English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxNijmegen

Peter van Manen: Better baby care -- thanks to Formula 1

Peter van Manen: Hur kan Formel 1-racing hjälpa ... bebisar?

Filmed
Views 803,465

Under ett Formel 1-lopp skickar en bil hundratals miljoner datapunkter till sitt garage för realtidsanalys och återkoppling. Så varför inte använda detta detaljerade och noggranna datasystem någon annanstans, som ... på barnsjukhus? Peter van Manen berättar mer.

- Electronic systems expert
Peter van Manen is the Managing Director of McLaren Electronics, which provides data systems to major motorsports series. Full bio

MotorMotor racingtävlings is a funnyrolig oldgammal businessföretag.
Motorsport är ett rolig gammalt yrke.
00:12
We make a newny carbil everyvarje yearår,
Vi skapar en ny bil varje år
00:14
and then we spendspendera the restresten of the seasonsäsong
och sen tillbringar vi resten av säsongen
00:16
tryingpåfrestande to understandförstå what it is we'vevi har builtbyggd
med att försöka förstå vad vi har byggt
00:19
to make it better, to make it fastersnabbare.
för att göra den bättre, för att göra den snabbare.
00:21
And then the nextNästa yearår, we startStart again.
Och nästa år börjar vi om igen.
00:25
Now, the carbil you see in frontfrämre of you is quiteganska complicatedkomplicerad.
Bilen du ser framför dig är ganska komplicerad
00:28
The chassischassi is madegjord up of about 11,000 componentskomponenter,
Chassit består av runt 11 000 komponenter,
00:32
the enginemotor anotherannan 6,000,
motorn av ytterligare 6 000,
00:36
the electronicselektronik about eightåtta and a halfhalv thousandtusen.
elektroniken av runt åtta och ett halvt tusen.
00:38
So there's about 25,000 things there that can go wrongfel.
Så det finns runt 25 000 saker som kan gå fel.
00:41
So motormotor- racingtävlings is very much about attentionuppmärksamhet to detaildetalj.
Motorsport handlar mycket om att vara uppmärksam på detaljer.
00:46
The other thing about FormulaFormel 1 in particularsärskild
Den andra saken med Formel 1 i synnerhet
00:51
is we're always changingskiftande the carbil.
är att vi ständigt ändrar bilen.
00:54
We're always tryingpåfrestande to make it fastersnabbare.
Vi försöker alltid få den att gå snabbare.
00:56
So everyvarje two weeksveckor, we will be makingtillverkning
Så varannan vecka kommer vi att göra
00:58
about 5,000 newny componentskomponenter to fitpassa to the carbil.
runt 5 000 nya komponenter att montera på bilen.
01:01
FiveFem to 10 percentprocent of the racelopp carbil
Fem till 10 procent av racerbilen
01:05
will be differentannorlunda everyvarje two weeksveckor of the yearår.
kommer vara annorlunda varannan vecka hela året.
01:08
So how do we do that?
Så hur bär vi oss åt?
01:11
Well, we startStart our life with the racingtävlings carbil.
Ja, vi startar vårt liv med racerbilen.
01:14
We have a lot of sensorssensorer on the carbil to measuremäta things.
Vi har många sensorer på bilen för att mäta saker.
01:17
On the racelopp carbil in frontfrämre of you here
På racerbilen här framför er
01:21
there are about 120 sensorssensorer when it goesgår into a racelopp.
finns det runt 120 sensorer när den kör ett lopp.
01:23
It's measuringmätning all sortssorterar of things around the carbil.
De mäter alla möjliga saker runt bilen
01:26
That datadata is loggedinloggad. We're loggingskogsavverkning about
Datan registreras. Vi registrerar ungefär
01:30
500 differentannorlunda parametersparametrar withininom the datadata systemssystem,
500 olika parametrar inom datasystemet,
01:32
about 13,000 healthhälsa parametersparametrar and eventsevenemang
runt 13 000 hälsoparametrar och händelser
01:36
to say when things are not workingarbetssätt the way they should do,
som skall tala om när saker inte fungerar som de ska,
01:39
and we're sendingsändning that datadata back to the garagegarage
och vi skickar tillbaka den datan till garaget
01:44
usinganvänder sig av telemetrytelemetri at a rateBetygsätta of two to fourfyra megabitsmegabit perper secondandra.
med hjälp av telemetri med en hastighet på två till fyra megabit per sekund.
01:47
So duringunder a two-hourtvå timmar racelopp, eachvarje carbil will be sendingsändning
Så under ett 2-timmarslopp skickar varje bil
01:52
750 millionmiljon numberstal.
750 miljoner tal.
01:55
That's twicedubbelt as manymånga numberstal as wordsord that eachvarje of us
Det är dubbelt så många tal som antalet ord som var och en av oss
01:57
speakstalar in a lifetimelivstid.
yttrar under en livstid.
02:00
It's a hugeenorm amountmängd of datadata.
Det är enormt mycket data.
02:02
But it's not enoughtillräckligt just to have datadata and measuremäta it.
Men det räcker inte att bara ha data och mäta det.
02:05
You need to be ablestånd to do something with it.
Du måste kunna göra någonting med det.
02:07
So we'vevi har spentbringade a lot of time and effortansträngning
Så vi har lagt mycket tid och kraft
02:09
in turningvändning the datadata into storiesberättelser
på att omvandla data till berättelser
02:12
to be ablestånd to tell, what's the statestat of the enginemotor,
för att kunna berätta vilket tillstånd motorn är i,
02:14
how are the tiresdäck degradingförnedrande,
hur däcken slits,
02:17
what's the situationsituation with fuelbränsle consumptionkonsumtion?
hur är läget med bränsleförbrukningen?
02:19
So all of this is takingtar datadata
Allt det här tar data
02:23
and turningvändning it into knowledgekunskap that we can actspela teater upon.
och vänder den till kunskap som vi kan agera utifrån.
02:26
Okay, so let's have a look at a little bitbit of datadata.
Okej, låt oss ta en titt på lite data.
02:29
Let's pickplocka a bitbit of datadata from
Låt oss plocka lite data från
02:32
anotherannan three-month-oldtre-månad-gammal patientpatient.
en annan tre månader gammal patient.
02:34
This is a childbarn, and what you're seeingseende here is realverklig datadata,
Detta är ett barn och vad du ser här är verklig data,
02:37
and on the farlångt right-handhöger hand sidesida,
och längst bort på höger sida,
02:41
where everything startsbörjar getting a little bitbit catastrophickatastrofal,
där allt börjar bli lite katastrofalt,
02:43
that is the patientpatient going into cardiachjärt- arrestarrestera.
syns att patienten får hjärtstillestånd.
02:46
It was deemedanses to be an unpredictableoförutsägbar eventhändelse.
Det ansågs vara en oförutsägbar händelse.
02:49
This was a hearthjärta attackge sig på that no one could see comingkommande.
Detta var en hjärtattack som ingen kunde förutse.
02:53
But when we look at the informationinformation there,
Men när vi tittar på informationen här,
02:56
we can see that things are startingstartande to becomebli
kan vi se att saker och ting börjar bli
02:59
a little fuzzysuddig about fivefem minutesminuter or so before the cardiachjärt- arrestarrestera.
lite otydliga omkring fem minuter innan hjärtstilleståndet.
03:01
We can see smallsmå changesförändringar
Vi kan se små förändringar
03:05
in things like the hearthjärta rateBetygsätta movingrör på sig.
i saker som att hjärtfrekvensen rubbas.
03:07
These were all undetectedoupptäckt by normalvanligt thresholdströsklar
Dessa var alla oupptäckta med de normala tröskelvärden
03:10
whichsom would be appliedapplicerad to datadata.
som skulle tillämpas på data.
03:12
So the questionfråga is, why couldn'tkunde inte we see it?
Så frågan är, varför kunde vi inte se det?
03:15
Was this a predictableförutsägbar eventhändelse?
Var detta en förutsägbar händelse?
03:18
Can we look more at the patternsmönster in the datadata
Kan vi titta mer på mönster i datan
03:20
to be ablestånd to do things better?
för att kunna göra saker bättre?
03:23
So this is a childbarn,
Detta är ett barn,
03:27
about the samesamma ageålder as the racingtävlings carbil on stageskede,
ungefär lika gammalt som racerbilen på scenen,
03:29
threetre monthsmånader oldgammal.
tre månader gammal.
03:33
It's a patientpatient with a hearthjärta problemproblem.
Det är en patient med hjärtproblem.
03:34
Now, when you look at some of the datadata on the screenskärm aboveovan,
När man tittar på en del data på skärmen ovan,
03:37
things like hearthjärta rateBetygsätta, pulsepuls, oxygensyre, respirationandning ratespriser,
saker som hjärtfrekvens, puls, syre, andningsfrekvens,
03:40
they're all unusualovanlig for a normalvanligt childbarn,
är de alla ovanliga för ett normalt barn,
03:45
but they're quiteganska normalvanligt for the childbarn there,
men de är helt normala för barnet där,
03:48
and so one of the challengesutmaningar you have in healthhälsa carevård is,
så en av utmaningarna man har inom sjukvården är,
03:51
how can I look at the patientpatient in frontfrämre of me,
hur kan jag se på patienten framför mig,
03:55
have something whichsom is specificspecifik for her,
ta något som är specifikt för henne,
03:58
and be ablestånd to detectupptäcka, detektera when things startStart to changeByta,
och kunna upptäcka när saker och ting börjar ändras,
04:01
when things startStart to deteriorateförsämras?
när saker börjar försämras?
04:04
Because like a racingtävlings carbil, any patientpatient,
För liksom en racerbil, en patient,
04:06
when things startStart to go baddålig, you have a shortkort time
när saker och ting börjar gå dåligt har du lite tid
04:09
to make a differenceskillnad.
för att göra skillnad.
04:12
So what we did is we tooktog a datadata systemsystemet
Så det vi gjorde var att vi tog ett datasystem
04:14
whichsom we runspringa everyvarje two weeksveckor of the yearår in FormulaFormel 1
som vi kör varannan vecka året runt i Formel 1
04:17
and we installedinstallerat it on the hospitalsjukhus computersdatorer
och installerade det på sjukhusdatorerna
04:20
at BirminghamBirmingham Children'sBarnens HospitalSjukhus.
på Birminghams barnsjukhus.
04:23
We streamedströmmas datadata from the bedsidesängbord instrumentsinstrument
Vi strömmade data från instrumenten
04:25
in theirderas pediatricPediatric intensiveintensiv carevård
på deras pediatriska intensivvårdsavdelning
04:27
so that we could bothbåde look at the datadata in realverklig time
så att vi både kunde se datan i realtid
04:30
and, more importantlyviktigt, to storeLagra the datadata
och, ännu viktigare, lagra datan
04:33
so that we could startStart to learnlära sig from it.
så att vi kunde börja lära oss av den.
04:36
And then, we appliedapplicerad an applicationAnsökan on toptopp
Och sedan tillämpade vi en applikation ovanpå
04:39
whichsom would allowtillåta us to teaseretas out the patternsmönster in the datadata
vilket skulle göra det möjligt för oss att reda ut mönstren i datan
04:44
in realverklig time so we could see what was happeninghappening,
i realtid så att vi kunde se vad som hände,
04:47
so we could determinebestämma when things startedsatte igång to changeByta.
så vi kunde avgöra när saker och ting började förändras.
04:50
Now, in motormotor- racingtävlings, we're all a little bitbit ambitiousambitiösa,
I motorsport, är vi alla lite ambitiösa,
04:54
audaciousaudacious, a little bitbit arrogantarrogant sometimesibland,
djärva, lite arroganta ibland,
04:58
so we decidedbestämt we would alsoockså look at the childrenbarn
så vi bestämde att vi också skulle titta på barnen
05:00
as they were beingvarelse transportedtransporteras to intensiveintensiv carevård.
medan de transporterades till intensivvårdsavdelningen.
05:04
Why should we wait untilfram tills they arrivedanlänt in the hospitalsjukhus
Varför skulle vi vänta tills de kom till sjukhuset
05:06
before we startedsatte igång to look?
innan vi började titta?
05:09
And so we installedinstallerat a real-timerealtid linklänk
Så vi installerade ett realtidslänk
05:11
betweenmellan the ambulanceambulans and the hospitalsjukhus,
mellan ambulansen och sjukhuset,
05:14
just usinganvänder sig av normalvanligt 3G telephonytelefoni to sendskicka that datadata
och använde vanlig 3G-telefoni för att skicka dessa data
05:16
so that the ambulanceambulans becameblev an extraextra bedsäng
så att ambulansen blev en extra säng
05:20
in intensiveintensiv carevård.
på intensivvårdsavdelningen.
05:23
And then we startedsatte igång looking at the datadata.
Och sedan började vi titta på datan.
05:26
So the wigglyslingrande linesrader at the toptopp, all the colorsfärger,
De slingrande linjerna upptill, alla färger,
05:30
this is the normalvanligt sortsortera of datadata you would see on a monitorövervaka --
detta är den normala sorts data du skulle se på en skärm
05:32
hearthjärta rateBetygsätta, pulsepuls, oxygensyre withininom the bloodblod,
hjärtfrekvens, puls, syre i blodet,
05:36
and respirationandning.
och andning.
05:39
The linesrader on the bottombotten, the blueblå and the redröd,
Linjerna längst ner, den blå och den röda,
05:42
these are the interestingintressant onesettor.
är de intressanta.
05:45
The redröd linelinje is showingsom visar an automatedautomatiserad versionversion
Den röda linjen visar en automatiserad version
05:46
of the earlytidigt warningvarning scoregöra
av en tidig varningsvärdering
05:49
that BirminghamBirmingham Children'sBarnens HospitalSjukhus were alreadyredan runninglöpning.
som Birminghams barnsjukhus redan använde.
05:51
They'dDe skulle been runninglöpning that sincesedan 2008,
Den har varit igång sedan 2008,
05:53
and alreadyredan have stoppedstoppad cardiachjärt- arrestsgripanden
och har redan förhindrat hjärtstillestånd
05:56
and distressångest withininom the hospitalsjukhus.
och nödlägen inom sjukhuset.
05:58
The blueblå linelinje is an indicationindikation
Den blå linjen är en indikator
06:01
of when patternsmönster startStart to changeByta,
på när ett mönster börjar förändras
06:03
and immediatelyomedelbart, before we even startedsatte igång
och omedelbart, innan vi ens började
06:06
puttingsätta in clinicalklinisk interpretationtolkning,
sätta in klinisk tolkning,
06:08
we can see that the datadata is speakingtala to us.
kan vi se att datan talar till oss.
06:10
It's tellingtalande us that something is going wrongfel.
Den säger att någonting är fel.
06:13
The plotkomplott with the redröd and the greengrön blobsblobbar,
Diagrammet med de röda och gröna dropparna,
06:16
this is plottingplottning differentannorlunda componentskomponenter
markerar olika komponenter
06:20
of the datadata againstmot eachvarje other.
av datan mot varandra.
06:23
The greengrön is us learninginlärning what is normalvanligt for that childbarn.
De gröna är vi som lär oss vad som är normalt för barnet
06:25
We call it the cloudmoln of normalitynormalitet.
Vi kallar det för normalitetsmolnet.
06:29
And when things startStart to changeByta,
Och när saker och ting börjar förändras,
06:32
when conditionsbetingelser startStart to deteriorateförsämras,
när förhållandena börjar försämras
06:34
we moveflytta into the redröd linelinje.
flyttar vi till den röda linjen.
06:37
There's no rocketraket sciencevetenskap here.
Det är ingen raketforskning här.
06:39
It is displayingvisning datadata that existsexisterar alreadyredan in a differentannorlunda way,
Den visar redan befintlig data på ett annat sätt,
06:41
to amplifyförstärka it, to provideförse cuesstack-ikoner to the doctorsdoktorer,
för att förstärka det, för att ge ledtrådar till läkarna,
06:45
to the nursessjuksköterskor, so they can see what's happeninghappening.
till sjuksköterskorna, så att de kan se vad som händer.
06:48
In the samesamma way that a good racingtävlings driverförare
På samma sätt som en bra racerförare
06:51
reliesförlitar sig on cuesstack-ikoner to decidebesluta when to applytillämpa the brakesbromsar,
litar till ledtrådar för att bestämma när man ska bromsa,
06:54
when to turnsväng into a cornerhörn,
när man svänger in i en kurva,
06:58
we need to help our physiciansphysicians and our nursessjuksköterskor
måste vi hjälpa våra läkare och sjuksköterskor
06:59
to see when things are startingstartande to go wrongfel.
att se när saker och ting börjar gå fel.
07:02
So we have a very ambitiousambitiösa programprogram.
Så vi har ett väldigt ambitiöst program.
07:06
We think that the racelopp is on to do something differentlyannorlunda.
Vi tror att loppet har startat för att göra något annorlunda.
07:09
We are thinkingtänkande bigstor. It's the right thing to do.
Vi tänker stort. Det är rätt sak att göra.
07:14
We have an approachnärma sig whichsom, if it's successfulframgångsrik,
Vi har en strategi som, om den är framgångsrik,
07:17
there's no reasonanledning why it should staystanna kvar withininom a hospitalsjukhus.
det inte finns någon anledning till att hålla inom ett sjukhus.
07:20
It can go beyondbortom the wallsväggar.
Den kan nå utanför husets väggar.
07:22
With wirelesstrådlös connectivityanslutning these daysdagar,
Med trådlös uppkoppling finns det i dessa dagar
07:24
there is no reasonanledning why patientspatienter, doctorsdoktorer and nursessjuksköterskor
ingen anledning till att patienter, läkare och sjuksköterskor
07:26
always have to be in the samesamma placeplats
alltid måste vara på samma plats
07:30
at the samesamma time.
på samma gång.
07:32
And meanwhileunder tiden, we'llväl take our little three-month-oldtre-månad-gammal babybebis,
Och under tiden, tar vi vår lilla tremånaders baby,
07:34
keep takingtar it to the trackspåra, keepingförvaring it safesäker,
fortsätter att ta den till banan, hålla den säker,
07:38
and makingtillverkning it fastersnabbare and better.
och göra den snabbare och bättre.
07:42
Thank you very much.
Tack så mycket.
07:44
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
07:45
Translated by Mattias Scherer
Reviewed by Agneta Fritz

▲Back to top

About the speaker:

Peter van Manen - Electronic systems expert
Peter van Manen is the Managing Director of McLaren Electronics, which provides data systems to major motorsports series.

Why you should listen

To say that Peter van Manen has a high-speed job would be an understatement. As Managing Director of McLaren Electronics, which provides electronics and data collection software to motorsports events, he and his team work in real time during a race to improve cars on about 500 different parameters. That's about 750 million data points in two hours.

But recently van Manen and his team have been wondering: Why can't the extremely precise and subtle data-collection and analysis systems used in motorsports be applied elsewhere, for the benefit of all? They have applied their systems to ICU units at Birmingham Children's Hospital with real-time analysis that allows them to proactively prevent cardiac arrests. The unit has seen a 25 percent decrease in life-threatening events. And it's just the beginning.

More profile about the speaker
Peter van Manen | Speaker | TED.com