English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Mariano Sigman: Your words may predict your future mental health

Мариано Сигман: Вашите зборови можат да го предвидат вашето ментално здравје

Filmed:
2,657,735 views

Може ли, начинот на кој зборуваш и пишуваш денес, да го предвиди твоето идно ментално здравје, па дури и настанокот на психоза? Во овој фасцинантен говор, невронаучникот Мариано Сигман се навраќа на древна Грција и потеклото на интроспекцијата за да покаже како зборовите говорат за нашиот внатрешен живот. Воедно, тој зборува за алгоритам кој ги мапира зборовите и кој би можел да ја предвиди појавата на шизофренија. "Во иднина можеби ќе имаме многу поразлична дијагностика на менталното здравје," вели Сигман, "базирана на објективна, квантитативна и автоматизирана анализа на зборовите кои ги пишуваме и на оние кои ги изговараме."

- Neuroscientist
In his provocative, mind-bending book "The Secret Life of the Mind," neuroscientist Mariano Sigman reveals his life’s work exploring the inner workings of the human brain. Full bio

We have historical records that allow us
to know how the ancient Greeks dressed,
Имаме историски записи од кои знаеме
како се облекувале древните грци,
00:13
how they lived,
како живееле,
00:18
how they fought ...
како се бореле ...
00:19
but how did they think?
но како размислувале?
00:21
One natural idea is that the deepest
aspects of human thought --
Постои сфаќање кое вели дека
суштината на човечката мисла --
00:23
our ability to imagine,
нашата способност да замислуваме,
00:27
to be conscious,
да бидеме свесни,
00:29
to dream --
да сонуваме --
00:31
have always been the same.
отсекогаш била иста.
00:32
Another possibility
Другото сфаќање
00:34
is that the social transformations
that have shaped our culture
е дека социјалните трансформации
кои ја обликувале нашата култура
00:36
may have also changed
the structural columns of human thought.
истовремено ја промениле и
структурата на човечката мисла.
00:40
We may all have different
opinions about this.
Постојат различни мислења
за ова.
00:44
Actually, it's a long-standing
philosophical debate.
Всушност, ова е долга филозофска
дебата.
00:47
But is this question
even amenable to science?
Но, дали ова прашање е воопшто
податливо за науката?
00:50
Here I'd like to propose
Исто како што можеме да го реконструираме
00:54
that in the same way we can reconstruct
how the ancient Greek cities looked
изгледот на древните грчки градови,
00:57
just based on a few bricks,
користејќи само неколку тули,
01:02
that the writings of a culture
are the archaeological records,
можеме и да ја реконструираме човечката
мисла, овојпат користејќи
01:04
the fossils, of human thought.
ги записите на културата.
01:08
And in fact,
Всушност,
01:11
doing some form of psychological analysis
правејќи еден вид на психолошка анализа
01:13
of some of the most ancient
books of human culture,
на некои од најдревните книги
на човечката култура,
01:15
Julian Jaynes came up in the '70s
with a very wild and radical hypothesis:
Џулијан Џејнс, во 70-тите, предложил
многу необична и радикална теза:
01:18
that only 3,000 years ago,
дека само пред 3.000 години,
01:24
humans were what today
we would call schizophrenics.
луѓето биле она што денес
го нарекуваме шизофреничари.
01:27
And he made this claim
Ова тврдење го поткрепил
01:33
based on the fact that the first
humans described in these books
со фактот дека во овие книги
биле опишани луѓе,
01:35
behaved consistently,
од различни традиции и од
различни краеви на светот,
01:38
in different traditions
and in different places of the world,
кои се однесувале така како
01:40
as if they were hearing and obeying voices
да слушаат и им се покоруваат на гласови
01:43
that they perceived
as coming from the Gods,
за кои мислеле дека доаѓаат од Боговите,
01:47
or from the muses ...
или од музите ...
01:50
what today we would call hallucinations.
ова денес го нарекуваме халуцинации.
01:52
And only then, as time went on,
И како што одминувало времето,
01:55
they began to recognize
that they were the creators,
луѓето почнале да сфаќаат дека
тие се креаторите,
01:58
the owners of these inner voices.
дека гласовите се всушност нивни.
02:02
And with this, they gained introspection:
И на овој начин, тие стекнале
интроспекција:
02:05
the ability to think
about their own thoughts.
способноста да размислуваат
за нивните мисли.
02:08
So Jaynes's theory is that consciousness,
Теоријата на Џејнс е дека свесноста,
02:11
at least in the way we perceive it today,
барем онака како што ја дефинираме денес,
02:15
where we feel that we are the pilots
of our own existence --
она чувство дека ние управуваме со
нашето постоење --
02:18
is a quite recent cultural development.
е прилично скорашен производ
на културниот развој.
02:21
And this theory is quite spectacular,
Теоријава е прилично спектакуларна,
02:25
but it has an obvious problem
но очигледно има проблем,
02:27
which is that it's built on just a few
and very specific examples.
а тоа е дека се базира само на неколку
многу специфични примери.
02:28
So the question is whether the theory
Оттука, прашањето е дали теоријата,
02:33
that introspection built up in human
history only about 3,000 years ago
која вели дека интроспекцијата се појавила
пред само 3.000,
02:34
can be examined in a quantitative
and objective manner.
може да биде испитана на квантитативен
и објективен начин.
02:39
And the problem of how
to go about this is quite obvious.
Очигледно е дека не е лесно
да се тестира оваа теза.
02:43
It's not like Plato woke up one day
and then he wrote,
Многу би ни било полесно
доколку Платон се разбудил и напишал,
02:47
"Hello, I'm Plato,
"Здраво, јас сум Платон,
02:50
and as of today, I have
a fully introspective consciousness."
и од денес јас имам целосно
интроспективна свесност."
02:52
(Laughter)
(Смеа)
02:55
And this tells us actually
what is the essence of the problem.
Ова всушност ни кажува што
е суштината на проблемот.
02:57
We need to find the emergence
of a concept that's never said.
Треба да откриеме како настанал
концепт што никогаш не бил изговорен.
03:01
The word introspection
does not appear a single time
Зборот интроспекција не се појавува
ниту еднаш
03:06
in the books we want to analyze.
во книгите кои сакаме да ги анализираме.
03:10
So our way to solve this
is to build the space of words.
Ние ова го решивме така што го
создадовме просторот на зборови.
03:13
This is a huge space
that contains all words
Ова е огромен простор
кој ги содржи сите зборови
03:18
in such a way that the distance
between any two of them
на таков начин што растојанието
помеѓу било кои два збора
03:21
is indicative of how
closely related they are.
ни кажува колку тие се поврзани.
03:24
So for instance,
На пример,
03:28
you want the words "dog" and "cat"
to be very close together,
зборовите "куче" и "мачка" би требало
да се многу блиску еден до друг,
03:29
but the words "grapefruit" and "logarithm"
to be very far away.
но зборовите "грејпфрут" и "логаритам"
би требало да се многу далеку.
03:32
And this has to be true
for any two words within the space.
Ова важи за било кои два збора во
рамки на просторот.
03:36
And there are different ways
that we can construct the space of words.
Исто така, на повеќе начини можеме
да го конструираме просторот.
03:41
One is just asking the experts,
Можеме да ги прашаме стручњаците,
03:44
a bit like we do with dictionaries.
исто како кога прегледуваме речник.
03:46
Another possibility
Или пак можеме
03:48
is following the simple assumption
that when two words are related,
да се водиме од претпоставката
дека кога два збора се поврзани,
03:50
they tend to appear in the same sentences,
тие се појавуваат во исти реченици,
03:54
in the same paragraphs,
во исти пасуси,
03:56
in the same documents,
во исти документи,
03:57
more often than would be expected
just by pure chance.
многу почесто отколку ако
е чиста случајност.
03:59
And this simple hypothesis,
Оваа едноставна хипотеза,
04:04
this simple method,
овој едноставен метод,
04:06
with some computational tricks
користејќи програмерски трикови
04:07
that have to do with the fact
оти станува збор за многу
04:09
that this is a very complex
and high-dimensional space,
сложен повеќе-димензионален
простор,
04:10
turns out to be quite effective.
излезе дека е доста ефикасен.
04:13
And just to give you a flavor
of how well this works,
Само за да видите колку добро
функционира ова,
04:16
this is the result we get when
we analyze this for some familiar words.
ова е резултатот кој го добиваме кога
ќе анализираме некои познати зборови.
04:18
And you can see first
Најпрвин може да видите
04:23
that words automatically organize
into semantic neighborhoods.
дека зборовите автоматски се организираат
во семантички групи.
04:24
So you get the fruits, the body parts,
Имате овошје, делови на телото,
04:28
the computer parts,
the scientific terms and so on.
компјутерски делови, научните
термини итн.
04:30
The algorithm also identifies
that we organize concepts in a hierarchy.
Алгоритамот ни кажува дека ние и
хиерархиски ги организираме концептите.
04:33
So for instance,
На пример,
04:37
you can see that the scientific terms
break down into two subcategories
може да видите дека научните термини
се групираат во две подкатегории,
04:39
of the astronomic and the physics terms.
термини од астрономијата и
од физиката.
04:42
And then there are very fine things.
Потоа имате многу суптилни работи.
04:45
For instance, the word astronomy,
На пример, зборот астрономија,
04:47
which seems a bit bizarre where it is,
кој навидум е на чудна локација,
04:49
is actually exactly where it should be,
е всушност токму онаму каде
што треба да биде,
04:51
between what it is,
помеѓу она што е,
04:53
an actual science,
наука
04:55
and between what it describes,
и помеѓу она што го опишува,
04:56
the astronomical terms.
астрономски термини.
04:57
And we could go on and on with this.
И вака можеме до бескрај.
05:00
Actually, if you stare
at this for a while,
Всушност, ако се задлабочите
во ова,
05:02
and you just build random trajectories,
и почнете да правите шеми,
05:04
you will see that it actually feels
a bit like doing poetry.
ќе имате чувство како да
пишувате поезија.
05:06
And this is because, in a way,
А тоа е така затоа што, на некој начин,
05:10
walking in this space
is like walking in the mind.
да чекориш во овој простор
е како да чекориш во умот.
05:11
And the last thing
И последното е
05:16
is that this algorithm also identifies
what are our intuitions,
дека овој алгоритам
ги потврдува нашите претпоставки
05:17
of which words should lead
in the neighborhood of introspection.
за тоа кои зборови би требало да
се најмногу поврзани со интроспекцијата.
05:21
So for instance,
На пример,
05:25
words such as "self," "guilt,"
"reason," "emotion,"
зборови како "себство," "вина,"
"разум," "емоција,"
05:26
are very close to "introspection,"
се многу блиску до "интроспекција,"
05:30
but other words,
но други зборови,
05:32
such as "red," "football,"
"candle," "banana,"
како "црвена," "фудбал," "свеќа,"
"банана,"
05:33
are just very far away.
се многу далеку.
05:36
And so once we've built the space,
Откако ќе го изградиме просторот,
05:38
the question of the history
of introspection,
прашањето за потеклото
на интроспекцијата,
05:40
or of the history of any concept
или потеклото на било кој концепт
05:43
which before could seem abstract
and somehow vague,
кое претходно можеби изгледало
апстрактно или некако нејасно,
05:46
becomes concrete --
сега станува конкретно --
05:50
becomes amenable to quantitative science.
станува податливо за
квантитивно изучување.
05:52
All that we have to do is take the books,
Се што треба да направиме е да
ги земеме книгите,
05:56
we digitize them,
да ги дигитализираме,
05:59
and we take this stream
of words as a trajectory
да ги извадиме зборовите
06:00
and project them into the space,
да ги проектираме во просторот,
06:03
and then we ask whether this trajectory
spends significant time
и да се запрашаме која група на
зборови кружи најдолго и најблиску
06:05
circling closely to the concept
of introspection.
околку концептот интроспекција.
06:09
And with this,
На овој начин,
06:12
we could analyze
the history of introspection
можеме да ја анализираме
историјата на интроспекцијата
06:13
in the ancient Greek tradition,
во древната грчка традиција,
06:16
for which we have the best
available written record.
за која имаме најдобри
пишани записи.
06:18
So what we did is we took all the books --
Значи ги зедовме сите книги --
06:21
we just ordered them by time --
ги подредивме според времето --
06:23
for each book we take the words
од секоја книга ги извадивме зборовите,
06:26
and we project them to the space,
ги проектиравме во просторот,
06:27
and then we ask for each word
how close it is to introspection,
и потоа гледавме колку секој збор
е блиску до интроспекцијата,
06:29
and we just average that.
и пресметувавме просек.
06:33
And then we ask whether,
as time goes on and on,
Потоа, се запрашавме дали,
како што одминува времето,
06:34
these books get closer,
and closer and closer
овие книги се приближуваат
сѐ повеќе и повеќе
06:37
to the concept of introspection.
до концептот интроспекција.
06:41
And this is exactly what happens
in the ancient Greek tradition.
И токму тоа се случува
во рамки на древната грчка традиција.
06:42
So you can see that for the oldest books
in the Homeric tradition,
Може да видите дека најстарите книги
од времето на Хомер,
06:47
there is a small increase with books
getting closer to introspection.
се малку поврзани со интроспекцијата.
06:50
But about four centuries before Christ,
Но отприлика четири века пред
нашата ера,
06:54
this starts ramping up very rapidly
to an almost five-fold increase
настанува драстично приближување,
книгите од овој период
06:56
of books getting closer,
and closer and closer
пет пати се поблиску до
07:01
to the concept of introspection.
концептот интроспекција.
07:03
And one of the nice things about this
И интересно е тоа
07:06
is that now we can ask
што сега, истото ова
07:08
whether this is also true
in a different, independent tradition.
можеме да го испитаме и во
други традиции.
07:09
So we just ran this same analysis
on the Judeo-Christian tradition,
Истата оваа анализа ја спроведовме
и во Јудео-Христијанската традиција,
07:14
and we got virtually the same pattern.
и ја откривме буквално истата шема.
07:18
Again, you see a small increase
for the oldest books in the Old Testament,
И повторно, најстарите книги од
Стариот Завет се малку поврзани,
07:21
and then it increases much more rapidly
а потоа книгите од Новиот Завет
се приближуваат брзо
07:26
in the new books of the New Testament.
и се многу поблиску до интроспекцијата.
07:28
And then we get the peak of introspection
И тогаш го имаме врвот на интроспекцијата
07:30
in "The Confessions of Saint Augustine,"
во "Исповедите на Свети Августин,"
07:32
about four centuries after Christ.
четири века после Исус Христос.
07:34
And this was very important,
И ова е многу важно,
07:36
because Saint Augustine
had been recognized by scholars,
зашто Свети Августин, се смета,
од страна на научниците,
07:38
philologists, historians,
филолозите, историчарите,
07:42
as one of the founders of introspection.
како еден од основачите
на интроспекцијата.
07:44
Actually, some believe him to be
the father of modern psychology.
Всушност, некои сметаат дека тој
е таткото на модерната психологија.
07:47
So our algorithm,
Значи нашиот алгоритам,
07:51
which has the virtue
of being quantitative,
кој како предност го има тоа
што е квантитативен,
07:52
of being objective,
објективен,
07:55
and of course of being extremely fast --
и се разбира, исклучиво брз --
07:57
it just runs in a fraction of a second --
пресметува во дел од секундата --
07:59
can capture some of the most
important conclusions
може да ги искристализира најважните
заклучоци
08:01
of this long tradition of investigation.
од ова долго истражување.
08:05
And this is in a way
one of the beauties of science,
На некој начин ова е убавината
на науката,
08:08
which is that now this idea
can be translated
сега оваа идеја може да се преведе
08:11
and generalized to a whole lot
of different domains.
и да се воопшти во многу
други подрачја.
08:15
So in the same way that we asked
about the past of human consciousness,
Исто онака како што прашувавме за
минатото на човековата свесност,
08:18
maybe the most challenging question
we can pose to ourselves
сега можеме да си го поставиме можеби
најпредизвикувачкото прашање,
08:23
is whether this can tell us something
about the future of our own consciousness.
дали оваа метода може да ни каже
нешто за иднината на нашата свесност.
08:26
To put it more precisely,
Да бидам попрецизен,
08:31
whether the words we say today
дали зборовите кои денес ги изговараме
08:33
can tell us something
of where our minds will be in a few days,
можат да ни кажат за тоа каде
ќе бидат нашите умови за неколку дена,
08:35
in a few months
за неколку месеци
08:40
or a few years from now.
или за неколку години од сега.
08:41
And in the same way many of us
are now wearing sensors
И исто како што многумина од нас
сега носат сензори
08:43
that detect our heart rate,
за мерење на пулсот,
08:46
our respiration,
на дишењето,
08:48
our genes,
на гените,
08:49
on the hopes that this may
help us prevent diseases,
во надеж дека ова ќе ни помогне
да спречиме болести,
08:51
we can ask whether monitoring
and analyzing the words we speak,
на истиот овој начин можеби, анализирањето
на зборовите кои ги изговараме,
08:55
we tweet, we email, we write,
твитаме, испраќаме, пишуваме,
08:58
can tell us ahead of time whether
something may go wrong with our minds.
ќе ни каже предвреме, дали нешто
не е во ред со нашиот ум.
09:01
And with Guillermo Cecchi,
И со Џилермо Сечи,
09:07
who has been my brother in this adventure,
мојот сопатник во оваа авантура,
09:08
we took on this task.
се нафативме на задачата.
09:11
And we did so by analyzing
the recorded speech of 34 young people
Го анализиравме снимениот
говор на 34 млади луѓе
09:14
who were at a high risk
of developing schizophrenia.
кои имаа висок ризик да заболат
од шизофренија.
09:19
And so what we did is,
we measured speech at day one,
Го меревме говорот во првиот наврат,
09:23
and then we asked whether the properties
of the speech could predict,
и потоа се запрашавме дали особините
на говорот можат да го предвидат,
09:26
within a window of almost three years,
во рамки на три години,
09:29
the future development of psychosis.
јавувањето на психоза.
09:32
But despite our hopes,
Но, и покрај нашите надежи,
09:35
we got failure after failure.
доживеавме неколку неуспеси.
09:37
There was just not enough
information in semantics
Едноставно немаше доволно
информации во семантиката
09:41
to predict the future
organization of the mind.
за да може да се предвиди
иднината на умот.
09:45
It was good enough
Можно беше да се разликуваат
09:48
to distinguish between a group
of schizophrenics and a control group,
шизофреничарите од нормалните
субјекти,
09:50
a bit like we had done
for the ancient texts,
слично како кај древните текстови,
09:54
but not to predict the future
onset of psychosis.
но не можеше да се предвиди
почетокот на психозата.
09:57
But then we realized
И тогаш ни текна
10:01
that maybe the most important thing
was not so much what they were saying,
дека можеби не е толку важно
што зборуваат
10:02
but how they were saying it.
туку како зборуваат.
10:07
More specifically,
Поточно,
10:09
it was not in which semantic
neighborhoods the words were,
не беше важно во која семантичка група
се нивните зборови,
10:10
but how far and fast they jumped
туку колку далеку и колку брзо скокаат
10:13
from one semantic neighborhood
to the other one.
од една семантичка група во друга.
10:16
And so we came up with this measure,
Оттука, смисливме една мерка,
10:19
which we termed semantic coherence,
која ја нарековме семантичка кохерентност,
10:21
which essentially measures the persistence
of speech within one semantic topic,
која во основа мери колку долго говорот се
задржува во рамки на една семантичка тема,
10:23
within one semantic category.
во рамки на една семантичка категорија.
10:28
And it turned out to be
that for this group of 34 people,
И излезе дека за оваа група од 34
луѓе,
10:31
the algorithm based on semantic
coherence could predict,
алгоритамот водејќи се од семантичката
кохерентност можеше да предвиди
10:35
with 100 percent accuracy,
со 100 процентна сигурност
10:39
who developed psychosis and who will not.
кој ќе развие психоза, а кој не.
10:41
And this was something
that could not be achieved --
Ова е нешто што не можеше
да се постигне --
10:44
not even close --
ниту одблизу --
10:47
with all the other
existing clinical measures.
со другите клинички мерки.
10:49
And I remember vividly,
while I was working on this,
И се сеќавам многу јасно,
додека работев на ова,
10:54
I was sitting at my computer
бев на мојот компјутер
10:58
and I saw a bunch of tweets by Polo --
кога видов еден куп твитови од Поло --
11:00
Polo had been my first student
back in Buenos Aires,
Поло ми беше прв студент
кога бев во Буенос Аирес,
11:03
and at the time
he was living in New York.
а кога се случи ова тој живееше
во Њујорк.
11:06
And there was something in this tweets --
Имаше нешто во неговите твитови --
11:08
I could not tell exactly what
because nothing was said explicitly --
не можев да кажам што бидејќи
немаше нешто очигледно --
11:10
but I got this strong hunch,
но ми се јави силно претчувство,
11:14
this strong intuition,
that something was going wrong.
силна интуиција, дека нешто не е
во ред.
11:16
So I picked up the phone,
and I called Polo,
Го кренав телефонот и му се јавив на Поло.
11:20
and in fact he was not feeling well.
Излезе дека не му е добро.
11:23
And this simple fact,
Овој едноставен факт,
11:25
that reading in between the lines,
читањето меѓу редови,
11:27
I could sense,
through words, his feelings,
тоа што преку неговите зборови ги
насетив неговите чувства,
11:29
was a simple, but very
effective way to help.
беше едноставен, но многу ефикасен
начин да помогнам.
11:34
What I tell you today
Она што сакам да ви кажам
11:37
is that we're getting
close to understanding
е дека сме се поблизу до решението
11:39
how we can convert this intuition
that we all have,
на тоа како да ја претвориме оваа
интуиција што сите ја имаме,
11:42
that we all share,
што сите ја делиме,
11:46
into an algorithm.
во алгоритам.
11:47
And in doing so,
Ако успееме,
11:50
we may be seeing in the future
a very different form of mental health,
во иднина можеби ќе имаме многу поразлична
дијагностика на менталното здравје,
11:51
based on objective, quantitative
and automated analysis
која ќе се заснова на објективна,
квантитативна и автоматизирана анализа
11:56
of the words we write,
на зборовите што ги пишуваме
12:01
of the words we say.
и на зборовите што ги изговараме.
12:03
Gracias.
Благодарам
12:05
(Applause)
(Аплауз)
12:06

▲Back to top

About the speaker:

Mariano Sigman - Neuroscientist
In his provocative, mind-bending book "The Secret Life of the Mind," neuroscientist Mariano Sigman reveals his life’s work exploring the inner workings of the human brain.

Why you should listen

Mariano Sigman, a physicist by training, is a leading figure in the cognitive neuroscience of learning and decision making. Sigman was awarded a Human Frontiers Career Development Award, the National Prize of Physics, the Young Investigator Prize of "College de France," the IBM Scalable Data Analytics Award and is a scholar of the James S. McDonnell Foundation. In 2016 he was made a Laureate of the Pontifical Academy of Sciences.

In The Secret Life of the Mind, Sigman's ambition is to explain the mind so that we can understand ourselves and others more deeply. He shows how we form ideas during our first days of life, how we give shape to our fundamental decisions, how we dream and imagine, why we feel certain emotions, how the brain transforms and how who we are changes with it. Spanning biology, physics, mathematics, psychology, anthropology, linguistics, philosophy and medicine, as well as gastronomy, magic, music, chess, literature and art, The Secret Life of the Mind revolutionizes how neuroscience serves us in our lives, revealing how the infinity of neurons inside our brains manufacture how we perceive, reason, feel, dream and communicate.

More profile about the speaker
Mariano Sigman | Speaker | TED.com