English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

Wanuri Kahiu: Fun, fierce and fantastical African art

Wanuri Kahiu: Sjov, skarp og fantastisk afrikansk kunst

Filmed:
857,831 views

Vi er så vant til fortællinger fra Afrika omkring krig, fattigdom og ødelæggelse, siger TED-taler Wanuri Kahiu. Hvor er det sjove? Gør plads for "AfroBubbleGum" -- afrikansk kunst, der er levende, munter og uden en politisk dagsorden. Gentænk værdien af alt det, der er useriøst, mens Kahiu forklarer, hvorfor vi har brug for kunst, der fanger den fulde rækkevidde af menneskelige oplevelser til at fortælle de afrikanske historier.

- Filmmaker, writer
Wanuri Kahiu wants to curate, commission and create art that celebrates fun, fierce and frivolous Africa. Full bio

So, my mother'smors a pediatricianbørnelæge,
Så, min mor er børnelæge,
00:12
and when I was youngung,
she'dskur tell the craziestskøreste storieshistorier
og da jeg var ung, ville hun fortælle
de skøreste historier,
00:15
that combinedkombineret sciencevidenskab
with her overactiveoveraktiv imaginationfantasi.
der kombinerede naturvidenskab
med sin hyperaktive forestillingsevne.
00:19
One of the storieshistorier she told
was that if you eatspise a lot of saltsalt,
Én af de historier, hun fortalte,
var, at hvis man spiste meget salt,
00:23
all of the bloodblod rushessiv up your legsben,
siver alt blodet op fra dine ben,
00:27
throughigennem your bodylegeme,
gennem din krop
00:31
and shootsskud out the toptop of your headhoved,
og skyder ud af toppen af hovedet,
00:32
killingdrab you instantlyøjeblikkeligt.
hvilket dræber dig øjeblikkeligt.
00:34
(LaughterLatter)
(Latter)
00:36
She calledhedder it "highhøj bloodblod pressuretryk."
Hun kaldte det "højt blodtryk".
00:37
(LaughterLatter)
(Latter)
00:39
This was my first experienceerfaring
with sciencevidenskab fictionfiktion,
Dette var min første oplevelse med
science fiction,
00:41
and I lovedelskede it.
og jeg elskede det.
00:44
So when I startedstartede to writeskrive
my ownegen sciencevidenskab fictionfiktion and fantasyfantasi,
Så da jeg begyndte at skrive mine egne
science fiction og fantasihistorier,
00:45
I was surprisedoverrasket that it
was consideredtaget i betragtning un-Africanun-afrikanske.
var jeg overrasket over,
at det var anset som ikke-afrikansk.
00:49
So naturallynaturligt, I askedspurgt, what is AfricanAfrikanske?
Så naturligvis spurgte jeg,
hvad er afrikansk?
00:52
And this is what I know so farlangt:
Og dette er hvad jeg ved indtil videre:
00:54
AfricaAfrika is importantvigtig.
Afrika er vigtig.
00:57
AfricaAfrika is the futurefremtid.
Afrika er fremtiden.
01:00
It is, thoughselvom.
Det er det dog.
01:01
And AfricaAfrika is a seriousalvorlig placeplacere
where only seriousalvorlig things happenske.
Og Afrika er et seriøst sted,
hvor der kun sker seriøse ting.
01:03
So when I presenttil stede my work somewhereet eller andet sted,
someonenogen will always askSpørg,
Så når jeg præsenterer mit arbejde,
spørger nogle altid,
01:07
"What's so importantvigtig about it?
"Hvad er der så vigtigt omkring det?"
01:12
How does it dealdel with realægte AfricanAfrikanske issuesproblemer
Hvordan beskæftiger det sig med
reelle afrikanske problemer
01:14
like warkrig, povertyfattigdom, devastationødelæggelser or AIDSAIDS?"
såsom krig, fattigdom,
ødelæggelser eller AIDS?"
01:17
And it doesn't.
Og det gør det ikke.
01:22
My work is about NairobiNairobi poppop bandsbands
that want to go to spaceplads
Mit arbejde handler om Nairobi pop bands,
der gerne vil ud i rummet
01:24
or about seven-foot-tallsyv-foot-tall robotsrobotter
eller om 2 meter-høje robotter
01:29
that fallefterår in love.
der forelsker sig.
01:32
It's nothing incrediblyutroligt importantvigtig.
Det er ikke utrolig vigtigt.
01:34
It's just funsjovt, fiercevoldsom and frivoloususeriøst,
Det er bare sjov, skarpt og useriøst,
01:37
as frivoloususeriøst as bubbleboble gumGum --
lige så useriøst som tyggegummi --
01:41
"AfroBubbleGumAfroBubbleGum."
"AfroBubbleGum"
01:43
So I'm not sayingordsprog that
agendadagsorden artkunst isn't importantvigtig;
Så jeg siger ikke, at kunst med en
dagsorden ikke er vigtigt:
01:46
I'm the chairpersonformanden of a charityvelgørenhed
Jeg er formand for en velgørenhed,
01:49
that dealstilbud with filmsfilm and theatersteatre
that writeskrive about HIVHIV and radicalizationradikalisering
der beskæftiger sig med film og teater,
der skriver om HIV og radikalisering
01:52
and femalekvinde genitalgenital mutilationlemlæstelse.
og kvindelige kønslemlæstelse.
01:58
It's vitalvital and importantvigtig artkunst,
Det er væsentlig og vigtig kunst,
02:01
but it cannotkan ikke be the only artkunst
that comeskommer out of the continentkontinent.
men det kan ikke være det eneste kunst,
der kommer fra kontinentet.
02:03
We have to tell more storieshistorier
Vi bliver nødt til at fortælle
flere historier
02:08
that are vibrantlevende.
der er levende.
02:10
The dangerfare of the singleenkelt storyhistorie
is still beingvære realizedgik op for.
Faren ved den enestående historie
er fortsat i gang med at blive indset.
02:13
And maybe it's because of the fundingfinansiering.
Og måske er det på grund af tilskuddene.
02:18
A lot of artkunst is still dependentafhængig
on developmentaludviklingsmæssige aidhjælpe.
Meget kunst er fortsat afhængig af
udviklingsbistand.
02:19
So artkunst becomesbliver til a toolværktøj for agendadagsorden.
Så kunst bliver et redskab
for en dagsorden.
02:23
Or maybe it's because we'vevi har only seenset
one imagebillede of ourselvesos selv for so long
Eller måske er det fordi vi kun har haft
en forestilling af os selv så længe,
02:27
that that's all we know how to createskab.
at det er det eneste vi ved,
hvordan man kreerer.
02:32
WhateverUanset hvad the reasongrund, we need a newny way,
Ligegyldig grunden har vi brug
for en ny måde
02:34
and AfroBubbleGumAfroBubbleGum is one approachnærme sig.
og AfroBubbleGum er én tilgang.
02:38
It's the advocacyfortalervirksomhed of artkunst for art'skunstens sakeskyld.
Det er fortalervirksomhed for kunst
for kunstens skyld.
02:40
It's the advocacyfortalervirksomhed of artkunst
that is not policy-drivenpolitisk
Det er fortalervirksomhed af kunst,
der ikke er drevet af politik.
02:44
or agenda-drivendagsorden drevet-
eller dagsordendrevet
02:47
or basedbaseret on educationuddannelse,
eller bundet i uddannelse,
02:49
just for the sakeskyld of imaginationfantasi:
det er bare for fantasiens skyld:
02:51
AfroBubbleGumAfroBubbleGum artkunst.
AfroBubbleGum-kunst.
02:54
And we can't all be AfroBubbleGumistsAfroBubbleGumists.
Og vi kan ikke alle
være AfroBubbleGum'ister.
02:56
We have to judgedommer our work
for its potentialpotentiel povertyfattigdom pornporno pitfallsfaldgruber.
Vi skal alle bedømme vores arbejde for
dets potentielle porno-faldgrupper.
02:59
We have to have teststest
that are similarlignende to the BechdelBechdel testprøve,
Vi skal have test,
der ligner Bechdel-testen
03:03
and askSpørg questionsspørgsmål like:
og stille spørgsmål såsom:
03:09
Are two or more AfricansAfrikanere
in this piecestykke of fictionfiktion healthysund og rask?
Er to eller flere afrikanere
i dette fiktionsværk sundt?
03:11
Are those samesamme AfricansAfrikanere financiallyøkonomisk stablestabil
and not in need of savingbesparelse?
Er selvsamme afrikanere finansielt stabile
og uden behov for redning?
03:17
Are they havingat have funsjovt and enjoyingnyder life?
Har de det sjovt og nyder de livet?
03:23
And if we can answersvar yes
to two or more of these questionsspørgsmål,
Og hvis vi kan svare ja til to
eller flere af de spørgsmål,
03:26
then surelysikkert we're AfroBubbleGumistsAfroBubbleGumists.
så er vi helt sikkert AfroBubbleGum'ister.
03:29
(LaughterLatter)
(Latter)
03:32
(ApplauseBifald)
(Bifald)
03:33
And funsjovt is politicalpolitisk,
Og sjov er politisk,
03:38
because imagineforestille if we have
imagesbilleder of AfricansAfrikanere who were vibrantlevende
fordi forestil jer, hvis vi havde forestillinger
om afrikanere, der var dynamiske
03:40
and lovingkærlig and thrivingblomstrende
og kærlige og blomstrende
03:44
and livinglevende a beautifulsmuk, vibrantlevende life.
og som levede smukke og dynamiske liv.
03:46
What would we think of ourselvesos selv then?
Hvad ville vi da tænke om os selv?
03:49
Would we think that maybe
we're worthyværdig of more happinesslykke?
Ville vi tænke, at vi måske
var værdige til mere lykke?
03:51
Would we think of our shareddelt humanitymenneskelighed
throughigennem our shareddelt joyglæde?
Ville vi tænke på vores delte menneskelighed
gennem vores delte glæde?
03:54
I think of these things when I createskab.
Jeg tænker på disse ting,
når jeg skaber.
03:59
I think of the people and the placessteder
that give me immeasurableumådelig joyglæde,
Jeg tænker på de mennesker og de steder,
der giver mig umålelig glæde,
04:01
and I work to representrepræsentere them.
og jeg arbejder på at repræsentere dem.
04:05
And that's why I writeskrive storieshistorier
Og det er derfor,
jeg skriver historier
04:07
about futuristicfuturistisk girlspiger that riskrisiko
everything to saveGemme plantsplanter
omkring futuristiske piger,
der risikerer alt for at redde planter
04:08
or to racerace camelskameler
eller at ride kapløb på kameler
04:13
or even just to dancedans,
eller bare for at danse,
04:15
to honorære funsjovt,
for at ære sjov,
04:18
because my worldverden is mostlyfor det meste happylykkelig.
fordi min verden er hovedsagelig lykkelig.
04:19
And I know happinesslykke is a privilegeprivilegium
in this currentnuværende splinteredsplintrede worldverden
Og jeg ved at glæde er et privilegium
i denne nuværende splintrede verden,
04:21
where remainingresterende hopefulhåbefuld
requireskræver diligencediligence.
hvor det at forblive håbefuld kræver flid.
04:25
But maybe, if you jointilslutte me
in creatingskabe, curatingkuratering and commissioningidriftsættelse
Men måske, hvis I sluttede jer til mig
i at kreere, kuratere og idriftsætte
04:31
more AfroBubbleGumAfroBubbleGum artkunst,
mere AfroBubbleGum-kunst,
04:36
there mightmagt be hopehåber
for a differentforskellige viewudsigt of the worldverden,
er der muligvis håb for en
anden verdensanskuelse,
04:38
a happylykkelig AfricaAfrika viewudsigt
en lykkelig anskuelse af Afrika,
04:41
where childrenbørn are strangelymærkeligt traumatizedtraumatiserede
hvor børn er mærkeligt traumatiseret
04:43
by theirderes mother'smors darkmørk sensefølelse of humorhumor,
af deres mors mørke humor,
04:45
(LaughterLatter)
(Latter)
04:47
but alsoogså they're claiminghævder funsjovt,
fiercevoldsom and frivoloususeriøst artkunst
men også hvor de forlanger sjov,
skarp og useriøs kunst
04:48
in the namenavn of all things
unseriouslyunseriously AfricanAfrikanske.
på vegne af alle useriøse
afrikanske ting.
04:53
Because we're AfroBubbleGumistsAfroBubbleGumists
Fordi vi er AfroBubbleGum'ister
04:58
and there's so manymange more of us
than you can imagineforestille.
og der er så mange flere af os,
end I kan forestille jer.
05:00
Thank you so much.
Mange tak skal I have.
05:04
(ApplauseBifald)
(Bifald)
05:05
Translated by Caroline Bessermann
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Wanuri Kahiu - Filmmaker, writer
Wanuri Kahiu wants to curate, commission and create art that celebrates fun, fierce and frivolous Africa.

Why you should listen

Born in Nairobi, TED Fellow Wanuri Kahiu is part of the new generation of African filmmakers. Her films have received international acclaim and have been screened in more than 100 film festivals around the world. To date, Kahiu has written and directed six films and is working on her second feature length film.

Kahiu's first feature film, From a Whisper, based on the real events surrounding the 1998 twin bombings of US Embassies in Kenya and Tanzania, won Best Narrative Feature in 2010 at the Pan African Film Festival in Los Angeles as well as five awards at the African Movie Academy Award, including Best Director and Best Screenplay.

In 2009 Wanuri produced TV documentary For Our Land about Nobel Peace Prize Laureate Professor Wangari Maathai for MNET, a pan-African cable station. In 2010, her short science fiction Pumzi premiered at Sundance and went on to win best short film at Cannes and the silver at Carthage Film Festival in Tunisia. Pumzi also earned Kahiu the Citta di Venezia 2010 award in Venice, Italy. She is currently in post production on her second feature film, Rafiki, as well as a feature length documentary Ger about UNHCR Goodwill Ambassador Ger Duany.

More profile about the speaker
Wanuri Kahiu | Speaker | TED.com