English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2018

Angel Hsu: How China is (and isn't) fighting pollution and climate change

آنگل هسو: چگونه چین با آلودگی و تغییر آب و هوا می‌جنگد (و نمی‌جنگد)

Filmed:
1,134,719 views

چین بزرگترین آلاینده جهان - و اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی پاک جهان است. چین در آینده چه راهی را در پیش خواهد گرفت و این راه چگونه بر محیط زیست جهانی اثر خواهد گذاشت؟ دانشمند داده های زیست محیطی، خانم آنگل هسو نشان میدهد که پرجمعیت ترین کشور دنیا دارد آینده را بر اساس انرژی های جایگزین بنا می‌کند و دارد با فاجعه زیست محیطی که خودش از صنعتی سازی شدید به وجود آورده مقابله می‌کند.

- Environmental data scientist
Angel Hsu is a professor and data geek who applies data-driven methods to solve challenging environmental issues. Full bio

When is seeingدیدن not believingباور کردن?
کی دیدن به معنی باور کردن نیست؟
00:13
A coupleزن و شوهر yearsسالها agoپیش, my friendدوست
sentارسال شد me this photoعکس from Ürümqimqi,
دو سال پیش دوستم این عکس را
از اورومچی برایم فرستاد،
00:17
whichکه is the capitalسرمایه، پایتخت of Xinjiangسین کیانگ
provinceاستان in northwestشمال غربی Chinaچين.
اورومچی مرکز استان سین کیانگ
در شمال غربی چین است.
00:20
On this particularخاص day,
she couldn'tنمی توانستم believe her eyesچشم ها.
در این روز ویژه، دوستم
نمی‌توانست چیزی که می‌بیند را باور کند.
00:24
Checkingچک کردن the qualityکیفیت of the airهوا outsideخارج از
usingاستفاده كردن this appبرنامه on her iPadاپل,
وقتی که داشت کیفیت هوای بیرون را
با اپلیکیشن آیپدش بررسی می‌کرد،
00:28
the numbersشماره were tellingگفتن her
the airهوا qualityکیفیت was good,
اعداد نشان می‌دادند هوای بیرون خوب است،
00:33
one on a scaleمقیاس of 500.
یک از ۵۰۰.
00:36
But when she lookedنگاه کرد outsideخارج از,
she saw something much differentناهمسان.
اما وقتی بیرون را نگاه می‌کرد
چیزی که می‌دید خیلی متفاوت بود.
00:38
Yes, those are buildingsساختمان ها
in the backgroundزمینه.
بله، آنها که در پس‌زمینه
دیده می‌شود ساختمان هستند.
00:42
(Laughterخنده)
(خنده)
00:44
But the dataداده ها were simplyبه سادگی
not tellingگفتن the truthحقیقت
اما داده‌ها واقعیت را نشان نمی‌دادند
00:47
of what people were seeingدیدن and breathingنفس كشيدن,
واقعیتی که مردم داشتند می‌دیدند
و تنفس می‌کردند،
00:50
and it's because they were
failingشکست خوردن to measureاندازه گرفتن PMPM2.5,
علتش این بود که نمی‌توانستند
پی ام ۲/۵ را اندازه‌گیری کنند،
00:52
or fine particulateذرات pollutionآلودگی.
به عبارتی آلودگی حاصل از ذرات ریز.
00:56
When PMPM2.5 levelsسطوح
wentرفتی off the chartsنمودار in 2012,
وقتی سطح پی ام ۲/۵ در سال ۲۰۱۲
از نمودارها کنار گذاشته شد،
00:58
or "crazyدیوانه badبد," as the US Embassyسفارت
onceیک بار describedشرح داده شده it in a tweetصدای جیر جیر,
یا همان "دیوانه بد" توصیفی که سفارت آمریکا
برای این ندانم کاری در یک توییت بکار برد،
01:02
Chineseچینی ها denizensمهاجران tookگرفت to socialاجتماعی mediaرسانه ها
ساکنین چینی رفتند
سراغ شبکه‌های اجتماعی
01:06
and they startedآغاز شده to questionسوال why it was
that they were seeingدیدن this disconnectقطع شدن
و شروع کردند به پرسیدن
اینکه چرا چنین اختلافی دیده می‌شود
01:08
betweenبین officialرسمی airهوا qualityکیفیت statisticsآمار
بین آمارهای رسمی کیفیت هوا
01:12
and what they were seeingدیدن
and breathingنفس كشيدن for themselvesخودشان.
و چیزی که خودشان می‌دیدند و تنفس می‌کردند.
01:14
Now, this questioningسوال کردن has led
اکنون این پرسشگری منجر شده بود به
01:18
to an environmentalمحیطی awakeningبیداری
of sortsانواع in Chinaچين,
یک بیداری زیست محیطی از نوع چینی.
01:20
forcingاجبار کردن China'sچینی governmentدولت
to tackleبرخورد با its pollutionآلودگی problemsمشکلات.
این بیداری دولت چین را مجبور کرد
که مشکلات آلودگی را بپذیرد.
01:24
Now Chinaچين has the opportunityفرصت
to becomeتبدیل شدن به a globalجهانی است environmentalمحیطی leaderرهبر.
حالا چین این فرصت را داشت که به یک رهبر
در حوزه محیط زیست جهانی تبدیل شود.
01:28
But the pictureعکس
that I'll paintرنگ for you todayامروز
اما تصویری که من امروز
برایتان ارایه خواهم داد
01:34
is one that's mixedمخلوط شده.
یک چیز ترکیبی است
01:36
There are some signsعلائم
that are very promisingامیدوار کننده,
نشانه‌هایی وجود دارد که
خیلی امیدوارکننده است
01:38
and there are other trendsروند
that are more troublingمشکل
و در عین حال روندهایی هستند
که بیشتر مشکل ساز هستند
01:41
that warrantحکم closerنزدیک تر attentionتوجه.
و باید توجه بیشتری به آنها بشود.
01:43
But now let's go back
to the storyداستان at handدست.
اما بگذارید بر بگردیم به داستان خودمان.
01:45
I startedآغاز شده to witnessشاهد the beginningsآغازین
of China'sچینی greenسبز evolutionسیر تکاملی
من شروع کردم به مشاهده
مراحل اولیه عصر سبز چین،
01:48
when I was a PhDدکترا studentدانشجو
conductingانجام fieldworkکار میدانی in Chinaچين in 2011.
وقتی که دانشجوی دکترا بودم و داشتم
در این حوزه تحقیق می‌کردم در سال ۲۰۱۱،
01:51
I traveledسفر کرد all acrossدر سراسر the countryکشور
seekingبه دنبال answersپاسخ ها to the questionسوال
به تمام نقاط چین سفر کردم
تا جواب‌های آن سوال را پیدا کنم.
01:56
that I oftenغالبا got myselfخودم
from the skepticalشکاکانه outsiderبیگانه:
اغلب با شکاکیت به خودم می‌گفتم
01:59
What, you mean Chinaچين is doing
something on the environmentمحیط?
یعنی منظورت این است که چین در
حوزه محیط زیست دارد کارهایی می‌کند،
02:03
They have environmentalمحیطی policiesسیاست های?
یعنی سیاستهای خاص زیست محیطی دارند؟
02:06
What policiesسیاست های?
چه سیاست‌هایی؟
02:07
At that time, PMPM2.5 dataداده ها
was consideredدر نظر گرفته شده too politicallyاز نظر سیاسی sensitiveحساس
در آن زمان داده‌های پی ام ۲/۵
به لحاظ سیاسی خیلی حساس بود
02:09
and so the governmentدولت
was keepingنگه داشتن it secretراز,
برای همین دولت آن را به
عنوان یک راز نگه می‌داشت.
02:14
but citizensشهروندان were becomingتبدیل شدن به awareمطلع
of its harmfulزیان آور humanانسان healthسلامتی effectsاثرات,
اما شهروندان داشتند از مضرات
آن بر سلامتی آگاه می‌شدند
02:16
and they were demandingخواستار
greaterبزرگتر transparencyشفافیت
و داشتند از دولت شفافیت بیشتری را
02:21
on the partبخشی of the governmentدولت.
مطالبه می‌کردند.
02:23
I actuallyدر واقع startedآغاز شده to see some of this
growingدر حال رشد evolutionسیر تکاملی and awarenessاطلاع myselfخودم
داشتم روند رشد آگاهی
و تحول را به عینه می‌دیدم.
02:25
croppingبرداشت up all over Chinaچين.
داشت تمام چین را فرا می‌گرفت.
02:29
Departmentگروه storesمغازه ها, for exampleمثال,
startedآغاز شده to marketبازار these airهوا purifiersتصفیه کننده ها
برای مثال فروشگاه‌ها شروع کردند
به فروش تصفیه کننده هوا
02:31
that could filterفیلتر کردن out harmfulزیان آور PMPM2.5.
که می‌توانست ذرات
مضر پی ام ۲/۵ را فیلتر کند.
02:35
Citizensشهروندان were alsoهمچنین adoptingاتخاذ PMPM2.5
as the titleعنوان of musicalموزیکال festivalsجشنواره ها.
شهروندان حتی جشنواره‌های موسیقی
با عنوان پی ام ۲/۵ را می‌پذیرفتند.
02:39
(Laughterخنده)
(خنده)
02:44
And then I wentرفتی to a golfگلف courseدوره
in Shenzhenشنژن, whichکه is in southernجنوب Chinaچين,
رفتم به یک زمین گلف
در شنزن در جنوب چین،
02:46
and you can see from this bannerبنر,
they're advertisingتبلیغات a retreatعقب نشینی from PMPM2.5.
شما می‌توانید در این بنر به عنوان تبلیغات
ببینید که می‌گوید رهایی از پی ام ۲/۵
02:50
Golfگلف sub-parزیر پر, but don't
breatheتنفس کنید sub-parزیر پر airهوا.
بازیکن ناشایست گلف باشید
ولی هوای ناشایست تنفس نکنید
02:55
And then Shanghai'sشانگهای
Environmentalمحیطی Protectionحفاظت Bureauدفتر
سپس هیئت محافظت محیط زیست شانگهای
02:59
decidedقرار بر این شد to createايجاد كردن a mascotطلسم
namedتحت عنوان after the airهوا qualityکیفیت indexشاخص
تصمیم گرفت وسیله‌ای بسازد
به عنوان اندیس کیفیت هوا
03:01
to better communicateبرقراری ارتباط
the airهوا qualityکیفیت dataداده ها to its people.
که بهتر بتواند کیفیت هوا
را به مردم گزارش کند.
03:06
I call her AQIAQI Girlدختر,
من اسمش را دختر AQI گذاشتم.
03:10
and her expressionاصطلاح and hairمو colorرنگ changesتغییرات
dependingبستگی دارد on the qualityکیفیت of airهوا outsideخارج از.
قیافه و رنگ موی این دختر
بر اساس هوای بیرون تغییر می‌کند.
03:12
Fiveپنج yearsسالها laterبعد and she's still
the mostlyاغلب smilingخندان faceصورت
پنج سال است که چهره این دختر
بیشتر اوقات خندان است،
03:17
of Shanghai'sشانگهای airهوا qualityکیفیت.
بر اساس کیفیت هوای شانگهای.
03:21
And then in 2015,
و سپس در سال ۲۰۱۵،
03:23
formerسابق CCTVدوربین مداربسته reporterخبرنگار Chaiچای Jingجینگ
گزارشگر سابق cctv، چای جینگ
03:25
createdایجاد شده this documentaryمستند
calledبه نام "Underزیر the Domeگنبد."
مستندی ساخت با عنوان "زیر گنبد"
03:27
It would be likenedمشابه
to Rachelراشل Carson'sکارسون "Silentبی صدا Springبهار."
شبیه "بهار خاموش" ریچل کارسون بود.
03:30
And much like Rachelراشل Carsonکارسون
و کاملا شبیه ریچل کارسون
03:34
broughtآورده شده to attentionتوجه the factواقعیت
that pesticidesآفت کش ها were harmingآسیب رساندن humanانسان healthسلامتی,
که توجهات عمومی را به سمت
مضرات آفت کش‌ها بر سلامتی جلب می‌کرد
03:35
"Underزیر the Domeگنبد" stampedمهر زده
into the popularمحبوب consciousnessآگاهی
"زیر گنبد"هم موجبات
توجهات عمومی را فراهم کرد
03:39
that airهوا pollutionآلودگی was leadingمنتهی شدن
to one millionمیلیون prematureزودگذر deathsمرگ و میر
که آلودگی هوا موجب
مرگ زودرس یک میلیون نفر می‌شود،
03:43
everyهرکدام yearسال in Chinaچين aloneتنها.
هر سال فقط در چین.
03:48
This videoویدئو garneredبدست آوردن
این ویدیو در یک آخر هفته،
03:51
more than a hundredصد millionمیلیون
viewsنمایش ها in a singleتنها weekendتعطیلات آخر هفته
بیش از صد میلیون بیننده را جذب کرد.
03:52
before China'sچینی governmentدولت,
دولت چین
03:55
fearingترسیدن that it mightممکن inciteتحریک
some typeتایپ کنید of socialاجتماعی unrestنا آرام,
از ترس اینکه به نوعی
به ناآرامی اجتماعی منجر بشود،
03:57
pulledکشیده it from the internetاینترنت.
آن را از اینترنت حذف کرد.
04:00
But the damageخسارت had alreadyقبلا been doneانجام شده.
ولی این ویدیو ضربه‌اش را زده بود.
04:02
Publicعمومی outcryاعتراض over airهوا pollutionآلودگی
اعتراضات عمومی در قبال آلودگی هوا
04:05
galvanizedگالوانیزه China'sچینی governmentدولت,
دولت چین را شوکه کرد.
04:07
perhapsشاید in an actعمل کن of self-preservationحفاظت از خود,
شاید در یک روش محافظت از خود
04:09
to think bigبزرگ and decisivelyقاطعانه
about how it could tackleبرخورد با
به فکری بزرگ و قاطع در مقابله با
04:11
the rootریشه of its airهوا pollutionآلودگی
ریشه‌های آلودگی هوا
04:14
and manyبسیاری of its other
environmentalمحیطی problemsمشکلات:
و بسیاری از دیگر مشکلات زیست محیطی پرداخت.
04:16
its energyانرژی systemسیستم.
سیستم انرژی چین.
04:18
For you see, in Chinaچين,
ببینید، در چین،
04:20
about two thirdsسهم of its
electricityالکتریسیته comesمی آید from coalزغال سنگ.
حدود دو سوم برق از زغال سنگ تامین می‌شود.
04:22
Chinaچين has more coal-firedزغال سنگ اخراج می شود powerقدرت plantsگیاهان
than any other countryکشور in the worldجهان,
چین بیش از هر کشور دیگری
در دنیا نیروگاه وابسته به زغال سنگ دارد،
04:26
about 40 percentدرصد of the globalجهانی است totalجمع,
حدود ۴۰ درصد کل دنیا.
04:31
and it's because of this factواقعیت
that China'sچینی governmentدولت
به خاطر این حقایق دولت چین تصمیم گرفت
04:34
has decidedقرار بر این شد sinceاز آنجا که 2014
to wageحق الزحمه a warجنگ on coalزغال سنگ,
از سال ۲۰۱۴ جنگی با زغال سنگ شروع کند.
04:38
shuttingتعطیل down smallکوچک coalزغال سنگ minesمعادن,
معادن کوچک زغال سنگ را تعطیل کرد.
04:42
settingتنظیمات limitsمحدودیت ها on coalزغال سنگ consumptionمصرف,
بر مصرف زغال سنگ محدودیت اعمال کرد.
04:44
even cancelingلغو an Australia'sاسترالیا worthارزش
of coal-firedزغال سنگ اخراج می شود powerقدرت plantsگیاهان.
حتی یک نیروگاه زغال سنگ
با سرمایه گذاری استرالیا را هم کنسل کرد.
04:47
They'veآنها دارند alsoهمچنین been makingساخت
enormousعظیم investmentsسرمایه گذاری
چینی‌ها هم داشتند سرمایه‌گذاری
عظیمی می‌کردند
04:53
when it comesمی آید to cleanپاک کن
and renewableتجدید پذیر energyانرژی,
تا به سمت انرژی‌های پاک
و تجدیدپذیر حرکت کنند،
04:55
like hydropowerنیروگاه های آبی, windباد and solarخورشیدی,
مثل انرژی‌های برقابی، بادی و خورشیدی.
04:57
and the paceسرعت and the scaleمقیاس
of this transformationدگرگونی
سرعت و مقیاس این تغییرات
05:00
has been absolutelyکاملا mind-blowingدیوانه کننده.
کاملا شگفت آور است.
05:03
Let me give you a coupleزن و شوهر of statisticsآمار
to showنشان بده you what I mean.
بگذارید دو مورد آمار عرضه کنم
تا بدانید منظورم چیست.
05:05
Chinaچين leadsمنجر می شود the worldجهان
when it comesمی آید to hydropowerنیروگاه های آبی,
چین در عرصه برقابی در دنیا پیشتاز است،
05:08
with a thirdسوم of totalجمع capacityظرفیت.
با یک سوم کل ظرفیت تولید برق.
05:11
There's enoughکافی for everyهرکدام Chineseچینی ها citizenشهروند
این برای هر شهروند چینی کافی است
05:13
to powerقدرت two homesخانه ها in a singleتنها yearسال
from hydropowerنیروگاه های آبی aloneتنها.
که بتواند دو خانه را در یک سال
فقط با انرژی برقابی برقدار کند.
05:16
You mayممکن است have heardشنیدم
of the Threeسه Gorgesگورج Damسد,
شاید در مورد سه سد تنگه شنیده باشید
05:20
picturedعکس here,
عکسش را اینجا می‌بینید،
05:23
whichکه is the largestبزرگترین
powerقدرت stationایستگاه in the worldجهان,
که بزرگترین نیروگاه دنیاست
05:24
and it's poweredطراحی شده by waterاب.
و با آب کار می‌کند.
05:26
In termsاصطلاحات of windباد powerقدرت,
در مورد انرژی بادی
05:28
Chinaچين has a thirdسوم of the globalجهانی است capacityظرفیت.
چین یک سوم ظرفیت کل دنیا را دارد
05:29
This makesباعث می شود it the numberعدد one
leaderرهبر by farدور.
و تا الان در دنیا رتبه اول بوده است.
05:32
When we look at solarخورشیدی,
China'sچینی alsoهمچنین leadingمنتهی شدن.
وقتی به انرژی خورشیدی نگاه می‌کنیم
باز هم چین اول است.
05:35
In factواقعیت, they crushedخرد شده theirخودشان 2020 targetهدف
در حقیقت، چین به هدف‌گذاری ۲۰۲۰
پیشاپیش رسیده است،
05:38
of installingنصب کردن 105 gigawattsگیگاوات
of solarخورشیدی powerقدرت.
با نصب ۱۰۵ گیگاوات نیروگاه خورشیدی.
05:42
This is after the governmentدولت
alreadyقبلا revisedتجدید نظر شده upwardsبه سمت بالا
این هدف‌گذاری پس از
افزایش در نتیجه بازبینی‌هاست.
05:45
severalچند timesبار its solarخورشیدی energyانرژی targetهدف
چین چندین بار هدف‌گذاری
انرژی خورشیدی را افزایش داده بود،
05:48
betweenبین 2009 and 2015.
بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵.
05:51
Last yearسال, in sevenهفت monthsماه ها aloneتنها,
سال گذشته فقط در ۷ ماه،
05:54
Chinaچين was ableتوانایی to installنصب
a whoppingعجیب و غریب 35 gigawattsگیگاوات of solarخورشیدی powerقدرت.
چین توانسته به طرز اعجاب آوری ۳۵ گیگاوات
انرژی خورشیدی راه اندازی کند.
05:57
This is more than halfنیم
of what the US has combinedترکیب شده in totalجمع
این بیش از نصف کل انرژی خورشیدی آمریکاست.
06:02
and Chinaچين did this
in just sevenهفت monthsماه ها aloneتنها.
و چین این کار را فقط در ۷ ماه
انجام داده است.
06:05
We can verifyتأیید this remarkableقابل توجه growthرشد
in solarخورشیدی powerقدرت from spaceفضا,
ما می‌توانیم این رشد چشمگیر
در انرژی خورشیدی را از فضا ببینیم،
06:09
like the startupشروع SpaceKnowSpaceKnow
has doneانجام شده in this slideاسلاید.
چیزی که SpaceKnow در این اسلاید
انجام داده است.
06:13
By 2020, Chinaچين is on trackمسیر to generateتولید کنید
Germany'sآلمان entireکل electricityالکتریسیته consumptionمصرف
تا سال ۲۰۲۰ چین به نقطه‌ای خواهد رسید
که به اندازه کل مصرف برق آلمان،
06:16
from just windباد and solarخورشیدی powerقدرت aloneتنها.
فقط با انرژی بادی وخورشیدی
برق تولید خواهد کرد.
06:22
It's prettyبسیار darnخندیدن remarkableقابل توجه.
این قابل توجه است.
06:25
And we see some evidenceشواهد now
و از همین الان شواهدش را می‌بینیم
06:28
that China'sچینی effortsتلاش ها on cleanپاک کن energyانرژی
که تلاش‌های چین برای انرژی پاک
06:30
is actuallyدر واقع havingداشتن an effectاثر,
دارد اثرش را می‌گذارد،
06:32
not just on airهوا pollutionآلودگی reductionکاهش,
نه فقط بر کاهش آلودگی هوا
06:34
but alsoهمچنین on globalجهانی است climateآب و هوا changeتغییر دادن,
حتی بر تغییرات آب و هوایی جهان.
06:36
where Chinaچين has the world'sجهان
largestبزرگترین carbonکربن footprintرد پای.
چین بیشترین بقایای کربن را در دنیا دارد.
06:38
If we look at some of the dataداده ها,
we can see that China'sچینی coalزغال سنگ consumptionمصرف
اگر به برخی داده‌ها نگاه کنیم
می‌توانیم مصرف زغال سنگ چین را ببینیم.
06:42
mayممکن است have alreadyقبلا reachedرسیده است a peakاوج
as earlyزود as 2013.
در سال ۲۰۱۳ پیشاپیش به
حداکثر حد مجاز رسیده‌ا‌ست.
06:46
This is a majorعمده reasonدلیل
why China'sچینی governmentدولت announcedاعلام کرد
این یک دلیل عمده است که
به خاطرش چین اعلام کرد
06:50
that actuallyدر واقع they'veآنها دارند alreadyقبلا achievedبه دست آورد
theirخودشان 2020 carbonکربن reductionکاهش pledgeسوگند - تعهد
که پیشاپیش به میزان کاهش کربن
مورد مطالبه ۲۰۲۰ رسیده‌است،
06:53
aheadدر پیش of scheduleبرنامه.
جلوتر از زمان‌بندی.
06:58
This reductionکاهش in coalزغال سنگ consumptionمصرف
این کاهش در مصرف زغال سنگ،
07:00
is alsoهمچنین directlyبه طور مستقیم drivingرانندگی
improvementsپیشرفت ها in airهوا qualityکیفیت
مستقیما در بهبود کیفیت هوا موثر بوده‌است،
07:02
acrossدر سراسر the countryکشور,
در کل کشور،
07:05
as I've shownنشان داده شده here in blueآبی.
که من آن را به رنگ آبی نشان داده‌ام.
07:06
In mostاکثر majorعمده Chineseچینی ها citiesشهرها,
در بیشتر شهرهای اصلی چین،
07:09
airهوا pollutionآلودگی has fallenافتاده
by as much as 30 percentدرصد.
آلودگی هوا به کمتر از
۳۰ درصد حد مجاز رسیده است،
07:10
And this reductionکاهش in airهوا pollutionآلودگی
is actuallyدر واقع leadingمنتهی شدن people
و این کاهش در آلودگی هوا موجب شده که افراد
07:14
to liveزنده longerطولانی تر livesزندگی می کند in Chinaچين,
در چین عمر طولانی تری داشته باشند،
07:17
on averageمیانگین two and a halfنیم yearsسالها more
than they would have in 2013.
به طور متوسط ۲/۵ سال بیش از سال ۲۰۱۳.
07:19
In yellowرنگ زرد, we can see
the citiesشهرها that have experiencedبا تجربه
شهرهایی که بیشترین
بهبود را تجربه کرده‌اند،
07:25
the greatestبزرگترین improvementsپیشرفت ها in airهوا qualityکیفیت.
به رنگ زرد نشان داده شده‌اند.
07:28
But of courseدوره, as I mentionedذکر شده
at the beginningشروع of this talk,
اما همان گونه که من
در ابتدای این سخنرانی گفتم
07:31
we have to temperخلق و خوی some of this optimismخوش بینی
ما باید بخشی از این خوشبینی را تعدیل کنیم،
07:34
with a healthyسالم doseدوز of cautionاحتیاط,
با درجه‌ای منطقی از احتیاط.
07:36
and that's largelyتا حد زیادی because
the dataداده ها are still beingبودن determinedمشخص.
چونکه همچنان داده‌ها دارد می‌گوید.
07:38
At the endپایان of last yearسال,
در پایان سال گذشته،
07:43
after roughlyتقریبا threeسه yearsسالها
of prettyبسیار steadyثابت globalجهانی است carbonکربن emissionsانتشارات,
پس از تقریبا سه سال
انتشار ثابت کربن در جهان،
07:45
scientificعلمی projectionsپیش بینی ها suggestپیشنهاد می دهد
بررسی‌های علمی می‌گوید
07:49
that globalجهانی است emissionsانتشارات
mayممکن است be on the riseبالا آمدن again
که انتشار جهانی ممکن است
دوباره در حال افزایش باشد
07:51
and that could be dueناشی از to increasesافزایش
in China'sچینی fossilفسیلی fuelسوخت consumptionsمصرفی,
و می‌تواند به خاطر افزایش
مصرف سوخت‌های فسیلی در چین باشد.
07:54
so they mayممکن است not have reachedرسیده است
that peakاوج that I showedنشان داد earlierقبلا.
بنابراین ممکن است به حدی که من
قبلا نشان دادم نرسیده باشند.
07:58
But of courseدوره, the statisticsآمار
and the dataداده ها are still murkyتیره
البته هنوز داده‌ها غلط انداز هستند.
08:02
and that's because Chinaچين regularlyبه طور منظم revisesتجدید نظر می کند
its coalزغال سنگ statisticsآمار after the factواقعیت.
و این برای این است که چین پس از این واقعیت
آمارهای زغال سنگ را دارد بازبینی می‌کند.
08:05
Actuallyدر واقع, it's funnyخنده دار,
واقعا جالب است.
08:11
sinceاز آنجا که I've been here I've been
havingداشتن a debateمناظره on Twitterتوییتر
از وقتی اینجا بوده‌ام بحثی را
در توییتر داشته‌ام،
08:12
with other climateآب و هوا modelersافسران,
با یک مدلساز دیگر آب و هوا
08:15
tryingتلاش کن to figureشکل out
whetherچه China'sچینی carbonکربن emissionsانتشارات
تا بفهمیم که انتشار کربن در چین
08:16
have goneرفته up, goneرفته down or whetherچه
they're stayingاقامت relativelyبه طور نسبی stableپایدار.
بالا رفته، پایین آمده یا اینکه
سعی دارند آن را ثابت نگه دارند.
08:19
And of courseدوره, Chinaچين is still
a rapidlyبه سرعت در حال developingدر حال توسعه countryکشور.
و البته، چین همچنان یک کشور
به شدت در حال توسعه است
08:24
It's still experimentingتجربه کردن
with a rangeدامنه of policiesسیاست های,
و همچنان دارد انواع سیاست‌ها
را امتحان می‌کند.
08:28
like docklessdockless bikeدوچرخه sharingبه اشتراک گذاری,
مثل اشتراک دوچرخه بدون ایستگاه
08:30
whichکه has been hailedتقدیر کرد as a possibleامکان پذیر است
sustainableپایدار transportحمل و نقل solutionراه حل.
که به عنوان یک راه حل
حمل و نقل پایدار پذیرفته شده است.
08:32
But then we have imagesتصاویر
of this bicycleدوچرخه graveyardقبرستان
اما تصاویر گورستان این دوچرخه‌ها
08:36
that tell a more cautionaryاحتیاط taleداستان.
می‌گوید احتیاط بیشتری لازم است.
08:40
Sometimesگاهی, solutionsراه حل ها can moveحرکت too fastسریع
گاهی راه حل‌ها خیلی سریع حرکت می‌کنند
08:42
and outpaceفراتر رفتن demandتقاضا.
و از تقاضا جلو می‌زنند.
08:45
And of courseدوره,
coalزغال سنگ is still kingپادشاه in Chinaچين,
و البته همچنان زغال سنگ
در چین پادشاهی می‌کند.
08:47
at leastکمترین for now.
حداقل در حال حاضر.
08:51
So why should we careاهميت دادن about
what Chinaچين is doing on the environmentمحیط?
خب، چرا ما باید مراقب کارهایی که چین
در مورد محیط زیست می‌کند باشیم؟
08:53
Well, what Chinaچين does at home
on the environmentمحیط
چونکه چیزی که چین در
محیط زیست کشورش انجام می‌دهد
08:57
can have globalجهانی است implicationsپیامدها
for the restباقی مانده of us.
می‌تواند برای بقیه ماها
پیامد جهانی داشته باشد.
09:00
To borrowامانت گرفتن a lineخط from Chaiچای Jingجینگ,
یک جمله از چای جین قرض می‌گیرم:
09:02
we're all underزیر the sameیکسان domeگنبد,
همه ما زیر یک گنبد هستیم
09:04
and airهوا pollutionآلودگی that originatesآغاز می شود in Chinaچين
و آلودگی هوا که از چین نشأت می‌گیرد،
09:06
can travelمسافرت رفتن beyondفراتر its bordersمرز ها
می‌تواند از مرزها عبور کند
09:09
and affectتاثیر می گذارد populationsجمعیت ها
as farدور away as those in Northشمال Americaآمریکا.
و جمعیت‌های دوری همچون
شمال آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد.
09:11
China'sچینی not only exportingصادرات airهوا pollutionآلودگی,
چین فقط آلودگی هوا را صادر نمی‌کند.
09:16
but they're alsoهمچنین exportingصادرات aidکمک,
infrastructureزیر ساخت, technologyتکنولوژی abroadخارج از کشور.
آن‌ها همیاری، زیرساخت
و تکنولوژی هم صادر می‌کنند.
09:18
Presidentرئيس جمهور XiXi Jinpingجینپینگ in 2013 announcedاعلام کرد
the One Beltکمربند, One Roadجاده Initiativeابتکار عمل,
رییس جمهمور شی جینپنگ در سال ۲۰۱۳
اعلام کرد که یک کمربند، یک جاده آغاز،
09:24
a massiveعظیم, one-trillion-US-dollarیک تریلیون-ایالات متحده و دلار
infrastructureزیر ساخت investmentسرمایه گذاری projectپروژه
یک سرمایه‌گذاری حجیم یک تریلیون دلاری
در حوزه زیرساخت،
09:29
in more than 60 other countriesکشورها.
در بیش از ۶۰ کشور دیگر.
09:34
And historicallyتاریخی, when we'veما هستیم seenمشاهده گردید
و به لحاظ تاریخی دیده‌ایم،
09:36
that Chinaچين has madeساخته شده
these infrastructureزیر ساخت investmentsسرمایه گذاری abroadخارج از کشور,
وقتی که چین این سرمایه گذاری
زیرساختی را در خارج انجام می‌دهد،
09:38
they haven'tنه always been cleanپاک کن.
آنها همیشه هم پاک و تمیز نیستند.
09:41
The Globalجهانی Environmentمحیط Instituteمؤسسه,
a Chineseچینی ها civilمدنی societyجامعه groupگروه,
موسسه محیط زیست جهانی، یک گروه جامعه مدنی،
09:43
foundپیدا شد that in the last 15 yearsسالها,
کشف کرد که در ۱۵سال گذشته،
09:47
Chinaچين has investedسرمایه گذاری کرد in more
than 240 coal-firedزغال سنگ اخراج می شود powerقدرت plantsگیاهان
چین در بیش از ۲۴۰ نیروگاه زغال‌سنگی
سرمایه‌گذاری کرده است،
09:49
in more than 68 countriesکشورها
در بیش از ۶۸ کشور،
09:53
affiliatedوابسته with the One Beltکمربند,
One Roadجاده Initiativeابتکار عمل.
که مرتبط هستند با پروژه
یک کمربند یک جاده آغاز.
09:55
That's more than a quarterربع of China'sچینی
ownخودت domesticداخلی coal-firedزغال سنگ اخراج می شود capacityظرفیت
این بیشتر است از یک چهارم ظرفیت
کل نیروگاه‌های زغال سنگی داخل چین
09:58
that is exportedصادرات abroadخارج از کشور.
که دارد به خارج صادر می‌شود.
10:02
So we can see that even thoughگرچه
Chinaچين is cleaningتمیز کردن up at home,
بنابراین می‌بینیم که گرچه
چین دارد خانه را تمیز می‌کند،
10:04
it's exportingصادرات some of that pollutionآلودگی
دارد برخی از این آلودگی‌ها را صادر می‌کند،
10:08
to other countriesکشورها,
به کشورهای دیگر،
10:11
and greenhouseگلخانه ای gasگاز emissionsانتشارات
simplyبه سادگی don't have a passportگذرنامه.
و انتشارات گازهای
گلخانه‌ای پاسپورت ندارند.
10:12
So when we're tryingتلاش کن
to evaluateارزیابی کنید this questionسوال
پس وقتی سعی می‌کنیم این سوال
را ارزیابی کنیم،
10:16
of whetherچه or not Chinaچين
is actuallyدر واقع leadingمنتهی شدن,
که آیا چین پیشرو هست یا خیر،
10:18
we can see it's still
very much an openباز کن debateمناظره.
می‌بینیم که این موضوع
همچنان برای مباحثه باز است.
10:20
But time is runningدر حال اجرا out.
اما زمان دارد می‌گذرد.
10:24
I've studiedمورد مطالعه قرار گرفت the climateآب و هوا modelsمدل ها,
and the outlookچشم انداز is not good.
من مدل‌های آب و هوا را مطالعه کردم
چشم انداز خوب نیست.
10:25
We still have a gapشکاف
betweenبین currentجاری policiesسیاست های
همچنان بین سیاست‌های فعلی شکاف وجود دارد.
10:29
and what needsنیاز دارد to happenبه وقوع پیوستن if we want
to avoidاجتناب کردن dangerousخطرناک است climateآب و هوا changeتغییر دادن.
و چیزی که نیازاست رخ دهد اگر می‌خواهیم
از تغییرات خطرناک آب و هوا جلوگیری کنیم،
10:32
Leadershipرهبری is what we desperatelyبه شدت need,
رهبری آن چیزی است که ما به شدت نیاز داریم.
10:37
but it's not comingآینده
from the US, for exampleمثال.
برای مثال این رهبری از
سوی آمریکا نخواهد بود.
10:39
The US administrationمدیریت last Juneژوئن
announcedاعلام کرد its intentقصد
ایالت متحده ژوئن گذشته اعلام کرد
10:42
to withdrawکنار کشیدن from
the Parisپاریس Climateآب و هوا Agreementتوافق,
که تمایل دارد از توافق
آب و هوایی پاریس خارج شود.
10:45
so now people are looking towardsبه سمت Chinaچين
to fillپر کن that leadershipرهبری voidخالی.
حالا نگاه افراد به چین هست
که این خلاء رهبری را پر کند.
10:48
So Chinaچين is very much in the driver'sراننده seatصندلی
پس چین به احتمال زیاد
راننده این ماشین خواهد بود.
10:52
determiningتعیین کردن our globalجهانی است
environmentalمحیطی futureآینده.
با مشخص شدن آینده زیست محیطی جهان.
10:54
What they do on carbonکربن tradingتجارت,
آنها برای تجارت کربن،
10:57
on cleanپاک کن energyانرژی, on airهوا pollutionآلودگی,
برای انرژی پاک و برای آلودگی هوا
چه کار خواهند کرد.
10:59
we can learnیاد گرفتن manyبسیاری lessonsدرس ها.
درس‌‎های زیادی می‌توانیم بیاموزیم.
11:03
One of those lessonsدرس ها is that cleanپاک کن energyانرژی
is not just good for the environmentمحیط,
یکی اینکه انرژی پاک فقط
برای محیط زیست خوب نیست،
11:05
it can saveصرفه جویی livesزندگی می کند
by reducingكم كردن airهوا pollutionآلودگی.
بلکه می‌تواند با کاهش آلودگی هوا
جان افراد را نجات دهد.
11:10
It's alsoهمچنین good for the economyاقتصاد.
برای اقتصاد هم خوب است.
11:13
We can see that last yearسال,
این را از سال گذشته می‌بینیم،
11:15
Chinaچين was responsibleمسئول
for 30 percentدرصد of the globalجهانی است growthرشد
چین موجب رشد ۳۰ درصدی اقتصاد جهانی شد،
11:17
in greenسبز jobsشغل ها.
در حوزه اشتغال سبز.
11:20
The US? Only sixشش.
آمریکا؟ فقط ۶ درصد.
11:21
So the pictureعکس that I just paintedنقاشی شده for you
بنابراین تصویری که برای شما ارایه کردم،
11:24
hopefullyخوشبختانه seemsبه نظر می رسد much differentناهمسان
خوشبختانه بسیار متفاوت به نظر می‌آید.
11:27
from those murkyتیره,
foggyمهمه airهوا qualityکیفیت statisticsآمار
از آن آمارهای تیره و غلط‌‌ انداز کیفیت هوا
11:29
to a much clearerواضح تر pictureعکس
of China'sچینی cleanپاک کن energyانرژی.
تا تصویری بسیار روشنتر از انرژی پاک چین.
11:32
And even thoughگرچه Chinaچين
is headedهدایت in the right directionجهت,
و اگرچه چین راه درستی در پیش گرفته است،
11:36
we know that there's still
a very long roadجاده aheadدر پیش.
می‌دانیم که همچنان راه درازی در پیش دارد.
11:39
So let me askپرسیدن you onceیک بار more:
Is seeingدیدن believingباور کردن?
بگذارید یک سوال دیگر بپرسم:
آیا دیدن همان باور کردن است؟
11:42
Can we trustاعتماد the dataداده ها and the statisticsآمار
آیا می‌توانیم به داده‌ها
و آمارها اعتماد کنیم
11:45
that showنشان بده that China'sچینی
airهوا qualityکیفیت is comingآینده down
که کیفیت هوای چین دارد پایین می‌آید
11:47
and that its warجنگ on coalزغال سنگ
is actuallyدر واقع havingداشتن an effectاثر?
و اینکه آیا جنگ زغال سنگ تاثیری داشته است؟
11:51
Well, let's take a look
at some of the latestآخرین satelliteماهواره imagesتصاویر
خب، بگذارید نگاهی به
آخرین تصاویر ماهواره‌ای بیاندازیم،
11:55
of China'sچینی solarخورشیدی powerقدرت installationsتاسیسات.
از راه اندازی‌های نیروگاه خورشیدی در چین،
11:58
I want you to look
very closelyنزدیک است at this imageتصویر.
از شما می‌خواهم به دقت
به این تصویر نگاه کنید،
12:02
Can you see?
می‌بینید؟
12:06
The proofاثبات mayممکن است just be in the pandasپانداها.
اثبات این مدعا در پانداها کافی است.
12:08
Thank you so much.
خیلی متشکرم.
12:11
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
12:12
Translated by Mohammad Badsar
Reviewed by Sadegh Zabihi

▲Back to top

About the speaker:

Angel Hsu - Environmental data scientist
Angel Hsu is a professor and data geek who applies data-driven methods to solve challenging environmental issues.

Why you should listen

Angel Hsu is a professor, researcher, writer and speaker who spends much of her time analyzing large datasets to develop policy solutions to the world's most pressing environmental problems, such as climate change and air pollution. As she writes: "I work between the push and pull of data science and public policy, and this passion drives me to explore how new technologies, analytical techniques and communication strategies can improve governance and lead to better environmental outcomes in rapidly developing countries like China."

Hsu is jointly appointed at Yale-NUS in Singapore at Yale's School of Forestry and Environmental Studies. She founded and directed Data-Driven Yale, an international team of interdisciplinary researchers, scientists, programmers and visual designers. Under her direction, Data-Driven Yale works collaboratively with scholars and practitioners around the world to collect, transform and communicate information, creating new knowledge and policy tools designed to make the world greener and healthier. Her work has been published in scientific journals like Nature and Nature Climate Change and featured in media like The Economist and the New York Times.

More profile about the speaker
Angel Hsu | Speaker | TED.com