English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxSydney

Kelli Jean Drinkwater: Enough with the fear of fat

Kelli Jean Drinkwater: Frykten for å være tjukk - nå er det nok

Filmed
Views 1,664,875

I dagens samfunn er man besatt av kropp og frykten for å bli tjukk. Kelli Jean Drinkwater engasjerer seg i radikal kroppspolitikk gjennom kunst. Hun konfronterer publikums oppfatning av større kropper ved å bringe kroppene til steder der de en gang ikke hadde lov til å være - på catwalken og på Sydney Festival. Drinkwater får oss til å møte våre fordommer om det å være tjukk og overveie det på nytt. "Tjukke kropper som ikke unnskylder seg selv, kan virke overveldende på folk,"sier hun.

- Artist, activist
Kelli Jean Drinkwater is a multi-disciplinary artist and activist recognized for her creative practice and voice in radical body politics. Full bio

I'm here today to talk to you
about a very powerful little word,
Jeg er her i dag for å snakke om
et lite, men veldig mektig ord,
00:12
one that people will do almost anything
et som folk flest vil gjøre alt mulig
00:17
to avoid becoming.
for å unngå å bli.
00:20
Billion-dollar industries thrive
En stadig voksende milliardindustri finnes
00:22
because of the fear of it,
på grunn av frykten for det,
00:24
and those of us who undeniably are it
og de av oss som utvilsomt er det,
00:26
are left to navigate a relentless storm
må lose oss gjennom den nådeløse stormen
00:29
surrounding it.
som det er omgitt av.
00:31
I'm not sure if any of you have noticed,
Jeg vet ikke
om dere har lagt merke til det,
00:34
but I'm fat.
men jeg er tjukk.
00:36
Not the lowercase,
muttered-behind-my-back kind,
Ikke av typen
mumle-bak-ryggen-på-meg,
00:39
or the seemingly harmless
chubby or cuddly.
eller uskyldig, lubben
og kosebamseaktig.
00:42
I'm not even the more sophisticated
voluptuous or curvaceous kind.
Heller ikke av den mer sofistikerte typen,
den frodige med yppige former.
00:46
Let's not sugarcoat it.
Ikke la oss glatte over det.
00:51
I am the capital F-A-T kind of fat.
Jeg er T-J-U-K-K med store bokstaver.
00:53
I am the elephant in the room.
Jeg er elefanten i rommet.
00:57
When I walked out on stage,
Da jeg gikk ut på scenen,
01:02
some of you may have been thinking,
var det kanskje noen som tenkte
01:03
"Aww, this is going to be hilarious,
"Ååå, dette blir kjempemorsomt,
01:05
because everybody knows
that fat people are funny."
alle vet jo at tjukke folk er morsomme."
01:07
(Laughter)
(Latter)
01:10
Or you may have been thinking,
"Where does she get her confidence from?"
Eller dere tenkte kanskje
"Hvor får hun selvtilliten fra?"
01:12
Because a confident fat woman
is almost unthinkable.
Fordi en tjukk, selvsikker dame
er nærmest utenkelig.
01:16
The fashion-conscious
members of the audience
De motebevisste iblant publikum
01:20
may have been thinking how fabulous I look
har kanskje tenkt hvor flott jeg ser ut
01:23
in this Beth Ditto dress --
her i min Beth Ditto-kjole.
01:25
(Cheers)
(Heiarop)
01:27
thank you very much.
Tusen takk.
01:28
Whereas some of you might have thought,
Noen av dere tenkte imidlertid kanskje
01:30
"Hmm, black would have been
so much more slimming."
"Hmm... svart ville gjort
at hun ser tynnere ut."
01:32
(Laughter)
(Latter)
01:35
You may have wondered, consciously or not,
Dere lurer kanskje på,
bevisst eller ikke,
01:36
if I have diabetes, or a partner,
om jeg har diabetes eller en kjæreste,
01:38
or if I eat carbs after 7pm.
om jeg spiser karbohydrater etter kl. 19.
01:41
(Laughter)
(Latter)
01:44
You may have worried
that you ate carbs after 7pm last night,
Kanskje dere bekymret dere for å ha spist
karbohydrater etter kl. 19 i går kveld,
01:45
and that you really should renew
your gym membership.
og at dere burde fornyet medlemskapet
på treningssentret.
01:49
These judgments are insidious.
Slike bedømmelser er svikefulle.
01:53
They can be directed
at individuals and groups,
De kan være rettet mot
individer og grupper,
01:55
and they can also
be directed at ourselves.
og de kan være rettet mot oss selv.
01:58
And this way of thinking
is known as fatphobia.
Denne måten å tenke på
kalles fatphobia ("tjukkfobi").
02:01
Like any form of systematic oppression,
Som enhver form for
systematisk undertrykkelse
02:05
fatphobia is deeply rooted
in complex structures
er fatphobia dypt forankret
i komplekse strukturer
02:08
like capitalism, patriarchy and racism,
som kapitalisme, patriarki og rasisme,
02:11
and that can make it
really difficult to see,
noe som kan gjøre det
veldig vanskelig å legge merke til,
02:16
let alone challenge.
for ikke å snakke om å utfordre.
02:18
We live in a culture
Vi lever i en kultur
02:21
where being fat
is seen as being a bad person --
der det å være tjukk ses på
som å være et dårlig menneske:
02:22
lazy, greedy, unhealthy, irresponsible
lat, grådig, usunn, uansvarlig
02:27
and morally suspect.
og moralsk mistenkelig.
02:31
And we tend to see thinness
Vi har en tendens til å se det å være tynn
02:33
as being universally good --
som tvers igjennom god,
02:35
responsible, successful,
ansvarlig og suksessrik,
02:38
and in control of our appetites,
bodies and lives.
at man kan kontrollere matlysten,
kroppen og livet.
02:40
We see these ideas again and again
Dette ser vi om og om igjen
02:44
in the media, in public health policy,
i media, i offentlig helsepolitikk,
02:46
doctors' offices,
på legekontor,
02:49
in everyday conversations
i samtaler i hverdagen,
02:51
and in our own attitudes.
og i våre egne holdninger.
02:53
We may even blame fat people themselves
Vi kan til og med skylde på tjukke folk
02:55
for the discrimination they face
for den diskrimineringen de møter,
02:58
because, after all, if we don't like it,
we should just lose weight.
fordi, tross alt, hvis vi ikke liker det,
er det jo bare å gå ned i vekt.
03:00
Easy.
Lett.
03:05
This antifat bias has become
so integral, so ingrained
Denne anti-tjukk-partiskheten
har blitt en så dypt forankret del av
03:07
to how we value ourselves and each other
hvordan vi verdsetter oss selv og andre
03:11
that we rarely question why
we have such contempt for people of size
at vi sjelden spør oss hvorfor
vi føler forakt overfor omfangsrike folk
03:14
and where that disdain comes from.
og hvor forakten kommer fra.
03:20
But we must question it,
Men vi må stille spørsmålstegn ved det,
03:22
because the enormous value
we place on how we look
fordi den store verdien
vi tillegger utseendet vårt
03:24
affects every one of us.
påvirker hver og en av oss.
03:28
And do we really want to live in a society
Ønsker vi virkelig å leve i et samfunn
03:31
where people are denied
their basic humanity
hvor folk benektes
grunnleggende menneskelighet
03:33
if they don't subscribe
to some arbitrary form of acceptable?
med mindre de inngår i en skjønnsmessig
kategori for å kunne godtas?
03:36
So when I was six years old,
Da jeg var seks år gammel,
03:42
my sister used to teach ballet
to a bunch of little girls in our garage.
pleide søstera mi å leke ballettlærer
for en rekke små jenter i garasjen vår.
03:43
I was about a foot taller and a foot wider
than most of the group.
Jeg var et hode høyere og mye bredere
enn de fleste av dem.
03:48
When it came to doing
our first performance,
Da vi skulle ha vår første opptreden,
03:52
I was so excited
about wearing a pretty pink tutu.
gledet jeg meg sånn
til å ha på en pen, rosa tutu.
03:54
I was going to sparkle.
Jeg skulle stråle.
03:59
As the other girls slipped easily
into their Lycra and tulle creations,
Mens de andre jentene
enkelt gled inn i tyllskjørtene,
04:02
not one of the tutus
was big enough to fit me.
var ingen av dem store nok til meg.
04:06
I was determined not to be
excluded from the performance,
Jeg skulle være med på opptredenen,
04:10
so I turned to my mother
så jeg gikk til moren min
04:14
and loud enough for everyone to hear
og sa så høyt at alle hørte det:
04:17
said, "Mom, I don't need a tutu.
"Mamma, jeg trenger ikke en to-to
04:20
I need a fourfour."
jeg trenger en fire-fire."
04:24
(Laughter)
(Latter)
04:26
Thanks, Mom.
Takk, mamma.
04:29
(Applause)
(Applaus)
04:31
And although I didn't
recognize it at the time,
Selv om jeg ikke
la merke til det den gang,
04:34
claiming space for myself
in that glorious fourfour
da jeg krevde plass til meg selv
i den praktfulle fire-firer'n,
04:37
was the first step towards becoming
a radical fat activist.
var det det første steget på veien
til å bli en radikal aktivist for tjukke.
04:40
Now, I'm not saying
that this whole body-love thing
Jeg sier ikke at denne greia
med å elske kroppen sin
04:46
has been an easy skip along
a glittering path of self-acceptance
har vært en enkel reise langs
den glitrende selvaksept-veien
04:48
since that day in class.
siden den dagen i ballett-timen.
04:53
Far from it.
Langt ifra.
04:54
I soon learned that living outside
what the mainstream considers normal
Jeg lærte tidlig at det å ikke være en del
av det folk flest regner for normal,
04:56
can be a frustrating and isolating place.
kan være svært frustrerende og isolerende.
05:00
I've spent the last 20 years unpacking
and deprogramming these messages,
Jeg har tilbrakt de siste 20 årene
med å bryte ned slike budskap.
05:04
and it's been quite the roller coaster.
Det har vært litt av en berg- og dalbane.
05:09
I've been openly laughed at,
abused from passing cars
Jeg har blitt ledd av på åpen gate,
fornærmet fra forbikjørende biler
05:12
and been told that I'm delusional.
og fortalt at jeg har vrangforestillinger.
05:16
I also receive smiles from strangers
Jeg har også blitt smilt til av fremmede
05:19
who recognize what it takes
to walk down the street
som anerkjenner at det skal mye til
for å gå ut på gata
05:21
with a spring in your step
and your head held high.
med spenst i sine skritt
og med hode holdt høyt.
05:24
(Cheer)
(Heiarop)
05:27
Thanks.
Takk.
05:28
And through it all, that fierce
little six-year-old has stayed with me,
Og midt oppi alt dette har
den tøffe lille seksåringen vært med meg.
05:30
and she has helped me
stand before you today
Hun har hjulpet meg med
å stå foran dere i dag
05:34
as an unapologetic fat person,
som en tjukk person
som ikke unnskylder seg,
05:37
a person that simply refuses to subscribe
en person som rett og slett nekter
å si seg enig i
05:40
to the dominant narrative
den dominerende tankegangen
05:43
about how I should move
through the world in this body of mine.
om hvordan jeg skal bevege meg
gjennom verden i min kropp.
05:44
(Applause)
(Applaus)
05:48
And I'm not alone.
Og jeg er ikke alene.
05:56
I am part of an international
community of people
Jeg er en del av et internasjonalt
felleskap med folk
05:58
who choose to, rather
than passively accepting
som velger,
istedenfor å passivt akseptere
06:01
that our bodies are
and probably always will be big,
at kroppene våre er
og antakelig vil forbli store,
06:04
we actively choose to flourish
in these bodies as they are today.
vi velger bevisst å blomstre
i disse kroppene slik de er i dag.
06:08
People who honor our strength
and work with, not against,
Folk som hedrer styrken vår
og jobber med - ikke mot -
06:13
our perceived limitations,
våre oppfattede begrensninger.
06:17
people who value health
Folk som verdsetter helse
06:19
as something much more holistic
som noe mer helhetlig
06:21
than a number on an outdated BMI chart.
enn en utdatert BMI-formel.
06:23
Instead, we value mental health,
self-worth and how we feel in our bodies
Isteden verdsetter vi psykisk helse,
selvverd og hvordan vi har det i kroppene,
06:27
as vital aspects
to our overall well-being.
som vitale aspekter ved
vår helhetlige velvære.
06:33
People who refuse to believe
that living in these fat bodies
Folk som nekter å tro
at å leve i slike tjukke kropper,
06:37
is a barrier to anything, really.
er et hinder for hva det skulle være.
06:40
There are doctors, academics and bloggers
Leger, akademikere og bloggere
06:45
who have written countless volumes
har skrevet enorme mengder
06:48
on the many facets
of this complex subject.
om de ulike sidene
ved dette komplekse temaet.
06:50
There are fatshionistas
who reclaim their bodies and their beauty
Moteløver tar tilbake
kroppen sin, skjønnheten sin
06:54
by wearing fatkinis and crop tops,
ved å ha på seg "fatkinis" og magetopper,
06:59
exposing the flesh
that we're all taught to hide.
og viser dermed kroppsfettet
vi har lært at vi skal skjule.
07:02
There are fat athletes
Tjukke idrettsutøvere
07:06
who run marathons,
teach yoga or do kickboxing,
løper maraton, underviser yoga
og driver med kickboksing,
07:07
all done with a middle finger
firmly held up to the status quo.
og viser finger til dagens tilstand.
07:11
And these people have taught me
that radical body politics
Disse folkene har lært meg
at radikal kroppspolitikk
07:17
is the antidote
to our body-shaming culture.
er motgiften til "body shaming"-kulturen.
07:21
But to be clear, I'm not saying
that people shouldn't change their bodies
Bare så det er sagt - jeg sier ikke
at folk ikke skal forandre på kroppen
07:25
if that's what they want to do.
hvis de ønsker å gjøre det.
07:30
Reclaiming yourself can be one
of the most gorgeous acts of self-love
Å ta kroppen din tilbake kan være
den flotteste formen for egenkjærlighet
07:32
and can look like
a million different things,
og kommer i millioner av varianter,
07:36
from hairstyles to tattoos
to body contouring
fra hårfrisyrer til tatoveringer til
endring av kroppsfasong
07:39
to hormones to surgery
and yes, even weight loss.
tll hormonbehandling, til kirurgi,
og ja, til og med vekttap.
07:43
It's simple: it's your body,
Det er enkelt: Det er din kropp
07:47
and you decide what's best to do with it.
og det er du som bestemmer
hva du gjør med den.
07:49
My way of engaging in activism
Min måte å være aktivist på
07:52
is by doing all the things
that we fatties aren't supposed to do,
er å gjøre alle de tingene
som vi tjukkaser ikke har lov til,
07:55
and there's a lot of them,
og det er mange av dem.
07:58
inviting other people to join me
and then making art about it.
Jeg ber folk bli med meg
og lager kunst ut av det.
08:00
The common thread
through most of this work
Den røde tråden i mitt arbeid
08:05
has been reclaiming spaces that are
often prohibitive to bigger bodies,
har vært å ta tilbake steder
som ofte har forbydd større kropper,
08:07
from the catwalk to club shows,
som catwalken, nattklubbshow,
08:12
from public swimming pools
to prominent dance stages.
offentlige svømmehaller
eller profilerte dansegulv.
08:15
And reclaiming spaces en masse
is not only a powerful artistic statement
Å ta tilbake steder en masse
er ikke bare en mektig kunstnerisk ytring,
08:20
but a radical community-building approach.
men også en radikal tilnærming
som bygger fellesskap.
08:25
This was so true of "AQUAPORKO!" --
Bare se på "AQUAPORKO"
08:29
(Laughter)
(Latter)
08:31
the fat fem synchronized swim team
Synkronsvømmelaget med tjukke damer
08:33
I started with a group
of friends in Sydney.
som jeg startet med noen venner i Sydney.
08:36
The impact of seeing
a bunch of defiant fat women
Den innflytelsen det har
å se en gjeng feite, utfordrende damer
08:40
in flowery swimming caps and bathers
med blomstrete svømmehetter
og badedrakter
08:43
throwing their legs in the air
without a care
som kaster beina i lufta
uten å bry seg,
08:46
should not be underestimated.
må ikke undervurderes.
08:48
(Laughter)
(Latter)
08:53
Throughout my career, I have learned
that fat bodies are inherently political,
Opp gjennom karrieren min har jeg lært
at tjukke kropper er politiske i seg selv,
08:56
and unapologetic fat bodies
og tjukke kropper som ikke unnskylder seg,
09:02
can blow people's minds.
kan virke overveldende.
09:04
When director Kate Champion,
Da regissør Kate Champion
09:08
of acclaimed dance theater
company Force Majeure,
for dansekompaniet Force Majeure
09:10
asked me to be the artistic associate
spurte om jeg ville være
kunstnerisk medarbeider
09:13
on a work featuring all fat dancers,
for et stykke med tjukke dansere,
09:16
I literally jumped at the opportunity.
hoppet jeg i det med en gang,
bokstavelig talt.
09:19
And I mean literally.
Bokstavelig talt.
09:23
"Nothing to Lose" is a work made
in collaboration with performers of size
Forestillingen "Nothing to Lose" ble laget
med omfangsrike dansere
09:26
who drew from their lived experiences
som brukte egne livserfaringer
09:30
to create a work as varied
and authentic as we all are.
til å gjøre forestillingen variert og
autentisk, slik vi alle er.
09:33
And it was as far from ballet
as you could imagine.
Det var så langt unna ballet
som dere kan forestille dere.
09:38
The very idea of a fat dance work
by such a prestigious company
Bare idéen om tjukke dansere på scenen
med et så prestisjefylt dansekompani,
09:42
was, to put it mildly, controversial,
var, for å si det mildt, kontroversielt,
09:46
because nothing like it had ever been done
on mainstream dance stages before
for ingenting lignende hadde blitt gjort
tidligere på store dansescener,
09:51
anywhere in the world.
ikke noe sted i verden.
09:56
People were skeptical.
Folk var skeptiske.
09:59
"What do you mean, 'fat dancers?'
"Hva mener du med tjukke dansere?
10:01
Like, size 10, size 12 kind of fat?
Typ størrelse 38-40 - sånn tjukk?
10:05
Where did they do their dance training?
Hvor utdannet de seg til dansere?
10:10
Are they going to have the stamina
for a full-length production?"
Har de nok utholdenhet til
en hel forestilling?"
10:13
But despite the skepticism,
Men til tross for skepsisen
10:18
"Nothing to Lose" became
a sellout hit of Sydney Festival.
ble "Nothing to Lose" en populær
forestilling på Sydney Festival.
10:20
We received rave reviews, toured,
Vi fikk overstrømmende anmeldelser,
dro på turné,
10:24
won awards and were written about
in over 27 languages.
vant priser og ble skrevet om
på over 27 språk.
10:27
These incredible images of our cast
were seen worldwide.
Disse utrolige bildene av de medvirkende
ble sett over hele verden.
10:31
I've lost count of how many times
people of all sizes
Jeg vet ikke lenger hvor mange ganger
folk i alle størrelser
10:37
have told me that the show
has changed their lives,
har fortalt meg at showet
har forandret livet deres,
10:42
how it helped them
shift their relationship
hvordan det hjalp dem
å få et annet forhold
10:45
to their own and other people's bodies,
til egen og andres kropp,
10:47
and how it made them confront
their own bias.
hvordan det fikk dem til å møte
egne fordommer.
10:49
But of course, work
that pushes people's buttons
Men så klart er ikke omtalen
bare positiv
10:53
is not without its detractors.
når man trykker på folks knapper.
10:56
I have been told
that I'm glorifying obesity.
Jeg har fått høre
at jeg forherliger overvekt.
10:59
I have received violent death threats
Jeg har mottatt drapstrusler
11:03
and abuse for daring to make work
that centers fat people's bodies and lives
for å ha tord å gjøre noe som setter
tjukke menneskers kropp og liv i fokus,
11:05
and treats us as worthwhile human beings
with valuable stories to tell.
for å kreve at vi blir behandlet som
verdifulle folk med verdifulle historier.
11:11
I've even been called
Jeg har til og med blitt kalt for
11:18
"the ISIS of the obesity epidemic" --
"Overvekt-epidemiens IS".
11:19
(Laughter)
(Latter)
11:22
a comment so absurd that it is funny.
En kommentar så absurd at den er morsom.
11:24
But it also speaks to the panic,
Men den viser også panikken,
11:28
the literal terror,
den bokstavelige terroren
som frykten for å være tjukk
11:30
that the fear of fat can evoke.
kan framkalle.
11:32
It is this fear that's feeding
the diet industry,
Det er denne frykten
som fôrer slankeindustrien,
11:35
which is keeping so many of us
from making peace with our own bodies,
som forhindrer så mange av oss
å være tilfreds med kroppen.
11:39
for waiting to be the after-photo
Vi venter på å bli "etter-bildet"
11:43
before we truly start to live our lives.
før vi virkelig kan starte å leve livet.
11:46
Because the real elephant
in the room here is fatphobia.
Fordi den virkelige elefanten i rommet her
er fatphobia (tjukkfobi).
11:49
Fat activism refuses to indulge this fear.
Tjukk-aktivisme nekter å gi etter
for denne frykten.
11:54
By advocating for self-determination
and respect for all of us,
Ved å kjempe for selvbestemmelse
og respekt for alle
11:58
we can shift society's reluctance
to embrace diversity
kan vi endre samfunnets motstand
til å omfavne mangfold,
12:02
and start to celebrate the myriad ways
there are to have a body.
og starte å feire kroppers utallige
former og fasonger.
12:06
Thank you.
Takk.
12:12
(Applause)
(Applaus)
12:13
Translated by Astrid Kristoffersen
Reviewed by Marleen Laschet

▲Back to top

About the speaker:

Kelli Jean Drinkwater - Artist, activist
Kelli Jean Drinkwater is a multi-disciplinary artist and activist recognized for her creative practice and voice in radical body politics.

Why you should listen

Kelli Jean Drinkwater uses the fat body as a site to investigate the complex relationship we all have with our bodies and how that defines the world we live in.

Recurring themes in Drinkwater's work are notions of taking up space, queering fat embodiment and how this reclamation can transform and reimagine the potential of self and community. Her work is motivated by how these ideas intersect with gender, race, class and ability.

Drinkwater's work has featured in major international galleries, festivals and magazines. Now based in Sydney, Australia, her recent performances in include Force Majeure's "Nothing to Lose" for Sydney Festival, "NightCraft" for the Museum of Contemporary Art, "Tableau Vivant" for Underbelly Arts Festival, and "MonstaGras" at The Red Rattler Theatre. 

Drinkwater's film Aquaporko! won the Audience Award for Best Documentary at Mardi Gras Film Festival 2013. Drinkwater is currently in production on a documentary feature that follows the making of the "Nothing to Lose" live show.

More profile about the speaker
Kelli Jean Drinkwater | Speaker | TED.com