English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSummit

Tim Leberecht: 4 ways to build a human company in the age of machines

Tim Leberecht: 4 mënyra për të ndërtuar një kompani njerëzore në epokën e makinave

Filmed:
1,539,190 views

Përballë intelligjencës artificiale dhe të mësuarit e makinave, neve na duhet një humanizëm radikal, thotë Tim Leberecht. Për të vet-përshkruarin "romantik i biznesit," kjo do të thotë dizajnimi i organizatave dhe vendeve të punës që kremton origjinalen në vend të efikases dhe pyetjet në vend të përgjigjeve. Leberechti propozon katër parime (padyshim subjektive) për të ndërtuar organizata të bukura.

- Business romantic
A humanist in Silicon Valley, Tim Leberecht argues that in a time of artificial intelligence, big data and the quantification of everything, we are losing sight of the importance of the emotional and social aspects of our work. Full bio

Gjysma e fuqisë punëtore
pritet të zëvendësohet
00:12
Half of the human workforce
is expected to be replaced
nga softuerë dhe robotë
në 20 vitet e ardhshme.
00:16
by software and robots
in the next 20 years.
Dhe shumë udhëheqës korporatash mirëpresin
këtë si një rast për të rritur fitimet.
00:19
And many corporate leaders welcome
that as a chance to increase profits.
Makinat janë më efikase;
00:24
Machines are more efficient;
njerëzit janë të komplikuar
dhe të vështirë për t'u menaxhuar.
00:26
humans are complicated
and difficult to manage.
Unë dua që organizatat tona
të mbeten njerëzore.
00:31
Well, I want our organizations
to remain human.
Në fakt, unë dua që ato të bëhen
të bukura.
00:37
In fact, I want them to become beautiful.
Sepse, derisa makinat marrin punët tona
i bëjnë ato në mënyrë më efikase,
00:41
Because as machines take our jobs
and do them more efficiently,
së shpejti, e vetmja punë që do të mbetet
për ne njerëzit do të jetë ajo lloj pune
00:44
soon the only work left for us humans
will be the kind of work
00:49
that must be done beautifully
rather than efficiently.
që duhet të bëhet në mënyrë të bukur
në vend se në mënyrë efikase.
Për të mbajtur humanitetin tonë
në këtë Epokë Makine të dytë,
00:53
To maintain our humanity
in the this second Machine Age,
ne mund të mos kemi zgjidhje tjetër
veçse të krijojmë bukuri.
00:56
we may have no other choice
than to create beauty.
Bukuria është një koncept i pakapshëm.
01:02
Beauty is an elusive concept.
Për shkrimtarin Stendhal
ajo ishte një premtim i lumturisë.
01:04
For the writer Stendhal
it was the promise of happiness.
Për mua është një gol nga Lionel Messi.
01:08
For me it's a goal by Lionel Messi.
(Të qeshura)
01:10
(Laughter)
Prandaj qëndroni me mua
01:12
So bear with me
ndërsa ju propozoj katër parime
pa dyshim shumë subjektive
01:13
as I am proposing four admittedly
very subjective principles
që ju mund ti përdorni për të ndërtuar
një organizatë të bukur.
01:18
that you can use to build
a beautiful organization.
Së pari: bëni të panevojshmen.
01:21
First: do the unnecessary.
[Bëni të Paneojshmen]
01:24
[Do the Unnecessary]
Pak muaj më parë, Hamdi Ulukaya,
01:25
A few months ago, Hamdi Ulukaya,
Shefi ekzekutiv dhe themeluesi
i kompanisë së kosit Chobani,
01:27
the CEO and founder
of the yogurt company Chobani,
bëri bujë kur ai vendosi t'i japë
aksione të gjithë 2,000 punonjësve të tij.
01:30
made headlines when he decided to grant
stock to all of his 2,000 employees.
Disa e quajnë këtë marifet reklamues,
01:35
Some called it a PR stunt,
tjerët -- një akt i vërtet i dhënies.
01:37
others -- a genuine act of giving back.
Mirëpo këtu ka dicka tjetër që ishte
e jashtëzakonshme.
01:39
But there is something else
that was remarkable about it.
Kjo erdhi krejt papritmas.
01:43
It came completely out of the blue.
Nuk kishte ndonjë presion nga tregu
ose palë interesi,
01:45
There had been no market
or stakeholder pressure,
dhe punonjësit ishin shumë të befasuar
01:47
and employees were so surprised
saqë ata shpërthyen në lot
kur dëgjuan lajmin.
01:49
that they burst into tears
when they heard the news.
Veprat si këto të Ulukaya-s janë të bukura
sepse ato na zënë papritur.
01:53
Actions like Ulukaya's are beautiful
because they catch us off guard.
Ato krijojnë diqka nga asgjëja
01:57
They create something out of nothing
sepse ato janë plotësisht të panevojshme.
02:00
because they're completely unnecessary.
Unë dikur punoja në një kompani
02:04
I once worked at a company
që ishte rezultat i një shkrirje
02:06
that was the result of a merger
të një firme të madhe të IT-s
dhe një firme të vogël të dizajnit.
02:07
of a large IT outsourcing firm
and a small design firm.
Ne po bashkonim 9,000 inxhinierë softueri
02:11
We were merging 9,000 software engineers
me 1,000 tipa kreativë.
02:13
with 1,000 creative types.
Dhe për të unifikuar këto
kultura pa masë të ndryshme,
02:15
And to unify these
immensely different cultures,
ne do të lansonim
një markë të re, të tretë.
02:18
we were going to launch
a third, new brand.
Dhe ngjyra e markës së re
do të ishte portokalli.
02:21
And the new brand color
was going to be orange.
Dhe përderisa po analizonim
buxhetin e hapjes,
02:25
And as we were going
through the budget for the rollouts,
ne vendosëm në minutën e fundit
02:28
we decided last minute
që të mos blejmë
10,000 tollumbacët portokalli,
02:30
to cut the purchase
of 10,000 orange balloons,
që kishim menduar
t'i shpërndajmë të gjithë stafit në botë.
02:34
which we had meant
to distribute to all staff worldwide.
Ato, thjesht, dukeshin të
panevojshëm dhe të lezetshëm.
02:37
They just seemed
unnecessary and cute in the end.
Atëherë nuk e dija
02:41
I didn't know back then
që vendimi ynë
shënoi fillimin e fundit --
02:43
that our decision
marked the beginning of the end --
që këto dy organizata
kurrë nuk do të bëheshin një.
02:46
that these two organizations
would never become one.
Dhe sigurisht,
shkrirja përfundimisht dështoi.
02:49
And sure enough,
the merger eventually failed.
Tani, a ishte për shkak
se nuk kishte tollumbace portokalli?
02:52
Now, was it because
there weren't any orange balloons?
Jo, natyrisht që jo.
02:55
No, of course not.
Por mentaliteti hiqi-tollumbacet-portokalli
lejoi të tjerat më pas.
02:57
But the kill-the-orange-balloons
mentality permeated everything else.
Nuk mund t'a kuptoni gjithmonë,
mirëpo kur largoni të panevojshmen,
03:03
You might not always realize it,
but when you cut the unnecessary,
you largoni gjithçka.
03:06
you cut everything.
Udhëheqja me bukuri do të thotë
ngritje përtej asaj që është e nevojshme.
03:09
Leading with beauty means
rising above what is merely necessary.
Ndaj mos i hiqni
tollumbacet tuaj portokalli.
03:14
So do not kill your orange balloons.
Parimi i dytë:
03:19
The second principle:
krijoni miqësi të ngushtë.
03:20
create intimacy.
[Krijoni Miqësi të Ngushtë]
03:22
[Create Intimacy]
Hulumtimet tregojnë që
si ndihemi ne në vend pune
03:23
Studies show that
how we feel about our workplace
varet shumë nga marrëdhënjet
me kolegët tonë.
03:26
very much depends on the relationships
with our coworkers.
Dhe çfarë janë marrëdhëniet tjetër
veçse një varg mikro-bashkëveprimesh.
03:29
And what are relationships
other than a string of microinteractions?
Janë me qindra sosh
çdo ditë në organizatat tona
03:33
There are hundreds of these
every day in our organizations
që kanë potencial të bëjnë dallimin nga
një jetë e mirë në një jetë të bukur.
03:36
that have the potential to distinguish
a good life from a beautiful one.
Hulumtuesi i martesave John Gottman thotë
03:41
The marriage researcher John Gottman says
që sekreti i marrëdhënies së shëndetshme
03:43
that the secret of a healthy relationship
nuk është një veprim madhështor
ose një premtim fisnik,
03:46
is not the great gesture
or the lofty promise,
është tek momentet e vogla të lidhjes.
03:49
it's small moments of attachment.
Ndryshe, marrëdhënia e ngushtë.
03:52
In other words, intimacy.
Në organizatat tona rrjet,
03:55
In our networked organizations,
ne mbledhim forcën e lidhjeve të dobëta
03:56
we tout the strength of weak ties
mirëpo ne nënvlerësojmë
forcën e lidhjeve të forta.
03:59
but we underestimate
the strength of strong ones.
Ne harrojmë fjalët e shkrimtarit
Richard Bach që dikur tha,
04:02
We forget the words of the writer
Richard Bach who once said,
"Lidhja e ngushtë --
04:05
"Intimacy --
jo lidhshmëria --
04:06
not connectedness --
lidhja e ngushtë është
e kundërta e vetmisë."
04:07
intimacy is the opposite of loneliness."
Pra, si të dizajnojmë
organizim për lidhje të ngushta?
04:10
So how do we design
for organizational intimacy?
Organizata humanitare CARE
04:15
The humanitarian organization CARE
dëshiroi të lansojë
një fushatë për barazi gjinore
04:17
wanted to launch
a campaign on gender equality
në fshatrat e Indisë veriore.
04:19
in villages in northern India.
Mirëpo ajo shpejt kuptoi
04:22
But it realized quickly
që ajo duhet të bisedojë
së pari me stafin e saj.
04:23
that it had to have this conversation
first with its own staff.
Prandaj ajo ftoi të gjithë 36 anëtarët
e ekipit dhe partnerët e tyre
04:26
So it invited all 36 team members
and their partners
në një nga Tempujt e Khajuraho-s,
04:32
to one of the Khajuraho Temples,
të njohur për skulpturat e tyre erotike.
04:33
known for their famous erotic sculptures.
Dhe aty ata diskutuan hapur
marrëdhënjet e tyre personale --
04:37
And there they openly discussed
their personal relationships --
përvojat e tyre të barazisë gjinore
04:41
their own experiences of gender equality
me kolegët dhe partnerët e tyre.
04:44
with the coworkers and the partners.
Kjo ishte një sy-qelës për pjesëmarrësit.
04:47
It was eye-opening for the participants.
Jo vetëm që i mundësoi atyre
të ndërlidhen me komunitetet që shërbenin,
04:49
Not only did it allow them
to relate to the communities they serve,
por edhe theu barrierat e padukshme
04:53
it also broke down invisible barriers
dhe krijoi një lidhje të qëndrueshme
mes tyre.
04:55
and created a lasting bond
amongst themselves.
Asnjë anëtar i vetëm i ekipit nuk
dha dorëheqje për katër vitet e ardhshme.
04:58
Not a single team member
quit in the next four years.
Pra kështu krijohet marrëdhënia e ngushtë.
05:03
So this is how you create intimacy.
pa maska ...
05:05
No masks ...
ose shumë maska.
05:07
or lots of masks.
(Të qeshura)
05:09
(Laughter)
Kur Danone, një kompani ushqimi,
05:10
When Danone, the food company,
dëshiroi të përkthejë manifeston e re
të kompanisë në iniciativa produkti,
05:12
wanted to translate its new company
manifesto into product initiatives,
ajo mblodhi ekipin menaxhues
05:16
it gathered the management team
dhe 100 punonjësit
nga departamente të ndryshme,
05:18
and 100 employees
from across different departments,
në nivel të lartë dhe regjional
05:22
seniority levels and regions
për një takim pune tre-ditore.
05:24
for a three-day strategy retreat.
Dhe kërkoi nga të gjithë
të veshin maska gjatë tërë mbledhjes:
05:26
And it asked everybody
to wear costumes for the entire meeting:
paruke, kapela të çmendura,
çafore puplash,
05:30
wigs, crazy hats, feather boas,
syze gjigande e tjera.
05:33
huge glasses and so on.
Dhe ata u larguan me rezultate konkrete
05:35
And they left with concrete outcomes
dhe plot entuziazëm.
05:37
and full of enthusiasm.
Dhe kur e pyeta gruan
që kishte dizajnuar këtë përvojë
05:40
And when I asked the woman
who had designed this experience
pse funksionoi,
05:43
why it worked,
ajo thjesht tha, "Kurrë mos e nënvlerëso
fuqinë e një parukeje qesharake."
05:44
she simply said, "Never underestimate
the power of a ridiculous wig."
(Të qeshura)
05:48
(Laughter)
(Duartrokitje)
05:49
(Applause)
Sepse paruket largojnë hierarkinë,
05:52
Because wigs erase hierarchy,
dhe hierarkia vret
marrëdhënjen e ngushtë --
05:56
and hierarchy kills intimacy --
në dy anët,
05:57
both ways,
për shefin dhe për praktikantin.
05:59
for the CEO and the intern.
Paruket na lejojnë të përdorim
mbulimin e të pavërtetës
06:01
Wigs allow us to use
the disguise of the false
për të treguar diçka të vërtetë për ne.
06:05
to show something true about ourselves.
Dhe nuk është e lehtë
në përditshmëritë tona,
06:09
And that's not easy
in our everyday work lives,
sepse marrëdhënia
me organizatat tona
06:11
because the relationship
with our organizations
shpesh është si ajo e qiftit të martuar
që është larguar në mes tyre,
06:13
is often like that of a married couple
that has grown apart,
ka vuajtur tradhëti dhe dëshpërime,
06:18
suffered betrayals and disappointments,
dhe tani ka nevojë të kthehet për të qenë
e bukur përsëri për njeri tjetrin.
06:21
and is now desperate to be beautiful
for one another once again.
Dhe për secilin nga ne hapi i parë
drejt bukurisë ka një rrezik të madh.
06:25
And for either of us the first step
towards beauty involves a huge risk.
Rrezikun e shëmtimit.
06:30
The risk to be ugly.
[Bëhuni të Shëmtuar]
06:31
[Be Ugly]
Shumë organizata këto ditë janë të etur
të dizajnojnë vende pune të bukura
06:33
So many organizations these days
are keen on designing beautiful workplaces
që duken si çfarëdo përveç punë:
06:37
that look like anything but work:
si rezorte pushimi, kafene,
shesh lojërash ose kampuse kolegji --
06:39
vacation resorts, coffee shops,
playgrounds or college campuses --
(Të qeshura)
06:43
(Laughter)
Bazuar në premtimet
e psikologjisë pozitive,
06:44
Based on the promises
of positive psychology,
ne flasim për lojën dhe lojëra kompjuteri,
06:46
we speak of play and gamification,
dhe një kompani e re thotë
që kur dikush pushohet nga puna,
06:49
and one start-up even says
that when someone gets fired,
ai është diplomuar.
06:53
they have graduated.
(Të qeshura)
06:54
(Laughter)
Kjo gjuhë e bukur
shkon vetëm "sipërfaqësisht
06:56
That kind of beautiful language
only goes "skin deep,
por e shëmtuara vjen nga brenda,"
07:00
but ugly cuts clean to the bone,"
sic e tha dikur shkrimtarja Dorothy Parker.
07:04
as the writer Dorothy Parker once put it.
Të jesh i vërtetë do të thotë
të jesh i shëmtuar.
07:06
To be authentic is to be ugly.
S'do të thotë që s'mund të argëtoheni ose
duhet t'i dorëzoheni vulgares apo cinikes,
07:10
It doesn't mean that you can't have fun
or must give in to the vulgar or cynical,
por do të thotë që të flisni
të shëmtuarën e vërtetë.
07:15
but it does mean that you speak
the actual ugly truth.
Si ky prodhues
07:19
Like this manufacturer
që deshi të transformojë një nga
njësitet e biznesit të tij në vështirësi.
07:21
that wanted to transform
one of its struggling business units.
Ai identifikoi, emëroi dhe vendosi në
një tabelë të madhe të gjitha problemet --
07:24
It identified, named and pinned
on large boards all the issues --
dhe aty ishin me qindra nga ato --
07:28
and there were hundreds of them --
që ishin bërë pengesa për
një ekzekutim më të mirë.
07:29
that had become obstacles
to better performance.
Ata i vendosën ato në tabela,
i lëvizën ato të gjitha në një dhomë,
07:32
They put them on boards,
moved them all into one room,
të cilën e quajtën "dhoma e shëmtuar."
07:34
which they called "the ugly room."
E shëmtuara u bë e dukshme
që të gjithë t'a shikojnë --
07:37
The ugly became visible
for everyone to see --
ajo u kremtua.
07:39
it was celebrated.
Dhoma e shëmtuar ishte si një miks i
dhomës me pasqyra dhe sallës së operimit -
07:41
And the ugly room served as a mix
of mirror exhibition and operating room --
një biopsi e mishit të gjallë
për të hequr gjithë burokracinë.
07:45
a biopsy on the living flesh
to cut out all the bureaucracy.
Pjesa më e shëmtuar e trupit tonë
është truri ynë.
07:50
The ugliest part of our body is our brain.
Fjalë për fjalë dhe neurologjikisht.
07:54
Literally and neurologically.
Truri ynë bën të shëmtuar
atë që nuk e njohim...
07:57
Our brain renders ugly
what is unfamiliar ...
artin modern, muzikën atonale,
08:01
modern art, atonal music,
xhazin, ndoshta --
08:03
jazz, maybe --
Syzet VR --
08:04
VR goggles for that matter --
objektet, zërat dhe njerëzit e quditshëm.
08:06
strange objects, sounds and people.
Por ne të gjithë kemi qenë
të shëmtuar, dikur.
08:10
But we've all been ugly once.
Ne kemi qenë një bebe që dukej quditshëm,
08:12
We were a weird-looking baby,
një fëmijë i ri në lagje, një i huaj.
08:14
a new kid on the block, a foreigner.
Dhe ne do të jemi të shëmtuar përsëri
kur ne nuk përkasim diku.
08:17
And we will be ugly again
when we don't belong.
Qendra për Bukuri Politike,
08:23
The Center for Political Beauty,
një mbledhi aktivistësh në Berlin,
08:25
an activist collective in Berlin,
së fundmi, inskenoi një intervenim
tejet artistik.
08:26
recently staged an extreme
artistic intervention.
Me leje të familjarëve,
08:30
With the permission of relatives,
ajo zhvarrosi kufomat e refugjatëve
që ishin mbytur në kufijtë e Evropës,
08:32
it exhumed the corpses of refugees
who had drowned at Europe's borders,
i transportoi të gjithë ata në Berlin,
08:36
transported them all the way to Berlin,
dhe i rivarrosi ata
në zemër të kryeqytetit Gjerman.
08:38
and then reburied them
at the heart of the German capital.
Ideja ishte t'i lejojë ata të arrijnë
destinacionin e tyre të dëshiruar,
08:42
The idea was to allow them
to reach their desired destination,
edhe pse pas vdekjes.
08:46
if only after their death.
Akte të tilla të zbukurimit
mund të mos jenë të bukura,
08:48
Such acts of beautification
may not be pretty,
mirëpo janë të nevojshme.
08:52
but they are much needed.
Sepse gjërat bëhen të shëmtuara
kur ka vetëm një kuptim, një të vërtetë,
08:53
Because things tend to get ugly
when there's only one meaning, one truth,
vetëm pyetje, pa përgjigjje.
08:56
only answers and no questions.
Organizatat e bukura
vazhdimisht bëjnë pyetje.
08:58
Beautiful organizations
keep asking questions.
Ato ngelen të pakompletuara,
09:02
They remain incomplete,
që është parimi i katërt dhe i fundit.
09:05
which is the fourth
and the last of the principles.
[Ngelni të Pakompletuar]
09:07
[Remain Incomplete]
Së fundmi, isha në Paris,
09:09
Recently I was in Paris,
dhe një mik i imi
më dërgoi tek Nuit Debout,
09:11
and a friend of mine
took me to Nuit Debout,
që do të thotë "zgjuar tërë natën,"
09:14
which stands for "up all night,"
një lëvizje e vetorganizuar protestuese
09:15
the self-organized protest movement
që ishte formuar si përgjigje për
ligjet e punës të propozuara në Francë.
09:17
that had formed in response
to the proposed labor laws in France.
Çdo natë, me qindra mblidheshin
tek Place de la République.
09:22
Every night, hundreds gathered
at the Place de la République.
Çdo natë ata vendosnin një fshat
të vogël, të përkohshëm
09:25
Every night they set up
a small, temporary village
për të shpjeguar vizionin e tyre
të Republikës Franceze.
09:28
to deliberate their own vision
of the French Republic.
Dhe në thelb të kësaj adhokracie
09:32
And at the core of this adhocracy
ishte një kuvend
ku çdonjëri mund të fliste
09:34
was a general assembly
where anybody could speak
duke përdorur një gjuhë shenjash
të veçantë.
09:37
using a specially designed sign language.
Tamam si Occupy Wall Street
dhe lëvizjet tjera protestuese,
09:40
Like Occupy Wall Street
and other protest movements,
Nuit Debout lindi në gjendje krize.
09:44
Nuit Debout was born
in the face of crisis.
Ishte kaos --
09:47
It was messy --
përplot me polemika dhe kontradikta.
09:48
full of controversies and contradictions.
Por, pavarësisht se a pajtoheni
me qëllimet e lëvizjes apo jo,
09:51
But whether you agreed
with the movement's goals or not,
çdo mbledhi ishte një mësim
i bukur për humanizmin e papërpunuar.
09:54
every gathering was
a beautiful lesson in raw humanity.
Dhe sa përshtatej që Parisi --
09:59
And how fitting that Paris --
qyteti i idealeve, qyteti i bukurisë --
10:01
the city of ideals, the city of beauty --
ishte skena e saj.
10:04
was it's stage.
Na kujton ne se si qytetet e mëdha,
10:05
It reminds us that like great cities,
organizatat më të bukura
janë ide që ja vlen të luftosh për to --
10:07
the most beautiful organizations
are ideas worth fighting for --
edhe, dhe veçanërisht,
kur rezultatet janë të pasigurta.
10:11
even and especially
when their outcome is uncertain.
Ato janë lëvizje;
10:15
They are movements;
ato janë gjithmonë të papërsosura,
10:16
they are always imperfect,
never fully organized,
kurrë plotësisht të organizuara,
prandaj i ikin banales.
10:19
so they avoid ever becoming banal.
Ato kanë diçka
por ne nuk e dijmë çfarë është ajo.
10:21
They have something
but we don't know what it is.
Ato mbeten misterioze;
ne nuk mund t'i largojmë sytë nga ato.
10:24
They remain mysterious;
we can't take our eyes off them.
Na duken të bukura.
10:27
We find them beautiful.
Pra, të bësh të panevojshmen,
10:31
So to do the unnecessary,
të krijosh lidhje të ngushta,
10:33
to create intimacy,
të bëhesh i shëmtuar,
10:34
to be ugly,
të ngelësh i pakompletuar --
10:36
to remain incomplete --
këto nuk janë vetëm kualitetet
e organizatave të bukura,
10:38
these are not only the qualities
of beautiful organizations,
këto janë, në thelb,
karakteristika njerëzore.
10:41
these are inherently
human characteristics.
Dhe këto janë kualitetet e
asaj që quajmë shtëpi.
10:44
And these are also the qualities
of what we call home.
Dhe përderisa përçajmë dhe përçahemi,
10:49
And as we disrupt, and are disrupted,
të paktën që mund të bëjmë
është të sigurohemi
10:51
the least we can do is to ensure
që ne ende ndihemi si në shtëpi
sa jemi në organizatat tona,
10:54
that we still feel at home
in our organizations,
dhe që ne i përdorim organizatat tona
për të krijuar atë ndjenjë për të tjerët.
10:58
and that we use our organizations
to create that feeling for others.
Bukuria mund të shpëtojë botën
kur ne përqafojmë këto parime
11:02
Beauty can save the world
when we embrace these principles
dhe projektojmë për to.
11:05
and design for them.
Përballë inteligjencës artificiale
dhe të mësuarit automatik,
11:08
In the face of artificial intelligence
and machine learning,
ne na duhet një humanizëm radikal.
11:11
we need a new radical humanism.
Ne duhet të marrim dhe të përkrahim
një edukim të ri estetik dhe sentimental.
11:13
We must acquire and promote
a new aesthetic and sentimental education.
Sepse po nuk e bëmë këte,
11:19
Because if we don't,
mund të përfundojmë si jashtë-tokësorë
11:21
we might end up feeling like aliens
në organizatat dhe shoqëritë
që janë përplot me makina të menqura
11:23
in organizations and societies
that are full of smart machines
që nuk vlerësojnë aspak
11:27
that have no appreciation whatsoever
të panevojshmen,
11:30
for the unnecessary,
lidhjet e ngushta,
11:32
the intimate,
të pakompletuarën
11:33
the incomplete
dhe definitivisht të shëmtuarën.
11:35
and definitely not for the ugly.
Ju falemnderit.
11:37
Thank you.
11:39
(Applause)
Translated by Premtim Farizi
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Tim Leberecht - Business romantic
A humanist in Silicon Valley, Tim Leberecht argues that in a time of artificial intelligence, big data and the quantification of everything, we are losing sight of the importance of the emotional and social aspects of our work.

Why you should listen
In his book The Business Romantic: Give Everything, Quantify Nothing, and Create Something Greater Than Yourself, Tim Leberecht invites us to rediscover romance, beauty and serendipity by designing products, experiences, and organizations that "make us fall back in love with our work and our life." The book inspired the creation of the Business Romantic Society, a global collective of artists, developers, designers and researchers who share the mission of bringing beauty to business. Now running strategy consulting firm Leberecht & Partners, he was previously the chief marketing officer at NBBJ, a global design and architecture firm, and at Frog Design. He also co-founded the "15 Toasts" dinner series that creates safe spaces for people to have conversations on difficult topics.
More profile about the speaker
Tim Leberecht | Speaker | TED.com