English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Siyanda Mohutsiwa: How young Africans found a voice on Twitter

Siyanda Mohutsiwa: Hvordan unge afrikanere fant en stemme på Twitter

Filmed:
1,041,500 views

Hva kan en ung jente oppnå med en idé, en internettforbindelse og litt kreativitet? Det var alt Siyanda Mohutsiwa trengte for å forene unge afrikanske stemmer på en helt ny måte. Hør her hvordan Mohutsiwa og andre unge mennesker over hele kontinentet bruker sosiale media til å beseire grenser og hindringer, og få noe de så lenge har måttet ta med makt: en stemme.

- Writer
When her hashtag #IfAfricaWasABar went viral, Botswana writer Siyanda Mohutsiwa triggered a lighthearted but electrifying discussion of some serious African issues. Full bio

It beganbegynte with one questionspørsmål:
Det begynte med ett spørsmål:
00:12
If AfricaAfrika was a barBar, what would
your countryland be drinkingdrikkevann or doing?
Hvis Afrika var en bar, hva ville
ditt land drikke, eller drive med?
00:17
I kickedsparket it off with a guessGjett
about SouthSør AfricaAfrika,
Jeg satte det hele i gang
idet jeg gjettet om Sør-Afrika,
00:23
whichhvilken wasn'tvar ikke exactlynøyaktig
accordingi henhold to the rulesregler
noe som ikke var
helt i tråd med reglene,
00:26
because SouthSør Africa'sAfrika not my countryland.
fordi Sør-Afrika ikke er landet mitt.
00:28
But alludingsamband to the country'slandets
continualkontinuerlig attemptsforsøk
Men i en referanse
til landets vedvarende forsøk
00:31
to buildbygge a postracialpostracial societysamfunn
å bygge opp et post-rasistisk samfunn
00:34
after beingå være ravagedherjet
for decadestiår by apartheidapartheid,
etter å ha vært hjemsøkt
i flere tiår av apartheid,
00:37
I tweetedtweeted, #ifafricawasabarifafricawasabar SouthSør AfricaAfrika
would be drinkingdrikkevann all kindstyper of alcoholalkohol
twitret jeg #ifafricawasabar,
ville landet drikke alle mulige drinker
00:40
and beggingtigge them
to get alonglangs in its stomachmage.
og deretter be dem pent
å holde ut sammen i magen.
00:46
And then I waitedventet.
Og så satt jeg og ventet.
00:50
And then I had that funnymorsom feelingfølelse
where I wonderedlurte på if I crossedkrysset the linelinje.
Og jeg hadde den merkelige følelsen
av å kanskje ha tråkket over en grense.
00:52
So, I sentsendt out a few other tweetsTweets
about my ownegen countryland
Altså sendte jeg noen tweets
om mitt eget land
00:56
and a few other AfricanAfrikanske countriesland
I'm familiarfortrolig with.
og noen andre afrikanske land
jeg er godt kjent med.
00:59
And then I waitedventet again,
Og så ventet jeg på nytt,
01:02
but this time
men denne gangen
01:03
I readlese throughgjennom almostnesten everyhver tweettweet
I had ever tweetedtweeted
leste jeg gjennom praktisk alle tweets
jeg noen gang hadde skrevet
01:05
to convinceoverbevise myselfmeg selv,
for å overbevise meg selv, nei,
01:08
no, to remindminne om myselfmeg selv that I'm really funnymorsom
for å minne meg selv om at jeg er morsom
01:10
and that if nobodyingen getsblir it, that's fine.
og hvis ingen skjønner det, er det greit.
01:14
But luckilyheldigvis,
Men heldigvis
01:18
I didn't have to do that for very long.
måtte jeg ikke vente lenge.
01:20
Very soonsnart, people were participatingdeltakende.
Meget snart deltok folk.
01:22
In factfaktum, by the endslutt of that weekuke in JulyJuli,
Faktisk hadde mot slutten
av den juli-uken,
01:26
the hashtaghashtag #ifafricawasabarifafricawasabar
hashtaggen #ifafricawasabar
01:29
would have garneredfått around 60,000 tweetsTweets,
allerede samlet rundt 60.000 tweets,
01:32
litlit up the continentkontinent
satt kontinentet i fyr og flamme
01:35
and madelaget its way to publicationspublikasjoner
all over the worldverden.
og funnet sin vei inn i media
over hele verden.
01:37
People were usingved hjelp av the hashtaghashtag
to do manymange differentannerledes things.
Folk brukte hashtaggen
til mange forskjellige formål.
01:41
To pokedytt funmoro at theirderes stereotypesstereotyper:
For å more seg over sine stereotyper:
01:45
[#IfAfricaWasABarIfAfricaWasABar
NigeriaNigeria would be outsideutenfor explainingforklare
[#IfAfricaWasABar,
er Nigeria den som står ute, og sier
01:47
that he will paybetale the entranceinngang feeavgift,
han vil betale for å komme inn,
01:50
all he needsbehov is
the bouncer'sdørvakts accountkonto detailsdetaljer.]
han bare trenger dørvaktens
bankkonto og passord.
01:51
(LaughterLatter)
(Latter)
01:54
To criticizekritisere governmentregjering spendingutgifter:
For å kritisere statens pengebruk:
01:55
[#ifafricawasabarifafricawasabar SouthSør AfricaAfrika would be
orderingbestilling bottlesflasker it can't pronounceuttale
[#ifafricawasabar, er Sør-Afrika den som
bestiller ting han ikke kan uttale
01:58
runningløping a tabtab it won'tvil ikke be ablei stand to paybetale]
og får en regning han ikke kan betale]
02:01
To make lightlett of geopoliticalgeopolitiske tensionsspenninger:
For å lette på geopolitiske spenninger:
02:03
[#IfAfricaWasABarIfAfricaWasABar
SouthSør SudanSudan would be the newny guy
[#IfAfricaWasABar, er Sør-Sudan
den nye fyren
02:06
with seriousseriøs angersinne managementledelse issuesproblemer.]
med alvorlige sinnemestringsproblemer.]
02:08
To remindminne om us that even in AfricaAfrika
For å minne oss at også i Afrika
02:10
there are some countriesland
we don't know existeksistere:
er det noen land
vi ikke vet at eksisterer:
02:12
[#IfAfricaWasABarIfAfricaWasABar
LesothoLesotho would be that personperson
[#IfAfricaWasABar, er Lesotho den personen
02:15
who nobodyingen really knowsvet
but is always in the picturesbilder.]
som ingen egentlig kjenner,
men som alltid er med på bildene.]
02:17
And alsoogså to make funmoro of the countriesland
that don't think that they're in AfricaAfrika:
Og også for å spøke med de landene
som selv tror de ikke ligger i Afrika:
02:20
[#IfAfricaWasABarIfAfricaWasABar EgyptEgypt, LibyaLibya,
TunisiaTunisia, AlgeriaAlgerie and MoroccoMarokko
[#IfAfricaWasABar, ville Egypt, Libya,
Tunisia, Algerie
02:24
be like "What the hellhelvete
are we doing here?!!"]
og Marokko si: "Hva i huleste
gjør vi her?!!]
02:27
(LaughterLatter)
(Latter)
02:30
And to noteMerk the countriesland
that had madelaget a bigstor turnaroundsnu:
Og for å hedre de landene som
virkelig har klart å få det til:
02:32
[#ifAfricawasabarifAfricawasabar
RwandaRwanda would be that girlpike
[#ifAfricawasabar, er Rwanda den der jenta
02:36
that comeskommer with no moneypenger and no transporttransportere
but leavesblader drunkfull, happylykkelig and richrik]
som kommer uten penger og uten skyss
men som går hjem full, lykkelig og rik]
02:38
But mostmest importantlyviktigst,
Men aller viktigst var, at folk
02:41
people were usingved hjelp av the hashtaghashtag to connectkoble.
brukte hashtaggen for å komme i kontakt.
02:44
People were connectingkobler til
over theirderes AfricannessAfricanness.
Mennesker snakket sammen
om deres afrikanskhet.
02:47
So for one weekuke in JulyJuli,
Altså ble Twitter en hel juli-uke lang,
02:51
TwitterTwitter becameble til a realekte AfricanAfrikanske barBar.
en ekte afrikansk pub.
02:53
And I was really thrilledbegeistret,
Og jeg ble skikkelig glad,
02:57
mainlyhovedsakelig because I realizedrealisert
that Pan-AfricanismPan-Africanism could work,
fordi jeg skjønte
at panafrikanisme kunne funke,
02:59
that we had before us,
betweenmellom us, at our fingertipsfingertuppene
at vi hadde rett foran våre neser,
ved våre fingertuppene,
03:04
a platformplattform that just neededbehov for a smallliten sparkgnist
en plattform som med bare en liten gnist
03:09
to lightlett in us a hungersult for eachHver other.
kunne tenne en sult i oss for hverandre.
03:13
My nameNavn is SiyandaSiyanda MohutsiwaMohutsiwa,
Mitt navn er Siyanda Mohutsiwa,
03:17
I'm 22 yearsår oldgammel
jeg er 22 år gammel,
03:19
and I am Pan-AfricanistPan-Africanist by birthfødsel.
og jeg er født panafrikanist.
03:21
Now, I say I'm Pan-AfricanistPan-Africanist by birthfødsel
Nå sier jeg at jeg er født panafrikanist
03:24
because my parentsforeldre are
from two differentannerledes AfricanAfrikanske countriesland.
fordi mine foreldre er
fra to forskjellige afrikanske land.
03:26
My father'sfars from a countryland
calledkalt BotswanaBotswana in southernsør- AfricaAfrika.
Min far er fra et land
som heter Botswana, i sørlig Afrika.
03:30
It's only slightlylitt biggerstørre than GermanyTyskland.
Det er bare litt større enn Tyskland.
03:33
This yearår we celebratefeire
our 50thth yearår of stablestabil democracydemokrati.
I år feirer vi
50 år med stabilt demokrati.
03:36
And it has some very progressiveprogressive
socialsosial policiespolitikk.
Og landet har en tildels meget progressiv
sosial politikk.
03:41
My mother'smors countryland
is the KingdomStorbritannia of SwazilandSwaziland.
Mitt mors land
er kongeriket Swaziland.
03:44
It's a very, very smallliten countryland,
alsoogså in southernsør- AfricaAfrika.
Det er et meget, meget, lite land
også i det sørlige Afrika.
03:48
It is Africa'sAfrika last completefullstendig monarchykongerike.
Det er Afrikas siste riktige kongerike.
03:51
So it's been ruledhersket by a kingkonge
and a royalkongelig familyfamilie
Altså har det vært regjert av en konge
og et kongehus
03:55
in linelinje with theirderes traditiontradisjon,
i tråd med deres tradisjon
03:58
for a very long time.
i veldig lang tid.
03:59
On paperpapir, these countriesland
seemsynes very differentannerledes.
Teoretisk virker disse land
veldig forskjellige.
04:01
And when I was a kidkid,
I could see the differenceforskjell.
Og da jeg var et barn,
kunne jeg se forskjellen.
04:04
It rainedregnet a lot in one countryland,
it didn't rainregn quiteganske as much in the other.
Det regnet ofte i det ene land,
det regnet en del mindre i det andre.
04:08
But outsideutenfor of that,
I didn't really realizeinnse
Men bortsett fra det,
var jeg ikke klar over
04:12
why it matteredbetydde that my parentsforeldre
were from two differentannerledes placessteder.
hvorfor det betydde noe at mine foreldre
kom fra to forskjellige steder.
04:15
But it would go on
to have a very peculiarsæregne effecteffekt on me.
Men det skulle på sikt
ha et en spesiell virkning på meg.
04:19
You see, I was bornFødt in one countryland
Du skjønner, jeg ble født i det ene land
04:23
and raisedoppvokst in the other.
og vokste opp i det andre.
04:26
When we movedflyttet to BotswanaBotswana,
Da vi flyttet til Botswana,
04:28
I was a toddlerpjokk who spokesnakket fluentflytende SiSwatiSiSwati
var jeg et småbarn som snakket SiSwati
04:30
and nothing elseellers.
og ikke noe annet.
04:33
So I was beingå være introducedintrodusert to my newny home,
Altså ble jeg introdusert
til mitt nye hjem,
04:35
my newny culturalkulturell identityidentitet,
min nye kulturelle identitet,
04:37
as a completefullstendig outsideroutsider,
som en fullstendig utenforstående,
04:40
incapableikke i stand til of comprehendingforstå
anything that was beingå være said to me
ikke i stand å skjønne
noe av det som ble sagt til meg
04:42
by the familyfamilie and countryland whosehvem sin traditionstradisjoner
I was meantbetydde to movebevege seg forwardframover.
av familien og landet jeg skulle
videreføre arven av.
04:46
But very soonsnart, I would shedskur SiSwatiSiSwati.
Men ganske raskt kastet jeg SiSwati på bål.
04:51
And when I would go back to SwazilandSwaziland,
Og når jeg reiste tilbake til Swaziland,
04:55
I would be constantlystadig confrontedkonfrontert
by how very non-Swaziikke-Swazi I was becomingferd med å bli.
ble jeg stadig vekk gjort klar over
hvor sterkt ikke-Swazi jeg gradvis ble.
04:57
AddLegge til to that my entryinngang
into Africa'sAfrika privateprivat schoolskole systemsystem,
Det, tilsammen med min inntreden
i Afrikas private skolesystem,
05:02
whosehvem sin entirehel purposehensikt
is to beatslå the AfricannessAfricanness out of you,
hvis hele målsetning
er å banke afrikanskheten ut av deg,
05:06
and I would have
a very peculiarsæregne adolescenceoppvekst.
gjorde at jeg hadde
en eiendommelig pubertet.
05:10
But I think that my interestrenter
in ideasideer of identityidentitet was bornFødt here,
Men jeg tror at min interesse
for ideer om identitet stammer herfra,
05:14
in the strangerar intersectionkryss
of belongingtilhørighet to two placessteder at onceen gang
fra den merkelige kryssingen
det er å tilhøre to steder samtidig
05:20
but not really belongingtilhørighet
to eitherenten one very well
men å ikke tilhøre
ett av dem spesielt sterkt
05:24
and belongingtilhørighet to this vastenorme spacerom
in betweenmellom and around simultaneouslysamtidig.
og å tilhøre det store rommet
mellom dem, og rundt dem, samtidig.
05:27
I becameble til obsessedbesatt with the ideaidé
of a shareddelt AfricanAfrikanske identityidentitet.
Jeg ble oppslukt av ideen
om en felles afrikansk identitet.
05:33
SinceSiden then, I have continuedfortsatte
to readlese about politicspolitikk
Siden har jeg fortsatt
med å lese om politikk
05:40
and geographygeografi and identityidentitet
and what all those things mean.
og geografi og identitet
og hva alle disse tingene betyr.
05:43
I've alsoogså heldholdt on to a deepdyp curiositynysgjerrighet
about AfricanAfrikanske philosophiesfilosofier.
Jeg har også beholdt en dyp nysgjerrighet
på afrikanske filosofier.
05:46
When I beganbegynte to readlese,
Da jeg begynte å lese,
05:51
I gravitatedgravitated towardsmot the worksvirker
of blacksvart intellectualsintellektuelle
ble jeg trukket til verkene
fra svarte intellektuelle
05:52
like SteveSteve BikoBiko and FrantzFrantz FanonFanon,
som Steve Biko og Frantz Fanon,
05:56
who tackledhåndtert complexkomplekse ideasideer
som mestret komplekse ideer
05:58
like decolonizationAvkolonisering
and blacksvart consciousnessbevissthet.
som dekolonisering
og svart bevissthet.
06:00
And when I thought, at 14,
that I had digestedfordøyd these grandgrand ideasideer,
Og da jeg mente, da jeg var 14,
å ha fordøyd disse storslagne idéer,
06:03
I movedflyttet on to the speechestaler
of iconicikoniske AfricanAfrikanske statesmenstatsmenn
gikk jeg videre til talene
fra ikoniske afrikanske statsmenn
06:07
like BurkinaBurkina Faso'sFasos ThomasThomas SankaraSankara
som Burkina Fasos Thomas Sankara
06:12
and Congo'sCongo PatricePatrice LumumbaLumumba.
og Kongos Patrice Lumumba.
06:15
I readlese everyhver piecestykke of AfricanAfrikanske fictionskjønnlitteratur
that I could get my handshender on.
Jeg leste hvert verk av afrikansk fiksjon
som jeg kunne få fatt i.
06:17
So when TwitterTwitter camekom,
Og da Twitter kom,
06:21
I hoppedhoppet on with the enthusiasmentusiasme
of a teenagetenårings girlpike
sprang jeg ombord med begeistringen
til en tenåringsjente
06:23
whosehvem sin friendsvenner are supersuper, supersuper boredlei
of hearinghørsel about all this randomtilfeldig stuffting.
hvis venner synes det er håpløst kjedelig
med all dette sammenskrapte stoffet.
06:27
The yearår was 2011
Vi skrev året 2011
06:34
and all over southernsør- AfricaAfrika
and the wholehel continentkontinent,
og over hele det sørlige Afrika
og over hele kontinentet,
06:35
affordablerimelig datadata packagespakker
for smartphonessmartphones and InternetInternett surfingsurfing
ble betalbare datamengder
for smartphones og internettsurfing
06:38
becameble til much easierlettere to get.
mye lettere å få tak i.
06:42
So my generationgenerasjon, we were sendingsende
messagesmeldinger to eachHver other on this platformplattform
Min generasjon begynte å sende beskjeder
til hverandre på denne plattformen
06:45
that just neededbehov for 140 characterstegn
and a little bitbit of creativitykreativitet.
som trengte bare 140 tegn
og en smule kreativitet.
06:50
On long commutespendler to work,
På lange turer til og fra jobb,
06:55
in lecturesforelesninger that some of us
should have been payingbetale attentionoppmerksomhet to,
under forelesninger som noen av oss
burde ha vært oppmerksomme på,
06:57
on our lunchlunsj breakspauser,
under lunsjpausene våre,
07:01
we would communicatekommunisere as much as we could
kunne vi kommunisere så mye vi klarte
07:02
about the everydayhver dag realitiesrealiteter
of beingå være youngung and AfricanAfrikanske.
om hva det betydde i hverdagen
å være ung og afrikansk.
07:05
But of coursekurs, this luxuryluksus
was not availabletilgjengelig to everybodyalle.
Men denne luksusen var selvfølgelig
ikke tilgjengelig for alle.
07:08
So this meantbetydde that if you were
a teenagetenårings girlpike in BotswanaBotswana
Og det betydde at, hvis du var
en tenåringsjente i Botswana,
07:12
and you wanted
to have funmoro on the InternetInternett,
og du ville ha
litt moro på internett,
07:16
one, you had to tweettweet in EnglishEngelsk.
måtte du for det første tvitre på engelsk.
07:18
Two, you had to followFølg more than just
the threetre other people you knewvisste onlinepå nett.
For det andre måtte du følge flere enn
de tre andre du kjente online fra før.
07:20
You had to followFølg SouthSør AfricansAfrikanere,
ZimbabweansZimbabwere, GhanaiansGhanaians, NigeriansNigerianere.
Du måtte følge sørafrikanere,
zimbabwere, ghanesere, nigerianere.
07:25
And suddenlyplutselig, your wholehel worldverden openedåpnet up.
Og plutselig åpnet hele verden din seg.
07:30
And my wholehel worldverden did openåpen up.
Og min hele verden åpnet seg faktisk.
07:33
I followedfulgte vibrantlevende AfricansAfrikanere
who were travellingreiser around the continentkontinent,
Jeg fulgte rastløse afrikanere
som reiste rundt gjennom kontinentet,
07:35
takingta picturesbilder of themselvesdem selv
som tok bilder av seg selv
07:39
and postingposting them
underunder the hashtaghashtag #myafricamyafrica.
og publiserte dem
under hashtaggen #myafrica.
07:41
Because at that time,
For, på det tidspunktet,
07:44
if you were to searchSøke AfricaAfrika
on TwitterTwitter or on GoogleGoogle
hvis du søkte "Afrika"
på Twitter eller på Google
07:45
or any kindsnill of socialsosial mediamedia,
eller på hvilken som helst sosiale media,
07:48
you would think that the entirehel continentkontinent
was just picturesbilder of animalsdyr
ville du tro at hele kontinentet
var bare bilder av ville dyr
07:51
and whitehvit guys drinkingdrikkevann cocktailscocktailer
in hotelhotell resortsskianlegg.
og hvite menn som drikker cocktails
i hoteller.
07:55
(LaughterLatter)
(Latter)
07:58
But AfricansAfrikanere were usingved hjelp av this platformplattform
Men afrikanere brukte denn plattformen
08:00
to take some kindsnill of ownershipeie
of the tourismturisme sectorssektorer.
for så å si erobre
turisme-industrien.
08:03
It was AfricansAfrikanere takingta selfiesselfies
on the beachesstrender of NigeriaNigeria.
Det var afrikanere som tok selfies
på strendene i Nigeria.
08:07
It was AfricansAfrikanere
in cocktailcocktail barsbarer in NairobiNairobi.
Det var afrikanere
i cocktailbarene i Nairobi.
08:11
And these were the samesamme AfricansAfrikanere
that I beganbegynte to meetmøte
Og det var de samme afrikanere
som jeg begynte å møte
08:15
in my ownegen travelsreiser around the continentkontinent.
på mine egne rundreiser på kontinentet.
08:17
We would discussdiskutere AfricanAfrikanske literaturelitteratur,
politicspolitikk, economicøkonomisk policyPolitikk.
Vi diskuterte afrikansk litteratur,
politikk, økonomisk politikk.
08:20
But almostnesten invariablyalltid, everyhver singleenkelt time,
Men så godt som alltid, hver eneste gang,
08:25
we would endslutt up discussingdiskutere TwitterTwitter.
kom vi til å diskutere Twitter.
08:29
And that's when I realizedrealisert what this was.
Og da jeg ble klar over hva dette var.
08:32
We were standingstående in the middlemidten
of something amazingfantastisk,
Vi befant oss midt oppi
noe oppsiktsvekkende,
08:35
because for the first time ever
for første gang noensinne
08:38
youngung AfricansAfrikanere could discussdiskutere
the futureframtid of our continentkontinent in realekte time,
kunne unge afrikanere diskutere
vår kontinents fremtid i sanntid,
08:40
withoututen the restrictionbegrensning of bordersgrenser,
financesøkonomi and watchfulvaktsom governmentsregjeringer.
uten begrensninger fra grenser,
økonomi og overvåkende regjeringer.
08:45
Because the little knownkjent truthsannhet is
For den lite kjente sannheten er
08:50
manymange AfricansAfrikanere know a lot lessmindre
about other AfricanAfrikanske countriesland
at mange afrikanere vet mye mindre
om andre afrikanske land
08:52
than some WesternersVesten
mightkanskje know about AfricaAfrika as a wholehel.
enn noen vestlige
muligens vet om Afrika som helhet.
08:56
This is by accidentulykke,
Dette skjer ved tilfeldighet,
09:00
but sometimesnoen ganger, it's by designdesign.
men noen ganger skjer det med vilje.
09:01
For exampleeksempel, in apartheidapartheid SouthSør AfricaAfrika,
For eksempel, i apartheids Sør-Afrika
09:03
blacksvart SouthSør AfricansAfrikanere
were constantlystadig beingå være bombardedbombardert
ble svarte sørafrikanere
stadig vekk bombardert
09:06
with this messagebudskap that any countryland
ruledhersket by blacksvart people
med budskapet at ethvert land
som ble styrt av svarte mennesker
09:10
was destinedskjebne for failuresvikt.
var dømt til å mislykkes.
09:13
And this was doneferdig to convinceoverbevise them
Og dette ble gjort for å overbevise dem
09:15
that they were much better off
underunder crushingknusing whitehvit ruleregel
at de hadde det mye bedre
under den hvite undertrykkelsen
09:18
than they were livingliving
in a blacksvart and freegratis nationnasjon.
enn de ville kunne leve
i et svart, fritt land.
09:21
AddLegge til to that Africa'sAfrika colonialkoloni,
archaicarkaiske educationutdanning systemsystem,
Det, sammen med Afrikas koloniale,
foreldete utdanningssystem,
09:25
whichhvilken has been unthinkinglyunthinkingly
carriedgjennomført over from the 1920s --
som uten ettertanke hadde fått
leve videre siden 1920-tallet --
09:30
and at the agealder of 15,
I could nameNavn all the variousdiverse causesfører til
og i en alder av 15
kunne jeg nevne alle forskjellige grunnene
09:34
of the warskriger that had happenedskjedde
in EuropeEuropa in the pastforbi 200 yearsår,
for krigene som hadde funnet sted
i Europa i de siste 200 år,
09:39
but I couldn'tkunne ikke nameNavn the presidentpresident
of my neighboringnabo countryland.
Men jeg visste ikke hvem som var president
i mitt naboland.
09:43
And to me, this doesn't make any senseføle
For meg gir dette ingen mening
09:46
because whetherom we like it or not,
for, om vi liker det eller ikke,
09:49
the fatesskjebne of AfricanAfrikanske people
are deeplydypt intertwinedsammenvevd.
afrikanske menneskers skjebner
henger alle sammen.
09:51
When disasterkatastrofe hitstreff, when turmoilkaos hitstreff,
Når uhellet er ute, når kaos rår,
09:55
we sharedele the consequenceskonsekvenser.
deler vi på følgene.
09:59
When BurundiansBurundians fleeflykte politicalpolitisk turmoilkaos,
Når burundiere flykter fra politisk uro,
10:01
they go to us,
kommer de til oss,
10:04
to other AfricanAfrikanske countriesland.
til andre afrikanske land.
10:05
AfricaAfrika has sixseks of the world'sVerdens
largeststørste refugeeflyktning centerssentre.
Afrika har seks av verdens
største flyktningeleire.
10:07
What was onceen gang a BurundianBurundisk problemproblem
Det som var en gang et burundisk problem
10:12
becomesblir an AfricanAfrikanske problemproblem.
blir til et afrikansk problem.
10:15
So to me, there are no SudaneseSudanske problemsproblemer
Sudanesiske problemer finnes ikke
10:17
or SouthSør AfricanAfrikanske problemsproblemer
or KenyanKenyanske problemsproblemer,
eller sørafrikanske problemer
eller kenyanske,
10:20
only AfricanAfrikanske problemsproblemer
bare afrikanske problemer
10:23
because eventuallyetter hvert, we sharedele the turmoilkaos.
for til slutt deler vi på uroen.
10:24
So if we sharedele the problemsproblemer,
Altså, hvis vi deler på problemene,
10:27
why aren'ter ikke we doing a better jobjobb
of sharingdeling the successessuksesser?
hvorfor gjør vi ikke mer ut av
å dele på suksessene?
10:29
How can we do that?
Hvordan kan vi klare det?
10:33
Well, in the long termbegrep,
Vel, på lengre sikt,
10:34
we can shootskyte towardsmot
increasingøkende inter-AfricanInter afrikanske tradehandel,
kan vi rette oss mot
å øke inter-afrikansk handel,
10:35
removingfjerning bordersgrenser
and puttingsette pressurepress on leadersledere
å fjerne grenser
og å tvinge våre ledere
10:38
to fulfillinnfri regionalregional agreementsavtaler
they'vede har alreadyallerede signedtegnet.
å oppfylle de regionale avtalene
som de allerede har skrevet under.
10:41
But I think that the biggeststørste way
for AfricaAfrika to sharedele its successessuksesser
Men jeg tror den beste veien
for Afrika til å dele på sine suksesser
10:45
is to fosterfremme something
I like to call socialsosial Pan-AfricanismPan-Africanism.
er å dyrke noe
som jeg kaller for sosial panafrikanisme.
10:50
Now, politicalpolitisk Pan-AfricanismPan-Africanism
alreadyallerede existsfinnes,
Politisk panafrikanisme
finnes allerede,
10:55
so I'm not inventingoppfinne anything
totallyhelt klart newny here.
altså er det ikke noe helt nytt
jeg oppfinner her.
10:58
But politicalpolitisk Pan-AfricanismPan-Africanism
Men politisk panafrikanisme
11:01
is usuallysom oftest the AfricanAfrikanske unityenhet
of the politicalpolitisk eliteelite.
pleier å være den afrikanske enhet
for den politiske eliten.
11:02
And who does that benefitfordel?
Og hvem nytter det for?
11:06
Well, AfricanAfrikanske leadersledere, almostnesten exclusivelyutelukkende.
Nesten utelukkende for afrikanske ledere.
11:07
No, what I'm talkingsnakker about
Nei, det jeg mener
11:11
is the Pan-AfricanismPan-Africanism
of the ordinaryvanlig AfricanAfrikanske.
er panafrikanismen
for den gjengse afrikaner.
11:14
YoungYoung AfricansAfrikanere like me,
Unge afrikanere som meg selv,
11:17
we are burstingsprengning with creativekreativ energyenergi,
vi bobler med kreativ energi,
11:19
with innovativenyskapende ideasideer.
med innovative ideer.
11:22
But with baddårlig governancestyresett
and shakyskjelven institutionsinstitusjoner,
Men med dårlig styresett
og ustabile institusjoner
11:25
all of this potentialpotensial could go to wastekaste bort.
kan hele dette potensiale gå til spills.
11:28
On a continentkontinent where more
than a handfulhåndfull of leadersledere
I et kontinent hvor mer
enn en håndfull ledere
11:31
have been in powermakt longerlenger
har sittet ved makten lengre
11:34
than the majorityflertall
of the populationspopulasjoner has been alivei live,
enn flertallet av befolkningen
har vært i live,
11:35
we are in desperatedesperat need of something newny,
trenger vi alle sårt noe nytt,
11:40
something that worksvirker.
noe som funker.
11:43
And I think that thing
is socialsosial Pan-AfricanismPan-Africanism.
Og jeg tror den tingen
er sosial panafrikanisme.
11:46
My dreamdrøm is that youngung AfricansAfrikanere
Min drøm er at unge afrikanere
11:51
stop allowingslik at bordersgrenser and circumstanceforholdet
to suffocatekvele our innovationinnovasjon.
ikke lenger vil tillate at grenser
og omstendigheter kveler innovasjonen vår.
11:54
My dreamdrøm is that when a youngung AfricanAfrikanske
comeskommer up with something brilliantstrålende,
Min drøm er at når en ung afrikaner
kommer med noe som er genialt,
12:00
they don't say, "Well,
this wouldn'tville ikke work in my countryland,"
han da ikke sier, "Vel,
dettte vil ikke la seg gjøre i mitt land,"
12:04
and then give up.
og så gi opp.
12:08
My dreamdrøm is that youngung AfricansAfrikanere
beginbegynne to realizeinnse
Min drøm er at unge afrikanere
begynner å innse
12:09
that the entirehel continentkontinent
is our canvaslerret, is our home.
at hele kontinentet
er vårt lerret, er vårt hjem.
12:13
UsingBruke the InternetInternett,
we can beginbegynne to think collaborativelysamarbeid,
Ved å bruke internett,
kan vi begynne å tenke samarbeid,
12:18
we can beginbegynne to innovateinnovere togethersammen.
vi kan begynne å innovere sammen.
12:23
In AfricaAfrika, we say,
"If you want to go fastfort, you go alonealene,
I Afrika pleier vi å si,
"Hvis du vil gå fort, gå alene,
12:25
but if you want to go farlangt,
you go togethersammen."
men hvis du vil gå langt,
gå sammen med noen."
12:29
And I believe that socialsosial Pan-AfricanismPan-Africanism
is how we can go farlangt togethersammen.
Og jeg tror at sosial panafrikanisme
er måten vi sammen kan gå langt på.
12:32
And this is alreadyallerede happeningskjer.
Og dette finner allerede sted.
12:39
AccessTilgang to these onlinepå nett networksnettverk
has givengitt youngung AfricansAfrikanere
Tilgang til disse online nettverkene
har gitt unge afrikanere
12:41
something we'vevi har always
had to violentlyvoldsomt take: a voicestemme.
noe vi hittil altid måtte ta
med vold: en stemme.
12:44
We now have a platformplattform.
Nå har vi en plattform.
12:48
Before now, if you wanted
to hearhøre from the youthungdom in AfricaAfrika,
Inntil nylig, hvis du ønsket
å høre fra ungdommen i Afrika,
12:50
you waitedventet for the 65-year-old-år gammel
ministerminister of youthungdom --
ventet du på at den 65-årige
Minister for Ungdom --
12:54
(LaughterLatter)
(Latter)
12:58
to wakevåkne up in the morningmorgen,
våknet om morgenen,
12:59
take his heartburnhalsbrann medicationmedisinering
tok sin fordøyelsesmedisin
13:01
and then tell you the plansplaner
he has for your generationgenerasjon
og fortelle deg om planene
han har for din generasjon
13:05
in 20 yearsår time.
om 20 år.
13:08
Before now, if you wanted to be heardhørt
by your possiblymuligens tyrannicaltyranniske governmentregjering,
Inntil nylig, hvis du ønsket å bli hørt
av din muligens tyranniske regjering,
13:10
you were pushedpresset to protestprotest,
sufferlide the consequenceskonsekvenser
hadde du som eneste valg å protestere,
lide under følgene av det
13:16
and have your fingersfingre crossedkrysset
og krysse fingrene
13:19
that some WesternWestern paperpapir somewhereet sted
mightkanskje make someonenoen careomsorg.
for at en avis i Vesten et sted
kunne få noen til å bry seg.
13:21
But now we have opportunitiesmuligheter
to back eachHver other up
Men nå har vi muligheten
for å støtte opp om hverandre
13:25
in waysmåter we never could before.
på måter vi aldri kunne før.
13:28
We supportBrukerstøtte SouthSør AfricanAfrikanske studentsstudenter
Vi støtter sørafrikanske studenter
13:30
who are marchingmarsjerende againstimot
ridiculouslylatterlig highhøy tertiarytertiær feesavgifter.
som protesterer mot
latterlig høye studieavgifter.
13:32
We supportBrukerstøtte ZimbabweanZimbabwe womenkvinner
who are marchingmarsjerende to parliamentStortinget.
Vi støtter zimbabwiske kvinner
som marsjerer opp mot parlamentet.
13:36
We supportBrukerstøtte AngolanAngolas journalistsjournalister
who are beingå være illegallyulovlig detainedpågrepet.
Vi støtter angolesiske journalister
som holdes fengslet illegalt.
13:39
For the first time ever,
For første gang noensinne
13:43
AfricanAfrikanske painsmerte and AfricanAfrikanske aspirationaspirasjon
kan afrikansk smerte og afrikansk håp
13:45
has the abilityevnen to be witnessedbevitnet
bli sett og opplevd
13:50
by those who can empathizevise empati
with it the mostmest:
av de som best kan
identifisere seg med dem:
13:53
other AfricansAfrikanere.
andre afrikanere.
13:57
I believe that with
a socialsosial Pan-AfricanistPan-Africanist thinkingtenker
Jeg tror at med et
sosialt panafrikansk tankesett
13:58
and usingved hjelp av the InternetInternett as a toolverktøy,
og ved å bruke internett som et redskap,
14:02
we can beginbegynne to rescueredde eachHver other,
kan vi begynne å berge hverandre,
14:05
and ultimatelytil syvende og sist, to rescueredde ourselvesoss.
og, til syvende og sist, berge oss selv.
14:08
Thank you.
Takk.
14:12
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
14:13
Translated by Dolf Coppes
Reviewed by Marleen Laschet

▲Back to top

About the speaker:

Siyanda Mohutsiwa - Writer
When her hashtag #IfAfricaWasABar went viral, Botswana writer Siyanda Mohutsiwa triggered a lighthearted but electrifying discussion of some serious African issues.

Why you should listen

Blogger, humorist and math student Siyanda Mohutsiwa explores African topics both weighty (reviving Pan­Africanism) and witty (“5 things NOT to say when trying to seduce an Afrikaner”). Her columns for African media outlets like the Mail & Guardian, Za News, and her own website Siyanda Writes have gained a loyal following. 

But when Mohutsiwa’s hashtag #IfAfricaWasABar exploded on Twitter, the viral thread (which pondered the hypothetical bar mannerisms of various African nations) became a platform for everyday Africans to unite in a playful dialogue on national differences, and helped turn Mohutsiwa into a social media star. 

More profile about the speaker
Siyanda Mohutsiwa | Speaker | TED.com