the good feelingfølelse I got
Det er den gode følelse jeg fik,
05:03
from beingvære savedgemt from the deathdød trapTrap
of the stormstorm drainafløb by the oldgammel man,
da jeg blev reddet af den gamle mand
fra drænets dødsfælde,
05:05
or how I feel like parten del of a communityfællesskab
eller følelsen af fællesskab
05:10
when I talk to somebodyen eller anden
on my traintog on the way to work.
når jeg taler med nogen på toget
på vej til arbejde.
05:13
SometimesNogle gange it goesgår furtheryderligere.
Nogle gange går det længere.
05:17
ResearchersForskere have foundfundet
that people oftentit feel more comfortablekomfortabel
Forskere har fundet ud af,
at andre folk føler sig bedre tilpas
05:19
beingvære honestærlig and openåben
about theirderes innerindre selvesselv with strangersfremmede
med at være ærlige og åbne
omkring deres indre jeg med fremmede,
05:24
than they do with theirderes friendsvenner
and theirderes familiesfamilier --
end gør over for deres venner og familie.
05:28
that they oftentit feel
more understoodforstået by strangersfremmede.
De føler at fremmede forstår dem bedre.
05:32
This getsfår reportedrapporteret in the mediamedier
with great lamentklagesang.
Det bliver beretter medierne om,
med stor beklagelse.
05:37
"StrangersFremmede communicatekommunikere
better than spousesægtefæller!"
"Fremmede kommunikere
bedre end ægtefæller!"
05:41
It's a good headlineoverskrift, right?
Det er en god overskrift ikke?
05:44
I think it entirelyhelt missesmisses the pointpunkt.
Jeg synes at den misser pointen.
05:47
The importantvigtig thing about these studiesundersøgelser
Det vigtige med de studier
05:51
is just how significantvæsentlig
these interactionsinteraktioner can be;
er, hvor betydelige de her
udvekslinger kan være,
05:53
how this specialsærlig formform of closenessnærhed
hvordan den specielle form for nærvær
05:56
givesgiver us something we need
as much as we need our friendsvenner
giver os noget vi har brug for,
på højde med vore venner
05:59
and our familiesfamilier.
og vores familie.
06:02
So how is it possiblemuligt that we communicatekommunikere
so well with strangersfremmede?
Så hvordan er det muligt at vi
kommunikere så godt med fremmede?
06:04
There are two reasonsgrunde.
Det er på grund af to ting.
06:10
The first one is that
it's a quickhurtig interactioninteraktion.
For det første er
det en hurtig udveksling,
06:12
It has no consequenceskonsekvenser.
uden konsekvenser.
06:15
It's easylet to be honestærlig with someonenogen
you're never going to see again, right?
Det er let at være ærlig overfor nogen
du ikke kommer til at se igen, ikke?
06:17
That makesmærker sensefølelse.
Det giver mening.
06:20
The secondanden reasongrund is where
it getsfår more interestinginteressant.
Den anden grund er mere interessant.
06:22
We have a biaspartiskhed when it comeskommer
to people we're closetæt to.
Vi har fordomme om
de folk vi er tætte med.
06:25
We expectforventer them to understandforstå us.
Vi regner med at de forstår os.
06:29
We assumeantage they do,
Det går vi ud fra,
06:32
and we expectforventer them to readlæse our mindssind.
og vi forventer de kan læse vores tanker.
06:33
So imagineforestille you're at a partyparti,
Så forestil dig du er til en fest,
06:36
and you can't believe
that your friendven or your spouseægtefælle
og du kan ikke tro,
at din ven eller ægtefælle
06:39
isn't pickingplukke up on it
that you want to leaveforlade earlytidlig.
ikke kan læse at du vil gå tidligt.
06:42
And you're thinkingtænker,
Og du tænker,
06:45
"I gavegav you the look."
"jeg gav dig blikket."
06:46
With a strangerfremmed, we have
to startStart from scratchkradse.
Med fremmede skal vi starte fra bunden.
06:50
We tell the wholehel storyhistorie,
Vi fortæller hele historien.
06:53
we explainforklare who the people are,
how we feel about them;
Vi forklarer hvem folk er,
hvordan vi har det med dem,
06:55
we spellstave out all the insideinde jokesvittigheder.
vi skærer interne vittigheder ud i pap.
06:58
And guessgætte what?
Og gæt engang?
07:00
SometimesNogle gange they do
understandforstå us a little better.
Nogle gange forstår de os en smule bedre.
07:02
OK.
OK.
07:06
So now that we know
that talkingtaler to strangersfremmede matterssager,
Så nu når vi ved at det
at tale med fremmede gør noget,
07:07
how does it work?
hvordan virker det?
07:10
There are unwrittenuskrevne rulesregler
we tendtendens to followfølge efter.
Der er uskrevne regler vi plejer at følge.
07:12
The rulesregler are very differentforskellige
dependingafhængigt on what countryLand you're in,
Reglerne er forskellige
alt efter hvilket land du er i,
07:15
what culturekultur you're in.
og hvilken kultur du er i.
07:19
In mostmest partsdele of the US,
I de fleste steder i USA er
07:21
the baselinebaseline expectationforventning in publicoffentlig
de basale forventninger i offentligheden,
07:23
is that we maintainopretholde a balancebalance
betweenmellem civilityhøflighed and privacybeskyttelse af personlige oplysninger.
at vi holder en balance
mellem høflighed og privatliv.
07:25
This is knownkendt as civilcivil inattentionuopmærksomhed.
Det bliver kaldt høflig uopmærksomhed.
07:30
So, imagineforestille two people are walking
towardshen imod eachhver other on the streetgade.
Så forestil dig at to folk
går mod hinanden på gaden.
07:33
They'llDe vil glanceblik at eachhver other
from a distanceafstand.
De kaster et blik på hinanden på afstand.
07:37
That's the civilityhøflighed, the acknowledgmentanerkendelse.
Det er det høflige, anerkendelsen.
07:39
And then as they get closertættere,
they'llde vil look away,
Og når de kommer tættere på,
kigger de væk,
07:41
to give eachhver other some spaceplads.
for at give hinanden noget plads.
07:43
In other cultureskulturer,
I andre kulturer
07:47
people go to extraordinaryekstraordinær lengthslængder
not to interactinteragere at all.
gør man store anstrengelser
for ikke at kommunikere overhovedet.
07:48
People from DenmarkDanmark tell me
Folk fra Danmark fortæller mig,
07:54
that manymange DanesDanskerne are so averseutilbøjelig
to talkingtaler to strangersfremmede,
at mange danskere er så utilbøjelige
til at snakke med fremmede,
07:56
that they would ratherhellere
missgå glip af theirderes stop on the busbus
at de hellere ville misse deres bus,
08:00
than say "excuseundskyldning me" to someonenogen
that they need to get around.
end at sige "undskyld mig"
til nogen de skal udenom.
08:03
InsteadI stedet, there's this elaborateuddybe
shufflingblander of bagstasker
I stedet er der en indviklet måde
at rode med tasker
08:07
and usingved brug af your bodylegeme to say
that you need to get pastforbi,
og brug af kropssprog,
til at sige at du skal forbi
08:10
insteadi stedet of usingved brug af two wordsord.
i stedet for at bruge to ord.
08:13
In EgyptEgypten, I'm told,
I Egypten blev jeg fortalt,
08:18
it's rudegrov to ignoreignorere a strangerfremmed,
at det er uhøfligt at ignorere fremmede,
08:20
and there's a remarkablebemærkelsesværdig
culturekultur of hospitalitygæstfrihed.
og at der er en usædvanlig
kultur for gæstfrihed.
08:23
StrangersFremmede mightmagt askSpørg eachhver other
for a sipSIP of watervand.
Fremmede kan spørge
hinanden for en tår vand.
08:27
Or, if you askSpørg someonenogen for directionsretninger,
Og hvis du spørger nogen om vej,
08:30
they're very likelysandsynligt
to inviteinvitere you home for coffeekaffe.
er det ikke usandsynligt
at de invitere dig hjem til kaffe.
08:33
We see these unwrittenuskrevne rulesregler
mostmest clearlyklart when they're brokengået i stykker,
Vi ser oftest de uskrevne
regler når de er brudt,
08:37
or when you're in a newny placeplacere
eller når du er et nyt sted,
08:41
and you're tryingforsøger to figurefigur out
what the right thing to do is.
og du prøver at finde ud af
hvordan man gør tingene der.
08:43
SometimesNogle gange breakingbreaking the rulesregler a little bitbit
is where the actionhandling is.
Når man bryder reglerne en smule,
er det oftest der, hvor spændingen er.
08:47
In casetilfælde it's not clearklar,
I really want you to do this. OK?
Hvis det ikke er tydeligt,
vil jeg gerne have at i gør det her, OK?
08:54
So here'sher er how it's going to go.
Så her er hvordan det skal foregå.
08:59
Find somebodyen eller anden who is makingmaking eyeøje contactkontakt.
Find en der skaber øjenkontakt.
09:01
That's a good signalsignal.
Det er et godt tegn.
09:03
The first thing is a simpleenkel smilesmil.
Det første er et simpelt smil.
09:05
If you're passingpasserer somebodyen eller anden on the streetgade
or in the hallwayentre here, smilesmil.
Hvis du går forbi nogen på gaden
eller gangen her, smil.
09:08
See what happenssker.
Se hvad der sker.
09:12
AnotherEn anden is triangulationtriangulering.
En anden metode er "triangulering."
09:14
There's you, there's a strangerfremmed,
Der er dig, en fremmed
09:16
there's some thirdtredje thing
that you bothbegge mightmagt see and commentkommentar on,
og noget tredje som i begge
kan se og kommentere på.
09:18
like a piecestykke of publicoffentlig artkunst
For eksempel offentligt kunst
09:23
or somebodyen eller anden preachingprædiken in the streetgade
eller nogen der prædiker på gaden,
09:25
or somebodyen eller anden wearingiført funnysjov clothestøj.
eller en der har sjovt tøj på.
09:27
Give it a try.
Bare prøv.
09:30
Make a commentkommentar about that thirdtredje thing,
and see if startsstarter a conversationsamtale.
Kommenter på den tredje ting,
og se om det starter en samtale.
09:31
AnotherEn anden is what I call noticingmærke.
Der er også noget jeg kalder
at ligge mærke til,
09:36
This is usuallysom regel givinggiver a complimentkompliment.
som oftest er at give et kompliment.
09:38
I'm a bigstor fanventilator of noticingmærke people'sfolks shoessko.
Jeg er stor fan af at ligge
mærke til folks sko.
09:41
I'm actuallyrent faktisk not wearingiført
fabulousfabelagtig shoessko right now,
Jeg har ikke fabelagtige sko på nu,
09:44
but shoessko are fabulousfabelagtig in generalgenerel.
men sko er generelt fabelagtige.
09:47
And they're prettysmuk neutralneutral
as farlangt as givinggiver complimentskomplimenter goesgår.
Og de er ret neutrale
hvad komplimenter angår.
09:49
People always want to tell you things
about theirderes awesomefantastisk shoessko.
Folk vil altid fortælle dig
om deres fede sko.
09:53
You maykan have alreadyallerede experiencedoplevet
the dogshunde and babiesbabyer principleprincip.
Du har måske allerede oplevet
hunde og baby princippet.
09:57
It can be awkwardakavet
to talk to someonenogen on the streetgade;
Det kan være akavet at snakke
med nogen på gaden.
10:01
you don't know how
they're going to respondsvare.
Du ved ikke hvordan de vil reagere.
10:03
But you can always talk
to theirderes doghund or theirderes babybaby.
Men du kan altid snakke
med deres hund eller baby.
10:06
The doghund or the babybaby
Hunden eller babyen
10:08
is a socialsocial conduitledning to the personperson,
er en social kanal til personen,
10:09
and you can tell by how they respondsvare
og alt efter hvordan de reagerer,
10:13
whetherom they're openåben to talkingtaler more.
kan du se om de vil snakke mere.
10:15
The last one I want to challengeudfordring you to
Det sidste jeg vil
udfordre jer til at gøre
10:18
is disclosureoffentliggørelse.
er at åbne op.
10:20
This is a very vulnerablesårbar thing to do,
Det er en meget sårbar ting at gøre
10:22
and it can be very rewardinggivende.
og kan være meget berigende.
10:24
So nextNæste time you're talkingtaler to a strangerfremmed
Så næste gang du taler med en fremmed,
10:27
and you feel comfortablekomfortabel,
og du føler dig tryg,
10:29
tell them something truerigtigt about yourselfdig selv,
fortæl dem noget oprigtigt om dig selv
10:31
something really personalpersonlig.
noget meget personligt.
10:34
You mightmagt have that experienceerfaring
I talkedtalte about of feelingfølelse understoodforstået.
Du får måske den oplevelse, som
jeg talte om, af at føle sig forstået.
10:36
SometimesNogle gange in conversationsamtale, it comeskommer up,
Det kan komme op mens man snakker,
10:41
people askSpørg me, "What does your dadfar do?"
or, "Where does he livelevende?"
folk spørger mig: "Hvad laver din far?"
eller "Hvor bor han?"
10:43
And sometimesSommetider I tell them the wholehel truthsandhed,
Og nogen gange fortæller jeg dem alt,
10:47
whichhvilken is that he dieddøde when I was a kidbarn.
som at han døde da jeg var barn.
10:49
Always in those momentsøjeblikke,
I de øjeblikke fortæller de altid om
10:53
they sharedel theirderes ownegen experienceserfaringer of losstab.
deres egne erfaringer med tab.
10:55
We tendtendens to meetmøde
disclosureoffentliggørelse with disclosureoffentliggørelse,
Vi plejer at møde åbenhed med åbenhed
10:58
even with strangersfremmede.
selv med fremmede.
11:01
So, here it is.
Så her er pointen.
11:04
When you talk to strangersfremmede,
you're makingmaking beautifulsmuk interruptionsafbrydelser
Når du taler med fremmede
laver du vidunderlige afbrydelser
11:07
into the expectedforventes narrativefortælling
of your dailydaglige life
i det ellers forventede
forløb på dit liv
11:11
and theirsderes.
og deres.
11:14
You're makingmaking unexpecteduventet connectionstilslutninger.
Du skaber uventede forbindelser.
11:16
If you don't talk to strangersfremmede,
you're missingmangler out on all of that.
Hvis du ikke taler med fremmede,
går du glip af alt det.
11:19
We spendbruge a lot of time
Vi bruger en masse tid på
11:25
teachingundervisning our childrenbørn about strangersfremmede.
at lære vores børn om fremmede.
11:27
What would happenske if we spentbrugt
more time teachingundervisning ourselvesos selv?
Hvad ville der ske, hvis vi brugte
mere tid på at lære os selv?
11:30
We could rejectAfvis all the ideasideer
that make us so suspiciousmistænksom of eachhver other.
Vi kunne afvise alle de opfattelser,
som gør os mistænkelige på hinanden.
11:35
We could make a spaceplads for changelave om.
Der ville være tid til forandring.
11:40
Thank you.
Tak.
11:44
(ApplauseBifald)
(Klapsalve)
11:45
Translated by Matias Hall
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

About the speaker:

Kio Stark - Stranger enthusiast
Kio Stark explores the myriad ways encounters with strangers impact our lives.

Why you should listen

Kio Stark has always talked to strangers. She started documenting her experiences when she realized that not everyone shares this predilection. She's done extensive research into the emotional and political dimensions of stranger interactions and the complex dynamics how people relate to each other in public places.

Her novel Follow Me Down began as a series of true vignettes about strangers placed in the fictional context of a woman unraveling the eerie history of a lost letter misdelivered to her door.

Stark did doctoral work at Yale University’s American Studies program, where she thought a lot about the history of science and medicine, urban studies, art, and race -- and then dropped out. Because she also taught graduate courses at NYU's Interactive Telecommunications Program, numberless people consulted her about whether or not to go back to school. Those conversations inspired Don't Go Back to School, a handbook for independent learners.

Stark is the author of the TED Book When Strangers Meet, in which she argues for the pleasures and transformative possibilities of talking to people you don’t know. 

Beyond strangers, Stark's abiding fixations include the invisibility of technology; how people learn; practices of generosity and mutual aid; the culture, infrastructure and ephemera of cities; mythology and fairy tales; and advocating for independent learning, data literacy, social justice and feminism. Fiction writers get to dive down wonderful rabbit holes, and some of her favorites have been the forging and stealing of art, secret societies, the daily lives of medical examiners, the physics of elementary particles, bridge design, the history of maps, the mechanisms of wrongful conviction and psychoanalysis.

When not writing books, Stark has worked in journalism, interactive advertising, community research and game design. She writes, teaches and speaks around the world about stranger interactions, independent learning and how people relate to technology. She also consults for startups and large companies helping them think about stranger interactions among their users and audiences.

More profile about the speaker
Kio Stark | Speaker | TED.com