ABOUT THE SPEAKER
Tim Leberecht - Business romantic
A humanist in Silicon Valley, Tim Leberecht argues that in a time of artificial intelligence, big data and the quantification of everything, we are losing sight of the importance of the emotional and social aspects of our work.

Why you should listen
In his book The Business Romantic: Give Everything, Quantify Nothing, and Create Something Greater Than Yourself, Tim Leberecht invites us to rediscover romance, beauty and serendipity by designing products, experiences, and organizations that "make us fall back in love with our work and our life." The book inspired the creation of the Business Romantic Society, a global collective of artists, developers, designers and researchers who share the mission of bringing beauty to business. Now running strategy consulting firm Leberecht & Partners, he was previously the chief marketing officer at NBBJ, a global design and architecture firm, and at Frog Design. He also co-founded the "15 Toasts" dinner series that creates safe spaces for people to have conversations on difficult topics.
More profile about the speaker
Tim Leberecht | Speaker | TED.com
TEDSummit

Tim Leberecht: 4 ways to build a human company in the age of machines

Tim Leberecht: 4 mënyra për të ndërtuar një kompani njerëzore në epokën e makinave

Filmed:
1,570,110 views

Përballë intelligjencës artificiale dhe të mësuarit e makinave, neve na duhet një humanizëm radikal, thotë Tim Leberecht. Për të vet-përshkruarin "romantik i biznesit," kjo do të thotë dizajnimi i organizatave dhe vendeve të punës që kremton origjinalen në vend të efikases dhe pyetjet në vend të përgjigjeve. Leberechti propozon katër parime (padyshim subjektive) për të ndërtuar organizata të bukura.
- Business romantic
A humanist in Silicon Valley, Tim Leberecht argues that in a time of artificial intelligence, big data and the quantification of everything, we are losing sight of the importance of the emotional and social aspects of our work. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Half of the human workforce
is expected to be replaced
0
560
3576
Gjysma e fuqisë punëtore
pritet të zëvendësohet
00:16
by software and robots
in the next 20 years.
1
4160
2720
nga softuerë dhe robotë
në 20 vitet e ardhshme.
00:19
And many corporate leaders welcome
that as a chance to increase profits.
2
7480
4200
Dhe shumë udhëheqës korporatash mirëpresin
këtë si një rast për të rritur fitimet.
00:24
Machines are more efficient;
3
12600
2216
Makinat janë më efikase;
00:26
humans are complicated
and difficult to manage.
4
14840
3960
njerëzit janë të komplikuar
dhe të vështirë për t'u menaxhuar.
00:31
Well, I want our organizations
to remain human.
5
19720
5456
Unë dua që organizatat tona
të mbeten njerëzore.
00:37
In fact, I want them to become beautiful.
6
25200
2800
Në fakt, unë dua që ato të bëhen
të bukura.
00:41
Because as machines take our jobs
and do them more efficiently,
7
29120
3615
Sepse, derisa makinat marrin punët tona
i bëjnë ato në mënyrë më efikase,
00:44
soon the only work left for us humans
will be the kind of work
8
32759
4217
së shpejti, e vetmja punë që do të mbetet
për ne njerëzit do të jetë ajo lloj pune
00:49
that must be done beautifully
rather than efficiently.
9
37000
4080
që duhet të bëhet në mënyrë të bukur
në vend se në mënyrë efikase.
00:53
To maintain our humanity
in the this second Machine Age,
10
41760
3176
Për të mbajtur humanitetin tonë
në këtë Epokë Makine të dytë,
00:56
we may have no other choice
than to create beauty.
11
44960
4000
ne mund të mos kemi zgjidhje tjetër
veçse të krijojmë bukuri.
01:02
Beauty is an elusive concept.
12
50240
2216
Bukuria është një koncept i pakapshëm.
01:04
For the writer Stendhal
it was the promise of happiness.
13
52480
3400
Për shkrimtarin Stendhal
ajo ishte një premtim i lumturisë.
01:08
For me it's a goal by Lionel Messi.
14
56520
2336
Për mua është një gol nga Lionel Messi.
01:10
(Laughter)
15
58880
1416
(Të qeshura)
01:12
So bear with me
16
60320
1576
Prandaj qëndroni me mua
01:13
as I am proposing four admittedly
very subjective principles
17
61920
4376
ndërsa ju propozoj katër parime
pa dyshim shumë subjektive
01:18
that you can use to build
a beautiful organization.
18
66320
2920
që ju mund ti përdorni për të ndërtuar
një organizatë të bukur.
01:21
First: do the unnecessary.
19
69960
2536
Së pari: bëni të panevojshmen.
01:24
[Do the Unnecessary]
20
72520
1216
[Bëni të Paneojshmen]
01:25
A few months ago, Hamdi Ulukaya,
21
73760
1536
Pak muaj më parë, Hamdi Ulukaya,
01:27
the CEO and founder
of the yogurt company Chobani,
22
75320
3136
Shefi ekzekutiv dhe themeluesi
i kompanisë së kosit Chobani,
01:30
made headlines when he decided to grant
stock to all of his 2,000 employees.
23
78480
4560
bëri bujë kur ai vendosi t'i japë
aksione të gjithë 2,000 punonjësve të tij.
01:35
Some called it a PR stunt,
24
83600
1936
Disa e quajnë këtë marifet reklamues,
01:37
others -- a genuine act of giving back.
25
85560
2216
tjerët -- një akt i vërtet i dhënies.
01:39
But there is something else
that was remarkable about it.
26
87800
2680
Mirëpo këtu ka dicka tjetër që ishte
e jashtëzakonshme.
01:43
It came completely out of the blue.
27
91000
2056
Kjo erdhi krejt papritmas.
01:45
There had been no market
or stakeholder pressure,
28
93080
2616
Nuk kishte ndonjë presion nga tregu
ose palë interesi,
01:47
and employees were so surprised
29
95720
1976
dhe punonjësit ishin shumë të befasuar
01:49
that they burst into tears
when they heard the news.
30
97720
2480
saqë ata shpërthyen në lot
kur dëgjuan lajmin.
01:53
Actions like Ulukaya's are beautiful
because they catch us off guard.
31
101600
3320
Veprat si këto të Ulukaya-s janë të bukura
sepse ato na zënë papritur.
01:57
They create something out of nothing
32
105480
2496
Ato krijojnë diqka nga asgjëja
02:00
because they're completely unnecessary.
33
108000
2240
sepse ato janë plotësisht të panevojshme.
02:04
I once worked at a company
34
112040
2056
Unë dikur punoja në një kompani
02:06
that was the result of a merger
35
114120
1576
që ishte rezultat i një shkrirje
02:07
of a large IT outsourcing firm
and a small design firm.
36
115720
3656
të një firme të madhe të IT-s
dhe një firme të vogël të dizajnit.
02:11
We were merging 9,000 software engineers
37
119400
1976
Ne po bashkonim 9,000 inxhinierë softueri
02:13
with 1,000 creative types.
38
121400
1760
me 1,000 tipa kreativë.
02:15
And to unify these
immensely different cultures,
39
123800
2736
Dhe për të unifikuar këto
kultura pa masë të ndryshme,
02:18
we were going to launch
a third, new brand.
40
126560
3056
ne do të lansonim
një markë të re, të tretë.
02:21
And the new brand color
was going to be orange.
41
129639
3497
Dhe ngjyra e markës së re
do të ishte portokalli.
02:25
And as we were going
through the budget for the rollouts,
42
133160
3416
Dhe përderisa po analizonim
buxhetin e hapjes,
02:28
we decided last minute
43
136600
2056
ne vendosëm në minutën e fundit
02:30
to cut the purchase
of 10,000 orange balloons,
44
138680
3656
që të mos blejmë
10,000 tollumbacët portokalli,
02:34
which we had meant
to distribute to all staff worldwide.
45
142360
2800
që kishim menduar
t'i shpërndajmë të gjithë stafit në botë.
02:37
They just seemed
unnecessary and cute in the end.
46
145800
3160
Ato, thjesht, dukeshin të
panevojshëm dhe të lezetshëm.
02:41
I didn't know back then
47
149920
1896
Atëherë nuk e dija
02:43
that our decision
marked the beginning of the end --
48
151840
2536
që vendimi ynë
shënoi fillimin e fundit --
02:46
that these two organizations
would never become one.
49
154400
2640
që këto dy organizata
kurrë nuk do të bëheshin një.
02:49
And sure enough,
the merger eventually failed.
50
157920
2696
Dhe sigurisht,
shkrirja përfundimisht dështoi.
02:52
Now, was it because
there weren't any orange balloons?
51
160640
2816
Tani, a ishte për shkak
se nuk kishte tollumbace portokalli?
02:55
No, of course not.
52
163480
1600
Jo, natyrisht që jo.
02:57
But the kill-the-orange-balloons
mentality permeated everything else.
53
165880
4040
Por mentaliteti hiqi-tollumbacet-portokalli
lejoi të tjerat më pas.
03:03
You might not always realize it,
but when you cut the unnecessary,
54
171120
3776
Nuk mund t'a kuptoni gjithmonë,
mirëpo kur largoni të panevojshmen,
03:06
you cut everything.
55
174920
1480
you largoni gjithçka.
03:09
Leading with beauty means
rising above what is merely necessary.
56
177280
4520
Udhëheqja me bukuri do të thotë
ngritje përtej asaj që është e nevojshme.
03:14
So do not kill your orange balloons.
57
182760
3160
Ndaj mos i hiqni
tollumbacet tuaj portokalli.
03:19
The second principle:
58
187040
1656
Parimi i dytë:
03:20
create intimacy.
59
188720
1336
krijoni miqësi të ngushtë.
03:22
[Create Intimacy]
60
190080
1376
[Krijoni Miqësi të Ngushtë]
03:23
Studies show that
how we feel about our workplace
61
191480
2816
Hulumtimet tregojnë që
si ndihemi ne në vend pune
03:26
very much depends on the relationships
with our coworkers.
62
194320
2720
varet shumë nga marrëdhënjet
me kolegët tonë.
03:29
And what are relationships
other than a string of microinteractions?
63
197680
3416
Dhe çfarë janë marrëdhëniet tjetër
veçse një varg mikro-bashkëveprimesh.
03:33
There are hundreds of these
every day in our organizations
64
201120
3216
Janë me qindra sosh
çdo ditë në organizatat tona
03:36
that have the potential to distinguish
a good life from a beautiful one.
65
204360
4280
që kanë potencial të bëjnë dallimin nga
një jetë e mirë në një jetë të bukur.
03:41
The marriage researcher John Gottman says
66
209480
1976
Hulumtuesi i martesave John Gottman thotë
03:43
that the secret of a healthy relationship
67
211480
2616
që sekreti i marrëdhënies së shëndetshme
03:46
is not the great gesture
or the lofty promise,
68
214120
3056
nuk është një veprim madhështor
ose një premtim fisnik,
03:49
it's small moments of attachment.
69
217200
2200
është tek momentet e vogla të lidhjes.
03:52
In other words, intimacy.
70
220200
1680
Ndryshe, marrëdhënia e ngushtë.
03:55
In our networked organizations,
71
223120
1536
Në organizatat tona rrjet,
03:56
we tout the strength of weak ties
72
224680
2616
ne mbledhim forcën e lidhjeve të dobëta
03:59
but we underestimate
the strength of strong ones.
73
227320
2856
mirëpo ne nënvlerësojmë
forcën e lidhjeve të forta.
04:02
We forget the words of the writer
Richard Bach who once said,
74
230200
2896
Ne harrojmë fjalët e shkrimtarit
Richard Bach që dikur tha,
04:05
"Intimacy --
75
233120
1216
"Lidhja e ngushtë --
04:06
not connectedness --
76
234360
1216
jo lidhshmëria --
04:07
intimacy is the opposite of loneliness."
77
235600
2320
lidhja e ngushtë është
e kundërta e vetmisë."
04:10
So how do we design
for organizational intimacy?
78
238920
3360
Pra, si të dizajnojmë
organizim për lidhje të ngushta?
04:15
The humanitarian organization CARE
79
243480
1856
Organizata humanitare CARE
04:17
wanted to launch
a campaign on gender equality
80
245360
2376
dëshiroi të lansojë
një fushatë për barazi gjinore
04:19
in villages in northern India.
81
247760
1480
në fshatrat e Indisë veriore.
04:22
But it realized quickly
82
250120
1256
Mirëpo ajo shpejt kuptoi
04:23
that it had to have this conversation
first with its own staff.
83
251400
2960
që ajo duhet të bisedojë
së pari me stafin e saj.
04:26
So it invited all 36 team members
and their partners
84
254960
5056
Prandaj ajo ftoi të gjithë 36 anëtarët
e ekipit dhe partnerët e tyre
04:32
to one of the Khajuraho Temples,
85
260040
1736
në një nga Tempujt e Khajuraho-s,
04:33
known for their famous erotic sculptures.
86
261800
2760
të njohur për skulpturat e tyre erotike.
04:37
And there they openly discussed
their personal relationships --
87
265520
3576
Dhe aty ata diskutuan hapur
marrëdhënjet e tyre personale --
04:41
their own experiences of gender equality
88
269120
2560
përvojat e tyre të barazisë gjinore
04:44
with the coworkers and the partners.
89
272520
2496
me kolegët dhe partnerët e tyre.
04:47
It was eye-opening for the participants.
90
275040
2296
Kjo ishte një sy-qelës për pjesëmarrësit.
04:49
Not only did it allow them
to relate to the communities they serve,
91
277360
4016
Jo vetëm që i mundësoi atyre
të ndërlidhen me komunitetet që shërbenin,
04:53
it also broke down invisible barriers
92
281400
2536
por edhe theu barrierat e padukshme
04:55
and created a lasting bond
amongst themselves.
93
283960
2216
dhe krijoi një lidhje të qëndrueshme
mes tyre.
04:58
Not a single team member
quit in the next four years.
94
286200
3760
Asnjë anëtar i vetëm i ekipit nuk
dha dorëheqje për katër vitet e ardhshme.
05:03
So this is how you create intimacy.
95
291200
1960
Pra kështu krijohet marrëdhënia e ngushtë.
05:05
No masks ...
96
293720
1360
pa maska ...
05:07
or lots of masks.
97
295920
1616
ose shumë maska.
05:09
(Laughter)
98
297560
1216
(Të qeshura)
05:10
When Danone, the food company,
99
298800
1456
Kur Danone, një kompani ushqimi,
05:12
wanted to translate its new company
manifesto into product initiatives,
100
300280
3560
dëshiroi të përkthejë manifeston e re
të kompanisë në iniciativa produkti,
05:16
it gathered the management team
101
304520
2176
ajo mblodhi ekipin menaxhues
05:18
and 100 employees
from across different departments,
102
306720
3616
dhe 100 punonjësit
nga departamente të ndryshme,
05:22
seniority levels and regions
103
310360
1616
në nivel të lartë dhe regjional
05:24
for a three-day strategy retreat.
104
312000
2120
për një takim pune tre-ditore.
05:26
And it asked everybody
to wear costumes for the entire meeting:
105
314800
3456
Dhe kërkoi nga të gjithë
të veshin maska gjatë tërë mbledhjes:
05:30
wigs, crazy hats, feather boas,
106
318280
3096
paruke, kapela të çmendura,
çafore puplash,
05:33
huge glasses and so on.
107
321400
1400
syze gjigande e tjera.
05:35
And they left with concrete outcomes
108
323560
2256
Dhe ata u larguan me rezultate konkrete
05:37
and full of enthusiasm.
109
325840
1680
dhe plot entuziazëm.
05:40
And when I asked the woman
who had designed this experience
110
328040
2976
Dhe kur e pyeta gruan
që kishte dizajnuar këtë përvojë
05:43
why it worked,
111
331040
1216
pse funksionoi,
05:44
she simply said, "Never underestimate
the power of a ridiculous wig."
112
332280
3816
ajo thjesht tha, "Kurrë mos e nënvlerëso
fuqinë e një parukeje qesharake."
05:48
(Laughter)
113
336120
1176
(Të qeshura)
05:49
(Applause)
114
337320
2360
(Duartrokitje)
05:52
Because wigs erase hierarchy,
115
340880
3176
Sepse paruket largojnë hierarkinë,
05:56
and hierarchy kills intimacy --
116
344080
1856
dhe hierarkia vret
marrëdhënjen e ngushtë --
05:57
both ways,
117
345960
1216
në dy anët,
05:59
for the CEO and the intern.
118
347200
1680
për shefin dhe për praktikantin.
06:01
Wigs allow us to use
the disguise of the false
119
349440
4136
Paruket na lejojnë të përdorim
mbulimin e të pavërtetës
06:05
to show something true about ourselves.
120
353600
2440
për të treguar diçka të vërtetë për ne.
06:09
And that's not easy
in our everyday work lives,
121
357120
2216
Dhe nuk është e lehtë
në përditshmëritë tona,
06:11
because the relationship
with our organizations
122
359360
2336
sepse marrëdhënia
me organizatat tona
06:13
is often like that of a married couple
that has grown apart,
123
361720
3880
shpesh është si ajo e qiftit të martuar
që është larguar në mes tyre,
06:18
suffered betrayals and disappointments,
124
366240
3016
ka vuajtur tradhëti dhe dëshpërime,
06:21
and is now desperate to be beautiful
for one another once again.
125
369280
3320
dhe tani ka nevojë të kthehet për të qenë
e bukur përsëri për njeri tjetrin.
06:25
And for either of us the first step
towards beauty involves a huge risk.
126
373880
3480
Dhe për secilin nga ne hapi i parë
drejt bukurisë ka një rrezik të madh.
06:30
The risk to be ugly.
127
378520
1216
Rrezikun e shëmtimit.
06:31
[Be Ugly]
128
379760
1336
[Bëhuni të Shëmtuar]
06:33
So many organizations these days
are keen on designing beautiful workplaces
129
381120
4256
Shumë organizata këto ditë janë të etur
të dizajnojnë vende pune të bukura
06:37
that look like anything but work:
130
385400
1616
që duken si çfarëdo përveç punë:
06:39
vacation resorts, coffee shops,
playgrounds or college campuses --
131
387040
4016
si rezorte pushimi, kafene,
shesh lojërash ose kampuse kolegji --
06:43
(Laughter)
132
391080
1216
(Të qeshura)
06:44
Based on the promises
of positive psychology,
133
392320
2176
Bazuar në premtimet
e psikologjisë pozitive,
06:46
we speak of play and gamification,
134
394520
3376
ne flasim për lojën dhe lojëra kompjuteri,
06:49
and one start-up even says
that when someone gets fired,
135
397920
3536
dhe një kompani e re thotë
që kur dikush pushohet nga puna,
06:53
they have graduated.
136
401480
1296
ai është diplomuar.
06:54
(Laughter)
137
402800
1976
(Të qeshura)
06:56
That kind of beautiful language
only goes "skin deep,
138
404800
3496
Kjo gjuhë e bukur
shkon vetëm "sipërfaqësisht
07:00
but ugly cuts clean to the bone,"
139
408320
3240
por e shëmtuara vjen nga brenda,"
07:04
as the writer Dorothy Parker once put it.
140
412240
2216
sic e tha dikur shkrimtarja Dorothy Parker.
07:06
To be authentic is to be ugly.
141
414480
3520
Të jesh i vërtetë do të thotë
të jesh i shëmtuar.
07:10
It doesn't mean that you can't have fun
or must give in to the vulgar or cynical,
142
418800
4416
S'do të thotë që s'mund të argëtoheni ose
duhet t'i dorëzoheni vulgares apo cinikes,
07:15
but it does mean that you speak
the actual ugly truth.
143
423240
3400
por do të thotë që të flisni
të shëmtuarën e vërtetë.
07:19
Like this manufacturer
144
427760
1256
Si ky prodhues
07:21
that wanted to transform
one of its struggling business units.
145
429040
3736
që deshi të transformojë një nga
njësitet e biznesit të tij në vështirësi.
07:24
It identified, named and pinned
on large boards all the issues --
146
432800
3416
Ai identifikoi, emëroi dhe vendosi në
një tabelë të madhe të gjitha problemet --
07:28
and there were hundreds of them --
147
436240
1656
dhe aty ishin me qindra nga ato --
07:29
that had become obstacles
to better performance.
148
437920
2296
që ishin bërë pengesa për
një ekzekutim më të mirë.
07:32
They put them on boards,
moved them all into one room,
149
440240
2576
Ata i vendosën ato në tabela,
i lëvizën ato të gjitha në një dhomë,
07:34
which they called "the ugly room."
150
442840
2256
të cilën e quajtën "dhoma e shëmtuar."
07:37
The ugly became visible
for everyone to see --
151
445120
2376
E shëmtuara u bë e dukshme
që të gjithë t'a shikojnë --
07:39
it was celebrated.
152
447520
1816
ajo u kremtua.
07:41
And the ugly room served as a mix
of mirror exhibition and operating room --
153
449360
3856
Dhoma e shëmtuar ishte si një miks i
dhomës me pasqyra dhe sallës së operimit -
07:45
a biopsy on the living flesh
to cut out all the bureaucracy.
154
453240
3520
një biopsi e mishit të gjallë
për të hequr gjithë burokracinë.
07:50
The ugliest part of our body is our brain.
155
458640
3200
Pjesa më e shëmtuar e trupit tonë
është truri ynë.
07:54
Literally and neurologically.
156
462640
2536
Fjalë për fjalë dhe neurologjikisht.
07:57
Our brain renders ugly
what is unfamiliar ...
157
465200
3240
Truri ynë bën të shëmtuar
atë që nuk e njohim...
08:01
modern art, atonal music,
158
469440
1976
artin modern, muzikën atonale,
08:03
jazz, maybe --
159
471440
1216
xhazin, ndoshta --
08:04
VR goggles for that matter --
160
472680
1696
Syzet VR --
08:06
strange objects, sounds and people.
161
474400
3080
objektet, zërat dhe njerëzit e quditshëm.
08:10
But we've all been ugly once.
162
478320
2176
Por ne të gjithë kemi qenë
të shëmtuar, dikur.
08:12
We were a weird-looking baby,
163
480520
1680
Ne kemi qenë një bebe që dukej quditshëm,
08:14
a new kid on the block, a foreigner.
164
482880
2280
një fëmijë i ri në lagje, një i huaj.
08:17
And we will be ugly again
when we don't belong.
165
485960
3480
Dhe ne do të jemi të shëmtuar përsëri
kur ne nuk përkasim diku.
08:23
The Center for Political Beauty,
166
491320
1896
Qendra për Bukuri Politike,
08:25
an activist collective in Berlin,
167
493240
1616
një mbledhi aktivistësh në Berlin,
08:26
recently staged an extreme
artistic intervention.
168
494880
2680
së fundmi, inskenoi një intervenim
tejet artistik.
08:30
With the permission of relatives,
169
498200
1896
Me leje të familjarëve,
08:32
it exhumed the corpses of refugees
who had drowned at Europe's borders,
170
500120
4136
ajo zhvarrosi kufomat e refugjatëve
që ishin mbytur në kufijtë e Evropës,
08:36
transported them all the way to Berlin,
171
504280
1896
i transportoi të gjithë ata në Berlin,
08:38
and then reburied them
at the heart of the German capital.
172
506200
2800
dhe i rivarrosi ata
në zemër të kryeqytetit Gjerman.
08:42
The idea was to allow them
to reach their desired destination,
173
510400
3696
Ideja ishte t'i lejojë ata të arrijnë
destinacionin e tyre të dëshiruar,
08:46
if only after their death.
174
514120
1640
edhe pse pas vdekjes.
08:48
Such acts of beautification
may not be pretty,
175
516960
3016
Akte të tilla të zbukurimit
mund të mos jenë të bukura,
08:52
but they are much needed.
176
520000
1256
mirëpo janë të nevojshme.
08:53
Because things tend to get ugly
when there's only one meaning, one truth,
177
521280
3456
Sepse gjërat bëhen të shëmtuara
kur ka vetëm një kuptim, një të vërtetë,
08:56
only answers and no questions.
178
524760
1440
vetëm pyetje, pa përgjigjje.
08:58
Beautiful organizations
keep asking questions.
179
526880
3000
Organizatat e bukura
vazhdimisht bëjnë pyetje.
09:02
They remain incomplete,
180
530480
2120
Ato ngelen të pakompletuara,
09:05
which is the fourth
and the last of the principles.
181
533275
2381
që është parimi i katërt dhe i fundit.
09:07
[Remain Incomplete]
182
535680
1536
[Ngelni të Pakompletuar]
09:09
Recently I was in Paris,
183
537240
1320
Së fundmi, isha në Paris,
09:11
and a friend of mine
took me to Nuit Debout,
184
539400
2976
dhe një mik i imi
më dërgoi tek Nuit Debout,
09:14
which stands for "up all night,"
185
542400
1536
që do të thotë "zgjuar tërë natën,"
09:15
the self-organized protest movement
186
543960
1936
një lëvizje e vetorganizuar protestuese
09:17
that had formed in response
to the proposed labor laws in France.
187
545920
3920
që ishte formuar si përgjigje për
ligjet e punës të propozuara në Francë.
09:22
Every night, hundreds gathered
at the Place de la République.
188
550680
3216
Çdo natë, me qindra mblidheshin
tek Place de la République.
09:25
Every night they set up
a small, temporary village
189
553920
2576
Çdo natë ata vendosnin një fshat
të vogël, të përkohshëm
09:28
to deliberate their own vision
of the French Republic.
190
556520
2600
për të shpjeguar vizionin e tyre
të Republikës Franceze.
09:32
And at the core of this adhocracy
191
560120
2656
Dhe në thelb të kësaj adhokracie
09:34
was a general assembly
where anybody could speak
192
562800
2256
ishte një kuvend
ku çdonjëri mund të fliste
09:37
using a specially designed sign language.
193
565080
2600
duke përdorur një gjuhë shenjash
të veçantë.
09:40
Like Occupy Wall Street
and other protest movements,
194
568920
3256
Tamam si Occupy Wall Street
dhe lëvizjet tjera protestuese,
09:44
Nuit Debout was born
in the face of crisis.
195
572200
2896
Nuit Debout lindi në gjendje krize.
09:47
It was messy --
196
575120
1456
Ishte kaos --
09:48
full of controversies and contradictions.
197
576600
2320
përplot me polemika dhe kontradikta.
09:51
But whether you agreed
with the movement's goals or not,
198
579920
2776
Por, pavarësisht se a pajtoheni
me qëllimet e lëvizjes apo jo,
09:54
every gathering was
a beautiful lesson in raw humanity.
199
582720
3720
çdo mbledhi ishte një mësim
i bukur për humanizmin e papërpunuar.
09:59
And how fitting that Paris --
200
587640
2016
Dhe sa përshtatej që Parisi --
10:01
the city of ideals, the city of beauty --
201
589680
2776
qyteti i idealeve, qyteti i bukurisë --
10:04
was it's stage.
202
592480
1216
ishte skena e saj.
10:05
It reminds us that like great cities,
203
593720
1816
Na kujton ne se si qytetet e mëdha,
10:07
the most beautiful organizations
are ideas worth fighting for --
204
595560
4176
organizatat më të bukura
janë ide që ja vlen të luftosh për to --
10:11
even and especially
when their outcome is uncertain.
205
599760
3040
edhe, dhe veçanërisht,
kur rezultatet janë të pasigurta.
10:15
They are movements;
206
603480
1296
Ato janë lëvizje;
10:16
they are always imperfect,
never fully organized,
207
604800
2336
ato janë gjithmonë të papërsosura,
10:19
so they avoid ever becoming banal.
208
607160
2696
kurrë plotësisht të organizuara,
prandaj i ikin banales.
10:21
They have something
but we don't know what it is.
209
609880
2336
Ato kanë diçka
por ne nuk e dijmë çfarë është ajo.
10:24
They remain mysterious;
we can't take our eyes off them.
210
612240
2936
Ato mbeten misterioze;
ne nuk mund t'i largojmë sytë nga ato.
10:27
We find them beautiful.
211
615200
1960
Na duken të bukura.
10:31
So to do the unnecessary,
212
619240
1856
Pra, të bësh të panevojshmen,
10:33
to create intimacy,
213
621120
1656
të krijosh lidhje të ngushta,
10:34
to be ugly,
214
622800
1496
të bëhesh i shëmtuar,
10:36
to remain incomplete --
215
624320
1560
të ngelësh i pakompletuar --
10:38
these are not only the qualities
of beautiful organizations,
216
626560
2976
këto nuk janë vetëm kualitetet
e organizatave të bukura,
10:41
these are inherently
human characteristics.
217
629560
2440
këto janë, në thelb,
karakteristika njerëzore.
10:44
And these are also the qualities
of what we call home.
218
632600
3640
Dhe këto janë kualitetet e
asaj që quajmë shtëpi.
10:49
And as we disrupt, and are disrupted,
219
637520
2416
Dhe përderisa përçajmë dhe përçahemi,
10:51
the least we can do is to ensure
220
639960
2296
të paktën që mund të bëjmë
është të sigurohemi
10:54
that we still feel at home
in our organizations,
221
642280
4016
që ne ende ndihemi si në shtëpi
sa jemi në organizatat tona,
10:58
and that we use our organizations
to create that feeling for others.
222
646320
3400
dhe që ne i përdorim organizatat tona
për të krijuar atë ndjenjë për të tjerët.
11:02
Beauty can save the world
when we embrace these principles
223
650600
3096
Bukuria mund të shpëtojë botën
kur ne përqafojmë këto parime
11:05
and design for them.
224
653720
1480
dhe projektojmë për to.
11:08
In the face of artificial intelligence
and machine learning,
225
656160
3216
Përballë inteligjencës artificiale
dhe të mësuarit automatik,
11:11
we need a new radical humanism.
226
659400
2336
ne na duhet një humanizëm radikal.
11:13
We must acquire and promote
a new aesthetic and sentimental education.
227
661760
4400
Ne duhet të marrim dhe të përkrahim
një edukim të ri estetik dhe sentimental.
11:19
Because if we don't,
228
667320
1360
Sepse po nuk e bëmë këte,
11:21
we might end up feeling like aliens
229
669360
2456
mund të përfundojmë si jashtë-tokësorë
11:23
in organizations and societies
that are full of smart machines
230
671840
4016
në organizatat dhe shoqëritë
që janë përplot me makina të menqura
11:27
that have no appreciation whatsoever
231
675880
2816
që nuk vlerësojnë aspak
11:30
for the unnecessary,
232
678720
1616
të panevojshmen,
11:32
the intimate,
233
680360
1256
lidhjet e ngushta,
11:33
the incomplete
234
681640
1696
të pakompletuarën
11:35
and definitely not for the ugly.
235
683360
1680
dhe definitivisht të shëmtuarën.
11:37
Thank you.
236
685760
1216
Ju falemnderit.
11:39
(Applause)
237
687000
4862
Translated by Premtim Farizi
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tim Leberecht - Business romantic
A humanist in Silicon Valley, Tim Leberecht argues that in a time of artificial intelligence, big data and the quantification of everything, we are losing sight of the importance of the emotional and social aspects of our work.

Why you should listen
In his book The Business Romantic: Give Everything, Quantify Nothing, and Create Something Greater Than Yourself, Tim Leberecht invites us to rediscover romance, beauty and serendipity by designing products, experiences, and organizations that "make us fall back in love with our work and our life." The book inspired the creation of the Business Romantic Society, a global collective of artists, developers, designers and researchers who share the mission of bringing beauty to business. Now running strategy consulting firm Leberecht & Partners, he was previously the chief marketing officer at NBBJ, a global design and architecture firm, and at Frog Design. He also co-founded the "15 Toasts" dinner series that creates safe spaces for people to have conversations on difficult topics.
More profile about the speaker
Tim Leberecht | Speaker | TED.com