ABOUT THE SPEAKER
Will MacAskill - Moral philosopher, writer
Will MacAskill is a cofounder of the effective altruism movement, a philosophy that tries to answer the question: How can we do as much good as possible?

Why you should listen

Will MacAskill is the author of Doing Good Better and the cofounder of the organization Giving What We Can and the social-impact-career advice project 80,000 Hours. He is a trustee of the Centre for Effective Altruism. As he writes: "I'm an associate professor of moral philosophy at Oxford University. I helped to create the philosophy of effective altruism: the use of evidence and reason to figure out how to do the most good we can.

"While growing up, I tried my best to do good things: I donated to high street charities, I worked at an old folks' home, I taught English in Ethiopia. But when I was a graduate student I realized that I'd never asked myself the question of whether these were the truly best ways of improving the world. So, being a nerd, I started doing some research to try to find out what activities would do the most to make the world a better place. Ten years later, I'm still asking that question.

"I'm still far from certain about what the best ways of doing good are, but I have learned that each and every one of us can do a tremendous amount to make the world a better place, whether that's by donating to buy bednets to protect children from malaria, campaigning to improve living conditions for animals in factory farms or working to ensure that the benefits of new technology are harnessed while avoiding the risks."

More profile about the speaker
Will MacAskill | Speaker | TED.com
TED2018

Will MacAskill: What are the most important moral problems of our time?

Will MacAskill: Kokios yra svarbiausios šių dienų moralinės problemos?

Filmed:
2,112,093 views

Žinodami visas žmoniją slegiančias problemas, kaip turėtume išsirinkti, kurias iš jų spręsti pirmiausia? Įtikinančioje kalboje apie tai, kaip pagerinti pasaulį, moralės filosofas Will McAskill pateikia struktūrą, paremtą efektyviu altruizmu, kuria remiantis šį klausimą atsakyti bus lengviau.
- Moral philosopher, writer
Will MacAskill is a cofounder of the effective altruism movement, a philosophy that tries to answer the question: How can we do as much good as possible? Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a graphgrafikas
0
857
1479
Čia – kreivė,
00:14
that representsatstovauja the economicekonominis historyistorija
of humanžmogus civilizationcivilizacija.
1
2360
3659
kuri vaizduoja žmonijos
ekonominę istoriją.
00:18
[WorldPasaulyje GDPBVP per capitagyventojų
over the last 200,000 yearsmetai]
2
6043
2400
(Pasaulio BVP vienam gyventojui
per pastaruosius 200 000 metų.)
00:23
There's not much going on, is there.
3
11757
2003
Ne itin įdomu, ar ne?
00:26
For the vastdidelis majoritydauguma of humanžmogus historyistorija,
4
14751
2347
Labai ilgą žmonijos istorijos laikotarpį
00:29
prettygana much everyoneVisi livedgyveno
on the equivalentlygiavertis of one dollardoleris per day,
5
17835
4048
beveik kiekvienas gyveno iš pajamų,
lygių vienam doleriui per dieną,
00:33
and not much changedpasikeitė.
6
21907
1286
ir mažai kas keitėsi.
00:36
But then, something
extraordinarynepaprastas happenedįvyko:
7
24757
2777
Tačiau staiga įvyko kai kas nepaprasto:
00:40
the ScientificMokslo and IndustrialPramonės RevolutionsRevoliucijų.
8
28677
2811
mokslinė ir industrinė revoliucijos.
00:43
And the basicallyiš esmės flatbutas graphgrafikas you just saw
9
31512
2785
Ir tiesi linija, kurią dabar matėte,
00:46
transformstransformuoja into this.
10
34321
2675
virto štai kuo.
00:50
What this graphgrafikas meansreiškia is that,
in termsterminai of powergalia to changekeisti the worldpasaulis,
11
38612
4635
Ši kreivė reiškia, kad gebėjimo
pakeisti pasaulį atžvilgiu
00:55
we livegyventi in an unprecedentedbeprecedentis time
in humanžmogus historyistorija,
12
43271
3438
tokio žmonijos egzistavimo laikotarpio,
kokiame dabar gyvename, dar nėra buvę,
00:58
and I believe our ethicaletiška understandingsuprasti
hasn'tnėra yetvis dar caughtsugauti up with this factfaktas.
13
46733
3944
ir tikiu, kad mūsų etinis supratimas
dar šio fakto nesuvokia.
01:03
The ScientificMokslo and IndustrialPramonės RevolutionsRevoliucijų
14
51716
1984
Mokslinė ir industrinė revoliucijos
01:05
transformedtransformuota bothabu
our understandingsuprasti of the worldpasaulis
15
53724
2909
pakeitė tiek žmonių pasaulio suvokimą,
01:08
and our abilitygebėjimas to alterpakeisti it.
16
56657
1669
tiek mūsų galimybes jį keisti.
01:11
What we need is an ethicaletiška revolutionrevoliucija
17
59505
3667
Dabar mums reikia etinės revoliucijos,
01:15
so that we can work out
18
63196
1548
kad suprastume,
01:16
how do we use this tremendousdidžiulis
bountylazda of resourcesištekliai
19
64768
3152
kaip naudoti šį didžiulį informacijos
ir žaliavų šaltinį,
01:19
to improvepagerinti the worldpasaulis.
20
67944
1395
norint pagerinti pasaulį.
01:22
For the last 10 yearsmetai,
21
70249
1591
Pastaruosius 10 metų
01:23
my colleagueskolegos and I have developedišsivysčiusios
a philosophyfilosofija and researchtyrimai programprograma
22
71864
3833
kartu su savo bendradarbiais kūrėme
filosofijos ir tyrimų programą,
01:27
that we call effectiveefektyvus altruismaltruizmas.
23
75721
1835
kurią vadiname efektyviu altruizmu.
01:30
It triesbando to respondatsakyti
to these radicalradikali changespokyčiai in our worldpasaulis,
24
78366
3595
Ja mėginame reaguoti į šiuos
radikalius pokyčius,
01:33
usesnaudoja evidenceįrodymai and carefulatsargiai reasoningmotyvavimas
to try to answeratsakyti this questionklausimas:
25
81985
4476
ir, remdamiesi įrodymais ir pagrįstu
samprotavimu, atsakyti į šį klausimą:
01:40
How can we do the mostlabiausiai good?
26
88173
2278
Kaip galime padaryti daugiausia gero?
01:44
Now, there are manydaug issuesProblemos
you've got to addressadresas
27
92265
3221
Žinoma, yra daug klausimų,
kuriuos reikia išspręsti,
01:47
if you want to tacklespręsti this problemproblema:
28
95510
2263
norint sutvarkyti šią problemą:
01:49
whetherar to do good throughper your charitylabdara
29
97797
2031
ar daryti gera aukojant,
01:51
or your careerkarjera
or your politicalpolitinis engagementįsitraukimas,
30
99852
2152
o galbūt dirbant arba
balsuojant rinkimuose?
01:54
what programsprogramas to focussutelkti dėmesį on,
who to work with.
31
102028
2395
Kokioms programoms skirti dėmesį?
Su kuo dirbti?
01:57
But what I want to talk about
32
105624
1476
Tačiau aš noriu išskirti,
01:59
is what I think is the mostlabiausiai
fundamentalpagrindinis problemproblema.
33
107124
2872
mano manymu, esminį klausimą.
02:02
Of all the manydaug problemsproblemos
that the worldpasaulis facesveidus,
34
110020
2693
Iš visų pasaulį slegiančių problemų,
02:05
whichkuris should we be focusedsutelktas
on tryingbandau to solveišspręsk first?
35
113962
2659
kurią turėtume spręsti pirmiausia?
02:10
Now, I'm going to give you a frameworksistema
for thinkingmąstymas about this questionklausimas,
36
118668
3468
Suteiksiu Jums šio klausimo
apsvarstymo struktūrą,
02:14
and the frameworksistema is very simplepaprasta.
37
122160
1936
o ji yra labai paprasta.
02:16
A problem'sproblemos higherdidesnis priorityprioritetas,
38
124842
1699
Problema yra tuo svarbesnė,
02:19
the biggerdidesnis, the more easilylengvai solvablespręsti
and the more neglectednepastebėta it is.
39
127416
4063
kuo ji yra didesnė, lengviau
išsprendžiama, ir užmiršta.
02:24
BiggerDidesnis is better,
40
132694
1642
Kuo didesnė yra problema,
02:26
because we'vemes turime got more to gainpelnas
if we do solveišspręsk the problemproblema.
41
134360
2841
tuo daugiau pasiekiame ją išsprendę.
02:30
More easilylengvai solvablespręsti is better
42
138221
1569
Jei problema lengvai išsprendžiama
02:31
because I can solveišspręsk the problemproblema
with lessmažiau time or moneypinigai.
43
139814
2824
prireikia mažiau laiko ir pinigų.
02:35
And mostlabiausiai subtlysubtiliai,
44
143737
2063
Ir subtiliausia prasme
02:38
more neglectednepastebėta is better,
because of diminishingmažėja returnsgrąžina.
45
146681
2849
užmiršta problema yra paranki
dėl mažėjančios grąžos.
02:42
The more resourcesištekliai that have alreadyjau been
investedinvestuota into solvingspręsti a problemproblema,
46
150285
3714
Kuo daugiau išteklių buvo jau investuota
sprendžiant problemą,
02:46
the hardersunkiau it will be
to make additionalpapildomos progressprogresas.
47
154023
2905
tuo sunkiau bus dar kažką pakeisti.
02:50
Now, the keyraktas thing that I want
to leavepalikti with you is this frameworksistema,
48
158560
4059
Pagrindinis dalykas, kurį noriu, kad
prisimintumėte, yra ši struktūra.
02:54
so that you can think for yourselfsave
49
162643
1984
Ja naudodamiesi galite apsvarstyti,
02:56
what are the highestaukščiausias globalpasaulinis prioritiesprioritetai.
50
164651
2321
kurios visuotinės problemos
yra svarbiausios.
02:59
But I and otherskiti
in the effectiveefektyvus altruismaltruizmas communitybendruomenė
51
167954
2692
Tačiau aš ir kiti efektyvaus
altruizmo
organizatoriai
03:02
have convergedsusilygino on threetrys moralmoralinis issuesProblemos
that we believe are unusuallyneįprastai importantsvarbu,
52
170670
5879
sutarėme dėl trijų moralinių problemų,
kurios, tikime, yra ypač svarbios
03:08
scorerezultatas unusuallyneįprastai well in this frameworksistema.
53
176573
2182
ir puikiai atitinka šią struktūrą.
03:11
First is globalpasaulinis healthsveikata.
54
179151
2813
Pirmiausia – sveikata pasaulyje.
03:13
This is supersolvablesu supersolvable.
55
181988
2411
Tai labai lengvai išsprendžiama problema.
03:16
We have an amazingnuostabus tracksekti recordįrašyti
in globalpasaulinis healthsveikata.
56
184423
3397
Esame padarę didžiulę pažangą
šioje srityje.
03:19
RatesNormos of deathmirtis from measlestymų,
malariamaliarija, diarrhealViduriavimo diseaseliga
57
187844
5420
Tymų, maliarijos ir žarnyno infekcijų
sukeltų mirčių skaičius
03:25
are down by over 70 percentproc.
58
193288
2246
sumažėjo 70 procentų.
03:29
And in 1980, we eradicatedišnaikinta smallpoxraupas.
59
197534
2789
O 1980 metais sunaikinome raupų virusą.
03:33
I estimateapskaičiuoti we therebytaip savedišsaugotas
over 60 millionmln livesgyvena.
60
201815
3667
Manau, kad šitaip išgelbėjome
virš 60 mln. žmonių gyvybes.
03:37
That's more livesgyvena savedišsaugotas
than if we'dmes norime achievedpasiekti worldpasaulis peaceramybė
61
205506
3064
Tai daugiau, nei būtų buvę išgelbėta
užtikrinus visuotinę taiką
03:40
in that sametas pats time periodlaikotarpis.
62
208594
1697
tuo pačiu laikotarpiu.
03:43
On our currentdabartinis bestgeriausia estimatesapskaičiavimai,
63
211893
2325
Remiantis dabartiniais apskaičiavimais
03:46
we can savesutaupyti a life by distributingplatinti
long-lastingilgalaikis insecticide-treatedApdorota insekticidais bedlova netstinklai
64
214242
4128
galime išgelbėti gyvybę išdalindami ilgalaikius
insekticidais apdirbtus lovos tinklelius
03:50
for just a fewnedaug thousandtūkstantis dollarsdoleriai.
65
218394
1903
vos už kelis tūkstančius dolerių.
03:52
This is an amazingnuostabus opportunitygalimybė.
66
220911
1667
Tai nuostabi proga.
03:55
The secondantra bigdidelis priorityprioritetas
is factorygamykla farmingūkininkavimas.
67
223594
2515
Kita svarbi problema yra
pramoninė gyvulininkystė.
03:58
This is superneglectedsu superapleistomis.
68
226681
1563
Ji ypač ignoruojama.
04:00
There are 50 billionmlrd landžemė animalsgyvūnai
used everykiekvienas yearmetai for foodmaistas,
69
228768
4143
Kasmet 50 milijardų sausumos gyvūnų
yra panaudojami maistui,
04:05
and the vastdidelis majoritydauguma of them
are factorygamykla farmedŪkiuose auginamų,
70
233625
2548
didžioji jų dalis yra auginami
pramoniniuose ūkiuose,
04:08
livinggyvenimas in conditionssąlygos
of horrificsiaubingas sufferingkančios.
71
236197
2380
kankindamiesi dėl siaubingų
gyvenimo sąlygų.
04:10
They're probablytikriausiai amongtarp
the worst-offblogiausio išjungimo creaturesbūtybių on this planetplaneta,
72
238601
3151
Tai vieni iš prasčiausiai
gyvenančių būtybių pasaulyje.
04:13
and in manydaug casesatvejai, we could
significantlygerokai improvepagerinti their livesgyvena
73
241776
2858
Daugeliu atvejų galėtume gerokai
patobulinti jų gyvenimus
04:16
for just penniescentus per animalgyvūnas.
74
244658
1602
tik už kelis centus vienam gyvūnui.
04:19
YetDar this is hugelynepaprastai neglectednepastebėta.
75
247123
2082
Tačiau ši problema visiškai užmiršta.
04:21
There are 3,000 timeslaikai
more animalsgyvūnai in factorygamykla farmsūkiai
76
249229
3810
Gyvūnų pramoniniuose ūkiuose
auginama 3000 kartų daugiau,
04:25
than there are straybenamių petsaugintiniai,
77
253063
1561
nei yra benamių gyvūnų,
04:28
but yetvis dar, factorygamykla farmingūkininkavimas getsgauna one fiftiethpenkiasdešimt
of the philanthropicfilantropija fundingfinansavimas.
78
256600
4373
tačiau pramoniniai ūkiai gauna tik
penkiasdešimtadalį filantropinių lėšų.
04:34
That meansreiškia additionalpapildomos
resourcesištekliai in this areaplotas
79
262211
2128
Tai reiškia, jog papildomos pastangos
šioje srityje
04:36
could have a trulynuoširdžiai transformativetransformacijos impactpoveikis.
80
264363
2150
gali iš esmės pakeisti esamą situaciją.
04:39
Now the thirdtrečias areaplotas is the one
that I want to focussutelkti dėmesį on the mostlabiausiai,
81
267458
2985
Šiai trečiajai sričiai noriu
skirti daugiausia dėmesio.
04:42
and that's the categoryKategorija
of existentialegzistencinis risksrizika:
82
270467
2984
Tai yra egzistencinės grėsmės:
04:45
eventsrenginiai like a nuclearbranduolinis warkaras
or a globalpasaulinis pandemicpandemija
83
273475
3873
tokie atvejai, kaip branduolinis karas
arba pasaulinė pandemija,
04:50
that could permanentlyvisam laikui derailšlaitų civilizationcivilizacija
84
278824
2611
galintys visam laikui
sugriauti civilizaciją,
04:54
or even leadvadovauti to the extinctionišnykimas
of the humanžmogus racelenktynės.
85
282156
2436
arba net sunaikinti žmonių rūšį.
04:57
Let me explainpaaiškinti why I think
this is suchtoks a bigdidelis priorityprioritetas
86
285882
2540
Paaiškinsiu, kodėl ši sritis tokia svarbi
05:00
in termsterminai of this frameworksistema.
87
288446
1337
minėtos struktūros atžvilgiu.
05:02
First, sizedydis.
88
290992
1412
Pirmiausia, jos mastas.
05:05
How badblogai would it be if there were
a trulynuoširdžiai existentialegzistencinis catastrophekatastrofa?
89
293341
3889
Kas nutiktų, jei įvyktų
tikrai didelė katastrofa?
05:10
Well, it would involveĮtraukti the deathsmirtis
of all sevenseptyni billionmlrd people on this planetplaneta
90
298920
6342
Jos metu žūtų visi 7 milijardai
pasaulyje gyvenančių žmonių –
05:17
and that meansreiškia you
and everyoneVisi you know and love.
91
305286
3119
Jūs ir visi, ką pažįstate ir mylite.
05:21
That's just a tragedytragedija
of unimaginableneįsivaizduojamas sizedydis.
92
309214
2579
Tai yra neapsakomo dydžio tragedija.
05:25
But then, what's more,
93
313684
1976
Tačiau tai ne viskas –
05:27
it would alsotaip pat mean the curtailmentsumažinimo
of humanity'sžmonijos futureateitis potentialpotencialus,
94
315684
3605
būtų sunaikintas žmonijos potencialas,
05:31
and I believe that humanity'sžmonijos
potentialpotencialus is vastdidelis.
95
319313
2952
o aš tikiu, kad žmonija
turi didžiulį potencialą.
05:35
The humanžmogus racelenktynės has been around
for about 200,000 yearsmetai,
96
323551
3451
Žmonija egzistuoja jau beveik 200 000 metų
05:39
and if she livesgyvena as long
as a typicaltipiškas mammalianžinduolių speciesrūšis,
97
327026
2883
ir, jei gyvuos tiek pat, kiek ir
įprasta žinduolių rūšis,
05:41
she would last
for about two millionmln yearsmetai.
98
329933
2298
turėtų išgyventi beveik du milijonus metų.
05:46
If the humanžmogus racelenktynės
were a singlevienišas individualindividualus,
99
334884
2691
Jei visą žmoniją lygintume
su vienu individu,
05:49
she would be just 10 yearsmetai oldsenas todayšiandien.
100
337599
2419
jai šiandien būtų tik 10 metų.
05:53
And what's more, the humanžmogus racelenktynės
isn't a typicaltipiškas mammalianžinduolių speciesrūšis.
101
341526
4166
Dar daugiau – žmogus nėra
įprasta žinduolių rūšis.
05:58
There's no reasonpriežastis why, if we're carefulatsargiai,
102
346950
1906
Jei saugosimės, nėra jokios priežasties
06:00
we should diemirti off
after only two millionmln yearsmetai.
103
348880
2205
žmonijai išnykti tik po
dviejų milijonų metų.
06:03
The earthžemė will remainlikti habitablegyvenamojo
for 500 millionmln yearsmetai to come.
104
351839
4040
Žemė bus tinkama gyventi
dar 500 milijonų metų.
06:08
And if somedaykada nors, we tookpaėmė to the starsžvaigždės,
105
356696
1944
Ir jei kažkada pasieksime žvaigždes,
06:11
the civilizationcivilizacija could continueTęsti
for billionsmilijardai more.
106
359640
2516
civilizacija galės gyvuoti
dar milijardus metų.
06:16
So I think the futureateitis
is going to be really bigdidelis,
107
364193
2388
Taigi, manau, kad laukia didi ateitis,
06:19
but is it going to be good?
108
367669
1802
tačiau ar ji bus gera?
06:21
Is the humanžmogus racelenktynės
even really worthverta preservingIšsaugoti?
109
369495
2817
Ar išvis verta saugoti žmonių rūšį?
06:26
Well, we heargirdėti all the time about
how things have been gettinggauti worseblogiau,
110
374540
3929
Nuolat girdime, kad situacija
vis prastesnė,
06:31
but I think that when
we take the long runpaleisti,
111
379459
2693
tačiau manau, kad viską apsvarsčius
06:34
things have been gettinggauti radicallyradikaliai better.
112
382176
2031
galima sakyti, jog ji sparčiai gerėja.
06:37
Here, for examplepavyzdys,
is life expectancytikimybė over time.
113
385453
2294
Štai, pavyzdžiui, gyvenimo trukmės kaita.
06:40
Here'sČia yra the proportionproporcija of people
not livinggyvenimas in extremeekstremalios povertyskurdas.
114
388892
3023
Čia – žmonių, negyvenančių
visiškame skurde, skaičius.
06:45
Here'sČia yra the numbernumeris of countriesšalyse over time
that have decriminalizeddecriminalized homosexualityHomoseksualumas.
115
393106
4095
Šalių, nebelaikančių homoseksualumo
nusikaltimu, skaičius.
06:50
Here'sČia yra the numbernumeris of countriesšalyse over time
that have becometapti democraticdemokratinis.
116
398848
3269
Šalių, tapusių demokratinėmis
valstybėmis, skaičius.
06:55
Then, when we look to the futureateitis,
there could be so much more to gainpelnas again.
117
403015
4619
Ateityje būtų galima pasiekti dar daugiau.
06:59
We'llMes be so much richerturtingesnis,
118
407658
1228
Būsime daug turtingesni,
07:00
we can solveišspręsk so manydaug problemsproblemos
that are intractablesunkiausiai todayšiandien.
119
408910
3595
galėsime išspręsti daugybę
šiandien mus slegiančių problemų.
07:05
So if this is kindmalonus of a graphgrafikas
of how humanityžmonija has progressedpadaryta pažanga
120
413389
4445
Jei ši kreivė vaizduoja žmonijos progresą
07:09
in termsterminai of totališ viso humanžmogus
flourishingklesti over time,
121
417858
2890
bendro žmonijos klestėjimo atžvilgiu,
07:12
well, this is what we would expecttikėtis
futureateitis progressprogresas to look like.
122
420772
3355
tuomet štai kokio progreso
galime tikėtis ateityje.
07:16
It's vastdidelis.
123
424881
1150
Jis – didžiulis.
07:18
Here, for examplepavyzdys,
124
426953
1198
Pavyzdžiui, šiame etape
07:20
is where we would expecttikėtis no one
to livegyventi in extremeekstremalios povertyskurdas.
125
428175
3746
galime tikėtis, jog niekas
nebegyvens skurde.
07:25
Here is where we would expecttikėtis
everyoneVisi to be better off
126
433930
3202
Čia kiekvienas žmogus bus turtingesnis
07:29
than the richestturtingiausias personasmuo alivegyvas todayšiandien.
127
437156
1853
už turtingiausią asmenį šiandien.
07:32
PerhapsGalbūt here is where we would discoveratrasti
the fundamentalpagrindinis naturalnatūralus lawsįstatymai
128
440081
3192
Galbūt čia suprasime
pagrindinius gamtos dėsnius,
07:35
that governvaldyti our worldpasaulis.
129
443297
1268
valdančius mūsų pasaulį.
07:37
PerhapsGalbūt here is where we discoveratrasti
an entirelyvisiškai newnaujas formforma of artmenas,
130
445516
3705
O čia galbūt sukursime
visiškai naują meno rūšį,
07:41
a formforma of musicmuzika we currentlyšiuo metu lacktrūksta
the earsausys to heargirdėti.
131
449245
3040
arba muzikos rūšį, kurios dabar
mūsų ausys dar negali girdėti.
07:45
And this is just
the nextKitas fewnedaug thousandtūkstantis yearsmetai.
132
453072
2222
Ir tai tik artimiausi
keli tūkstančiai metų.
07:47
OnceVieną kartą we think pastpraeitis that,
133
455827
2205
Žvelgdami dar toliau,
07:50
well, we can't even imagineįsivaizduok the heightsaukštumos
that humanžmogus accomplishmentpasiekimas mightgali reachpasiekti.
134
458056
4167
na, net negalime įsivaizduoti,
ką dar gali pasiekti žmogus.
07:54
So the futureateitis could be very bigdidelis
and it could be very good,
135
462247
3040
Taigi, ateitis gali būti
didi ir labai gera,
07:57
but are there waysbūdai
we could loseprarasti this valuevertę?
136
465311
2086
tačiau ar galime kažkaip ją prarasti?
08:00
And sadlyDeja, I think there are.
137
468366
1826
Deja, manau, kad taip.
08:02
The last two centuriesšimtmečius broughtatnešė
tremendousdidžiulis technologicaltechnologinis progressprogresas,
138
470216
4053
Per paskutinius du šimtmečius paskatinome
milžinišką technologijų progresą,
08:06
but they alsotaip pat broughtatnešė
the globalpasaulinis risksrizika of nuclearbranduolinis warkaras
139
474293
2622
tačiau kilo ir visuotinė
branduolinio karo grėsmė
08:08
and the possibilitygalimybė
of extremeekstremalios climateklimatas changekeisti.
140
476939
2157
bei drastiškos klimato kaitos tikimybė.
08:11
When we look to the comingartėja centuriesšimtmečius,
141
479725
1767
Žvelgdami į artėjančius šimtmečius
08:13
we should expecttikėtis to see
the sametas pats patternmodelis again.
142
481516
2647
galime tikėtis tokių pačių tendencijų.
08:16
And we can see some radicallyradikaliai
powerfulgalingas technologiestechnologijas on the horizonhorizontas.
143
484187
3356
Kuriamos neįtikėtino
galingumo technologijos.
08:20
SyntheticSintetinių biologybiologija mightgali give us
the powergalia to createsukurti virusesvirusai
144
488132
2849
Sintetinė biologija suteikia
galimybę kurti
08:23
of unprecedentedbeprecedentis
contagiousnessužkrečiamumas and lethalitymirštamumas.
145
491005
3047
mirtinus, didžiulio užkrečiamumo
laipsnio virusus.
08:27
GeoengineeringGeoinżynierii mightgali give us the powergalia
to dramaticallydramatiškai alterpakeisti the earth'sžemė climateklimatas.
146
495131
4643
Dėl geoinžinerijos galime neatpažįstamai
pakeisti Žemės klimatą.
08:31
ArtificialDirbtinis intelligencežvalgyba mightgali give us
the powergalia to createsukurti intelligentprotingas agentsagentai
147
499798
4199
Dirbtinis intelektas suteikia galią
kurti protingas būtybes,
08:36
with abilitiessugebėjimus greaterdidesnis than our ownsavo.
148
504021
2142
gebančias daug daugiau, nei mes.
08:40
Now, I'm not sayingsakydamas that any
of these risksrizika are particularlyypač likelytikėtina,
149
508222
3888
Nesakau, kad šios grėsmės
yra ypač tikėtinos,
08:44
but when there's so much at stakeakcija,
150
512134
1644
tačiau kai galime
prarasti tiek daug,
08:45
even smallmažas probabilitiestikimybių
matterklausimas a great dealspręsti.
151
513802
2967
net mažiausia tikimybė yra svarbi.
08:49
ImagineĮsivaizduokite if you're gettinggauti on a planelėktuvas
and you're kindmalonus of nervousnervingas,
152
517568
3001
Įsivaizduokite: įlipate į lėktuvą,
šiek tiek jaudinatės,
08:52
and the pilotpilotas reassuresnuramino you by sayingsakydamas,
153
520593
3444
o pilotas jus ramina, sakydamas:
08:56
"There's only a one-in-a-thousandvienas-in-a-Thousand
chancetikimybė of crashingkritimo. Don't worrynerimauti."
154
524061
4634
„Tik vienas iš tūkstančio lėktuvų sudūžta.
Nusiraminkite.“
09:02
Would you feel reassurednuramino?
155
530157
1554
Ar jaustumėtės ramiau?
09:04
For these reasonsmotyvai, I think that preservingIšsaugoti
the futureateitis of humanityžmonija
156
532509
4088
Manau, kad dėl šių priežasčių
žmonijos ateities apsaugojimas
09:08
is amongtarp the mostlabiausiai importantsvarbu problemsproblemos
that we currentlyšiuo metu faceveidas.
157
536621
2984
yra viena iš svarbiausių
šiuo metu esančių problemų.
09:12
But let's keep usingnaudojant this frameworksistema.
158
540546
2150
Tačiau toliau naudokimės savo struktūra.
09:14
Is this problemproblema neglectednepastebėta?
159
542720
1310
Ar ši problema užmiršta?
09:18
And I think the answeratsakyti is yes,
160
546085
2282
Manau, kad taip,
09:20
and that's because problemsproblemos
that affectįtakos futureateitis generationskartos
161
548391
3325
nes problemos, kurios
paveiks ateities kartas,
09:23
are oftendažnai hugelynepaprastai neglectednepastebėta.
162
551740
1651
dažnai ypač ignoruojamos.
09:26
Why?
163
554930
1406
Kodėl?
09:28
Because futureateitis people
don't participatedalyvauti in marketsrinkose todayšiandien.
164
556360
3478
Nes ateities kartos nedalyvauja
šių dienų ekonomikoje.
09:31
They don't have a votebalsas.
165
559862
1522
Jie neturi balsavimo teisės.
09:33
It's not like there's a lobbylobis
representingatstovaujantis the interestsinteresai
166
561931
2673
Juk nėra atstovų, ginančių
teises asmenų,
09:36
of those borngimęs in 2300 ADSKELBIMAS.
167
564628
2023
kurie gims 2300 metais.
09:40
They don't get to influenceįtaka
the decisionssprendimai we make todayšiandien.
168
568313
3242
Jie negali padaryti įtakos sprendimams,
kuriuos priimame šiandien.
09:43
They're voicelessduslus.
169
571995
1191
Jie neturi balso.
09:46
And that meansreiškia we still spendpraleisti
a paltryapgailėtinas amountsuma on these issuesProblemos:
170
574490
3445
Todėl mes vis dar skiriame per mažai lėšų
šioms problemoms spręsti:
09:49
nuclearbranduolinis nonproliferationginklų neplatinimo,
171
577959
1799
branduolinio ginklo neplatinimui,
09:51
geoengineeringGeoinżynierii, bioriskbiorisk,
172
579782
2330
geoinžinerijai, biologinėms rizikoms,
09:55
artificialdirbtinis intelligencežvalgyba safetysaugumas.
173
583414
1642
dirbtinio intelekto saugumui.
09:57
All of these receivegaukite
only a fewnedaug tensdešimtys of millionsmilijonai of dollarsdoleriai
174
585923
2874
Visos jos sulaukia tik apie
keliasdešimt milijonų dolerių
10:00
of philanthropicfilantropija fundingfinansavimas everykiekvienas yearmetai.
175
588821
1927
filantropinių lėšų kasmet.
10:04
That's tinymažas comparedpalyginti
to the 390 billionmlrd dollarsdoleriai
176
592044
3929
Tai vargana suma, lyginant su
390 milijardų dolerių,
10:08
that's spentišleista on US philanthropyfilantropija in totališ viso.
177
596790
2261
iš viso skiriamų filantropijai JAV.
10:13
The finalgalutinis aspectaspektas of our frameworksistema then:
178
601885
2484
Paskutinis mūsų struktūros klausimas:
10:17
Is this solvablespręsti?
179
605083
1190
Ar tai išsprendžiama?
10:19
I believe it is.
180
607289
1289
Manau, kad taip.
10:21
You can contributeprisidėti with your moneypinigai,
181
609014
3047
Galite prisidėti savo lėšomis,
10:24
your careerkarjera or your politicalpolitinis engagementįsitraukimas.
182
612085
2644
karjeros pasirinkimais arba
politiniu aktyvumu.
10:28
With your moneypinigai,
you can supportparama organizationsorganizacijos
183
616225
2175
Savo lėšomis galite paremti organizacijas,
10:30
that focussutelkti dėmesį on these risksrizika,
184
618424
1302
kovojančias su šiomis grėsmėmis,
10:31
like the NuclearBranduolinės ThreatGrėsmė InitiativeIniciatyva,
185
619750
2555
pavyzdžiui, Branduolinės grėsmės
iniciatyvą
,
10:34
whichkuris campaignskampanijos to take nuclearbranduolinis weaponsginklai
off hair-triggerplaukų sukelti alertbudrus,
186
622329
3660
siekiančią atjungti branduolinius ginklus
nuo ūmaus perspėjimo sistemos,
10:38
or the BlueMėlyna RibbonJuostelės PanelSkyde, whichkuris
developsvystosi policypolitika to minimizesumažinti iki minimumo the damagežala
187
626013
3571
arba Mėlynojo kaspino komisiją,
kuriančią politiką, kuria sieks sumažinti
10:41
from naturalnatūralus and man-madeCheminiai pandemicspandemijos,
188
629608
2095
natūralių ir žmogaus sukurtų
pandemijų padarinius.
10:45
or the CenterCentras for Human-CompatibleSu žmogaus suderinamu AIAI,
whichkuris does technicaltechninis researchtyrimai
189
633158
3260
Taip pat Žmogui pritaikyto dirbtinio intelekto
centrą
, kuris atlieka techninius tyrimus
10:48
to ensureužtikrinti that AIAI systemssistemos
are safesaugus and reliablepatikimas.
190
636442
2747
DI sistemų saugumui ir
patikimumui užtikrinti.
10:52
With your politicalpolitinis engagementįsitraukimas,
191
640652
1516
Būdami politiškai aktyvūs
10:54
you can votebalsas for candidateskandidatai
that carepriežiūra about these risksrizika,
192
642192
3096
galite balsuoti už kandidatus,
kuriems rūpi šios rizikos,
10:57
and you can supportparama
greaterdidesnis internationaltarptautinis cooperationbendradarbiavimas.
193
645312
2586
taip pat paremti glaudesnį
tarptautinį bendradarbiavimą.
11:01
And then with your careerkarjera,
there is so much that you can do.
194
649767
3542
O dirbdami šiose srityse
galite pasiekti ypač daug.
11:05
Of coursežinoma, we need scientistsmokslininkai
and policymakerspolitikos formuotojai and organizationorganizacija leaderslyderiai,
195
653333
3672
Žinoma, reikalingi mokslininkai,
politikai ir organizacijų vadovai,
11:09
but just as importantlysvarbiausia,
196
657865
1152
tačiau tokie pat svarbūs
11:11
we alsotaip pat need accountantsbuhalteriai
and managersvadovai and assistantsasistentai
197
659041
4117
yra ir apskaitininkai, valdytojai ir asistentai,
11:16
to work in these organizationsorganizacijos
that are tacklingkova su these problemsproblemos.
198
664691
3754
dirbantys organizacijose, kurios
kovoja su šiomis grėsmėmis.
11:20
Now, the researchtyrimai programprograma
of effectiveefektyvus altruismaltruizmas
199
668469
3492
Efektyvaus altruizmo programa
11:25
is still in its infancyankstyvojoje stadijoje,
200
673191
1444
dar visiškai nauja,
11:27
and there's still a hugedidelis amountsuma
that we don't know.
201
675262
2524
ir dar daug ko nežinome.
11:31
But even with what we'vemes turime learnedišmoko so fartoli,
202
679173
2343
Tačiau remdamiesi tuo, ką sužinojome,
11:34
we can see that by thinkingmąstymas carefullyatsargiai
203
682748
2183
matome, jog atsakingai mąstydami
11:37
and by focusingsutelkti dėmesį on those problemsproblemos
that are bigdidelis, solvablespręsti and neglectednepastebėta,
204
685494
4873
ir skirdami dėmesio problemoms, kurios yra
didelės, išsprendžiamos ir užmirštos,
11:43
we can make a trulynuoširdžiai tremendousdidžiulis
differenceskirtumas to the worldpasaulis
205
691152
2708
galime pasiekti didžiulių pokyčių
11:45
for thousandstūkstančiai of yearsmetai to come.
206
693884
1631
dar tūkstančiams metų.
11:47
Thank you.
207
695963
1151
Ačiū.
11:49
(ApplausePlojimai)
208
697138
4560
(Plojimai.)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Will MacAskill - Moral philosopher, writer
Will MacAskill is a cofounder of the effective altruism movement, a philosophy that tries to answer the question: How can we do as much good as possible?

Why you should listen

Will MacAskill is the author of Doing Good Better and the cofounder of the organization Giving What We Can and the social-impact-career advice project 80,000 Hours. He is a trustee of the Centre for Effective Altruism. As he writes: "I'm an associate professor of moral philosophy at Oxford University. I helped to create the philosophy of effective altruism: the use of evidence and reason to figure out how to do the most good we can.

"While growing up, I tried my best to do good things: I donated to high street charities, I worked at an old folks' home, I taught English in Ethiopia. But when I was a graduate student I realized that I'd never asked myself the question of whether these were the truly best ways of improving the world. So, being a nerd, I started doing some research to try to find out what activities would do the most to make the world a better place. Ten years later, I'm still asking that question.

"I'm still far from certain about what the best ways of doing good are, but I have learned that each and every one of us can do a tremendous amount to make the world a better place, whether that's by donating to buy bednets to protect children from malaria, campaigning to improve living conditions for animals in factory farms or working to ensure that the benefits of new technology are harnessed while avoiding the risks."

More profile about the speaker
Will MacAskill | Speaker | TED.com