English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Siyanda Mohutsiwa: How young Africans found a voice on Twitter

Siyanda Mohutsiwa: Hvordan unge afrikanere fant en stemme på Twitter

Filmed
Views 1,014,617

Hva kan en ung jente oppnå med en idé, en internettforbindelse og litt kreativitet? Det var alt Siyanda Mohutsiwa trengte for å forene unge afrikanske stemmer på en helt ny måte. Hør her hvordan Mohutsiwa og andre unge mennesker over hele kontinentet bruker sosiale media til å beseire grenser og hindringer, og få noe de så lenge har måttet ta med makt: en stemme.

- Writer
When her hashtag #IfAfricaWasABar went viral, Botswana writer Siyanda Mohutsiwa triggered a lighthearted but electrifying discussion of some serious African issues. Full bio

It began with one question:
Det begynte med ett spørsmål:
00:12
If Africa was a bar, what would
your country be drinking or doing?
Hvis Afrika var en bar, hva ville
ditt land drikke, eller drive med?
00:17
I kicked it off with a guess
about South Africa,
Jeg satte det hele i gang
idet jeg gjettet om Sør-Afrika,
00:23
which wasn't exactly
according to the rules
noe som ikke var
helt i tråd med reglene,
00:26
because South Africa's not my country.
fordi Sør-Afrika ikke er landet mitt.
00:28
But alluding to the country's
continual attempts
Men i en referanse
til landets vedvarende forsøk
00:31
to build a postracial society
å bygge opp et post-rasistisk samfunn
00:34
after being ravaged
for decades by apartheid,
etter å ha vært hjemsøkt
i flere tiår av apartheid,
00:37
I tweeted, #ifafricawasabar South Africa
would be drinking all kinds of alcohol
twitret jeg #ifafricawasabar,
ville landet drikke alle mulige drinker
00:40
and begging them
to get along in its stomach.
og deretter be dem pent
å holde ut sammen i magen.
00:46
And then I waited.
Og så satt jeg og ventet.
00:50
And then I had that funny feeling
where I wondered if I crossed the line.
Og jeg hadde den merkelige følelsen
av å kanskje ha tråkket over en grense.
00:52
So, I sent out a few other tweets
about my own country
Altså sendte jeg noen tweets
om mitt eget land
00:56
and a few other African countries
I'm familiar with.
og noen andre afrikanske land
jeg er godt kjent med.
00:59
And then I waited again,
Og så ventet jeg på nytt,
01:02
but this time
men denne gangen
01:03
I read through almost every tweet
I had ever tweeted
leste jeg gjennom praktisk alle tweets
jeg noen gang hadde skrevet
01:05
to convince myself,
for å overbevise meg selv, nei,
01:08
no, to remind myself that I'm really funny
for å minne meg selv om at jeg er morsom
01:10
and that if nobody gets it, that's fine.
og hvis ingen skjønner det, er det greit.
01:14
But luckily,
Men heldigvis
01:18
I didn't have to do that for very long.
måtte jeg ikke vente lenge.
01:20
Very soon, people were participating.
Meget snart deltok folk.
01:22
In fact, by the end of that week in July,
Faktisk hadde mot slutten
av den juli-uken,
01:26
the hashtag #ifafricawasabar
hashtaggen #ifafricawasabar
01:29
would have garnered around 60,000 tweets,
allerede samlet rundt 60.000 tweets,
01:32
lit up the continent
satt kontinentet i fyr og flamme
01:35
and made its way to publications
all over the world.
og funnet sin vei inn i media
over hele verden.
01:37
People were using the hashtag
to do many different things.
Folk brukte hashtaggen
til mange forskjellige formål.
01:41
To poke fun at their stereotypes:
For å more seg over sine stereotyper:
01:45
[#IfAfricaWasABar
Nigeria would be outside explaining
[#IfAfricaWasABar,
er Nigeria den som står ute, og sier
01:47
that he will pay the entrance fee,
han vil betale for å komme inn,
01:50
all he needs is
the bouncer's account details.]
han bare trenger dørvaktens
bankkonto og passord.
01:51
(Laughter)
(Latter)
01:54
To criticize government spending:
For å kritisere statens pengebruk:
01:55
[#ifafricawasabar South Africa would be
ordering bottles it can't pronounce
[#ifafricawasabar, er Sør-Afrika den som
bestiller ting han ikke kan uttale
01:58
running a tab it won't be able to pay]
og får en regning han ikke kan betale]
02:01
To make light of geopolitical tensions:
For å lette på geopolitiske spenninger:
02:03
[#IfAfricaWasABar
South Sudan would be the new guy
[#IfAfricaWasABar, er Sør-Sudan
den nye fyren
02:06
with serious anger management issues.]
med alvorlige sinnemestringsproblemer.]
02:08
To remind us that even in Africa
For å minne oss at også i Afrika
02:10
there are some countries
we don't know exist:
er det noen land
vi ikke vet at eksisterer:
02:12
[#IfAfricaWasABar
Lesotho would be that person
[#IfAfricaWasABar, er Lesotho den personen
02:15
who nobody really knows
but is always in the pictures.]
som ingen egentlig kjenner,
men som alltid er med på bildene.]
02:17
And also to make fun of the countries
that don't think that they're in Africa:
Og også for å spøke med de landene
som selv tror de ikke ligger i Afrika:
02:20
[#IfAfricaWasABar Egypt, Libya,
Tunisia, Algeria and Morocco
[#IfAfricaWasABar, ville Egypt, Libya,
Tunisia, Algerie
02:24
be like "What the hell
are we doing here?!!"]
og Marokko si: "Hva i huleste
gjør vi her?!!]
02:27
(Laughter)
(Latter)
02:30
And to note the countries
that had made a big turnaround:
Og for å hedre de landene som
virkelig har klart å få det til:
02:32
[#ifAfricawasabar
Rwanda would be that girl
[#ifAfricawasabar, er Rwanda den der jenta
02:36
that comes with no money and no transport
but leaves drunk, happy and rich]
som kommer uten penger og uten skyss
men som går hjem full, lykkelig og rik]
02:38
But most importantly,
Men aller viktigst var, at folk
02:41
people were using the hashtag to connect.
brukte hashtaggen for å komme i kontakt.
02:44
People were connecting
over their Africanness.
Mennesker snakket sammen
om deres afrikanskhet.
02:47
So for one week in July,
Altså ble Twitter en hel juli-uke lang,
02:51
Twitter became a real African bar.
en ekte afrikansk pub.
02:53
And I was really thrilled,
Og jeg ble skikkelig glad,
02:57
mainly because I realized
that Pan-Africanism could work,
fordi jeg skjønte
at panafrikanisme kunne funke,
02:59
that we had before us,
between us, at our fingertips
at vi hadde rett foran våre neser,
ved våre fingertuppene,
03:04
a platform that just needed a small spark
en plattform som med bare en liten gnist
03:09
to light in us a hunger for each other.
kunne tenne en sult i oss for hverandre.
03:13
My name is Siyanda Mohutsiwa,
Mitt navn er Siyanda Mohutsiwa,
03:17
I'm 22 years old
jeg er 22 år gammel,
03:19
and I am Pan-Africanist by birth.
og jeg er født panafrikanist.
03:21
Now, I say I'm Pan-Africanist by birth
Nå sier jeg at jeg er født panafrikanist
03:24
because my parents are
from two different African countries.
fordi mine foreldre er
fra to forskjellige afrikanske land.
03:26
My father's from a country
called Botswana in southern Africa.
Min far er fra et land
som heter Botswana, i sørlig Afrika.
03:30
It's only slightly bigger than Germany.
Det er bare litt større enn Tyskland.
03:33
This year we celebrate
our 50th year of stable democracy.
I år feirer vi
50 år med stabilt demokrati.
03:36
And it has some very progressive
social policies.
Og landet har en tildels meget progressiv
sosial politikk.
03:41
My mother's country
is the Kingdom of Swaziland.
Mitt mors land
er kongeriket Swaziland.
03:44
It's a very, very small country,
also in southern Africa.
Det er et meget, meget, lite land
også i det sørlige Afrika.
03:48
It is Africa's last complete monarchy.
Det er Afrikas siste riktige kongerike.
03:51
So it's been ruled by a king
and a royal family
Altså har det vært regjert av en konge
og et kongehus
03:55
in line with their tradition,
i tråd med deres tradisjon
03:58
for a very long time.
i veldig lang tid.
03:59
On paper, these countries
seem very different.
Teoretisk virker disse land
veldig forskjellige.
04:01
And when I was a kid,
I could see the difference.
Og da jeg var et barn,
kunne jeg se forskjellen.
04:04
It rained a lot in one country,
it didn't rain quite as much in the other.
Det regnet ofte i det ene land,
det regnet en del mindre i det andre.
04:08
But outside of that,
I didn't really realize
Men bortsett fra det,
var jeg ikke klar over
04:12
why it mattered that my parents
were from two different places.
hvorfor det betydde noe at mine foreldre
kom fra to forskjellige steder.
04:15
But it would go on
to have a very peculiar effect on me.
Men det skulle på sikt
ha et en spesiell virkning på meg.
04:19
You see, I was born in one country
Du skjønner, jeg ble født i det ene land
04:23
and raised in the other.
og vokste opp i det andre.
04:26
When we moved to Botswana,
Da vi flyttet til Botswana,
04:28
I was a toddler who spoke fluent SiSwati
var jeg et småbarn som snakket SiSwati
04:30
and nothing else.
og ikke noe annet.
04:33
So I was being introduced to my new home,
Altså ble jeg introdusert
til mitt nye hjem,
04:35
my new cultural identity,
min nye kulturelle identitet,
04:37
as a complete outsider,
som en fullstendig utenforstående,
04:40
incapable of comprehending
anything that was being said to me
ikke i stand å skjønne
noe av det som ble sagt til meg
04:42
by the family and country whose traditions
I was meant to move forward.
av familien og landet jeg skulle
videreføre arven av.
04:46
But very soon, I would shed SiSwati.
Men ganske raskt kastet jeg SiSwati på bål.
04:51
And when I would go back to Swaziland,
Og når jeg reiste tilbake til Swaziland,
04:55
I would be constantly confronted
by how very non-Swazi I was becoming.
ble jeg stadig vekk gjort klar over
hvor sterkt ikke-Swazi jeg gradvis ble.
04:57
Add to that my entry
into Africa's private school system,
Det, tilsammen med min inntreden
i Afrikas private skolesystem,
05:02
whose entire purpose
is to beat the Africanness out of you,
hvis hele målsetning
er å banke afrikanskheten ut av deg,
05:06
and I would have
a very peculiar adolescence.
gjorde at jeg hadde
en eiendommelig pubertet.
05:10
But I think that my interest
in ideas of identity was born here,
Men jeg tror at min interesse
for ideer om identitet stammer herfra,
05:14
in the strange intersection
of belonging to two places at once
fra den merkelige kryssingen
det er å tilhøre to steder samtidig
05:20
but not really belonging
to either one very well
men å ikke tilhøre
ett av dem spesielt sterkt
05:24
and belonging to this vast space
in between and around simultaneously.
og å tilhøre det store rommet
mellom dem, og rundt dem, samtidig.
05:27
I became obsessed with the idea
of a shared African identity.
Jeg ble oppslukt av ideen
om en felles afrikansk identitet.
05:33
Since then, I have continued
to read about politics
Siden har jeg fortsatt
med å lese om politikk
05:40
and geography and identity
and what all those things mean.
og geografi og identitet
og hva alle disse tingene betyr.
05:43
I've also held on to a deep curiosity
about African philosophies.
Jeg har også beholdt en dyp nysgjerrighet
på afrikanske filosofier.
05:46
When I began to read,
Da jeg begynte å lese,
05:51
I gravitated towards the works
of black intellectuals
ble jeg trukket til verkene
fra svarte intellektuelle
05:52
like Steve Biko and Frantz Fanon,
som Steve Biko og Frantz Fanon,
05:56
who tackled complex ideas
som mestret komplekse ideer
05:58
like decolonization
and black consciousness.
som dekolonisering
og svart bevissthet.
06:00
And when I thought, at 14,
that I had digested these grand ideas,
Og da jeg mente, da jeg var 14,
å ha fordøyd disse storslagne idéer,
06:03
I moved on to the speeches
of iconic African statesmen
gikk jeg videre til talene
fra ikoniske afrikanske statsmenn
06:07
like Burkina Faso's Thomas Sankara
som Burkina Fasos Thomas Sankara
06:12
and Congo's Patrice Lumumba.
og Kongos Patrice Lumumba.
06:15
I read every piece of African fiction
that I could get my hands on.
Jeg leste hvert verk av afrikansk fiksjon
som jeg kunne få fatt i.
06:17
So when Twitter came,
Og da Twitter kom,
06:21
I hopped on with the enthusiasm
of a teenage girl
sprang jeg ombord med begeistringen
til en tenåringsjente
06:23
whose friends are super, super bored
of hearing about all this random stuff.
hvis venner synes det er håpløst kjedelig
med all dette sammenskrapte stoffet.
06:27
The year was 2011
Vi skrev året 2011
06:34
and all over southern Africa
and the whole continent,
og over hele det sørlige Afrika
og over hele kontinentet,
06:35
affordable data packages
for smartphones and Internet surfing
ble betalbare datamengder
for smartphones og internettsurfing
06:38
became much easier to get.
mye lettere å få tak i.
06:42
So my generation, we were sending
messages to each other on this platform
Min generasjon begynte å sende beskjeder
til hverandre på denne plattformen
06:45
that just needed 140 characters
and a little bit of creativity.
som trengte bare 140 tegn
og en smule kreativitet.
06:50
On long commutes to work,
På lange turer til og fra jobb,
06:55
in lectures that some of us
should have been paying attention to,
under forelesninger som noen av oss
burde ha vært oppmerksomme på,
06:57
on our lunch breaks,
under lunsjpausene våre,
07:01
we would communicate as much as we could
kunne vi kommunisere så mye vi klarte
07:02
about the everyday realities
of being young and African.
om hva det betydde i hverdagen
å være ung og afrikansk.
07:05
But of course, this luxury
was not available to everybody.
Men denne luksusen var selvfølgelig
ikke tilgjengelig for alle.
07:08
So this meant that if you were
a teenage girl in Botswana
Og det betydde at, hvis du var
en tenåringsjente i Botswana,
07:12
and you wanted
to have fun on the Internet,
og du ville ha
litt moro på internett,
07:16
one, you had to tweet in English.
måtte du for det første tvitre på engelsk.
07:18
Two, you had to follow more than just
the three other people you knew online.
For det andre måtte du følge flere enn
de tre andre du kjente online fra før.
07:20
You had to follow South Africans,
Zimbabweans, Ghanaians, Nigerians.
Du måtte følge sørafrikanere,
zimbabwere, ghanesere, nigerianere.
07:25
And suddenly, your whole world opened up.
Og plutselig åpnet hele verden din seg.
07:30
And my whole world did open up.
Og min hele verden åpnet seg faktisk.
07:33
I followed vibrant Africans
who were travelling around the continent,
Jeg fulgte rastløse afrikanere
som reiste rundt gjennom kontinentet,
07:35
taking pictures of themselves
som tok bilder av seg selv
07:39
and posting them
under the hashtag #myafrica.
og publiserte dem
under hashtaggen #myafrica.
07:41
Because at that time,
For, på det tidspunktet,
07:44
if you were to search Africa
on Twitter or on Google
hvis du søkte "Afrika"
på Twitter eller på Google
07:45
or any kind of social media,
eller på hvilken som helst sosiale media,
07:48
you would think that the entire continent
was just pictures of animals
ville du tro at hele kontinentet
var bare bilder av ville dyr
07:51
and white guys drinking cocktails
in hotel resorts.
og hvite menn som drikker cocktails
i hoteller.
07:55
(Laughter)
(Latter)
07:58
But Africans were using this platform
Men afrikanere brukte denn plattformen
08:00
to take some kind of ownership
of the tourism sectors.
for så å si erobre
turisme-industrien.
08:03
It was Africans taking selfies
on the beaches of Nigeria.
Det var afrikanere som tok selfies
på strendene i Nigeria.
08:07
It was Africans
in cocktail bars in Nairobi.
Det var afrikanere
i cocktailbarene i Nairobi.
08:11
And these were the same Africans
that I began to meet
Og det var de samme afrikanere
som jeg begynte å møte
08:15
in my own travels around the continent.
på mine egne rundreiser på kontinentet.
08:17
We would discuss African literature,
politics, economic policy.
Vi diskuterte afrikansk litteratur,
politikk, økonomisk politikk.
08:20
But almost invariably, every single time,
Men så godt som alltid, hver eneste gang,
08:25
we would end up discussing Twitter.
kom vi til å diskutere Twitter.
08:29
And that's when I realized what this was.
Og da jeg ble klar over hva dette var.
08:32
We were standing in the middle
of something amazing,
Vi befant oss midt oppi
noe oppsiktsvekkende,
08:35
because for the first time ever
for første gang noensinne
08:38
young Africans could discuss
the future of our continent in real time,
kunne unge afrikanere diskutere
vår kontinents fremtid i sanntid,
08:40
without the restriction of borders,
finances and watchful governments.
uten begrensninger fra grenser,
økonomi og overvåkende regjeringer.
08:45
Because the little known truth is
For den lite kjente sannheten er
08:50
many Africans know a lot less
about other African countries
at mange afrikanere vet mye mindre
om andre afrikanske land
08:52
than some Westerners
might know about Africa as a whole.
enn noen vestlige
muligens vet om Afrika som helhet.
08:56
This is by accident,
Dette skjer ved tilfeldighet,
09:00
but sometimes, it's by design.
men noen ganger skjer det med vilje.
09:01
For example, in apartheid South Africa,
For eksempel, i apartheids Sør-Afrika
09:03
black South Africans
were constantly being bombarded
ble svarte sørafrikanere
stadig vekk bombardert
09:06
with this message that any country
ruled by black people
med budskapet at ethvert land
som ble styrt av svarte mennesker
09:10
was destined for failure.
var dømt til å mislykkes.
09:13
And this was done to convince them
Og dette ble gjort for å overbevise dem
09:15
that they were much better off
under crushing white rule
at de hadde det mye bedre
under den hvite undertrykkelsen
09:18
than they were living
in a black and free nation.
enn de ville kunne leve
i et svart, fritt land.
09:21
Add to that Africa's colonial,
archaic education system,
Det, sammen med Afrikas koloniale,
foreldete utdanningssystem,
09:25
which has been unthinkingly
carried over from the 1920s --
som uten ettertanke hadde fått
leve videre siden 1920-tallet --
09:30
and at the age of 15,
I could name all the various causes
og i en alder av 15
kunne jeg nevne alle forskjellige grunnene
09:34
of the wars that had happened
in Europe in the past 200 years,
for krigene som hadde funnet sted
i Europa i de siste 200 år,
09:39
but I couldn't name the president
of my neighboring country.
Men jeg visste ikke hvem som var president
i mitt naboland.
09:43
And to me, this doesn't make any sense
For meg gir dette ingen mening
09:46
because whether we like it or not,
for, om vi liker det eller ikke,
09:49
the fates of African people
are deeply intertwined.
afrikanske menneskers skjebner
henger alle sammen.
09:51
When disaster hits, when turmoil hits,
Når uhellet er ute, når kaos rår,
09:55
we share the consequences.
deler vi på følgene.
09:59
When Burundians flee political turmoil,
Når burundiere flykter fra politisk uro,
10:01
they go to us,
kommer de til oss,
10:04
to other African countries.
til andre afrikanske land.
10:05
Africa has six of the world's
largest refugee centers.
Afrika har seks av verdens
største flyktningeleire.
10:07
What was once a Burundian problem
Det som var en gang et burundisk problem
10:12
becomes an African problem.
blir til et afrikansk problem.
10:15
So to me, there are no Sudanese problems
Sudanesiske problemer finnes ikke
10:17
or South African problems
or Kenyan problems,
eller sørafrikanske problemer
eller kenyanske,
10:20
only African problems
bare afrikanske problemer
10:23
because eventually, we share the turmoil.
for til slutt deler vi på uroen.
10:24
So if we share the problems,
Altså, hvis vi deler på problemene,
10:27
why aren't we doing a better job
of sharing the successes?
hvorfor gjør vi ikke mer ut av
å dele på suksessene?
10:29
How can we do that?
Hvordan kan vi klare det?
10:33
Well, in the long term,
Vel, på lengre sikt,
10:34
we can shoot towards
increasing inter-African trade,
kan vi rette oss mot
å øke inter-afrikansk handel,
10:35
removing borders
and putting pressure on leaders
å fjerne grenser
og å tvinge våre ledere
10:38
to fulfill regional agreements
they've already signed.
å oppfylle de regionale avtalene
som de allerede har skrevet under.
10:41
But I think that the biggest way
for Africa to share its successes
Men jeg tror den beste veien
for Afrika til å dele på sine suksesser
10:45
is to foster something
I like to call social Pan-Africanism.
er å dyrke noe
som jeg kaller for sosial panafrikanisme.
10:50
Now, political Pan-Africanism
already exists,
Politisk panafrikanisme
finnes allerede,
10:55
so I'm not inventing anything
totally new here.
altså er det ikke noe helt nytt
jeg oppfinner her.
10:58
But political Pan-Africanism
Men politisk panafrikanisme
11:01
is usually the African unity
of the political elite.
pleier å være den afrikanske enhet
for den politiske eliten.
11:02
And who does that benefit?
Og hvem nytter det for?
11:06
Well, African leaders, almost exclusively.
Nesten utelukkende for afrikanske ledere.
11:07
No, what I'm talking about
Nei, det jeg mener
11:11
is the Pan-Africanism
of the ordinary African.
er panafrikanismen
for den gjengse afrikaner.
11:14
Young Africans like me,
Unge afrikanere som meg selv,
11:17
we are bursting with creative energy,
vi bobler med kreativ energi,
11:19
with innovative ideas.
med innovative ideer.
11:22
But with bad governance
and shaky institutions,
Men med dårlig styresett
og ustabile institusjoner
11:25
all of this potential could go to waste.
kan hele dette potensiale gå til spills.
11:28
On a continent where more
than a handful of leaders
I et kontinent hvor mer
enn en håndfull ledere
11:31
have been in power longer
har sittet ved makten lengre
11:34
than the majority
of the populations has been alive,
enn flertallet av befolkningen
har vært i live,
11:35
we are in desperate need of something new,
trenger vi alle sårt noe nytt,
11:40
something that works.
noe som funker.
11:43
And I think that thing
is social Pan-Africanism.
Og jeg tror den tingen
er sosial panafrikanisme.
11:46
My dream is that young Africans
Min drøm er at unge afrikanere
11:51
stop allowing borders and circumstance
to suffocate our innovation.
ikke lenger vil tillate at grenser
og omstendigheter kveler innovasjonen vår.
11:54
My dream is that when a young African
comes up with something brilliant,
Min drøm er at når en ung afrikaner
kommer med noe som er genialt,
12:00
they don't say, "Well,
this wouldn't work in my country,"
han da ikke sier, "Vel,
dettte vil ikke la seg gjøre i mitt land,"
12:04
and then give up.
og så gi opp.
12:08
My dream is that young Africans
begin to realize
Min drøm er at unge afrikanere
begynner å innse
12:09
that the entire continent
is our canvas, is our home.
at hele kontinentet
er vårt lerret, er vårt hjem.
12:13
Using the Internet,
we can begin to think collaboratively,
Ved å bruke internett,
kan vi begynne å tenke samarbeid,
12:18
we can begin to innovate together.
vi kan begynne å innovere sammen.
12:23
In Africa, we say,
"If you want to go fast, you go alone,
I Afrika pleier vi å si,
"Hvis du vil gå fort, gå alene,
12:25
but if you want to go far,
you go together."
men hvis du vil gå langt,
gå sammen med noen."
12:29
And I believe that social Pan-Africanism
is how we can go far together.
Og jeg tror at sosial panafrikanisme
er måten vi sammen kan gå langt på.
12:32
And this is already happening.
Og dette finner allerede sted.
12:39
Access to these online networks
has given young Africans
Tilgang til disse online nettverkene
har gitt unge afrikanere
12:41
something we've always
had to violently take: a voice.
noe vi hittil altid måtte ta
med vold: en stemme.
12:44
We now have a platform.
Nå har vi en plattform.
12:48
Before now, if you wanted
to hear from the youth in Africa,
Inntil nylig, hvis du ønsket
å høre fra ungdommen i Afrika,
12:50
you waited for the 65-year-old
minister of youth --
ventet du på at den 65-årige
Minister for Ungdom --
12:54
(Laughter)
(Latter)
12:58
to wake up in the morning,
våknet om morgenen,
12:59
take his heartburn medication
tok sin fordøyelsesmedisin
13:01
and then tell you the plans
he has for your generation
og fortelle deg om planene
han har for din generasjon
13:05
in 20 years time.
om 20 år.
13:08
Before now, if you wanted to be heard
by your possibly tyrannical government,
Inntil nylig, hvis du ønsket å bli hørt
av din muligens tyranniske regjering,
13:10
you were pushed to protest,
suffer the consequences
hadde du som eneste valg å protestere,
lide under følgene av det
13:16
and have your fingers crossed
og krysse fingrene
13:19
that some Western paper somewhere
might make someone care.
for at en avis i Vesten et sted
kunne få noen til å bry seg.
13:21
But now we have opportunities
to back each other up
Men nå har vi muligheten
for å støtte opp om hverandre
13:25
in ways we never could before.
på måter vi aldri kunne før.
13:28
We support South African students
Vi støtter sørafrikanske studenter
13:30
who are marching against
ridiculously high tertiary fees.
som protesterer mot
latterlig høye studieavgifter.
13:32
We support Zimbabwean women
who are marching to parliament.
Vi støtter zimbabwiske kvinner
som marsjerer opp mot parlamentet.
13:36
We support Angolan journalists
who are being illegally detained.
Vi støtter angolesiske journalister
som holdes fengslet illegalt.
13:39
For the first time ever,
For første gang noensinne
13:43
African pain and African aspiration
kan afrikansk smerte og afrikansk håp
13:45
has the ability to be witnessed
bli sett og opplevd
13:50
by those who can empathize
with it the most:
av de som best kan
identifisere seg med dem:
13:53
other Africans.
andre afrikanere.
13:57
I believe that with
a social Pan-Africanist thinking
Jeg tror at med et
sosialt panafrikansk tankesett
13:58
and using the Internet as a tool,
og ved å bruke internett som et redskap,
14:02
we can begin to rescue each other,
kan vi begynne å berge hverandre,
14:05
and ultimately, to rescue ourselves.
og, til syvende og sist, berge oss selv.
14:08
Thank you.
Takk.
14:12
(Applause)
(Applaus)
14:13
Translated by Dolf Coppes
Reviewed by Marleen Laschet

▲Back to top

About the speaker:

Siyanda Mohutsiwa - Writer
When her hashtag #IfAfricaWasABar went viral, Botswana writer Siyanda Mohutsiwa triggered a lighthearted but electrifying discussion of some serious African issues.

Why you should listen

Blogger, humorist and math student Siyanda Mohutsiwa explores African topics both weighty (reviving Pan­Africanism) and witty (“5 things NOT to say when trying to seduce an Afrikaner”). Her columns for African media outlets like the Mail & Guardian, Za News, and her own website Siyanda Writes have gained a loyal following. 

But when Mohutsiwa’s hashtag #IfAfricaWasABar exploded on Twitter, the viral thread (which pondered the hypothetical bar mannerisms of various African nations) became a platform for everyday Africans to unite in a playful dialogue on national differences, and helped turn Mohutsiwa into a social media star. 

More profile about the speaker
Siyanda Mohutsiwa | Speaker | TED.com