English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxNijmegen

Peter van Manen: Better baby care -- thanks to Formula 1

پیتر فان مانن: چگونه مسابقه فرمول ۱ به نوزدان کمک می‌کند؟

Filmed
Views 794,639

در طی مسابقات فرمول ۱، یک اتومبیل صدها میلیون نکات داده‌ای را به گاراژ خود جهت فیدبک و تجزیه و تحلیل بلادرنگ ارسال می‌کند. بنابراین چرا نباید از این سیستم داده‌های مفصل و سخت در جاهای دیگری مثل بیمارستانهای کودکان استفاده کرد؟ پیتر فان مانن بیشتر برایمان می‌گوید.

- Electronic systems expert
Peter van Manen is the Managing Director of McLaren Electronics, which provides data systems to major motorsports series. Full bio

Motorموتور racingمسابقه is a funnyخنده دار oldقدیمی businessکسب و کار.
مسابقات اتومبيل‌‌رانى يك تجارت قديمى جالب است.
00:12
We make a newجدید carماشین everyهرکدام yearسال,
هر سال يك ماشين جديد مى‌‌سازيم،
00:14
and then we spendخرج کردن the restباقی مانده of the seasonفصل
و سپس بقيه فصل رو صرف
00:16
tryingتلاش کن to understandفهمیدن what it is we'veما هستیم builtساخته شده
تلاش جهت فهميدن چيزى كه ساخته‌‌ايم مى‌‌كنيم
00:19
to make it better, to make it fasterسریعتر.
تا اون رو بهتر كنيم، تا اون رو سريعتر كنيم.
00:21
And then the nextبعد yearسال, we startشروع کن again.
و سپس سال بعد، از نو شروع مى‌‌كنيم.
00:25
Now, the carماشین you see in frontجلوی of you is quiteکاملا complicatedبغرنج.
خُب، اين ماشينى كه در جلوتون مى‌‌بينيد نسبتاً پيچيده است.
00:28
The chassisشاسی is madeساخته شده up of about 11,000 componentsاجزاء,
شاسى اون از حدود ١١٫٠٠٠ قطعه تشكيل شده
00:32
the engineموتور anotherیکی دیگر 6,000,
و موتورش از ٦٫٠٠٠ تاى ديگه،
00:36
the electronicsالکترونیک about eightهشت and a halfنیم thousandهزار.
تعداد قطعات برقیش در حدود هشت و نيم هزار است.
00:38
So there's about 25,000 things there that can go wrongاشتباه.
بنابراین چيزى حدود ٢٥٫٠٠٠ قطعه وجود داره كه مى‌‌تونن ايراد پيدا كنن.
00:41
So motorموتور racingمسابقه is very much about attentionتوجه to detailجزئیات.
پس مسابقه اتومبيل‌‌رانى سوارى بيشتر از همه درباره توجه به جزييات است.
00:46
The other thing about Formulaفرمول 1 in particularخاص
نكته ديگه درباره فرمول ١ بخصوص اين
00:51
is we're always changingتغییر دادن the carماشین.
است كه هميشه اتومبيل رو عوض مى‌‌كنيم.
00:54
We're always tryingتلاش کن to make it fasterسریعتر.
هميشه سعى داريم اون رو سريعتر كنيم.
00:56
So everyهرکدام two weeksهفته ها, we will be makingساخت
بس هر دوهفته يكبار، چيزى در حدود
00:58
about 5,000 newجدید componentsاجزاء to fitمناسب to the carماشین.
٥٫٠٠٠ قطعه جديد متناسب با اون ماشين مى‌‌سازيم.
01:01
Fiveپنج to 10 percentدرصد of the raceنژاد carماشین
پنج تا ١٠ درصد ماشيم مسابقه‌‌ هر دو هفته يكبار
01:05
will be differentناهمسان everyهرکدام two weeksهفته ها of the yearسال.
در سال متفاوت خواهد بود.
01:08
So how do we do that?
خب اين كار رو چطور انجام مى‌‌ديم؟
01:11
Well, we startشروع کن our life with the racingمسابقه carماشین.
خب، ما زندگيمون رو با ماشين مسابقه شروع مى‌‌كنيم.
01:14
We have a lot of sensorsسنسورها on the carماشین to measureاندازه گرفتن things.
يك عالم حسگر روى ماشين داريم كه چيزها رو اندازه مى‌‌گيرند.
01:17
On the raceنژاد carماشین in frontجلوی of you here
در ماشين مسابقه‌‌اى كه اينجا در مقابلتون داريم
01:21
there are about 120 sensorsسنسورها when it goesمی رود into a raceنژاد.
كه موقع رفتن به يك مسابقه حدود ١٢٠ حسگر وجود دارد.
01:23
It's measuringاندازه گیری all sortsانواع of things around the carماشین.
انواع چيزهايى رو كه اطراف ماشين است رو اندازه مى‌‌گيره.
01:26
That dataداده ها is loggedوارد شده. We're loggingثبت وقایع about
داده‌‌ها ثبت مى‌‌شن. حدود ٥٠٠ پارامتر مختلف
01:30
500 differentناهمسان parametersمولفه های withinدر داخل the dataداده ها systemsسیستم های,
را درون اين سيستم‌‌هاى داده‌‌ها ثبت مى‌‌كنيم،
01:32
about 13,000 healthسلامتی parametersمولفه های and eventsمناسبت ها
در حدود ١٣٫٠٠٠ پارامتر سلامتى و حوادث
01:36
to say when things are not workingکار کردن the way they should do,
جهت گفتن اين كه چه وقت چيزها آنطورى كه لازم است كار نمى‌‌كنن.،
01:39
and we're sendingدر حال ارسال that dataداده ها back to the garageگاراژ
و با استفاده دورسنجى با نسبت دو به چهار مگابايت
01:44
usingاستفاده كردن telemetryتله متری at a rateنرخ of two to fourچهار megabitsمگابیت perدر هر secondدومین.
در ثانيه ما اون داده‌‌‌‌ها رو به گاراژ پس مى‌‌فرستيم.
01:47
So duringدر حین a two-hourدو ساعت raceنژاد, eachهر یک carماشین will be sendingدر حال ارسال
بنابراين در طى يك مسابقه دو ساعته، هر ماشين ٧٥٠ ميليون
01:52
750 millionمیلیون numbersشماره.
عدد رو ارسال مى‌كنه.
01:55
That's twiceدو برابر as manyبسیاری numbersشماره as wordsکلمات that eachهر یک of us
كه دو برابر كل تعداد واژه‌‌هايى است كه هر كدام از ما
01:57
speaksصحبت می کند in a lifetimeطول عمر.
در طول عمرمان حرف مى‌‌زنيم.
02:00
It's a hugeبزرگ amountمیزان of dataداده ها.
ميزان عظيمى از داده‌‌هاست.
02:02
But it's not enoughکافی just to have dataداده ها and measureاندازه گرفتن it.
اما فقط داشتن داده‌‌ها و اندازه گرفتن آنها كافى نيست.
02:05
You need to be ableتوانایی to do something with it.
شما بايد قادر باشيد كه كارى باهاشون انجام بدين
02:07
So we'veما هستیم spentصرف شده a lot of time and effortتلاش
پس يك عالم وقت و تلاش در تبديل
02:09
in turningچرخش the dataداده ها into storiesداستان ها
داده‌‌ها به داستانهايى كه قابل گفتن باشند
02:12
to be ableتوانایی to tell, what's the stateحالت of the engineموتور,
صرف كرديم، وضعيت لاستيكها چطوره،
02:14
how are the tiresلاستیک degradingتحقیر,
تايرها چطور فرسوده ميشن،
02:17
what's the situationوضعیت with fuelسوخت consumptionمصرف?
وضعيت مصرف سوخت چطوره؟
02:19
So all of this is takingگرفتن dataداده ها
پس همه اينها از داده‌‌ها استفاده مى‌‌كنند
02:23
and turningچرخش it into knowledgeدانش that we can actعمل کن uponبر.
و اونها رو به دانشى تبديل مى‌‌كنن كه بتونيم رويشون اقدام كنيم.
02:26
Okay, so let's have a look at a little bitبیت of dataداده ها.
بسيار خوب، بياين نگاه كوچولويى به اين داده‌‌ها بيندازيم.
02:29
Let's pickانتخاب کنید a bitبیت of dataداده ها from
بياين يك مقداركوچولويى از اين داده‌‌ها رو
02:32
anotherیکی دیگر three-month-oldسه ماهه patientصبور.
از بيمار سه ماهه ديگه‌‌اى انتخاب كنيم.
02:34
This is a childکودک, and what you're seeingدیدن here is realواقعی dataداده ها,
يك بچه است، و چيزى كه اينجا مى‌‌بينيد داده‌‌هاى واقعى است،
02:37
and on the farدور right-handدست راست sideسمت,
و در انتهاى سمت راست
02:41
where everything startsشروع می شود gettingگرفتن a little bitبیت catastrophicمصیبت بار,
جاييكه چيزها شروع به مى‌‌كنند به كمى فاجعه آميز شدن،
02:43
that is the patientصبور going into cardiacقلب arrestدستگیری.
اين كه بيمار قراره دچار ايست قلبى شود.
02:46
It was deemedتلقی می شود to be an unpredictableغیر قابل پیش بینی eventرویداد.
به حادثه‌‌اى غيرقابل پيش بينى محكوم بود.
02:49
This was a heartقلب attackحمله that no one could see comingآینده.
حمله قلبى كه هيچ كس نمى‌‌تونست اومدنش رو ببينه.
02:53
But when we look at the informationاطلاعات there,
اما وقتى به اطلاعاتى كه اونجاست نگاه مى‌‌كنيم
02:56
we can see that things are startingراه افتادن to becomeتبدیل شدن به
قادريم ببينيم كه اوضاع شروع مى‌‌كنه
02:59
a little fuzzyدرهم about fiveپنج minutesدقایق or so before the cardiacقلب arrestدستگیری.
به كمى عجيب و غريب شدن در عرض پنج دقيقه يا درست قبل از ايست قلبى.
03:01
We can see smallکوچک changesتغییرات
ما مى‌‌تونيم تغييرات كوچيك رو در
03:05
in things like the heartقلب rateنرخ movingدر حال حرکت.
چيزهايى مثل نوسانات ضربان قلب ببينيم.
03:07
These were all undetectedناشناخته by normalطبیعی thresholdsآستانه
همه اينها با مقیاس آستانه‌های عادی که در رابطه با این داده‌ها
03:10
whichکه would be appliedکاربردی to dataداده ها.
اعمال می‌شد، غیر قابل تشخیص بودند.
03:12
So the questionسوال is, why couldn'tنمی توانستم we see it?
بنابراین پرسش این است، چرا قادر به دیدنش نیستیم؟
03:15
Was this a predictableقابل پیش بینی eventرویداد?
آیا این یک حادثه قابل پیش بینی است؟
03:18
Can we look more at the patternsالگوها in the dataداده ها
آیا قادریم الگوهای بیشتری رو در این داده‌ها مورد بررسی قرار دهیم و
03:20
to be ableتوانایی to do things better?
در نتیجه بتونیم انجام کارها رو بهتر کنیم؟
03:23
So this is a childکودک,
خوب اين يك بچه است،
03:27
about the sameیکسان ageسن as the racingمسابقه carماشین on stageمرحله,
كه تقريباً هم سن اتومبيل مسابقه‌‌اى روى صحنه است،
03:29
threeسه monthsماه ها oldقدیمی.
سه ماهه.
03:33
It's a patientصبور with a heartقلب problemمسئله.
بيمارى با مشكل قلبى.
03:34
Now, when you look at some of the dataداده ها on the screenصفحه نمایش aboveدر بالا,
اكنون وقتى به برخى از داده‌‌هاى روى پرده بالايى نگاه مى‌‌كنيد،
03:37
things like heartقلب rateنرخ, pulseنبض, oxygenاکسیژن, respirationتنفس ratesنرخ ها,
چيزهايى مثل ضربان قلب، نبض، اكسيژن، ميزان دَم،
03:40
they're all unusualغیر معمول for a normalطبیعی childکودک,
همشون براى يك كودك عادى غير طبيعى هستند،
03:45
but they're quiteکاملا normalطبیعی for the childکودک there,
اما نسبتاً براى اون كودك عاديند.
03:48
and so one of the challengesچالش ها you have in healthسلامتی careاهميت دادن is,
و در نتيجه يكى از چالشهايى كه در مراقبت از سلامت باهاش مواجه هستيد
03:51
how can I look at the patientصبور in frontجلوی of me,
اينكه من چطور مى‌‌تونم به بيماريى كه در مقابل هست نگاه كنم،
03:55
have something whichکه is specificخاص for her,
اينكه چيزى رو داشته باشه كه مخصوص به اون هست،
03:58
and be ableتوانایی to detectتشخیص when things startشروع کن to changeتغییر دادن,
و قادر به تشخيص اين باشه كه چه وقت چيزها شروع به تغيير كردن مى‌‌كنند
04:01
when things startشروع کن to deteriorateبدتر می شود?
و چه وقت چيزها شروع به بيراهه رفتن مى‌‌كنند؟
04:04
Because like a racingمسابقه carماشین, any patientصبور,
چون مثل ماشين مسابقه، براى هر بيمارى هم
04:06
when things startشروع کن to go badبد, you have a shortکوتاه time
وقتى اوضاع شروع به بد شدن مى‌‌كنه، هنوز يك وقت كمى
04:09
to make a differenceتفاوت.
براى ايجاد تغيير وجود داره.
04:12
So what we did is we tookگرفت a dataداده ها systemسیستم
پس كارى كه ما انجام داديم اين بود كه سيستمى از داده‌‌ها
04:14
whichکه we runاجرا کن everyهرکدام two weeksهفته ها of the yearسال in Formulaفرمول 1
رو كه هر دو هفته در سال در فرمول ١ انجام مى‌‌داديم را در نظر بگيريم
04:17
and we installedنصب شده است it on the hospitalبیمارستان computersکامپیوترها
و روى كامپيوترهاى بيمارستان در بيمارستان كودكان بيرمنگام
04:20
at Birminghamبیرمنگام Children'sکودکان Hospitalبیمارستان.
نصب كنيم.
04:23
We streamedجریان dataداده ها from the bedsideبستر instrumentsابزار
داده‌ها رو از دستگاه‌های کنار تخت در بخش مراقبتهای
04:25
in theirخودشان pediatricاطفال intensiveشدید careاهميت دادن
ویژه کودکان را بصورت زنده منتقل کردیم
04:27
so that we could bothهر دو look at the dataداده ها in realواقعی time
تا بتونیم همزمان به داده‌ها بصورت بلادرنگ نگاه کنیم
04:30
and, more importantlyمهم است, to storeفروشگاه the dataداده ها
و مهم‌تر از همه داده‌ها را ذخیره کنیم
04:33
so that we could startشروع کن to learnیاد گرفتن from it.
تا امکان یادگیری از اونها رو داشته باشیم.
04:36
And then, we appliedکاربردی an applicationکاربرد on topبالا
و سپس، برنامه کامپوتری رو در راس اون نصب کردیم
04:39
whichکه would allowاجازه دادن us to teaseکسی را دست انداختن out the patternsالگوها in the dataداده ها
که به ما اجازه میداد الگوهایی رو با دشواری از توی این داده‌ها استخراج کنیم.
04:44
in realواقعی time so we could see what was happeningاتفاق می افتد,
در سیستم بلادرنگ، امکان مشاهده بلادرنگ آنچه در حال اتفاق افتادن است وجود داره،
04:47
so we could determineتعیین کنید when things startedآغاز شده to changeتغییر دادن.
در نتیجه ما قادریم تصمیم بگیریم کی اوضاع شروع به تغییر کردن می کنه.
04:50
Now, in motorموتور racingمسابقه, we're all a little bitبیت ambitiousبلند پروازانه,
حال در مسابقه اتومبیل‌رانی، ما همگی یه خرده جاه طلب،
04:54
audaciousترسناک, a little bitبیت arrogantمتکبر sometimesگاه گاهی,
بی‌پروا و کمی هم بعضی وقتها از خود راضی هستیم،
04:58
so we decidedقرار بر این شد we would alsoهمچنین look at the childrenفرزندان
پس تصمیم گرفتیم که بچه‌ها رو در حالیکه به بخش مراقبتهای ویژه
05:00
as they were beingبودن transportedحمل می شود to intensiveشدید careاهميت دادن.
منتقل می‌شدند رو مورد بررسی قرار دهیم.
05:04
Why should we wait untilتا زمان they arrivedوارد شد in the hospitalبیمارستان
چرا باید صبر کنیم تا به بیمارستان برسن و
05:06
before we startedآغاز شده to look?
قبلش شروع به بررسی نکنیم.
05:09
And so we installedنصب شده است a real-timeبه موقع linkارتباط دادن
و در نتیجه سیستم بلادرنگ
05:11
betweenبین the ambulanceآمبولانس and the hospitalبیمارستان,
را بین آمبولانس و بیمارستان نصب کردیم،
05:14
just usingاستفاده كردن normalطبیعی 3G telephonyتلفن to sendارسال that dataداده ها
تنها با استفاده از فناوری 3Gجهت ارسال داده‌ها
05:16
so that the ambulanceآمبولانس becameتبدیل شد an extraاضافی bedبستر
در نتیجه آمبولانس تخت اضافی در
05:20
in intensiveشدید careاهميت دادن.
اتاق مراقبتهای ویژه شد.
05:23
And then we startedآغاز شده looking at the dataداده ها.
و بعد شروع کردیم به مطالعه داده‌ها.
05:26
So the wigglyشگفت انگیز linesخطوط at the topبالا, all the colorsرنگ ها,
خب همه خطوط جنبنده در بالا هستن، همه رنگها.
05:30
this is the normalطبیعی sortمرتب سازی of dataداده ها you would see on a monitorمانیتور --
این تقسیم بندی عادی داده‌هایی است که در مانتیور مشاهده خواهید کرد--
05:32
heartقلب rateنرخ, pulseنبض, oxygenاکسیژن withinدر داخل the bloodخون,
ضربان قلب، نبض، اکسیژن توی خون
05:36
and respirationتنفس.
و دم و بازدم.
05:39
The linesخطوط on the bottomپایین, the blueآبی and the redقرمز,
این خطوط آبی و قرمز که اون ته قرار دارند،
05:42
these are the interestingجالب هست onesآنهایی که.
خیلی جالب هستن
05:45
The redقرمز lineخط is showingنشان دادن an automatedخودکار versionنسخه
خط قرمز نسخه اتومات شده‌ای از امتیاز هشدار دهنده
05:46
of the earlyزود warningهشدار scoreنمره
در بیمارستان کودکان بیرمنگام
05:49
that Birminghamبیرمنگام Children'sکودکان Hospitalبیمارستان were alreadyقبلا runningدر حال اجرا.
اولیه را نشان می‌دهد، که اخیراً در آنجا اجرا شد.
05:51
They'dآنها می خواهند been runningدر حال اجرا that sinceاز آنجا که 2008,
اونها از ٢٠٠٨ اون رو اجرا كردن،
05:53
and alreadyقبلا have stoppedمتوقف شد cardiacقلب arrestsدستگیر شد
و در حال حاضر ايست‌‌هاى قلبى و درد
05:56
and distressپریشانی withinدر داخل the hospitalبیمارستان.
داخل بيمارستان رو متوقف كردن.
05:58
The blueآبی lineخط is an indicationنشانه
خط آبى نشانگر اين است
06:01
of when patternsالگوها startشروع کن to changeتغییر دادن,
كه چه وقت الگوها شروع به تغيير كردن مى‌‌كنند،ً
06:03
and immediatelyبلافاصله, before we even startedآغاز شده
و فوراً، حتى قبل از اين كه شروع كنيم
06:06
puttingقرار دادن in clinicalبالینی interpretationتفسیر,
به شرح و تفسير اون در قالب تفسيرات كلينيكى،
06:08
we can see that the dataداده ها is speakingصحبت كردن to us.
مى‌‌تونيم شاهد اون باشيم كه داده‌‌ها با ما صحبت مى‌‌كنن،
06:10
It's tellingگفتن us that something is going wrongاشتباه.
به ما مى‌‌گن يك چيزى درست پيش نمى‌‌ره.
06:13
The plotطرح with the redقرمز and the greenسبز blobsحباب ها,
نقشه‌‌اى با حبابهاى قرمز و سبز،
06:16
this is plottingنقشه برداری differentناهمسان componentsاجزاء
عناصر مختلفى از اون داده‌‌ها كه عليه يكديگر
06:20
of the dataداده ها againstدر برابر eachهر یک other.
هستند رو علامت گذارى مى‌‌كنه.
06:23
The greenسبز is us learningیادگیری what is normalطبیعی for that childکودک.
سبز ماييم كه مشغول يادگيرى درباره چيزى هستيم كه براى آن بچه عادى باشه.
06:25
We call it the cloudابر of normalityعادی.
اون رو ابر عادى بودن مى‌‌ناميم.
06:29
And when things startشروع کن to changeتغییر دادن,
و وقتى چيزها شروع به تغيير كردن مى‌‌كنن،
06:32
when conditionsشرایط startشروع کن to deteriorateبدتر می شود,
وقتى شرايط رو به خراب شدن مى‌‌كنه،
06:34
we moveحرکت into the redقرمز lineخط.
ما به سوى خط قرمز حركت مى‌‌كنيم.
06:37
There's no rocketموشک scienceعلوم پایه here.
شق القمر نمى‌‌كنيم.
06:39
It is displayingنمایش dataداده ها that existsوجود دارد alreadyقبلا in a differentناهمسان way,
داده‌‌هايى رو نشون مى‌‌ده كه در حال حاضر به روشى متفاوت وجود دارد،
06:41
to amplifyتقویت it, to provideفراهم کند cuesنشانه to the doctorsپزشکان,
تا اون رو وسعت ببخشه، سرنخ‌‌هايى رو براى دكترها، براى پرستارها
06:45
to the nursesپرستاران, so they can see what's happeningاتفاق می افتد.
ميسر كنه، تا آنها ببين كه چه اتفاقى در حال رخ دادن است.
06:48
In the sameیکسان way that a good racingمسابقه driverراننده
به همان روشى كه يك راننده خوب مسابقه
06:51
reliesتکیه می کند on cuesنشانه to decideتصميم گرفتن when to applyدرخواست the brakesترمزها,
وقتى به سر پيچ مى‌‌رسه، به سرنخ‌‌ها براى تصميم گيرى
06:54
when to turnدور زدن into a cornerگوشه,
درباره ترمز گرفتن اتكا مى‌‌كنه،
06:58
we need to help our physiciansپزشکان and our nursesپرستاران
ما لازم است كه به پزشكان و پرستارهامون كمك كنيم براى ديدن
06:59
to see when things are startingراه افتادن to go wrongاشتباه.
اين كه كى چيزها شروع به اشتباه رفتن مى‌‌كنه.
07:02
So we have a very ambitiousبلند پروازانه programبرنامه.
بنابراين برنامه بسيار جاه‌ طلبانه‌‌اى داريم.
07:06
We think that the raceنژاد is on to do something differentlyمتفاوت است.
ما فكر مى‌‌كنيم كه مسابقه انجام دادن چيزى متفاوت است.
07:09
We are thinkingفكر كردن bigبزرگ. It's the right thing to do.
ما بزرگ فكر مى‌‌كنيم. بهترين كار براى انجام دادن است.
07:14
We have an approachرویکرد whichکه, if it's successfulموفق شدن,
ما روشى داريم كه اگر موفق باشه،
07:17
there's no reasonدلیل why it should stayاقامت کردن withinدر داخل a hospitalبیمارستان.
هيچ دليلى وجود نداره كه توى بيمارستان بايد بمونه.
07:20
It can go beyondفراتر the wallsدیوارها.
مى‌‌تونه وراى ديوارها بره.
07:22
With wirelessبي سيم connectivityاتصال these daysروزها,
اين روزها بواسطه ارتباط اينترنتى،
07:24
there is no reasonدلیل why patientsبیماران, doctorsپزشکان and nursesپرستاران
دليلى نداره كه بيماران، پزشكان و پرستاران
07:26
always have to be in the sameیکسان placeمحل
همواره هم زمان
07:30
at the sameیکسان time.
در يك محل باشند.
07:32
And meanwhileدر همین حال, we'llخوب take our little three-month-oldسه ماهه babyعزیزم,
و در عين حال، همچنان كودك سه ماهه كوچولومون رو به
07:34
keep takingگرفتن it to the trackمسیر, keepingنگه داشتن it safeبی خطر,
مسابقه مى‌‌بريم، امنيتش رو حفظ مى‌‌كنيم،
07:38
and makingساخت it fasterسریعتر and better.
و بهتر و سريعترش مى‌‌كنيم.
07:42
Thank you very much.
خيلی خيلى از شما متشكرم.
07:44
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشويق)
07:45
Translated by Leila Ataei
Reviewed by soheila Jafari

▲Back to top

About the speaker:

Peter van Manen - Electronic systems expert
Peter van Manen is the Managing Director of McLaren Electronics, which provides data systems to major motorsports series.

Why you should listen

To say that Peter van Manen has a high-speed job would be an understatement. As Managing Director of McLaren Electronics, which provides electronics and data collection software to motorsports events, he and his team work in real time during a race to improve cars on about 500 different parameters. That's about 750 million data points in two hours.

But recently van Manen and his team have been wondering: Why can't the extremely precise and subtle data-collection and analysis systems used in motorsports be applied elsewhere, for the benefit of all? They have applied their systems to ICU units at Birmingham Children's Hospital with real-time analysis that allows them to proactively prevent cardiac arrests. The unit has seen a 25 percent decrease in life-threatening events. And it's just the beginning.

More profile about the speaker
Peter van Manen | Speaker | TED.com