English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2007

Lawrence Lessig: Laws that choke creativity

Lawrence Lessig: Seadus lämmatab loovust

Filmed:
1,982,145 views

Larry Lessig, neti kõige kuulsam jurist, tsiteerib enda väites meie loomekultuuri taaselustamisest Philip Sousat, taevalikke autoriõiguseid ja "ASCAP kartelli".

- Legal activist
Lawrence Lessig has already transformed intellectual-property law with his Creative Commons innovation. Now he's focused on an even bigger problem: The US' broken political system. Full bio

(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
00:24
I want to talk to you a little bitnatuke about user-generatedkasutajate loodud contentsisu.
Tahan teile pisut rääkida kasutaja loodud sisust.
00:25
I'm going to tell you threekolm storieslugusid on the way to one argumentargument
Räägin teile ühe väite poole liikudes kolm lugu,
00:29
that's going to tell you a little bitnatuke
mis räägivad teile pisut sellest,
00:33
about how we openavatud user-generatedkasutajate loodud contentsisu up for businessäri.
kuidas me avame kasutaja loodud sisu ärile.
00:35
So, here'ssiin on the first storylugu.
Nii, siin on esimene lugu.
00:39
1906. This man, JohnJohn PhilipPhilip SousaSousa, traveledreisinud to this placekoht,
1906. See mees, John Philip Sousa, reisis
00:40
the UnitedAmeerika StatesRiikide CapitolCapitol, to talk about this technologytehnoloogia,
Ühendriikide Kapitooliumi, et rääkida tehnoloogiast,
00:46
what he calledkutsutud the, quotetsiteerida, "talkingräägime machinesmasinad."
mida tema nimetas, tsiteerin, “rääkivateks masinateks.”
00:50
SousaSousa was not a fanfänn of the talkingräägime machinesmasinad.
Sousa polnud rääkivate masinate fänn.
00:54
This is what he had to say.
Siin on, mida tal oli öelda.
00:58
"These talkingräägime machinesmasinad are going to ruinrikkuma artistickunstiline developmentarengut
“Need rääkivad masinad hävitavad selle maa muusika
00:59
of musicmuusika in this countryriik.
kunstilise arengu.
01:03
When I was a boypoiss, in frontees of everyigaüks housemaja in the summersuvi eveningsÕhtuti,
Kui ma olin väike poiss, võis suveõhtuti leida iga maja ees
01:04
you would find youngnoor people togetherkoos
noori inimesi koos,
01:09
singinglaulmine the songslaule of the day, or the oldvana songslaule.
laulmas ajakohaseid või vanu laule.
01:11
TodayTäna, you hearkuule these infernalInfernal machinesmasinad going night and day.
Tänapäeval kuuled sa neid põrgumasinaid mängimas ööd ja päevad.
01:15
We will not have a vocalvokaal chordakordi left," SousaSousa said.
Meile ei jää häälepaelagi alles,” ütles Sousa.
01:21
"The vocalvokaal chordsakorde will be eliminatedkõrvaldatud by a processprotsessi of evolutionevolutsioon
"Häälepaelad kõrvaldatakse evolutsiooni protsessi käigus,
01:24
as was the tailsaba of man when he cametuli from the apeAPE."
nagu inimese sabagi, kui ta ahvist arenes."
01:28
Now, this is the picturepilt I want you to focuskeskenduma on.
Nüüd ma tahan, et te pööraksite tähelepanu sellele pildile.
01:32
This is a picturepilt of culturekultuur.
See on pilt kultuurist.
01:37
We could describekirjeldage it usingkasutades modernkaasaegne computerarvuti terminologyterminoloogia
Me võiksime seda kirjeldada kasutades moodsat arvuti terminoloogiat -
01:39
as a kindlaadi of read-writelugemine-kirjutamine culturekultuur.
nagu mingit read-write kultuuri.
01:43
It's a culturekultuur where people participateosalema in the creationloomine
See on kultuur, kus inimesed osalevad oma kultuuri loomises
01:46
and the re-creationuuesti loomine of theiroma culturekultuur. In that sensemeel, it's read-writelugemine-kirjutamine.
ja taasloomises. Selles mõttes on see read-write.
01:49
Sousa'sSousa fearhirmu was that we would losekaotada that capacityvõimsus
Sousa hirm oli, et me kaotame selle võime
01:54
because of these, quotetsiteerida, "infernalInfernal machinesmasinad." They would take it away.
nende, tsiteerin, “põrgumasinate” tõttu. Nad võtaks selle ära.
01:59
And in its placekoht, we'dme tahaksime have the oppositevastupidi of read-writelugemine-kirjutamine culturekultuur,
Ja selle asemele tekiks read-write kultuuri vastand,
02:04
what we could call read-onlykirjutuskaitstud culturekultuur.
mida me võiksime nimetada read-only kultuuriks.
02:08
CultureKultuur where creativityloovus was consumedtarbitud
Kultuur, kus loovust tarbiti,
02:11
but the consumertarbija is not a creatorlooja.
ent tarbija ei ole looja.
02:14
A culturekultuur whichmis is top-downülevalt alla, ownedomandis,
Kultuur, mis on ladviku käes, omatud,
02:17
where the vocalvokaal chordsakorde of the millionsmiljonid have been lostkadunud.
kus miljonite häälepaelad on kaduma läinud.
02:20
Now, as you look back at the twentiethkahekümnenda centurysajandil,
Nüüd, vaadates tagasi 20ndale sajandile,
02:24
at leastvähemalt in what we think of as the, quotetsiteerida, "developedarenenud worldmaailm" --
vähemalt sellele, mida me peame, tsiteerin, “arenenud maailmaks,”
02:28
hardraske not to concludelõpetama that SousaSousa was right.
on raske mitte järeldada, et Sousa’l oli õigus.
02:33
Never before in the historyajalugu of humaninimene culturekultuur
Mitte kunagi varem inimkultuuri ajaloo jooksul pole
02:36
had it been as professionalizedpakkumist, never before as concentratedkeskendunud.
see olnud nii professionaliseeritud, mitte kunagi varem nii kontsentreeritud.
02:39
Never before has creativityloovus of the millionsmiljonid
Mitte kunagi varem pole miljonite loovus
02:43
been as effectivelytõhusalt displacedümberasustatud,
olnud nii efektiivselt ümberpaigutatud,
02:46
and displacedümberasustatud because of these, quotetsiteerida, "infernalInfernal machinesmasinad."
ja ümberpaigutatud just nende, tsiteerin, “põrgumasinate” poolt.
02:48
The twentiethkahekümnenda centurysajandil was that centurysajandil
20. sajand oli sajand, mil,
02:52
where, at leastvähemalt for those placeskohti we know the bestparim,
vähemalt nendes kohtades, mida me teame kõige paremini,
02:54
culturekultuur movedkolis from this read-writelugemine-kirjutamine to read-onlykirjutuskaitstud existenceolemasolu.
liikus kultuur sellest read-write eksistentsist read-only eksistentsi.
02:57
So, secondteine. LandMaa is a kindlaadi of propertyvara --
Nüüd teiseks. Maa on teatud tüüpi omand -
03:05
it is propertyvara. It's protectedkaitstud by lawseadus.
see on omand. See on kaitstud seadusega.
03:08
As LordLord BlackstoneBlackstone describedkirjeldatud it, landmaa is protectedkaitstud by trespassüleastumine lawseadus,
Nagu Lord Blackstone seda kirjeldas, on maa kaitstud läbikäiguseadusega,
03:12
for mostkõige rohkem of the historyajalugu of trespassüleastumine lawseadus,
enamuse läbikäiguseaduse ajaloost
03:17
by presumingarvata it protectskaitseb the landmaa all the way down belowallpool
eeldades, et see kaitseb maad lõpuni alla
03:20
and to an indefinitemääramata extentulatuses upwardülespoole.
ja lõputult üles.
03:25
Now, that was a prettyilus good systemsüsteem
No see oli päris hea süsteem
03:29
for mostkõige rohkem of the historyajalugu of the regulationmäärus of landmaa,
enamuse selle maa regulatsiooni ajaloo vältel,
03:31
untilkuni this technologytehnoloogia cametuli alongmööda, and people beganalgas to wonderimesta,
kuni see tehnoloogia saabus ja inimesed hakkasid pead murdma,
03:33
were these instrumentsinstrumendid trespasserstrespassers
kas need instrumendid on sissetungijad,
03:39
as they flewlendas over landmaa withoutilma clearingtühjendamine the rightsõigused
kui nad üle maa lendasid ega kooskõlastanud seda
03:42
of the farmstalud belowallpool as they traveledreisinud acrossüle the countryriik?
allolevate taludega, lennates üle kogu riigi.
03:45
Well, in 1945, SupremeKõrgeim CourtKohus got a chancevõimalus to addressaadress that questionküsimus.
Igatahes aastal 1945 sai Ülemkohus võimaluse sellele küsimusele vastata.
03:49
Two farmerspõllumajandustootjad, ThomasThomas LeeLee and TinieTinie CausbyCausby, who raisedtõstetud chickenskanad,
Kahel talunikul, Thomas Lee’l ja Tinie Causby’l, kes kasvatasid kanu,
03:54
had a significantmärkimisväärne complaintkaebuse because of these technologiestehnoloogiad.
oli oluline kaebus nende tehnoloogiate tõttu.
04:00
The complaintkaebuse was that theiroma
Kaebus oli, et nende
04:04
chickenskanad followedjärgneb the patternmuster of the airplaneslennukid
kanad järgisid lennukite kulgu
04:06
and flewlendas themselvesise into the wallsseinad of the barnlaud
ja lennutasid ennast vastu lauta,
04:09
when the airplaneslennukid flewlendas over the landmaa.
kui lennukid üle maa lendasid.
04:13
And so they appealededasi kaevata to LordLord BlackstoneBlackstone
Ja nii nad pöördusid nõudega Lord Blackstone’i poole,
04:15
to say these airplaneslennukid were trespassingLigipääs keelatud.
öeldes, et need lennukid olid sissetungijad.
04:17
SinceAlates time immemorialammustest aegadest, the lawseadus had said,
Aegade algusest peale oli seadus öelnud,
04:21
you can't flylendama over the landmaa withoutilma permissionluba of the landownermaaomanik,
et ei tohi lennata üle maa ilma maaomaniku loata,
04:24
so this flightlend mustpeab stop.
seega, see lendamine peab lõppema.
04:28
Well, the SupremeKõrgeim CourtKohus consideredkaalutud this 100-years-aasta traditiontraditsioon
No Ülemkohus kaalutles seda 100-aastast traditsiooni
04:32
and said, in an opinionarvamus writtenkirjutatud by JusticeEuroopa DouglasDouglas,
ja ütles, Justice Douglas’e poolt kirjutatud arvamuses,
04:37
that the CausbysCausbys mustpeab losekaotada.
et Causby’d peavad kaotama.
04:41
The SupremeKõrgeim CourtKohus said the doctrineõpetus protectingkaitsmine landmaa
Ülemkohus ütles, et doktriin, mis kaitseb maad
04:43
all the way to the skytaevas has no placekoht in the modernkaasaegne worldmaailm,
lõputult taevasse, ei oma kohta moodsas maailmas,
04:47
otherwisemuidu everyigaüks transcontinentalmandritevaheliste flightlend would
muidu annaks iga transkontinentaalne lend aluse
04:51
subjectteema the operatoroperaator to countlesslugematu trespassüleastumine suitssobib.
muuta operaator lõputute läbikäiguseaduse hagide subjektiks.
04:55
CommonÜhise sensemeel, a rareharuldane ideaidee in the lawseadus, but here it was. CommonÜhise sensemeel --
Terve mõistus, harv idee seaduses, aga seal ta oli, terve mõistus.
04:58
(LaughterNaer) --
(Naer)
05:03
RevoltsLõhestatud at the ideaidee. CommonÜhise sensemeel.
Terve mõistus on selle mõtte vastu. Terve mõistus.
05:04
FinallyLõpuks. Before the InternetInternet, the last great terrorhirmu
Viimaks. Enne internetti oli viimane suur terror,
05:08
to rainvihm down on the contentsisu industrytööstus
mis sadas meediatööstuse kaela,
05:16
was a terrorhirmu createdloodud by this technologytehnoloogia. BroadcastingBroadcasting:
loodud selle tehnoloogia poolt: ringhääling.
05:19
a newuus way to spreadlevida contentsisu,
Uus moodus sisu levitada
05:25
and thereforeseetõttu a newuus battlelahing over the controlkontroll
ja seega uus lahing kontrolli üle
05:28
of the businessesettevõtted that would spreadlevida contentsisu.
äris, mis sisu levitama hakkaks.
05:32
Now, at that time, the entityüksus,
Nüüd, sel ajal entiteet -
05:36
the legalseaduslik cartelkartelli, that controlledkontrollitud the performancejõudlus rightsõigused
seaduslik kartell, mis kontrollis esinemisõigusi
05:38
for mostkõige rohkem of the musicmuusika that would be broadcastsaade
enamuse muusika üle, mis oleks eetrisse sattunud
05:42
usingkasutades these technologiestehnoloogiad was ASCAPASCAP.
kasutades neid tehnoloogiaid, oli ASCAP.
05:46
They had an exclusiveeksklusiivne licenselitsents on the mostkõige rohkem popularpopulaarne contentsisu,
Neil oli eksklusiivne litsents kõige populaarsema sisu üle
05:48
and they exercisedkasutada it in a way that triedproovis to demonstratenäidata
ja nad kasutasid seda nii, et demonstreerida
05:52
to the broadcastersringhäälinguorganisatsioonid who really was in chargetasu.
ringhäälingutele, kes tegelikult asja juhib.
05:56
So, betweenvahel 1931 and 1939, they raisedtõstetud rateshinnad by some 448 percentprotsenti,
Seega, 1931 ja 1939 vahel tõstsid nad tariife 448%,
05:59
untilkuni the broadcastersringhäälinguorganisatsioonid finallylõpuks got togetherkoos
kuni ringhäälingud said lõpuks kokku
06:06
and said, okay, enoughpiisav of this.
ja ütlesid, hea küll, aitab sellest.
06:09
And in 1939, a lawyeradvokaat, SydneySydney KayeKaye, startedalgas something
Ning aastal 1939 alustas jurist Sydney Kaye midagi
06:11
calledkutsutud BroadcastSaade MusicMuusika IncInc. We know it as BMIKMI.
nimega Broadcast Music Incorporated. Me teame seda kui BMI.
06:14
And BMIKMI was much more democraticdemokraatlik in the artart
Ja BMI oli hulga demokraatlikum kunsti osas,
06:18
that it would includelisada withinjooksul its repertoirerepertuaar,
mida ta kaasas oma repertuaari,
06:21
includingkaasa arvatud AfricanAafrika AmericanAmeerika musicmuusika for the first time in the repertoirerepertuaar.
lisades esmakordselt Afroameerika muusika oma repertuaari.
06:24
But mostkõige rohkem importantoluline was that BMIKMI tookvõttis publicavalik domaindomeen workstöötab
Aga kõige tähtsam oli, et BMI võttis vaba kasutuse töid
06:28
and madetehtud arrangementskord of them, whichmis they gaveandis away for freetasuta
ja tegi nendest kokkuleppeid, mida nad andsid ära tasuta
06:33
to theiroma subscriberstellijad. So that in 1940,
oma tellijatele. Nii et 1940. aastal,
06:37
when ASCAPASCAP threatenedähvardas to doublekahekordne theiroma rateshinnad,
kui ASCAP ähvardas oma tariife kahekordistada,
06:41
the majorityenamus of broadcastersringhäälinguorganisatsioonid switchedvahetatud to BMIKMI.
läks enamus kanaleid üle BMI’sse.
06:45
Now, ASCAPASCAP said they didn't carehooli.
Nii, ASCAP ütles, et neil on ükskõik.
06:48
The people will revoltmäss, they predictedennustatud, because the very bestparim musicmuusika
Inimesed hakkavad mässama, ennustasid nad, kuna parim muusika
06:50
was no longerkauem availablesaadaval, because they had shiftednihkunud
pole enam kättesaadav, sest nad olid valinud
06:54
to the secondteine bestparim publicavalik domaindomeen providedette nähtud by BMIKMI.
paremuselt teise vaba kasutuse domeeni, mida pakkus BMI.
06:57
Well, they didn't revoltmäss, and in 1941, ASCAPASCAP crackedkrakitud.
No nad ei hakanud mässama ning aastal 1941 ASCAP murdus.
07:03
And the importantoluline pointpunkt to recognizetunnustama
Oluline on siinkohal mõista,
07:09
is that even thoughkuigi these broadcastersringhäälinguorganisatsioonid
et kuigi need jaamad
07:12
were broadcastingringhäälingu something you would call secondteine bestparim,
lasid eetrisse midagi, mida võiks kutsuda paremuselt teiseks,
07:17
that competitionkonkurentsi was enoughpiisav to breakmurda, at that time,
oli see konkurents piisav, et murda tol ajal
07:19
this legalseaduslik cartelkartelli over accessjuurdepääs to musicmuusika.
see muusikale juurdepääsu piirav seaduslik kartell.
07:24
Okay. ThreeKolm storieslugusid. Here'sSiin on the argumentargument.
Nonii. Kolm lugu. Siit tuleb väide.
07:28
In my viewvaade, the mostkõige rohkem significantmärkimisväärne thing to recognizetunnustama
Minu arvates on kõige olulisem asi ära tunda
07:32
about what this InternetInternet is doing
selle juures, mida see internet teeb,
07:34
is its opportunityvõimalus to reviveelustada the read-writelugemine-kirjutamine culturekultuur
selle võimalust taaselustada see read-write kultuur,
07:36
that SousaSousa romanticizedRomanticized.
millest Sousa romantiseeris.
07:40
DigitalDigitaalne technologytehnoloogia is the opportunityvõimalus
Digitaalne tehnoloogia on võimalus
07:44
for the revivaltaaselustamine of these vocalvokaal chordsakorde
taaselustada need häälepaelad,
07:46
that he spokerääkis so passionatelykirglikult to CongressKongress about.
millest ta nii kirglikult Kongressile rääkis.
07:48
User-generatedKasutajate loodud contentsisu, spreadinglevitamine in businessesettevõtted
Kasutaja loodud sisu, levides ärides
07:52
in extraordinarilyerakordselt valuableväärtuslik waysviisid like these,
nõnda erakordselt väärtuslikel viisidel,
07:56
celebratingtähistame amateuramatöör culturekultuur.
tähistamas amatöörkultuuri.
07:59
By whichmis I don't mean amateurishdiletantlik culturekultuur,
Selle all ei pea ma silmas algajalikku kultuuri,
08:02
I mean culturekultuur where people producetoota
ma pean silmas kultuuri, mida inimesed loovad
08:05
for the love of what they're doing and not for the moneyraha.
armastusest selle tegevuse vastu ja mitte raha pärast.
08:08
I mean the culturekultuur that your kidslapsed are producingtootmine all the time.
Ma pean silmas kultuuri, mida teie lapsed loovad kogu aeg.
08:12
For when you think of what SousaSousa romanticizedRomanticized
Sest kui te mõtlete, millest Sousa romantiseeris
08:17
in the youngnoor people togetherkoos, singinglaulmine the songslaule of the day,
noortes, laulmas koos tänapäevaseid laule,
08:20
of the oldvana songslaule, you should recognizetunnustama
ja vanadest lauludest, peaksite te ära tundma
08:23
what your kidslapsed are doing right now.
selle, mida teie lapsed teevad just praegu.
08:25
TakingVõttes the songslaule of the day and the oldvana songslaule
Võttes tänapäeva laulud ja vanad laulud
08:28
and remixingremixing them to make them something differenterinevad.
ja remiksides neid, tehes neid millekski erinevaks.
08:30
It's how they understandmõista accessjuurdepääs to this culturekultuur.
Nii mõistavad nad juurdepääsu sellele kultuurile.
08:34
So, let's have some very fewvähe examplesnäited
Seega, võtame mõned üksikud näited,
08:37
to get a sensemeel of what I'm talkingräägime about here.
et saaksite aru, millest ma siin räägin.
08:40
Here'sSiin on something calledkutsutud AnimeAnime MusicMuusika VideoVideo, first examplenäide,
Siin on miski, mida kutsutakse Anima Muusika Video, esimene näide,
08:42
takingvõttes animeanime capturedkinni püütud from televisiontelevisioon
võttes anima televisioonist
08:44
re-editedTäiendav toimetaja to musicmuusika trackslugusid.
ja redigeerides selle uuesti muusikalugudele.
08:48
(MusicMuusika)
(Muusika)
08:50
This one you should be -- confidenceusaldust. JesusJeesus surviveselab. Don't worrymuretsema.
Seda te peaksite – enesekindlust. Jeesus jääb elama. Ärge muretsege.
09:30
(MusicMuusika)
(Muusika: ”I Will Survive” Gloria Gaynor)
09:35
(LaughterNaer)
(Naer)
10:20
And this is the bestparim.
Ja see on parim.
10:28
(MusicMuusika)
(Muusika: ”Endless Love” Lionel Ritche ja Diana Ross)
10:30
My love ...
Mu arm ...
10:37
There's only you in my life ...
Ainult sina oled mu elus …
10:41
The only thing that's brightsärav ...
Ainus, mis on ere …
10:46
My first love ...
Mu esimene armastus …
10:52
You're everyigaüks breathhingetõmme that I take ...
Oled mu iga hingetõmme …
10:57
You're everyigaüks stepsamm I make ...
Oled mu iga samm …
11:01
And I ....
Ja mina ...
11:07
I want to sharejagada all my love with you ...
Mina tahan oma armastust sinuga jagada …
11:11
No one elsemuidu will do ...
Keegi teine pole see …
11:22
And your eyessilmad ...
Ja sinu silmad ...
11:27
They tell me how much you carehooli ...
Nad räägivad, kui palju sa hoolid …
11:31
(MusicMuusika)
(Muusika)
11:37
So, this is remixremix, right?
Niisiis see on remiks, eksole?
11:42
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
11:44
And it's importantoluline to emphasizerõhuta that what this is not
Oluline on rõhutada, et see ei ole see,
11:50
is not what we call, quotetsiteerida, "piracypiraatlus."
mida me nimetame, tsiteerin, “piraatluseks”.
11:52
I'm not talkingräägime about norega ka justifyingmis õigustavad
Ma ei räägi ega õigusta
11:55
people takingvõttes other people'sinimesed contentsisu in wholesalehulgimüük
inimesi, kes võtavad teiste inimeste sisu ja panevad selle hulgimüüki
11:58
and distributingjaotavad it withoutilma the permissionluba of the copyrightautoriõigus owneromanik.
ja jagavad seda ilma autoriõiguse omaja loata.
12:01
I'm talkingräägime about people takingvõttes and recreatingtaasloomine
Ma räägin inimestest, kes võtavad ja loovad uuesti,
12:04
usingkasutades other people'sinimesed contentsisu, usingkasutades digitaldigitaalne technologiestehnoloogiad
kasutades teiste inimeste loodud sisu, kasutades digitaalset tehnoloogiat,
12:07
to say things differentlyerinevalt.
et öelda asju teisiti.
12:11
Now, the importancetähtsus of this
Nii, selle tähtsus
12:13
is not the techniquetehnika that you've seennähtud here.
ei ole see tehnika, mida te siin nägite.
12:14
Because, of coursemuidugi, everyigaüks techniquetehnika that you've seennähtud here
Sest loomulikult on iga tehnika, mida te siin nägite,
12:18
is something that televisiontelevisioon and filmfilm producerstootjad
olnud miski, mida televisioon ja filmitootjad
12:20
have been ablevõimeline to do for the last 50 yearsaastaid.
on olnud võimelised tegema viimased 50 aastat.
12:22
The importancetähtsus is that that techniquetehnika has been democratizeddemokratiseeritud.
Tähtis on, et see tehnika on demokratiseeritud.
12:24
It is now anybodykeegi with accessjuurdepääs to a $1,500 computerarvuti
Nüüd võib igaüks, kel on juurdepääs 1500-dollarilisele arvutile,
12:29
who can take soundshelid and imagespildid from the culturekultuur around us
võtta helisid ja pilte meid ümbritsevast kultuurist
12:34
and use it to say things differentlyerinevalt.
ja kasutada neid, et öelda asju teisiti.
12:36
These toolstööriistad of creativityloovus have becomesaada toolstööriistad of speechkõne.
Need loovuse riistad on saanud kõne riistadeks.
12:38
It is a literacykirjaoskus for this generationpõlvkond. This is how our kidslapsed speakräägi.
See on selle generatsiooni kirjaoskus. See on kuidas meie lapsed räägivad.
12:43
It is how our kidslapsed think. It is what your kidslapsed are
See on kuidas meie lapsed mõtlevad; see on mis teie lapsed on
12:50
as they increasinglyüha rohkem understandmõista digitaldigitaalne technologiestehnoloogiad
kui nad üha enam mõistavad digitaalseid tehnoloogiaid
12:55
and theiroma relationshipsuhe to themselvesise.
ja nende suhet endiga.
12:59
Now, in responsevastus to this newuus use of culturekultuur usingkasutades digitaldigitaalne technologiestehnoloogiad,
Nii, vastuseks sellele uuele kultuurikasutusele, mis kasutab digitaalset tehnoloogiat,
13:02
the lawseadus has not greetedtervitati this SousaSousa revivaltaaselustamine
pole seadus Sousa taaselavdamist tervitanud
13:09
with very much commontavaline sensemeel.
just eriti ohtra terve mõistusega.
13:13
InsteadSelle asemel, the architecturearhitektuur of copyrightautoriõigus lawseadus
Selle asemel on autoriõiguse seaduse arhitektuur
13:15
and the architecturearhitektuur of digitaldigitaalne technologiestehnoloogiad,
ja digitaalse tehnoloogia arhitektuur
13:18
as they interactsuhelda, have producedtoodetud the presumptioneeldus
vastastikuselt toimides loonud eelduse,
13:20
that these activitiestegevused are illegalillegaalne.
et need tegevused on illegaalsed.
13:23
Because if copyrightautoriõigus lawseadus at its coretuum regulatesreguleerib something calledkutsutud copieskoopiad,
Kuna kui autoriõiguse seadus reguleerib põhitasandil miskit nimega koopiad,
13:26
then in the digitaldigitaalne worldmaailm the one factfakt we can't escapepõgeneda
siis digitaalses maailmas on üks vältimatu fakt,
13:29
is that everyigaüks singleüksi use of culturekultuur producestoodab a copykoopia.
et iga kultuuri kasutus loob koopia.
13:32
EveryIga singleüksi use thereforeseetõttu requiresvajab permissionluba;
Iga kasutus vajab seetõttu luba;
13:37
withoutilma permissionluba, you are a trespassertülitaja.
ilma selle loata oled sa sissetungija.
13:40
You're a trespassertülitaja with about as much sensemeel
Sa oled sissetungija umbes samamoodi,
13:43
as these people were trespasserstrespassers.
nagu olid nood inimesed sissetungijad.
13:45
CommonÜhise sensemeel here, thoughkuigi, has not yetveel revoltedmässas
Terve mõistus pole siinkohal siiski veel mässama hakanud
13:50
in responsevastus to this responsevastus that the lawseadus has offeredpakutakse
vastuseks seaduse pakutud vastusele
13:54
to these formsvormid of creativityloovus.
seda tüüpi loovusele.
13:57
InsteadSelle asemel, what we'veme oleme seennähtud
Selle asemel, mida me oleme näinud
14:00
is something much worsehalvem than a revoltmäss.
on miski palju halvem kui mäss.
14:01
There's a growingkasvab extremismekstremismi that comestuleb from bothmõlemad sidesküljed
See on kasvav ekstremism, mis tuleb selle debati
14:05
in this debatearutelu, in responsevastus to this conflictkonflikt
mõlemalt poolelt, vastuseks sellele konfliktile
14:09
betweenvahel the lawseadus and the use of these technologiestehnoloogiad.
seaduste ja nende tehnoloogiate kasutamise vahel.
14:12
One sidekülg buildsehitab newuus technologiestehnoloogiad, suchselline as one recentlyhiljuti announcedteatas
Üks pool ehitab uusi tehnoloogiaid, nagu viimati välja kuulutatu,
14:15
that will enablevõimaldama them
mis võimaldab neil
14:19
to automaticallyautomaatselt take down from sitessaitidel like YouTubeYouTube
lehtedelt nagu YouTube automaatselt maha võtta
14:22
any contentsisu that has any copyrightedautoriõigusega kaitstud contentsisu in it,
iga materjali, milles on mingi osa autoriõigusega kaitstud,
14:25
whetherkas or not there's a judgmentkohtuotsus of fairõiglane use
hoolimata sellest, kas seal on hinnang õiglasele kasutusele,
14:27
that mightvõib-olla be appliedrakendatud to the use of that contentsisu.
mida vöiks rakendada selle materjali kasutamiseks.
14:30
And on the other sidekülg, amongseas our kidslapsed,
Ja teisel pool, meie laste seas,
14:32
there's a growingkasvab copyrightautoriõigus abolitionismabolitionism,
on kasvav autoriõiguse ümberlükkamine,
14:35
a generationpõlvkond that rejectslükkab tagasi the very notionmõte
generatsioon, mis hülgab just selle,
14:39
of what copyrightautoriõigus is supposedpeaks to do, rejectslükkab tagasi copyrightautoriõigus
mida autoriõigus peaks tegema, hülgab autoriõiguse
14:42
and believesusub that the lawseadus is nothing more than an assperse
ja usub, et seadus pole muud kui eesel,
14:45
to be ignoredignoreeritakse and to be foughtvõitles at everyigaüks opportunityvõimalus possiblevõimalik.
keda ignoreerida ja kellega võidelda igal võimalusel.
14:48
The extremismekstremismi on one sidekülg begetstekib extremismekstremismi on the other,
Ekstremism ühel poolel sigitab ekstremismi teisel pool,
14:55
a factfakt we should have learnedõppinud manypalju, manypalju timeskorda over,
fakt, mida me oleksime pidanud õppima mitu, mitu korda
14:59
and bothmõlemad extremesäärmuslikud in this debatearutelu are just wrongvalesti.
ning mõlemad ekstreemsused selles debatis on lihtsalt valed.
15:03
Now, the balancetasakaal that I try to fightvõitlema for,
Nüüd see tasakaal, mille nimel ma katsun võidelda, –
15:07
I, as any good liberalliberaalne, try to fightvõitlema for first
mina, nagu iga hea liberaal proovib võidelda esmalt
15:11
by looking to the governmentvalitsus. TotalKokku mistakeviga, right?
vaadates valitsuse poole. Täielik viga, eks?
15:13
(LaughterNaer)
(Naer)
15:17
LookedVaatasin first to the courtskohtud and the legislaturesseadusandja to try to get them
Vaatasin esmalt kohtu ja seadusandliku võimu poole, et proovida nad
15:18
to do something to make the systemsüsteem make more sensemeel.
panna tegema midagi, mis süsteemi mõistlikumaks teeks.
15:21
It failedebaõnnestus partlyosaliselt because the courtskohtud are too passivepassiivne,
See kukkus läbi osaliselt, kuna kohtud on liiga passiivsed,
15:23
partlyosaliselt because the legislaturesseadusandja are corruptedrikutud,
ja osaliselt, kuna seadusandlik võim on korrumpeerunud,
15:27
by whichmis I don't mean that there's briberyaltkäemaksu
mille all ma ei pea silmas, et on altkäemaksu,
15:29
operatingtöötab to stop realreaalne changemuutus,
mis tegutseb takistamaks tõelist muutust,
15:32
but more the economymajandus of influencemõju that governsreguleerib how CongressKongress functionsfunktsioonid
vaid pigem mõjutuste majanduskorda, mis juhib Kongressi tööd,
15:35
meanstähendab that policymakerspoliitikud here will not understandmõista this
tähendades, et seaduseloojad ei mõista seda olukorda,
15:39
untilkuni it's too latehilja to fixparandage it.
kuni on liiga hilja, et seda parandada.
15:43
So, we need something differenterinevad, we need a differenterinevad kindlaadi of solutionlahendus.
Seega on meil vaja midagi erinevat, me vajame teistsugust lahendust,
15:45
And the solutionlahendus here, in my viewvaade, is a privateprivaatne solutionlahendus,
ja see lahendus siin, minu arvates, see on privaatne lahendus,
15:49
a solutionlahendus that looksnäeb välja to legalizeseadustada what it is to be youngnoor again,
lahendus, mis proovib uuesti noor olemist seadustada
15:53
and to realizemõistma the economicmajanduslik potentialpotentsiaal of that,
ja mõista selle majanduslikku potentsiaali,
15:57
and that's where the storylugu of BMIKMI becomesmuutub relevantasjakohane.
ning see on koht, kus BMI lugu muutub asjakohaseks.
15:59
Because, as BMIKMI demonstrateddemonstreeris, competitionkonkurentsi here
Sest nagu BMI demonstreeris, võib konkurents siin
16:03
can achievesaavutama some formvormis of balancetasakaal. The samesama thing can happenjuhtuda now.
saavutada teatud tasakaalu. Sama asi võib juhtuda praegu.
16:06
We don't have a publicavalik domaindomeen to drawjoonistama uponpärast now,
Meil pole vabakasutuse domeeni, millele praegu tugineda
16:11
so insteadselle asemel what we need is two typestüübid of changesmuudatused.
ja mida me selle asemel vajame, on kahte sorti muutused.
16:14
First, that artistskunstnikud and creatorsloojad embraceomaks võtma the ideaidee,
Esmalt, et artistid ja loojad võtaks omaks selle idee
16:17
choosevali that theiroma work be madetehtud availablesaadaval more freelyvabalt.
valida, et nende looming tehtaks vabamalt kättesaadavaks.
16:21
So, for examplenäide, they can say theiroma work is availablesaadaval freelyvabalt
Näiteks, nad võivad öelda, et nende looming on vabalt kättesaadav
16:25
for non-commercialkaubanduslikku, this amateur-typeAmatöör-tüüpi of use,
mittekommertsialaseks, selleks amatöör-tüüpi kasutuseks,
16:28
but not freelyvabalt for any commercialkaubanduslik use.
aga mitte vabalt igasuguseks kommertsiaalseks kasutuseks.
16:30
And secondteine, we need the businessesettevõtted
Ja teiseks, meil on vaja, et need ärid,
16:32
that are buildinghoone out this read-writelugemine-kirjutamine culturekultuur
mis arendavad seda read-write kultuuri,
16:35
to embraceomaks võtma this opportunityvõimalus expresslysõnaselgelt, to enablevõimaldama it,
võtaks selgelt omaks selle võimaluse, võimaldaksid seda,
16:38
so that this ecologyökoloogia of freetasuta contentsisu, or freervabam contentsisu,
nii, et see vaba sisu ökoloogia, või vabam sisu,
16:43
can growkasvatada on a neutralneutraalne platformplatvorm
saaks kasvada neutraalsel platvormil,
16:48
where they bothmõlemad existolemas simultaneouslysamaaegselt,
kus nad mõlemad eksisteerivad samaaegselt,
16:50
so that more-freerohkem vaba can competekonkureerima with less-freevähem vaba,
nii et rohkem vaba saab konkureerida vähem vabaga
16:53
and the opportunityvõimalus to developarenema the creativityloovus in that competitionkonkurentsi
ja võimalus arendada loovust selles konkurentsis
16:58
can teachõpetama one the lessonsõppetunnid of the other.
saab õpetada ühele teise õppetunnid.
17:02
Now, I would talk about one particulareriti suchselline planplaan
Nüüd ma räägiks ühest konkreetsest sellisest plaanist,
17:05
that I know something about,
millest ma midagi tean,
17:09
but I don't want to violaterikkuda TED'sTED's first commandmentkäsk of sellingmüüa,
aga ma ei taha rikkuda TED’i esimest käsku mitte müüa,
17:10
so I'm not going to talk about this at all.
seega ei räägi ma sellest üldse.
17:13
I'm insteadselle asemel just going to remindtuleta meelde you of the pointpunkt that BMIKMI teachesõpetab us.
Selle asemel ma tuletan teile meelde mõtet, mida BMI meile õpetab.
17:15
That artistkunstnik choicevalik is the keyvõti for newuus technologytehnoloogia
Et artistide valik on võti uue tehnoloogia
17:22
havingvõttes an opportunityvõimalus to be openavatud for businessäri,
võimalusele olla avatud ärile
17:27
and we need to buildehitama artistkunstnik choicevalik here
ja me peame siinkohal ehitama artistide valikuid,
17:30
if these newuus technologiestehnoloogiad are to have that opportunityvõimalus.
kui need uued tehnoloogiad selle võimaluse saavad.
17:33
But let me endlõpp with something I think much more importantoluline --
Aga las ma lõpetan minu arvates millegi palju olulisemaga –
17:36
much more importantoluline than businessäri.
palju olulisemaga, kui seda on äri.
17:39
It's the pointpunkt about how this connectsühendab to our kidslapsed.
See on mõte sellest, kuidas see seostub meie lastega.
17:41
We have to recognizetunnustama they're differenterinevad from us. This is us, right?
Me peame mõistma, et nad on meist erinevad. Need oleme meie, eks?
17:44
(LaughterNaer)
(Naer)
17:49
We madetehtud mixedsegatud tapeslindid; they remixremix musicmuusika.
Meie tegime miksitud kassette; nemad remiksivad muusikat.
17:50
We watchedvaatasin TVTV; they make TVTV.
Meie vaatasime televisiooni; nemad teevad televisiooni.
17:52
It is technologytehnoloogia that has madetehtud them differenterinevad,
See on tehnoloogia, mis on nad erinevaks teinud
17:55
and as we see what this technologytehnoloogia can do,
ja nagu me näeme, mis see tehnoloogia võib teha,
17:59
we need to recognizetunnustama you can't killtappa
peame me mõistma, et ei saa tappa
18:01
the instinctinstinkt the technologytehnoloogia producestoodab. We can only criminalizekriminaliseerida it.
tehnoloogia loodud instinkti. Me saame seda ainult kriminaliseerida.
18:04
We can't stop our kidslapsed from usingkasutades it.
Me ei sa oma lapsi peatada seda kasutamast.
18:08
We can only drivesõita it undergroundmaa all.
Me saame selle ainult põranda alla suruda.
18:10
We can't make our kidslapsed passivepassiivne again.
Me ei saa oma lapsi uuesti pasiivseteks muuta.
18:12
We can only make them, quotetsiteerida, "piratespiraadid." And is that good?
Me saame nad ainult muuta, tsiteerin, “piraatideks”. Ja kas see on hea?
18:15
We liveelus in this weirdimelik time. It's kindlaadi of agevanus of prohibitionskeelud,
Me elame sellel imelikul ajal. See on teatav keeluaeg,
18:20
where in manypalju areasalad of our life,
kus me oma elu paljudes valdkondades,
18:24
we liveelus life constantlypidevalt againstvastu the lawseadus.
elame pidevalt seadusevastaselt.
18:26
OrdinaryTavaline people liveelus life againstvastu the lawseadus,
Tavalised inimesed elavad elu seadusevastaselt,
18:29
and that's what I -- we are doing to our kidslapsed.
ja see on mida mina – meie teeme oma lastega.
18:31
They liveelus life knowingteades they liveelus it againstvastu the lawseadus.
Nad elavad elu teades, et nad elavad seda seadusevastaselt.
18:35
That realizationteostus is extraordinarilyerakordselt corrosivesöövitav,
Selle mõistmine on erakordselt söövitav,
18:39
extraordinarilyerakordselt corruptingrikkumist.
erakordselt laostav.
18:43
And in a democracydemokraatia, we oughtpeaks olema to be ablevõimeline to do better.
Ja demokraatias peaksime me olema võimelised paremaks.
18:46
Do better, at leastvähemalt for them, if not for openingavamine for businessäri.
Võimelised paremaks, vähemalt nende jaoks, kui mitte avamiseks ärile.
18:50
Thank you very much.
Tänan väga.
18:57
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
18:58
Translated by Meelis Seedre
Reviewed by Maila Hainsoo

▲Back to top

About the speaker:

Lawrence Lessig - Legal activist
Lawrence Lessig has already transformed intellectual-property law with his Creative Commons innovation. Now he's focused on an even bigger problem: The US' broken political system.

Why you should listen

Lawyer and activist Lawrence Lessig spent a decade arguing for sensible intellectual property law, updated for the digital age. He was a founding board member of Creative Commons, an organization that builds better copyright practices through principles established first by the open-source software community.

In 2007, just after his last TED Talk, Lessig announced he was leaving the field of IP and Internet policy, and moving on to a more fundamental problem that blocks all types of sensible policy -- the corrupting influence of money in American politics.

In 2011, Lessig founded Rootstrikers, an organization dedicated to changing the influence of money in Congress. In his latest book, Republic, Lost, he shows just how far the U.S. has spun off course -- and how citizens can regain control. As The New York Times wrote about him, “Mr. Lessig’s vision is at once profoundly pessimistic -- the integrity of the nation is collapsing under the best of intentions --and deeply optimistic. Simple legislative surgery, he says, can put the nation back on the path to greatness.”

Read an excerpt of Lessig's new book, Lesterland >>

More profile about the speaker
Lawrence Lessig | Speaker | TED.com