ABOUT THE SPEAKER
Lisa Genova - Neuroscientist, novelist
Through her fiction, Lisa Genova beckons us into the lives of people with neurological disease, making their worlds real and relatable.

Why you should listen

Lisa Genova wields her ability to tell a story and her knowledge of the human brain to talk about medical conditions like Alzheimer’s in warmly human terms. Her writing, often focusing on those who are misunderstood, explores the lives of people living with neurological diseases and disorders. A bestselling author, her work has been transformed into an Oscar-winning film, Still Alice, but the real triumph is Genova’s ability to help us empathize with a person’s journey we otherwise couldn’t even begin to understand.

Her newest book, Inside the O’Briens, is about Huntington’s disease.

More profile about the speaker
Lisa Genova | Speaker | TED.com
TED2017

Lisa Genova: What you can do to prevent Alzheimer's

Lisa Genova: Que se pode facer para previr o alzhéimer

Filmed:
4,830,426 views

O alzhéimer non ten por que ser o destino do seu cerebro, afirma Lisa Genova, neurocientífica e autora do libro "Still Alice". Lisa comparte as últimas investigacións científicas sobre a doenza, así coma estudos prometedores sobre o que cadaquén pode facer para crear resistencia cerebral ante o alzhéimer.
- Neuroscientist, novelist
Through her fiction, Lisa Genova beckons us into the lives of people with neurological disease, making their worlds real and relatable. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
How many people here would like to live
to be at least 80 years old?
0
1117
4414
A canta xente de aquí lle gustaría vivir
ata ter polo menos 80 anos?
00:18
Yeah.
1
6072
1475
Si.
00:19
I think we all have
this hopeful expectation
2
7571
2795
Penso que todos temos esta esperanza
00:22
of living into old age.
3
10390
1960
de vivir ata a vellez.
00:24
Let's project out into the future,
4
12828
2086
Imos proxectarnos no futuro,
00:26
to your future "you's,"
5
14938
1560
nos "vostedes" futuros,
00:28
and let's imagine that we're all 85.
6
16522
2853
e imos imaxinar que todos temos 85 anos.
00:31
Now, everyone look at two people.
7
19894
2018
Agora mírense uns aos outros.
00:35
One of you probably has
Alzheimer's disease.
8
23151
3532
Un de vostedes
probablemente terá alzhéimer.
00:39
(Laughter)
9
27365
3424
(Risos)
00:42
Alright, alright.
10
30813
1594
Vale, vale.
00:44
And maybe you're thinking,
"Well, it won't be me."
11
32954
3817
E se cadra están a pensar:
"Ben, non serei eu".
00:49
Then, OK. You are a caregiver.
12
37350
3385
Entón é vostede un coidador.
00:53
So --
13
41388
1164
Así que...
00:54
(Laughter)
14
42576
2872
(Risos)
00:57
so in some way,
15
45472
1357
dalgún xeito,
00:58
this terrifying disease
is likely to affect us all.
16
46853
3644
esta terrible doenza
é probable que nos afecte a todos.
01:02
Part of the fear around Alzheimer's
stems from the sense
17
50933
3014
Parte do medo que rodea o alzhéimer
provén da idea
01:05
that there's nothing we can do about it.
18
53971
2414
de que non hai nada que poidamos facer.
01:08
Despite decades of research, we still
have no disease-modifying treatment
19
56409
5125
Malia décadas de investigación, aínda
non temos tratamento contra esta doenza
01:13
and no cure.
20
61558
1307
nin curación.
01:15
So if we're lucky enough
to live long enough,
21
63321
2469
Se temos sorte dabondo
para vivirmos moitos anos,
01:17
Alzheimer's appears to be
our brain's destiny.
22
65814
3108
parece que o alzhéimer
será o destino do noso cerebro.
01:21
But maybe it doesn't have to be.
23
69369
1880
Mais se cadra non ten por que ser.
01:23
What if I told you we could
change these statistics,
24
71585
3365
E se lles digo que podemos
mudar as estatísticas,
01:26
literally change our brain's destiny,
25
74974
2690
literalmente mudar o destino
do noso cerebro,
01:29
without relying on a cure
or advancements in medicine?
26
77688
3529
sen depender dunha curación
ou dos avances da medicina?
01:33
Let's begin by looking at
what we currently understand
27
81983
2525
Comecemos por revisar
o que se sabe actualmente
01:36
about the neuroscience of Alzheimer's.
28
84532
2357
sobre a neurociencia do alzhéimer.
01:39
Here's a picture
of two neurons connecting.
29
87730
3009
Aquí teñen un debuxo
de dúas neuronas conectadas.
01:42
The point of connection,
this space circled in red,
30
90763
3357
O punto de conexión,
este espazo cun círculo vermello,
01:46
is called the synapse.
31
94144
1639
chámase sinapse.
01:47
The synapse is where
neurotransmitters are released.
32
95807
3192
A sinapse é onde se liberan
os neurotransmisores.
01:51
This is where signals are transmitted,
where communication happens.
33
99023
4268
Aquí é onde se transmiten os sinais,
onde se produce a comunicación.
01:55
This is where we think,
feel, see, hear, desire ...
34
103315
5106
Aquí é onde pensamos,
sentimos, vemos, oímos, desexamos...
02:00
and remember.
35
108445
1649
e lembramos.
02:02
And the synapse
is where Alzheimer's happens.
36
110118
2898
E na sinapse
é onde se produce o alzhéimer.
02:05
Let's zoom in on the synapse
37
113040
1962
Imos ampliar a sinapse
02:07
and look at a cartoon representation
of what's going on.
38
115026
3087
e mirar unha representación con debuxos
do que acontece.
02:10
During the business
of communicating information,
39
118799
2287
Durante o proceso
de comunicación da información,
02:13
in addition to releasing neurotransmitters
like glutamate into the synapse,
40
121110
3998
ademais de liberar neurotransmisores
coma o glutamato na sinapse,
02:17
neurons also release a small peptide
called amyloid beta.
41
125132
4461
as neuronas tamén liberan
un pequeno péptido chamado amiloide beta.
Normalmente o amiloide beta elimínase
metabolizado polas microglías,
02:22
Normally, amyloid beta is cleared away
metabolized by microglia,
42
130617
4984
02:27
the janitor cells of our brains.
43
135625
2153
as células conserxe do noso cerebro.
02:30
While the molecular causes
of Alzheimer's are still debated,
44
138405
3859
Mentres que aínda están en debate
as causas moleculares do alzhéimer,
02:34
most neuroscientists believe
that the disease begins
45
142288
3254
a maioría dos neurocientíficos cre
que a doenza comeza
02:37
when amyloid beta begins to accumulate.
46
145566
2830
cando os amiloides beta empezan
a se acumularen.
02:40
Too much is released,
or not enough is cleared away,
47
148967
2749
Libéranse demasiados
ou non se eliminan os suficientes,
02:43
and the synapse begins
to pile up with amyloid beta.
48
151740
3334
e a sinapse comeza
a acumular amiloides beta.
02:47
And when this happens, it binds to itself,
49
155098
2219
Cando acontece isto, únense a si mesmos,
02:49
forming sticky aggregates
called amyloid plaques.
50
157341
3289
formando adherencias
chamadas placas amiloides.
02:53
How many people here
are 40 years old or older?
51
161582
2953
Canta xente de aquí ten 40 anos ou máis?
02:57
You're afraid to admit it now.
52
165184
2520
Teñen medo de recoñecelo agora.
02:59
This initial step into the disease,
53
167728
2226
Este paso inicial da doenza,
03:01
this presence of amyloid
plaques accumulating,
54
169978
3084
esta presenza de placas amiloides
que se acumulan,
03:05
can already be found in your brains.
55
173086
2594
xa se pode atopar nos seus cerebros.
03:08
The only way we could be sure of this
would be through a PET scan,
56
176271
3470
O único xeito de estarmos seguros disto
sería facer un escáner TEP,
03:11
because at this point,
you are blissfully unaware.
57
179765
3816
porque neste momento
vivimos nunha feliz ignorancia.
03:15
You're not showing any impairments
in memory, language, or cognition ...
58
183605
4289
Non amosamos ningunha deterioración
da memoria, linguaxe ou coñecemento...
03:19
yet.
59
187918
1151
aínda.
03:21
We think it takes at least 15 to 20 years
of amyloid plaque accumulation
60
189471
4537
Pensamos que se tarda entre 15 e 20 anos
en acumular placa amiloide
03:26
before it reaches a tipping point,
61
194032
2381
antes de que alcance o punto crítico,
03:28
then triggering a molecular cascade
62
196437
2235
logo desencadea un cadoiro molecular
03:30
that causes the clinical
symptoms of the disease.
63
198696
2667
que provoca os síntomas da doenza.
03:33
Prior to the tipping point,
64
201810
1961
Antes do punto crítico,
03:35
your lapses in memory
might include things like,
65
203795
3584
os lapsos da memoria
poden incluír cousas coma:
03:39
"Why did I come in this room?"
66
207403
2325
"Por que entrei neste cuarto?"
03:41
or "Oh ... what's his name?"
67
209752
2228
ou "Oh... Como se chama?"
03:44
or "Where did I put my keys?"
68
212479
2344
ou "Onde botei as chaves?"
03:47
Now, before you all
start freaking out again,
69
215553
2556
Agora, antes de que todos
se asusten de novo
03:50
because I know half of you did at least
one of those in the last 24 hours --
70
218133
5398
(porque sei que polo menos a metade
tivo algún destes nas últimas 24 horas)
03:55
these are all normal kinds of forgetting.
71
223555
3237
trátase de esquecementos normais.
03:58
In fact, I would argue that these examples
72
226816
2313
De feito, eu sostería que estes exemplos
04:01
might not even involve your memory,
73
229153
1977
poderían non involucrar a súa memoria,
04:03
because you didn't pay attention
to where you put your keys
74
231154
2892
porque non prestou atención
a onde botou as chaves
en primeiro lugar.
04:06
in the first place.
75
234070
1345
04:07
After the tipping point,
76
235439
1678
Tras o punto crítico,
04:09
the glitches in memory,
language and cognition are different.
77
237141
3523
os problemas de memoria,
linguaxe e coñecemento son diferentes.
04:12
Instead of eventually finding
your keys in your coat pocket
78
240688
2900
No canto de atopar as chaves
no peto do abrigo
04:15
or on the table by the door,
79
243612
2002
ou na mesa que está onda a porta,
04:17
you find them in the refrigerator,
80
245638
2714
atópaas no frigorífico,
04:20
or you find them and you think,
81
248376
1966
ou atópaas e pensa:
04:22
"What are these for?"
82
250366
1533
"Isto para que é?"
04:24
So what happens when amyloid plaques
accumulate to this tipping point?
83
252843
5208
Que acontece cando as placas amiloides
se acumulan ata este punto crítico?
04:30
Our microglia janitor cells
become hyper-activated,
84
258075
3319
As nosas células conserxe microglías
tórnanse hiperactivas
04:33
releasing chemicals that cause
inflammation and cellular damage.
85
261418
4134
e liberan substancias químicas que causan
dano celular e inflamación.
04:37
We think they might actually
start clearing away
86
265576
2595
Pensamos que poderían en realidade
comezar a eliminar
04:40
the synapses themselves.
87
268195
1704
a sinapses elas mesmas.
04:42
A crucial neural transport protein
called "tau" becomes hyperphosphorylated
88
270398
4448
Unha proteína neurotransportadora crucial
denominada "tau" vólvese hiperfosforilada
04:46
and twists itself
into something called "tangles,"
89
274870
2584
e retórcese
en vultos denominados "nobelos",
04:49
which choke off the neurons
from the inside.
90
277478
3035
que cortan as neuronas
desde o interior.
04:52
By mid-stage Alzheimer's,
we have massive inflammation and tangles
91
280537
3834
Na fase intermedia do alzhéimer,
temos inflamación masiva e nobelos,
04:56
and all-out war at the synapse
92
284395
1947
unha guerra sen cuartel na sinapse
04:58
and cell death.
93
286366
1253
e morte celular.
05:00
So if you were a scientist
trying to cure this disease,
94
288238
3088
Se vostede fose un científico
que tenta curar esta doenza,
05:03
at what point would you ideally
want to intervene?
95
291350
2997
cal sería o punto ideal
no que desexaría intervir?
05:07
Many scientists are betting big
on the simplest solution:
96
295134
3904
Moitos científicos están apostando alto
pola solución máis simple:
05:11
keep amyloid plaques
from reaching that tipping point,
97
299062
3834
manter as placas amiloides
lonxe de alcanzar o punto crítico,
05:14
which means that drug discovery is largely
focused on developing a compound
98
302920
4028
polo que a investigación farmacéutica
céntrase en desenvolver un composto
05:18
that will prevent, eliminate, or reduce
amyloid plaque accumulation.
99
306972
5348
que evite, elimine ou reduza
a acumulación de placa amiloide.
05:24
So the cure for Alzheimer's will likely be
a preventative medicine.
100
312859
5189
Así que a cura do alzhéimer probablemente
será a medicina preventiva.
05:30
We're going to have to take this pill
before we reach that tipping point,
101
318072
3429
Imos ter que tomar esta pastilla
antes de alcanzar o punto crítico,
05:33
before the cascade is triggered,
102
321525
2252
antes de que se desencadee o cadoiro,
05:35
before we start leaving
our keys in the refrigerator.
103
323801
3028
antes de que empecemos a deixar
as chaves no frigorífico.
05:39
We think this is why, to date,
these kinds of drugs have failed
104
327381
3673
Pensamos que esta é a razón de que,
ata agora, fallasen este tipo de fármacos
05:43
in clinical trials --
105
331078
1237
en ensaios clínicos...
05:44
not because the science wasn't sound,
106
332339
2445
non por non contar cunha ciencia sólida
05:46
but because the people in these trials
were already symptomatic.
107
334808
4134
senón porque as persoas destes ensaios
xa manifestaban síntomas.
05:50
It was too late.
108
338966
1732
Era demasiado tarde.
05:52
Think of amyloid plaques as a lit match.
109
340722
3252
Imaxinen que as placas amiloides
son mistos acendidos.
05:55
At the tipping point, the match
sets fire to the forest.
110
343998
3418
No punto crítico,
o misto incendia o monte.
05:59
Once the forest is ablaze,
111
347884
1950
Cando o monte está a arder,
06:01
it doesn't do any good
to blow out the match.
112
349858
2482
non serve de nada
soprarlle ao misto.
06:04
You have to blow out the match
before the forest catches fire.
113
352364
3523
Hai que soprarlle ao misto
antes de que o monte se incendie.
Incluso antes de que os científicos
o solucionen,
06:08
Even before scientists sort this out,
114
356331
1863
06:10
this information is actually
really good news for us,
115
358218
2868
esta información en realidade
son boas novas para nós,
06:13
because it turns out that the way we live
can influence the accumulation
116
361110
4044
porque resulta que o noso xeito de vivir
pode ter influencia sobre a acumulación
06:17
of amyloid plaques.
117
365178
1229
de placas amiloides.
06:18
And so there are things we can do
118
366431
1576
Así que podemos facer algo
06:20
to keep us from reaching
that tipping point.
119
368031
2619
para estarmos lonxe de alcanzar
o punto crítico.
06:23
Let's picture your risk
of Alzheimer's as a see-saw scale.
120
371117
3888
Poñamos o risco de que sufran alzhéimer
coma nunha balanza.
06:27
We're going to pile
risk factors on one arm,
121
375029
2049
Imos acumular factores de risco nun brazo
06:29
and when that arm hits the floor,
you are symptomatic
122
377102
2478
e, cando ese brazo choque no chan,
vostede ten síntomas
06:31
and diagnosed with Alzheimer's.
123
379604
1935
e diagnostícanlle alzhéimer.
06:34
Let's imagine you're 50 years old.
124
382058
2719
Imaxine que ten 50 anos.
06:36
You're not a spring chicken anymore,
125
384801
1735
xa non é un rapaz,
06:38
so you've accumulated
some amyloid plaques with age.
126
386560
3072
así que leva acumuladas
placas amiloides coa idade.
06:41
Your scale is tipped a little bit.
127
389656
2191
A súa balanza inclínase un pouquiño.
06:44
Now let's look at your DNA.
128
392323
1739
Agora observemos o seu ADN.
06:46
We've all inherited our genes
from our moms and our dads.
129
394536
3552
Herdamos os nosos xenes
das nosas nais e dos nosos pais.
06:50
Some of these genes will increase our risk
and some will decrease it.
130
398112
4078
Algúns destes xenes aumentarán o risco
e outros diminuirano.
06:54
If you're like Alice in "Still Alice,"
131
402214
2189
Se vostede é como Alice en Still Alice,
06:56
you've inherited a rare genetic mutation
that cranks out amyloid beta,
132
404427
4551
herdou unha mutación xenética rara
que produce amiloides beta,
07:01
and this alone will tip
your scale arm to the ground.
133
409002
3553
e isto só inclinará
a súa balanza ata o chan.
07:04
But for most of us, the genes we inherit
will only tip the arm a bit.
134
412579
4166
Pero na maioría de nós, os xenes herdados
só inclinarán un pouco o brazo.
07:08
For example, APOE4 is a gene variant
that increases amyloid,
135
416769
4815
Por exemplo, o APOE4 é unha variante
xenética que aumenta o amiloide,
07:13
but you can inherit a copy of APOE4
from mom and dad
136
421608
3268
pero pódese herdar unha copia da APOE4
da nai e do pai
07:16
and still never get Alzheimer's,
137
424900
2391
e nunca ter alzhéimer,
07:19
which means that for most of us,
138
427315
2113
o que significa que na maioría de nós
07:21
our DNA alone does not determine
whether we get Alzheimer's.
139
429452
3840
o noso ADN só non determina
se imos padecer alzhéimer.
07:25
So what does?
140
433984
1474
Entón que o determina?
07:27
We can't do anything about getting older
or the genes we've inherited.
141
435482
3792
Non podemos evitar envellecer
nin os xenes que herdamos.
07:31
So far, we haven't changed
our brain's destiny.
142
439298
2997
Ata agora, non cambiamos
o destino do noso cerebro.
07:35
What about sleep?
143
443144
1465
Que pasa co sono?
07:37
In slow-wave deep sleep, our glial cells
rinse cerebral spinal fluid
144
445278
4082
No sono profundo, as nosas células gliais
limpan o fluído espinal cerebral
07:41
throughout our brains,
145
449384
1216
por todo o cerebro,
07:42
clearing away metabolic waste
that accumulated in our synapses
146
450624
3572
eliminando os refugallos metabólicos
que se acumulan nas nosas sinapses
07:46
while we were awake.
147
454220
1901
mentres estamos espertos.
07:48
Deep sleep is like
a power cleanse for the brain.
148
456145
2806
O sono profundo é coma
un potente limpador para o cerebro.
07:51
But what happens if you shortchange
yourself on sleep?
149
459646
3186
Pero que ocorre se non se aproveita
ben o sono?
07:55
Many scientists believe
150
463421
1532
Moitos científicos cren
07:56
that poor sleep hygiene might actually
be a predictor of Alzheimer's.
151
464977
4250
que unha mala hixiene de sono pode
realmente predicir o alzhéimer.
08:01
A single night of sleep deprivation
leads to an increase in amyloid beta.
152
469613
4926
Unha soa noite de privación do sono
provoca un incremento de amiloides beta.
08:07
And amyloid accumulation
has been shown to disrupt sleep,
153
475410
3426
E demostrouse que
a acumulación de amiloides altera o sono,
08:10
which in turn causes
more amyloid to accumulate.
154
478860
2487
que á súa vez provoca
máis acumulación de amiloides.
08:13
And so now we have
this positive feedback loop
155
481371
2476
Entón agora temos
esta retroalimentación positiva
08:15
that's going to accelerate
the tipping of that scale.
156
483871
2873
que vai acelerar a inclinación da balanza.
08:19
What else?
157
487306
1423
Que máis?
08:20
Cardiovascular health.
158
488753
1626
Saúde cardiovascular.
08:23
High blood pressure, diabetes,
obesity, smoking, high cholesterol,
159
491043
3745
Tensión arterial alta, diabetes,
obesidade, tabaquismo e colesterol alto...
08:26
have all been shown to increase our risk
of developing Alzheimer's.
160
494812
4136
está demostrado que incrementan
o noso risco de padecer alzhéimer.
08:30
Some autopsy studies have shown
161
498972
1891
Algunhas autopsias demostraron
08:32
that as many as 80 percent
of people with Alzheimer's
162
500887
2672
que un 80 por cento
de persoas con alzhéimer
08:35
also had cardiovascular disease.
163
503583
2762
tamén ten trastornos cardiovasculares.
08:38
Aerobic exercise has been shown
in many studies to decrease amyloid beta
164
506369
5005
Moitos estudos demostraron que o exercicio
aeróbico diminúe os amiloides beta
08:43
in animal models of the disease.
165
511398
1730
en modelos animais da doenza.
08:45
So a heart-healthy
Mediterranean lifestyle and diet
166
513619
3580
Así que o estilo de vida e a dieta
mediterránea, saudable para o corazón,
poden axudar a contrarrestar
a inclinación da balanza.
08:49
can help to counter
the tipping of this scale.
167
517223
2654
08:52
So there are many things we can do
168
520697
2349
Así que hai moitas cousas
que podemos facer
08:55
to prevent or delay
the onset of Alzheimer's.
169
523070
2372
para previr ou atrasar
a aparición do alzhéimer.
08:57
But let's say
you haven't done any of them.
170
525466
2229
Pero poñamos que
non fixeron nada diso.
09:00
Let's say you're 65;
171
528211
2454
Digamos que teñen 65 anos;
09:02
there's Alzheimer's in your family,
so you've likely inherited a gene or two
172
530689
3666
hai alzhéimer na súa familia, así que
é probable que herdasen un xene ou dous
09:06
that tips your scale arm a bit;
173
534379
2024
que inclina o brazo da balanza un pouco;
09:08
you've been burning the candle
at both ends for years;
174
536427
2732
estiveron anos queimando a candea
polos dous extremos;
09:11
you love bacon;
175
539183
1503
encántalles o touciño;
09:12
and you don't run unless
someone's chasing you.
176
540710
2223
e non corren a non ser que
alguén os persiga.
09:14
(Laughter)
177
542957
1301
(Risos)
09:16
Let's imagine that your amyloid plaques
have reached that tipping point.
178
544282
3612
Imaxinemos que as súas placas amiloides
alcanzaron o punto crítico.
09:19
Your scale arm has crashed to the floor.
179
547918
2048
O brazo da balanza chegou ata o chan.
09:21
You've tripped the cascade,
180
549990
1681
Desencadeouse o cadoiro,
09:23
setting fire to the forest,
181
551695
1566
prendeu lume no monte,
09:25
causing inflammation, tangles,
and cell death.
182
553285
3098
provocando inflamación, nobelos
e morte celular.
09:29
You should be symptomatic for Alzheimer's.
183
557137
2659
Deben ter síntomas de alzhéimer.
09:31
You should be having trouble
finding words and keys
184
559820
3316
Deben ter problemas
para atopar palabras e as chaves
09:35
and remembering what I said
at the beginning of this talk.
185
563160
3146
e lembrar o que dixen
ao comezo desta charla.
09:38
But you might not be.
186
566917
1714
Pero poida que non.
09:41
There's one more thing you can do
to protect yourself
187
569180
2478
Hai unha cousa máis que poden facer
para se protexer
09:43
from experiencing
the symptoms of Alzheimer's,
188
571682
2586
de experimentar
os síntomas do alzhéimer,
09:46
even if you have the full-blown disease
pathology ablaze in your brain.
189
574292
4491
mesmo se teñen toda a patoloxía
da doenza desencadeada no seu cerebro.
09:50
It has to do with neural plasticity
and cognitive reserve.
190
578807
3907
Ten que ver coa neuroplasticidade
e a reserva cognitiva.
09:55
Remember, the experience
of having Alzheimer's
191
583261
2377
Lembren que a experiencia
de padecer alzhéimer
09:57
is ultimately a result of losing synapses.
192
585662
3206
é o resultado final da perda de sinapses.
10:01
The average brain has
over a hundred trillion synapses,
193
589339
3377
Un cerebro medio ten
máis de cen billóns de sinapses,
10:04
which is fantastic;
we've got a lot to work with.
194
592740
2713
o que é fantástico;
temos moito co que traballar.
10:07
And this isn't a static number.
195
595477
1669
E non se trata dun número estático.
10:09
We gain and lose synapses all the time,
196
597170
2398
Gañamos e perdemos sinapses continuamente,
10:11
through a process
called neural plasticity.
197
599592
2803
a través dun proceso
denominado neuroplasticidade.
10:14
Every time we learn something new,
198
602419
2072
Cada vez que aprendemos algo novo,
10:16
we are creating and strengthening
new neural connections,
199
604515
4127
estamos a crear e fortalecer
novas conexións neurais,
10:20
new synapses.
200
608666
1617
novas sinapses.
10:22
In the Nun Study,
201
610988
1575
Nun estudo con monxas,
10:24
678 nuns, all over the age of 75
when the study began,
202
612587
4893
678 monxas, todas de máis de 75 anos
cando comezou o estudo,
10:29
were followed for more than two decades.
203
617504
2309
sometéronse a un seguimento
durante máis de dúas décadas.
10:31
They were regularly given
physical checkups and cognitive tests,
204
619837
3460
Facíanlles regularmente
revisións físicas e tests cognitivos,
10:35
and when they died, their brains
were all donated for autopsy.
205
623321
4048
e cando faleceron, doaron os cerebros
para realizar unha autopsia.
10:39
In some of these brains, scientists
discovered something surprising.
206
627393
4375
Nalgúns destes cerebros, os científicos
descubriron algo sorprendente.
10:43
Despite the presence of plaques
and tangles and brain shrinkage --
207
631792
4576
Malia a presenza de placas,
nobelos e perda cerebral,
10:48
what appeared to be
unquestionable Alzheimer's --
208
636392
2869
o que semellaba ser alzhéimer
de xeito incuestionable,
10:51
the nuns who had belonged
to these brains showed no signs
209
639285
3679
as monxas ás que pertencían eses cerebros
non manifestaban signos
10:54
of having the disease
while they were alive.
210
642988
2567
de padecer a doenza
mentres estaban vivas.
10:58
How can this be?
211
646181
1449
Como é posible?
11:00
We think it's because these nuns
had a high level of cognitive reserve,
212
648009
4127
Pensamos que se debe a que estas monxas
tiñan un alto nivel de reserva cognitiva,
11:04
which is a way of saying that they had
more functional synapses.
213
652160
3923
que é un xeito de dicir que tiñan
máis sinapses funcionais.
11:08
People who have more years
of formal education,
214
656107
2574
As persoas que teñen máis anos
de formación académica,
11:10
who have a high degree of literacy,
215
658705
2235
que teñen un alto grao de alfabetización,
11:12
who engage regularly
in mentally stimulating activities,
216
660964
3579
que se implican habitualmente
en actividades que estimulan a mente,
11:16
all have more cognitive reserve.
217
664567
2481
dispoñen de máis reserva cognitiva.
11:19
They have an abundance
and a redundancy in neural connections.
218
667072
4127
Teñen unha abundancia
e redundancia de conexións neurais.
11:23
So even if they have a disease
like Alzheimer's
219
671223
2680
Así que aínda que teñan unha doenza
coma o alzhéimer,
11:25
compromising some of their synapses,
220
673927
2054
que afecta algunhas das súas sinapses,
11:28
they've got many extra backup connections,
221
676005
2985
teñen moitas conexións extra de reserva,
11:31
and this buffers them from noticing
that anything is amiss.
222
679014
3335
e isto protéxeas de notar
que existe unha perda.
11:34
Let's imagine a simplified example.
223
682977
2262
Imaxinemos un exemplo simplificado.
11:37
Let's say you only know one thing
about a subject.
224
685263
2726
Poñamos que só saben unha cousa
sobre un tema.
11:40
Let's say it's about me.
225
688013
1529
Digamos que é sobre min.
11:41
You know that Lisa Genova
wrote "Still Alice,"
226
689566
2306
Saben que Lisa Genova
escribiu Still Alice,
11:43
and that's the only thing
you know about me.
227
691896
2436
e iso é o único que saben sobre min.
11:46
You have that single neural connection,
228
694356
2390
Teñen esa única conexión neural,
11:48
that one synapse.
229
696770
1946
esa única sinapse.
11:50
Now imagine you have Alzheimer's.
230
698740
2161
Agora imaxinen que padecen Alzheimer.
11:52
You have plaques and tangles
and inflammation
231
700925
2333
Teñen placas, nobelos, inflamación
11:55
and microglia devouring that synapse.
232
703282
2735
e as microglías que devoran esa sinapse.
11:58
Now when someone asks you,
"Hey, who wrote 'Still Alice?'"
233
706603
4230
Agora cando alguén lles pregunta
se saben quen escribiu Still Alice
12:02
you can't remember,
234
710857
1245
non se lembran,
12:04
because that synapse
is either failing or gone.
235
712126
3183
porque esa sinapse está a fallar
ou desapareceu.
12:07
You've forgotten me forever.
236
715333
1759
Esquecéronme para sempre.
12:09
But what if you had learned more about me?
237
717760
2626
Pero que acontece
se teñen máis información sobre min?
12:12
Let's say you learned
four things about me.
238
720410
2089
Digamos que aprenderon
catro cousas de min.
12:14
Now imagine you have Alzheimer's,
239
722523
1845
Imaxinemos que padecen alzhéimer,
12:16
and three of those synapses
are damaged or destroyed.
240
724392
2995
e tres desas sinapses
están deterioradas ou destruídas.
12:20
You still have a way
to detour the wreckage.
241
728077
2461
Aínda teñen un xeito
de desviar o desastre.
12:22
You can still remember my name.
242
730562
2019
Aínda poden lembrar o meu nome.
12:25
So we can be resilient
to the presence of Alzheimer's pathology
243
733283
3926
Así que podemos ser resilientes
á presenza da enfermidade de alzhéimer
12:29
through the recruitment
of yet-undamaged pathways.
244
737233
3103
a través da captación
de vías aínda non deterioradas.
12:32
And we create these pathways,
this cognitive reserve,
245
740360
3779
E creamos estas vías,
esta reserva cognitiva,
12:36
by learning new things.
246
744163
1700
aprendendo cousas novas.
12:38
Ideally, we want these new things
to be as rich in meaning as possible,
247
746455
4521
O ideal é que estas cousas novas sexan
tan ricas en significado como for posible,
12:43
recruiting sight and sound
and associations and emotion.
248
751000
4739
captando vista e oído,
así como asociacións e emoción.
12:48
So this really doesn't mean
doing crossword puzzles.
249
756398
3135
Así que isto en realidade non significa
facer encrucillados.
12:51
You don't want to simply retrieve
information you've already learned,
250
759557
4097
Non se trata de simplemente recuperar
información que xa aprenderon,
12:55
because this is like traveling
down old, familiar streets,
251
763678
3343
porque iso é como viaxar
ao pasado, a rúas familiares,
12:59
cruising neighborhoods you already know.
252
767045
2585
atopándose con veciños que xa coñecen.
13:02
You want to pave new neural roads.
253
770113
2834
Trátase de asfaltar novas vías neurais.
13:04
Building an Alzheimer's-resistant brain
254
772971
2512
Crear un cerebro resistente ao alzhéimer
13:07
means learning to speak Italian,
255
775507
2180
significa aprender a falar italiano,
13:09
meeting new friends,
256
777711
1510
coñecer novos amigos,
13:11
reading a book,
257
779245
1167
ler un libro
13:12
or listening to a great TED Talk.
258
780436
2369
ou escoitar unha gran charla TED.
13:15
And if, despite all of this, you are
someday diagnosed with Alzheimer's,
259
783283
5313
E se, malia todo isto, algún día
lle diagnostican alzhéimer,
13:20
there are three lessons I've learned
from my grandmother
260
788620
3153
hai tres leccións que aprendín
da miña avoa
13:23
and the dozens of people I've come to know
living with this disease.
261
791797
3737
e da ducia de persoas que coñecín
que viven con esta doenza.
13:28
Diagnosis doesn't mean
you're dying tomorrow.
262
796115
3184
O diagnóstico non significa
que vaian morrer mañá.
13:31
Keep living.
263
799323
1722
Sigan vivindo.
13:33
You won't lose your emotional memory.
264
801069
2366
Non han perder a súa memoria emocional.
13:35
You'll still be able
to understand love and joy.
265
803459
3506
Aínda poderán entender o amor e a alegría.
13:38
You might not remember
what I said five minutes ago,
266
806989
3003
Poden non lembrar
o que dixeron hai cinco minutos,
13:42
but you'll remember how I made you feel.
267
810016
2285
mais lembrarán como os fixo sentir.
13:44
And you are more than what
you can remember.
268
812944
3276
E vostedes son máis do que lembran.
13:48
Thank you.
269
816244
1289
Grazas.
13:49
(Applause)
270
817557
5323
(Aplausos)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lisa Genova - Neuroscientist, novelist
Through her fiction, Lisa Genova beckons us into the lives of people with neurological disease, making their worlds real and relatable.

Why you should listen

Lisa Genova wields her ability to tell a story and her knowledge of the human brain to talk about medical conditions like Alzheimer’s in warmly human terms. Her writing, often focusing on those who are misunderstood, explores the lives of people living with neurological diseases and disorders. A bestselling author, her work has been transformed into an Oscar-winning film, Still Alice, but the real triumph is Genova’s ability to help us empathize with a person’s journey we otherwise couldn’t even begin to understand.

Her newest book, Inside the O’Briens, is about Huntington’s disease.

More profile about the speaker
Lisa Genova | Speaker | TED.com