English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Stephen Wilkes: The passing of time, caught in a single photo

Стивен Вилкс: Одминувањето на времето прикажано преку една фотографија

Filmed:
1,759,251 views

Фотографот Стивен Вилкс создава прекрасни композиции од пејсажи во текот на преминот од ден во ноќ, истражувајќи го просторно-временскиот континиум во дводимензионална, неподвижна слика. Патувајте со него низ култни места како што се: мостот Турнел во Париз, Ел Капитан во Националниот Парк Јосемит и животворниот водопој во срцето на Серенгети, во оваа турнеја која е приказ на неговата уметност и фотографија.

- Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations. Full bio

I'm driven by pure passion
Mе понесува вистинската страст
00:13
to create photographs that tell stories.
да создадам фотографии кои
раскажуваат приказни.
00:15
Photography can be described
as the recording of a single moment
Фотографијата може да се опише
како запис на еден миг
00:18
frozen within a fraction of time.
застанат во дел од времето.
00:23
Each moment or photograph
represents a tangible piece
Секој миг или фотографија прикажува
опипливо парче
00:26
of our memories as time passes.
од нашите сеќавања со
одминувањето на времето.
00:30
But what if you could capture more
than one moment in a photograph?
Но, што ако можете да опфатите повеќе
од еден миг во една фотографија?
00:33
What if a photograph
could actually collapse time,
Што ако фотографијата го сруши времето,
00:37
compressing the best moments
of the day and the night
и ги збие најубавите мигови
на денот или ноќта
00:41
seamlessly into one single image?
незабележително во една слика?
00:44
I've created a concept
called "Day to Night"
Создадаов концепт кој се вика
„Од денот до ноќта“
00:47
and I believe it's going to change
верувам дека тој ќе го промени
00:50
the way you look at the world.
начинот на кој гледаме светот.
00:51
I know it has for me.
Мене ми го смени.
00:53
My process begins by photographing
iconic locations,
Мојот процес почнува со фотографирање
на култни локации,
00:55
places that are part of what I call
our collective memory.
места кои јас ги нарекувам
наша колективна меморија.
00:59
I photograph from a fixed vantage point,
and I never move.
Фотографирам од фиксирана, погодна точка
и никогаш не се поместувам.
01:03
I capture the fleeting moments
of humanity and light as time passes.
Ги фаќам минливите мигови на човештвото
и светлината додека времето одминува.
01:07
Photographing for anywhere
from 15 to 30 hours
Фотографирам некаде од 15-30 часа
01:11
and shooting over 1,500 images,
и снимам преку 1.500 слики.
01:14
I then choose the best moments
of the day and night.
Потоа ги одбирам најдобрите
мигови на денот и ноќта.
01:17
Using time as a guide,
Времето ми е водич
01:21
I seamlessly blend those best moments
into one single photograph,
и незабележително ги спојувам најдобрите
мигови во една фотографија,
01:23
visualizing our conscious
journey with time.
во визија на нашето патување низ времето.
01:27
I can take you to Paris
Можам да ве одведам во Париз
01:31
for a view from the Tournelle Bridge.
да видите поглед од мостот Турнел.
01:33
And I can show you the
early morning rowers
Можам да ви ги покажам веслачите на Сена
01:36
along the River Seine.
во раните утрински часови.
01:38
And simultaneously,
Истовремено
01:40
I can show you Notre Dame aglow at night.
можам да ви ја прикажам Нотр Дам ноќе.
01:42
And in between, I can show you
the romance of the City of Light.
Во меѓувреме, можам да ви ја покажам
романтиката во градот на светлината.
01:45
I am essentially a street photographer
from 50 feet in the air,
Во основа јас сум уличен фотограф
на 15 метри од земјата
01:51
and every single thing you see
in this photograph
и секој детаљ кој го гледате
на оваа фотографија
01:55
actually happened on this day.
се случува на тој ден.
01:57
Day to Night is a global project,
„Од денот до ноќта“ е глобален проект.
02:02
and my work has always been about history.
Работата отсекогаш ми била
поврзана со историја.
02:04
I'm fascinated by the concept
of going to a place like Venice
Ме фасцинираат концепти
како што е одењето на места како Венеција
02:07
and actually seeing it during
a specific event.
и да го гледам
во текот на одреден настан.
02:11
And I decided I wanted to see
the historical Regata,
Одлучив да ја погледнам
историската Регата,
02:13
an event that's actually been
taking place since 1498.
настан кој се одржува од 1498 год.
02:17
The boats and the costumes
look exactly as they did then.
Бродовите и костимите се исти како
што биле во тоа време.
02:21
And an important element that I really
want you guys to understand is:
Вистински значен елемент кој сакам
да ви го предочам
02:26
this is not a timelapse,
е дека нема временска разлика,
02:30
this is me photographing
throughout the day and the night.
ова сум јас кој ги фотографира
денот и ноќта.
02:31
I am a relentless collector
of magical moments.
Неуморно собирам волшебни мигови.
02:37
And the thing that drives me
is the fear of just missing one of them.
Она што ме поттикнува е стравот
дека ќе изгубам еден од нив.
02:40
The entire concept came about in 1996.
Целиот концепт се случи во 1996 год.
02:48
LIFE Magazine commissioned me
to create a panoramic photograph
Списанието Лајф ме ангажира да направам
панорамски фотографии
02:52
of the cast and crew of Baz Luhrmann's
film Romeo + Juliet.
од актерите на филмот
„Ромео и Јулија“ на Баз Луман.
02:57
I got to the set and realized:
it's a square.
Отидов на теренот и видов
дека е во форма на квадрат.
03:02
So the only way I could actually create
a panoramic was to shoot a collage
Можев да направам панорама само со колаж
03:06
of 250 single images.
од 250 поединечни фотографии.
03:10
So I had DiCaprio and Claire Danes
embracing.
Ги имав Ди Каприо и Клер Дејнс
како се прегрнуваат.
03:13
And as I pan my camera to the right,
Кога го придвижив апаратот во десно,
03:16
I noticed there was a mirror on the wall
забележав огледало на ѕидот
03:19
and I saw they were
actually reflecting in it.
и го видов нивниот одраз во него.
03:22
And for that one moment, that one image
Во тој миг, за таа единствена слика
03:24
I asked them, "Would you guys just kiss
ги прашав: „Може ли дечки да се бакнете
03:26
for this one picture?"
само за оваа слика?“
03:28
And then I came back
to my studio in New York,
Потоа се вратив во моето студио во Њујорк
03:30
and I hand-glued these 250 images together
и ги споив овие 250 фотографии,
03:32
and stood back and went,
"Wow, this is so cool!
подзастанав и си реков „Фантастично.
03:36
I'm changing time in a photograph."
Го менувам времето во фотографиите.“
03:39
And that concept actually
stayed with me for 13 years
Овој концепт го задржав 13 години
03:42
until technology finally
has caught up to my dreams.
сѐ додека технологијата не го
престигна мојот сон.
03:46
This is an image I created
of the Santa Monica Pier, Day to Night.
Ова е слика на пристаништето Санта Моника
што ја направив за „Денот до ноќта“.
03:51
And I'm going to show you a little video
Ќе ви прикажам едно видео
03:54
that gives you an idea of what
it's like being with me
и ќе ја имате идејата како изгледа
да се биде со мене
03:56
when I do these pictures.
кога ги правам овие фотографии.
03:59
To start with, you have to understand
that to get views like this,
На почеток, треба да сфатите дека,
за да се има овој поглед,
04:01
most of my time is spent up high,
and I'm usually in a cherry picker
најмногу време поминувам горе,
на дигалка со седиште
04:04
or a crane.
или на кран.
04:08
So this is a typical day,
12-18 hours, non-stop
Ова е типичен ден од 12-18 часа,
со постојано
04:09
capturing the entire day unfold.
снимање на светот кој го откриваме.
04:13
One of the things that's great
is I love to people-watch.
Една од работите кои ги сакам
е да ги набљудувам луѓето.
04:16
And trust me when I tell you,
Верувајте ми,
04:19
this is the greatest seat
in the house to have.
Ова е најдоброто место што може да се има.
04:20
But this is really how I go about
creating these photographs.
Но, ова е начинот на кој ги создавам
моите фотографии.
04:24
So once I decide on my view
and the location,
Кога го имам погледот и локацијата,
04:27
I have to decide where day begins
and night ends.
треба да одлучам кога почнува
и кога завршува денот.
04:31
And that's what I call the time vector.
Тоа го нарекувам временски вектор.
04:34
Einstein described time as a fabric.
Ајнштајн го опишува времето како ткаенина.
04:37
Think of the surface of a trampoline:
Помислете на површината на трамболина:
04:41
it warps and stretches with gravity.
се искривува и растегнува со гравитација.
04:43
I see time as a fabric as well,
И јас го гледам времето како ткаенина,
04:46
except I take that fabric and flatten it,
compress it into single plane.
само што јас ја земам ткаенината и ја
израмнувам, ја збивам во една рамнина.
04:49
One of the unique aspects
of this work is also,
Еден од единствените аспекти
на оваа работа е,
04:55
if you look at all my pictures,
кога ги гледате моите слики
04:57
the time vector changes:
временскиот вектор се менува:
04:58
sometimes I'll go left to right,
понекогаш одам од лево кон десно,
05:00
sometimes front to back,
up or down, even diagonally.
понекогаш напред-назад, горе-долу,
дури и дијагонално.
05:02
I am exploring the space-time continuum
Го истражувам просторно-временскиот
континиум
05:07
within a two-dimensional still photograph.
со дводимензионални,
неподвижни фотографии.
05:10
Now when I do these pictures,
Кога ги правам овие фотографии,
05:13
it's literally like a real-time puzzle
going on in my mind.
во главата како да ми поминува сложувалка
на реалниот живот.
05:15
I build a photograph based on time,
Правам фотографии засновани на времето
05:18
and this is what I call the master plate.
И ова го нарекувам главна основа.
05:21
This can take us several
months to complete.
За да го завршиме потребни се месеци.
05:23
The fun thing about this work is
Забавниот дел на оваа работа е
05:27
I have absolutely zero control
when I get up there
што немам воопшто контрола кога сум горе
05:29
on any given day and capture photographs.
било кој ден кога фотографирам.
05:32
So I never know who's
going to be in the picture,
Никогаш не знам кој ќе биде
на фотографијата,
05:35
if it's going to be a great
sunrise or sunset -- no control.
дали ќе виде изгрејсонце или залез
- немам контрола.
05:37
It's at the end of the process,
На крајот на процесот,
05:40
if I've had a really great day
and everything remained the same,
ако имам вистински убав ден
и сѐ останува исто,
05:42
that I then decide who's in and who's out,
тогаш одлучувам кој останува а, кој не
05:45
and it's all based on time.
и сѐ се заснова на времето.
05:48
I'll take those best moments that I pick
over a month of editing
Ги земам најдобрите мигови кои
ги бирам во тек на 1 месец уредување
05:49
and they get seamlessly blended
into the master plate.
и тие незабележително се
спојуваат со главната основа.
05:53
I'm compressing the day and night
Ги збивам денот и ноќта
05:58
as I saw it,
како што ги гледам,
06:00
creating a unique harmony between
these two very discordant worlds.
и создавам единствена хармонија
меѓу два спротивставени светови.
06:02
Painting has always been a really
important influence in all my work
Сликарството отсекогаш имаше
силно влијание во мојата работа
06:07
and I've always been a huge fan
of Albert Bierstadt,
и отсекогаш омилен сликар
ми бил Алберт Берштад,
06:11
the great Hudson River School painter.
од школата на реката Хадсон.
06:13
He inspired a recent series
that I did on the National Parks.
Тој ми беше инспирација за серијата
за национални паркови.
06:15
This is Bierstadt's Yosemite Valley.
Ова е „Долината на Јосемит“ од Бернштат.
06:19
So this is the photograph
I created of Yosemite.
Значи, ова е фотографијата
што ја креирав за Јосемит.
06:22
This is actually the cover story
of the 2016 January issue
Таа е всушност е тема
од напис од јануари 2016
06:25
of National Geographic.
во Национална Географија.
06:29
I photographed for over
30 hours in this picture.
Фотографирав над 30 часа
за оваа фотографија.
06:31
I was literally on the side of a cliff,
Бев буквално на работ на една карпа,
06:34
capturing the stars
and the moonlight as it transitions,
снимајќи ги ѕвездите и Месечината
додека транзитира,
06:37
the moonlight lighting El Capitan.
и ја осветлува Ел Капитан.
06:41
And I also captured this transition
of time throughout the landscape.
Ја сликав и транзицијата на времето
низ пределот.
06:42
The best part is obviously seeing
the magical moments of humanity
Најдобриот дел ја отсликува
магијата на човештвото
06:47
as time changed --
со промената на времето -
06:51
from day into night.
од ден во ноќ.
06:54
And on a personal note,
Што се однесува до мене лично,
06:58
I actually had a photocopy
of Bierstadt's painting in my pocket.
во џебот носев фотокопија
од слика на Берштад.
06:59
And when that sun started
to rise in the valley,
Кога сонцето почна да изгрева во долината,
07:03
I started to literally shake
with excitement
буквално се тресев од возбуда
07:06
because I looked at the painting and I go,
зашто гледав во сликата и реков:
07:08
"Oh my god, I'm getting Bierstadt's
exact same lighting
„Господе, ја фатив истата светлина
како Берштад
07:10
100 years earlier."
пред 100 години.“
07:14
Day to Night is about all the things,
„Од денот до ноќта“ се однесува
на сите работи,
07:17
it's like a compilation of all
the things I love
тоа е збир од сите нешта кои ги сакам
07:20
about the medium of photography.
во врска со фотографирањето.
07:22
It's about landscape,
Се однесува на пејсажи,
07:25
it's about street photography,
на улични фотографии,
07:26
it's about color, it's about architecture,
на бои, на архитектура,
07:28
perspective, scale --
and, especially, history.
перспектива, размер - и особено историја.
07:30
This is one of the most historical moments
Ова е еден од најголемите историски мигови
07:34
I've been able to photograph,
кои ги фотографирав,
07:36
the 2013 Presidential Inauguration
of Barack Obama.
инаугурацијата на Барак Обама во 2013 год.
07:37
And if you look closely in this picture,
Ако внимателно ја погледнете
фотографијата,
07:41
you can actually see time changing
ќе го видите времето како се менува
07:43
in those large television sets.
на оние големи телевизиски приемници.
07:45
You can see Michelle
waiting with the children,
Ќе ја видите Мишел како чека со децата,
07:47
the president now greets the crowd,
сега претседателот се поздравува
со народот,
07:50
he takes his oath,
дава заклетва
07:52
and now he's speaking to the people.
и му се обраќа на народот.
07:53
There's so many challenging aspects
when I create photographs like this.
Има многу предизвици кога
правам вакви фотографии.
07:56
For this particular photograph,
Конкретно за оваа фотографија,
08:01
I was in a 50-foot scissor lift
up in the air
бев на 30м височина на подвижно скеле
08:03
and it was not very stable.
- не беше многу стабилно.
08:06
So every time my assistant and I
shifted our weight,
Секој пат кога со мојот асистент
ја поместувавме тежината
08:08
our horizon line shifted.
се менуваше линијата на хоризонтот.
08:11
So for every picture you see,
Секоја слика што ја гледате,
08:12
and there were about
1,800 in this picture,
а има околу 1.800 на оваа фотографија,
08:14
we both had to tape our feet into position
двајцата моравме да ги фиксираме стапалата
08:16
every time I clicked the shutter.
на секое кликнување
на фотографскиот апарат.
08:19
(Applause)
(Аплауз)
08:22
I've learned so many extraordinary
things doing this work.
Во оваа работа научив многу
извонредни нешта.
08:26
I think the two most important
are patience
Двете најзначајни се: трпение
08:30
and the power of observation.
и моќта на набљудување.
08:34
When you photograph a city
like New York from above,
Кога се фотографира град како Њујорк
од горе,
08:36
I discovered that those people in cars
открив дека луѓето во автомобилите,
08:40
that I sort of live with everyday,
со кои секојдневно живеам
на извесен начин,
08:42
they don't look like people
in cars anymore.
не изгледаат веќе како луѓе во автомобили.
08:44
They feel like a giant school of fish,
Изгледаат како огромно јато риби.
08:46
it was a form of emergent behavior.
Тоа е еден нов вид на однесување.
08:49
And when people describe
the energy of New York,
Кога луѓето ја опишуваат енергијата
на Њујорк,
08:52
I think this photograph begins
to really capture that.
мислам дека оваа фотографија
почнува да го опфаќа тоа.
08:55
When you look closer in my work,
Ако внимателно погледнете во моите
08:58
you can see there's stories going on.
фотографии, ќе видите приказни во нив.
09:00
You realize that Times Square is a canyon,
Сфаќате дека Тајмс сквер е кањон,
09:02
it's shadow and it's sunlight.
сенки и сончева светлина.
09:05
So I decided, in this photograph,
I would checkerboard time.
Решив на оваа слика да направам
временска шаховска табла.
09:07
So wherever the shadows are, it's night
Каде што има сенки, ноќ е,
09:11
and wherever the sun is,
it's actually day.
каде што е сонцето, таму е ден.
09:13
Time is this extraordinary thing
Времето е исклучително нешто
09:16
that we never can really
wrap our heads around.
кое никогаш не можеме да го
разбереме вистински.
09:18
But in a very unique and special way,
Но, на единствен и посебен начин,
09:21
I believe these photographs
begin to put a face on time.
мислам дека овие слики почнуваат
да даваат претстава за времето.
09:23
They embody a new
metaphysical visual reality.
Отелотворуваат нова метафизичка,
визуелна реалност.
09:28
When you spend 15 hours
looking at a place,
Кога поминувате 15 часа гледајќи
во едно место,
09:34
you're going to see things
a little differently
ги гледате работите на поинаков начин
09:38
than if you or I walked up
with our camera,
од обичното шетање со фото-апарат,
09:41
took a picture, and then walked away.
кога само фотографирате и заминуавате.
09:43
This was a perfect example.
Овој беше одличен пример.
09:45
I call it "Sacré-Coeur Selfie."
Го нареков Сакре Кер селфи.
09:47
I watched over 15 hours
Ги набљудував околу 15 часа
09:49
all these people
not even look at Sacré-Coeur.
сите овие луѓе кои не ни
гледаа во Сакре Кер.
09:51
They were more interested
in using it as a backdrop.
Повеќе ги интересираше
да ја имаат како позадина.
09:54
They would walk up, take a picture,
Се приближуваа, фотографираа
09:57
and then walk away.
и заминуваа.
09:59
And I found this to be an absolutely
extraordinary example,
Сметам дека ова е апсолутно
извонреден пример,
10:02
a powerful disconnect between
what we think the human experience is
моќна раздвоеност меѓу она што
мислиме дека е човечкото искуство,
10:07
versus what the human experience
is evolving into.
наспроти она кон што еволуира
човечкото искуство.
10:11
The act of sharing has suddenly
become more important
Споделувањето наеднаш станува поважно
10:15
than the experience itself.
од самото искуство.
10:20
(Applause)
(Аплауз)
10:23
And finally, my most recent image,
На крај, мојата најнова фотографија,
10:26
which has such a special meaning
for me personally:
која има посебно значење за мене:
10:29
this is the Serengeti National
Park in Tanzania.
ова е Националниот парк
Серенгети во Тазанија.
10:33
And this is photographed
in the middle of the Seronera,
И ова е фотографирано насред Сиеронере,
10:36
this is not a reserve.
ова не е резерват.
10:39
I went specifically during
the peak migration
Намерно отидов во екот
на миграција
10:41
to hopefully capture
the most diverse range of animals.
со надеж дека ќе ги сликам
најразноврсните животни.
10:44
Unfortunately, when we got there,
За жал, кога стигнавме таму,
10:48
there was a drought going on
during the peak migration,
имаше суша во екот
на миграциија
10:50
a five-week drought.
во траење од 5 недели.
10:52
So all the animals
were drawn to the water.
Сите животни беа упатени кон водата.
10:53
I found this one watering hole,
Наидов на ова водопој
10:56
and felt if everything remained
the same way it was behaving,
и мислев ако сѐ остане
како што се одвива,
10:58
I had a real opportunity
to capture something unique.
ќе имам вистинска можност
да фотографирам нешто уникатно.
11:02
We spent three days studying it,
Поминавме 3 дена во истражување
11:06
and nothing could have prepared me
и ништо не ме имаше подготвено
11:08
for what I witnessed during our shoot day.
за тоа што го доживеав тој ден.
11:09
I photographed for 26 hours
Фотографирав 15 часа
11:12
in a sealed crocodile blind,
18 feet in the air.
на 5м височина, во засолниште
недостапно за крокодили.
11:15
What I witnessed was unimaginable.
Она што го доживеав беше незамисливо.
11:19
Frankly, it was Biblical.
Беше библиско, навистина.
11:21
We saw, for 26 hours,
Ги гледавме 25 часа
11:23
all these competitive species
share a single resource called water.
овие натпреварувачки видови како
споделуваат единствен извор-водата.
11:25
The same resource that humanity
is supposed to have wars over
Истиот извор за кој човештвото војува
11:31
during the next 50 years.
во последните 50 години.
11:34
The animals never even
grunted at each other.
Животните ниту еднаш не загрофтаа
едни на други.
11:37
They seem to understand something
that we humans don't.
Тие разбираат нешто што ние -
луѓето не разбираме.
11:41
That this precious resource called water
Дека овој скапоцен извор што се вика вода
11:45
is something we all have to share.
е нешто што треба зеднички да го делиме.
11:48
When I created this picture,
Кога ја создадов оваа фотографија,
11:51
I realized that Day to Night
is really a new way of seeing,
сфатив дека „Од денот до ноќта“
е нов начин на гледање,
11:55
compressing time,
збивање на времето,
12:00
exploring the space-time continuum
within a photograph.
истражување на просторно-временскиот
континиум во слика.
12:02
As technology evolves
along with photography,
Како што се развива технологијата
заедно со фотографијата,
12:06
photographs will not only communicate
a deeper meaning of time and memory,
фотографиите не само што ќе пренесуваат
подлабоко значење за времето и сеќавањата,
12:11
but they will compose a new narrative
of untold stories,
туку ќе создаваат и нови стории
од нераскажани приказни
12:15
creating a timeless window into our world.
и ќе отвораат безвременски прозорци
во нашиот свет.
12:22
Thank you.
Ви бгаодарам!
12:27
(Applause)
(Аплауз)
12:28
Translated by Julia Pascal Kalaputi
Reviewed by Renata Gjoreska

▲Back to top

About the speaker:

Stephen Wilkes - Narrative photographer
By blending up to 100 still photographs into a seamless composite that captures the transition from day to night, Stephen Wilkes reveals the stories hidden in familiar locations.

Why you should listen

Since opening his studio in New York City in 1983, photographer Stephen Wilkes has built an unprecedented body of work and a reputation as one of America's most iconic photographers, widely recognized for his fine art, editorial and commercial work.

His photographs are included in the collections of the George Eastman Museum, James A. Michener Art Museum, Houston Museum of Fine Arts, Dow Jones Collection, Griffin Museum of Photography, Jewish Museum of NY, Library of Congress, Snite Museum of Art, The Historic New Orleans Collection, Museum of the City of New York, 9/11 Memorial Museum and numerous private collections. His editorial work has appeared in, and on the covers of, leading publications such as the New York Times Magazine, Vanity Fair, TIME, Fortune, National Geographic, Sports Illustrated and many others.

In 1998, a one-day assignment to the south side of Ellis Island led to a 5-year photographic study of the island's long abandoned medical wards where immigrants were detained before they could enter America. Through his photographs and video, Wilkes helped secure $6 million toward the restoration of the south side of the island.

Day to Night, Wilkes' most defining project, began in 2009. These epic cityscapes and landscapes, portrayed from a fixed camera angle for up to 30 hours capture fleeting moments of humanity as light passes in front of his lens over the course of full day. Blending these images into a single photograph takes months to complete. Day to Night has been featured on CBS Sunday Morning as well as dozens of other prominent media outlets and, with a grant from the National Geographic Society, was recently extended to include America's National Parks in celebration of their centennial anniversary. The series will be published by TASCHEN as a monograph in 2017.

Wilkes, who lives and maintains his studio in Westport, CT, is represented by Bryce Wolkowitz Gallery, New York; Peter Fetterman Gallery, Los Angeles; Monroe Gallery of Photography, Santa Fe; and ARTITLEDContemporary, The Netherlands.

More profile about the speaker
Stephen Wilkes | Speaker | TED.com