English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Andrew Youn: 3 reasons why we can win the fight against poverty

Ендрју Јун: Три причини зошто можеме да победиме во борбата против сиромаштијата

Filmed:
1,270,036 views

Половина од бројот на сиромашните во светот имаат нешто заедничко: тие се мали земјоделци. Во овој просветлувачки говор, активистот Ендрју Јун објаснува како неговата групација One Acre Fund, им помага на овие земјоделци да се избават од сиромаштијата со тоа што им доставуваат земјоделски услуги за одржлив живот кои се применуваат ширум светот. Почнуваме со недоверба на почетокот на говорот дека гладта и сиромаштијата можат да се победат за да на крај да ја разбереме тежината на најголемиот проблем во светот.

- Social entrepreneur
With One Acre Fund, Andrew Youn fights poverty in rural Sub-Saharan Africa. Full bio

I've been living in rural East Africa
for about 10 years,
Десет години живеев во руралниот дел
на Источна Африка,
00:13
and I want to share a field perspective
with you on global poverty.
и сакам да споделам одредени
гледишта за глобалната сиромаштија.
00:16
I believe that the greatest failure
of the human race
Сметам дека најголемиот неуспех
на човечката раса
00:19
is the fact that we've left more than
one billion of our members behind.
е тоа што оставивме зад нас повеќе од
една милијарда наши припадници.
00:22
Hungry, extreme poverty:
Глад, крајна сиромаштија:
00:26
these often seem like gigantic,
insurmountable problems,
најчесто изгледаат гигантски,
несовладливи проблеми,
00:28
too big to solve.
преголеми за да се решат.
00:32
But as a field practitioner,
Но, како агроном,
00:34
I believe these are actually
very solvable problems
верувам дека овие проблеми
можат да се решат
00:35
if we just take the right strategies.
ако примениме вистински стратегии.
00:38
Archimedes was an ancient Greek thinker,
Архимед бил старогрчки мислител,
00:42
and he taught us that if we lean
on the right levers,
кој рекол, ако се потпреме
на вистинските лостови,
00:44
we can move the world.
ќе ја поместиме Земјата.
00:47
In the fight against extreme poverty,
I believe there are three powerful levers
Во борбата против крајната сиромаштија
има 3 лостови.
00:48
that we can lean on.
каде може да
се потпреме.
00:52
This talk is all about those levers,
and why they make poverty
Овој говор е за тие лостови и зошто
сиромаштијата претставува
00:54
a winnable fight in our lifetimes.
победоносна битка во нашите животи.
00:57
What is extreme poverty?
Што е крајна сиромаштија?
00:59
When I first moved to rural East Africa,
Кога првпат отидов во Источна Африка,
01:02
I stayed overnight with a farm family.
престојував кај семејство на фармери.
01:04
They were wonderful people.
Прекрасни луѓе.
01:06
They invited me into their home.
We sang songs together
Ме поканија во нивниот дом. Пеевме заедно
01:08
and ate a simple dinner.
и јадевме скромна вечера.
01:11
They gave me a blanket
to sleep on the floor.
Ми дадоа ќебе за да спијам на подот.
01:12
In the morning, however,
there was nothing to eat.
Но,науутро немаше ништо за јадење.
01:15
And then at lunchtime, I watched
with an increasingly sick feeling
За време на ручек, имав чувство
на загриженост кога ја гледав
01:18
as the eldest girl in the family
cooked porridge as a substitute for lunch.
најстарата ќерка како готви каша
како замена за ручек.
01:22
For that meal, every child
drank one cup to survive.
За тој оброк, секое дете имаше
по една шоља за да преживее.
01:26
And I cannot tell you how ashamed I felt
Не можам да опишам колку бев засрамен
01:31
when they handed one of those cups to me,
кога ми дадоа една шоља мене,
01:33
and I knew I had to accept
their hospitality.
и знаев деека мора да го прифатам
гостопримството.
01:35
Children need food not only to survive
but also to grow physically and mentally.
Децата имаат потреба од храна не само за
опстанок туку и за психо-физички развој.
01:38
Every day they fail to eat,
they lose a little bit of their future.
Со секој ден, кога не јадат губат
дел од нивната иднина.
01:43
Amongst the extreme poor,
one in three children
Кај крајно сиромашните, едно од три деца
01:47
are permanently stunted
from a lifetime of not eating enough.
e коска и кожа од неухранетост.
01:50
When that's combined
with poor access to health care,
Кога ќе додаме и недостиг
од здравствена помош,
01:54
one in 10 extremely poor children
die before they reach age five.
едно од 10 крајно сиромашни деца
умираат пред да наполнат 5 години
01:56
And only one quarter of children
complete high school
И само 1/4од децата завршуваат
средно образование
02:01
because they lack school fees.
зашто немаат средства.
02:04
Hunger and extreme poverty curb
human potential in every possible way.
Крајната сиромаштија го ограничува
човечкиот потенцијал на секој начин.
02:05
We see ourselves as a thinking,
feeling and moral human race,
Се сметаме за морална човечка раса
која умее да мисли и чувствува,
02:12
but until we solve these problems
for all of our members,
но сѐ додека не ги решиме
проблемите на сите,
02:17
we fail that standard,
нема да го достигнеме тоа ниво,
02:20
because every person
on this planet matters.
бидејќи секој човек на оваа планета вреди.
02:22
This child matters.
Ова дете вреди.
02:24
These children matter.
Овие деца вредат.
02:27
This girl matters.
Ова девојче вреди.
02:29
You know, we see things like this,
Ги гледаме овие работи,
02:32
and we're upset by them,
и нѐ вознемируваат,
02:33
but they seem like such big problems.
но, проблемите ни изгледаат огромни.
02:35
We don't know how
to take effective action.
Не знаеме како да превземеме
ефикасни дејствија.
02:37
But remember our friend Archimedes.
Но, сетете се на Архимед.
02:40
Global poverty has powerful levers.
Глобалната сиромаштија
има моќни лостови.
02:43
It's a problem like any other.
Тоа е проблем како секој друг.
02:45
I live and work in the field,
and as a practitioner,
Живеам и работам на полињата
и како агроном
02:48
I believe these are very
solvable problems.
верувам дека овие проблеми
можат да се решат.
02:50
So for the next 10 minutes,
Наредните 10 минути,
02:53
let's not be sad
about the state of the world.
да не бидеме тажни за
состојбите во светот.
02:54
Let's engage our brains.
Да ги употребиме нашите умови,
02:57
Let's engage our collective passion
for problem-solving
и нашата заедничка страст
за решавање на проблеми
02:58
and figure out what those levers are.
и да откриеме кои се овие лостови.
03:01
Lever number one: most
of the world's poor are farmers.
Лост бр. 1:најголемиот број на сиромашни
луѓе се фармери.
03:04
Think about how extraordinary this is.
Помислете колку исклучително е тоа.
03:08
If this picture represents
the world's poor,
Ако сликава ги прикажува
сиромашните во светот
03:10
then more than half engage in farming
as a major source of income.
тогаш за повеќе од 1/2 земјоделието
е основен извор на приходи.
03:12
This gets me really excited.
Ова навистина ме возбудува.
03:16
All of these people, one profession.
Сите овие луѓе а една професија.
03:18
Think how powerful this is.
Помислете колку е силно тоа.
03:21
When farmers become more productive,
then more than half the world's poor
Ако фармерите се попродуктивни, 1/2
од сиромашните во светот
03:22
earn more money and climb out of poverty.
ќе заработуваат повеќе и нема
да бидат сиромашни.
03:26
And it gets better.
И ќе биде подобро.
03:28
The product of farming
is, of course, food.
Производот од земјоделие е храната.
03:29
So when farmers become more productive,
they earn more food,
Кога фармерите ќе станат попродуктивни,
ќе заработат повеќе храна,
03:32
and they don't just help themselves,
и нема да си помогнат само себе си,
03:35
but they help to feed healthy communities
and thriving economies.
туку ќе прехрануваат и заедници
и економии во подем.
03:37
And when farmers become more productive,
they reduce environmental pressure.
И со нивната продуктивност ќе го намалат
притисокот врз животната средина.
03:41
We only have two ways
we can feed the world:
Има само 2 начини како
да го прехраниме светот:
03:45
we can either make our existing farmland
a lot more productive,
или да ги направиме постоечките
полиња попродуктивни,
03:47
or we can clear cut forest and savannah
to make more farmland,
или да сечеме шуми и савани
за да имаме обработлива земја,
03:51
which would be environmentally disastrous.
што ќе е катастрофално
за животната средина.
03:54
Farmers are basically
a really important leverage point.
Фармерите се навистина значајна потпора.
03:57
When farmers become more productive,
Ако фармерите се попродуктивни,
04:01
they earn more income,
they climb out of poverty,
ќе заработуваат повеќе и нема
да бидат сиромашни,
04:03
they feed their communities and they
reduce environmental land pressure.
ќе ги прехранат заедниците и ќе го
намалат притисокот врз природата.
04:06
Farmers stand at the center of the world.
Фармерите стојат во центарот на светот.
04:10
And not a farmer like this one,
Но не фармери како овие,
04:14
but rather this lady.
туку како оваа жена.
04:16
Most of the farmers I know
are actually women.
Повеќето фармери кои ги познавам се жени.
04:18
Look at the strength and the will
radiating from this woman.
Видете каква сила и волја
зрачи од оваа жена.
04:20
She is physically strong, mentally tough,
Таа е физички силна, ментално цврста,
04:23
and she will do whatever it takes
to earn a better life for her children.
и ќе стори сѐ за да обезбеди
подобар живот за своите деца.
04:26
If we're going to put the future
of humanity in one person's hands,
Ако ја ставиме иднината на човештвото
во рацете на еден човек,
04:29
then I'm really glad it's her.
би бил среќен да е таа.
04:32
(Applause)
(Аплауз)
04:34
There's just one problem:
Има само еден проблем,
04:40
many smallholder farmers
lack access to basic tools and knowledge.
многу индивидуални фармери немаат
пристап до основните алати и знаење.
04:41
Currently, they take a little bit
of saved food grain from the prior year,
Во моментов, тие имаат мала
количина од ланската жетва,
04:46
they plant it in the ground
and they till it with a manual hand hoe.
садат на нивите и копаат
со рачна мотика.
04:50
These are tools and techniques
that date to the Bronze Age,
Тоа се орудија и техники
од Бронзеното време,
04:53
and it's why many farmers
are still very poor.
и зато многу фармери се сиромашни.
04:56
But good news, again.
Но има и добри вести.
05:00
Lever number two:
Лост број два:
05:02
humanity actually solved the problem
of agricultural poverty a century ago.
човекот ги решил проблемите во
земјоделието пред еден век.
05:03
Let me walk you through the three
most basic factors in farming.
Ќе ви ги прикажам трите основни
фактори во земјоделието.
05:08
First, hybrid seed is created
when you cross two seeds together.
Прво,со вкрстување на две семиња
се создаваат хибридни семиња.
05:11
If you naturally pollinate
a high-yielding variety
Ако опрашувате по природен пат
високо продуктивни врсти
05:16
together with a drought-resistant variety,
со видови кои се отпорни на суша
05:19
you get a hybrid that inherits
positive traits from both of its parents.
добивате хибрид кои наследуваат
позитивни белези од обата родители.
05:21
Next, conventional fertilizer,
if used responsibly,
Потоа, одговорното користење на
традиционалните ѓубрива
05:25
is environmentally sustainable.
е еколошки одржливо.
05:29
If you micro-dose
just a pinch of fertilizer
Ако ставите миинимална доза на ѓубриво
05:31
to a plant that's taller than I am,
на растение повиоко од мене
05:34
you unlock enormous yield gain.
ќе доиете огромни приноси.
05:36
These are known as farm inputs.
Тоа се вика
земјоделски принос.
05:39
Farm inputs need to be combined
with good practice.
Земјоделскиот принос
се комбинираа со добра пракса.
05:41
When you space your seeds
and plant with massive amounts of compost,
Кога се сади семето и се
става голема количина на компост
05:43
farmers multiply their harvests.
фармерите ја мултиплицираат жетвата.
05:47
These proven tools and practices
have more than tripled
Овие докажани алати и
техники тројно повеќе
05:50
agricultural productivity
in every major region of the world,
ја зголемија продуктивноста во
секој поголем регион на светот,
05:53
moving mass numbers of people
out of poverty.
ослободувајќи од сиромаштија
огромен број на луѓе.
05:56
We just haven't finished delivering
these things to everybody just yet,
Уште не сме ги доставиле
овие работи на секој
05:59
particularly in Sub-Saharan Africa.
особено во суб-сахарска Африка.
06:03
So overall, this is amazing news.
Значи, ова е одлична вест.
06:05
Humanity actually solved
agricultural poverty a century ago,
Човекот ги решил проблемите
во земјоделието пред еден век,
06:07
in theory.
теоретски.
06:11
We just haven't delivered these things
to everybody just yet.
Само уште не сме ги доставиле
тие нешта до секој поединец .
06:12
In this century, the reason
that people remain poor
Денес, причината за сиромаштија
на многумина
06:16
is because maybe they live
in remote places.
е тоа што тие живеат во оддалечени краеви.
06:18
They lack access to these things.
Немаат пристап до овие нешта.
06:20
Therefore, ending poverty
is simply a matter
Затоа, да се искорени сиромаштијата значи
06:24
of delivering proven goods
and services to people.
доставување на потребните добра
и услуги на луѓето.
06:26
We don't need more genius types right now.
Во моментов не ни треба некој генијалец.
06:30
The humble delivery guy is going
to end global poverty in our lifetime.
Скромниот разнесувач може да ја
искорени сиромаштијата.
06:32
So these are the three levers,
Значи, овие се трите лостови,
06:38
and the most powerful lever
is simply delivery.
и најсилниот е разнесувањето.
06:39
Wherever the world's companies,
governments and nonprofits
Ако светските компании,влади
и невладините организации основаат
06:43
set up delivery networks
for life-improving goods,
систем на достава за добра за
подигнување на квалитетот
06:46
we eliminate poverty.
на живот,тогаш ќе ја искорениме и бедата.
06:49
OK, so that sounds really nice in theory,
Добро, теоретски убаво звучи,
06:52
but what about in practice?
но како е во пракса?
06:54
What do these delivery networks look like?
Како изгледаат мрежите за достава?
06:55
I want to share the concrete example
that I know best,
Ќе споделам конкретен пример
кој најдобро го знам.
06:58
my organization, One Acre Fund.
Мојата организација, One Acre Fund.
07:00
We only serve the farmer,
Ние го опслужуваме фармерот
07:03
and our job is to provide her
with the tools that she needs to succeed.
и наша задача е да му го обезбедиме
потребниот алат за успех.
07:04
We start off by delivering farm inputs
to really rural places.
Почнуваме со испорака на суровини
во рурални краеви.
07:08
Now, this may appear
initially very challenging,
Ова може да изгледа тешко на почеток,
07:11
but it's pretty possible. Let me show you.
но е возможно. Ќе ви покажам.
07:13
We buy farm inputs with the combined power
of our farmer network,
Купуваме земјоделски суровини со помош
на постоечката мрежа
07:15
and store it in 20 warehouses like this.
и ги складираме во магацини како овој.
07:18
Then, during input delivery,
we rent hundreds of 10-ton trucks
При доставувањето на репроматеријалите
изнајмуваме 100-ина 10 тонски трактори
07:21
and send them out to where farmers
are waiting in the field.
и ги праќаме кај фармерите кои
ги чекаат на нивите.
07:25
They then get their individual orders
and walk it home to their farms.
Секој ја добива својата нарачка
и ја носи на својата фарма.
07:28
It's kind of like Amazon
for rural farmers.
Тоа е како Амазон за руралните фармери.
07:32
Importantly, realistic delivery
also includes finance, a way to pay.
Реалната испорака исто вклучува
и финансии, начин на плаќање.
07:35
Farmers pay us little by little over time,
covering most of our expenses.
Фармерите ни плаќаат дел по дел со тек
на време покривајќи ги нашите трошоци.
07:40
And then we surround
all that with training.
Тоа го поткрепуваме со добра обука.
07:45
Our rural field officers
deliver practical, hands-on training
Нашите службеници на терен
даваат практична обука
07:48
to farmers in the field
за фармерите на нивите
07:51
every two weeks.
на секои две недели.
07:53
Wherever we deliver our services,
farmers use these tools
Таму каде ги доставуваме усугите фармерите
ги користат сопствените алалти
07:55
to climb out of poverty.
за да излезат од сиромаштија.
07:59
This is a farmer
in our program, Consolata.
Еве еден фармер во нашата програма,
Консолата.
08:01
Look at the pride on her face.
Погледнете колку е горда.
08:04
She has achieved a modest prosperity
that I believe is the human right
Таа постигна скромен успех што
верувам е човеково право
08:06
of every hardworking person on the planet.
на секој вреден човек на планетата.
08:09
Today, I'm proud to say that we're serving
about 400,000 farmers like Consolata.
Денес, горд сум што опслужуваме
околу 400.000 фармери како Консолата.
08:13
(Applause)
(Аплауз)
08:18
The key to doing this
is scalable delivery.
Кључот на успехот е измерена достава.
08:23
In any given area, we hire
a rural field officer
Во секоја рурална област изнајмуваме
теренски службеник
08:26
who delivers our services
to 200 farmers, on average,
кој испорачува услуги за 200 фармери,
во просек,
08:29
with more than 1,000 people
living in those families.
на повеќе од 1.000 луѓе кои живеат
кај тие семејства.
08:32
Today, we have 2,000
of these rural field officers
Денес имаме 2.000 служнбеници на терен
08:35
growing very quickly.
и нивниот број расте.
08:39
This is our delivery army,
Ова е нашата армија за испорака.
08:40
and we're just one organization.
а ние сме само една организација.
08:42
There are many companies,
governments and nonprofits
Има многу компании,влади и
невладини организации
08:44
that have delivery armies just like this.
кои имаат армии за испорака како нас.
08:47
And I believe we stand at a moment in time
и верувам дека се наоѓаме во оној миг
08:50
where collectively, we are capable of
delivering farm services to all farmers.
кога сите заедно можеме да доставуваме
земјоделски услуги за сите.
08:52
Let me show you how possible this is.
Ќе ви покажам како е возможно тоа.
08:57
This is a map of Sub-Saharan Africa,
Ова е карта на суб-сахарска Африка,
08:59
with a map of the United States for scale.
со карта на САД како скала.
09:01
I chose Sub-Saharan Africa because
this is a huge delivery territory.
Ја одбрав суб-сахарска Африка зашто
таа е огромна облст за испорака.
09:03
It's very challenging.
Предизвик е.
09:07
But we analyzed every 50-mile
by 50-mile block on the continent,
Ја анализиравме областа во секој 50 метар
квадратен површина
09:09
and we found that half of farmers
live in just these shaded regions.
и откривме дека половина од фармерите
живеат во овие засенчени региони.
09:13
That's a remarkably small area overall.
Тоа е исклучително мала област.
09:19
If you were to lay these boxes
next to each other
Ако ги поставите овие кутии една до друга
09:22
within a map of the United States,
со картата на САД
09:24
they would only cover
the Eastern United States.
тие ќе го покријат само источниот дел.
09:26
You can order pizza
anywhere in this territory
Можете да нарачате пица
насекаде во овој дел
09:29
and it'll arrive to your house
hot, fresh and delicious.
и ќе стигне во вашиот дом, топла и вкусна.
09:32
If America can deliver pizza
to an area of this size,
Ако Америка може да доставува пици
во област со оваа големина
09:36
then Africa's companies,
governments and non-profits
тогаш африканските компании,влади
и невладини организации
09:39
can deliver farm services
to all of her farmers.
можат да доставуваат услуги
за сите нивни фармери.
09:42
This is possible.
Ова е возможно.
09:45
I'm going to wrap up by generalizing
beyond just farming.
Ќе генерализирам само во областа
на земјоделието,
09:48
In every field of human development,
во секое поле на човековиот развој,
09:52
humanity has already invented
effective tools to end poverty.
човекот измислил ефикасни алати
за искоренување на бедата.
09:54
We just need to deliver them.
Треба да ги доставиме.
09:58
So again, in every area
of human development,
Во секоја област на човековиот развој
10:00
super-smart people a long time ago
invented inexpensive,
супер интелигентни луѓе пред многу
години измислиле ефтини
10:02
highly effective tools.
и високо ефикасни алати.
10:06
Humanity is armed to the teeth
Човештвото е вооружено до заби
10:07
with simple, effective
solutions to poverty.
со едноставни, ефикасни решенија
против сиромаштијата.
10:09
We just need to deliver these
to a pretty small area.
Ние само треба да ги доставиме
до прилично мал регион.
10:13
Again using the map
of Sub-Saharan Africa as an example,
Земајќи ја картата на суб-сахарска
Африка како пример,
10:17
remember that rural poverty is
concentrated in these blue shaded areas.
замомнете,руралната сиромаштија е
концентрирана во сините делови.
10:20
Urban poverty is even more concentrated,
in these green little dots.
Урбаната сиромаштија уште повеќе е
концентририрана во малите зелени точки.
10:24
Again, using a map
of the United States for scale,
Повторно, ако ја земеме картата
на САД како мерка
10:29
this is what I would call
a highly achievable delivery zone.
ова го нарекувам високо достижна
зона на испорака.
10:32
In fact, for the first time
in human history,
Всушност,првпат во историјата
на човештвото
10:36
we have a vast amount of delivery
infrastructure available to us.
имаме широк домен на
достапна инфраструктура.
10:38
The world's companies,
governments and non-profits
Светските компании,влади и
невладини организации
10:42
have delivery armies
that are fully capable
имаат армии на дставувачи кои се способни
10:44
of covering this relatively small area.
да ја покријат оваа релативно
мала територија.
10:47
We just lack the will.
Немаме волја.
10:49
If we are willing,
Ако имаме волја,
10:52
every one of us has a role to play.
за секој од нас има улога.
10:54
We first need more people to pursue
careers in human development,
Прво ни требаат повеќе луѓе кои
ќе придонесат за човековиот развој,
10:57
especially if you live
in a developing nation.
особено ако живеат во неразвиени земји.
11:01
We need more front line health workers,
teachers, farmer trainers,
Ни требаат повеќе здравствени работници,
наставници,фармери и обучувачи,
11:03
sales agents for life-improving goods.
трговци со призводи за
квалитетно живеење.
11:06
These are the delivery people
that dedicate their careers
Овие се доставувачите кои се посветуваат
11:09
to improving the lives of others.
да го подобрат животот на другите.
11:12
But we also need a lot of support roles.
Но, ни требаат и споредни улоги.
11:14
These are roles available
at just my organization alone,
Овие улоги се достапни во
мојата организација,
11:17
and we're just one out of many.
а ние не сме единствени.
11:20
This may surprise you, but no matter
what your technical specialty,
Ќе ве изненади,но без разлика на
вашата техничка стручност
11:22
there is a role for you in this fight.
има улога и за вас во оваа борба.
11:26
And no matter how logistically possible
it is to end poverty,
Без разлика колку е логистички издржано
да се победи сиромаштијата
11:29
we need a lot more resources.
нам ни требаат повеќе ресурси.
11:32
This is our number one constraint.
Ова е нашиот прв приоритет.
11:34
For private investors, we need
a big expansion of venture capital,
За приватните инвеститори ни треба
експанзија на капитал,
11:36
private equity, working capital,
available in emerging markets.
еднаквост во приватноста,обртни средства
достапни за новите пазари.
11:40
But there are also limits
to what private business can accomplish.
Но има и ограничувања за достигнувањата
на приватниот бизнис.
11:44
Private businesses often struggle
to profitably serve the extreme poor,
Приватниот бизнис се бори да заработи
опслужувајќи ги сиромашните,
11:47
so philanthropy still has
a major role to play.
затоа филантропијата има глвана улога.
11:51
Anybody can give,
but we need more leadership.
Секој може да даде, но ни требаат
повеќе водачи.
11:54
We need more visionary philanthropists
Ни требаат повеќе филантропи- визионери
11:58
and global leaders who will take
problems in human development
и глобални водачи кои ќе се соочат со
проблемите во човековиот развој
12:00
and lead humanity to wipe them
off the face of the planet.
и ќе го водат човештвото решавајќи
ги тие проблеми.
12:04
If you're interested in these ideas,
check out this website.
Ако ве интересира,погледнете ја
нашата веб-страна.
12:08
We need more leaders.
Нам ни требаат повеќе лидери.
12:11
Humanity has put people on the moon.
Човештвото однесе луѓе на Месечината.
12:14
We've invented supercomputers
that fit into our pockets
Измисливме супер-компјутери
кои ги ставаме во џебовите
12:16
and connect us with anybody on the planet.
и се поврзуваме со сите ширум светот.
12:18
We've run marathons
at a five-minute mile pace.
Трчаме маратони со брзина од 5 минути
на милја.
12:20
We are an exceptional people.
Ние сме исклучителни луѓе.
12:24
But we've left more than one billion
of our members behind.
Но оставивме повеќе од една
милијарда луѓе зад нас.
12:27
Until every girl like this one
has an opportunity
Сѐ додека секоја девојка
како оваа ја нема
12:31
to earn her full human potential,
можноста да достигне целосен потенцијал,
12:33
we have failed to become
a truly moral and just human race.
нема да успееме да бидеме вистински
морална и хумана раса.
12:36
Logistically speaking,
it's incredibly possible
Логистички гледано возможно е
12:40
to end extreme poverty.
да се искорени сиромаштијата.
12:43
We just need to deliver
proven goods and services
Треба само да ги доставиме
потребните добра и услуги
12:45
to everybody.
до секој.
12:48
If we have the will, every one of us
has a role to play.
Ако имаме волја, за секој
од нас има улога.
12:49
Let's deploy our time, our careers,
Да го искористиме нашето време,
нашите кариери,
12:54
our collective wealth.
заедничкото богатство.
12:56
Let us deliver an end to extreme poverty
Да испорачаме крај на сиромаштијата
12:58
in this lifetime.
во овој живот.
13:01
Thank you.
Благодарам!
13:03
(Applause)
(Аплауз)
13:05

▲Back to top

About the speaker:

Andrew Youn - Social entrepreneur
With One Acre Fund, Andrew Youn fights poverty in rural Sub-Saharan Africa.

Why you should listen

Andrew Youn has lived in rural Africa for the last 11 years, learning from the largest group of poor people in the world: smallholder farmers. When he first visited Kenya in 2006, he was an MBA student who knew very little about farming. During that first trip, he met two farm families. One family was harvesting two tons of food on a single acre of land and thriving; the other was going hungry. He began asking questions.

Eleven years later, the organization he founded, One Acre Fund, serves more than 600,000 farm families, providing them with the financing and agricultural training they need to increase their yields and climb out of poverty. Youn is also the co-founder of D-Prize, an organization that funds early-stage startups that are innovating better ways to distribute proven life-enhancing technologies. He is a former management consultant at Oliver Wyman, and he received his MBA from the Kellogg School of Management at Northwestern University.

More profile about the speaker
Andrew Youn | Speaker | TED.com