English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxNijmegen

Peter van Manen: Better baby care -- thanks to Formula 1

Peter van Manen: Com pot un cotxe de Formula 1 ajudar...a bebès?

Filmed
Views 803,465

Durant una cursa de Formula 1, un cotxe enviar centenars de milions de dades als boxes perquè siguin analitzats en temps real. Perquè no utilitzar aquest sistema precís i rigorós en altres indrets com per exemple... un hospital de nens? Peter van Manen ens explicarà com fer-ho.

- Electronic systems expert
Peter van Manen is the Managing Director of McLaren Electronics, which provides data systems to major motorsports series. Full bio

MotorMotor racingcarreres is a funnydivertida oldvell businessnegocis.
Les carreres de cotxes són un negoci ben antic.
00:12
We make a newnou carcotxe everycada yearcurs,
Fem un cotxe cada any,
00:14
and then we spendGastar the restdescans of the seasontemporada
i aleshores estem la resta de la temporada
00:16
tryingintentant to understandentendre what it is we'vetenim builtconstruït
intentant entendre què hem construït
00:19
to make it better, to make it fastermés ràpid.
per fer-lo millor, per fer-lo més ràpid.
00:21
And then the nextPròxim yearcurs, we startcomençar again.
I l'any següent, tornem a començar.
00:25
Now, the carcotxe you see in frontfront of you is quitebastant complicatedcomplicat.
El cotxe que veieu davant vostre és força complicat.
00:28
The chassisxassís is madefet up of about 11,000 componentscomponents,
El xassís està fet d'uns 11.000 components,
00:32
the enginemotor anotherun altre 6,000,
el motor de 6.000,
00:36
the electronicselectrònica about eightvuit and a halfla meitat thousandmilers.
l'electrònica de 8.500.
00:38
So there's about 25,000 things there that can go wrongmal.
Així doncs hi ha unes 25.000 coses que poden anar malament.
00:41
So motormotor racingcarreres is very much about attentionatenció to detaildetall.
Es tracta, per tant, de parar atenció als detalls.
00:46
The other thing about FormulaFórmula 1 in particularparticular
L'altra cosa sobre la Formula 1 en particular
00:51
is we're always changingcanviant the carcotxe.
és que sempre estem fent canvis al cotxe.
00:54
We're always tryingintentant to make it fastermés ràpid.
Sempre el volem fer més ràpid.
00:56
So everycada two weekssetmanes, we will be makingelaboració
Cada dues setmanes fem que hi hagi
00:58
about 5,000 newnou componentscomponents to fiten forma to the carcotxe.
5.000 nous components al cotxe.
01:01
FiveCinc to 10 percentpercentatge of the racecarrera carcotxe
D'un 5% a un 10% del cotxe
01:05
will be differentdiferent everycada two weekssetmanes of the yearcurs.
és diferent cada 2 setmanes de l'any.
01:08
So how do we do that?
Com ho fem?
01:11
Well, we startcomençar our life with the racingcarreres carcotxe.
Bé, comencem la nostra vida amb el cotxe.
01:14
We have a lot of sensorssensors on the carcotxe to measuremesurar things.
Tenim molts sensors al cotxe per mesurar coses.
01:17
On the racecarrera carcotxe in frontfront of you here
Al cotxe que teniu davant vostre
01:21
there are about 120 sensorssensors when it goesva into a racecarrera.
hi ha uns 120 sensors quan fa una cursa.
01:23
It's measuringmesurar all sortstipus of things around the carcotxe.
Mesura tot tipus de coses al voltant del cotxe.
01:26
That datadades is loggedconnectat. We're loggingregistre about
Les dades s'enregistren. Enregistrem aproximadament
01:30
500 differentdiferent parametersparàmetres withindins the datadades systemssistemes,
500 paràmetres diferents dintre del sistemes informàtics,
01:32
about 13,000 healthsalut parametersparàmetres and eventsesdeveniments
uns 13.000 paràmetres mèdics i esdeveniments
01:36
to say when things are not workingtreball the way they should do,
que permeten saber quan les coses no estan funcionant com haurien de funcionar,
01:39
and we're sendingenviament that datadades back to the garagegaratge
i tornem a enviar les dades als boxes
01:44
usingutilitzant telemetrytelemetria at a ratetaxa of two to fourquatre megabitsmegabits perper secondsegon.
utilitzant telemetria a una velocitat de 2 a 4 Megabits per segon.
01:47
So duringdurant a two-hourdues hores racecarrera, eachcadascun carcotxe will be sendingenviament
Per tant, durant una cursa de 2 hores, cada cotxe envia
01:52
750 millionmilions numbersnúmeros.
750 milions de dades.
01:55
That's twicedues vegades as manymolts numbersnúmeros as wordsparaules that eachcadascun of us
Això és el doble de dades que de paraules
01:57
speaksparla in a lifetimetota una vida.
que cadascú de nosaltres diu en la vida
02:00
It's a hugeenorme amountquantitat of datadades.
És una quantitat enorme de dades.
02:02
But it's not enoughsuficient just to have datadades and measuremesurar it.
Però no n'hi ha prou amb tenir les dades i mesurar-les.
02:05
You need to be ablecapaç to do something with it.
Necessites poder fer alguna cosa amb elles.
02:07
So we'vetenim spentgastat a lot of time and effortesforç
Nosaltres hem dedicat molta estona i esforços
02:09
in turningtornejat the datadades into storieshistòries
en transformar les dades en informació
02:12
to be ablecapaç to tell, what's the stateestat of the enginemotor,
que permeti dir quin és l'estat del motor,
02:14
how are the tirespneumàtics degradingdegradant,
com es degraden els pneumàtics,
02:17
what's the situationsituació with fuelcombustible consumptionconsum?
com està el consum de benzina?
02:19
So all of this is takingpresa datadades
Tot això es tracta d'agafar dades
02:23
and turningtornejat it into knowledgeconeixement that we can actactuar upondamunt.
i convertir-les en coneixement que ens permeti actuar.
02:26
Okay, so let's have a look at a little bitpoc of datadades.
Ok, fer una ullada a unes dades.
02:29
Let's pickcollir a bitpoc of datadades from
Agafem dades d'un
02:32
anotherun altre three-month-oldtres mesos d'edat patientpacient.
altre pacient de 3 mesos d'edat.
02:34
This is a childnen, and what you're seeingveient here is realreal datadades,
Aquest és un nen i el que veieu aquí són dades reals,
02:37
and on the farlluny right-handmà dreta sidecostat,
i a la part de dalt a la dreta,
02:41
where everything startscomença gettingaconseguint a little bitpoc catastrophiccatastròfic,
on tot sembla ser una mica catastròfic,
02:43
that is the patientpacient going into cardiaccardíac arrestaturar.
això significa que el pacient tindrà una aturada cardíaca.
02:46
It was deemedes considera to be an unpredictableimprevisible eventesdeveniment.
Estava destinat a ser un esdeveniment impredectible.
02:49
This was a heartcor attackatac that no one could see comingarribant.
Era un atac de cor que ningú podia veure venir.
02:53
But when we look at the informationinformació there,
Però quan mirem la informació que hi ha,
02:56
we can see that things are startingcomençant to becomeconvertir-se en
podem veure que la cosa comença
02:59
a little fuzzyborrós about fivecinc minutesminuts or so before the cardiaccardíac arrestaturar.
a estar malament uns 5 minuts abans de l'aturada cardíaca.
03:01
We can see smallpetit changescanvis
Podem veure canvis petits
03:05
in things like the heartcor ratetaxa movingen moviment.
en coses com el batec del cor.
03:07
These were all undetecteddesapercebut by normalnormal thresholdsllindars
Aquestes variacions no eren detectades per llindars normals
03:10
whichquin would be appliedaplicat to datadades.
aplicats a les dades.
03:12
So the questionpregunta is, why couldn'tno podia we see it?
La qüestió és, perquè no podíem veure-ho?
03:15
Was this a predictableprevisible eventesdeveniment?
Era un esdeveniment previsible?
03:18
Can we look more at the patternspatrons in the datadades
Podem fixar-nos en els patrons de les dades
03:20
to be ablecapaç to do things better?
per poder fer millor les coses?
03:23
So this is a childnen,
Aquest és un nen,
03:27
about the samemateix ageedat as the racingcarreres carcotxe on stageetapa,
aproximadament de la mateixa edat que el cotxe de l'escenari,
03:29
threetres monthsmesos oldvell.
3 mesos d'edat.
03:33
It's a patientpacient with a heartcor problemproblema.
És un pacient amb un problema al cor.
03:34
Now, when you look at some of the datadades on the screenpantalla abovea dalt,
Ara, si us fixeu amb les dades de la pantalla de sobre,
03:37
things like heartcor ratetaxa, pulsepols, oxygenoxigen, respirationrespiració ratestarifes,
paràmetres com el ritme cardíac, pols, oxigen, ritme de respiració,
03:40
they're all unusualinusual for a normalnormal childnen,
tots són anormals per un nen normal,
03:45
but they're quitebastant normalnormal for the childnen there,
però són normals per aquest nen,
03:48
and so one of the challengesdesafiaments you have in healthsalut carecura is,
i un dels desafiaments que tens en sanitat és,
03:51
how can I look at the patientpacient in frontfront of me,
com ho puc fer perquè el pacient que tinc davant meu
03:55
have something whichquin is specificespecífic for her,
tingui un tractament específic,
03:58
and be ablecapaç to detectdetectar when things startcomençar to changecanviar,
i poder detectar quan les coses comencen a canviar,
04:01
when things startcomençar to deterioratees deterioren?
quan les coses es comencen a deteriorar?
04:04
Because like a racingcarreres carcotxe, any patientpacient,
Perquè com un cotxe de carreres, qualsevol pacient,
04:06
when things startcomençar to go baddolent, you have a shortcurt time
quan les coses van malament, tens molt poc temps
04:09
to make a differencediferència.
per reaccionar.
04:12
So what we did is we tookva prendre a datadades systemsistema
El que vam fer és agafar el sistema informàtic
04:14
whichquin we runcorrer everycada two weekssetmanes of the yearcurs in FormulaFórmula 1
que utilitzem cada 2 setmanes de l'any a la Formula 1
04:17
and we installedinstal·lat it on the hospitalhospital computersordinadors
i el vam instal·lar als ordinadors de l'hospital
04:20
at BirminghamBirmingham Children'sInfantil HospitalHospital.
de l'Hospital de Nens de Birmingham.
04:23
We streamedfluït datadades from the bedsidecapçalera instrumentsinstruments
Vam enviar dades dels instruments mèdics
04:25
in theirels seus pediatricpediàtrica intensiveintensiu carecura
de la unitat de cures intensives pediàtriques
04:27
so that we could bothtots dos look at the datadades in realreal time
perquè poguéssim veure les dades en temps real
04:30
and, more importantlyimportant, to storebotiga the datadades
i, més important, per emmagatzemar les dades
04:33
so that we could startcomençar to learnaprendre from it.
perquè poguéssim aprendre d'elles.
04:36
And then, we appliedaplicat an applicationaplicació on topsuperior
I aleshores vam fer córrer un programa
04:39
whichquin would allowpermetre'l us to teasepresa de pèl out the patternspatrons in the datadades
que ens permetria detectar els patrons en les dades
04:44
in realreal time so we could see what was happeningpassant,
en temps real perquè puguéssim veure què estava passant,
04:47
so we could determinedeterminar when things startedva començar to changecanviar.
i així poder determinar quan les coses començaven a canviar.
04:50
Now, in motormotor racingcarreres, we're all a little bitpoc ambitiousambiciós,
Tornant a les carreres, nosaltres som molt ambiciosos,
04:54
audaciousaudaç, a little bitpoc arrogantarrogants sometimesde vegades,
audaços, una mica arrogants de vegades,
04:58
so we decidedva decidir we would alsotambé look at the childrennens
pel que vam decidir que miraríem al nen
05:00
as they were beingser transportedtransportats to intensiveintensiu carecura.
quan el transportaven a cures intensives.
05:04
Why should we wait untilfins a they arrivedva arribar in the hospitalhospital
Perquè havíem d'esperar fins que arribessin a l'hospital
05:06
before we startedva començar to look?
per començar a observar?
05:09
And so we installedinstal·lat a real-timetemps real linkenllaç
Vam instal·lar un enllaç en temps real
05:11
betweenentre the ambulanceambulància and the hospitalhospital,
entre l'ambulància i l'hospital
05:14
just usingutilitzant normalnormal 3G telephonytelefonia to sendenviar that datadades
utilitzant telefonia 3G per enviar les dades
05:16
so that the ambulanceambulància becamees va convertir an extraextra bedllit
de manera que l'ambulància va esdevenir un llit extra
05:20
in intensiveintensiu carecura.
a cures intensives.
05:23
And then we startedva començar looking at the datadades.
I aleshores vam començar a mirar les dades.
05:26
So the wigglyondulant lineslínies at the topsuperior, all the colorscolors,
Les línies ondulades a munt de tot, tots els colors,
05:30
this is the normalnormal sortordenar of datadades you would see on a monitormonitor --
és el tipus de dades normals que veus a un monitor --
05:32
heartcor ratetaxa, pulsepols, oxygenoxigen withindins the bloodsang,
ritme cardíac, pols, oxigen a la sang
05:36
and respirationrespiració.
i respiració.
05:39
The lineslínies on the bottomfons, the blueblau and the redvermell,
Les línies al final, la blava i la vermella,
05:42
these are the interestinginteressant onesuns.
aquestes són les interessants.
05:45
The redvermell linelínia is showingmostrant an automatedautomatitzat versionversió
La línia vermella mostra una versió automatitzada
05:46
of the earlyaviat warningadvertència scorepuntuació
de la detecció automàtica
05:49
that BirminghamBirmingham Children'sInfantil HospitalHospital were alreadyja runningcorrent.
que l'Hospital de Nens de Birmingham estava utilitzant.
05:51
They'dHo farien been runningcorrent that sincedes de llavors 2008,
L'utilitzaven des de 2008
05:53
and alreadyja have stoppeds'ha aturat cardiaccardíac arrestsdetencions
i ja havia evitat aturades cardíaques
05:56
and distressangoixa withindins the hospitalhospital.
i angoixes a l'hospital.
05:58
The blueblau linelínia is an indicationindicació
La línia blava és un indicador de
06:01
of when patternspatrons startcomençar to changecanviar,
quan els patrons comencen a canviar
06:03
and immediatelyimmediatament, before we even startedva començar
i immediatament, abans que comencéssim
06:06
puttingposant in clinicalclínic interpretationinterpretació,
a interpretar clínicament
06:08
we can see that the datadades is speakingparlant to us.
podem veure que les dades ens parlen.
06:10
It's tellingdient us that something is going wrongmal.
Ens està dient que hi ha alguna cosa malament.
06:13
The plotparcel · la with the redvermell and the greenverd blobsblobs,
El gràfic amb les trames vermelles i verdes,
06:16
this is plottingrepresentació gràfica differentdiferent componentscomponents
està comparant diferents components
06:20
of the datadades againsten contra eachcadascun other.
de les dades entre elles.
06:23
The greenverd is us learningaprenentatge what is normalnormal for that childnen.
La verda ens indica el que és normal per a un nen.
06:25
We call it the cloudnúvol of normalitynormalitat.
Ho anomenem el núvol de la normalitat.
06:29
And when things startcomençar to changecanviar,
I quan les coses comencen a canviar,
06:32
when conditionscondicions startcomençar to deterioratees deterioren,
quan les condicions comencen a deteriorar-se,
06:34
we movemoure's into the redvermell linelínia.
ens movem a la línia vermella.
06:37
There's no rocketcoet scienceciència here.
No hi ha ciència complicada.
06:39
It is displayingmostrant datadades that existsexisteix alreadyja in a differentdiferent way,
Està mostrant dades que ja existeixen d'una manera diferent,
06:41
to amplifyamplificar it, to provideproporcionar cuessenyals to the doctorsmetges,
per amplificar-la, per proveir indicacions als metges,
06:45
to the nursesinfermeres, so they can see what's happeningpassant.
a les infermeres, de manera que puguin veure què està passant.
06:48
In the samemateix way that a good racingcarreres driverconductor
De la mateixa manera que un bon conductor
06:51
relieses basa on cuessenyals to decidedecideixi when to applyaplicar the brakesfrens,
confia en els indicadors per saber quan ha de frenar,
06:54
when to turngirar into a cornercantonada,
quan ha de girar,
06:58
we need to help our physiciansmetges and our nursesinfermeres
necessitem ajudar als nostres metges i infermeres
06:59
to see when things are startingcomençant to go wrongmal.
a veure quan les coses comencen a anar malament.
07:02
So we have a very ambitiousambiciós programprograma.
Tenim un programa molt ambiciós.
07:06
We think that the racecarrera is on to do something differentlyde manera diferent.
Pensem que la carrera està en fer coses de manera diferent.
07:09
We are thinkingpensant biggran. It's the right thing to do.
Pensem en gran. És el correcte.
07:14
We have an approachenfocament whichquin, if it's successfulreeixit,
Tenim una aproximació que si té èxit
07:17
there's no reasonraó why it should stayquedar-se withindins a hospitalhospital.
no té raó perquè continuï dintre d'un hospital.
07:20
It can go beyondmés enllà the wallsparets.
Pot anar fora del mateix.
07:22
With wirelesssense fils connectivityconnectivitat these daysdies,
Amb connectivitat sense fils, actualment
07:24
there is no reasonraó why patientspacients, doctorsmetges and nursesinfermeres
no hi ha raó perquè els pacients, metges i infermeres
07:26
always have to be in the samemateix placelloc
sempre estiguin al mateix lloc
07:30
at the samemateix time.
al mateix moment.
07:32
And meanwhilementrestant, we'll take our little three-month-oldtres mesos d'edat babybebè,
Mentrestant, continuarem cuidant del nostre bebè de 3 mesos,
07:34
keep takingpresa it to the trackseguiment, keepingmanteniment it safesegur,
mantenir-lo al camí, mantenir-lo segur,
07:38
and makingelaboració it fastermés ràpid and better.
i fent-lo més ràpid i millor.
07:42
Thank you very much.
Moltes gràcies.
07:44
(ApplauseAplaudiments)
(Aplaudiments)
07:45
Translated by Xavier Puig-Farré
Reviewed by Alina Demchenko

▲Back to top

About the speaker:

Peter van Manen - Electronic systems expert
Peter van Manen is the Managing Director of McLaren Electronics, which provides data systems to major motorsports series.

Why you should listen

To say that Peter van Manen has a high-speed job would be an understatement. As Managing Director of McLaren Electronics, which provides electronics and data collection software to motorsports events, he and his team work in real time during a race to improve cars on about 500 different parameters. That's about 750 million data points in two hours.

But recently van Manen and his team have been wondering: Why can't the extremely precise and subtle data-collection and analysis systems used in motorsports be applied elsewhere, for the benefit of all? They have applied their systems to ICU units at Birmingham Children's Hospital with real-time analysis that allows them to proactively prevent cardiac arrests. The unit has seen a 25 percent decrease in life-threatening events. And it's just the beginning.

More profile about the speaker
Peter van Manen | Speaker | TED.com