ABOUT THE SPEAKER
Chera Kowalski - Librarian
Chera Kowalski is championing the transformation of her library into a safe, responsive space for the community it serves.

Why you should listen

Chera Kowalski is revolutionizing the way public resources are meeting the needs of the communities they serve. As the Adult Teen Librarian at the Free Library of Philadelphia’s McPherson Square Branch, this often means saving lives. 

After witnessing drug overdoses firsthand at her library and the nearby park, Kowalski volunteered to receive training in overdose defense through Prevention Point Philadelphia and now advocates for training for other librarians and community members to learn how to administer naloxone -- a life-saving drug that reverses the effects of opioids -- to people in distress. Motivated by her personal experiences as the daughter of parents who have maintained recovery from opioid use, Kowalski is transforming her library into a safe, responsive space for her community that is able to help people with whatever they need in a supportive, judgment-free way. Kowalski is a graduate of Temple University's College of Liberal Arts and the University of Illinois School of Information Sciences.

More profile about the speaker
Chera Kowalski | Speaker | TED.com
TEDMED 2017

Chera Kowalski: The critical role librarians play in the opioid crisis

Chera Kowalski: O rol clave dos bibliotecarios na crise de opioides

Filmed:
1,273,110 views

As bibliotecas públicas sempre foron máis que libros e a súa misión como apoio á comunidade adquire unha nova urxencia durante a actual epidemia de opioides. Despois de ser testemuña de sobredoses na súa biblioteca en Filadelfia, Chera Kowalski aprendeu a administrar naloxona, un medicamento que reverte os efectos dos narcóticos, e que utiliza para salvar vidas. Nesta charla persoal comparte a realidade da vida diaria na fronte de batalla da crise de opioides e ínstanos a cada un de nós a procurar novas formas de manter as nosas comunidades sas e seguras.
- Librarian
Chera Kowalski is championing the transformation of her library into a safe, responsive space for the community it serves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When you walk into your
neighborhood public library,
0
760
2856
Cando entras
na biblioteca pública do teu barrio,
00:15
you expect the librarian
to help you find your next favorite book
1
3640
3616
esperas que o bibliotecario che axude
a atopar o teu próximo libro favorito
00:19
or some accurate information
on a topic at interest.
2
7280
3656
ou algunha información específica
sobre un tema que che interesa.
00:22
You don't probably expect the librarian
3
10960
2296
O que probablemente
non esperes do bibliotecario
00:25
to come running out from behind
the reference desk with Narcan,
4
13280
3656
é que saia correndo do mostrador
con Narcan,
00:28
ready to revive someone
overdosing on heroin or fentanyl.
5
16960
4440
preparado para salvar a alguén
dunha sobredose de heroína ou fentanil.
00:34
But this is happening at some libraries.
6
22520
2736
Pero isto está pasando
nalgunhas bibliotecas.
00:37
Public libraries have always been
about community support
7
25280
3296
As bibliotecas públicas serviron
sempre de apoio á comunidade
00:40
with all kinds of services and programs
8
28600
2216
con todo tipo de servizos e programas,
00:42
from assisting with job seeking efforts
9
30840
2336
dende axudando a buscar emprego
00:45
to locating resources for voter rights
10
33200
2656
ata provendo de recursos
para os dereitos dos votantes
00:47
to providing free meals
to kids and teens even.
11
35880
3296
e mesmo ofrecendo comida de balde
a cativos e adolescentes.
00:51
But what we think of as community support
takes on new urgency
12
39200
3936
Pero o que entendemos por apoio
á comunidade adquire unha nova urxencia
00:55
when you're in the middle
of an opioid and overdose crisis.
13
43160
3200
cando estás no medio dunha
crise de opioides e de sobredoses.
00:59
I work at the McPherson Square Library
of the Free Library of Philadelphia.
14
47240
4096
Traballo na Biblioteca da Praza McPherson
da Biblioteca Pública de Filadelfia.
01:03
It's located in Kensington,
15
51360
1856
Está situada en Kensington,
01:05
one of the lowest income
communities in Philadelphia,
16
53240
3296
unha das poboacións
con menos ingresos de Filadelfia,
01:08
with a long history of being isolated
from resources and opportunity.
17
56560
4520
cunha longa historia de privación
de recursos e oportunidades.
01:13
And because of that,
18
61720
1216
E por iso,
01:14
it has been the center to the city's
drug trade and drug use for decades.
19
62960
4880
durante décadas foi o centro de tráfico
e consumo de drogas da cidade.
01:20
And so inside the neighborhood,
20
68920
1696
No interior do barrio,
01:22
our library is nestled inside of a park,
21
70640
3056
a nosa biblioteca está situada
dentro dun parque
01:25
which has unfortunately
garnered a reputation
22
73720
2336
que lamentablemente colleu a fama
01:28
for being a place to find and use drugs,
23
76080
2776
de ser un lugar onde atopar
e consumir estupefacientes,
01:30
especially heroin,
24
78880
1616
especialmente heroína,
01:32
out in the open,
25
80520
1816
ao aire libre,
01:34
putting us and the community
in direct contact
26
82360
4296
poñéndonos a nós e á poboación
en contacto directo
01:38
with the drug trade
and use on a daily basis.
27
86680
2736
co tráfico e consumo diario de drogas.
01:41
And so inside the library,
28
89440
1656
E no interior da biblioteca,
01:43
it is routine to see people
visibly intoxicated on opioids:
29
91120
3576
é moi común atopar xente
visiblemente intoxicada por opioides:
01:46
eyes closing, body swaying slowly.
30
94720
3056
ollos pechados, movementos
lentos e inestables...
01:49
It is routine for me
to ask them if they are OK,
31
97800
3016
É común para min
preguntarlles se están ben
e ao mesmo tempo lembrarlles que
se non poden manter os ollos abertos,
01:52
but at the same time remind them
32
100840
1576
01:54
if they can't keep their eyes open,
33
102440
1696
teñen que marchar.
01:56
they have to go.
34
104160
1536
01:57
It is routine for our volunteer, Teddy,
35
105720
3376
É común que Teddy, o noso voluntario,
02:01
to pick up dozens of discarded needles
on our property and throughout the park.
36
109120
5320
recolla decenas de xiringas desbotadas
pola propiedade e por todo o parque.
E é normal que os rapaces
entren á biblioteca
02:07
And it is normal for kids
to come into the library
37
115280
2936
para dicirme a min
ou ao noso garda Sterling
02:10
to tell me or our guard, Sterling,
38
118240
2896
02:13
that someone is outside using,
39
121160
2176
que alguén está fóra consumindo,
02:15
which typically means finding
someone injecting on our front steps,
40
123360
4056
o que polo xeral significa atopar a alguén
inxectándose nas escaleiras da entrada,
02:19
benches
41
127440
1216
nos bancos,
02:20
or near the building,
42
128680
1256
ou preto do edificio.
02:21
then asking them to move along
because kids see them.
43
129960
3040
Entón pedímoslles que se vaian
porque os rapaces estanos vendo.
02:25
And it is normal for the community
44
133680
2096
E é normal que a comunidade
02:27
to see people in various states
of intoxication and withdrawal,
45
135800
3976
vexa xente en varios estados
de intoxicación e de abstinencia,
02:31
to see people buying and selling,
46
139800
2536
vexa xente mercando ou vendendo,
02:34
and to see people act and react violently.
47
142360
2720
e que vexa xente actuar e reaccionar
dunha forma violenta.
02:38
I'm not sharing this
to sensationalize Kensington.
48
146160
3936
Non estou contando isto
para facer sensacionalismo con Kensington.
02:42
I'm sharing this because
this is the reality of a community
49
150120
3520
Fágoo porque esta
é a realidade dunha comunidade
02:46
that is constantly striving
to move forward,
50
154920
3296
que loita todo o tempo por saír adiante,
02:50
but due to factors like structural racism,
51
158240
2456
pero debido a factores
como o racismo estrutural,
02:52
urban segregation,
52
160720
1496
a segregación urbana,
02:54
the cyclical nature of poverty,
53
162240
2336
a natureza cíclica da pobreza,
02:56
of trauma --
54
164600
1296
do trauma...
02:57
the community has inequitable access
55
165920
2376
a comunidade ten acceso desigual
03:00
to education, health care,
employment and more.
56
168320
3240
á educación, atención médica,
emprego e moito máis.
03:04
And this is also what it's like
when the drug trade and use
57
172960
3296
E isto é o que acontece
cando o tráfico e consumo de drogas
03:08
affects every aspect
of life in the neighborhood.
58
176280
2840
afecta a cada aspecto da vida no barrio.
03:12
And the opioid epidemic
has only amplified that stress.
59
180000
3360
E a epidemia de opioides non fixo
máis que amplificar ese estrés.
03:16
When I was hired
by the Free Library in 2013,
60
184440
3296
Cando me contrataron
para a Biblioteca Pública en 2013,
03:19
I specifically chose to work at McPherson
61
187760
3056
escollín traballar
especificamente en McPherson
03:22
because I understand what it's like
to grow up in an environment
62
190840
3056
porque sei o que é medrar nun ambiente
03:25
where substance use disorder
shapes the everyday,
63
193920
3176
onde o trastorno por consumo de
estupefacientes moldea o día a día,
03:29
and I wanted to use
those personal experiences
64
197120
2696
e quería utilizar
esas experiencias persoais
03:31
as a guide for my work.
65
199840
1440
como guía para o meu traballo.
03:34
But before I get to that,
66
202120
1376
Pero antes de chegar a iso,
03:35
I want to share what it was like
67
203520
1656
quero compartir como foi
03:37
to witness this epidemic
grow in Kensington.
68
205200
2320
ser testemuña do crecemento
desta epidemia en Kensington.
Como moitas outras comunidades,
simplemente non estabamos preparados.
03:41
Like many other communities,
we were just not prepared.
69
209080
3296
Puxémonos a tomar nota
das identificacións que viamos:
03:44
We began to take notice
of IDs we were seeing:
70
212400
2536
03:46
addresses from nearby and upstate counties
71
214960
2856
enderezos próximos e do norte do condado
03:49
and then slowly out-of-state ones.
72
217840
2336
e despois, aos poucos,
os de fóra do estado.
03:52
People from Arkansas,
Ohio, South Carolina, Alabama
73
220200
4176
Xente de Arkansas, Ohio,
Carolina do Sur, Alabama
03:56
coming to Philadelphia for cheap heroin.
74
224400
2360
vindo a Filadelfia por heroína barata.
04:00
People began to linger longer
and longer in our public restroom,
75
228000
4016
A xente comezou a demorarse cada vez
máis e máis tempo no noso baño público,
04:04
causing us to pay
more attention to the restroom
76
232040
2376
facendo que prestaramos
máis atención ao baño
04:06
than to our daily responsibilities
77
234440
2216
que ás nosas responsabilidades cotiás
04:08
because it was an accessible place
to use drugs just purchased.
78
236680
3400
porque era un lugar accesible
para consumir drogas acabadas de mercar.
04:12
One day our toilet clogged
so badly in the restroom,
79
240840
3776
Un día o inodoro do noso baño
atascouse de tal xeito,
que nos vimos forzados a pechar
a biblioteca durante dous días,
04:16
we were forced to close
our library for two days
80
244640
2816
04:19
because the culprit of the clog
was discarded needles.
81
247480
2760
xa que as culpables da obstrución
foran as xiringas desbotadas.
04:22
For a while prior to that incident,
82
250880
2176
Un tempo antes do incidente
estiveramos insistindo en pór
04:25
we had been asking for a sharps
container for the restroom,
83
253080
3175
recipientes para obxectos
cortantes no baño,
e despois diso,
04:28
and after that,
84
256279
1216
a administración da biblioteca
rapidamente aprobou instalar un
04:29
the library administration
quickly approved installing one
85
257519
3137
04:32
along with hiring bathroom monitors.
86
260680
2160
e contratou vixiantes para o baño.
04:36
And as the weather warmed,
87
264880
1456
A medida que o tempo se puña cálido,
loitabamos por responder.
04:38
we struggled to respond.
88
266360
1616
04:40
People began camping out
in the park for days, weeks.
89
268000
3976
A xente comezou a acampar no parque
durante días, semanas...
04:44
You could walk outside
on a sunny, warm day
90
272000
2416
Podías camiñar fóra nun día cálido de sol
04:46
to find multiple groups of people
in various states of intoxication
91
274440
5176
e atopar unha multitude
en varios estados de intoxicación
04:51
and children playing in between them.
92
279640
1800
e rapaces xogando entre eles.
04:54
The amount of needles collected
by Teddy on a monthly basis skyrocketed
93
282120
5376
A cantidade de xiringas
que Teddy recollía por mes saltou
04:59
from 100 to 300 to 500 to 800,
94
287520
4296
de 100 a 300, a 500, a 800,
05:03
to over 1,000,
95
291840
1440
ata máis de 1.000.
05:06
with many found on our front steps
and the playground.
96
294120
3400
Moitas delas atopadas nas escaleiras
da entrada e no parque infantil.
05:11
Then there were the overdoses.
97
299040
2880
Despois estaban as sobredoses.
05:14
So many occurred outside in the park,
98
302640
3656
Moitas ocorrían fóra no parque,
05:18
some inside the library.
99
306320
2200
outras... dentro da biblioteca.
05:21
Sterling, our guard, would spend his time
walking in and out of the building
100
309160
4616
O noso garda Sterling pasaba o tempo
entrando e saíndo do edificio
05:25
and throughout the park,
101
313800
1256
e por todo o parque,
05:27
constantly making sure everyone was safe,
102
315080
3216
asegurándose en todo momento
de que todo o mundo estivera ben.
05:30
because at times,
103
318320
1856
Porque por veces,
05:32
our fear of having someone
overdose and die came close.
104
320200
3320
o noso temor a que alguén
morrera de sobredose era real.
05:36
One overdose in particular
occurred after school,
105
324680
2696
Unha sobredose en concreto
ocorreu despois da escola,
05:39
so the library was full of kids,
noise and commotion.
106
327400
3376
polo que a biblioteca estaba ateigada
de rapaces, ruído e barullo.
05:42
And in all of that,
107
330800
1496
E no medio de todo iso,
05:44
we heard the thud
from inside the public restroom.
108
332320
2480
escoitamos un golpe seco
que proviña do baño público.
05:47
When we opened the door,
we found a man on the floor, unresponsive.
109
335520
3176
Cando abrimos a porta, atopamos
un home no chan, inconsciente.
05:50
He was pulled out
in plain sight of everyone --
110
338720
2216
Sacárono diante da vista de todos:
05:52
kids, teens, adults, families.
111
340960
2816
nenos, adolescentes, adultos, familias...
05:55
Someone on staff called 911,
112
343800
1976
Un empregado chamou ao 911,
05:57
someone else escorted the kids
and teens downstairs,
113
345800
2936
outro levou aos nenos e adolescentes
ao piso inferior,
06:00
somebody went to flag down
the ambulance in the park.
114
348760
2920
alguén foi avisar á
ambulancia no parque.
06:04
And the rest of us --
115
352480
1776
E o resto de nós...
06:06
we just waited.
116
354280
1856
tan só agardamos.
Convertérase no noso
adestramento en sobredose
06:08
This had become our overdose drill
117
356160
2096
06:10
because at the time,
it was all we could do.
118
358280
2856
porque nese momento,
era todo o que podíamos facer.
06:13
So we waited and we watched
this man lose air --
119
361160
2976
Así que esperamos e vimos
a este home perder aire,
06:16
seize up.
120
364160
1696
paralizarse...
06:17
He was dying.
121
365880
1320
Estaba morrendo...
06:19
I don't know how many of you
have witnessed an overdose on opioids,
122
367960
3776
Non sei cantos de vós presenciastes
unha sobredose de opioides,
06:23
but it's horrific
123
371760
1456
pero é arrepiante
06:25
because you know the gasping for air,
124
373240
2616
porque sabes
que a dificultade respiratoria,
06:27
the loss of color in someone's face,
125
375880
2376
a perda de cor na cara,
06:30
is a timer running down
on the chances of this person surviving.
126
378280
3600
é unha conta atrás nas posibilidades
desta persoa para sobrevivir.
Pero por sorte para este home,
06:35
But luckily for this man,
127
383360
1376
06:36
the ambulance arrived
128
384760
1416
a ambulancia chegou
06:38
and he received a dose
of naloxone through injection.
129
386200
3480
e inxectáronlle unha dose de naloxona.
06:42
And I remember he jolted
like he was electrocuted,
130
390600
3216
E lembro que se sacudiu
como se se electrocutara,
06:45
and he pulled the needle out,
131
393850
1436
sacou a xiringa,
06:47
and he told the paramedics to back off.
132
395316
1854
e díxolles aos paramédicos
que o deixaran en paz.
06:50
And then he stood up, and he walked out.
133
398400
2280
E despois ergueuse e marchou.
06:54
And we --
134
402080
1216
E nós...
06:55
we went back to work
135
403320
1616
nós volvemos ao traballo
06:56
because people were still asking
for time on the computers,
136
404960
3176
porque a xente seguía pedindo
utilizar os ordenadores,
07:00
kids still needed help with their homework
137
408160
2176
os cativos aínda necesitaban
axuda cos deberes
07:02
and this was our job --
138
410360
1216
e este era o noso traballo,
a nosa función.
07:03
our purpose.
139
411600
1200
07:07
I think that incident stays with me
because of the waiting.
140
415040
4616
Penso que teño o incidente na cabeza
por causa desa espera.
07:11
It made me feel helpless.
141
419680
1560
Fíxome sentir impotente.
07:13
And it was that feeling of helplessness
that reminded me so well of my childhood.
142
421880
4656
E foi ese sentimento de impotencia
o que me lembrou moi ben a miña infancia.
07:18
Before I was born,
both of my parents began using heroin.
143
426560
3360
Antes de que nacera,
meus pais xa consumían heroína.
07:22
It made our lives chaotic and unstable:
144
430640
2216
Iso fixo as nosas vidas
caóticas e inestables:
07:24
promises being made and constantly broken,
145
432880
2456
promesas que se acababan rompendo,
07:27
their fighting,
the weight of their secret --
146
435360
2216
liortas, o peso do seu segredo,
07:29
the weight of our secret kept so much
so-called "normal" out of our lives.
147
437600
4800
o peso do noso segredo mantivo fóra
das nosas vidas a chamada "normalidade".
07:35
Every time we'd be dropped off
at our grandparent's house,
148
443760
2736
Cada vez que nos deixaban na casa dos avós
07:38
I'd be stuck on the thought
that I was never going to see them again.
149
446520
3256
quedaba atrapada no pensamento
de que nunca os volvería ver.
07:41
Every time we'd be left in a car,
at a house, at a store,
150
449800
3576
Cada vez que nos deixaban nun
coche, nunha casa, nunha tenda...
07:45
I'd cry.
151
453400
1576
choraba.
07:47
And every time I saw those El tracks --
152
455000
2576
E cada vez que vía esas vías de tren,
07:49
the same ones I take
to work now to McPherson --
153
457600
3216
as mesmas que collo agora
para ir traballar a McPherson,
07:52
from the backseat of a car,
154
460840
1816
dende a parte de atrás dun coche,
07:54
I'd be angry,
155
462680
1496
anoxábame,
07:56
because even kids know
156
464200
2176
porque ata os nenos saben
07:58
when their parents
are trying to score drugs.
157
466400
2280
cando os seus pais intentan mercar droga.
08:02
There was so little I could do
to control what was going on around me,
158
470040
3640
Podía facer tan pouco para controlar
o que acontecía ao meu redor,
08:06
that that feeling of helplessness
was overwhelming.
159
474760
2576
que esa sensación de impotencia
era insoportable.
08:09
I struggled in school, struggled to read,
160
477360
2856
Esforzábame na escola,
esforzábame para ler...
08:12
I was prone to anger and depression.
161
480240
2016
Tiña tendencia á ira e á depresión.
08:14
When I was 11 years old,
I started smoking,
162
482280
2336
Cando tiña 11 anos comecei a fumar,
08:16
which shortly after led to my own
experiences with drugs and alcohol.
163
484640
3840
o que pouco despois me levou a
experimentar co alcohol e as drogas.
08:21
I convinced myself that my parents' past
would be my future.
164
489280
3720
Convencinme a min mesma de que o pasado
dos meus pais sería o meu futuro.
08:26
But eventually both of my parents
entered recovery
165
494120
2696
Pero co tempo meus pais recuperáronse
e seguiron recuperándose
do consumo de opioides.
08:28
and maintained recovery from opioid use.
166
496840
2176
08:31
And their strength and their commitment
167
499040
2536
A súa forza e compromiso
08:33
provided support and stability
for me and my siblings,
168
501600
3656
déronnos apoio e estabilidade
aos meus irmáns e a min,
08:37
and it was those personal experiences
that brought me to McPherson.
169
505280
4496
e foron esas experiencias persoais
as que me levaron a McPherson.
08:41
Choosing to be a librarian
170
509800
1656
Escoller ser bibliotecaria,
08:43
and choosing to be at McPherson
171
511480
1736
e escoller selo en McPherson
08:45
was me letting go
of that feeling of helplessness
172
513240
2775
era eu mesma liberándome
desa sensación de impotencia
08:48
and finding ways
to be supportive to others.
173
516039
2640
e atopando maneiras de ser
un apoio para outros.
08:51
And one way to provide support
174
519280
2056
E unha forma de axudar
08:53
was learning how to administer Narcan.
175
521360
2240
era aprender a administrar Narcan.
08:56
Public libraries respond
to the needs of their communities,
176
524640
3616
As bibliotecas públicas responden
ás necesidades das súas comunidades,
09:00
and not knowing how to utilize Narcan
177
528280
2056
e non saber como utilizar o Narcan
09:02
was a disservice
to the needs of our community.
178
530360
3496
implicaba un mal servizo
para as necesidades da nosa comunidade.
Estabamos na fronte de batalla
09:05
We were on the frontlines
179
533880
1456
09:07
and desperately needed
access to this lifesaving tool.
180
535360
2960
e necesitabamos desesperadamente
acceder a esta ferramenta salvavidas.
09:11
So finally in late February of 2017,
181
539400
3216
Finalmente, a finais de febreiro de 2017,
09:14
after much advocating,
182
542640
2216
logo de moito insistir,
09:16
we finally received training
from Prevention Point Philadelphia
183
544880
3576
recibimos un adestramento
do "Punto de Prevención de Filadelfia"
09:20
and about a month of so later,
184
548480
1456
e contra un mes despois,
09:21
I utilized Narcan for the first time
to save someone's life.
185
549960
2880
utilicei Narcan por primeira vez
para salvar a vida dunha persoa.
Foi despois de clase outra vez
e Teddy entrou na biblioteca
09:25
It was after school again,
186
553560
1256
09:26
and Teddy came into the library
187
554840
1496
dicindo que alguén tiña sobredose
nun banco dos de diante.
09:28
and said someone was overdosing
on a front bench.
188
556360
2536
09:30
Someone on staff called 911 again,
189
558920
1656
Un empregado chamou ao 911
de novo e eu collín o kit do Narcan.
09:32
and I grabbed the Narcan kit.
190
560600
1736
09:34
The woman was barely in her 20s
and barely breathing.
191
562360
3656
A muller tería uns escasos 20 anos
e apenas respiraba.
09:38
Her friend was frantically
slapping her in the face
192
566040
2616
O seu amigo losqueáballe
freneticamente a cara
09:40
in hopes of reviving her.
193
568680
1320
con esperanzas de revivila.
09:42
I administered the Narcan nasally,
194
570680
2056
Administreille Narcan por vía nasal,
09:44
and thankfully she came to.
195
572760
1520
e por fortuna volveu en si.
09:46
But before the ambulance arrived,
196
574800
1696
Pero antes de que chegase a ambulancia
09:48
she and her friend ran off.
197
576520
1720
ela e o seu amigo xa fuxiran.
09:51
And when I finally turned around,
198
579160
2296
E cando me xirei...
09:53
I saw the kids --
199
581480
1816
Vin aos nenos...
09:55
kids that come into the library
on a daily basis,
200
583320
2496
Rapaces que veñen á biblioteca
todos os días,
09:57
some that I have known for years --
201
585840
2616
algúns que coñecía dende hai anos...
10:00
standing on the steps of the building.
202
588480
2216
Parados nas escaleiras do edificio.
10:02
They saw everything.
203
590720
1616
Viran todo.
10:04
And they didn't seem
like they were visibly upset or in shock,
204
592360
3520
E non parecía que estivesen
moi afectados ou conmocionados,
10:08
and so I walked into the building,
205
596600
1656
polo que entrei no edificio,
10:10
right into our workroom, and I cried.
206
598280
2496
cara á sala de traballo... e chorei.
10:12
I cried partly from the shock
of what just happened
207
600800
2416
Chorei en parte pola conmoción
do que acontecera,
10:15
because I never thought
I'd be saving anybody's life ever,
208
603240
2800
porque nunca pensei
que salvaría a vida de ninguén...
10:19
but I mostly cried because of the kids.
209
607040
1880
pero chorei sobre todo polos cativos.
10:21
This is their normal.
210
609520
1480
É o normal para eles...
10:24
This is the community's normal.
211
612000
1840
É o normal para a comunidade...
10:26
This is a catastrophic normal,
212
614760
3096
É o catastroficamente normal,
10:29
and in that moment,
213
617880
1256
e nese momento,
10:31
I was forced to confront once again
that this should never be normal,
214
619160
3736
vinme forzada a enfrontar unha vez máis
que isto nunca debería ser o normal.
10:34
and as with my childhood,
215
622920
1576
Como aconteceu na miña infancia,
10:36
when you're in it, you just accept it.
216
624520
2120
cando te ves envolta
niso, tan só acéptalo.
10:39
The opioid epidemic
is not just about those living
217
627960
2976
A epidemia de opioides non afecta tan só
a quen padece de trastornos polo consumo,
10:42
with opioid use disorder
218
630960
1696
porque o alcance da epidemia transcende
a quen vive con eles e ás familias.
10:44
because the reach of the epidemic
goes well beyond those living with this
219
632680
3456
10:48
and their families.
220
636160
1256
Afecta a toda a comunidade.
10:49
It impacts the entire community.
221
637440
2120
10:52
Kensington was a community
in crisis before this
222
640760
3216
Kensington era unha comunidade
en crise antes disto
10:56
for reasons that are endemic
and intertwined,
223
644000
2976
por razóns endémicas e entrelazadas,
10:59
and anyone familiar
with the neighborhood can think of why:
224
647000
3056
e calquera que coñeza ben
o barrio sabe por que:
diferenzas raciais,
11:02
racial disparities,
225
650080
1416
11:03
failure of local and federal government
to properly fund schools,
226
651520
3600
o fracaso dos gobernos federal e local
ao investir de forma correcta nas escolas,
11:08
lack of economic opportunity.
227
656080
1800
falta de recursos económicos...
11:10
And what we're trying to do at McPherson
228
658440
2776
E o que estamos tentando
facer en McPherson
11:13
is find ways to support
this community out of crisis.
229
661240
4000
é atopar formas de sacar
esta comunidade da crise.
11:17
And perhaps now, because of the epidemic,
230
665880
2216
E pode que agora, pola epidemia,
a xente preste máis atención a Kensington.
11:20
more people are paying
attention to Kensington.
231
668120
2216
Pero independentemente diso,
11:22
But regardless of that,
232
670360
2056
11:24
at McPherson,
233
672440
1216
en McPherson,
11:25
we will continue to do what we can
with the resources we have
234
673680
3776
seguiremos facendo o que poidamos
cos recursos que temos
11:29
and we will continue to provide
whatever help we can
235
677480
2616
e seguiremos brindando
a axuda que faga falla
11:32
in hopes of keeping our community
safe and healthy
236
680120
2400
coa esperanza de manter
a nosa comunidade sa e segura,
11:35
because public libraries
have always been more than just books.
237
683520
3600
porque as bibliotecas públicas
sempre foron máis que libros.
11:40
We are physical shelter,
238
688360
2056
Somos un albergue,
11:42
a classroom,
239
690440
1200
unha aula,
11:44
a safe haven,
240
692760
1376
un refuxio seguro,
11:46
a lunch room,
241
694160
1696
un comedor,
11:47
a resource hub
242
695880
1976
un centro de recursos,
11:49
and yes,
243
697880
1216
e si,
11:51
even a lifeline.
244
699120
1336
tamén un salvavidas.
11:52
Thank you.
245
700480
1216
Grazas.
11:53
(Applause)
246
701720
3520
(Aplausos)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chera Kowalski - Librarian
Chera Kowalski is championing the transformation of her library into a safe, responsive space for the community it serves.

Why you should listen

Chera Kowalski is revolutionizing the way public resources are meeting the needs of the communities they serve. As the Adult Teen Librarian at the Free Library of Philadelphia’s McPherson Square Branch, this often means saving lives. 

After witnessing drug overdoses firsthand at her library and the nearby park, Kowalski volunteered to receive training in overdose defense through Prevention Point Philadelphia and now advocates for training for other librarians and community members to learn how to administer naloxone -- a life-saving drug that reverses the effects of opioids -- to people in distress. Motivated by her personal experiences as the daughter of parents who have maintained recovery from opioid use, Kowalski is transforming her library into a safe, responsive space for her community that is able to help people with whatever they need in a supportive, judgment-free way. Kowalski is a graduate of Temple University's College of Liberal Arts and the University of Illinois School of Information Sciences.

More profile about the speaker
Chera Kowalski | Speaker | TED.com