English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxVienna

Paul Knoepfler: The ethical dilemma of designer babies

Paul Knoepfler: Det etiske dilemma rundt designerbabyer

Filmed
Views 1,166,357

Å lage genetisk modifiserte mennesker er ikke lenger en science fiction-fantasi; det er et sannsynlig framtidsscenario. Biolog Paul Knoepfler estimerer at innen 15 år kan forskere bruke genmodifiseringsteknologien CRISPR til å gjøre "oppgraderinger" i menneskeembryoer -- fra å endre fysisk utseende til å eliminere risikoen for autoimmune sykdommer. I dette tankevekkende foredraget gjør Knoepfler oss klare for den kommende designerbaby-revoulusjonen og dens veldig personlige og uforutsigbare konsekvenser.

- Biologist
Paul Knoepfler is a biomedical scientist and writer focusing on stem cells and genetics. Full bio

So what if I could make for you
Enn om jeg kunne lage
00:12
a designer baby?
en designer-baby?
00:15
What if you as a parent-to-be
Hva om du, som blivende forelder
00:18
and I as a scientist decided
to go down that road together?
og jeg som vitenskapsmann
ville gjøre det sammen?
00:20
What if we didn't?
Hva om vi ikke gjorde det?
00:26
What if we thought, "That's a bad idea,"
Hva om vi tenkte, "Det er en dårlig idé"
00:27
but many of our family,
friends and coworkers
men mange av familiemedlemmene,
vennene og kollegene våre
00:30
did make that decision?
gjorde det?
00:33
Let's fast-forward just 15 years from now.
La oss spole fram, bare 15 år fra nå.
00:36
Let's pretend it's the year 2030,
La oss late som det er år 2030.
00:39
and you're a parent.
og du er en forelder.
00:42
You have your daughter,
Marianne, next to you,
Du har datteren din,
Marianne, ved siden av deg,
00:44
and in 2030, she is what we call a natural
og hun er det vi i 2030 kaller en naturlig
00:48
because she has no genetic modifications.
fordi hun ikke har blitt
genetisk modifisert.
00:51
And because you and your partner
consciously made that decision,
Og fordi du og partneren din
bevisst gjorde det valget,
00:55
many in your social circle,
they kind of look down on you.
ser mange i din omgangskrets
ned på dere.
00:59
They think you're, like,
a Luddite or a technophobe.
De synes dere er Ludditter eller teknofobe.
01:02
Marianne's best friend Jenna,
who lives right next door,
Mariannes beste venn
og nabojente, Jenna,
01:07
is a very different story.
er noe helt annet.
01:10
She was born a genetically modified
designer baby with numerous upgrades.
Hun var født som en genetisk modifisert
designerbaby med mange oppgraderinger.
01:12
Yeah. Upgrades.
Ja, oppgraderinger.
01:20
And these enhancements were introduced
Og disse forbedringene ble gjort
01:22
using a new genetic
modification technology
med en ny teknologi
for genmodifisering
01:25
that goes by the funny name CRISPR,
som har det underlige navnet CRISPR,
01:28
you know, like something's crisp,
du vet, som noe sprøtt (crisp).
01:31
this is CRISPR.
Dette er sprøere (crisper).
01:32
The scientist that Jenna's parents
hired to do this
Vitenskapsmannen som foreldrene til
Jenna brukte til å gjøre dette,
01:35
for several million dollars
for flere millioner dollar
01:38
introduced CRISPR
into a whole panel of human embryos.
brukte CRISPR på mange
mennekseembryoer.
01:41
And then they used genetic testing,
Og så brukte de gentesting,
01:46
and they predicted that
that little tiny embryo, Jenna's embryo,
og forutså at dèt lille embryoet,
Jennas embryo
01:48
would be the best of the bunch.
var det beste av dem alle.
01:52
And now, Jenna is an actual, real person.
Og nå er Jenna en virkelig person.
01:55
She's sitting on the carpet
in your living room
Hun sitter på teppet i stua deres,
01:58
playing with your daughter Marianne.
og leker med Marianne, datteren din.
02:01
And your families have known
each other for years now,
Og familiene deres har kjent
hverandre i flere år nå,
02:05
and it's become very clear to you
og det er veldig tydelig for deg
02:08
that Jenna is extraordinary.
at Jenna er noe utenom det vanlige.
02:10
She's incredibly intelligent.
Hun er utrolig intelligent.
02:13
If you're honest with yourself,
she's smarter than you,
Hvis du er ærlig med deg selv,
er hun smartere enn deg,
02:15
and she's five years old.
og hun er fem år.
02:18
She's beautiful, tall, athletic,
Hun er vakker, høy, atletisk,
02:21
and the list goes on and on.
og mye mer.
02:24
And in fact, there's
a whole new generation
Og det er faktisk en
helt ny generasjon
02:28
of these GM kids like Jenna.
med genmodifiserte barn som Jenna.
02:30
And so far it looks like
Og så langt ser det ut til at
02:33
they're healthier
than their parents' generation,
de er friskere enn sine foreldre,
02:36
than your generation.
enn din generasjon.
02:38
And they have lower health care costs.
Og de har lavere medisinske kostnader.
02:40
They're immune to a host
of health conditions,
De er immune mot mange sykdommer,
02:44
including HIV/AIDS and genetic diseases.
inkludert HIV/AIDS og genetiske sykdommer
02:46
It all sounds so great,
Det høres så flott ut,
02:51
but you can't help but have
this sort of unsettling feeling,
men du har en urolig følelse,
02:53
a gut feeling, that there's something
just not quite right about Jenna,
en magefølelse, at alt ikke alt
er som det skal med Jenna,
02:56
and you've had the same feeling
about other GM kids that you've met.
Og du har hatt den samme følelsen
om andre GM-barn du har møtt.
03:02
You were also reading
in the newspaper earlier this week
Du har og lest i avisen tidligere i uken
03:07
that a study of these children
who were born as designer babies
at en studie om designerbabyer
03:10
indicates they may have some issues,
sier at de har noen problemer,
03:14
like increased aggressiveness
and narcissism.
som økt aggressivitet og narsissisme.
03:16
But more immediately on your mind
Men det du tenker mest på
03:21
is some news that you just got
from Jenna's family.
er nyheter du akkurat har fått fra
foreldrene til Jenna
03:23
She's so smart,
Hun er så smart
03:27
she's now going to be going
to a special school,
at hun skal gå på en spesialskole,
03:28
a different school
than your daughter Marianne,
en annen skole enn din datter, Marianne,
03:31
and this is kind of throwing
your family into a disarray.
og det har skapt uro i familien din.
03:34
Marianne's been crying,
Marianne har grått,
03:37
and last night when you took her to bed
to kiss her goodnight,
og i går kveld, da du la henne
og kysset henne god natt,
03:39
she said, "Daddy, will Jenna
even be my friend anymore?"
sa hun: "Pappa, kommer Jenna
til å være vennen min lengre?"
03:42
So now, as I've been telling you
this imagined 2030 story,
Så nå, som jeg har fortalt dere denne
forestilte 2030-historien,
03:48
I have a feeling
that I may have put some of you
har jeg en følelse av at jeg har
gitt noen av dere
03:52
into this sci-fi
frame of reference. Right?
lit sci-fi-vibber, ikke sant?
03:54
You think you're reading a sci-fi book.
Dere tenker at dere leser en sci-fi-bok.
03:57
Or maybe, like,
in Halloween mode of thinking.
Eller kanskje, litt Halloweentankegang.
03:59
But this is really
a possible reality for us,
Men dette er i høyeste grad
en mulig virkelighet for oss,
04:02
just 15 years from now.
om bare 15 år.
04:05
I'm a stem cell and genetics researcher
Jeg er en stamcelle- og genetikk-forsker
04:07
and I can see this new CRISPR technology
og jeg kan se denne nye CRISPR-teknologien
04:10
and its potential impact.
og de mulige følgene av den.
04:13
And we may find ourselves in that reality,
Og vi kan befinne oss
i den virkeligheten,
04:15
and a lot will depend
on what we decide to do today.
og mye avhenger av hva vi bestemmer i dag.
04:19
And if you're still
kind of thinking in sci-fi mode,
Og hvis du fortsatt tenker i sci-fi-modus,
04:23
consider that the world of science
had a huge shock earlier this year,
tenk på at vitenskapen fikk
et stort sjokk tidligere i år,
04:26
and the public largely
doesn't even know about it.
og folk flest vet ikke om det engang.
04:31
Researchers in China just a few months ago
Forskere i Kina rapporterte
for få måneder siden
04:33
reported the creation
of genetically modified human embryos.
at de hadde lagd
genetisk modifiserte menneskeembryoer.
04:36
This was the first time in history.
Dette var første gangen i historien.
04:41
And they did it using
this new CRISPR technology.
Og de gjorde det ved å bruke
den nye CRISPR-teknologien.
04:44
It didn't work perfectly,
Det var ikke perfekt,
04:47
but I still think
they sort of cracked the door ajar
men jeg tror likevel de
har åpnet døren på gløtt
04:49
on a Pandora's box here.
til Pandoras eske.
04:52
And I think some people
are going to run with this technology
Og jeg tror noen vil bruke
denne teknologien,
04:56
and try to make designer babies.
og prøve å lage designerbabyer.
04:59
Now, before I go on, some of you
may hold up your hands and say,
Før jeg går videre, noen rekker
kanskje opp hånden og sier,
05:02
"Stop, Paul, wait a minute.
"Stopp, Paul, vent litt.
05:05
Wouldn't that be illegal?
Ville ikke det være ulovlig?
05:07
You can't just go off
and create a designer baby."
Man kan ikke bare lage en designerbaby."
05:09
And in fact, to some extent, you're right.
Og til en viss grad er det riktig.
05:13
In some countries, you couldn't do that.
I noen land kan man ikke gjøre det.
05:15
But in many other countries,
including my country, the US,
Men i mange andre land,
inkludert mitt land, USA,
05:18
there's actually no law on this,
so in theory, you could do it.
finnes det ikke noen lov om dette,
så i teorien kan man gjøre det.
05:21
And there was another development
this year that resonates in this area,
Og det var en annen utvikling i år
som er viktig på dette området,
05:26
and that happened
not so far from here over in the UK.
og det skjedde
ikke så langt herfra, i Storbritannia.
05:31
And the UK traditionally
has been the strictest country
Og Storbritannia har tradisjonelt
vært det strengeste landet
05:34
when it comes to human
genetic modification.
når det kommer til
genmodifisering av mennesker
05:37
It was illegal there,
Det var ulovlig der,
05:40
but just a few months ago,
men for bare få måneder siden
05:42
they carved out an exception to that rule.
skrev de et unntak fra den regelen.
05:44
They passed a new law
De ratifiserte en ny lov
05:46
allowing the creation
of genetically modified humans
som gir lov til å lage
genetisk modifiserte mennesker
05:48
with the noble goal of trying
to prevent a rare kind of genetic disease.
med den edle hensikt å prøve å forhindre
en sjelden form for genetisk sykdom.
05:51
But still I think in combination
these events are pushing us
Men jeg tror likevel at kombinasjonen
av disse begivenhetene fører oss
05:56
further towards an acceptance
nærmere en aksept for
06:00
of human genetic modification.
genmodifisering av mennesker.
06:02
So I've been talking
about this CRISPR technology.
Så jeg har snakket om
denne CRISPR-teknologien
06:05
What actually is CRISPR?
Hva er egentlig CRISPR?
06:08
So if you think about the GMOs
that we're all more familiar with,
Hvis du tenker på de GMOene
vi alle kjenner bedre,
06:11
like GMO tomatoes and wheat
som GMO-tomater og -hvete
06:14
and things like that,
og slike ting,
06:17
this technology
is similar to the technologies
er denne teknologien noe som
ligner på teknologien
06:19
that were used to make those,
som ble brukt til å lage dem,
06:22
but it's dramatically better,
men den er dramatisk mye bedre,
06:24
cheaper and faster.
billigere og raskere
06:26
So what is it?
Så hva er det?
06:30
It's actually like
a genetic Swiss army knife.
Det er faktisk som en
genetisk lommekniv.
06:31
We can pretend this is a Swiss army knife
Vi kan late som om dette er en lommekniv
06:34
with different tools in it,
med ulike verktøy i den,
06:36
and one of the tools
is kind of like a magnifying glass
og ett av de verktøyene er
som et slags forstørrelsesglass
06:37
or a GPS for our DNA,
og en GPS for DNAet vårt,
06:40
so it can home in on a certain spot.
så det kan finne et bestemt sted.
06:43
And the next tool is like scissors
Og neste verktøy er som en saks
06:46
that can cut the DNA right in that spot.
som kan klippe DNA på det stedet.
06:48
And finally we have a pen
Og tilslutt har vi en penn
06:51
where we can literally rewrite
the genetic code in that location.
så vi kan bokstavelig talt omskrive
den genetiske koden på det stedet.
06:53
It's really that simple.
Det er faktisk så enkelt.
06:57
And this technology, which came
on the scene just three years ago,
Og denne teknologien, som kom
på kartet for bare tre år siden,
06:59
has taken science by storm.
har tatt vitenskapen med storm.
07:03
It's evolving so fast, and it's
so freaking exciting to scientists,
Det utvikler seg så fort, og det er så
fantastisk spennende for vitenskapsmenn,
07:06
and I admit I'm fascinated by it
and we use it in my own lab,
og jeg innrømmer at jeg er fascinert
av det, og vi bruker det i min lab,
07:10
that I think someone
is going to go that extra step
at jeg tror noen kommer til
å gå det ekstra skrittet
07:15
and continue the GM human embryo work
og fortsette jobben med GM-menneskeembryo
07:18
and maybe make designer babies.
og kanskje lage designerbabyer.
07:21
This is so ubiquitous now.
Dette er så allestedsnærværende nå.
07:25
It just came on the scene three years ago.
Det havnet på kartet for tre år siden.
07:26
Thousands of labs
literally have this in hand today,
Tusenvis av labratorier har
bokstavlig talt dette for hånden i dag,
07:29
and they're doing important research.
og de gjør viktig forskning.
07:33
Most of them are not interested
in designer babies.
Flesteparten av de er ikke
interessert i designerbabyer.
07:35
They're studying human disease
De studerer menneskers sykdommer
07:38
and other important elements of science.
og andre viktige elementer i vitenskapen.
07:41
So there's a lot of good research
going on with CRISPR.
Så det er mye bra forskning
på gang med CRISPR.
07:43
And the fact that we can
now do genetic modifications
Og det at vi nå kan gjøre
genetiske modifikasjoner
07:47
that used to take years
and cost millions of dollars
som pleide å ta år og koste
flere millioner dollar
07:50
in a few weeks
for a couple thousand bucks,
på et par uker for noen tusen dollar,
07:54
to me as a scientist that's fantastic,
er for meg som forsker helt fantastisk,
07:57
but again, at the same time,
men igjen, samtidig
07:59
it opens the door to people going too far.
åpner det døren for folk som går for langt.
08:01
And I think for some people
Og jeg tror at for noen
08:05
the focus is not going to be
so much on science.
kommer ikke fokuset til å være
like mye på vitenskapen.
08:06
That's not what's going
to be driving them.
Det er ikke det som kommer til å drive dem.
08:09
It's going to be ideology
or the chase for a profit.
Det kommer til å være ideologi
eller jakten på penger.
08:11
And they're going to go
for designer babies.
Og de kommer til
å satse på designerbabyer.
08:16
So why should we be concerned about this?
Så hvorfor burde vi
være bekymret for dette?
08:20
We know from Darwin,
if we go back two centuries,
Vi vet fra Darwin,
hvis vi går to århundrer tilbake,
08:24
that evolution and genetics
profoundly have impacted humanity,
at evolusjon og genetikk har
påvirket menneskeheten kraftig,
08:27
who we are today.
i forhold til hvem vi er i dag.
08:31
And some think there's like
a social Darwinism at work in our world,
Og noen tror det er en slags
sosialdarwinisme i verk i verden,
08:33
and maybe even a eugenics as well.
og kanskje til og med eugenikk.
08:37
Imagine those trends, those forces,
Tenk dere de trendene, de kreftene,
08:40
with a booster rocket
of this CRISPR technology
med turbo fra CRISPR-teknologien
08:44
that is so powerful and so ubiquitous.
som er så kraftig og allestedsnærværende.
08:47
And in fact, we can just go back
one century to the last century
Og faktisk trenger vi bare å gå hundre år
tilbake i tid, til forrige århundre
08:51
to see the power that eugenics can have.
for å se de kraften eugenikk kan ha.
08:54
So my father, Peter Knoepfler,
Min far, Peter Knoepfler,
08:58
was actually born right here in Vienna.
var faktisk født her i Wien.
09:01
He was Viennese,
and he was born here in 1929.
Han var født her i 1929.
09:04
And when my grandparents
had little baby Peter,
Og da mine besteforeldre
fikk lille baby Peter,
09:08
the world was very different. Right?
var verden en helt annen, ikke sant?
09:12
It was a different Vienna.
Det var et annet Wien.
09:14
The United States was different.
USA var annerledes.
09:15
The world was different.
Verden var annerledes.
09:17
There was a eugenics rising,
Eugenikken var i fremgang,
09:18
and my grandparents realized,
og besteforeldrene mine innså,
09:20
pretty quickly I think,
ganske tidlig tror jeg,
09:23
that they were on the wrong side
of the eugenics equation.
at de var på feil side i den
eugenetiske likningen.
09:24
And so despite this being their home
Så på tross av at dette var hjemmet deres
09:28
and their whole extended family's home,
og hele storfamilien deres sitt hjem,
09:31
and this area being their family's
home for generations,
og at dette området hadde vært
deres families hjem i generasjoner,
09:33
they decided because of eugenics
bestemte de seg for,
på grunn av eugenikken
09:37
that they had to leave.
at de måtte flytte.
09:40
And they survived,
but they were heartbroken,
Og de overlevde,
men de var i sorg,
09:42
and I'm not sure my dad
ever really got over leaving Vienna.
og jeg vet ikke om min far noen gang
kom over å måtte forlate Wien.
09:44
He left when he was just eight years old
Han flyttet da han var bare 8 år
09:49
in 1938.
i 1938
09:51
So today, I see a new eugenics
Nå ser jeg en ny eugenikk
09:54
kind of bubbling to the surface.
som bobler til overflaten.
09:57
It's supposed to be a kinder,
gentler, positive eugenics,
Det skal liksom være en snillere,
varsommere, positiv eugenikk,
10:00
different than all that past stuff.
ulikt det fra fortiden.
10:05
But I think even though it's focused
on trying to improve people,
Men jeg tror, selv om den fokuserer
på å forbedre folk,
10:08
it could have negative consequences,
kan den ha negative konsekvenser,
10:12
and it really worries me
og det bekymrer meg
10:15
that some of the top proponents
of this new eugenics,
at noen av de fremste forkjemperne
for den nye eugenikken,
10:16
they think CRISPR is the ticket
to make it happen.
tror at CRISPR er billetten
til å få dette til å skje.
10:19
So I have to admit, you know,
Så jeg må innrømme
10:24
eugenics, we talk
about making better people.
eugenikk, vi snakker om
å lage bedre mennesker.
10:26
It's a tough question.
Det er et vanskelig spørsmål.
10:29
What is better when we're talking
about a human being?
Hva er "bedre" når det er
snakk om mennesker?
10:30
But I admit I think maybe a lot of us
Men jeg må innrømme,
jeg tror mange av oss
10:34
could agree that human beings,
kan være enige i at mennesker,
10:37
maybe we could use a little betterment.
kanskje kunne trenge litt forbedringer.
10:40
Look at our politicians
Se på politikerne våre
10:42
here, you know, back in the US --
her, eller hjemme i USA.
10:44
God forbid we go there right now.
Gud forby at vi skulle dra dit nå.
10:46
Maybe even if we just look in the mirror,
Kanskje til og med
hvis vi ser oss i speilet,
10:50
there might be ways
we think we could be better.
så finner vi ting vi kunne vært bedre på
10:52
I might wish, honestly, that I had
more hair here, instead of baldness.
Jeg kunne ønske, ærlig talt, at jeg hadde
litt mer hår her, isteden for skallethet.
10:54
Some people might wish they were taller,
Noen kunne ønsket at de var høyere,
10:59
have a different weight, a different face.
ha en annen vekt, annerledes ansikt.
11:02
If we could do those things,
we could make those things happen,
Hvis vi kunne gjøre disse tingene,
få de tingene til å skje,
11:05
or we could make them happen
in our children,
eller vi kunne få de til
å skje i barna våre,
11:09
it would be very seductive.
ville det vært veldig forførende.
11:11
And yet coming with it
would be these risks.
Og likevel ville det følge
en risiko med det.
11:14
I talked about eugenics,
Jeg snakket om eugenikk,
11:16
but there would be risks
to individuals as well.
men det ville være risiko
for individene også.
11:18
So if we forget about enhancing people
Så hvis vi glemmer å forbedre mennesker
11:21
and we just try to make them
healthier using genetic modification,
og vi bare prøver å gjøre de friskere
ved å bruke genmodifisering,
11:24
this technology is so new
er denne teknologien så ny
11:28
and so powerful,
og så kraftig,
11:31
that by accident
we could make them sicker.
at vi ved en tilfeldighet
kunne gjøre dem sykere.
11:32
That easily could happen.
Det kunne lett skje.
11:36
And there's another risk,
Og det er en annen risiko,
11:38
and that is that all of the legitimate,
important genetic modification research
og det er at all den legitime,
viktige genetisk modifikasjonsforskningen
11:39
going on just in the lab --
som foregår i laboratorier --
11:44
again, no interest in designer babies --
igjen, uten interesse for designerbabyer--
11:46
a few people going
the designer baby route,
om noen få som går designerbabyveien,
11:49
things go badly,
og det går galt,
11:52
that entire field could be damaged.
vil hele fagområdet bli skadelidende.
11:53
I also think it's not that unlikely
Jeg tror og at det ikke er usannsynlig
11:57
that governments might start taking
an interest in genetic modification.
at myndighetene kan bli
interessert i genmodifisering.
11:59
So for example our imagined GM Jenna child
Så for eksempel vårt forestilte
GM Jenna-barn
12:04
who is healthier,
som er friskere,
12:09
if there's a generation that looks
like they have lower health care costs,
Hvis det er en generasjon som ser ut
å koste helserelaterte kostnader,
12:11
it's possible that governments
may start trying to compel their citizens
er det mulig at myndighetene kan
begynne å oppfordre befolkningen
12:15
to go the GM route.
til å gå GM-veien.
12:19
Look at China's one-child policy.
Se på Kinas ettbarnspolitikk.
12:21
It's thought that that prevented
the birth of 400 million human beings.
Man tror at den forhindret
400 millioner barnefødsler.
12:23
So it's not beyond the realm of possible
Så det er ikke utenfor
mulighetenes grenser
12:30
that genetic modification
could be something that governments push.
at genetisk modifisering
kan bli noe myndighetene ønsker.
12:33
And if designer babies become popular,
Og hvis designerbabyer blir populære,
12:37
in our digital age --
i vår digitale tid --
12:40
viral videos, social media --
virale videoer, sosiale media --
12:42
what if designer babies
are thought to be fashionable,
enn om designerbabyer blir mote
12:45
and they kind of become
the new glitterati,
og de blir de nye moteikonene,
12:47
the new Kardashians or something?
de nye Kardashians eller noe?
12:50
(Laughter)
(Latter)
12:51
You know, are those trends
that we really could control?
Du vet, er det trender
vi kunne kontrollere?
12:52
I'm not convinced that we could.
Jeg er ikke overbevist om at vi kunne det.
12:57
So again, today it's Halloween
Så igjen, i dag er det halloween
13:00
and when we talk
about genetic modification,
og når vi snakker om
genetisk modifikasjon,
13:03
there's one Halloween-associated character
er det en halloweenassosiert skikkelse
13:06
that is talked about
or invoked more than anything else,
det snakkes om eller assosieres med
mer enn noe annet,
13:09
and that is Frankenstein.
og det er Frankenstein.
13:12
Mostly that's been Frankenfoods
and all this other stuff.
For det meste har det vært "frankenfood"
og slike ting.
13:14
But if we think about this now
and we think about it in the human context
Men hvis vi tenker på dette nå og vi
tenker på det i forbindelse med mennesker
13:19
on a day like Halloween,
på en dag som halloween,
13:23
if parents can in essence
costume their children genetically,
hvis foreldre kan praktisk talt
diktere sine barn genetisk,
13:24
are we going to be talking about
a Frankenstein 2.0 kind of situation?
kommer vi til å snakke om en
Frankenstein 2.0 situasjon?
13:30
I don't think so. I don't think
it's going to get to that extreme.
Jeg tror ikke det . Jeg tror ikke
det blir så ekstremt.
13:36
But when we are going about
hacking the human code,
Men når vi hacker den genetiske koden
til mennesker,
13:39
I think all bets are off
in terms of what might come of that.
tror jeg utfallet er helt uforutsigbart.
13:43
There would still be dangers.
Det ville fortsatt være farer.
13:46
And we can look in the past
Og vi kan se til fortiden
13:49
to other elements
of transformative science
til andre områder av
endrende vitenskap
13:51
and see how they can
basically go out of control
og se hvordan de kan komme ut av kontroll
13:53
and permeate society.
og gjennomsyre samfunnet.
13:57
So I'll just give you one example,
and that is in vitro fertilization.
Så jeg skal bare gi dere ett eksempel,
og det er in-vitro-fertilisering.
13:59
Almost exactly 40 years ago,
For nesten nøyaktig 40 år siden,
14:04
test tube baby number one
Louise Brown was born,
ble prøverørsbarn nummer en,
Louise Brown, født,
14:08
and that's a great thing,
Og det er en bra ting.
14:11
and I think since then
five million IVF babies have been born,
Og jeg tror fem millioner prøverørsbarn
har blitt født siden det,
14:13
bringing immeasurable happiness.
og har bragt ubegrenset lykke.
14:18
A lot of parents now can love those kids.
Mange foreldre kan nå elske disse barna.
14:20
But if you think about it,
in four decades,
Men hvis du tenker etter,
at det på 40 år,
14:23
five million babies being born
from a new technology
har blitt født fem millioner babyer
på grunn av ny teknologi,
14:25
is pretty remarkable,
er ganske bemerkelsesverdig,
14:29
and the same kind of thing could happen
og det samme kunne skje
14:31
with human genetic modification
and designer babies.
med genmodifisering av mennesker
og desigerbabyer.
14:33
So depending on the decisions
we make in the next few months,
Så avhengig av avgjørelsene
vi tar de neste månedene,
14:37
the next year or so,
det kommende året eller så,
14:40
if designer baby number one is born,
hvis designerbaby nummer én blir født,
14:41
within a few decades,
ville det innen få tiår,
14:44
there could well be millions
of genetically modified humans.
kunne være millioner av
genmodifiserte mennesker.
14:46
And there's a difference there too,
because if we, you in the audience, or I,
Og det er en forskjell der og,
fordi om vi, dere i publikum, eller jeg,
14:49
if we decide to have a designer baby,
hvis vi bestemmer oss for
å få en designerbaby,
14:54
then their children will also
be genetically modified, and so on,
så vil deres barn og være genmodifisert,
og så videre,
14:57
because it's heritable.
fordi det er arvelig.
15:01
So that's a big difference.
Så det er en stor forskjell.
15:02
So with all of this in mind,
Så med tanke på alt dette,
15:05
what should we do?
hva bør vi gjøre?
15:07
There's actually going to be a meeting
Det skal faktisk være et møte
15:10
a month from tomorrow in Washington, D.C.
en måned fra i morgen i Washington,
15:11
by the US National Academy of Sciences
i "US National Academy of Sciences"
15:14
to tackle that exact question.
for å behandle akkurat det spørsmålet.
15:16
What is the right path forward
with human genetic modification?
Hva er rett vei fremover med
genmodifisering av mennesker?
15:19
I believe at this time
Jeg tror at nå
15:24
we need a moratorium.
trenger vi en utsettelse.
15:26
We have to ban this.
Vi må forby dette.
15:27
We should not allow
creating genetically modified people,
Vi skulle ikke tillate å skape
genmodifiserte mennekser,
15:29
because it's just too dangerous
and too unpredictable.
fordi det er for farlig
og for uforutsigbart.
15:33
But there's a lot of people --
Men det er mange...
15:37
(Applause)
(Applaus)
15:38
Thanks.
Takk.
15:40
(Applause)
(Applaus)
15:41
And let me say, just as a scientist,
Og la meg si, som vitenskapsmann
15:47
it's a little bit scary
for me to say that in public,
er det litt skummelt
å si det i offentligheten,
15:50
because science generally doesn't like
self-regulation and things like that.
fordi vitenskapen generelt liker ikke
selvregulering og slike ting.
15:52
So I think we need to put a hold on this,
Så jeg synes vi skal utsette dette,
15:59
but there are many people
who not only disagree with me,
men det er mange som
ikke bare er uenige med meg,
16:02
they feel the exact opposite.
de synes det motsatte.
16:05
They're like, step on the gas,
full speed ahead,
De vil tråkke på gassen.
Full fart framover,
16:06
let's make designer babies.
la oss lage designerbabyer.
16:10
And so in the meeting in December
Så på møtet i desember
16:11
and other meetings that are likely
to follow in the next few months,
og andre møter som sannsynligvis
kommer etter de neste månedene,
16:14
it's very possible
there may be no moratorium.
er det veldig mulig
at det ikke blir noen utsettelse.
16:18
And I think part
of the problem that we have
Og jeg tror at en del av problemet vi har
16:21
is that all of this trend,
er at denne trenden,
16:24
this revolution in genetic modification
applying to humans,
denne revolusjonen i
genetisk modifikasjon av mennesker,
16:26
the public hasn't known about it.
er at folk ikke har visst om den.
16:30
Nobody has been saying,
Ingen har sagt,
16:32
look, this is a big deal,
this is a revolution,
"hør her, dette er en stor greie,
dette er en revolusjon,
16:34
and this could affect you
in very personal ways.
og det kan påvirke deg
på en veldig personlig måte."
16:38
And so part of my goal
is actually to change that
Så mitt mål er faktisk å endre det
16:40
and to educate and engage with the public
og å informere og samhandle med folk
16:43
and get you guys talking about this.
og få dere til å snakke om dette.
16:46
And so I hope at these meetings
that there will be a role for the public
Og så håper jeg at det i disse møtene
blir en rolle for folket
16:49
to bring their voice to bear as well.
så de kan bli hørt også.
16:53
So if we kind of circle back now
to 2030 again, that imagined story,
Så hvis vi sirkler tilbake til 2030 igjen,
den tenkte historien,
16:57
and depending on the decisions
we make, again, today --
og avhengig av avgjørelsene
vi tar, igjen, i dag --
17:03
literally we don't have a lot of time --
-- vi har ikke mye tid --
17:06
in the next few months,
the next year or so,
innen de neste månedene,
neste år eller noe,
17:08
because this technology
is spreading like wildfire.
fordi denne teknologien
spres som ild i tørt gress.
17:10
Let's pretend we're back in that reality.
La oss late som vi er tilbake
i den virkeligheten.
17:13
We're at a park,
Vi er i en park,
17:16
and our kid is swinging on the swing.
og barnet vårt husker på husken.
17:18
Is that kid a regular old kid,
Er det barnet barnet et vanlig barn,
17:22
or did we decide to have a designer baby?
eller bestemte vi oss for
å få en designerbaby?
17:25
And let's say we went
the sort of traditional route,
Og la oss si vi gikk den
tradisjonelle veien,
17:28
and there's our kid swinging on the swing,
og der er barnet vårt huskende på husken,
17:32
and frankly, they're kind of a mess.
og ærlig talt, de er ganske rotete.
17:34
Their hair is all over
the place like mine.
Håret deres er uorganisert som mitt.
17:37
They have a stuffy nose.
De har snørrete nese.
17:40
They're not the best student in the world.
De er ikke de beste elevene i verden.
17:42
They're adorable, you love them,
De er skjønne, dere elsker dem,
17:45
but there on the swing next to them,
men på husken ved siden av
17:47
their best friend is a GM kid,
er bestevennen deres et GM-barn,
17:49
and the two of them
are kind of swinging like this,
og de to husker liksom slik,
17:52
and you can't help
but compare them, right?
og du kan ikke unngå å sammenligne de.
17:54
And the GM kid is swinging higher,
Og GM-barnet husker høyere,
17:56
they look better,
they're a better student,
de ser bedre ut,
de er bedre elever,
17:59
they don't have that stuffy nose
you need to wipe.
de har ikke en snørrete nese
du må tørke
18:01
How is that going to make you feel
Hvordan får det deg til å føle deg
18:04
and what decision
might you make next time?
og hvilken avgjørelse
kommer du til å ta neste gang?
18:06
Thank you.
Takk.
18:10
(Applause)
(Applaus)
18:12
Translated by Erlend Chanont Bremset
Reviewed by Marleen Laschet

▲Back to top

About the speaker:

Paul Knoepfler - Biologist
Paul Knoepfler is a biomedical scientist and writer focusing on stem cells and genetics.

Why you should listen

Dr. Paul Knoepfler loves stem cells. He is working to figure out how we use safely them to treat many diseases and how stem cells sometimes turn to the dark side to cause cancer. Over the years he has made key discoveries about how stem cells and cancer are programmed. Now he is especially interested in how to hack these cells to control their behavior, including using powerful CRISPR genetic modification technology.

Knoepfler has also been a leading voice in the discussion about how CRISPR could be used to make designer babies and the risks of going down that path. He is a professor of cell biology and anatomy at UC Davis School of Medicine in California, where he both does research and teaches. In addition, he is a prolific writer including his popular science blog, The Niche, and two books: Stem Cells: An Insider's Guide and GMO Sapiens: The Life-Changing Science of Designer Babies. He is excited about contributing to efforts to build an innovative, global community of interconnected people with a shared passion for biomedical science and battling fake science. Knoepfler’s outspoken, approachable nature in tackling some of the most transformative questions in science has made him a go-to scientist for journalists and ordinary people across the globe.

More profile about the speaker
Paul Knoepfler | Speaker | TED.com