English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Harald Haas: Wireless data from every light bulb

Harald Haas: Bežićni podaci iz svake žarulje

Filmed
Views 2,545,704

Što kad bi svaka žarulja na svijetu također mogla prenositi podatke? Na skupu TEDGlobal, Harald Haas po prvi puta demonstrira uređaj koji može upravo to. Treperenjem svjetlosti iz jedne LED žarulje, brzinom prevelikom da bi to ljudsko oko zabilježilo, on prenosi puno više podataka od mobitelskog tornja -- i čini to na učinkovitiji, sigurniji i rasprostranjeniji način.

- Communications technology innovator
Harald Haas is the pioneer behind a new technology that can communicate as well as illuminate. Full bio

Do you know
Znate li
00:15
that we have 1.4 millionmilijuna cellularćelijski radioradio mastsjarbola
da imamo 1,4 milijuna mobitelskih antena
00:17
deployedrazmještene worldwideširom svijeta?
postavljenih širom svijeta?
00:20
And these are basebaza stationsstanice.
A to su bazne stanice.
00:22
And we alsotakođer have
Također imamo
00:24
more than fivepet billionmilijardi
više od pet milijardi
00:26
of these devicesuređaji here.
uređaja.
00:28
These are cellularćelijski mobilemobilni phonestelefoni.
To su mobilni telefoni.
00:30
And with these mobilemobilni phonestelefoni,
S tim mobitelima,
00:33
we transmitprenositi more than 600 terabytesterabajta of datapodaci
odašiljemo više od 600 terabajta podataka
00:35
everysvaki monthmjesec.
svakoga mjeseca.
00:37
This is a 6 with 14 zeroesnula --
To je 6 sa 14 nula --
00:39
a very largeveliki numberbroj.
jako velik broj.
00:41
And wirelessbežični communicationskomunikacije
A bežične komunikacije
00:43
has becomepostati a utilitykorisnost
postaju režije,
00:46
like electricityelektricitet and watervoda.
poput struje i vode.
00:49
We use it everydaysvaki dan. We use it in our everydaysvaki dan livesživot now --
Koristimo ih svakodnevno. Koristimo ih u svakodnevnom životu --
00:51
in our privateprivatna livesživot, in our businessPoslovni livesživot.
u privatne svrhe, u poslovne svrhe.
00:54
And we even have to be askedpitao sometimesponekad, very kindlyljubazno,
Čak nas ponekad zamole, vrlo ljubazno,
00:56
to switchprekidač off the mobilemobilni phonetelefon at eventsdogađaji like this
da na skupovima poput ovoga isključimo mobitele,
01:00
for good reasonsrazlozi.
iz dobrih razloga.
01:02
And it's this importancevažnost
Ta važnost je razlog zašto sam
01:05
why I decidedodlučio to look into the issuespitanja
odlučio razmotriti probleme
01:07
that this technologytehnologija has,
koji stoje pred ovom tehnologijom,
01:09
because it's so fundamentalosnovni to our livesživot.
jer je tako fundamentalna za naše živote.
01:11
And one of the issuespitanja is capacitykapacitet.
Jedan od tih problema je kapacitet.
01:14
The way we transmitprenositi wirelessbežični datapodaci is by usingkoristeći electromagneticelektromagnetske wavesvalovi --
Mi prenosimo podatke bežično pomoću elektromagnetnih valova --
01:16
in particularposebno, radioradio wavesvalovi.
konkretno, pomoću radio valova.
01:19
And radioradio wavesvalovi are limitedograničen.
A radio valovi su ograničeni.
01:22
They are scarcerijedak; they are expensiveskup;
Oni su rijetki; oni su skupi;
01:24
and we only have a certainsiguran rangeopseg of it.
i pokrivaju samo određeni raspon.
01:26
And it's this limitationograničenje
A to se ograničenje
01:30
that doesn't copeizaći na kraj
ne može nositi
01:32
with the demandzahtijevajte of wirelessbežični datapodaci transmissionsprijenosi
sa zahtjevima bežičnog prijenosa podataka
01:34
and the numberbroj of bytesbajtova and datapodaci whichkoji are transmittedprenose everysvaki monthmjesec.
i s količinom bajtova i podataka koje odašiljemo svaki mjesec.
01:36
And we are simplyjednostavno runningtrčanje out of spectrumspektar.
Naprosto nam ponestaje spektra.
01:39
There's anotherjoš problemproblem.
Ima i drugi problem.
01:41
That is efficiencyefikasnost.
Učinkovitost.
01:43
These 1.4 millionmilijuna cellularćelijski radioradio mastsjarbola, or basebaza stationsstanice,
Tih 1,4 milijuna mobilnih antena, ili baznih stanica,
01:45
consumepojesti a lot of energyenergija.
troši puno energije.
01:48
And mindum you, mostnajviše of the energyenergija
A podsjećam vas, većina energije
01:50
is not used to transmitprenositi the radioradio wavesvalovi,
nije utrošena u transmisiju radio valova,
01:52
it is used to coolsvjež the basebaza stationsstanice.
utrošena je u hlađenje baznih stanica.
01:54
Then the efficiencyefikasnost of suchtakav a basebaza stationstanica
Tako je učinkovitost takve bazne stanice
01:57
is only at about fivepet percentposto.
samo negdje oko pet posto.
01:59
And that createsstvara a bigvelika problemproblem.
I to stvara velik problem.
02:02
Then there's anotherjoš issueizdanje that you're all awaresvjestan of.
A tu je i problem kojega ste svi svjesni.
02:05
You have to switchprekidač off your mobilemobilni phonetelefon
Morate isključiti svoj mobitel
02:08
duringza vrijeme flightsletovi.
tijekom leta.
02:10
In hospitalsbolnice, they are securitysigurnosti issuespitanja.
U bolnicama, mobiteli su sigurnosno pitanje.
02:12
And securitysigurnosti is anotherjoš issueizdanje.
A sigurnost je drugi problem.
02:15
These radioradio wavesvalovi penetrateprodrijeti throughkroz wallszidovi.
Ti radio valovi prolaze kroz zidove.
02:18
They can be interceptedPresreli,
Može ih se presresti,
02:20
and somebodyneko can make use of your networkmreža
i netko može upotrijebiti vašu mrežu
02:22
if he has badloše intentionsnamjere.
ako ima loše namjere.
02:25
So these are the mainglavni fourčetiri issuespitanja.
To su, dakle, četiri glavna problema.
02:27
But on the other handruka,
No, s druge strane,
02:29
we have 14 billionmilijardi of these:
imamo 14 milijardi:
02:31
lightsvjetlo bulbsžarulje, lightsvjetlo.
žarulja, lampi.
02:33
And lightsvjetlo is partdio of the electromagneticelektromagnetske spectrumspektar.
A svjetlost je dio elektromagnetnog spektra.
02:36
So let's look at this in the contextkontekst
Pa pogledajmo stvar u kontekstu
02:39
of the entirečitav electromagneticelektromagnetske spectrumspektar, where we have gammaGama rayszrake.
čitavog elektromagnetnog spektra u kojem imamo gama zrake.
02:41
You don't want to get closeblizu to gammaGama rayszrake, it could be dangerousopasno.
Ne želite prići blizu gama zrakama, mogu biti opasne.
02:44
X-raysX-zrake, usefulkoristan when you go to hospitalsbolnice.
X-zrake, korisne kad idete u bolnicu.
02:46
Then there's ultravioletultraljubičast lightsvjetlo.
Zatim je tu ultraljubičasta svjetlost.
02:49
it's good for a nicelijepo suntanza sunčanje,
Dobra je za preplanuo ten,
02:51
but otherwiseinače dangerousopasno for the humanljudski bodytijelo.
ali je inače opasna za ljudsko tijelo.
02:53
InfraredInfracrveni --
Infracrvene --
02:55
dueuslijed to eyeoko safetysigurnosni regulationspropisi,
zbog propisa o sigurnosti vida,
02:57
can be only used with lownizak powervlast.
mogu se koristiti samo sa slabom strujom.
02:59
And then we have the radioradio wavesvalovi, they have the issuespitanja I've just mentionedspominje.
A onda su tu radio valovi, s problemima koje sam spomenuo.
03:01
And in the middlesrednji there, we have this visiblevidljiv lightsvjetlo spectrumspektar.
A ovdje u sredini, nalazi se spektar vidljive svjetlosti.
03:04
It's lightsvjetlo,
To je svjetlost,
03:07
and lightsvjetlo has been around for manymnogi millionsmilijuni of yearsgodina.
a svjetlost je tu već mnogo milijuna godina.
03:09
And in factčinjenica, it has createdstvorio us,
U stvari, ona nas je stvorila,
03:11
has createdstvorio life,
stvorila je život,
03:14
has createdstvorio all the stuffstvari of life.
stvorila je sve što čini život.
03:16
So it's inherentlyinherentno safesef to use.
Pa je inherentno sigurna za upotrebu.
03:18
And wouldn'tne bi it be great to use that for wirelessbežični communicationskomunikacije?
Ne bi li bilo sjajno koristiti je za bežične komunikacije?
03:21
Not only that, I comparedu odnosu [it to] the entirečitav spectrumspektar.
Ne samo to, usporedio sam je sa cijelim spektrom.
03:25
I comparedu odnosu the radioradio wavesvalovi spectrumspektar --
Usporedio sam spektar radio valova --
03:28
the sizeveličina of it --
njegovu veličinu --
03:30
with the sizeveličina of the visiblevidljiv lightsvjetlo spectrumspektar.
s veličinom spektra vidljive svjetlosti.
03:32
And guessnagađati what?
I pogodite što?
03:34
We have 10,000 timesputa more of that spectrumspektar,
Imamo 10.000 puta više tog spektra,
03:36
whichkoji is there for us to use.
i on nam je na raspolaganju.
03:39
So not only do we have this hugeogroman amountiznos of spectrumspektar,
Tako da ne samo da imamo ogromnu količinu spektra,
03:42
let's compareusporediti that with a numberbroj I've just mentionedspominje.
usporedimo to s brojem koji sam spomenuo.
03:45
We have 1.4 millionmilijuna
Imamo 1,4 milijuna
03:47
expensivelyskupocjeno deployedrazmještene,
skupo postavljenih,
03:49
inefficientneefikasan radioradio cellularćelijski basebaza stationsstanice.
neučinkovitih mobilnih radio baznih stanica.
03:51
And multiplypomnožiti that by 10,000,
Pomnožite li to s 10.000,
03:54
then you endkraj up at 14 billionmilijardi.
dođete do broja od 14 milijardi.
03:56
14 billionmilijardi is the numberbroj of lightsvjetlo bulbsžarulje installedinstaliran alreadyveć.
14 milijardi je broj žarulja koje su već instalirane.
03:58
So we have the infrastructureinfrastruktura there.
Dakle, infrastruktura već postoji.
04:01
Look at the ceilingstrop, you see all these lightsvjetlo bulbsžarulje.
Pogledajte strop, vidite sve te žarulje.
04:03
Go to the mainglavni floorkat, you see these lightsvjetlo bulbsžarulje.
Odite do glavne pozornice, vidite te žarulje.
04:06
Can we use them for communicationskomunikacije?
Možemo li ih koristiti za komunikacije?
04:08
Yes.
Da.
04:10
What do we need to do?
Što moramo učiniti?
04:12
The one thing we need to do
Jedna stvar koju valja učiniti
04:14
is we have to replacezamijeniti these inefficientneefikasan incandescentsa žarnom niti lightsvjetlo bulbsžarulje,
je ta da moramo zamijeniti neučinkovite klasične žarulje,
04:16
florescentfluorescentne lightssvjetla,
florescentne žarulje,
04:19
with this newnovi technologytehnologija of LED,
s novom LED tehnologijom,
04:22
LED lightsvjetlo bulbsžarulje.
LED žaruljama.
04:24
An LED is a semiconductorpoluvodič. It's an electronicelektronička deviceuređaj.
LED je poluvodič. On je elektronički sklop.
04:26
And it has a very nicelijepo acuteakutan propertysvojstvo.
I ima vrlo lijepo precizno svojstvo.
04:28
Its intensityintenzitet can be modulatedmodulirati
Intenzitet se može modulirati
04:32
at very highvisok speedsbrzine,
na vrlo visokim brzinama,
04:35
and it can be switcheduključen off at very highvisok speedsbrzine.
i može ga se isključiti na vrlo visokim brzinama.
04:37
And this is a fundamentalosnovni basicosnovni propertysvojstvo
A to je fundamentalno temeljno svojstvo
04:40
that we exploitiskorištavati
koje iskorištavamo
04:42
with our technologytehnologija.
s našom tehnologijom.
04:44
So let's showpokazati how we do that.
Da pokažemo kako to činimo.
04:47
Let's go to the closestnajbliže neighborsusjed to the visiblevidljiv lightsvjetlo spectrumspektar --
Pođimo do najbližeg susjeda spektra vidljive svjetlosti --
04:49
go to remotedaljinski controlskontrole.
daljinskih upravljača.
04:51
You all know remotedaljinski controlskontrole have an infraredinfracrveni LED --
Svi znate da daljinski upravljač ima infracrveni LED --
04:53
basicallyu osnovi you switchprekidač on the LED, and if it's off, you switchprekidač it off.
U principu, uključite LED, ili ga isključite.
04:55
And it createsstvara a simplejednostavan, low-speedmale brzine datapodaci streampotok
To stvara jednostavnu struju podataka male brzine
04:58
in 10,000 bitskomadići perpo seconddrugi,
s 10.000 bita u sekundi,
05:01
20,000 bitskomadići perpo seconddrugi.
20.000 bita u sekundi.
05:03
Not usablekorisna for a YouTubeMladost videovideo.
Neupotrebljivo za YouTube video.
05:05
What we have doneučinio
Mi smo razvili
05:07
is we have developedrazvijen a technologytehnologija
tehnologiju
05:09
with whichkoji we can furthermoreosim toga
s kojom možemo dodatno
05:12
replacezamijeniti the remotedaljinski controlkontrolirati of our lightsvjetlo bulbžarulja.
zamijeniti daljinski upravljač naše žarulje.
05:15
We transmitprenositi with our technologytehnologija,
S našom tehnologijom prenosimo,
05:17
not only a singlesingl datapodaci streampotok,
ne samo jednu struju podataka,
05:19
we transmitprenositi thousandstisuća of datapodaci streamspotoci
prenosimo tisuće struja podataka
05:21
in parallelparalelno,
paralelno,
05:23
at even higherviši speedsbrzine.
na većim brzinama.
05:25
And the technologytehnologija we have developedrazvijen --
Tehnologija koju smo razvili --
05:27
it's calledzvao SIMSIM OFDMOFDM.
zove se SIM OFDM.
05:29
And it's spacialprostorne modulationmodulacija --
Riječ je o prostornoj modulaciji --
05:31
these are the only technicaltehnička termsUvjeti, I'm not going into detailsdetalji --
ovo su tehnički termini, ne upuštam se u detalje --
05:33
but this is how we enabledomogućeno
ali na taj način smo omogućili
05:36
that lightsvjetlo sourceizvor
da svjetlosno tijelo
05:38
to transmitprenositi datapodaci.
prenosi podatke.
05:40
You will say, "Okay, this is nicelijepo --
Reći ćete, "Okej, to je zgodno --
05:43
a slideklizanje createdstvorio in 10 minutesminuta."
slajd napravljen za 10 minuta."
05:46
But not only that.
Ali nije samo to.
05:48
What we'veimamo doneučinio
Ono što smo učinili je
05:50
is we have alsotakođer developedrazvijen a demonstratordemonstrator.
da smo također razvili i demonstrator.
05:52
And I'm showingpokazivanje for the first time in publicjavnost
Prvi puta javno pokazujem
05:55
this visiblevidljiv lightsvjetlo demonstratordemonstrator.
demonstrator vidljive svjetlosti.
05:57
And what we have here
Ovo ovdje nije
05:59
is no ordinaryobičan deskstol lampsvjetiljka.
obična stolna lampa.
06:01
We fitodgovara in an LED lightsvjetlo bulbžarulja,
U LED žarulju,
06:04
worthvrijedan threetri U.S. dollarsdolara,
koja košta tri američka dolara,
06:06
put in our signalsignal processingobrada technologytehnologija.
instalirali smo našu tehnologiju za obradu signala.
06:09
And then what we have here is a little holerupa.
Ovdje imamo mali otvor.
06:11
And the lightsvjetlo goeside throughkroz that holerupa.
Svjetlost prolazi kroz taj otvor.
06:14
There's a receiverprijemnik.
Ovdje je prijamnik.
06:16
The receiverprijemnik will convertPretvoriti these little, subtlefin changespromjene in the amplitudeamplituda
Prijamnik će pretvoriti male, suptilne promjene amplitude
06:18
that we createstvoriti there
koje ovdje stvorimo
06:21
into an electricalelektrična signalsignal.
u električni signal.
06:23
And that signalsignal is then convertedpretvoriti back
Taj signal se zatim ponovno pretvara
06:25
to a high-speedvelike brzine datapodaci streampotok.
u podatkovnu struju velike brzine.
06:27
In the futurebudućnost we hopenada
U budućnosti se nadamo
06:29
that we can integrateintegrirati this little holerupa
da možemo integrirati ovaj mali otvor
06:31
into these smartpametan phonestelefoni.
u ove pametne telefone.
06:33
And not only integrateintegrirati a photofoto detectordetektor here,
I ne samo integrirati foto detektor ovdje,
06:36
but maybe use the camerafotoaparat insideiznutra.
već možda i koristiti kameru koja je unutra.
06:39
So what happensdogađa se
Što se događa
06:43
when I switchprekidač on that lightsvjetlo?
kad uključim to svjetlo?
06:45
As you would expectočekivati,
Kao što biste očekivali,
06:50
it's a lightsvjetlo, a deskstol lampsvjetiljka.
riječ je o svjetlosti, o stolnoj lampi.
06:52
Put your bookrezervirati beneathispod it and you can readčitati.
Stavite knjigu pod nju i možete čitati.
06:54
It's illuminatingosvjetljavajući the spaceprostor.
Osvjetljava prostor.
06:57
But at the sameisti time, you see this videovideo comingdolazak up here.
Ali istovremeno, vidite video koji pristiže.
06:59
And that's a videovideo, a high-definitionpovisok-definicija videovideo
A to je video, video visoke definicije
07:03
that is transmittedprenose throughkroz that lightsvjetlo beamzraka.
koji se prenosi kroz tu zraku svjetlosti.
07:06
You're criticalkritično.
Kritički ste raspoloženi.
07:08
You think, "HaHa, haha, haha.
Mislite, "Ha, ha, ha.
07:10
This is a smartpametan academicakademski doing a little bitbit of tricksUmjesto here."
Evo pametnog učenjaka koji malo izvodi trikove."
07:12
But let me do this.
Ali učinimo ovo.
07:15
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
07:19
OnceJednom again.
Još jednom.
07:24
Still don't believe?
Još uvijek mi ne vjerujete?
07:27
It is this lightsvjetlo
To je ovo svjetlo
07:30
that transmitsprenosi this high-definitionpovisok-definicija videovideo in a splitSplit streampotok.
koje prenosi video visoke definicije u podijeljenoj struji.
07:32
And if you look at the lightsvjetlo,
A ako pogledate svjetlost,
07:36
it is illuminatingosvjetljavajući as you would expectočekivati.
ona osvjetljava, kako biste i očekivali.
07:39
You don't noticeobavijest with your humanljudski eyeoko.
Ne primjećujete ljudskim okom.
07:41
You don't noticeobavijest the subtlefin changespromjene in the amplitudeamplituda
Ne primjećujete suptilne promjene amplitude
07:43
that we impressimpresionirati ontona this lightsvjetlo bulbžarulja.
koje smo uveli u ovu žarulju.
07:46
It's servingservirati the purposesvrha of illuminationosvjetljenje,
Ona služi u rasvjetne svrhe,
07:49
but at the sameisti time, we are ableu stanju to transmitprenositi this datapodaci.
ali istovremeno smo u stanju prenositi podatke.
07:51
And you see,
I vidite,
07:54
even lightsvjetlo from the ceilingstrop comesdolazi down here to the receiverprijemnik.
čak i svjetlost sa stropa se spušta u prijamnik.
07:56
It can ignorezanemariti that constantkonstantno lightsvjetlo,
On može ignorirati to konstantno osvjetljenje,
07:59
because all the receiver'sprijemnik je interestedzainteresiran in
jer je prijamnik zainteresiran samo
08:02
are subtlefin changespromjene.
za suptilne promjene.
08:04
You alsotakođer have a criticalkritično questionpitanje now, and
Sad također imate kritičko pitanje,
08:09
you say, "Okay,
kažete, "Dobro,
08:11
do I have to have the lightsvjetlo on all the time
moram li neprekidno imati uključeno svjetlo
08:13
to have this workingrad?"
da bi ovo funkcioniralo?"
08:15
And the answerodgovor is yes.
A odgovor je - da.
08:17
But, you can dimdim down the lightsvjetlo
Ali možete prigušiti svjetlo
08:19
to a levelnivo that it appearsČini to be off.
na razinu na kojoj se čini da je isključeno.
08:23
And you are still ableu stanju to transmitprenositi datapodaci -- that's possiblemoguće.
I još uvijek možete prenositi podatke -- to je moguće.
08:25
So I've mentionedspominje to you the fourčetiri challengesizazovi.
Spomenuo sam vam četiri problema.
08:28
CapacityKapacitet:
Kapacitet:
08:31
We have 10,000 timesputa more spectrumspektar,
Imamo 10.000 puta više spektra,
08:33
10,000 timesputa more LEDsLED lampice
10.000 puta više LED žarulja
08:35
installedinstaliran alreadyveć in the infrastructureinfrastruktura there.
koje su već instalirane.
08:37
You would agreesložiti with me, hopefullynadajmo se,
Složit ćete se, nadam se,
08:39
there's no issueizdanje of capacitykapacitet anymoreviše.
da problem kapaciteta više ne postoji.
08:41
EfficiencyUčinkovitost:
Učinkovitost:
08:43
This is datapodaci throughkroz illuminationosvjetljenje --
Podaci dolaze kroz rasvjetu --
08:45
it's first of all an illuminationosvjetljenje deviceuređaj.
ovo je prvo rasvjetno tijelo.
08:47
And if you do the energyenergija budgetbudžet,
Ako izračunate energetski proračun,
08:49
the datapodaci transmissionprijenos comesdolazi for freebesplatno --
prijenos podataka je besplatan --
08:52
highlyvisoko energyenergija efficientučinkovit.
visoka energetska učinkovitost.
08:54
I don't mentionspomenuti the highvisok energyenergija efficiencyefikasnost
I ne spominjem visoku energetsku učinkovitost
08:56
of these LED lightsvjetlo bulbsžarulje.
tih LED žarulja.
08:58
If the wholečitav worldsvijet would deployuvođenje them,
Kad bi ih cijeli svijet priključio,
09:00
you would saveuštedjeti hundredsstotine of powervlast plantsbilje.
uštedjeli biste stotine elektro-postrojenja.
09:02
That's asideu stranu.
To je dodatni plus.
09:05
And then I've mentionedspominje the availabilityRaspoloživost.
Spomenuo sam i dostupnost.
09:07
You will agreesložiti with me that we have lightssvjetla in the hospitalbolnica.
Složit ćete se da imamo svjetla u bolnici.
09:09
You need to see what to do.
Moramo vidjeti što činimo.
09:12
You have lightssvjetla in an aircraftzrakoplov.
Imate svjetla u letjelicama.
09:14
So it's everywheresvugdje, posvuda in a day there is lightsvjetlo.
Svjetlost je posvuda.
09:16
Look around. EverywhereSvugdje. Look at your smartpametan phonetelefon.
Osvrnite se. Posvuda. Pogledajte svoj pametni telefon.
09:18
It has a flashlightsvjetiljka, an LED flashlightsvjetiljka.
Ima lampu, LED lampu.
09:21
These are potentialpotencijal sourcesizvori for high-speedvelike brzine datapodaci transmissionprijenos.
To su potencijalni izvori prijenosa podataka visokim brzinama.
09:23
And then there's securitysigurnosti.
A tu je i problem sigurnosti.
09:27
You would agreesložiti with me
Složit ćete se sa mnom
09:30
that lightsvjetlo doesn't penetrateprodrijeti throughkroz wallszidovi.
da svjetlost ne prodire kroz zidove.
09:32
So no one, if I have a lightsvjetlo here,
Tako da nitko, ako ovdje imam svjetlo,
09:35
if I have secureosigurati datapodaci,
ako imam sigurne podatke,
09:37
no one on the other sidestrana of this roomsoba throughkroz that wallzid
nitko s druge strane ne može kroza zid
09:39
would be ableu stanju to readčitati that datapodaci.
pročitati te podatke.
09:41
And there's only datapodaci where there is lightsvjetlo.
I podaci su samo ondje gdje ima svjetla.
09:43
So if I don't want that receiverprijemnik to receivedobiti the datapodaci,
Pa ako ne želim da prijamnik prima podatke,
09:46
then what I could do,
tada mogu učiniti ovo,
09:50
turnskretanje it away.
okrenuti ga.
09:54
So the datapodaci goeside in that directionsmjer, not there anymoreviše.
Pa podaci idu u onom smjeru, nema ih više.
09:57
Now we can in factčinjenica see where the datapodaci is going to.
Sada zapravo možemo vidjeti kamo idu podaci.
09:59
So for me,
Pa za mene,
10:05
the applicationsaplikacije of it,
primjena ovoga,
10:08
to me, are beyondIznad imaginationmašta at the momenttrenutak.
trenutno nadilazi maštu.
10:11
We have had a centurystoljeće of very nicelijepo, smartpametan applicationprimjena developersprogrameri.
Imali smo stoljeće razvijatelja pametnih aplikacija.
10:15
And you only have to noticeobavijest, where we have lightsvjetlo,
I morate samo primijetiti, gdje imamo svjetlost,
10:19
there is a potentialpotencijal way to transmitprenositi datapodaci.
tu je i potencijal za prijenos podataka.
10:22
But I can give you a fewnekoliko examplesprimjeri.
Mogu vam dati nekoliko primjera.
10:25
Well you maysvibanj see the impactudar alreadyveć now.
Možda već sad možete vidjeti učinak.
10:28
This is a remotedaljinski operatedoperiran vehiclevozilo
Ovo je plovilo na daljinsko upravljanje
10:32
beneathispod the oceanokean.
pod površinom oceana.
10:34
And they use lightsvjetlo to illuminateosvjetljavaju spaceprostor down there.
Koriste svjetlost da osvijetle prostor ondje dolje.
10:36
And this lightsvjetlo can be used to transmitprenositi wirelessbežični datapodaci
Ta svjetlost se može upotrijebiti za bežični prijenos podataka
10:39
that these things [use] to communicatekomunicirati with eachsvaki other.
koje ta plovila koriste za međusobnu komunikaciju.
10:41
IntrinsicallyIstinski safesef environmentsokruženja
U intrinzično sigurnim okružjima
10:44
like this petrochemicalpetrokemijskoj plantbiljka --
poput ovog petrokemijskog postrojenja --
10:46
you can't use RFRF, it maysvibanj generategenerirati antennaantena sparksiskre,
ovdje ne možete koristiti RF, zbog iskrenja antena,
10:48
but you can use lightsvjetlo -- you see plentymnogo of lightsvjetlo there.
ali možete koristiti svjetlost -- vidite da ima mnoštvo svjetla.
10:51
In hospitalsbolnice,
U bolnicama,
10:54
for newnovi medicalmedicinski instrumentsinstrumenti;
za nove medicinske instrumente;
10:56
in streetsulice for trafficpromet controlkontrolirati.
na ulicama za kontrolu prometa.
10:59
CarsAutomobili have LED-basedNa temelju LED headlightsprednja svjetla, LED-basedNa temelju LED back lightssvjetla,
Auti imaju farove na bazi LED-a, stražnja svjetla na bazi LED-a,
11:02
and carsautomobili can communicatekomunicirati with eachsvaki other
i automobili mogu komunicirati jedan s drugim
11:05
and preventspriječiti accidentsnesreća
i spriječiti nesreće
11:07
in the way that they exchangerazmjena informationinformacija.
pomoću razmjene informacija.
11:10
TrafficPromet lightssvjetla can communicatekomunicirati to the carautomobil and so on.
Prometni uređaji mogu komunicirati s autima, itd.
11:13
And then you have these millionsmilijuni of streetulica lampssvjetiljke
A imate i milijune uličnih lampi
11:16
deployedrazmještene around the worldsvijet.
postavljenih širom svijeta.
11:19
And everysvaki streetulica lampsvjetiljka could be a freebesplatno accesspristup pointtočka.
I svaka lampa bi mogla biti besplatni pristupni čvor.
11:22
We call it, in factčinjenica, a Li-FiLi-Fi,
Mi to zovemo Li-Fi,
11:24
light-fidelitysvjetlo-vjernost.
svjetlosna vjernost (light-fidelity).
11:26
And then we have these aircraftzrakoplov cabinskabina.
Imamo i kokpite letjelica.
11:28
There are hundredsstotine of lightssvjetla in an aircraftzrakoplov cabinkabina,
U kokpitu je na stotine žaruljica,
11:32
and eachsvaki of these lightssvjetla
i svako od tih svjetala
11:36
could be a potentialpotencijal transmitterodašiljač of wirelessbežični datapodaci.
može biti potencijalni odašiljač bežičnih podataka.
11:38
So you could enjoyuživati your mostnajviše favoriteljubimac TEDTED videovideo
Pa biste mogli uživati u omiljenom TED videu
11:41
on your long flightlet back home.
tijekom dugog leta kući.
11:44
OnlineOnline life. So that is a visionvizija, I think, that is possiblemoguće.
Život online. To je vizija za koju mislim da je moguća.
11:46
So, all we would need to do
Dakle, sve što bismo trebali učiniti je
11:55
is to fitodgovara a smallmali microchipmikročip
staviti mali mikročip
11:57
to everysvaki potentialpotencijal illuminationosvjetljenje deviceuređaj.
u svaki potencijalni rasvjetni uređaj.
11:59
And this would then combinekombinirati
I ono bi tada kombiniralo
12:02
two basicosnovni functionalitiesfunkcionalnosti:
dvije osnovne funkcionalnosti:
12:05
illuminationosvjetljenje and wirelessbežični datapodaci transmissionprijenos.
rasvjetu i bežični prijenos podataka.
12:07
And it's this symbiosissimbioza that I personallylično believe
I ta je simbioza ona, kako vjerujem,
12:09
could solveriješiti the fourčetiri essentialosnovni problemsproblemi
koja može riješiti četiri temeljna problema
12:12
that facelice us in wirelessbežični communicationkomunikacija these daysdana.
s kojima smo suočeni danas u bežičnim komunikacijama.
12:14
And in the futurebudućnost,
A u budućnosti,
12:17
you would not only have 14 billionmilijardi lightsvjetlo bulbsžarulje,
ne samo da biste imali 14 milijardi žarulja,
12:19
you maysvibanj have 14 billionmilijardi Li-FisLi-Fis
imali biste 14 milijardi Li-Fi-jeva
12:22
deployedrazmještene worldwideširom svijeta --
razasutih posvuda --
12:25
for a cleanerčistač, a greenerzeleniji,
za čistiju, zeleniju,
12:27
and even a brightersvjetlije futurebudućnost.
pa čak i svjetliju budućnost.
12:29
Thank you.
Hvala vam.
12:31
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
12:33
Translated by Davorin Jelačić
Reviewed by Tilen Pigac - EFZG

▲Back to top

About the speaker:

Harald Haas - Communications technology innovator
Harald Haas is the pioneer behind a new technology that can communicate as well as illuminate.

Why you should listen

Imagine using your car headlights to transmit data ... or surfing the web safely on a plane, tethered only by a line of sight. Harald Haas is working on it. He currently holds the Chair of Mobile Communications at the University of Edinburgh, and is co-founder and Chief Scientific Officer of pureLiFi Ltd as well as the Director of the LiFi Research and Development Center at the University of Edinburgh. His main research interests are in optical wireless communications, hybrid optical wireless and RF communications, spatial modulation, and interference coordination in wireless networks.

Haas has long been studying ways to communicate electronic data signals, designing modulation techniques that pack more data onto existing networks. But his latest work leaps beyond wires and radio waves to transmit data via an LED bulb that glows and darkens faster than the human eye can see. His group published the first proof-of-concept results demonstrating that it is possible to to turn commercially available light emitting diode (LED) light bulbs into broadband wireless transmission systems. 

"It should be so cheap that it's everywhere," he says. "Using the visible light spectrum, which comes for free, you can piggy-back existing wireless services on the back of lighting equipment."

More profile about the speaker
Harald Haas | Speaker | TED.com