English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSummit

Ngozi Okonjo-Iweala: How Africa can keep rising

Ngozi Okonjo-Iweala: Hvordan Afrika fortsat kan vokse

Filmed:
856,036 views

Afrikansk vækst er en udvikling, ikke et lykketræf, siger økonom og Nigerias tidligere finansminister Ngozi Okonjo-Iweala. I denne ligetil og forfriskende ærlige tale, beskriver Okonjo-Iweala den positive fremgang på kontinentet og peger på otte udfordringer, som afrikanske nationer stadig mangler at løse for at skabe en bedre fremtid.

- Economist
Ngozi Okonjo-Iweala is a respected global economist. Full bio

The narrativefortælling of a risingstigende AfricaAfrika
is beingvære challengedudfordret.
Fortællingen om et voksende Afrika
er udfordret.
00:12
About 10 yearsflere år agosiden,
I spoketalte about an AfricaAfrika,
For omkring ti år siden
snakkede jeg om et Afrika,
00:16
an AfricaAfrika of hopehåber and opportunitylejlighed,
et Afrika af håb og muligheder,
00:20
an AfricaAfrika of entrepreneursiværksættere,
et Afrika af entreprenører,
00:23
an AfricaAfrika very differentforskellige from the AfricaAfrika
that you normallynormalt hearhøre about
et Afrika meget anderledes end det Afrika,
som man normalt hører om,
00:25
of deathdød, povertyfattigdom and diseasesygdom.
af død, fattigdom og sygdom.
00:29
And that what I spoketalte about,
Og det, som jeg snakkede om,
00:31
becameblev til parten del of what is knownkendt now
as the narrativefortælling of the risingstigende AfricaAfrika.
blev en del af, hvad der nu er kendt
som fortællingen om et voksende Afrika.
00:33
I want to tell you two storieshistorier
about this risingstigende AfricaAfrika.
Jeg vil fortælle jer to historier
om dette voksende Afrika.
00:39
The first has to do with RwandaRwanda,
Den første har at gøre med Rwanda,
00:42
a countryLand that has gonevæk
throughigennem manymange trialsforsøg and tribulationsprøvelser.
et land, som har gennemgået mange
prøver og trængsler.
00:44
And RwandaRwanda has decidedbesluttede to becomeblive
the technologyteknologi hubhub, or a technologyteknologi hubhub
Rwanda har besluttet sig for
at blive
00:47
on the continentkontinent.
et teknologicentrum på kontinentet.
00:52
It's a countryLand with mountainousbjergrige
and hillykuperet terrainterræn,
Det er et bjergrigt land
med et kuperet terræn,
00:53
a little bitbit like here,
lidt ligesom her,
00:56
so it's very difficultsvært
to deliveraflevere servicestjenester to people.
så det er svært at levere
tjenesteydelser til folk.
00:58
So what has RwandaRwanda said?
Så hvad har Rwanda sagt?
01:01
In orderbestille to saveGemme livesliv,
it's going to try usingved brug af dronesdroner
For at redde liv,
vil man bruge droner
01:03
to deliveraflevere lifesavinglivreddende drugsstoffer,
vaccinesvacciner and bloodblod
til at levere livsvigtig medicin,
vacciner og blod
01:06
to people in hard-to-reachsvære at nå placessteder
til folk i ufremkommelige områder
01:09
in partnershippartnerskab with
a companySelskab calledhedder ZiplineZipline,
i samarbejde med et firma,
der hedder Zipline,
01:12
with UPSUPS, and alsoogså with the GaviGAVI,
a globalglobal vaccinevaccine allianceAlliance.
med UPS og med Gavi,
en global vaccine alliance.
01:14
In doing this, it will saveGemme livesliv.
Ved at gøre dette,
vil man redde liv.
01:19
This is parten del of the typetype of innovationinnovation
we want to see in the risingstigende AfricaAfrika.
Dette er en form for innovation,
vi gerne vil se i det voksende Afrika.
01:21
The secondanden storyhistorie has to do with something
Den anden historie
har at gøre med noget,
01:26
that I'm sure mostmest of you
have seenset or will rememberHusk.
som jeg er sikker på, at de fleste
af jer har set eller kan huske.
01:29
Very oftentit, countrieslande in AfricaAfrika
sufferlide droughttørke and floodsoversvømmelser,
Ofte lider lande i Afrika
af tørke og oversvømmelse,
01:32
and it's getting more frequenthyppig
because of climateklima changelave om effectseffekter.
og det sker mere hyppigt
på grund af klimaændringer.
01:36
When this happenssker, they normallynormalt wait
for internationalinternational appealsappeller to raisehæve moneypenge.
Når dette sker, venter de normalt på,
at internationale appeller skaffer penge.
01:40
You see picturesbilleder of childrenbørn
with fliesfluer on theirderes facesansigter,
Man ser billeder af børn
med fluer i deres ansigter,
01:45
carcassesslagtekroppe of deaddød animalsdyr and so on.
rådnende kroppe af døde dyr
og så videre.
01:49
Now these countrieslande,
32 countrieslande, camekom togethersammen
Disse 32 lande gik i stedet for sammen
01:51
underunder the auspicesauspicier of the AfricanAfrikanske UnionUnion
under ledelse af den
Den Afrikanske Union
01:54
and decidedbesluttede to formform an organizationorganisation
calledhedder the AfricanAfrikanske RiskRisiko CapacityKapacitet.
og besluttede at danne en organisation,
kaldet Den Afrikanske Risiko Kapacitet.
01:57
What does it do?
Hvad gør den?
02:02
It's a weather-basedvejr-baseret insuranceforsikring agencybureau,
Det er et vejrbaseret
forsikringsselskab,
02:03
and what these countrieslande do
is to paybetale insuranceforsikring eachhver yearår,
og hvert år betaler
disse lande forsikring,
02:05
about 3 millionmillion dollarsdollars a yearår
of theirderes ownegen resourcesressourcer,
omkring 3 mio. dollars om året
af deres egne ressourcer,
02:10
so that in the eventbegivenhed they have
a difficultsvært droughttørke situationsituation or floodoversvømmelse,
så i tilfælde af, at der er en
tørkeperiode eller en oversvømmelse,
02:12
this moneypenge will be paidbetalt out to them,
vil der blive udbetalt penge til dem,
02:17
whichhvilken they can then use
to take careomsorg of theirderes populationspopulationer,
som de kan bruge til at tage
sig af befolkningen,
02:20
insteadi stedet of waitingventer for aidhjælpe to come.
i stedet for at vente på,
at der kommer hjælp.
02:23
The AfricanAfrikanske RiskRisiko CapacityKapacitet
last yearår paidbetalt 26 millionmillion dollarsdollars
Den Afrikanske Risiko Kapacitet
udbetalte sidste år 26 mio. dollars
02:26
to MauritaniaMauretanien, SenegalSenegal and NigerNiger.
til Mauretanien, Senegal og Niger.
02:30
This enabledaktiveret them to take careomsorg
of 1.3 millionmillion people affectedpåvirket by droughttørke.
Det gjorde, at de kunne tage sig af
1.3 mio. mennesker, der var udsat for tørke.
02:32
They were ablei stand to restoregenoprette livelihoodslevebrød,
De var i stand til at
genoprette folks levebrød,
02:38
buykøbe fodderfoder for cattlekvæg,
feedfoder childrenbørn in schoolskole
købe foder til kvæg,
give skolebørn mad
02:40
and in shortkort keep the populationspopulationer home
insteadi stedet of migratingoverflytning out of the areaareal.
og på kort sigt holde befolkningen hjemme
i stedet for at de migrerede ud af området.
02:43
So these are the kindsformer of storieshistorier
Så dette er historier
02:49
of an AfricaAfrika readyparat
to take responsibilityansvar for itselfsig selv,
om et Afrika, der er klar til
at tage ansvar for sig selv,
02:51
and to look for solutionsløsninger
for its ownegen problemsproblemer.
og til at lede efter løsninger
til sine egne problemer.
02:54
But that narrativefortælling is beingvære challengedudfordret now
Men den fortælling er
udfordret i øjeblikket,
02:57
because the continentkontinent has not
been doing well in the last two yearsflere år.
fordi kontinentet ikke har klaret
sig godt i de sidste to år.
03:00
It had been growingvoksende
at fivefem percentprocent perom annumom året
Det er vokset med
fem procent om året
03:05
for the last one and a halfhalvt decadesårtier,
gennem det sidste halvandet årti,
03:08
but this year'sflere år forecastVejrudsigt
was threetre percentprocent. Why?
men dette års prognose
var kun tre procent. Hvorfor?
03:10
In an uncertainusikker globalglobal environmentmiljø,
commodityhandelsvare pricespriser have fallenFallen.
I et usikkert, globalt miljø
er råvarepriserne faldet.
03:12
ManyMange of the economiesøkonomier
are still commodityhandelsvare drivendrevet,
Mange af økonomierne
er stadig drevet af råvarer,
03:17
and thereforederfor theirderes
performanceydeevne has slippedgled.
og derfor er deres
resultater faldet.
03:20
And now the issueproblem of BrexitBrexit
doesn't make it any easiernemmere.
Og nu gør spørgsmålet om Brexit
det ikke meget lettere.
03:23
I never knewvidste that the BrexitBrexit could happenske
Jeg anede ikke,
at Brexit kunne ske
03:27
and that it could be one of the things
that would causeårsag globalglobal uncertaintyusikkerhed
og at det ville være noget,
der skaber global usikkerhed,
03:31
suchsådan as we have.
sådan som vi har set.
03:35
So now we'vevi har got this situationsituation,
Så nu står vi i en situation,
03:36
and I think it's time to take stocklager
og jeg synes, at det er på tide
at gøre status,
03:38
and to say what were the things
that the AfricanAfrikanske countrieslande did right?
og snakke om, hvad de afrikanske
lande gjorde rigtigt?
03:41
What did they do wrongforkert?
Hvad gjorde de forkert?
03:46
How do we buildbygge on all of this
and learnlære lessonslektioner
Hvordan skal vi bygge videre på dette
og lære lektien,
03:48
so that we can keep AfricaAfrika risingstigende?
så vi fortsat kan få Afrika til at vokse?
03:51
So let me talk about sixseks things
that I think we did right.
Jeg vil snakke om seks ting,
som jeg synes, vi gjorde rigtigt.
03:54
The first is managingadministration af
our economiesøkonomier better.
Den første er at administrere
vores økonomi bedre.
03:58
The '80s and '90s were the lostfaret vild decadesårtier,
when AfricaAfrika was not doing well,
80'erne og 90'erne var de fortabte årtier,
da Afrika ikke klarede sig godt,
04:02
and some of you will rememberHusk
an "EconomistØkonom" coverdække over
og nogen kan måske huske
en "Economist" forside,
04:06
that said, "The LostMistet ContinentKontinent."
som kaldte det "Det fortabte kontinent."
04:09
But in the 2000s, policymakersde politiske beslutningstagere learnedlærte
Men i 00'erne lærte politikerne,
04:12
that they neededhavde brug for to managestyre
the macroeconomicmakroøkonomiske environmentmiljø better,
at de skulle administrere det
makroøkonomiske miljø bedre,
04:16
to ensuresikre stabilitystabilitet,
for at sikre stabilitet,
04:20
keep inflationinflation lowlav in singleenkelt digitscifre,
holde inflationen nede på et enkelt ciffer,
04:21
keep theirderes fiscalfinanspolitiske deficitsunderskud lowlav,
belowunder threetre percentprocent of GDPBNP,
holde det offentlige budgetunderskud lavt,
under tre procent af BNP,
04:24
give investorsinvestorer, bothbegge domesticindenlandske and foreignudenlandsk,
give investorer - både indenlandske
og udenlandske -
04:30
some stabilitystabilitet so they'llde vil have confidencetillid
to investinvestere in these economiesøkonomier.
en stabilitet, så de ville have tillid til
at investere i disse økonomier.
04:34
So that was numbernummer one.
Det var nummer et.
04:37
Two, debtgæld.
To, gæld.
04:39
In 1994, the debt-to-GDPgæld og BNP ratioforholdet
of AfricanAfrikanske countrieslande was 130 percentprocent,
I 1994 var gælden i forhold til BNP
på 130 procent i afrikanske lande,
04:40
and they didn't have fiscalfinanspolitiske spaceplads.
og de havde ikke noget
økonomisk råderum.
04:46
They couldn'tkunne ikke use theirderes resourcesressourcer
to investinvestere in theirderes developmentudvikling
De kunne ikke bruge deres ressourcer
til at investere i udvikling,
04:48
because they were payingbetale debtgæld.
fordi de skulle betale deres gæld.
04:51
There maykan be some of you in this roomværelse
who workedarbejdet to supportsupport AfricanAfrikanske countrieslande
Der er måske nogen her i rummet,
som arbejdede på at støtte afrikanske lande
04:53
to get debtgæld relieflettelse.
i at få gældssanering.
04:58
So privateprivat creditorskreditorer, multilateralsmultilaterale
and bilateralsbilaterale aftaler camekom togethersammen
Private kreditorer, multilaterale
og bilaterale gik sammen
04:59
and decidedbesluttede to do the HighlyStærkt IndebtedForgældede
PoorDårlig CountriesLande InitiativeInitiativ
og besluttede at danne
De Forgældede Fattige Landes initiativ
05:03
and give debtgæld relieflettelse.
og give gældssanering.
05:07
So this debtgæld relieflettelse in 2005
Denne gældssanering i 2005
05:08
madelavet the debt-to-GDPgæld og BNP ratioforholdet
fallefterår down to about 30 percentprocent,
gjorde at gælden i forhold til BNP
faldt til omkring 30 procent,
05:10
and there was enoughnok resourcesressourcer
to try and reinvestreinvestere.
og der var nok ressourcer
til at geninvestere.
05:14
The thirdtredje thing was
loss-makingtabsgivende enterprisesvirksomheder.
Den tredje ting var
tabsgivende virksomheder.
05:18
GovernmentsRegeringerne were involvedinvolveret in businessforretning
Regeringer blandede sig i sager,
05:21
whichhvilken they had no businessforretning beingvære in.
som de ikke skulle blande sig i.
05:23
And they were runningløb businessesvirksomheder,
they were makingmaking lossestab.
De styrede virksomheder,
der skabte store tab.
05:25
So some of these enterprisesvirksomheder
were restructuredomstruktureret,
Så nogen af disse virksomheder
blev omstruktureret,
05:28
commercializedkommercialiseret, privatizedprivatiseret or closedlukket,
markedsført, privatiseret eller lukket,
05:31
and they becameblev til
lessmindre of a burdenbyrde on governmentregering.
og de blev en mindre byrde
for regeringen.
05:34
The fourthfjerde thing
was a very interestinginteressant thing.
Den fjerde ting var meget interessant.
05:38
The telecomstelekommunikation revolutionrevolution camekom,
Revolutionen inden for
telekommunikation kom
05:41
and AfricanAfrikanske countrieslande jumpedsprang on it.
og afrikanske lande
var med i den.
05:43
In 2000, we had 11 millionmillion phonetelefon lineslinjer.
I 2000 havde vi
elleve millioner telefonlinjer.
05:46
TodayI dag, we have about 687 millionmillion
mobilemobil lineslinjer on the continentkontinent.
I dag har vi omkring 687 millioner
telefonlinjer på kontinentet.
05:48
And this has enabledaktiveret us
Dette har gjort det muligt for os
05:54
to go, movebevæge sig forwardfrem
with some mobilemobil technologyteknologi
at komme frem
med mobilteknologi,
05:55
where AfricaAfrika is actuallyrent faktisk leadingførende.
hvor Afrika faktisk er førende.
05:58
In KenyaKenya, the developmentudvikling
of mobilemobil moneypenge --
I Kenya blev mobilpenge udviklet --
06:01
M-PesaM-Pesa, whichhvilken all of you
have heardhørt about --
-- M-Pesa, som i alle har hørt om --
06:03
it tooktog some time for the worldverden
to noticevarsel that AfricaAfrika was aheadforan
Det tog lidt tid for resten af verden
at opdage, at Afrika var foran
06:06
in this particularsærlig technologyteknologi.
indenfor denne form for teknologi.
06:10
And this mobilemobil moneypenge
is alsoogså providingat sørge for a platformplatform
Denne form for mobilpenge
skaber også en platform,
06:11
for accessadgang to alternativealternativ energyenergi.
der er en adgang til alternativ energi.
06:14
You know, people who can now paybetale for solarsol
Folk kan nu betale for solenergi
06:17
the samesamme way they paybetale
for cardskort for theirderes telephonetelefon.
på samme måde, som når
de betaler for deres telefon.
06:20
So this was a very good developmentudvikling,
something that wentgik right.
Så det var en virkelig god udvikling,
noget der gik godt.
06:25
We alsoogså investedinvesteret more
in educationuddannelse and healthsundhed, not enoughnok,
Vi investerede også mere
i uddannelse og sundhed, ikke nok,
06:30
but there were some improvementsforbedringer.
men der var nogen forbedringer.
06:34
250 millionmillion childrenbørn were immunizedvaccineret
in the last one and a halfhalvt decadesårtier.
250 millioner børn blev vaccineret
gennem det sidste halvandet årti.
06:36
The other thing was
that conflictskonflikter decreasedfaldt.
En anden ting var,
at der var færre konflikter.
06:42
There were manymange conflictskonflikter
on the continentkontinent.
Der var mange konflikter
på kontinentet.
06:45
ManyMange of you are awareklar over of that.
Mange af jer er klar over det.
06:48
But they camekom down, and our leadersledere
even managedlykkedes to dampendæmpe some coupskup.
Men de blev stoppet, og det lykkedes endda
vores ledere at få stoppet nogen kup.
06:49
NewNye typestyper of conflictskonflikter have emergedopstået,
and I'll referhenvise to those latersenere.
Nye typer af konflikter er opstået,
dem vil jeg snakke om senere.
06:54
So basedbaseret on all this, there's alsoogså
some differentiationdifferentiering on the continentkontinent
Så på baggrund af alt dette,
er der altså stadig nogen forskelle,
06:58
that I want you to know about,
som jeg synes, i skal kende,
07:02
because even as
the doomdoom and gloomdysterhed is here,
fordi selvom det virker
dystert og dommedagsagtigt,
07:03
there are some countrieslande --
tete d'IvoireElfenbenskysten, KenyaKenya, EthiopiaEtiopien,
så er der stadig lande --
Côte d'Ivoire, Kenya, Etiopien,
07:06
TanzaniaTanzania and SenegalSenegal are performingudfører
relativelyforholdsvis well at the momentøjeblik.
Tanzania og Senegal,
som klarer sig relativt godt.
07:10
But what did we do wrongforkert?
Men hvad gjorde vi forkert?
07:15
Let me mentionnævne eightotte things.
Jeg vil snakke om otte ting.
07:17
You have to have
more things wrongforkert than right.
Man skal have flere forkerte
end rigtige ting.
07:18
(LaughterLatter)
(Latter)
07:20
So there are eightotte things we did wrongforkert.
Der er altså otte ting,
som vi gjorde forkert.
07:22
The first was that even thoughselvom we grewvoksede,
we didn't createskab enoughnok jobsjob.
Det første er, at selvom vi voksede,
skabte vi ikke nok jobs.
07:24
We didn't createskab jobsjob for our youthungdom.
Vi skabte ikke job til ungdommen.
07:28
YouthUngdom unemploymentarbejdsløshed on the continentkontinent
is about 15 percentprocent,
Arbejdsløshed blandt unge
på kontinentet er omkring 15 procent,
07:30
and underemploymentunderbeskæftigelse is a seriousalvorlig problemproblem.
og underbeskæftigelse er
et alvorligt problem.
07:33
The secondanden thing that we did is that
the qualitykvalitet of growthvækst was not good enoughnok.
Det andet var, at kvaliteten
af vækst ikke var god nok.
07:37
Even those jobsjob we createdskabt
were low-productivitylav-produktivitet jobsjob,
Selv de job, som vi skabte,
var lavproduktivitetsjob,
07:42
so we movedflyttet people
from low-productivitylav-produktivitet agriculturelandbrug
så vi flyttede folk fra
lavproduktivitetsjob i landbrug
07:46
to low-productivitylav-produktivitet commercehandel
and workingarbejder in the informaluformel sectorsektor
til lavproduktivitets- handel
og jobs i den uformelle sektor
07:50
in the urbanby- areasområder.
i byområderne.
07:54
The thirdtredje thing
is that inequalityulighed increasedøget.
Den tredje ting er,
at uligheden voksede.
07:56
So we createdskabt more billionairesmilliardærer.
Så vi skabte flere milliardærer.
08:00
50 billionairesmilliardærer worthværdi 96 billionmilliard dollarsdollars
50 milliardærer til en
værdi af 96 milliarder dollars
08:05
ownegen more wealthrigdom than the bottombund
75 millionmillion people on the continentkontinent.
har en større formue end
de fattigste 75 millioner mennesker.
08:08
PovertyFattigdom,
Fattigdom,
08:13
the proportiondel of people in povertyfattigdom --
that's the fourthfjerde thing -- did decreaseformindske,
andelen af mennesker i fattigdom --
det er den fjerde ting -- faldt,
08:15
but the absoluteabsolut numbersnumre did not
because of populationbefolkning growthvækst.
men det endelige antal
gjorde ikke pga. befolkningsvækst.
08:19
And populationbefolkning growthvækst is something
Og befolkningsvækst er noget,
08:24
that we don't have enoughnok
of a dialoguedialog about on the continentkontinent.
som vi ikke snakker
nok om på kontinentet.
08:26
And I think we will need
to get a handlehåndtere on it,
Og det er noget,
vi bliver nødt til at få styr på,
08:30
particularlyisær how we educateuddanne girlspiger.
især hvordan vi uddanner piger.
08:33
That is the roadvej to really workingarbejder
on this particularsærlig issueproblem.
Det er vejen til at
få løst dette problem.
08:36
The fifthfemte thing is that we didn't investinvestere
enoughnok in infrastructureinfrastruktur.
Den femte ting er, at vi ikke
investerede nok i infrastruktur.
08:41
We had investmentinvestering from the Chinesekinesisk.
Vi havde investeringer
fra kineserne.
08:48
That helpedhjulpet some countrieslande,
but it's not enoughnok.
Det hjalp nogen lande,
men det er ikke nok.
08:50
The consumptionforbrug of electricityelektricitet
in AfricaAfrika on the continentkontinent
Forbruget af elektricitet
på det afrikanske kontinent
08:54
in Sub-SaharanSahara AfricaAfrika
is equivalenttilsvarende to SpainSpanien.
syd for Sahara
svarer til det i Spanien.
08:57
The totalTotal consumptionforbrug
is equivalenttilsvarende to that of SpainSpanien.
Det totale forbrug svarer
til det i Spanien.
09:01
So manymange people are livinglevende in the darkmørk,
Så mange mennesker
lever i mørke,
09:04
and as the PresidentFormand of the AfricanAfrikanske
DevelopmentUdvikling BankBank said recentlyfor nylig,
og som formanden for
Den Afrikanske Udviklings Bank sagde,
09:07
AfricaAfrika cannotkan ikke developudvikle in the darkmørk.
Afrika kan ikke udvikle
sig i mørke.
09:10
The other thing we have not doneFærdig
En anden ting vi ikke har fået gjort,
09:14
is that our economiesøkonomier
retainbeholde the samesamme structurestruktur
er at vores økonomi
har den samme struktur,
09:16
that we'vevi har had for decadesårtier.
som den har haft i årtier.
09:21
So even thoughselvom we'vevi har been growingvoksende,
Så selvom vi er vokset,
09:23
the structurestruktur of the economiesøkonomier
has not changedændret very much.
har vores økonomiske struktur
ikke ændret sig særlig meget.
09:25
We are still exportingeksportere commoditiesråvarer,
Vi eksporterer stadig handelsvarer,
09:27
and exportingeksportere commoditiesråvarer is what?
It's exportingeksportere jobsjob.
og hvad betyder det?
At vi eksporterer jobs.
09:30
Our manufacturingfremstilling value-addedværditilvækst
is only 11 percentprocent.
Værditilvæksten i vores produktion
er kun 11 procent.
09:34
We are not creatingskabe enoughnok
decentanstændigt manufacturingfremstilling jobsjob for our youthungdom,
Vi skaber ikke nok anstændige jobs
inden for produktion til vores ungdom,
09:37
and tradehandle amongblandt ourselvesos selv is lowlav.
og handlen blandt
os selv er lav.
09:42
Only about 12 percentprocent of our tradehandle
is amongblandt ourselvesos selv.
Kun omkring 12 procent af vores
handel er blandt os selv.
09:44
So that's anotheren anden seriousalvorlig problemproblem.
Det er et andet alvorligt problem.
09:48
Then governanceregeringsførelse.
Så er der regeringsførelsen.
09:51
GovernanceRegeringsførelse is a seriousalvorlig issueproblem.
Det er et alvorligt emne.
09:53
We have weaksvag institutionsinstitutioner,
Vi har svage institutioner,
09:55
and sometimesSommetider nonexistentikke-eksisterende institutionsinstitutioner,
and I think this givesgiver way for corruptionkorruption.
nogen gange ikke-eksisterende,
og jeg tror, at det fører til korruption.
09:57
CorruptionKorruption is an issueproblem that we have not
yetendnu gottenfået a good enoughnok handlehåndtere on,
Korruption er noget, som vi ikke endnu
har fået ordentligt styr på,
10:02
and we have to fightkæmpe toothtand and nailsøm,
og vi må kæmpe med næb og kløer
10:08
that and increasedøget transparencygennemsigtighed
in the way we managestyre our economiesøkonomier
og med større gennemsigtighed
i den måde vi styrer vores økonomi på
10:10
and the way we managestyre our financesfinanser.
og den måde vi styrer
vores offentlige budget på.
10:14
We alsoogså need to be waryvagt of newny conflictskonflikter,
Vi må også være på vagt
overfor nye konflikter,
10:16
newny typestyper of conflictskonflikter,
nye typer af konflikter,
10:21
suchsådan as we have with BokoBoko HaramHaram
in my countryLand, NigeriaNigeria,
sådan som vi har været med Boko Haram
i mit land, Nigeria,
10:23
and with Al-ShabaabAl-Shabaab in KenyaKenya.
og med Al-Shabaab i Kenya.
10:26
We need to partnerpartner
with internationalinternational partnerspartnere,
Vi bliver nødt til at samarbejde
med internationale partnere,
10:28
developedudviklede sig countrieslande,
to fightkæmpe this togethersammen.
udviklede lande,
for at bekæmpe dette sammen.
10:32
OtherwiseEllers, we createskab a newny realityvirkelighed
Ellers skaber vi en ny virkelighed,
10:35
whichhvilken is not the typetype
we want for a risingstigende AfricaAfrika.
som ikke er af den slags,
vi ønsker for et voksende Afrika.
10:37
And finallyendelig, the issueproblem of educationuddannelse.
Og endelig,
spørgsmålet om uddannelse.
10:40
Our educationuddannelse systemssystemer
in manymange countrieslande are brokengået i stykker.
Vores uddannelsessystem
i mange lande er ødelagt.
10:43
We are not creatingskabe the typestyper of skillsfærdigheder
neededhavde brug for for the futurefremtid.
Vi skaber ikke de færdigheder,
der er brug for i fremtiden.
10:47
So we have to find a way
to educateuddanne better.
Så vi må finde en måde
at gøre uddannelse bedre på.
10:51
So those are the things
that we are not doing right.
Det er altså de ting,
vi ikke gør rigtigt.
10:54
Now, where do we go from there?
Hvor fortsætter vi herfra?
10:58
I believe that the way forwardfrem
is to learnlære to managestyre successsucces.
Jeg tror på, at vejen frem
er at lære at lede succes.
11:01
Very oftentit, when people succeedlykkes
or countrieslande succeedlykkes,
Når mennesker eller
lande har succes,
11:05
they forgetglemme what madelavet them succeedlykkes.
glemmer de ofte,
hvad der gjorde dem succesfulde.
11:09
LearningLæring what you're successfulvellykket at,
At lære hvad du
er succesfuld i,
11:12
managingadministration af it and keepingbeholde it
is vitalvital for us.
at styre det og beholde det
er afgørende for os.
11:15
So all those things I said we did right,
Alle de ting, jeg sagde,
vi gjorde rigtigt,
11:17
we have to learnlære to do it right again,
keep doing it right.
skal vi lære at gøre rigtigt igen
og blive ved med det.
11:19
ManagingAdministration af the economyøkonomi well,
creatingskabe stabilitystabilitet is vitalvital,
At styre økonomien og at
skabe stabilitet er afgørende,
11:23
getting pricespriser right,
and policypolitik consistencykonsistens.
at få de rigtige priser
og sammenhængende politik.
11:27
Very oftentit, we are not consistentkonsekvent.
Ofte er der ikke
sammenhæng.
11:30
One regimeregime goesgår out, anotheren anden comeskommer in
Ét regime kommer ud,
et andet kommer ind,
11:33
and they throwkaste away even the functioningfunktion
policiespolitikker that were there before.
og de smider selv den fungerende
orden ud, der var der før.
11:35
What does this do?
Hvad gør dette?
11:39
It createsskaber uncertaintyusikkerhed
for people, for householdshusholdninger,
Det skaber usikkerhed
for mennesker, husstande,
11:40
uncertaintiesusikkerheder for businessforretning.
usikkerhed for virksomheder.
11:42
They don't know whetherom and how to investinvestere.
De ved ikke om,
og hvordan de skal investere.
11:44
DebtGæld: we mustskal managestyre
the successsucces we had in reducingreduktion our debtgæld,
Gæld: vi skal styre den succes,
vi havde i at reducere vores gæld,
11:46
but now countrieslande
are back to borrowinglåntagning again,
men nu er flere lande gået
tilbage til at låne igen,
11:51
and we see our debt-to-GDPgæld og BNP ratioforholdet
beginningstarten to creepkrybe up,
og vi ser, at gælden i forhold
til BNP er begyndt at stige,
11:53
and in certainbestemte countrieslande,
og i visse lande
11:57
debtgæld is becomingblive a problemproblem,
so we have to avoidundgå that.
er gæld ved at blive et problem,
så det bliver vi nødt til at undgå.
11:58
So managingadministration af successsucces.
At styre succes.
12:01
The nextNæste thing
is focusingfokusering with a laserlaser beamBeam
Den næste ting er
at fokusere specifikt
12:02
on those things we did not do well.
på de ting,
vi ikke gjorde godt.
12:05
First and foremostfremmest is infrastructureinfrastruktur.
Først og fremmest infrastruktur.
12:07
Yes, mostmest countrieslande now recognizegenkende
they have to investinvestere in this,
De fleste lande anerkender nu,
at de må investere i dette,
12:09
and they are tryingforsøger to do
the bestbedst they can to do that.
og de prøver at gøre
det bedste, de kan.
12:12
We mustskal.
Vi skal.
12:15
The mostmest importantvigtig thing is powerstrøm.
Det vigtigste er elektricitet.
12:16
You cannotkan ikke developudvikle in the darkmørk.
Man kan ikke udvikle sig i mørke.
12:18
And then governanceregeringsførelse and corruptionkorruption:
Og så regeringsførelse
og korruption:
12:20
we have to fightkæmpe.
vi må kæmpe.
12:22
We have to make our countrieslande transparentgennemsigtig.
Vi bliver nødt til at gøre
vores lande gennemsigtige.
12:24
And aboveover all, we have to
engageengagere our youngung people.
Og vi bliver især nødt til at
engagere unge mennesker.
12:26
We have geniusgeni in our youngung people.
Vi har genialitet i
unge mennesker.
12:30
I see it everyhver day.
Jeg ser det hver dag.
12:32
It's what makesmærker me wakevågne up
in the morningmorgen and feel readyparat to go.
Det er det, som får mig op
om morgenen og klar.
12:34
We have to unleashfrigøre
the geniusgeni of our youngung people,
Vi bliver nødt til at slippe
genialiteten løs i unge mennesker,
12:37
get out of theirderes way,
supportsupport them to createskab and innovateinnovere
ikke stå i vejen for dem,
støtte dem til at skabe og innovere
12:40
and leadat føre the way.
og føre vejen frem.
12:43
And I know that they will leadat føre us
in the right directionretning.
Og jeg ved, at de vil lede os
i den rigtige retning.
12:44
And our womenKvinder, and our girlspiger:
Og vores kvinder og piger:
12:47
we have to recognizegenkende
that girlspiger and womenKvinder are a giftgave.
vi bliver nødt til at anerkende,
at piger og kvinder er en gave.
12:49
They have strengthstyrke,
De har styrke,
12:52
and we have to unleashfrigøre that strengthstyrke
og vi må slippe den styrke fri,
12:54
so that they can
contributebidrage to the continentkontinent.
så de kan bidrage
til kontinentet.
12:56
I stronglystærkt believe
that when we do all of these things,
Jeg tror meget stærkt på,
at når vi gør alle disse ting,
12:59
we find that the risingstigende AfricaAfrika narrativefortælling
kan vi se, at fortællingen
om et voksende Afrika
13:03
is not a flukeFluke.
ikke blot er et lykketræf.
13:06
It's a trendtrend.
Det er en udvikling.
13:07
It's a trendtrend, and if we continueBlive ved,
if we unleashfrigøre our youthungdom,
Det er en udvikling, og hvis vi
fortsætter og slipper vores ungdom løs,
13:09
if we unleashfrigøre our womenKvinder,
hvis vi slipper kvinderne løs,
13:13
we maykan steptrin backwardstilbage sometimesSommetider,
går vi måske nogen gange
et skridt tilbage
13:14
we maykan even steptrin sidewayssidelæns,
vi træder måske endda
et skridt til siden,
13:16
but the trendtrend is clearklar.
men udviklingen er tydelig.
13:18
AfricaAfrika will continueBlive ved to risestige.
Afrika vil fortsætte med at vokse.
13:20
And I tell you businesspeopleforretningsfolk
in the audiencepublikum,
Og jeg siger til de forretningsfolk
i mængden,
13:22
investmentinvestering in AfricaAfrika is not for todayi dag,
is not for tomorrowi morgen,
at investering i Afrika ikke bare
er for i dag eller i morgen,
13:26
it's not a short-termkort sigt thing,
it's a longerlængere termsemester thing.
det er ikke en kortsigtet ting,
det er en langsigtet ting.
13:29
But if you are not investedinvesteret in AfricaAfrika,
Men hvis du ikke investerer i Afrika,
13:33
then you will be missingmangler
så går du glip af
13:35
one of the mostmest importantvigtig
emergingspirende opportunitiesmuligheder in the worldverden.
en af de vigtigste og mest
fremspirende muligheder i verden.
13:36
Thank you.
Tak.
13:41
(ApplauseBifald)
(Bifald)
13:42
KellyKelly StoetzelStoetzel: So you mentionednævnte
corruptionkorruption in your talk,
Kelly Stoetzel: Du nævnte
korruption i din tale,
13:51
and you're knownkendt, well-knownvelkendte
as a strongstærk anticorruptionbekæmpelse af korruption fighterfighter.
og du er kendt som en
stærk antikorruptions-kæmper.
13:53
But that's had consequenceskonsekvenser.
Men det har haft konsekvenser.
13:57
People have foughtkæmpede back,
and your mothermor was kidnappedkidnappet.
Folk har kæmpet tilbage,
og din mor blev kidnappet.
14:00
How have you been handlinghåndtering this?
Hvordan har du håndteret dette?
14:02
NgoziNgozi Okonjo-IwealaOkonjo-Iweala:
It's been very difficultsvært.
Ngozi Okonjo-Iweala:
Det har været svært.
14:05
Thank you for mentioningat nævne
the issueproblem of the kidnapkidnappe of my mothermor.
Tak fordi du nævner
kidnapningen af min mor.
14:07
It's a very difficultsvært subjectemne.
Det er et meget vanskeligt emne.
14:11
But what it meansmidler
is that when you fightkæmpe corruptionkorruption,
Men det betyder,
at når du bekæmper korruption,
14:14
when you touchrøre ved the pocketslommer
of people who are stealingat stjæle moneypenge,
når du rører ved lommerne
på dem, som stjæler penge,
14:18
they don't just keep quietrolige.
vil de ikke bare være stille.
14:21
They fightkæmpe back, and the issueproblem for you
is when they try to intimidateskræmme you,
De kæmper imod, og problemet er,
at når de prøver at skræmme dig,
14:23
do you give up, or do you fightkæmpe on?
giver du så op,
eller kæmper du videre?
14:27
Do you find a way
to stayBliv on and fightkæmpe back?
Finder du en måde
at blive ved med at kæmpe på?
14:30
And the answersvar that I had
with the teamshold I workedarbejdet with
Og svaret jeg kom frem til,
sammen med det team, jeg arbejdede med,
14:33
is we have to fightkæmpe on.
er, at vi må kæmpe videre.
14:38
We have to createskab those institutionsinstitutioner.
Vi må skabe de institutioner.
14:40
We have to find waysmåder to stop these people
Vi må finde måder
at stoppe de mennesker
14:41
from takingtager away
the heritagearv of the futurefremtid.
i at stjæle
fremtidens arv.
14:45
And so that's what we did.
Så det er, hvad vi gjorde.
14:48
And even out of governmentregering,
we continuedfortsatte to make that pointpunkt.
Og selv ude af regeringen,
fortsatte vi med at kæmpe.
14:50
In our countrieslande, nobodyingen,
nobodyingen is going to fightkæmpe corruptionkorruption
I vores lande,
vil ingen bekæmpe korruption
14:53
for us but us.
for os udover os selv.
14:57
And thereforederfor,
that comeskommer with consequenceskonsekvenser,
Og det kommer
med konsekvenser,
14:59
and we just have to do the bestbedst we can.
og vi må bare gøre det
bedste, vi kan.
15:01
But I thank you and thank TEDTED
for givinggiver us a voicestemme
Men jeg vil takke jer og TED
for at give os en stemme
15:03
to say to those people, you will not winvinde,
til at fortælle de mennesker,
at de ikke vil vinde,
15:07
and we will not be intimidatedskræmt.
og vi vil ikke blive skræmte.
15:10
Thank you.
Tak.
15:12
(ApplauseBifald)
(Bifald)
15:13
KellyKelly StoetzelStoetzel: Thank you so much
for your great talk and importantvigtig work.
Kelly Stoetzel: Mange tak for din
fantastiske tale og vigtige arbejde.
15:15
(ApplauseBifald)
(Bifald)
15:18
Translated by Fanny Skriver
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

About the speaker:

Ngozi Okonjo-Iweala - Economist
Ngozi Okonjo-Iweala is a respected global economist.

Why you should listen

Okonjo-Iweala was the Finance Minister of Nigeria, Africa’s largest economy, from 2003 to 2006, and then briefly the country’s Foreign Affairs Minister, the first woman to hold either position. From 2011 to 2015 she was again named Minister of Finance and Coordinating Minister for the Economy of Nigeria. Between those terms, from 2007 to 2011, she was one of the managing director of the World Bank and a candidate to the organization’s presidency. She is now a senior advisor at financial advisory and asset management firm Lazard, and she chairs the Board of the Global Alliance for Vaccines and Immunization. At the World Bank, she worked for change in Africa and assistance for low-income countries. As Finance Minister, she attacked corruption to make Nigeria more transparent and desirable for investment and jobs, an activism that attracted criticism from circles opposed to reform.

More profile about the speaker
Ngozi Okonjo-Iweala | Speaker | TED.com