English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Mathieu Lehanneur: Science-inspired design

Матийо Леанор - вдъхновени от науката демонстрации

Filmed
Views 435,099

Сочейки науката като свое основно вдъхновение, Матийо Леанор показва селекция от свои изобретателни проекти - интерактивно неутрализиращо шума кълбо, курс антибиотици в едно многослойно хапче, препарат срещу астма, който напомня на децата да го вземат, жив въздушен филтър, холен развъдник за риба, и други.

- Designer
Kitchen-sized fish farms, living air purifiers and devices that turn old water bottles into martini shakers all spring from the form-and-function-fusing mind of designer Mathieu Lehanneur. Full bio

One morningсутрин, in the yearгодина 1957,
Една сутрин през 1957 г.
00:15
the neurosurgeonневрохирург WilderУайлдър PenfieldПенфийлд
неврохирургът Уолтър Пенфийлд
00:19
saw himselfсебе си like this,
видял себе си ето така -
00:22
a weirdстранен freakкаприз with hugeогромен handsръце,
странен изрод с огромни ръце,
00:25
hugeогромен mouthуста,
огромна уста
00:28
and a tinyмъничък bottomдъно.
и мъничък задник.
00:30
ActuallyВсъщност this creatureсъздание
Всъщност това създание
00:33
is the resultрезултат of the PenfieldПенфийлд researchизследване.
е резултатът от изследванията на Пенфийлд.
00:36
He namedна име it homunculusХомункулус.
Нарича го хомункулус.
00:38
BasicallyОсновно the homunculusХомункулус is
По същество хомункулусът е
00:40
the visualizationвизуализация of a humanчовек beingсъщество
визуализация на човешко същество,
00:43
where eachвсеки partчаст of the bodyтяло is proportionalпропорционален
при която всяка част на тялото е пропорционална
00:45
to the surfaceповърхност it takes in the brainмозък.
на повърхността, която заема в мозъка.
00:48
So, of courseкурс, homunculusХомункулус is definitelyопределено not a freakкаприз.
Така че, разбира се, хомункулусът определено не е изрод.
00:51
It's you. It's me.
Това сте вие. Това съм аз.
00:56
It's our invisibleневидим realityреалност.
Това е нашата невидима реалност.
00:58
This visualizationвизуализация could explainобяснявам, for exampleпример,
Тази визуализация може да обясни, например,
01:01
why newbornsновородени, or smokersПушачите,
защо новородените или пушачите
01:04
put, instinctivelyинстинктивно, theirтехен fingersпръстите in the mouthуста.
инстинктивно поставят пръсти в устата си.
01:07
UnfortunatelyЗа съжаление it doesn't explainобяснявам why
За съжаление, не може да обясни защо
01:10
so manyмного designersдизайнери remainостават mainlyглавно interestedзаинтересован
интересът на толкова много дизайнери остава главно
01:14
in designingпроектиране chairsстолове.
към проектирането на столове.
01:17
So anywayтака или иначе, even if I do not understandразбирам scienceнаука entirelyизцяло,
Както и да е, дори и да не разбирам изцяло науката,
01:19
for my designдизайн I essentiallyпо същество referсе отнасят to it.
за моя дизайн се опирам на нея.
01:22
I'm fascinatedочарован by its abilityспособност to
Очарован съм от нейната способност
01:25
deeplyдълбоко investigateизследвам the humanчовек beingсъщество,
да изследва дълбоко човешкото същество,
01:28
its way of workingработа, its way of feelingчувство.
начина му на действие, начина му на усещане.
01:30
And it really helpsпомага me to understandразбирам
Тя наистина ми помага да разбера
01:33
how we see, how we hearчувам,
как виждаме, как чуваме,
01:36
how we breatheдишам, how our brainмозък can informинформирам or misleadзаблуди us.
как дишаме, как нашият мозък може да ни информира или да ни заблуди.
01:38
It's a great toolинструмент for me
Тя е страхотен инструмент за мен,
01:43
to understandразбирам what could be our realреален needsпотребности.
за да разбера какви са истинските ни нужди.
01:45
MarketingМаркетинг people have never been ableспособен to do that.
Хората от маркетинга никога не са могли да направят това.
01:49
MarketingМаркетинг reducesнамалява things. MarketingМаркетинг simplifiesопростява.
Маркетингът ограничава нещата. Маркетингът опростява.
01:53
MarketingМаркетинг createsсъздава userпотребител groupsгрупи.
Маркетингът създава потребителски групи.
01:56
And scientistsучени, amidstсред complexityсложност,
А учените работят сред сложността,
01:59
amidstсред fluctuationколебания and uniquenessуникалност.
сред нестабилността и уникалността.
02:02
What could be our realреален needsпотребности?
Какви биха могли да са истинските ни нужди?
02:05
Maybe the silenceмълчание.
Може би тишината.
02:07
In our dailyежедневно life we are continuouslyнепрекъснато disturbedнарушен by
В ежедневния ни живот постоянно ни безпокоят
02:09
aggressiveагресивен soundsзвуци.
агресивни звуци.
02:11
And you know all those kindмил of soundзвук putsпоставя us
И, разбирате ли, всички тези видове звук ни поставят
02:13
in a kindмил of stressfulстресиращо stateсъстояние,
в един вид стресово състояние
02:15
and preventпредотвратявам us from beingсъщество quietтих and focusedфокусирани.
и ни пречат да бъдем тихи и съсредоточени.
02:17
So I wanted to createсъздавам a kindмил of
Исках да създам нещо като
02:20
soundзвук filterфилтър,
звуков филтър,
02:22
ableспособен to preserveрезерват ourselvesсебе си from noiseшум pollutionзамърсяване.
способен да ни предпазва от звуково замърсяване.
02:25
But I didn't want it to make it by
Но искам да го направя
02:27
isolatingизолиране people, withoutбез any earmuffsманшони за уши
без изолиране на хората, без слушалки
02:30
or those kindмил of things.
и такива неща.
02:33
Or neitherнито едно with includingвключително complexкомплекс technologyтехнология.
Нито чрез използване на сложна технология.
02:35
I just wanted to, usingизползвайки the complexityсложност
Просто исках да използвам сложността
02:38
and the technologyтехнология of the brainмозък, of the humanчовек brainмозък.
и технологията на мозъка, на човешкия мозък.
02:42
So I workedработил with whiteбял noiseшум.
Затова работех с бял шум.
02:45
dBdB is basicallyв основата си --
Д.Б. е по същество -
02:48
dBdB is the nameиме of the productпродукт,
Д.Б. е името на продукта -
02:50
basicallyв основата си a whiteбял noiseшум diffuserдифузьор.
дифузер на бял шум.
02:52
This is whiteбял noiseшум.
Това е бял шум.
02:54
The whiteбял noiseшум is the sumсума of all frequenciesчестоти
Белият шум е сумата от всички честоти,
02:55
that are audibleзвуков by the humanчовек beingсъщество,
които човек може да чуе,
02:58
broughtдонесе to the sameедин и същ intensityинтензивност.
доведени до един и същи интензитет,
03:00
And this noiseшум is like a "shhhhhhhhhhhhhshhhhhhhhhhhhh," like that.
и този звук е нещо подобно...
03:02
And this noiseшум is the mostнай-много neutralнеутрален.
Това е най-неутралният звук.
03:07
It is the perfectсъвършен soundзвук for our earsушите and our brainмозък.
Това е съвършеният звук за нашите уши и мозък.
03:09
So when you hearчувам this soundзвук
Така че, щом чуете този звук,
03:12
you feel like a kindмил of shelterприют,
се чувствате някак защитени,
03:14
preservedконсервирани from noiseшум pollutionзамърсяване.
предпазени от звуковото замърсяване.
03:17
And when you hearчувам the whiteбял noiseшум, your brainмозък is immediatelyведнага focusedфокусирани on it.
Когато чуете белия шум, мозъкът ви незабавно се съсредоточава върху него.
03:20
And do not be disturbedнарушен any more by the other aggressiveагресивен soundзвук.
И вече няма да се безпокои от другия агресивен звук.
03:23
It seemsИзглежда to be magicмагия.
Прилича на магия.
03:27
But it is just physiologyфизиология. It's just in your brainмозък.
Но е просто физиология. Просто е в мозъка ви.
03:29
And in mineмоята, I hopeнадявам се.
А, надявам се, и в моя.
03:32
So in orderпоръчка to make this whiteбял noiseшум
За да направя този бял шум
03:35
a little bitмалко activeактивен and reactiveреактивни,
малко активен и реактивен,
03:38
I createсъздавам a ballтопка, a rollingтъркаляне ballтопка
създадох едно кълбо, търкалящо се кълбо,
03:40
ableспособен to analyzeанализирам and find
способно да анализира и открива
03:43
where does aggressiveагресивен soundзвук come from,
откъде идва агресивен звук,
03:47
and rollролка, at home or at work,
да се търкаля, в къщи или на работа,
03:49
towardsкъм aggressiveагресивен noiseшум,
към агресивния звук
03:52
and emitsизлъчва whiteбял noiseшум in orderпоръчка to neutralizeнеутрализира it.
и да излъчва бял шум, за да го неутрализира.
03:55
(LaughterСмях)
(Смях)
03:58
It worksвърши работа.
Действа.
04:01
You feel the effectефект of the whiteбял noiseшум?
Усещате ли въздействието на белия шум?
04:15
It's too in silenceмълчание.
Той също е утихнал.
04:19
If you make some noiseшум you can feel the effectефект.
Ако предизвикате някакъв шум, може да усетите влиянието.
04:21
So even if this objectобект,
Макар този обект,
04:24
even if this productпродукт includesвключва some technologyтехнология,
макар този продукт да включва известни технологии,
04:27
it includesвключва some speakersвисокоговорители, it includesвключва some microphonesмикрофони
той включва няколко колони, няколко микрофона
04:29
and some electronicелектронен devicesустройства,
и някои електронни устройства,
04:31
this objectобект is not a very smartумен objectобект.
той не е особено интелигентен.
04:34
And I don't want to make a very smartумен objectобект.
Не искам да създам особено интелигентен обект.
04:37
I don't want to createсъздавам a perfectсъвършен objectобект like a perfectсъвършен robotробот.
Не искам съвършен обект като съвършен робот.
04:39
I want to createсъздавам an objectобект like you and me.
Искам да създам обект като вас и мен.
04:43
So, definitelyопределено not perfectсъвършен.
Значи, определено несъвършен.
04:46
So imagineПредставете си, for instanceинстанция, you are at home.
Представете си, например, че сте вкъщи.
04:48
A lovingнежен disputeспор with your girlмомиче or boyfriendгадже.
Любовна свада с приятелката или приятеля ви.
04:51
You shoutВиК. You say, "BlahБла blahглупости blahглупости, BlahБла blahглупости blahглупости. Who is this guy?"
Крещите. Казвате: "Дрън дрън дрън, дрън дрън дрън. Кой е тоя тип?"
04:54
And dBdB will probablyвероятно rollролка towardза you.
А Д.Б. вероятно ще се изтъркаля към вас.
04:57
And turningобръщане around you is "shhhhhhhSHHHHHHH," like that.
И около вас ще се чуе "шшшшшш".
05:01
(LaughterСмях)
(Смях)
05:06
DefinitelyОпределено not perfectсъвършен. So you would probablyвероятно
Определено не е съвършено. Така че вероятно
05:07
shutзатворен it, at this pointточка.
на този етап бихте млъкнали.
05:09
(LaughterСмях)
(Смях)
05:11
AnywayТака или иначе, in this sameедин и същ kindмил of approachподход,
Така или иначе, при същия вид подход
05:13
I designedпроектиран K.
проектирах К.
05:16
K is a daylightдневна светлина receiverприемник transmitterпредавател.
К е приемо-предавател на дневна светлина.
05:18
So this objectобект is supposedпредполагаем to be displayedПоказва on your deskбюро,
Този обект е предназначен за поставяне на бюрото
05:21
or on your pianoпиано, where you are supposedпредполагаем
или на пианото ви, където се предполага,
05:24
to spendхарча mostнай-много of your time in the day.
че прекарвате по-голямата част от деня.
05:26
And this objectобект will be
Този обект ще знае
05:28
ableспособен to know exactlyточно the quantityколичество of lightсветлина you receiveполучавам duringпо време на the day,
точното количество светлина, което получавате през деня
05:30
and ableспособен to give you the quantityколичество of lightсветлина you need.
и ще може да ви даде количеството светлина, от което имате нужда.
05:33
This objectобект is completelyнапълно coveredпокрит by
Обектът е напълно покрит
05:37
fiberвлакно opticalsЗрителен.
от оптични влакна.
05:40
And the ideaидея of those fiberвлакно opticalsЗрителен is to informинформирам the objectобект, for sure,
Идеята на тези оптични влакна, е да информират обекта,
05:42
but createsсъздава the ideaидея of an
да създадат усещане
05:45
eyeоко sensibilityчувствителност of the objectобект.
за очна чувствителност.
05:48
I want, by this designдизайн
С този дизайн искам
05:51
feel, when you see it,
да усетите, като го видите,
05:53
you see, instinctivelyинстинктивно,
инстинктивно виждате,
05:55
this objectобект seemsИзглежда to be very sensitiveчувствителен,
че този обект изглежда много чувствителен,
05:57
very reactiveреактивни.
много реактивен.
05:59
And this objectобект knowsзнае, better than you
Този обект знае по-добре от вас,
06:01
and probablyвероятно before you, what you really need.
а вероятно и преди вас, от какво наистина имате нужда.
06:04
You have to know that the lackлипса of daylightдневна светлина
Трябва да знаете, че недостигът на дневна светлина
06:06
can provokeпровокира some
може да причини известни проблеми
06:08
problemпроблем of energyенергия, or problemпроблем of libidoлибидото.
с енергията, или проблем с либидото.
06:11
So, a hugeогромен problemпроблем.
Значи, огромен проблем.
06:13
(LaughterСмях)
(Смях)
06:16
MostНай-много of the projectsпроекти I work on --
Повечето от проектите, по които работя...
06:17
I liveживея in collaborationсътрудничество with scientistsучени.
Живея в калибрация с учените.
06:19
I'm just a designerдизайнер. So I need them.
Аз съм само дизайнер. Затова имам нужда от тях.
06:21
So there can be some biologistsбиолози,
Може да има биолози,
06:23
psychiatristsПсихиатрите, mathematiciansматематици, and so on.
психиатри, математици и така нататък.
06:25
And I submitИзпращане them, my intuitionsинтуиции,
А аз им представям интуициите си,
06:28
my hypothesisхипотеза, my first ideasидеи.
хипотезата си, първите си идеи.
06:31
And they reactреагирам. They told me what is possibleвъзможен, what is impossibleневъзможен.
И те реагират. Казват ми какво е възможно, какво не е.
06:33
And togetherзаедно we improveподобряване на the originalоригинал conceptпонятие.
Заедно подобряваме първоначалния замисъл.
06:36
And we buildпострои the projectпроект to the endкрай.
И изграждаме проекта докрай.
06:40
And this kindмил of relationshipвръзка betweenмежду designerдизайнер and scientistучен
Този вид отношения между дизайнер и учен
06:42
startedзапочна when I was at schoolучилище.
започнаха когато бях в училище.
06:45
IndeedНаистина in my studiesпроучвания I was a guineaГвинея pigпрасе
В ранна фаза от обучението си бях морско свинче
06:47
for a pharmaceuticalфармацевтичната industryпромишленост.
за фармацевтичната индустрия.
06:50
And the ironyирония for me was
Иронията за мен беше,
06:52
of courseкурс, I didn't do that for the sakeсаке of scienceнаука progressпрогрес.
разбира се, че не правех това заради научния прогрес.
06:55
I just do that to make moneyпари.
Правех го само за да печеля пари.
06:58
AnywayТака или иначе, this projectпроект, or this experienceопит,
Както и да е - този проект, това преживяване,
07:00
make me startначало a newнов projectпроект on the designдизайн of medicineмедицина.
ме накара да се захвана с дизайн на лекарства.
07:04
You have to know that todayднес, roughlyприблизително one or two everyвсеки drugлекарство pillsхапчета
Трябва да знаете, че днес, грубо казано, едно на всеки две хапчета
07:08
is not takenвзета correctlyправилно.
не се приема правилно.
07:12
So even if the activeактивен constituentsсъставни елементи
Така че, дори ако активните съставки
07:14
in pharmaceuticalsфармацевтични продукти madeизработен constantпостоянен progressпрогрес
във фармацевтичните препарати имат постоянен напредък
07:18
in termsусловия of chemistryхимия, targetмишена of stabilityстабилност,
по отношение на химия, насоченост или стабилност,
07:20
the behaviorповедение of the patientsпациенти
поведението на пациентите
07:23
goesотива more and more unstableнестабилни.
става все по-нестабилно и по-нестабилно.
07:25
So we tookвзеха too manyмного of them.
Вземали сме твърде много от тях.
07:28
We tookвзеха irregularнередовен dosageдозировка.
Вземали сме нередовна дозировка.
07:31
We do not followпоследвам instructionsинструкции. And so on.
Не следваме упътванията. И така нататък.
07:34
So I wanted to createсъздавам a
Затова исках да създам
07:37
newнов kindмил of medicineмедицина,
нов вид лекарство,
07:39
in orderпоръчка to createсъздавам a newнов kindмил of relationshipвръзка
за да създам нов вид връзка
07:41
betweenмежду the patientтърпелив and the treatmentлечение.
между пациента и лечението.
07:43
So I turnedоказа traditionalтрадиционен pillsхапчета into this.
И така, превърнах нормалните хапчета в това.
07:46
I'm going to give you some exampleпример.
Ще ви дам няколко примера.
07:49
This one is an antibioticантибиотик.
Това е антибиотик.
07:51
And its purposeпредназначение is to help patientтърпелив
Целта му е да помогне на пациента
07:54
to go to the endкрай of the treatmentлечение.
да стигне до края на лечението.
07:56
And the conceptпонятие is to
Замисълът е да се създаде
07:59
createсъздавам a kindмил of onionлук,
нещо като лук,
08:02
a kindмил of structureструктура in layersслоеве.
нещо като структура на пластове.
08:04
So, you startначало with the darkestнай-тъмен one.
Започва се с най-тъмния.
08:07
And you are helpedпомогна to visualizeвизуализират the durationпродължителност of the treatmentлечение.
Помага ви да визуализирате продължителността на лечението.
08:09
And you are helpedпомогна to visualizeвизуализират the decreaseнамаление of the infectionинфекция.
Помага ви да визуализирате намаляването на инфекцията.
08:14
So the first day, this is the bigголям one.
Първият ден, това е големият.
08:17
And you have to peelкора and eatЯжте one layerслой a day.
Трябва да белите и да ядете по един пласт на ден.
08:21
And your antibioticантибиотик goesотива smallerпо-малък and clearerпо-ясни.
А вашият антибиотик става по-малък и по-светъл.
08:25
And you're waitingочакване for recoveryвъзстановяване as you were waitingочакване for the ChristmasКоледа day.
Чакате възстановяване, както чакате Коледа.
08:28
And you followпоследвам the treatmentлечение like that,
И следвате лечението така,
08:32
to the endкрай of the treatmentлечение.
до самия му край.
08:36
And here you can get the whiteбял coreсърцевина.
Тук можете да вземете бялата сърцевина.
08:38
And it meansсредства, right, you are in the recoveryвъзстановяване.
И това означава - да, вече сте възстановени.
08:40
(ApplauseАплодисменти) Thank you.
(Аплодисменти) Благодаря. (Аплодисменти)
08:45
This one is a "thirdтрета lungбял дроб,"
Това е "трети дроб",
08:48
a pharmaceuticalфармацевтичната deviceприспособление for long-termдългосрочен asthmaастма treatmentлечение.
фармацевтичен уред за дългосрочно лечение на астма.
08:50
I designedпроектиран it to help kidsдеца to followпоследвам the treatmentлечение.
Проектирах го, за да помогна на децата да следват лечението.
08:54
So the ideaидея of this one is to createсъздавам
Идеята му е да създава
08:58
a relationshipвръзка betweenмежду the patientтърпелив of the treatmentлечение
връзка между пациента на лечението
09:00
but a relationshipвръзка of dependencyзависимост.
като отношение на зависимост.
09:03
But in this caseслучай it is not the medicationлечение that is dependentзависим on the patientтърпелив.
Но в този случай не пациентът е зависим от лекарството.
09:05
This is, the kidsдеца will feel
Тук децата ще усетят,
09:09
the therapeuticтерапевтичен objectобект needsпотребности him.
че терапевтичният обект има нужда от тях.
09:13
So the ideaидея is, all night long
Идеята е, че цяла нощ
09:16
the elasticеластични skinкожа of the thirdтрета lungбял дроб
еластичната кожа на третия дроб
09:19
will slowlyбавно inflateИзпъкнало itselfсебе си,
бавно ще се издува,
09:21
includingвключително airвъздух and moleculesмолекули, for sure.
пълнейки се с въздух и молекули.
09:23
And when the kidsдеца wakeсъбуждам up,
А когато децата се събудят...
09:26
he can see the objectобект needsпотребности him. And he take him to his mouthуста,
виждат, че обектът има нужда от тях. Вдигат го към устата си
09:28
and breatheдишам the airвъздух it containsсъдържа.
и вдишват въздуха, който съдържа.
09:31
So by this way,
По този начин
09:33
the kidхлапе, to take careгрижа of himselfсебе си,
детето, за да се погрижи за себе си,
09:35
is to take careгрижа of this livingжив objectобект.
трябва да се погрижи за този жив обект.
09:39
And he does not feel anymoreвече it's reliesразчита on asthmaастма treatmentлечение,
И то не се чувства вече все едно разчита на лечение срещу астма,
09:42
as the asthmaастма treatmentлечение needsпотребности him.
а като че ли лечението срещу астма се нуждае от него.
09:45
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
09:48
In this guiseприкритието of livingжив objectобект approachподход,
В този подход с маскировка като жив обект
09:52
I like the ideaидея of a kindмил of invisibleневидим designдизайн,
ми харесва идеята за един вид невидим дизайн.
09:56
as if the functionфункция of the objectобект
Като че ли функцията на обекта
09:58
existsсъществува in a kindмил of invisibleневидим fieldполе
съществува в някак невидимо поле
10:02
just around the objectsобекти themselvesсебе си.
точно около самите обекти.
10:05
We could talk about a kindмил of soulдуша,
Бихме могли да говорим за един вид душа,
10:07
of a ghostпризрак accompanyingпридружаващи them.
за един дух, който ги завладява.
10:10
And almostпочти a kindмил of poltergeistПолтъргайст effectефект.
И почти някакъв ефект на полтъргайст.
10:13
So when a passiveпасивен objectобект like this one seemsИзглежда to be aliveжив,
Когато един пасивен обект като този изглежда жив,
10:17
because it is -- wooshwoosh -- startingстартиране to moveход.
защото започва да се движи.
10:20
And I rememberпомня an exhibitionизложба designдизайн
Помня, че на едно дизайнерско изложение
10:23
I madeизработен for JohnДжон MaedaМаеда,
работех за Джон Мейда
10:25
and for the FondationФондация CartierКартие in ParisПариж.
и за фондация "Картие" в Париж.
10:28
And JohnДжон MaedaМаеда was supposedпредполагаем to showшоу
Джон Мейда трябваше да покаже
10:30
severalняколко graphicграфичен animationsанимации in this exhibitionизложба.
няколко графични анимации на това изложение.
10:33
And my ideaидея for this exhibitionизложба designдизайн was to createсъздавам
А моята идея за това дизайнерско изложение беше да създам
10:35
a realреален pongпонг gameигра, like this one.
реална игра на тенис на маса като тази.
10:38
And the ideaидея was to createсъздавам some self-movingсамостоятелно движещ benchesпейки
Идеята беше да се създадат няколко самодвижещи се пейки
10:41
in the mainосновен exhibitionизложба roomстая.
в главната изложбена зала.
10:44
So the livingжив benchesпейки would be exactlyточно like the ballтопка.
Така че движещите се пейки щяха да са точно като топката.
10:46
And JohnДжон was so excitedвъзбуден by this ideaидея. He said to me, "Okay let's go."
Джон беше много развълнуван от тази идея. Каза ми: "Окей, давай."
10:49
I rememberпомня the day of the openingотвор.
Помня деня на откриването.
10:54
I was a little bitмалко lateкъсен.
Малко закъснях.
10:56
When I bringвъвеждат the 10 livingжив and self-movingсамостоятелно движещ benchesпейки
Когато внесох 10-те живи, движещи се пейки
10:58
in the exhibitionизложба roomстая, JohnДжон was just besideдо me,
в изложбената зала, Джон беше точно до мен
11:03
and was like, "HmmХм. HmmХм."
и каза: "Хмм. Хмм."
11:07
And he told me, after a long silenceмълчание,
След дълго мълчание ми каза:
11:12
"I wonderчудя се, MathieuМатьо, if
"Чудя се, Матийо,
11:15
people won'tняма да be more fascinatedочарован by your benchesпейки
дали хората няма да са по-очаровани от твоите пейки,
11:18
than by my videosвидеоклипове."
отколкото от моите видеоклипове."
11:20
(LaughterСмях)
(Смях)
11:22
It would be a great honorчест, a great complimentкомплимент for me,
Това би било огромна чест, огромен комплимент за мен,
11:25
if he hadn'tне е имал decidedреши to take all them off
ако той не беше решил да ги свали всички
11:28
two hoursчаса before the openingотвор.
два часа преди откриването.
11:31
So, hugeогромен tragedyтрагедия.
И така, огромна трагедия.
11:33
I guessпредполагам you won'tняма да be surprisedизненадан if I tell you
Предполагам, няма да се изненадате, ако ви кажа,
11:36
that PinocchioПинокио is one of my great influencesвлияния.
че Пинокио е едно от най-силните ми влияния.
11:38
PinocchioПинокио is probablyвероятно one of my bestнай-доброто designдизайн productsпродукти, my favoriteлюбим one.
Пинокио вероятно е един от най-добрите ми дизайнерски продукта, любимият ми.
11:41
Because it is a kindмил of objectобект with a conscienceсъвест,
Защото е един вид обект със съвест,
11:45
ableспособен to be modifiedмодифицирани by its surroundingsзаобикалящата среда,
който може да бъде променян от обкръжението си,
11:48
and ableспособен to modifyмодифициране it as well.
способен е също и сам да се променя.
11:50
The other great influenceвлияние is the mine'sмина на canaryканарче.
Другото голямо влияние е минното канарче.
11:53
In coalвъглища minesмини, this canaryканарче
Във въглищни мини се предполагало, че това канарче
11:55
was supposedпредполагаем to be closeблизо to the minersминьори.
ще е близо до миньорите.
11:59
And it was singingпеене all day long. And when it stopsспирки it meansсредства that it just diedпочинал.
То пеело по цял ден. А когато спре, това означавало, че току-що е умряло.
12:02
So this canaryканарче was a livingжив alarmаларма,
Така че това канарче било аларма за напускане
12:05
and a very efficientефикасен one.
и то много ефективна.
12:09
A very naturalестествен technologyтехнология,
Една много естествена технология,
12:11
in orderпоръчка to say to the minersминьори,
за да се каже на миньорите:
12:13
"The airвъздух is too badлошо. You have to go. It's an emergencyспешен случай."
"Този въздух е много лош. Трябва да тръгвате. Ситуацията е критична."
12:16
So it's, for me, a great productпродукт.
Така че за мен това е страхотен продукт.
12:21
And I triedопитах to designдизайн a kindмил of canaryканарче.
Опитах се да проектирам един вид канарче.
12:24
AndreaАндреа is one.
Андреа е такова.
12:26
AndreaАндреа is a livingжив airвъздух filterфилтър that absorbsпоглъща toxicтоксичен gassesгазове
Андреа е жив въздушен филтър, който абсорбира токсични газове
12:28
from airвъздух, contaminatedзаразен indoorвътрешен airвъздух.
от въздух, замърсен въздух на закрито.
12:31
So it usesупотреби some plantsрастения to do this jobработа,
Той използва някои растения за тази цел,
12:35
selectedподбран for theirтехен gas-filteringфилтриране на газ abilityспособност.
избрани заради способностите си да филтрират газ.
12:38
You have to know, or you probablyвероятно alreadyвече know,
Трябва да знаете, или вероятно вече знаете,
12:43
that indoorвътрешен airвъздух pollutionзамърсяване is more toxicтоксичен than outdoorОткрит one.
че замърсяването на въздуха на закрито е по-токсично от външното.
12:46
So while I'm talkingговорим to you,
И така, докато ви говоря,
12:49
the seatsседалки you are sittingседнал on are currentlyпонастоящем emittingизлъчваща some
в момента седалката, на която седите, излъчва
12:52
invisibleневидим and odorlessбез мирис toxicтоксичен gasгаз. Sorry for that. (LaughterСмях)
невидим токсичен газ без мирис. Съжалявам за това.
12:55
So you are currentlyпонастоящем breathingдишане formaldehydeформалдехид.
Така че понастоящем дишате формалдехид.
12:59
It's the sameедин и същ for me with the carpetкилим.
Същото е за мен с килима.
13:03
And this is exactlyточно the sameедин и същ at home.
Точно същото е и у дома.
13:06
Because all the productпродукт we get constantlyпостоянно give away
Защото всички продукти, които получаваме, постоянно излъчват
13:10
the volatileлетлив componentкомпонент of whichкойто they're madeизработен of.
летливия компонент, от който са направени.
13:14
So let's have a look at your home.
Да погледнем дома ви.
13:17
So your sofaдиван, your plasticпластмаса chairстол,
Вашият диван, пластмасовият ви стол,
13:36
your kid'sдетски toysиграчки
играчките на детето ви
13:38
give theirтехен ownсобствен invisibleневидим realityреалност. And this one is very toxicтоксичен.
дават своя собствена невидима реалност. И тя е много токсична.
13:40
This is the reasonпричина why
Това е причината
13:44
I createdсъздаден, with DavidДейвид EdwardЕдуард,
да създам, с Дейвид Едуард,
13:46
a scientistучен of HarvardХарвард UniversityУниверситет,
учен от Харвардския университет,
13:48
an objectобект ableспособен to absorbабсорбират the toxicтоксичен elementsелементи usingизползвайки those kindмил of plantsрастения.
един обект, способен да поглъща токсичните елементи с помощта на този тип растения.
13:50
But the ideaидея is to forceсила
Но идеята е да се изтласка въздухът
13:56
the airвъздух to go in the effectiveефективен partчаст of the plantsрастения.
така, че да отиде в ефективната част от растенията.
13:58
Because the rootsкореноплодни of the plantрастение are not very effectiveефективен.
Защото корените на растението не са много ефективни.
14:01
BillБил WolvertonWolverton from NASAНАСА
Бил Волвертън от НАСА
14:04
analyzedанализира it cleverlyумело in the '70s.
го е анализирал през 70-те.
14:06
So the ideaидея is to createсъздавам an objectобект
Идеята е да се създаде обект,
14:10
ableспособен to forceсила the airвъздух, and to be in contactконтакт at the right speedскорост
способен да изтласква въздуха и да бъде в контакт при правилна скорост
14:12
at the right placeмясто, in all the effectiveефективен partsчасти of the plantрастение.
на правилното място, в цялата ефективна част на растението.
14:16
So this is the finalфинал objectобект.
Това е окончателният обект.
14:20
It will be launchedстартира nextследващия SeptemberСептември.
Ще бъде пуснат следващия септември.
14:22
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
14:26
This one is kindмил of the sameедин и същ approachподход
Този е общо взето със същия подход,
14:29
because I includeвключва, in a productпродукт
защото включвам в продукт
14:31
like AndreaАндреа, some plantsрастения.
като Андреа, някои растения.
14:33
And in this one, plantsрастения are used for the waterвода filtrationфилтрация abilityспособност.
А в този растенията са използвани заради способността си да филтрират водата.
14:36
And it includesвключва some fishesриби as well.
Той включва и няколко риби.
14:40
But here, unlikeза разлика от AndreaАндреа,
Но тук, за разлика от Андреа,
14:42
here are supposedпредполагаем to be eatenял.
те са предназначени за ядене.
14:44
IndeedНаистина, this objectобект is a domesticвътрешен farmферма,
Този обект всъщност е домашен развъдник
14:46
for fishesриби and greenзелен.
на риби и зеленина.
14:49
So the ideaидея of this objectобект
Идеята на този обект
14:51
is to be ableспособен to get at home
е да можеш да получиш вкъщи
14:54
very localместен foodхрана.
много местна храна.
14:57
The locavoresLocavores
Локаворите
14:59
used to get foodхрана
вземали храна,
15:01
takenвзета in a radiusрадиус of 100 milesмили.
добита в радиус от 100 мили.
15:03
LocalМестни RiverРека is ableспособен to provideпредоставяне you
"Местна река" може да ви осигурява
15:05
foodхрана directlyпряко in your livingжив roomстая.
храна директно във вашата дневна.
15:07
So the principleпринцип of this objectобект
Принципът на този обект
15:10
is to createсъздавам an ecosystemекосистема
е да се създаде екосистема,
15:13
calledНаречен aquaponicsаквапоника.
наречена аквапоника.
15:15
And the aquaponicsаквапоника is the dirtyмръсен waterвода of the fishриба,
Процес, при който мръсната вода от рибите,
15:17
by a waterвода pumpпомпа, feedsемисии the plantsрастения aboveпо-горе.
с помощта на водна помпа, храни растенията отгоре.
15:21
And the plantsрастения will filterфилтър, by the rootsкореноплодни,
А растенията филтрират чрез корените си
15:24
the dirtyмръсен waterвода of the fishриба.
мръсната вода на рибите,
15:27
After, it goesотива back into the fishриба tankрезервоар.
след което се връща обратно в аквариума.
15:29
After that you have two optionsнастроики.
След това имате два варианта.
15:33
Or you sitседя down in frontпреден of it like you would do in frontпреден your TVТЕЛЕВИЗИЯ setкомплект.
Или сядате пред него, както бихте седнали пред телевизионния си екран.
15:35
AmazingНевероятно channelканал.
Изумителен канал.
15:38
Or you startначало fishingРиболов.
Или започвате да ловите риба.
15:41
And you make some sushisSushis with a fishриба
И правите суши с една риба
15:43
and the aromaticароматни plantsрастения aboveпо-горе.
и ароматните растения отгоре.
15:46
Because you can growрастат some potatoesкартофи.
Защото може да отглеждате картофи.
15:48
No, not potatoesкартофи, but tomatoesдомати,
Не, не картофи, а домати,
15:50
aromaticароматни plantsрастения and so on.
ароматни растения и така нататък.
15:52
So now we can breatheдишам safelyбезопасно.
Сега вече може да дишаме безопасно.
15:54
Now we can eatЯжте localместен foodхрана.
Сега можем да ядем местна храна.
15:57
Now we can be treatedтретира by smartумен medicineмедицина.
Сега може да ни лекуват с умни лекарства.
16:00
Now we can be well-balancedдобре балансиран in our biorhythmБиоритъм
Сега можем да имаме добре балансиран биоритъм
16:03
with daylightдневна светлина.
с дневна светлина.
16:06
But it was importantважно to createсъздавам a perfectсъвършен placeмясто,
Но беше важно да се създаде съвършено място,
16:08
so I triedопитах to,
затова се опитах,
16:11
in orderпоръчка to work and createсъздавам.
за да работя и творя.
16:13
So I designedпроектиран, for an AmericanАмерикански scientistучен basedбазиран in ParisПариж,
И така, направих дизайн за един американски учен, базиран в Париж,
16:16
a very stimulativeфинансирания, brain-stimulativeмозъка стимулиращият officeофис.
един много стимулиращ, мозъчно-стимулиращ офис;
16:20
I wanted to createсъздавам a perfectсъвършен placeмясто
Исках да създам едно съвършено място
16:23
where you can work and playиграя,
за работа и игра,
16:26
and where your bodyтяло and your brainмозък can work togetherзаедно.
където тялото и мозъкът ви да могат да работят заедно.
16:28
So, in this officeофис,
В този офис
16:31
you do not work anymoreвече at your deskбюро, like a politicianполитик.
вече не работиш на бюрото си като политик.
16:33
Your seatседалка, your sleepсън and your playиграя
Мястото ви за сядане, сънят и играта ви
16:37
on a bigголям geodesicгеодезичната линия islandостров madeизработен of leatherКожа.
са на един голям геодезичен остров, изработен от кожа.
16:41
See, like this one?
Виждате ли? Като този.
16:45
In this officeофис you do not work and writeпиша and drawрисувам on a sheetлист of paperхартия,
В този офис не работиш, пишеш и рисуваш на лист хартия,
16:47
but you drawрисувам directlyпряко on a kindмил of hugeогромен whiteboardбяла дъска caveПещерата,
а рисуваш директно върху един вид огромна бяла дъска-пещера,
16:52
like a prehistoricпраисторически scientistучен.
като праисторически учен.
16:57
So you, like that, can make some sportспорт duringпо време на your work.
Така можете в известен смисъл и да спортувате по време на работа.
16:59
In this officeофис
В този офис
17:03
you do not need to go out
няма нужда да излизаш,
17:07
in orderпоръчка to be in contactконтакт with natureприрода.
за да си в контакт с природата.
17:09
You includeвключва, directlyпряко, the natureприрода in the floorетаж of the officeофис.
Включваш пряко природата в пода на офиса.
17:12
You can see it there.
Виждате я там.
17:17
This is an inspirationвдъхновение imageизображение
Това е вдъхновяващ образ,
17:20
to leadводя this projectпроект of the officeофис.
който да води този проект за офиса.
17:22
It really helpedпомогна me to designдизайн it.
Той наистина ми помогна да направя дизайна му.
17:24
I never showшоу it to my clientклиент. He would be so afraidуплашен.
Никога не съм го го показвал на клиента си. Щеше да е много обиден.
17:26
(LaughterСмях)
(Смях)
17:29
Just for my workshopцех.
Само за моята работилница.
17:30
I guessпредполагам it mayможе be the revengeотмъщение of the guineaГвинея pigпрасе I was.
Предполагам, че може би това е отмъщението на морското свинче, каквото бях.
17:33
But it's maybe the convictionприсъда
А може и да е убеждението ни
17:37
as monkeyмаймуна and homunculusХомункулус we are.
като маймуни и хомункулуси, каквито сме.
17:41
All of us need to be consideredразглеждан accordingСпоред to our realреален natureприрода.
Всички ние трябва да бъдем разглеждани според истинската си природа.
17:45
Thank you very much.
Много благодаря.
17:51
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
17:53
Translated by MaYoMo com
Reviewed by Stoyan Ilchev

▲Back to top

About the speaker:

Mathieu Lehanneur - Designer
Kitchen-sized fish farms, living air purifiers and devices that turn old water bottles into martini shakers all spring from the form-and-function-fusing mind of designer Mathieu Lehanneur.

Why you should listen

Mathieu Lehanneur first began turning the heads of design junkies at MOMA's 2008 show "Design and the Elastic Mind"-- a watershed survey celebrating fusions of technology and wild imagination. With its Lucite lines, lush green interior and rounded corners, the Andrea purifier featured in the exhibit resembles a mash-up of a terrarium and an iMac, but its function is less visible. Inspired by NASA research and designed by Lehanneur and partner David Edwards so that the plants in it metabolize the micro-toxins in the air, it's nothing less than a domestic breathing machine.

Though he's inspired by nature, Lehanneur isn't interested in biomimicry, but rather in the symbiosis between living and synthetic materials, often to solve environmental problems. Lehanneur's Local River, at first glance a large aquarium-cum-herb garden, is in fact designed to be an indoor food farm, with the locavore in mind. He also integrates technology into his designs for commercial products such as Binauric's Boom Boom speakers and Lexon's Take Time watch.

More profile about the speaker
Mathieu Lehanneur | Speaker | TED.com