English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Mathieu Lehanneur: Science-inspired design

Mathieu Lehanneur face o demonstrație a produselor inspirate de ştiinţă

Filmed
Views 433,230

Considerând ştiinţa ca principalul mod de inspiraţie pentru el, Mathieu Lehnneur prezintă o selecţie a proiectelor sale ingenioase -- o minge interactivă de neutralizare a zgomotului, un antibiotic într-o pilulă uni-strat, un tratament pentru astm care le aminteşte copiilor că trebuie să îl ia, un filtru de aer viu, o sufragerie pentru o fermă de peşti, şi altele.

- Designer
Kitchen-sized fish farms, living air purifiers and devices that turn old water bottles into martini shakers all spring from the form-and-function-fusing mind of designer Mathieu Lehanneur. Full bio

One morning, in the year 1957,
Într-o dimineaţă, în anul 1957,
00:15
the neurosurgeon Wilder Penfield
neurochirurgul Walter Penfield
00:19
saw himself like this,
s-a văzut aşa,
00:22
a weird freak with huge hands,
un monstru ciudat cu mâini gigantice,
00:25
huge mouth,
gură mare,
00:28
and a tiny bottom.
şi fund mic.
00:30
Actually this creature
De fapt, această creatură
00:33
is the result of the Penfield research.
este rezultatul cercetărilor lui Penfield.
00:36
He named it homunculus.
L-a numit homunculus.
00:38
Basically the homunculus is
În esenţă, homunculus este
00:40
the visualization of a human being
vizualizarea fiinţei umane
00:43
where each part of the body is proportional
unde fiecare parte a corpului este proporţională
00:45
to the surface it takes in the brain.
cu suprafaţa pe care o ocupă în creier.
00:48
So, of course, homunculus is definitely not a freak.
Deci, bineînţeles, homunculus nu este un monstru.
00:51
It's you. It's me.
Eşti tu. Sunt eu.
00:56
It's our invisible reality.
Este realitatea noastră invizibilă.
00:58
This visualization could explain, for example,
Această vizualizare ar putea explica, de exemplu,
01:01
why newborns, or smokers,
de ce nou-născuţii, sau fumătorii,
01:04
put, instinctively, their fingers in the mouth.
îşi pun, instinctiv, degetele în gură.
01:07
Unfortunately it doesn't explain why
Din păcate, nu explică de ce
01:10
so many designers remain mainly interested
atâţia designeri rămân interesaţi în principal
01:14
in designing chairs.
de proiectarea de scaune.
01:17
So anyway, even if I do not understand science entirely,
Oricum, deşi nu înţeleg ştiinţa în întregime,
01:19
for my design I essentially refer to it.
pentru proiectele mele, mă ajut de aceasta.
01:22
I'm fascinated by its ability to
Sunt fascinat de abilitatea sa
01:25
deeply investigate the human being,
de a investiga în detaliu fiinţa umană,
01:28
its way of working, its way of feeling.
modul său de funcţionare, modul său de a simţi.
01:30
And it really helps me to understand
Şi mă ajută cu adevărat să înţeleg
01:33
how we see, how we hear,
cum vedem, cum auzim,
01:36
how we breathe, how our brain can inform or mislead us.
cum respirăm, cum ne poate informa sau înşela creierul nostru.
01:38
It's a great tool for me
Este o unealtă excelentă pentru mine
01:43
to understand what could be our real needs.
să înţeleg care ar fi nevoile noastre adevărate.
01:45
Marketing people have never been able to do that.
Oamenii de marketing nu au fost niciodată în stare să facă asta.
01:49
Marketing reduces things. Marketing simplifies.
Marketingul reduce lucrurile. Marketingul simplifică.
01:53
Marketing creates user groups.
Marketingul creează grupuri de utilizatori.
01:56
And scientists, amidst complexity,
Iar oamenii de ştiinţă studiază complexitatea,
01:59
amidst fluctuation and uniqueness.
fluctuaţia şi unicitatea.
02:02
What could be our real needs?
Care ar fi adevăratele noastre nevoi?
02:05
Maybe the silence.
Poate liniştea.
02:07
In our daily life we are continuously disturbed by
În viaţa de zi cu zi suntem permanent deranjaţi de
02:09
aggressive sounds.
sunete agresive.
02:11
And you know all those kind of sound puts us
Şi ştiti că toate tipurile de sunete ne aduc
02:13
in a kind of stressful state,
într-o stare stresantă,
02:15
and prevent us from being quiet and focused.
şi nu ne lasă să fim liniştiţi şi concentraţi.
02:17
So I wanted to create a kind of
Astfel, am vrut să creez
02:20
sound filter,
un fel de filtru de sunet,
02:22
able to preserve ourselves from noise pollution.
capabil să ne ţină departe de poluarea sonoră.
02:25
But I didn't want it to make it by
Dar nu am vrut să-l fac
02:27
isolating people, without any earmuffs
să izoleze oamenii, fără căşti
02:30
or those kind of things.
sau lucruri asemănătoare.
02:33
Or neither with including complex technology.
Şi nici să includă tehnologie complexă.
02:35
I just wanted to, using the complexity
Am vrut doar să folosesc complexitatea
02:38
and the technology of the brain, of the human brain.
şi tehnologia creierului uman.
02:42
So I worked with white noise.
Astfel, am lucrat cu zgomotul alb.
02:45
dB is basically --
D.B. este în esenţă --
02:48
dB is the name of the product,
D.B. este numele produsului, în esenţă
02:50
basically a white noise diffuser.
un difuzor de zgomot alb.
02:52
This is white noise.
Acesta este zgomotul alb.
02:54
The white noise is the sum of all frequencies
Zgomotul alb înseamnă suma tuturor frecvenţelor
02:55
that are audible by the human being,
care pot fi auzite de fiinţa umană
02:58
brought to the same intensity.
aduse la aceeaşi intensitate.
03:00
And this noise is like a "shhhhhhhhhhhhh," like that.
Iar acest zgomot este ca un "şşşşşştt", aşa.
03:02
And this noise is the most neutral.
Iar acest zgomot este cel mai neutru.
03:07
It is the perfect sound for our ears and our brain.
Este zgomotul perfect pentru urechile şi creierul nostru.
03:09
So when you hear this sound
Astfel, când auzi acest sunet
03:12
you feel like a kind of shelter,
simţi un fel de protecţie,
03:14
preserved from noise pollution.
protejat de poluarea sonoră.
03:17
And when you hear the white noise, your brain is immediately focused on it.
Iar când auzi zgomotul alb, creierul tău se concentrează imediat pe acesta.
03:20
And do not be disturbed any more by the other aggressive sound.
Şi nu mai eşti deranjat de alte sunete agresive.
03:23
It seems to be magic.
Pare magic.
03:27
But it is just physiology. It's just in your brain.
Dar este vorba numai de fiziologie. Este doar în creierul tău.
03:29
And in mine, I hope.
Şi în al meu, sper.
03:32
So in order to make this white noise
Astfel, pentru a face acest zgomot alb
03:35
a little bit active and reactive,
puţin mai activ şi mai reactiv,
03:38
I create a ball, a rolling ball
am creat o minge, o minge care se rostogoleşte,
03:40
able to analyze and find
capabilă să analizeze şi să găsească
03:43
where does aggressive sound come from,
locul de unde provine sunetul agresiv,
03:47
and roll, at home or at work,
să se rostogolească, acasă sau la muncă,
03:49
towards aggressive noise,
spre zgomotul agresiv,
03:52
and emits white noise in order to neutralize it.
şi să emită zgomot alb pentru a-l neutraliza.
03:55
(Laughter)
(Râsete)
03:58
It works.
Funcţionează.
04:01
You feel the effect of the white noise?
Simţiţi influenţa zgomotului alb?
04:15
It's too in silence.
Este prea silenţios.
04:19
If you make some noise you can feel the effect.
Dacă faceţi zgomot, puteţi simţi influenţa.
04:21
So even if this object,
Astfel, chiar dacă acest obiect,
04:24
even if this product includes some technology,
chiar dacă acest produs include tehnologie,
04:27
it includes some speakers, it includes some microphones
include câteva difuzoare, include câteva microfoane,
04:29
and some electronic devices,
şi câteva dispozitive electronice,
04:31
this object is not a very smart object.
acest obiect nu este unul foarte inteligent.
04:34
And I don't want to make a very smart object.
Şi nu vreau să fac un obiect foarte inteligent.
04:37
I don't want to create a perfect object like a perfect robot.
Nu vreau să creez un obiect perfect ca un robot perfect.
04:39
I want to create an object like you and me.
Vreau să creez un obiect ca mine şi ca voi.
04:43
So, definitely not perfect.
Deci, în nici un caz perfect.
04:46
So imagine, for instance, you are at home.
Imaginaţi-vă, de exemplu, că sunteţi acasă.
04:48
A loving dispute with your girl or boyfriend.
O ceartă din dragoste cu iubita sau iubitul.
04:51
You shout. You say, "Blah blah blah, Blah blah blah. Who is this guy?"
Ţipaţi. Spuneţi, "Bla bla bla, Bla bla bla. Cine e tipul ăla?"
04:54
And dB will probably roll toward you.
Iar D.B. se va rostogoli, probabil, către voi.
04:57
And turning around you is "shhhhhhh," like that.
Iar în jurul vostru este "şşşşşşşşşştt", aşa.
05:01
(Laughter)
(Râsete)
05:06
Definitely not perfect. So you would probably
Cu siguranţă nu este perfect. Probabil că,
05:07
shut it, at this point.
în acest moment, l-aţi închide.
05:09
(Laughter)
(Râsete)
05:11
Anyway, in this same kind of approach,
Oricum, în aceeaşi manieră
05:13
I designed K.
am proiectat K-ul.
05:16
K is a daylight receiver transmitter.
K este un dispozitiv de emisie recepţie a luminii naturale.
05:18
So this object is supposed to be displayed on your desk,
Acest obiect ar trebui să se afle pe biroul vostru,
05:21
or on your piano, where you are supposed
sau pe pian, unde ar trebui
05:24
to spend most of your time in the day.
să vă petreceţi majoritatea timpului din zi.
05:26
And this object will be
Iar acest obiect
05:28
able to know exactly the quantity of light you receive during the day,
va fi capabil să ştie exact cantitatea de lumină pe care o primiţi în timpul zilei,
05:30
and able to give you the quantity of light you need.
şi să vă dea cantitatea de lumină de care aveţi nevoie.
05:33
This object is completely covered by
Acest obiect este acoperit în întregime
05:37
fiber opticals.
de fibre optice.
05:40
And the idea of those fiber opticals is to inform the object, for sure,
Iar ideea acelor fibre optice este, cu siguranţă, să informeze obiectul,
05:42
but creates the idea of an
dar creează ideea
05:45
eye sensibility of the object.
unei sensibilităţi oculare a obiectului.
05:48
I want, by this design
Vreau, cu acest proiect,
05:51
feel, when you see it,
să simţiţi, când îl vedeţi,
05:53
you see, instinctively,
vedeţi, instinctiv,
05:55
this object seems to be very sensitive,
acest obiect pare foarte sensibil,
05:57
very reactive.
foarte reactiv.
05:59
And this object knows, better than you
Iar acest obiect ştie, mai bine decât voi,
06:01
and probably before you, what you really need.
şi probabil înainte de voi, ce aveţi nevoie cu adevărat.
06:04
You have to know that the lack of daylight
Trebuie să ştiţi că lipsa luminii naturale
06:06
can provoke some
poate provoca
06:08
problem of energy, or problem of libido.
probleme de energie, sau probleme cu libidoul.
06:11
So, a huge problem.
Deci, probleme mari.
06:13
(Laughter)
(Râsete)
06:16
Most of the projects I work on --
Majoritatea proiectelor la care lucrez --
06:17
I live in collaboration with scientists.
colaborez cu oamenii de ştiinţă.
06:19
I'm just a designer. So I need them.
Sunt doar un proiectant. Deci am nevoie de ei.
06:21
So there can be some biologists,
Astfel, aceştia pot fi biologişti,
06:23
psychiatrists, mathematicians, and so on.
psihiatrii, matematicieni, şi aşa mai departe.
06:25
And I submit them, my intuitions,
Şi le prezint intuiţiile mele,
06:28
my hypothesis, my first ideas.
ipotezele mele, primele mele idei.
06:31
And they react. They told me what is possible, what is impossible.
Iar ei reacţionează. Îmi spun ce este posibil, ce nu este posibil.
06:33
And together we improve the original concept.
Şi împreună îmbunătăţim conceptul original.
06:36
And we build the project to the end.
Şi construim proiectul până la capăt.
06:40
And this kind of relationship between designer and scientist
Iar acest tip de relaţie între proiectant şi omul de ştiinţă
06:42
started when I was at school.
a început când eram la şcoală.
06:45
Indeed in my studies I was a guinea pig
La începutul studiilor mele am fost cobai
06:47
for a pharmaceutical industry.
pentru industria farmaceutică.
06:50
And the irony for me was
Iar ironia pentru mine a fost,
06:52
of course, I didn't do that for the sake of science progress.
bineînţeles, că nu am făcut-o de dragul progresului ştiinţei.
06:55
I just do that to make money.
Am făcut-o numai pentru bani.
06:58
Anyway, this project, or this experience,
Oricum, acest proiect, sau această experienţă,
07:00
make me start a new project on the design of medicine.
m-a făcut să încep un nou proiect de design în medicină.
07:04
You have to know that today, roughly one or two every drug pills
Trebuie să ştiţi că în ziua de azi, aproximativ una sau două pastile
07:08
is not taken correctly.
nu sunt luate corect.
07:12
So even if the active constituents
Deci, deşi componentele active
07:14
in pharmaceuticals made constant progress
în farmacie fac progrese constante
07:18
in terms of chemistry, target of stability,
din punct de vedere chimic, ţintă, sau stabilitate,
07:20
the behavior of the patients
comportamentul pacienţilor
07:23
goes more and more unstable.
devine din ce în ce mai instabil.
07:25
So we took too many of them.
Astfel, am luat prea multe pastile.
07:28
We took irregular dosage.
Am luat dozaje neregulate.
07:31
We do not follow instructions. And so on.
Nu urmărim instrucţiunile. Şi aşa mai departe.
07:34
So I wanted to create a
Astfel, am vrut să creez
07:37
new kind of medicine,
un nou tip de medicină
07:39
in order to create a new kind of relationship
pentru a crea un nou tip de relaţie
07:41
between the patient and the treatment.
între pacient şi tratament.
07:43
So I turned traditional pills into this.
Astfel, am transformat pilulele normale în asta.
07:46
I'm going to give you some example.
Vă voi da câteva exemple.
07:49
This one is an antibiotic.
Acesta este un antibiotic.
07:51
And its purpose is to help patient
Iar scopul lui este să ajute pacientul
07:54
to go to the end of the treatment.
să ajungă la capătul tratamentului.
07:56
And the concept is to
Iar conceptul este
07:59
create a kind of onion,
să creăm un fel de ceapă,
08:02
a kind of structure in layers.
un fel de structură în straturi.
08:04
So, you start with the darkest one.
Astfel, începi cu cea mai întunecată.
08:07
And you are helped to visualize the duration of the treatment.
Şi eşti ajutat să vizualizezi durata tratamentului.
08:09
And you are helped to visualize the decrease of the infection.
Şi eşti ajutat să vizualizezi micşorarea infecţiei.
08:14
So the first day, this is the big one.
Astfel, în prima zi, este cea mai mare.
08:17
And you have to peel and eat one layer a day.
Şi trebuie să decojeşti şi să mănânci un strat pe zi.
08:21
And your antibiotic goes smaller and clearer.
Iar antibioticul devine mai mic şi mai clar.
08:25
And you're waiting for recovery as you were waiting for the Christmas day.
Şi aştepţi recuperarea la fel cum aştepţi ziua de Crăciun.
08:28
And you follow the treatment like that,
Şi urmezi astfel tratamentul,
08:32
to the end of the treatment.
până la sfârşitul tratamentului.
08:36
And here you can get the white core.
Iar aici poţi primi miezul alb.
08:38
And it means, right, you are in the recovery.
Ceea ce înseamnă, nu-i aşa, eşti în recuperare.
08:40
(Applause) Thank you.
(Aplauze) Vă mulţumesc. (Aplauze)
08:45
This one is a "third lung,"
Acesta este un "al treilea plămân",
08:48
a pharmaceutical device for long-term asthma treatment.
un dispozitiv farmaceutic pentru tratamentul pe termen lung al astmului.
08:50
I designed it to help kids to follow the treatment.
L-am proiectat să-i ajute pe copii să urmeze tratamentul.
08:54
So the idea of this one is to create
Iar ideea acestuia este să creeze
08:58
a relationship between the patient of the treatment
o relaţie între pacientul tratamentului,
09:00
but a relationship of dependency.
dar o relaţie de dependenţă.
09:03
But in this case it is not the medication that is dependent on the patient.
Dar în acest caz, nu medicamentaţia este dependentă de pacient.
09:05
This is, the kids will feel
Cu acesta copiii simt
09:09
the therapeutic object needs him.
că obiectul terapeutic are nevoie de ei.
09:13
So the idea is, all night long
Iar ideea este că toată noaptea
09:16
the elastic skin of the third lung
pielea elastică a celui de-"al treilea plămân"
09:19
will slowly inflate itself,
se va umfla treptat
09:21
including air and molecules, for sure.
incluzând, bineînţeles, aer şi molecule.
09:23
And when the kids wake up,
Iar când copilui se trezeşte
09:26
he can see the object needs him. And he take him to his mouth,
poate vedea că obiectul are nevoie de el. Şi îl duce la gură
09:28
and breathe the air it contains.
şi respiră aerul pe care îl conţine.
09:31
So by this way,
Astfel,
09:33
the kid, to take care of himself,
copilul pentru a avea grijă de el însuşi
09:35
is to take care of this living object.
trebuie să aibă grijă de acest obiect viu.
09:39
And he does not feel anymore it's relies on asthma treatment,
Şi nu mai simte că se bazează pe tratamentul pentru astm,
09:42
as the asthma treatment needs him.
deoarece tratamentul pentru astm are nevoie de el.
09:45
(Applause)
(Aplauze)
09:48
In this guise of living object approach,
Cu această abordare a înfăţisării obiectului viu,
09:52
I like the idea of a kind of invisible design,
îmi place ideea unui design invizibil.
09:56
as if the function of the object
Ca şi când funcţia obiectului
09:58
exists in a kind of invisible field
există într-un fel de câmp invizibil
10:02
just around the objects themselves.
în jurul obiectelor.
10:05
We could talk about a kind of soul,
Putem vorbi de un fel de suflet
10:07
of a ghost accompanying them.
al unei stafii care le constrânge.
10:10
And almost a kind of poltergeist effect.
Şi aproape un fel de efect poltergeist.
10:13
So when a passive object like this one seems to be alive,
Astfel, când un obiect pasiv ca acesta pare viu
10:17
because it is -- woosh -- starting to move.
este pentru că începe să se mişte.
10:20
And I remember an exhibition design
Şi îmi aduc aminte, o expoziţie de proiecte
10:23
I made for John Maeda,
pe care am făcut-o pentru John Maeda
10:25
and for the Fondation Cartier in Paris.
și pentru fundaţia Cartier din Paris.
10:28
And John Maeda was supposed to show
Iar John Maeda trebuia să expună
10:30
several graphic animations in this exhibition.
câteva animaţii grafice în acestă expoziţie.
10:33
And my idea for this exhibition design was to create
Iar ideea mea pentru această expoziţie a fost să creez
10:35
a real pong game, like this one.
un joc de pong real, ca ăsta.
10:38
And the idea was to create some self-moving benches
Iar ideea a fost să creez câteva bănci mobile
10:41
in the main exhibition room.
în sala principală a expoziţiei.
10:44
So the living benches would be exactly like the ball.
Astfel, băncile mobile ar fi exact ca şi mingea.
10:46
And John was so excited by this idea. He said to me, "Okay let's go."
Iar John a fost atât de încântat de această idee. Mi-a spus, "Bine, să mergem."
10:49
I remember the day of the opening.
Îmi aduc aminte ziua deschiderii.
10:54
I was a little bit late.
Am întârziat puţin.
10:56
When I bring the 10 living and self-moving benches
Când am adus cele 10 bănci vii şi mobile
10:58
in the exhibition room, John was just beside me,
în sala de expoziţie, John era lângă mine,
11:03
and was like, "Hmm. Hmm."
şi făcea "Hmm. Hmm."
11:07
And he told me, after a long silence,
Şi mi-a spus, după o pauză lungă,
11:12
"I wonder, Mathieu, if
"Mă gândesc, Mathieu,
11:15
people won't be more fascinated by your benches
dacă oamenii nu vor fi mai fascinaţi de băncile tale
11:18
than by my videos."
decât de videourile mele."
11:20
(Laughter)
(Râsete)
11:22
It would be a great honor, a great compliment for me,
Ar fi fost o mare onoare, un mare compliment pentru mine,
11:25
if he hadn't decided to take all them off
dacă n-ar fi decis să le scoată
11:28
two hours before the opening.
cu două ore înainte de deschidere.
11:31
So, huge tragedy.
Deci, mare tragedie.
11:33
I guess you won't be surprised if I tell you
Banuiesc că nu aţi fi surprinşi dacă v-aş spune
11:36
that Pinocchio is one of my great influences.
că Pinocchio este una dintre cele mai mari influenţe pentru mine.
11:38
Pinocchio is probably one of my best design products, my favorite one.
Pinocchio este, probabil, unul dintre cele mai bune produse ale mele, favoritul meu.
11:41
Because it is a kind of object with a conscience,
Deoarece este un fel de obiect cu conştiinţă,
11:45
able to be modified by its surroundings,
capabil să fie modificat de mediul înconjurător,
11:48
and able to modify it as well.
şi, de asemenea, să îl modifice.
11:50
The other great influence is the mine's canary.
Cealaltă mare influenţă este canarul din mine.
11:53
In coal mines, this canary
În minele de cărbune, acest canar
11:55
was supposed to be close to the miners.
trebuia să fie aproape de mineri.
11:59
And it was singing all day long. And when it stops it means that it just died.
Şi cânta toată ziua. Iar când se oprea însemna că pur şi simplu a murit.
12:02
So this canary was a living alarm,
Astfel, acest canar era o alarmă de plecare,
12:05
and a very efficient one.
una foarte eficientă.
12:09
A very natural technology,
O tehnologie foarte naturală,
12:11
in order to say to the miners,
pentru a le spune minerilor,
12:13
"The air is too bad. You have to go. It's an emergency."
"Aerul este prea rău. Trebuie să plecaţi. Este o urgenţă."
12:16
So it's, for me, a great product.
Deci este, pentru mine, un produs extraordinar.
12:21
And I tried to design a kind of canary.
Şi am încercat să proiectez un fel de canar.
12:24
Andrea is one.
Andrea este unul.
12:26
Andrea is a living air filter that absorbs toxic gasses
Andrea este un filtru de aer viu care absoarbe gazele toxice
12:28
from air, contaminated indoor air.
din aer, aerul contaminat din încăperi.
12:31
So it uses some plants to do this job,
Foloseşte niste plante pentru a face acest lucru,
12:35
selected for their gas-filtering ability.
selectate pentru abilitatea lor de a filtra gazele.
12:38
You have to know, or you probably already know,
Trebuie să ştiţi, sau poate că ştiţi deja,
12:43
that indoor air pollution is more toxic than outdoor one.
că poluarea aerului din încăperi este mai toxică decât cea de afară.
12:46
So while I'm talking to you,
Astfel, în timp ce vă vorbesc,
12:49
the seats you are sitting on are currently emitting some
locul pe care staţi emite acum nişte
12:52
invisible and odorless toxic gas. Sorry for that. (Laughter)
gaze invizibile şi inodore. Îmi pare rău pentru asta.
12:55
So you are currently breathing formaldehyde.
Astfel, acum inspiraţi formaldehidă.
12:59
It's the same for me with the carpet.
Este acelaşi lucru pentru mine cu covorul.
13:03
And this is exactly the same at home.
Şi este exact la fel acasă.
13:06
Because all the product we get constantly give away
Pentru că toate produsele pe care le primim emit constant
13:10
the volatile component of which they're made of.
componentele volatile din care sunt făcute.
13:14
So let's have a look at your home.
Deci, să ne uităm puţin la casa voastră.
13:17
So your sofa, your plastic chair,
Canapeaua voastră, scaunul de plastic,
13:36
your kid's toys
jucăriile copiilor
13:38
give their own invisible reality. And this one is very toxic.
au propria realitate invizibilă. Iar aceasta este foarte toxică.
13:40
This is the reason why
Acesta este motivul pentru care
13:44
I created, with David Edward,
am creat, împreună cu David Edward,
13:46
a scientist of Harvard University,
un om de ştiinţă de la Universitatea Harvard,
13:48
an object able to absorb the toxic elements using those kind of plants.
un obiect capabil să absoarbă elementele toxice folosind acest tip de plante.
13:50
But the idea is to force
Dar ideea este să forţezi
13:56
the air to go in the effective part of the plants.
aerul să ajungă în partea activă a plantelor.
13:58
Because the roots of the plant are not very effective.
Pentru că rădăcinile plantei nu sunt foarte eficiente.
14:01
Bill Wolverton from NASA
Bill Wolverton de la NASA
14:04
analyzed it cleverly in the '70s.
a analizat asta inteligent în anii 70.
14:06
So the idea is to create an object
Astfel, ideea este să creezi un obiect
14:10
able to force the air, and to be in contact at the right speed
capabil să forţeze aerul, şi să fie în contact la viteza potrivită,
14:12
at the right place, in all the effective parts of the plant.
la locul potrivit, în toate părţile eficiente ale plantei.
14:16
So this is the final object.
Acesta este obiectul final.
14:20
It will be launched next September.
Va fi lansat în septembrie.
14:22
(Applause)
(Aplauze)
14:26
This one is kind of the same approach
Acesta are cam aceeaşi abordare
14:29
because I include, in a product
pentru că am inclus în produs,
14:31
like Andrea, some plants.
ca şi pentru Andrea, nişte plante.
14:33
And in this one, plants are used for the water filtration ability.
Iar în acest caz, plantele sunt folosite pentru abilitatea de a filtra apa.
14:36
And it includes some fishes as well.
Şi include, de asemenea, nişte peşti.
14:40
But here, unlike Andrea,
Dar aici, spre deosebire de Andrea,
14:42
here are supposed to be eaten.
aici ar trebui mâncate.
14:44
Indeed, this object is a domestic farm,
Într-adevăr, acest obiect este o fermă domestică
14:46
for fishes and green.
pentru peşti şi verdeaţă.
14:49
So the idea of this object
Astfel, ideea acestui obiect
14:51
is to be able to get at home
este să obţii acasă
14:54
very local food.
mâncare foarte locală.
14:57
The locavores
Cei care îşi produc mâncare acasă
14:59
used to get food
obişnuiau să îşi procure hrana
15:01
taken in a radius of 100 miles.
produsă pe o rază de 150 de kilometri.
15:03
Local River is able to provide you
Local River poate să vă asigure
15:05
food directly in your living room.
mâncare direct în sufrageria voastră.
15:07
So the principle of this object
Astfel, principiul acestui obiect
15:10
is to create an ecosystem
este să creeze un ecosistem
15:13
called aquaponics.
numit aquaponic.
15:15
And the aquaponics is the dirty water of the fish,
Iar aici apa murdară de la peşti,
15:17
by a water pump, feeds the plants above.
printr-o pompă de apă, hrăneşte plantele de deasupra.
15:21
And the plants will filter, by the roots,
Iar plantele vor filtra, prin rădăcini,
15:24
the dirty water of the fish.
apa murdară de la peşti,
15:27
After, it goes back into the fish tank.
după care se reîntoarce în acvariu.
15:29
After that you have two options.
După care ai două opţiuni.
15:33
Or you sit down in front of it like you would do in front your TV set.
Fie stai în faţa lui cum faci la televizor.
15:35
Amazing channel.
Un canal uimitor.
15:38
Or you start fishing.
Sau începi să pescuieşti.
15:41
And you make some sushis with a fish
Şi faci sushi cu peştele
15:43
and the aromatic plants above.
şi plantele aromate de deasupra.
15:46
Because you can grow some potatoes.
Pentru că poţi să cultivi cartofi.
15:48
No, not potatoes, but tomatoes,
Nu, nu cartofi, ci tomate,
15:50
aromatic plants and so on.
plante aromate şi aşa mai departe.
15:52
So now we can breathe safely.
Aşa putem respira liniştiţi.
15:54
Now we can eat local food.
Acum putem mânca mâncare locală.
15:57
Now we can be treated by smart medicine.
Acum putem fi trataţi de medicină inteligentă.
16:00
Now we can be well-balanced in our biorhythm
Acum putem avea un bioritm echilibrat
16:03
with daylight.
de lumina naturală.
16:06
But it was important to create a perfect place,
Dar era important să creez un loc perfect,
16:08
so I tried to,
aşa că am încercat,
16:11
in order to work and create.
pentru a lucra şi a crea.
16:13
So I designed, for an American scientist based in Paris,
Astfel, am proiectat, pentru un om de ştiinţă american stabilit în Paris,
16:16
a very stimulative, brain-stimulative office.
un birou foarte stimulativ pentru creier.
16:20
I wanted to create a perfect place
Am vrut să creez un loc perfect
16:23
where you can work and play,
unde poţi lucra şi te poţi juca,
16:26
and where your body and your brain can work together.
şi unde corpul tău şi mintea ta pot lucra împreună.
16:28
So, in this office,
Aşa că, în acest birou,
16:31
you do not work anymore at your desk, like a politician.
nu mai lucrezi la birou, ca un politician.
16:33
Your seat, your sleep and your play
Stai aşezat, dormi şi te joci
16:37
on a big geodesic island made of leather.
pe o insulă mare geodezică făcută din piele.
16:41
See, like this one?
Vedeţi, ca aceasta?
16:45
In this office you do not work and write and draw on a sheet of paper,
În acest birou nu lucrezi sau scrii sau desenezi pe o bucată de hârtie,
16:47
but you draw directly on a kind of huge whiteboard cave,
ci desenezi direct pe o tablă albă imensă,
16:52
like a prehistoric scientist.
ca un om de ştiinţă preistoric.
16:57
So you, like that, can make some sport during your work.
Astfel, aşa, poţi face sport în timp ce munceşti.
16:59
In this office
În acest birou
17:03
you do not need to go out
nu trebuie să mergi afară
17:07
in order to be in contact with nature.
pentru a fi în contact cu natura.
17:09
You include, directly, the nature in the floor of the office.
Incluzi, direct, natura în podeaua biroului.
17:12
You can see it there.
Puteţi vedea asta aici.
17:17
This is an inspiration image
Aceasta este imaginea care a inspirat
17:20
to lead this project of the office.
realizarea proiectului pentru acest birou.
17:22
It really helped me to design it.
Chiar m-a ajutat să îl proiectez.
17:24
I never show it to my client. He would be so afraid.
Nu îl arăt niciodată clientului meu. Ar fi foarte jignit.
17:26
(Laughter)
(Râsete)
17:29
Just for my workshop.
Doar pentru atelierul meu.
17:30
I guess it may be the revenge of the guinea pig I was.
Cred că ar putea fi răzbunarea pentru cobaiul care am fost.
17:33
But it's maybe the conviction
Dar poate că este o convingere,
17:37
as monkey and homunculus we are.
cum suntem ca maimuţele sau ca homunculus.
17:41
All of us need to be considered according to our real nature.
Toţi ar trebui să fim luaţi în seamă după cum este adevărata noastră natură.
17:45
Thank you very much.
Vă mulţumesc foarte mult.
17:51
(Applause)
(Aplauze)
17:53
Translated by Anca Astalus
Reviewed by Ana M

▲Back to top

About the speaker:

Mathieu Lehanneur - Designer
Kitchen-sized fish farms, living air purifiers and devices that turn old water bottles into martini shakers all spring from the form-and-function-fusing mind of designer Mathieu Lehanneur.

Why you should listen

Mathieu Lehanneur first began turning the heads of design junkies at MOMA's 2008 show "Design and the Elastic Mind"-- a watershed survey celebrating fusions of technology and wild imagination. With its Lucite lines, lush green interior and rounded corners, the Andrea purifier featured in the exhibit resembles a mash-up of a terrarium and an iMac, but its function is less visible. Inspired by NASA research and designed by Lehanneur and partner David Edwards so that the plants in it metabolize the micro-toxins in the air, it's nothing less than a domestic breathing machine.

Though he's inspired by nature, Lehanneur isn't interested in biomimicry, but rather in the symbiosis between living and synthetic materials, often to solve environmental problems. Lehanneur's Local River, at first glance a large aquarium-cum-herb garden, is in fact designed to be an indoor food farm, with the locavore in mind. He also integrates technology into his designs for commercial products such as Binauric's Boom Boom speakers and Lexon's Take Time watch.

More profile about the speaker
Mathieu Lehanneur | Speaker | TED.com