English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

John Doerr: Salvation (and profit) in greentech

جان دوئر رستگاری و منفعت را در تکنولوژیِ حمايت‌گر از محيط زيست می‌داند.

Filmed
Views 840,568

جان دوئر در یک سخنرانیِ پراحساس درباره‌ی تغییرات اقليمي و سرمايه‌گذاري اعلام می‌کند: «فکر نمی‌کنم بخواهيم محيط زيست از دست برود.» او و همكارانش از پيشنهاد دختر وي كه از او مي‌خواهد براي جبران خراب‌کاریِ بزرگي كه جهان كنوني بدان سوي پيش مي‌رود، اقدام كند برانگيخته گشته و كمر به اين كار بسته‌اند.

- Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late. Full bio

I'm really scaredترسیده. I don't think we're going to make it.
من واقعا می‌ترسم. فکر نمی‌کنم موفق بشیم.
00:25
Probablyشاید by now mostاکثر of you have seenمشاهده گردید Alآل Gore'sگوره amazingحیرت آور talk.
حتما همه‌مون تا به حال سخنرانیِ جالبِ ال گور رو دیده‌ایم.
00:32
Shortlyکوتاه مدت after I saw that, we had some friendsدوستان over for dinnerشام
مدت کوتاهی بعد از دیدنِ اون، روزی که چند تا از دوستامون رو هم‌راهِ خانواده
00:36
with the familyخانواده. The conversationگفتگو turnedتبدیل شد to globalجهانی است warmingگرمایش,
برای شام دعوت کرده‌بودیم صحبتِ گرمایشِ جهانی شد.
00:40
and everybodyهمه agreedتوافق کرد, there's a realواقعی problemمسئله.
و همه موافق بودند که این يه مشکل جدیه.
00:44
We'veما هستیم got a climateآب و هوا crisisبحران.
ما به بحران اقليمي رسيده‌ايم.
00:48
So, we wentرفتی around the tableجدول to talk about what we should do.
هر کس برای مبارزه با این مشکل راه حلی ارائه می‌داد.
00:50
The conversationگفتگو cameآمد to my 15-year-oldساله daughterفرزند دختر, Maryمريم.
وقتی نوبتِ دخترِ پانزده‌ساله‌ی من، مری، شد
00:55
She said, "I agreeموافق with everything that's been said.
گفت: با همه‌ی چیزهایی که گفتید موافقم،
01:00
I'm scaredترسیده and I'm angryخشمگین." And then she turnedتبدیل شد to me and said,
هم می‌ترسم و هم عصبانیم. بعد رو به من کرد و ادامه داد:
01:05
"Dadبابا, your generationنسل createdایجاد شده this problemمسئله; you'dمی خواهی better fixثابت it." Wowوای.
بابا، نسلِ تو این مشکل رو به وجود آورده، حالا هم به‌تره حلش کنی.
01:10
All the conversationگفتگو stoppedمتوقف شد. All the eyesچشم ها turnedتبدیل شد to me.
خدای من. همه ساکت شدند. همۀ نگاه‌ها به سمت بود.
01:18
(Laughterخنده)
(خنده)
01:22
I didn't know what to say. Kleiner'sکلاینر secondدومین lawقانون is,
نمی‌دونستم چی بگم. قانون دوم کلاینر اینه که
01:27
"There is a time when panicوحشت is the appropriateمناسب responseواکنش."
زمانی هست که عکس‌العملِ درست ترسیدنه.
01:32
(Laughterخنده)
(خنده)
01:36
And we'veما هستیم reachedرسیده است that time. We cannotنمی توان affordاستطاعت داشتن to underestimateدست کم گرفتن
ما به اون زمان رسیدیم. دیگه نمی‌تونیم هزینه‌ی دستِ کم گرفتنِ
01:37
this problemمسئله. If we faceصورت irreversibleبرگشت ناپذیر and catastrophicمصیبت بار consequencesعواقب,
این مشکل رو بپردازیم. اگرواقعیتِ عواقبِ فاجعه‌بار و غیرقابل‌جبرانش رو بپذیریم
01:43
we mustباید actعمل کن, and we mustباید actعمل کن decisivelyقاطعانه.
باید وارد عمل بشیم. باید قاطعانه وارد عمل بشیم.
01:51
I've got to tell you, for me, everything changedتغییر کرد that eveningشب.
باید به‌تون بگم که، اون روز عصر همه چیز برای من عوض شد.
01:54
And so, my partnersهمکاران and I, we setتنظیم off on this missionماموریت to learnیاد گرفتن more,
این طوری بود که من و همکارانَ‌م این مأموریت رو برای خودمون تعریف کردیم که
01:58
to try to do much more. So, we mobilizedبسیج شده است. We got on airplanesهواپیما.
بیش‎تر اطلاعات کسب کنیم و کاری انجام بدیم. بنابراین بسیج شدیم. سوار هواپیما شدیم.
02:02
We wentرفتی to Brazilبرزیل. We wentرفتی to Chinaچين and to Indiaهندوستان,
به برزیل رفتیم. و به چین و هند،
02:06
to Bentonvilleبنتونویل, Arkansasآرکانزاس, to Washingtonواشنگتن, D.C. and to Sacramentoساکرامنتو.
به بنتنویل، آرکانساس و واشینگتن دی.سی و ساکرامنتو.
02:09
And so, what I'd like to do now is to tell you
الان می‌خوام چیزهایی که
02:14
about what we'veما هستیم learnedیاد گرفتم in those journeysسفرها.
در اون سفرها یاد گرفتیم رو به‌تون بگم.
02:17
Because the more we learnedیاد گرفتم, the more concernedنگران we grewرشد کرد.
چون هر چی بیش‌تر یاد گرفتیم بیش‌تر نگران شدیم.
02:20
You know, my partnersهمکاران at Kleinerکلاینر and I were compulsiveاجباری networkersشبکه سازان,
من و همکارانم در کلاینر شبکه‌سازهای بحران بودیم،
02:23
and so when we see a bigبزرگ problemمسئله or an opportunityفرصت
به این معنی که وقتی متوجهِ مشکل یا فرصتی بزرگ می‌شیم
02:25
like avianپرندگان fluآنفلوآنزا or personalizedشخصی medicineدارو,
مثلن آنفلوآنزای مرغی یا خوددرمانی،
02:28
we just get togetherبا یکدیگر the smartestهوشمندانه people we know.
خوش‌فکرترین افرادی که می‌شناسیم رو دورِ هم جمع می‌کنیم.
02:31
For this climateآب و هوا crisisبحران, we assembledمونتاژ a networkشبکه, really,
برای بحرانِ آب و هوا، ما شبکه‌ای از سوپراستارها -جدی می‌گم- دور هم جمع کردیم.
02:34
of superstarsستاره ها, from policyسیاست activistsفعالان to scientistsدانشمندان and entrepreneursکارآفرینان
از سیاست‌مدارها گرفته تا دانشمندان و کارآفرینان
02:38
and businessکسب و کار leadersرهبران. Fiftyپنجاه or so of them.
تا فعالانِ اقتصاریِ برجسته. تقریبا پنجاه نفر.
02:43
And so, I want to tell you about what we'veما هستیم learnedیاد گرفتم in doing that
و حالا می‌خوام به‌تون بگم که با این کار چی یاد گرفتیم
02:45
and fourچهار lessonsدرس ها I've learnedیاد گرفتم in the last yearسال.
و چهار درسی رو بگم که طی سالِ گذشته یاد گرفتم.
02:49
The first lessonدرس is that companiesشرکت ها are really powerfulقدرتمند,
درس اول اینه که شرکت‌ها خیلی قدرتمند هستند
02:52
and that mattersمسائل a lot. This is a storyداستان about
و این خیلی مهمه. می‌خوام داستانِ اهمیت دادن وال‌مارت به
02:56
how Wal-Martوال مارت wentرفتی greenسبز, and what that meansبه معنای.
محیط زیست یا «سبز شدن» اون رو براتون بگم، و اینکه سبز شدن یعنی چی.
02:59
Two yearsسالها agoپیش, the CEOمدیر عامل, Leeلی Scottاسکات, believedمعتقد that greenسبز is
دو سال پیش، مدیرعامل شرکت به این باور رسید که سبز شدن
03:02
the nextبعد bigبزرگ thing, and so Wal-Martوال مارت madeساخته شده going greenسبز a topبالا priorityاولویت.
قدمِ بزرگیه که باید برداره. بنابرین وال‌مارت سبز شدن رو بین اولویت‌هاش قرار داد.
03:07
They committedمرتکب شده that they're going to take theirخودشان existingموجود است storesمغازه ها
اون‌ها متعهد شدند که تا هفت سال بعد، مصرفِ انرژیِ
03:13
and reduceكاهش دادن theirخودشان energyانرژی consumptionمصرف by 20 percentدرصد,
فروشگاه‌های فعلی‌شون رو تا بیست درصد کاهش بدن،
03:15
and theirخودشان newجدید storesمغازه ها by 30 percentدرصد, and do all that in sevenهفت yearsسالها.
و مصرفِ فروشگاه‌های جدید رو تا سی درصد.
03:18
The threeسه biggestبزرگترین usesاستفاده می کند of energyانرژی in a storeفروشگاه are heatingحرارت دادن
بیش‌ترین انرژی در فروشگاه‌ها صرفِ گرمایش،
03:24
and airهوا conditioningتهویه, then lightingروشنایی, and then refrigerationتبرید.
تهویه هوا، روشنایی و یخچال می‌شه.
03:27
So, look what they did.
ببینید اونا چی کار کردند.
03:31
They paintedنقاشی شده the roofsسقف ها of all theirخودشان storesمغازه ها whiteسفید.
سقفِ فروشگاه‌ها رو سفید رنگ کردند.
03:33
They put smartهوشمندانه skylightsچراغهای جلو throughاز طریق theirخودشان storesمغازه ها
فروشگاه‌ها رو به پنجره‌های سقفی مجهز کردند
03:36
so they could harvestمحصول the daylightنور روز and reduceكاهش دادن the lightingروشنایی demandsخواسته ها.
تا بتونن از روشناییِ روز استفاده کنن و نیاز به نور مصنوعی رو کاهش بدن.
03:38
And, thirdسوم, they put the refrigeratedیخ زده goodsکالاها
سوم، اجناسِ یخچالی رو پشتِ درهای بسته
03:42
behindپشت closedبسته شد doorsدرب ها with LED lightingروشنایی.
با روشنایی ال.ای.دی قرار دادند.
03:44
I mean, why would you try to refrigerateسرد شدن a wholeکل storeفروشگاه?
واقعن هم لازم نیست که کلِ فروشگاه رو یخچالی کنیم. درسته؟
03:47
These are really simpleساده, smartهوشمندانه solutionsراه حل ها basedمستقر on existingموجود است technologyتکنولوژی.
این راه حل‌ها بسیار ساده، هوشمندانه و بر اساسِ فناوریِ روز هستند.
03:50
Why does Wal-Martوال مارت matterموضوع? Well, it's massiveعظیم.
چرا وال‌مارت مهمه؟ چون بزرگه.
03:55
They're the largestبزرگترین privateخصوصی employerکارفرما in Americaآمریکا.
بزرگ‌ترین کارفرمای خصوصی در آمریکاست.
03:58
They're the largestبزرگترین privateخصوصی userکاربر of electricityالکتریسیته.
بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی خصوصیِ برقه.
04:01
They have the second-largestدومین بزرگترین vehicleوسیله نقلیه fleetناوگان on the roadجاده.
و ناوگانِ خودروش در جاده‌ها از نظر بزرگی در مرتبه‌ی دوم جهانه.
04:03
And they have one of the world'sجهان mostاکثر amazingحیرت آور supplyعرضه chainsزنجیر,
یکی از شگفت‌انگیزترین زنجیره‌های تأمین دنیا رو داره،
04:07
60,000 suppliersتامین کنندگان. If Wal-Martوال مارت were a countryکشور,
شصت هزار تأمین‌کننده. اگه وال‌مارت یک کشور بود،
04:10
it would be the sixth-largestششمین بزرگترین tradingتجارت partnerشریک with Chinaچين.
از نظر بزرگی، ششمین طرفِ معامله‌ی چین بود.
04:14
And maybe mostاکثر importantمهم, they have a bigبزرگ effectاثر on other companiesشرکت ها.
و شاید مهم‌تر از همه، تأثیر زیادیه که روی کشورهای دیگه داره.
04:17
When Wal-Martوال مارت declaresاعلام می کند it's going to go greenسبز and be profitableسود آور است,
وقتی وال‌مارت اعلام می‌کنه که می‌خواد سبز بشه و سودمند بشه،
04:22
it has a powerfulقدرتمند impactتأثیر on other great institutionsمؤسسات.
اثرِ قدرتمندی روی مؤسساتِ بزرگِ دیگه داره.
04:27
So, let me tell you this:
پس بذارید این رو به‌تون بگم:
04:30
when Wal-Martوال مارت achievesدستیابی به 20 percentدرصد energyانرژی reductionsکاهش,
وقتی وال‌مارت موفق به بیست درصد کاهش مصرف انرژی می‌شه،
04:31
that's going to be a very bigبزرگ dealمعامله. But I'm afraidترسیدن it's not enoughکافی.
خیلی کار بزرگی می‌کنه. ولی فکر می‌کنم این کافی نیست.
04:34
We need Wal-Martوال مارت and everyهرکدام other companyشرکت to do the sameیکسان.
ما نیاز داریم که هم‌راه با وال‌مارت، همه‌ی شرکت‌های دیگه چنین کاری بکنند.
04:40
The secondدومین thing that we learnedیاد گرفتم is that individualsاشخاص حقیقی matterموضوع,
دومین چیزی که یاد گرفتیم این بود که افراد به تنهایی مهم هستند،
04:45
and they matterموضوع enormouslyفوق العاده.
خیلی هم مهم هستند.
04:48
I've got anotherیکی دیگر Wal-Martوال مارت storyداستان for you, OK?
یه داستانِ دیگه درباره‌ی وال‌مارت براتون تعریف می‌کنم، خوب؟
04:51
Wal-Martوال مارت has over 125 millionمیلیون U.S. customersمشتریان.
وال‌مارت بیش از 125 میلیون مشتری در آمریکا داره.
04:53
That's a thirdسوم of the U.S. populationجمعیت.
یعنی یک سومِ جمعیتِ آمریکا.
04:56
65 millionمیلیون compactفشرده fluorescentفلورسنت lightسبک bulbsلامپ ها were soldفروخته شد last yearسال.
پارسال 65 میلیون لامپ فلوئورسنتِ فشرده به فروش رسید.
05:00
And Wal-Martوال مارت has committedمرتکب شده they're going to sellفروش
و وال‌مارت متعهد شده که در سال آینده
05:05
anotherیکی دیگر 100 millionمیلیون lightسبک bulbsلامپ ها in the comingآینده yearسال. But it's not easyآسان.
100 میلیون لامپ دیگه بفروشه. اما این کار آسون نیست.
05:08
Consumersمصرف کنندگان don't really like these lightسبک bulbsلامپ ها.
مصرف‌کننده‌ها از این لامپ‌ها خوششون نمیاد.
05:13
The light'sنور است kindنوع of funnyخنده دار, they won'tنخواهد بود dimاذعان,
چون نورشون کمی عجیبه، کم‌نور نمی‌شن،
05:15
takes a while for them to startشروع کن up.
مدتی طول می‌کشه تا کامل روشن بشن.
05:17
But the pay-offپرداخت کردن is really enormousعظیم.
ولی خیلی به صرفه هستند.
05:19
100 millionمیلیون compactفشرده fluorescentفلورسنت lightسبک bulbsلامپ ها meansبه معنای
صد میلیون لامپ کم‌مصرف یعنی
05:22
that we'llخوب saveصرفه جویی 600 millionمیلیون dollarsدلار in energyانرژی billsصورتحساب,
ششصد میلیون دلار صرفه جویی در هزینه‌ی انرژی،
05:25
and 20 millionمیلیون tonsتن of COCO2 everyهرکدام yearسال, yearسال in and yearسال out.
و 20 میلیون تن کاهش در میزان کربن‌دی‌اکسید تولید شده در هر سال.
05:29
It does seemبه نظر می رسد really hardسخت to get consumersمصرف کنندگان to do the right thing.
به نظر خیلی سخت نمیاد که مشتری‌ها رو به کارِ درست دعوت کنیم.
05:36
It is stupidاحمق that we use two tonsتن of steelفولاد, glassشیشه and plasticپلاستیک
احمقانه‌ست که دو تن استیل، شیشه و پلاستیک استفاده کنیم
05:40
to haulحمل و نقل our sorry selvesخودت to the shoppingخريد كردن mallمرکز خرید.
تا خودِ شرمنده‌مون رو به فروشگاه‌ برسونیم.
05:45
It's stupidاحمق that we put waterاب in plasticپلاستیک bottlesبطری
احمقانه‌ست که آب رو در فیجی در بطری‌های پلاستیکی بریزیم
05:49
in Fijiفیجی and shipکشتی it here.
و با کشتی تا این جا بیاریم.
05:52
(Laughterخنده)
(خنده)
05:56
It's hardسخت to changeتغییر دادن consumerمصرف كننده behaviorرفتار
سخته که عادت‌های مصرف‌کننده‌هارو عوض کنیم،
05:58
because consumersمصرف کنندگان don't know how much this stuffچیز costsهزینه ها. Do you know?
چون مصرف‌کننده‌ها نمی‌دونن این چیزها چه قدر هزینه داره. شما می‌دونید؟
06:00
Do you know how much COCO2 you generatedتولید شده است to driveراندن here or flyپرواز here?
می‌دونید برای اومدن به این جا از راه هوا یا زمین چه قدر سی.او.دو تولید کردید؟
06:05
I don't know, and I should.
من نمی‌دونم، ولی باید بدونم.
06:10
Those of us who careاهميت دادن about all this would actعمل کن better
مایی که به این مسائل اهمیت می‌دیم اگر می‌دونستیم هزینه‌های واقعی چی هستند
06:13
if we knewمی دانست what the realواقعی costsهزینه ها were.
عمل‌کردِ به‌تری داشتیم.
06:15
But as long as we pretendوانمود کنید that COCO2 is freeرایگان,
ولی تا وقتی وانمود کنیم که سی.او.دو مجانیه،
06:18
as long as these usesاستفاده می کند are nearlyتقریبا invisibleنامرئی, how can we expectانتظار changeتغییر دادن?
تا وقتی عواقبِ مصرف تقریبا نامرئی هستند، چه طور انتظار تغییر داشته‌باشیم؟
06:21
I'm really afraidترسیدن, because I think the kindsانواع of changesتغییرات
من واقعن می‌ترسم، چون فکر می‌کنم نوع تغییری که
06:26
we can reasonablyمنطقی expectانتظار from individualsاشخاص حقیقی
به طور واقع‌بینانه می‌تونیم از افراد انتظار داشته‌باشیم
06:30
are going to be clearlyبه وضوح not enoughکافی.
به وضوح کافی نیستند.
06:33
The thirdسوم lessonدرس we learnedیاد گرفتم is that policyسیاست mattersمسائل. It really mattersمسائل.
درسِ سومی که گرفتیم این بود که سیاست مهمه. واقعن مهمه.
06:38
In factواقعیت, policyسیاست is paramountمهمترین.
در واقع، سیاست بالای همه‌ی این‌ها قرار داره.
06:41
I've got a behind-the-scenesپشت صحنه storyداستان for you
من یک داستان از پشتِ صحنه براتون دارم
06:44
about that greenسبز techتکنولوژی networkشبکه I describedشرح داده شده.
درباره‌ی همون شبکه‌ی سبزی که براتون توضیح دادم.
06:46
At the endپایان of our first meetingملاقات, we got togetherبا یکدیگر to talk about
در پایانِ ملاقاتِ اولمون، دور هم جمع شدیم تا درباره‌ی
06:47
what the actionعمل itemsموارد would be, how we'dما می خواهیم followدنبال کردن up.
قدم‌هایی که باید برداریم و نحوه‌ی پی‌گیری صحبت کنیم.
06:50
And Bobباب Epsteinاپستین raisedبالا بردن a handدست. He stoodایستاد up.
باب اپستین دستِ‌شو بالا برد و بلند شد.
06:54
You know, Bob'sباب that Berkeleyبرکلی techieتکنسین typeتایپ کنید who startedآغاز شده SybaseSybase.
باب از اون بچه فنی‌های برکلیه که بنیان‌گذار سایبیسه.
06:58
Well, Bobباب said the mostاکثر importantمهم thing we could do right now
باب گفت مهم‌ترین کاری که الان می‌تونیم بکنیم
07:01
is to make it clearروشن است in Sacramentoساکرامنتو, Californiaکالیفرنیا
اینه که در سکرمنتوی کالیفرنیا اعلام کنیم که
07:05
that we need a market-basedمبتنی بر بازار است systemسیستم of mandatesماموریت ها
نیازمند قوانینی مبتنی بر بازار هستیم
07:09
that's going to capکلاه لبه دار and reduceكاهش دادن greenhouseگلخانه ای gasesگازها in Californiaکالیفرنیا.
که تولید گازهای گل‌خانه‌ای در کالیفرنیا رو متوقف کنند یا کاهش بدن.
07:12
It's necessaryلازم است and, just as importantمهم,
این کار خیلی لازم و مهمه.
07:17
it's good for the Californiaکالیفرنیا economyاقتصاد.
برای اقتصاد کالیفرنیا خوبه.
07:20
So, eightهشت of us wentرفتی to Sacramentoساکرامنتو in Augustآگوست and we metملاقات کرد
این طوری بود که هشت نفر از ما در آگوست به سکرمنتو رفتیم
07:22
with the sevenهفت undecidedتصمیم گرفتم legislatorsقانونگذاران and we lobbiedلابی کرد for ABAB32.
وبا هفت نفر قانون‌گذارملاقات کردیم و پیش‌نهاد آ.ب.۳۲ رو دادیم.
07:25
You know what? Sixشش of those sevenهفت votedرای دادم yes in favorلطف of the billلایحه,
می‌دونید چی شد؟ شش نفر از اون هفت تا به نفع لایحه رای دادند،
07:30
so it passedگذشت, and it passedگذشت by a voteرای of 47 to 32.
پس لایحه با ۳۲ تا ۴۷ رای تصویب شد.
07:33
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
07:39
Please. Thank you.
خواهش می‌کنم. ممنون.
07:42
I think it's the mostاکثر importantمهم legislationقانون گذاری of 2006. Why?
من فکر می‌کنم این مهم‌ترین قانون‌گزاری ۲۰۰۶ بود. چرا؟
07:46
Because Californiaکالیفرنیا was the first stateحالت in this countryکشور
چون کالیفرنیا اولین ایالت این کشور بود که
07:47
to mandateمجوز 25 percentدرصد reductionکاهش of greenhouseگلخانه ای gasesگازها by 2020.
حکم ۲۵ درصد کاهش تولید گازهای گل‌خانه‌ای تا سال ۲۰۱۰ رو صادر کرد.
07:51
And the resultنتيجه of that is, we're going to generateتولید کنید 83,000 newجدید jobsشغل ها,
و در نتیجه‌ی این، ما می‌تونیم ۸۳۰۰۰ شغل جدید ایجاد کنیم،
07:55
fourچهار billionبیلیون dollarsدلار a yearسال in annualسالانه incomeدرآمد, and reduceكاهش دادن the COCO2 emissionsانتشارات
۴ بیلیون دلار به درآمد سالانه اضافه کنیم، و ورود CO2 به
08:00
by 174 millionمیلیون tonsتن a yearسال.
محیط رو ۱۴۷ میلیون تن در سال کاهش بدیم.
08:04
Californiaکالیفرنیا emitsانتشار می یابد only sevenهفت percentدرصد of U.S. COCO2 emissionsانتشارات.
سهم کالیفرنیا در CO2ای که آمریکا منتشر می‌کنه تنها ۷درصده.
08:09
It's only a percentدرصد and a halfنیم of the country'sکشور COCO2 emissionsانتشارات. It's a great startشروع کن,
شروع خوبیه،
08:14
but I've got to tell you -- where I startedآغاز شده -- I'm really afraidترسیدن.
ولی باید بگم که همون‌طور که گفتم، من خیلی می‌ترسم.
08:17
In factواقعیت, I'm certainمسلم - قطعی California'sکالیفرنیا not enoughکافی.
در واقع مطمئنم که کالیفرنیا کافی نیست.
08:22
Here'sاینجاست a storyداستان about nationalملی policyسیاست that we could all learnیاد گرفتن from.
حالا داستانی درباره‌ی سیاست ملی تعریف می‌کنم که می‌تونه برای همه آموزنده باشه.
08:26
You know Tomتام Friedmanفریدمن saysمی گوید, "If you don't go, you don't know"?
شنیدید که تام فریدمن می‌گه «اگه نرید، هیچ وقت نمی‌فهمید»؟
08:30
Well, we wentرفتی to Brazilبرزیل to meetملاقات Drدکتر. Joseخوزه Goldembergگلدبرگ.
خوب ما به برزیل رفتیم تا دکتر جوز گلدمبرگ رو ملاقات کنیم.
08:33
He's the fatherپدر of the ethanolاتانول revolutionانقلاب.
او پدر انقلاب اتانوله.
08:37
He told us that Brazil'sبرزیل governmentدولت mandatedمجاز
او به ما گفت که دولت برزیل پمپ بنزین‌ها رو
08:40
that everyهرکدام gasolineگازوئیل stationایستگاه in the countryکشور would carryحمل ethanolاتانول.
مجبور کرده که اتانول هم داشته‌باشند.
08:43
And they mandatedمجاز that theirخودشان newجدید vehiclesوسايل نقليه
و دستور داده که اتومبیل‌های جدید
08:47
would be flex-fuelflex-fuel compatibleسازگار, right?
چندگانه‌سوز ساخته بشن.
08:50
They'dآنها می خواهند runاجرا کن ethanolاتانول or ordinaryعادی gasolineگازوئیل.
یعنی با اتانول یا گازوئیل معمولی کار کنند.
08:52
And so, here'sاینجاست what's happenedاتفاق افتاد in Brazilبرزیل.
و این طوری بود که برزیل به این جا رسید:
08:55
They now have 29,000 ethanolاتانول pumpsپمپ ها --
اون‌ها الان ۲۹۰۰۰ پمپ اتانول دارند--
08:57
this versusدر مقابل 700 in the U.S., and a paltryچرت زدن two in Californiaکالیفرنیا --
در مقابل ۷۰۰ تا در ایالات متحده و ۲ تا پمپ آشغال در کالیفرنیا--
09:00
and in threeسه yearsسالها theirخودشان newجدید carماشین fleetناوگان
و طی سه سال ناوگان اتومبیلشون
09:04
has goneرفته from fourچهار percentدرصد to 85 percentدرصد flex-fuelflex-fuel.
از ۴درصد خودروی چندگانه‌سوز به ۸۵درصد رسیده.
09:06
Compareمقایسه کنید that to the U.S.: fiveپنج percentدرصد are flex-fuelflex-fuel.
در مقایسه با آمریکا که فقط ۷درصد چندگانه‌سوز داره.
09:11
And you know what? Mostاکثر consumersمصرف کنندگان who have them don't even know it.
و می‌دونید چیه؟ بیش‌تر مشتری‌هاش خبر ندارن که خودروشون چندگانه‌سوزه.
09:14
So, what's happenedاتفاق افتاد in Brazilبرزیل is, they'veآنها دارند replacedجایگزین شد
خوب، در برزیل ۴۰ درصد گازوئیل مصرفی ناوگان اتومبیل
09:19
40 percentدرصد of the gasolineگازوئیل consumedمصرف شده by theirخودشان automotiveخودرو fleetناوگان with ethanolاتانول.
رو با اتانول جایگزین کردند.
09:22
That's 59 billionبیلیون dollarsدلار sinceاز آنجا که 1975
از سال ۱۹۷۵ می‌شه ۵۹ میلیارد دلار
09:26
that they didn't shipکشتی to the Middleمیانه Eastشرق.
که اون‌ها دیگه صادراتی به خاورمیانه نداشتند.
09:30
It's createdایجاد شده a millionمیلیون jobsشغل ها insideداخل that countryکشور,
این کار میلیون‌ها شغل داخل کشور ایجاد کرده،
09:32
and it's savedذخیره 32 millionمیلیون tonsتن of COCO2. It's really substantialقابل توجه است.
و ۳۲ میلیون تن در مصرف کربن‌دی‌اکسید صرفه‌جویی کرده. واقعن قابل‌توجهه.
09:35
That's 10 percentدرصد of the COCO2 emissionsانتشارات acrossدر سراسر theirخودشان entireکل countryکشور.
یعنی ۱۰درصد کل مصرف کربن‌دی‌اکسید کل کشورشون.
09:39
But Brazil'sبرزیل only 1.3 percentدرصد of the world'sجهان COCO2 emissionانتشار.
ولی فقط ۱.۳ درصد CO2 دنیا توسط برزیل تولید می‌شه.
09:43
So, Brazil'sبرزیل ethanolاتانول miracleمعجزه, I'm really afraidترسیدن, is not enoughکافی.
برای همین من واقعن نگرانم که معجزه‌ی اتانول برزیل کافی نباشه.
09:47
In factواقعیت, I'm afraidترسیدن all of the bestبهترین policiesسیاست های we have
نگرانی من اینه که همه‌ی بهترین سیاست‌هایی که ما داریم
09:54
are not going to be enoughکافی.
کافی نخواهند بود.
09:57
The fourthچهارم and finalنهایی lessonدرس we'veما هستیم learnedیاد گرفتم
چهارمین و آخرین درسی که ما گرفتیم
10:01
is about the potentialپتانسیل of radicalافراطی innovationنوآوری.
درباره‌ی پتانسیل نوآوری‌های انقلابیه.
10:03
So, I want to tell you about a tragicغم انگیز problemمسئله
می‌خوام درباره‌ی یک مشکل غم‌انگیز و
10:05
and a breakthroughدستیابی به موفقیت technologyتکنولوژی.
راه حل آن صحبت کنم.
10:07
Everyهرکدام yearسال a millionمیلیون and a halfنیم people dieمرگ of
هر سال یک و نیم میلیون انسان از
10:09
a completelyبه صورت کامل preventableقابل پیشگیری است diseaseمرض. That's malariaمالاریا. 6,000 people a day.
یک بیماری کاملن قابل پیش‌گیری می‌میرند. مالاریا. ۶۰۰۰ نفر در روز.
10:12
All for want of two dollars'دلار worthارزش of medicationsداروها
همه در طلب داروهای دو دلاری
10:17
that we can buyخرید at the cornerگوشه drugstoreداروخانه.
که ما می‌تونیم از داروخانه‌ی سر خیابون بخریم.
10:19
Well, two dollarsدلار, two dollarsدلار is too much for Africaآفریقا.
خوب، دو دلار، دو دلار برای آفریقا خیلی زیاده.
10:21
So, a teamتیم of Berkeleyبرکلی researchersمحققان with 15 millionمیلیون dollarsدلار
گروهی از محققین برکلی با ۱۵ میلیون دلار
10:25
from the Gatesگیتس Foundationپایه is engineeringمهندسی, designingطراحی a radicalافراطی newجدید way
از بنیاد گیتز، دارند یک روش تازه و انقلابی طراحی می‌کنند
10:29
to make the keyکلیدی ingredientجزء, calledبه نام artemisininآرتمیسینین,
برای تهیه‌ی ماده‌ی اصلی که اسمش آرتمیسینینه.
10:35
and they're going to make that drugدارو 10 timesبار cheaperارزانتر است.
با این کار اون دارو ده برابر ارزون‌تر می‌شه.
10:39
And in doing so, they'llآنها خواهند شد saveصرفه جویی a millionمیلیون livesزندگی می کند --
و اون محققین با این کار جان یک میلیون نفر رو نجات می‌دن--
10:41
at leastکمترین a millionمیلیون livesزندگی می کند a yearسال. A millionمیلیون livesزندگی می کند.
حداقل یک میلیون نفر، در سال. یک میلیون نفر.
10:44
Theirآنها breakthroughدستیابی به موفقیت technologyتکنولوژی is syntheticمصنوعی biologyزیست شناسی.
تکنولوژی جدید اونا زیست‌شناسی ترکیبیه.
10:47
This leveragesاهرم ها millionsمیلیون ها نفر of yearsسالها of evolutionسیر تکاملی
با دست‌کاری سوسک‌ها و تولید محصولات واقعن مفید از اون‌ها
10:51
by redesigningدوباره طراحی bugsاشکالات to make really usefulمفید است productsمحصولات.
یک انقلاب چندمیلیون‌ساله رو پایه‌گذاری کردند.
10:53
Now, what you do is, you get insideداخل the microbeمیکروب,
کاری که می‌کنند اینه: وارد میکروب می‌شن
10:56
you changeتغییر دادن its metabolicمتابولیک pathwaysمسیرها, and you endپایان up with a livingزندگي كردن chemicalشیمیایی factoryکارخانه.
مسیرهای متابولیکش رو عوض می‌کنند، و به یک کارخانه‌ی شیمیاییِ زنده دست پیدا می‌کنند.
10:59
Now, you mayممکن است askپرسیدن,
حالا ممکنه بپرسید
11:04
Johnجان, what has this got to go with greenسبز and with climateآب و هوا crisisبحران?
جان! این چه ربطی به سبز شدن و بحران آب و هوا داره؟
11:06
Well, I'll tell you -- a lot.
خوب، من خیلی حرف در این باره دارم.
11:09
We'veما هستیم now formedشکل گرفت a companyشرکت calledبه نام Amyrisامیری, and this technologyتکنولوژی
ما یک شرکت تاسیس کردیم به نام امیریس. تکنولوژی‌ای که این شرکت
11:11
that they're usingاستفاده كردن can be used to make better biofuelsسوخت های زیستی.
استفاده می‌کنه می‌تونه برای بهبود بخشیدن به سوخت‌های زیستی استفاده بشه.
11:15
Don't let me skipجست و خیز over that. Better biofuelsسوخت های زیستی are a really bigبزرگ dealمعامله.
مجبورم نکنید که از این موضوع بگذرم. سوخت‌های زیستی بهبودیافته خیلی مهم هستند.
11:19
That meansبه معنای we can preciselyدقیقا engineerمهندس the moleculesمولکول ها in the fuelسوخت chainزنجیر
یعنی می‌تونیم دقیقن ملکول‌های زنجیره‌ی سوخت رو مهندسی کنیم
11:23
and optimizeبهینه سازی them alongدر امتداد the way.
و بهینه‌شون کنیم.
11:27
So, if all goesمی رود well, they're going to have designerطراح bugsاشکالات in warmگرم vatsوات
بنابراین اگه همه چیز خوب پیش بره، در خمره‌های گرم‌شون سوسک‌های طراح تولید می‌شن
11:30
that are eatingغذا خوردن and digestingهضم sugarsقندها to excreteاخراج better biofuelsسوخت های زیستی.
که قندها رو می‌خورن و هضم می‌کنند و سوخت‌های زیستی بهبودیافته دفع می‌کنند
11:35
I guessحدس بزن that's better livingزندگي كردن throughاز طریق bugsاشکالات.
به این می‌گن بهبود زند‌گی با استفاده از سوسک‌ها.
11:42
Alanآلن Kayکای is famousمشهور for sayingگفت:
این جمله‌ی الن کی معروفه که می‌گه:
11:46
the bestبهترین way to predictپیش بینی the futureآینده is to inventاختراع کردن it.
بهترین راه پیش‌بینی آینده، ساختنِ‌شه.
11:48
And, of courseدوره, at Kleinerکلاینر we, kindنوع of, apologizeعذر خواهی کردن and say
و البته ما در کلینر، می‌گیم که خیلی ببخشید،
11:50
the secondدومین bestبهترین way is to financeمالی it.
راه بعدی‌ش هم سرمایه‌گزاری کردن برای آینده‌س.
11:53
And that's why we're investingسرمایه گذاری 200 millionمیلیون dollarsدلار
به خاطر همین ما ۲۰۰ میلیون دلار در گستره‌ی وسیعی از
11:55
in a wideوسیع rangeدامنه of really disruptiveمخرب newجدید technologiesفن آوری ها
فناوری‌های ‌نو سرمایه‌گذاری کردیم
11:59
for innovationنوآوری in greenسبز technologiesفن آوری ها.
تا به نوآوری‌های سبز برسیم.
12:02
And we're encouragingتشویق othersدیگران to do it as well.
بقیه رو هم تشویق می‌کنیم که همین کار رو بکنند.
12:04
We're talkingصحبت کردن a lot about this.
خیلی در این باره سخن‌رانی می‌کنیم.
12:06
In 2005, there were 600 millionمیلیون dollarsدلار investedسرمایه گذاری کرد in newجدید technologiesفن آوری ها
در سال ۲۰۰۵، ۶۰۰ میلیون دلار در فناوری‌های جدیدی که
12:08
of the sortمرتب سازی you see here. It doubledدو برابر شد in 2006 to 1.2 billionبیلیون dollarsدلار.
شما این‌جا می‌بینید سرمایه‌گذاری شد. در ۲۰۰۶ این مقدار به ۱.۲ بیلیون دلار رسید.
12:13
But I'm really afraidترسیدن we need much, much more.
ولی من واقعن فکر می‌کنم بیش‌تر از این‌ها لازمه. خیلی بیش‌تر.
12:18
For referenceمرجع, factواقعیت one:
به عنوان مثال و برای مراجعه، واقعیت اول:
12:24
Exxon'sاکسون revenuesدرآمد in 2005 were a billionبیلیون dollarsدلار a day.
درآمد اکسان در سال ۲۰۰۵ به یک میلیارد دلار در روز می‌رسید.
12:25
Do you know, they only investedسرمایه گذاری کرد 0.2 percentدرصد of revenuesدرآمد in R&D?
می‌دونستید که اون‌ها فقط ۰.۲ درصد درآمدشون رو به تحقیق و توسعه اختصاص دادند؟
12:28
Secondدومین factواقعیت: the President'sرئیس جمهور newجدید budgetبودجه for renewableتجدید پذیر energyانرژی
واقعیت دوم: بودجه‌ی جدید رئیس‌جمهور برای انرژی‌های تجدیدپذیر
12:32
is barelyبه سختی a billionبیلیون dollarsدلار in totalجمع.
به سختی به یک میلیارد دلار می‌رسه.
12:36
Lessکمتر than one day of Exxon'sاکسون revenuesدرآمد.
کم‌تر از درآمد یک روزِ اکسان.
12:39
Thirdسوم factواقعیت: I betشرط you didn't know that there's enoughکافی energyانرژی
واقعیت سوم: شرط می‌بندم نمی‌دونستید که در صخره‌های گرم زیر زمین
12:42
in hotداغ rocksسنگ ها underزیر the countryکشور to supplyعرضه America'sآمریكا energyانرژی needsنیاز دارد
انرژی کافی برای رفع نیاز انرژیِ هزار سال آینده‌ی آمریکا
12:45
for the nextبعد thousandهزار yearsسالها. And the federalفدرال budgetبودجه
وجود داره. و بودجه‌ی دولتی
12:50
callsتماس می گیرد for a measlyسرزنده 20 millionمیلیون dollarsدلار of R&D in geothermalژئوترمال energyانرژی.
تنها ۲۰ میلیون دلار به بخش تحقیق و توسعه‌ی انرژی زمین‌گرمایی اختصاص می‌ده.
12:54
It is almostتقریبا criminalجنایی that we are not investingسرمایه گذاری more
تقریبن جرمه که بیش‌تر از این در تحقیقات انرژی کشور
12:59
in energyانرژی researchپژوهش in this countryکشور.
سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم.
13:02
And I am really afraidترسیدن that it's absolutelyکاملا not enoughکافی.
و من واقعن نگرانم که این مقدار اصلن کافی نیست.
13:05
So, in a year'sسال ها worthارزش of learningیادگیری we foundپیدا شد a bunchدسته ای of surprisesتعجب نکنید.
در آموزه‌های این یک ساله، چند نکته‌ی شگفت‌آور پیدا کردیم.
13:10
Who would have thought that a massجرم retailerخرده فروش
کی فکرشو می‌کرد که یک تولید‌کننده‌ی پوشاک
13:13
could make moneyپول by going greenسبز? Who would have thought that
بتونه از سبز شدن پول دربیاره؟ کی فکرشو می‌کرد که
13:15
a databaseبانک اطلاعاتی entrepreneurکارآفرین could transformتبدیل Californiaکالیفرنیا with legislationقانون گذاری?
یک کارآفرین پایگاه داده بتونه کالیفرنیا رو از راه قانونی متحول کنه؟
13:17
Who would have thought that the ethanolاتانول biofuelسوخت زیستی miracleمعجزه
و کی فکرشو می‌کرد که معجزه‌ی زیست‌سوخت‌های اتانول
13:21
would come from a developingدر حال توسعه countryکشور in Southجنوب Americaآمریکا?
از یک کشور درحال توسعه در جنوب آمریکا شروع بشه؟
13:25
And who would have thought that scientistsدانشمندان
کی فکرشو می‌کرد که دانشمندانی که دنبال درمان مالاریا بودند
13:28
tryingتلاش کن to cureدرمان malariaمالاریا could come up with breakthroughsپیشرفت ها in biofuelsسوخت های زیستی?
به پیش‌رفت‌هایی در سوخت‌های زیستی دست بزنند؟
13:30
And who would have thought that all that is not enoughکافی?
و کی فکرشو می‌کرد که این همه، کافی نباشه؟
13:35
Not enoughکافی to stabilizeتثبیت کردن the climateآب و هوا.
این‌ها برای ثبات بخشیدن به اقلیم کافی نیست.
13:40
Not enoughکافی to keep the iceیخ in Greenlandگرینلند from crashingسقوط into the oceanاقیانوس.
برای حفظ یخ‌های گرینلند از شکستن و فرو رفتن در اقیانوس کافی نیست.
13:42
The scientistsدانشمندان tell us -- and they're only guessingحدس زدن --
دانشمندان حدس می‌زنند
13:46
that we'veما هستیم got to reduceكاهش دادن greenhouseگلخانه ای gasگاز emissionsانتشارات by one halfنیم,
که ما باید تولید گاز‌های گل‌خانه‌ای رو به نصف برسونیم،
13:48
and do it as fastسریع as possibleامکان پذیر است.
و این کار رو با سرعت هر چه تمام‌تر انجام بدیم.
13:52
Now, we mayممکن است have the politicalسیاسی will to do this in the U.S.,
حالا درسته که ما اراده‌ی سیاسی برای این کار رو در آمریکا داریم،
13:53
but I've got to tell you, we'veما هستیم got only one atmosphereاتمسفر,
اما حواستون باشه که فقط یک اتمسفر داریم،
13:56
and so somehowبه نحوی we're going to have to find the politicalسیاسی will
و باید این اراده‌ی سیاسی رو در تمام
14:00
to do this all around the worldجهان. The wildوحشی cardکارت in this deckعرشه is Chinaچين.
کشورهای دنیا پیدا کنیم. مهم‌ترین کشور هم چینه.
14:02
To sizeاندازه the problemمسئله, China'sچینی COCO2 emissionsانتشارات todayامروز are 3.3 gigatonsگیگاتون ها;
برای این که دیدی از مساله به‌تون بدم، چین ۳.۳ گیگاتن کربن‌دی‌‌اکسید وارد محیط می‌کنه،
14:09
the U.S. is 5.8. Businessکسب و کار as usualمعمولی meansبه معنای
این عدد برای آمریکا ۵.۸
14:15
we'llخوب have 23 gigatonsگیگاتون ها from Chinaچين by 2050.
تا سال ۲۰۵۰ این عدد برای چین به ۲۳ گیگاتن می‌رسه.
14:19
That's about as much COCO2 as there is in the wholeکل worldجهان.
به اندازه‌ی کربن‌دی‌اکسید تمام دنیا.
14:22
And if it's businessکسب و کار as usualمعمولی, we're going out of businessکسب و کار.
و اگه ذات بیزنس اینه، ما باید از بیزنس بریم بیرون.
14:25
When I was in Davosداووس, China'sچینی Mayorشهردار of Dalianدالیان was pressedفشرده شده
وقتی در دیوس بودم، فرماندار دالیان چین به خاطر
14:28
about theirخودشان COCO2 strategyاستراتژی, and he said the followingذیل,
استراتژی‌های کربنی‌ش استیضاح شد. او گفت:
14:31
"You know, Americansآمریکایی ها use sevenهفت timesبار the COCO2 perدر هر capitaسرانه as Chineseچینی ها."
می‌دونید که سرانه‌ی کربن آمریکا سه برابر چینه.
14:34
Then he askedپرسید:, "Why should Chinaچين sacrificeقربانی our growthرشد
بعد پرسید: چرا چین باید فداکارانه از رشد ما صرف نظر کنه
14:39
so that the Westغرب can continueادامه دهید to be profligateعصبانیت and stupidاحمق?"
تا غرب بتونه به ول‌خرجی و حماقت ادامه بده؟
14:43
Does anybodyهر شخصی here have an answerپاسخ for him? I don't.
آیا کسی جوابی براش داره؟ من که ندارم.
14:47
We'veما هستیم got to make this economicاقتصادی so that all people and all nationsملت ها
ما باید صرفه‌جویی کنیم، تا همه‌ی مردم و ملت‌ها
14:52
make the right outcomeنتیجه, the profitableسود آور است outcomeنتیجه,
درآمد درست و
14:59
and thereforeاز این رو the likelyاحتمال دارد outcomeنتیجه.
سودآوری داشته‌باشند.
15:01
Energy'sانرژی a six-trillion-dollarشش تریلیون دلار businessکسب و کار worldwideدر سراسر جهان.
انرژی در سراسر دنیا یک بیزنس ۶ تریلیون دلاریه.
15:03
It is the motherمادر of all marketsبازارها. You rememberیاد آوردن that Internetاینترنت?
مادر همه‌ی بازارهاست. اینترنت رو یادتون میاد؟
15:05
Well, I'll tell you what. Greenسبز technologiesفن آوری ها -- going greenسبز --
بذارید به‌تون بگم. تکنولوژی‌های سبز-- در حال سبز شدن--
15:09
is biggerبزرگتر than the Internetاینترنت.
از اینترنت بزرگ‌تر هستند.
15:13
It could be the biggestبزرگترین economicاقتصادی opportunityفرصت of the 21stخیابان centuryقرن.
می‌تونه بزرگ‌ترین فرصت اقتصادی قرن بیست و یکم باشه.
15:14
Moreoverعلاوه بر این, if we succeedموفق باش, it's going to be
و اگر ما موفق بشیم، بزرگ‌ترین تحول در
15:18
the mostاکثر importantمهم transformationدگرگونی for life on the planetسیاره sinceاز آنجا که,
حیات روی سیاره بعد از -- اونطور که بیل می‌گه--
15:20
as Billبیل Joyشادی saysمی گوید, we wentرفتی from methaneمتان to oxygenاکسیژن in the atmosphereاتمسفر.
جای‌گزینی متان با اکسیژن در اتمسفر، اتفاق خواهد افتاد.
15:24
Now, here'sاینجاست the hardسخت questionسوال, if the trajectoryمسیر of all the world'sجهان
حالا سوال سخت اینه که، اگر تلاش همه‌ی شرکت‌ها،
15:28
companiesشرکت ها and individualsاشخاص حقیقی and policiesسیاست های and innovationنوآوری
افراد و همه‌ی سیاست‌ها و نوآوری‌های دنیا
15:33
is not going to be enoughکافی, what are we going to do? I don't know.
کافی نخواهد بود، پس چی کار کنیم؟ من نمی‌دونم.
15:37
Everyoneهر کس here caresمراقب باش about changingتغییر دادن the worldجهان
همه‌ی افراد این جا به تغییر دادن دنیا اهمیت می‌دن
15:45
and has madeساخته شده a differenceتفاوت in that one way or anotherیکی دیگر.
و هر کدوم از راهی تغییری ایجاد کرده‌ان.
15:48
So, our call to actionعمل -- my call to you --
پس فراخوان ما برای اقدام- فراخوان من برای اقدام-
15:51
is for you to make going greenسبز your nextبعد bigبزرگ thing, your gigفرهاد.
برای اینه که سبز شدن برنامه‌ی بعدی‌تون باشه برای ایجاد یک تغییر بزرگ.
15:55
What can you do? You can personallyشخصا get carbonکربن neutralخنثی.
چه کار می‌تونید بکنید؟ می‌تونید شخصا بی‌کربن بشید.
16:02
Go to ClimateCrisisClimateCrisis.orgاردن or CarbonCalculatorCarbonCalculator.comکام
به ClimateCrisis.org یا CarbonCalculator.com سری بزنید
16:08
and buyخرید carbonکربن creditsوام. You could joinپیوستن other leadersرهبران in mandatingمجوز,
و حساب‌های کربن بخرید. می‌تونید به رهبران جنبش
16:12
lobbyingلابی for mandatedمجاز capکلاه لبه دار and tradeتجارت in U.S. greenhouseگلخانه ای gasگاز reductionsکاهش.
تصویب قوانین کاهش گازهای گل‌خانه‌ای آمریکا بپیوندید.
16:17
There's sixشش billsصورتحساب right now in Congressکنگره. Let's get one of them passedگذشت.
الان چهار لایحه در کنگره مطرحه. بیاید یکی از اون‌ها رو تصویب کنیم.
16:22
And the mostاکثر importantمهم thing you can do, I think,
و مهم‌ترین کاری که شما می‌تونید انجام بدید اینه که
16:27
is to use your personalشخصی powerقدرت and your RolodexRolodex
از قدرت شخصی‌تون و از آشناهاتون استفاده کنید
16:29
to leadسرب your businessکسب و کار, your institutionموسسه, in going greenسبز.
تا کسب‌وکار خودتون رو به سمت سبز شدن ببرید.
16:31
Do it like Wal-Martوال مارت, get it to go greenسبز
مثل وال‌مارت سبز بشید.
16:35
for its customersمشتریان and its suppliersتامین کنندگان and for itselfخودش.
به خاطر مشتری‌هاتون، تامین‌کننده‌هاتون و به خاطر خودتون.
16:37
Really think outsideخارج از the boxجعبه.
مرزهارو بشکونید.
16:42
Can you imagineتصور کن what it would be like if Amazonآمازون or eBayای بی or Googleگوگل
می‌تونید تصور کنید اگه آمازون، ای بی یا گوگل
16:44
or Microsoftمایکروسافت or Appleسیب really wentرفتی greenسبز and you causedباعث that to happenبه وقوع پیوستن?
یا مایکروسافت یا اپل واقعن سبز می‌شدن و شما باعث این اتفاق بودید؟
16:49
It could be biggerبزرگتر than Wal-Martوال مارت.
می‌تونیم از وال‌مارت هم فراتر بریم.
16:54
I can't wait to see what we TEDstersTEDsters do about this crisisبحران.
مشتاقانه منتظرم ببینم ما تدی‌ها درباره‌ی این بحران چی کار می‌کنیم.
16:59
And I really, really hopeامید that we multiplyتکثیر کردن all of our energyانرژی,
و من واقعن، واقعن امیدوارم که همه‌مون انرژی‌مون رو
17:05
all of our talentاستعداد and all of our influenceنفوذ to solveحل this problemمسئله.
استعدادمون رو و همه‌ی نفوذمون رو ضرب در هم کنیم تا این مشکل رو حل کنیم.
17:09
Because if we do, I can look forwardرو به جلو
چون اگر این کار رو بکنیم، می‌تونم برای مکالمه‌ای که بیست سال بعد
17:24
to the conversationگفتگو I'm going to have with my daughterفرزند دختر in 20 yearsسالها.
با دخترم خواهم داشت ثانیه‌شماری کنم.
17:30
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق حضار)
17:34
Translated by Safoora Yousefi
Reviewed by Maral Salehi

▲Back to top

About the speaker:

John Doerr - Venture capitalist
John Doerr, Silicon Valley's legendary moneyman, is afraid of eco-apocalypse. After building his reputation (and a considerable fortune) investing in high-tech successes, he's turning his focus toward green technologies, and hoping it isn't too late.

Why you should listen

John Doerr, a partner in famed VC firm Kleiner Perkins Caufield & Byers, made upwards of $1 billion picking dot-com stars like Amazon, Google, Compaq and Netscape. (He also picked some flops, like Go Corporation and the scandal-ridden MyCFO.com.) He was famously quoted saying, "The Internet is the greatest legal creation of wealth in history," right before the dot-com crash. However, his business prowess earned him an appointment on President Obama's Economic Advisory Board in 2009 following the economic downturn. 

But now he's back, warning that carbon-dioxide-sputtering, gas-powered capitalism will destroy us all, and that going green may be the "biggest economic opportunity of the 21st century." So Kleiner Perkins has invested $200 million in so-called greentech, a combination of startups that are pioneering alternative energy, waste remediation and other schemes to prevent the coming environmental calamity. But Doerr is afraid that it might be too little, too late.

More profile about the speaker
John Doerr | Speaker | TED.com