English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

Chautauqua Institution

Dayananda Saraswati: The profound journey of compassion

Swami Dayananda Saraswati: Profunda calatorie a compasiunii

Filmed:
342,647 views

Swami Dayananda Saraswati dezvăluie direcţiile paralele de dezvoltare personală şi obţinerea compasiunii adevărate. Ne conduce prin fiecare pas al realizării de sine, de la copilăria neajutorată, la curajosul act de a avea grijă de ceilalţi.

- Vedantic teacher
Swami Dayananda Saraswati is an acclaimed spiritual teacher and the founder of AIM for Seva -- a charitable trust that works to relieve poverty across India. Full bio

A human child is born,
Un copil se naşte
00:13
and for quite a long time
şi pentru un timp destul de îndelungat
00:23
is a consumer.
este un consumator.
00:28
It cannot be consciously a contributor.
Nu poate fi în mod conştient un contribuabil.
00:33
It is helpless.
Este neajutorat.
00:45
It doesn't know how to survive,
Nu ştie nici măcar cum să supravieţuiască,
00:47
even though it is endowed with an instinct to survive.
chiar dacă e înzestrat cu un instinct de supravieţuire.
00:50
It needs the help of mother, or a foster mother, to survive.
Are nevoie de ajutorul mamei, sau al unei mame adoptive, pentru a supravieţui.
01:05
It can't afford to doubt the person who tends the child.
Nu îşi poate permite să se îndoiască de persoana care îl îngrijeşte.
01:21
It has to totally surrender,
Trebuie să se predea în totalitate.
01:34
as one surrenders to an anesthesiologist.
la fel cum te predai unui anestezist.
01:39
It has to totally surrender.
Trebuie să se predea în totalitate.
01:44
That implies a lot of trust.
Acest lucru implică multa încredere.
01:50
That implies the trusted person
Acest lucru implică faptul că persoana în care are încredere
02:00
won't violate the trust.
nu va trăda încrederea.
02:07
As the child grows,
Pe măsura ce copilul creşte,
02:10
it begins to discover
începe să descopere
02:15
that the person trusted is violating the trust.
ca persoana în care are încredere îl trădează.
02:19
It doesn't know even the word "violation."
Nici măcar nu cunoaşte acest cuvânt, trădare.
02:25
Therefore, it has to blame itself,
Prin urmare, trebuie să se învinuiască pe sine.
02:30
a wordless blame,
O vină nemărturisită,
02:36
which is more difficult to really resolve --
care, cu adevărat, este mult mai greu de rezolvat,
02:39
the wordless self-blame.
autoînvinuirea nemărturisită.
02:51
As the child grows to become an adult:
Pe măsură ce copilul creşte pentru a deveni adult,
02:57
so far, it has been a consumer,
până acum, a fost un consumator,
03:02
but the growth of a human being
dar creşterea unei fiinţe umane,
03:06
lies in his or her capacity to contribute,
este în strânsă legătură cu capacitatea lui sau a ei de a contribui,
03:09
to be a contributor.
de a fi un contribuitor.
03:19
One cannot contribute unless one feels secure,
Un om nu poate contribui decât dacă se simte în siguranţă,
03:23
one feels big,
dacă se simte mare,
03:29
one feels: I have enough.
dacă simte: am destul.
03:32
To be compassionate is not a joke.
A fi milos nu e o glumă.
03:38
It's not that simple.
Nu e atât de simplu.
03:42
One has to discover a certain bigness in oneself.
O persoană trebuie să descopere o anumită măreţie interioară.
03:45
That bigness should be centered on oneself,
Acea măreţie ar trebui să fie centrată pe sine,
03:52
not in terms of money,
nu una bazată pe bani,
03:55
not in terms of power you wield,
nici pe puterea pe care o exerciţi,
03:58
not in terms of any status that you can command in the society,
nici bazată pe statutul pe care îl poţi avea în societate,
04:02
but it should be centered on oneself.
ci ar trebui centrată pe sine.
04:10
The self: you are self-aware.
Sinele, este centrat pe sine.
04:15
On that self, it should be centered -- a bigness, a wholeness.
Pe acel sine ar trebui centrată, o mareţie, o plenitudine,
04:19
Otherwise, compassion is just a word and a dream.
altfel, compaiunea este doar un cuvânt şi un vis.
04:26
You can be compassionate occasionally,
Poţi fi milos ocazional,
04:36
more moved by empathy
mişcat mai mult de empatie
04:41
than by compassion.
decât de compasiune.
04:45
Thank God we are empathetic.
Mulţumesc lui Dumnezeu că suntem empatici.
04:52
When somebody's in pain, we pick up the pain.
Când cineva suferă, preluăm durerea.
04:56
In a Wimbledon final match,
Intr-un meci din Wimbledon, un meci final,
05:01
these two guys fight it out.
aceşti doi oameni se luptă pentru victorie.
05:08
Each one has got two games.
Fiecare are două ghemuri.
05:11
It can be anybody's game.
Poate fi ghemul oricăruia.
05:16
What they have sweated so far has no meaning.
Pentru ce au transpirat până acum nu are nici o importanţă.
05:19
One person wins.
O persoana câştigă.
05:26
The tennis etiquette is, both the players have to come to the net
Eticheta de la tenis spune că ambii jucători trebuie să vină la plasă
05:32
and shake hands.
şi să îşi strângă mâna.
05:42
The winner boxes the air
Câştigătorul boxează în aer
05:47
and kisses the ground,
şi sărută pământul,
05:50
throws his shirt as though somebody is waiting for it.
îşi aruncă tricoul ca şi cum cineva îl aşteaptă.
05:55
(Laughter)
(Râsete)
05:59
And this guy has to come to the net.
Şi tipul acesta trebuie să vină la fileu.
06:02
When he comes to the net,
Când vine la fileu,
06:06
you see, his whole face changes.
vezi, toată faţa i se schimbă.
06:09
It looks as though he's wishing that he didn't win.
Arată ca şi cum îşi doreşte să nu fi câştigat.
06:14
Why? Empathy.
De ce? Empatie.
06:19
That's human heart.
Aceasta e inima umană.
06:24
No human heart is denied of that empathy.
Nici unei persoane cu inimă nu-i lipseşte acea empatie.
06:26
No religion can demolish that by indoctrination.
Nici o religie nu poate demola asta prin îndoctrinare.
06:32
No culture, no nation and nationalism --
Nici o cultură, nici o naţiune, şi naţionalism,
06:38
nothing can touch it
nimic nu o poate atinge
06:44
because it is empathy.
pentru ca e empatie.
06:47
And that capacity to empathize
Şi acea capacitate de a empatiza,
06:50
is the window through which you reach out to people,
este fereastra prin care ajungi la oameni,
06:56
you do something that makes a difference in somebody's life --
faci ceva care contează pentru viaţa cuiva.
07:04
even words, even time.
Chiar cuvinte, chiar timp.
07:09
Compassion is not defined in one form.
Compasiunea nu e definită într-o anumită formă.
07:14
There's no Indian compassion.
Nu există compasiune indiană.
07:19
There's no American compassion.
Nu există compasiune americană.
07:22
It transcends nation, the gender, the age.
Ea transcende natiunea, sexul, vârsta.
07:26
Why? Because it is there in everybody.
De ce? Pentru că se află în fiecare.
07:32
It's experienced by people occasionally.
Ocazional, este încercată de oameni.
07:43
Then this occasional compassion,
Aşa că despre această compasiune ocazională,
07:50
we are not talking about --
nu discutăm.
07:55
it will never remain occasional.
Nu va rămâne niciodată ocazională.
07:59
By mandate, you cannot make a person compassionate.
Prin mandat, nu poţi face o persoană miloasă.
08:02
You can't say, "Please love me."
Nu poţi spune, "Te rog iubeşte-mă".
08:10
Love is something you discover.
Iubirea e ceva ce descoperi.
08:14
It's not an action,
Nu e o acţiune.
08:17
but in the English language, it is also an action.
dar în limba engleză, este în acelaşi timp şi acţiune.
08:22
I will come to it later.
Voi reveni la asta mai târziu.
08:27
So one has got to discover a certain wholeness.
Deci o persoană trebuie să descopere o anume plenitudine.
08:31
I am going to cite the possibility of being whole,
Voi cita posibilitatea de a fi împlinit,
08:38
which is within our experience, everybody's experience.
care face parte din experienţa noastră, din experienţa tuturor.
08:45
In spite of a very tragic life,
In ciuda unei vieţi foarte tragice,
08:52
one is happy in moments which are very few and far between.
o persoana e fericită în momente puţin numeroase şi îndepărtate între ele.
09:01
And the one who is happy,
Şi persoana care e fericită,
09:11
even for a slapstick joke,
chiar pentru o bufonerie,
09:14
accepts himself and also the scheme of things in which one finds oneself.
se acceptă pe sine, şi acceptă de asemenea schema lucrurilor în care se găseşte.
09:22
That means the whole universe,
Asta înseamnă întregul univers,
09:31
known things and unknown things.
lucrurile cunoscute şi lucrurile necunoscute.
09:35
All of them are totally accepted
Toate acceptate în totalitate
09:39
because you discover your wholeness in yourself.
pentru că îţi descoperi întregimea în tine însuţi.
09:45
The subject -- "me" --
Subiectul, eu,
09:51
and the object -- the scheme of things --
şi obiectul, schema lucrurilor,
09:55
fuse into oneness,
se topesc în unicitate,
09:58
an experience nobody can say, "I am denied of,"
o experienţă despre care nimeni nu poate spune, "Sunt privat de ea",
10:03
an experience common to all and sundry.
o experienţă comună tuturor.
10:09
That experience confirms that, in spite of all your limitations --
Acea experienţă confirmă că, în ciuda tuturor limitărilor,
10:15
all your wants, desires, unfulfilled, and the credit cards
a tututor necesităţilor tale, a dorinţelor neîmplinite, şi a cărţilor de credit,
10:24
and layoffs
şi a concedierilor,
10:29
and, finally, baldness --
şi, în final a chelirii,
10:34
you can be happy.
poţi fi fericit.
10:38
But the extension of the logic is
Dar extensia logicii e
10:42
that you don't need to fulfill your desire to be happy.
că nu trebuie să îţi împlineşti dorinţa pentru a fi fericit.
10:47
You are the very happiness, the wholeness that you want to be.
Tu eşti acea fericirea, acea plenitudinea pe care o cauţi.
10:53
There's no choice in this:
Nu există alegere în această chestiune.
10:59
that only confirms the reality
Asta doar confirmă realitatea
11:01
that the wholeness cannot be different from you,
întregul nu poate fi diferit de tine,
11:07
cannot be minus you.
nu poate fi minus tu.
11:14
It has got to be you.
Trebuie să fie chiar persoana ta.
11:18
You cannot be a part of wholeness
Nu poţi fi o parte a întregului
11:21
and still be whole.
şi în acelaşi timp să fii întreg.
11:24
Your moment of happiness reveals that reality,
Momentul tău de fericire dezvaluie acea realitate,
11:27
that realization, that recognition:
acea realizare, acea recunoaştere.
11:31
"Maybe I am the whole.
Poate că eu sunt întregul.
11:36
Maybe the swami is right.
Poate că swami-ul are dreptate.
11:39
Maybe the swami is right." You start your new life.
Poate că swami-ul are dreptate. Îţi începi noua viaţă.
11:42
Then everything becomes meaningful.
Atunci totul cîştigă un sens.
11:53
I have no more reason to blame myself.
Nu mai am motive să mă învinovăţesc.
11:59
If one has to blame oneself, one has a million reasons plus many.
Dacă o persoană trebuie să se învinovăţească pe sine, atunci are un milion de motive să o facă
12:03
But if I say, in spite of my body being limited --
dar dacă spun, în ciuda faptului că trupul meu e limitat,
12:09
if it is black it is not white, if it is white it is not black:
dacă e negru, nu e alb, dacă e alb nu e negru,
12:15
body is limited any which way you look at it. Limited.
corpul e limitat oricum l-ai privi. Limitat.
12:24
Your knowledge is limited, health is limited,
Cunoaşterea ta e limitată, sănătatea e limitată,
12:30
and power is therefore limited,
şi prin urmare puterea e limitată,
12:34
and the cheerfulness is going to be limited.
şi veselia va fi limitată.
12:37
Compassion is going to be limited.
Compasiunea va fi limitată.
12:42
Everything is going to be limitless.
Totul va fi fără limite.
12:45
You cannot command compassion
Nu poţi să comanzi compasiunii
12:50
unless you become limitless, and nobody can become limitless,
decât dacă devii fără limite, şi nimeni nu poate deveni fără limite,
12:56
either you are or you are not. Period.
fie eşti, fie nu eşti. Punct.
13:00
And there is no way of your being not limitless too.
Şi, de asemenea, nu se poate să nu fi fără limite.
13:05
Your own experience reveals, in spite of all limitations, you are the whole.
Propria experienţă dezvăluie, în ciuda tuturor limitărilor, că tu eşti întregul.
13:14
And the wholeness is the reality of you
Şi plenitudinea este realitatea din tine
13:24
when you relate to the world.
când relaţionezi cu lumea.
13:29
It is love first.
Este mai întâi iubirea
13:31
When you relate to the world,
Când relaţionezi cu lumea
13:34
the dynamic manifestation of the wholeness
manifestarea dinamică a plenitudinii
13:36
is, what we say, love.
este, ceea ce numim, iubire.
13:41
And itself becomes compassion
Şi ea în sine devine compasiune
13:46
if the object that you relate to evokes that emotion.
dacă obiectul la care te raportezi evocă acel sentiment.
13:50
Then that again transforms into giving, into sharing.
Atunci aceasta, din nou, se transformă în dărnicie.
14:01
You express yourself because you have compassion.
Te exprimi pentru că ai compasiune.
14:11
To discover compassion, you need to be compassionate.
Pentru a descoperi compasiunea, trebuie să fii milos.
14:17
To discover the capacity to give and share,
Pentru a descoperi capacitatea de a da şi de a împărtăşi,
14:23
you need to be giving and sharing.
trebuie să dai şi să împărtăşeşti.
14:28
There is no shortcut: it is like swimming by swimming.
Nu există nici o scurtătură. Este ca înotul prin înot.
14:30
You learn swimming by swimming.
Înveţi să înoţi înotând.
14:35
You cannot learn swimming on a foam mattress and enter into water.
Nu poţi învăţa să înoţi pe o saltea de spumă şi să intri în apă.
14:39
(Laughter)
(Râsete)
14:43
You learn swimming by swimming. You learn cycling by cycling.
Inveţi să înoţi înotând. Inveţi să te dai pe bicicletă dându-te pe bicicletă.
14:45
You learn cooking by cooking,
Inveţi să găteşti gătind,
14:49
having some sympathetic people around you
având in jurul tău nişte oameni compătimitori
14:51
to eat what you cook.
care mănâncă ceea ce găteşti tu.
14:54
(Laughter)
(Râsete)
14:56
And, therefore, what I say,
Şi, prin urmare, ceea ce spun,
15:04
you have to fake it and make it.
e că trebuie să te prefaci până reuşeşti.
15:08
(Laughter)
(Râsete)
15:10
You need to.
Trebuie.
15:17
My predecessor meant that.
Predecesorul meu asta vroia să spună.
15:20
You have to act it out.
Trebuie să joci.
15:26
You have to act compassionately.
Trebuie să acţionezi într-un mod compătimitor.
15:31
There is no verb for compassion,
Nu există (în limba engleză) un verb pentru compasiune,
15:38
but you have an adverb for compassion.
dar există un adverb pentru compasiune.
15:43
That's interesting to me.
Asta e interesant pentru mine.
15:47
You act compassionately.
Acţionezi compătimitor.
15:51
But then, how to act compassionately if you don't have compassion?
Dar atunci cum să acţionezi compătimitor dacă nu ai compasiune?
15:57
That is where you fake.
Acolo te prefaci.
16:01
You fake it and make it. This is the mantra of the United States of America.
Te prefaci până reuşeşti. Aceasta e mantra Statelor Unite ale Americii.
16:04
(Laughter)
(Râsete)
16:08
You fake it and make it.
Te prefaci până reuşeşti.
16:13
You act compassionately as though you have compassion:
Acţionezi compătimitor ca şi cum ai avea compasiune,
16:17
grind your teeth,
scrâşneşti din dinţi,
16:20
take all the support system.
iei tot sistemul de suport,
16:23
If you know how to pray, pray.
dacă ştii cum să te rogi, roagă-te
16:25
Ask for compassion.
Cere compasiune.
16:29
Let me act compassionately.
Lasă-mă să acţionez compătimitor.
16:32
Do it.
Fă-o.
16:35
You'll discover compassion
Vei descoperi compasiunea
16:37
and also slowly a relative compassion,
şi, de asemenea, încet o compasiune relativă,
16:39
and slowly, perhaps if you get the right teaching,
şi încet, poate dacă primeşti învăţătura corectă,
16:44
you'll discover compassion is a dynamic manifestation
vei descoperi compasiunea ca peo manifestare dinamică
16:48
of the reality of yourself, which is oneness, wholeness,
a realităţii de sine, care este unicitate, plenitudine,
16:53
and that's what you are.
şi asta e ceea ce eşti tu.
16:59
With these words, thank you very much.
Cu aceste cuvinte, va multumesc foarte mult.
17:01
(Applause)
(Aplauze)
17:04
Translated by Alexandra Casapu
Reviewed by Claudia Popescu

▲Back to top

About the speaker:

Dayananda Saraswati - Vedantic teacher
Swami Dayananda Saraswati is an acclaimed spiritual teacher and the founder of AIM for Seva -- a charitable trust that works to relieve poverty across India.

Why you should listen

Swami Dayananda Saraswati has been teaching the traditional wisdom of Vedanta for more than four decades, in India and around the world. His success as a teacher is evident in the successes of his students -- over 100 are now swamis themselves, and highly respected as scholars and teachers. Within the Hindu community, he has worked to create harmony, founding the Hindu Dharma Acharya Sabha, where heads of different sects can come together learn from each other. In the larger religious community, he has also made huge strides towards cooperation, convening the first World Congress for the Preservation of Religious Diversity.

However, Swami Saraswati’s work is not limited to the religious community. He is the founder and an active executive member of the All India Movement (AIM) for Seva. Since 2000, AIM has been bringing medical assistance, education, food and infrastructure to people living in the most remote areas of India. Growing up in a small, rural village himself, the Swami understood the particular challenges to accessing aid faced by those outside of the cities. Today, AIM for Seva estimates that they have been able to help over two million people in need.

More profile about the speaker
Dayananda Saraswati | Speaker | TED.com