English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Harald Haas: Wireless data from every light bulb

Հարալդ Հաս: Անլար տեղեկատվություն յուրաքանչյուր լամպից

Filmed
Views 2,512,379

Ի՞նչ կլիներ, եթե աշխարհում բոլոր լամպերը կարողանային նաև տվյալներ փոխանցել: TEDGlobal-ում Հարալդ Հասը առաջին անգամ ցուցադրում է մի սարք, որը կարող է անել դա: Տատանելով միակ LED-ի արձակած լույսը՝ տատանում, որը չի կարող գրանցվել մարդու աչքով, կարող ենք տեղափոխել շատ ավելի մեծ ծավալի տվյալներ, քան կարող է անել բջջային աշտարակը. դա նաև արվում է ավելի արդյունավետ, ապահով ու լայնատարած ձևով:

- Communications technology innovator
Harald Haas is the pioneer behind a new technology that can communicate as well as illuminate. Full bio

Do you know
Գիտե՞ք արդյոք,
00:15
that we have 1.4 million cellular radio masts
որ մենք ունենք 1,4 միլիոն բջջային ռադիոկայաններ
00:17
deployed worldwide?
ցրված աշխարհով մեկ:
00:20
And these are base stations.
Եվ սրանք հիմնական կայաններն են:
00:22
And we also have
Մենք նաև ունենք
00:24
more than five billion
առավել, քան հինգ միլիարդ
00:26
of these devices here.
նման սարք:
00:28
These are cellular mobile phones.
Սրանք բջջային հեռախոսներն են:
00:30
And with these mobile phones,
Եվ այս հեռախոսներն օգտագործելով
00:33
we transmit more than 600 terabytes of data
մենք տեղափոխում ենք ավելի քան 600 տերաբայթ տվյալ
00:35
every month.
ամեն ամիս:
00:37
This is a 6 with 14 zeroes --
Սա մի 6 է, որին 14 զրո է հաջորդում --
00:39
a very large number.
շատ մեծ թիվ է:
00:41
And wireless communications
Եվ անլար հեռահաղորդակցությունը
00:43
has become a utility
դարձել է կոմունալ հարմարություն,
00:46
like electricity and water.
ինչպես էլեկտրականությունը և ջուրը:
00:49
We use it everyday. We use it in our everyday lives now --
Մենք ամեն օր օգտագործում ենք այն: Մենք կիրառում ենք այն մեր առօրյայում,
00:51
in our private lives, in our business lives.
մեր անձնական կյանքում, մեր գործնական կյանքում:
00:54
And we even have to be asked sometimes, very kindly,
Եվ, երբեմն, մեզ հնարավոր է, որ խնդրեն
00:56
to switch off the mobile phone at events like this
անջատել բջջային հեռախոսները նման միջոցառումների ժամանակ,
01:00
for good reasons.
և դրա համար լավ պատճառներ կան:
01:02
And it's this importance
Այս կարևորությունն է պատճառը,
01:05
why I decided to look into the issues
որ ես որոշեցի դիտարկել հետևանքները,
01:07
that this technology has,
որ թողնում է տեխնոլոգիան,
01:09
because it's so fundamental to our lives.
քանի որ այն այսքան հիմնային դեր ունի մեր կյանքում:
01:11
And one of the issues is capacity.
Եվ դրանցից մեկը արտադրողականությունն է:
01:14
The way we transmit wireless data is by using electromagnetic waves --
Եղանակը, որով մենք տեղափոխում ենք անլար տվյալները, հիմնված է էլեկտրամագնիսական ալիքների վրա,
01:16
in particular, radio waves.
մասնավորապես՝ ռադիո ալիքների:
01:19
And radio waves are limited.
Իսկ ռադիո ալիքները սահմանափակ են:
01:22
They are scarce; they are expensive;
Դրանք սակավ են, թանկ արժեն:
01:24
and we only have a certain range of it.
և մենք դրանց ընդհամենը որոշակի դիապազոն ունենք:
01:26
And it's this limitation
Եվ այս սահմանափակումն է,
01:30
that doesn't cope
որ չի քայլում
01:32
with the demand of wireless data transmissions
անլար տվյալներ փոխանակելու նման պահանջի,
01:34
and the number of bytes and data which are transmitted every month.
և ամեն ամիս փոխանցվող տվյալների բայթերի քանակի կողքին:
01:36
And we are simply running out of spectrum.
Եվ դիապազոնը պարզապես այլևս չի բավարարում:
01:39
There's another problem.
Կա նաև մեկ այլ խնդիր:
01:41
That is efficiency.
Դա արդյունավետությունն է:
01:43
These 1.4 million cellular radio masts, or base stations,
Այս 1,4 միլիոն բջջային ռադիոկայանները, կամ հիմնական կայանները,
01:45
consume a lot of energy.
մեծ ծավալով էներգիա են ծախսում:
01:48
And mind you, most of the energy
Եվ, մտածեք միայն, էներգիայի մեծ մասը
01:50
is not used to transmit the radio waves,
չի օգտագործվում ռադիոալիքներ տեղափոխելու վրա,
01:52
it is used to cool the base stations.
այն ծախսվում է հիմնական կայանները հովացնելու վրա:
01:54
Then the efficiency of such a base station
Նման հիմնական կայանի արդյունավետությունը
01:57
is only at about five percent.
միայն հինգ տոկոս է կազմում:
01:59
And that creates a big problem.
Եվ սա մեծ խնդիր է ստեղծում:
02:02
Then there's another issue that you're all aware of.
Կա ևս մեկ այլ հետևանք, որին դուք բոլորդ ծանոթ եք:
02:05
You have to switch off your mobile phone
Հարկավոր է անջատել բջջային հեռախոսները
02:08
during flights.
ինքնաթիռային թռիչքների ընթացքում:
02:10
In hospitals, they are security issues.
Հիվանդանոցներում, դա ապահովության պահանջ է:
02:12
And security is another issue.
Իսկ ապահովությունը ևս մեկ խնդիր է:
02:15
These radio waves penetrate through walls.
Այս ռադիո ալիքները անցնում են պատերի միջով:
02:18
They can be intercepted,
Դրանք կարելի է կասեցնել
02:20
and somebody can make use of your network
և ինչ-որ մեկը կարող է օգտագործել քո ցանցը,
02:22
if he has bad intentions.
եթե ունի վատ նկատառումներ:
02:25
So these are the main four issues.
Այսպիսով, սրանք են չորս հիմնական խնդիրները:
02:27
But on the other hand,
Բայց, մյուս կողմից,
02:29
we have 14 billion of these:
մենք 14 միլիարդ հատ սրանցից ունենք՝
02:31
light bulbs, light.
լուսավորման լամպեր, լույս:
02:33
And light is part of the electromagnetic spectrum.
Իսկ լույսը նույնպես էլեկտրամագնիսական ճառագայթման սպեկտր է:
02:36
So let's look at this in the context
Ուրեմն եկեք դիտարկենք սա ամբողջ
02:39
of the entire electromagnetic spectrum, where we have gamma rays.
էլեկտրամագնիսական սպեկտրի կոնտեքստում, որտեղ կան գամմա ճառագայթներ:
02:41
You don't want to get close to gamma rays, it could be dangerous.
Մենք զգույշ կմնանք գամմա ճառագայթներից, դրանք վտանգավոր են:
02:44
X-rays, useful when you go to hospitals.
Ռենտգենային ճառագայթները օգտագործում են հիվանդանոցներում:
02:46
Then there's ultraviolet light.
Ապա ունենք ուլտրամանուշակագույն լույսը:
02:49
it's good for a nice suntan,
Այն օգտակար է լավ արևային լոգանք ստանալու համար,
02:51
but otherwise dangerous for the human body.
բայց մնացած դեպքերում այն վտանգավոր է մարդու մարմնին:
02:53
Infrared --
Ինֆրակամիրը --
02:55
due to eye safety regulations,
աչքերին վնաս չպատճառելու համար,
02:57
can be only used with low power.
կարելի է միայն օգտագործել այն ցածր ուժգնությամբ:
02:59
And then we have the radio waves, they have the issues I've just mentioned.
Ապա մենք ունենք ռադիո ալիքները, դրանք ունեն վերը նշված թերությունները:
03:01
And in the middle there, we have this visible light spectrum.
Եվ ուղիղ մեջտեղում, մենք ունենք տեսանելի լույսի սպեկտրը:
03:04
It's light,
Դա լույսն է,
03:07
and light has been around for many millions of years.
լույսը, որը միլիոնավոր տարիներ մեր կողքին էր:
03:09
And in fact, it has created us,
Եվ իրականում, այն է մեզ ստեղծել,
03:11
has created life,
ստեղծել է կյանքը,
03:14
has created all the stuff of life.
կյանքի բոլոր բաները:
03:16
So it's inherently safe to use.
Սրանից բխում է, որ այն ապահով է օգտագործման համար:
03:18
And wouldn't it be great to use that for wireless communications?
Հիանալի չէ՞ր լինի արդյոք օգտագործել այն անլար հեռահաղորդակցության համար:
03:21
Not only that, I compared [it to] the entire spectrum.
Ոչ միայն: Ես համեմատել եմ այն ամբողջ սպեկտրի հետ:
03:25
I compared the radio waves spectrum --
Ես համեմատել եմ այն ռադիո ալիքների սպեկտրի հետ --
03:28
the size of it --
դրա երկարությունը,
03:30
with the size of the visible light spectrum.
տեսանելի լույսի սպեկտրի երկարության հետ:
03:32
And guess what?
Եվ, գուշակեք ի՞նչ եմ պարզել:
03:34
We have 10,000 times more of that spectrum,
Մենք այդ սպեկտրի մեջ 10,000 անգամ ավելի մեծ
03:36
which is there for us to use.
տարածք ունենք օգտագործելու համար:
03:39
So not only do we have this huge amount of spectrum,
Այսպիսով, մենք ոչ միայն ունենք նման հսկայական սպեկտր.
03:42
let's compare that with a number I've just mentioned.
եկեք համեմատենք դրանք վերը նշված թվի հետ:
03:45
We have 1.4 million
Մենք ունենք 1,4 միլիարդ
03:47
expensively deployed,
թանկ արժեցող,
03:49
inefficient radio cellular base stations.
ոչ արդյունավետ բջջային ռադիո կայաններ:
03:51
And multiply that by 10,000,
Բազմապատկեք դա 10,000-ով,
03:54
then you end up at 14 billion.
և կստանաք 14 միլիարդ:
03:56
14 billion is the number of light bulbs installed already.
14 միլիարդը արդեն տեղադրված լուսավորման լամպերի թիվն է:
03:58
So we have the infrastructure there.
Ուրեմն, ենթակառուցվածքը արդեն կա:
04:01
Look at the ceiling, you see all these light bulbs.
Նայեք առաստաղին, կտեսնեք բոլոր լամպերը:
04:03
Go to the main floor, you see these light bulbs.
Գնացեք առաջին հարկ, կտեսնեք այնտեղ տեղադրված լամպերը:
04:06
Can we use them for communications?
Կարո՞ղ ենք արդյոք օգտագործել դրանք հեռահաղորդակցության համար:
04:08
Yes.
Այո:
04:10
What do we need to do?
Ի՞նչ է մեզանից պահանջվում:
04:12
The one thing we need to do
Միակ բանը, որ պետք է անենք,
04:14
is we have to replace these inefficient incandescent light bulbs,
պետք է փոխարինենք այս ոչ արդյունավետ շիկացման լամպերը և
04:16
florescent lights,
ֆլուորեսցենտ լամպերը,
04:19
with this new technology of LED,
այս նոր, LED տեխնոլոգիայով,
04:22
LED light bulbs.
LED լուսավորման լամպերով:
04:24
An LED is a semiconductor. It's an electronic device.
LED-ը կիսահաղորդիչ է: Այն էլեկտրոնային սարք է:
04:26
And it has a very nice acute property.
Եվ այն ունի մի շատ սիրուն, օգտակար հատկություն:
04:28
Its intensity can be modulated
Դրա ուժգնությունը կարելի է ղեկավարել
04:32
at very high speeds,
շատ բարձր արագության վրա,
04:35
and it can be switched off at very high speeds.
և այն կարելի է շատ կարճ ժամանակում անջատել:
04:37
And this is a fundamental basic property
Հենց սա է այն հիմնական հատկությունը,
04:40
that we exploit
որ մենք ուսումնասիրել ենք
04:42
with our technology.
մեր տեխնոլոգիայում:
04:44
So let's show how we do that.
Եկեք ցույց տամ ինչպես ենք դա անում:
04:47
Let's go to the closest neighbor to the visible light spectrum --
Եկեք այցելենք տեսանելի լույսի սպեկտրի ամենամոտ հարևանին՝
04:49
go to remote controls.
հեռակառավարման վահանակին:
04:51
You all know remote controls have an infrared LED --
Բոլորդ գիտեք, որ հեռակառավարման վահանակները ունեն ինֆրակարմիր LED --
04:53
basically you switch on the LED, and if it's off, you switch it off.
դու պարզապես միացնում ես LED-ը, և այն միանգամից անջատվում է, դու անջատում ես այն:
04:55
And it creates a simple, low-speed data stream
Եվ այն ստեղծում է պարզ, ցածր արագության տվյալների հոսք,
04:58
in 10,000 bits per second,
որը կազմում է վայրկյանում 10,000 բիթ:
05:01
20,000 bits per second.
20,000 բիթ վայրկյանում:
05:03
Not usable for a YouTube video.
Սա բավական չէ YouTube-ում հոլովակ դիտելու համար:
05:05
What we have done
Մենք արել ենք հետևյալը.
05:07
is we have developed a technology
զարգացրել ենք մի տեխնոլոգիա,
05:09
with which we can furthermore
որի օգնությամբ կարող ենք
05:12
replace the remote control of our light bulb.
փոխարինել մեր լամպերի հեռակառավարման վահանակները:
05:15
We transmit with our technology,
Տեխնոլոգիան մեզ հնարավորություն է տալիս
05:17
not only a single data stream,
ոչ միայն եզակի տվյալների հոսք փոխանցել,
05:19
we transmit thousands of data streams
մենք կարող ենք հազարավոր հոսքեր փոխանցել
05:21
in parallel,
զուգահեռաբար,
05:23
at even higher speeds.
ավելի բարձր արագություններով:
05:25
And the technology we have developed --
Եվ մեր զարգացրած տեխնոլոգիան
05:27
it's called SIM OFDM.
կոչվում է SIM OFMD:
05:29
And it's spacial modulation --
Եվ դրա տարածական մոդուլյացիան,
05:31
these are the only technical terms, I'm not going into details --
սրանք միակ տեխնիկական տերմինները կլինեն, չեմ ծավալվելու այս թեմայով --
05:33
but this is how we enabled
բայց սրա շնորհիվ է, որ հնարավոր դարձրինք,
05:36
that light source
որ լույսի աղբյուրը
05:38
to transmit data.
կարողանա տվյալներ փոխանցել:
05:40
You will say, "Okay, this is nice --
Դուք կասեք. «Շատ լավ,
05:43
a slide created in 10 minutes."
10 րոպեում ստեղծված սլայդ:»
05:46
But not only that.
Բայց սա միակ բանը չէ:
05:48
What we've done
Բացի դրանից
05:50
is we have also developed a demonstrator.
մենք պատրաստել ենք մի ցուցադրություն:
05:52
And I'm showing for the first time in public
Առաջին անգամ է, որ ես սա հրապարակայնորեն ցույց եմ տալիս,
05:55
this visible light demonstrator.
այս տեսանելի լույսի ցուցադրիչը:
05:57
And what we have here
Այստեղ մենք ունենք
05:59
is no ordinary desk lamp.
սովորական աշխատասեղանի լամպ:
06:01
We fit in an LED light bulb,
Մենք դրա մեջ LED լամպ ենք ձգել,
06:04
worth three U.S. dollars,
որն արժե երեք ԱՄՆ դոլար,
06:06
put in our signal processing technology.
Տեղադրել ենք մեր ազդանշան մշակող տեխնոլոգիան:
06:09
And then what we have here is a little hole.
Եվ ապա մի փոքր անցք ենք բացել վրան:
06:11
And the light goes through that hole.
Լույսը կարող է երևալ այդ անցքից:
06:14
There's a receiver.
Սա մի ընդունիչ է:
06:16
The receiver will convert these little, subtle changes in the amplitude
Ընդունիչը կփոխակերպի այս կարճ, ամպլիտուդի աննշան
06:18
that we create there
փոփոխությունները
06:21
into an electrical signal.
էլեկտրոնային ազդանշանի:
06:23
And that signal is then converted back
Եվ ապա այդ էլեկտրոնային ազդանշանը վերափոխվում է
06:25
to a high-speed data stream.
բարձր արագության տվյալների հոսքի:
06:27
In the future we hope
Ապագայում, հուսով ենք,
06:29
that we can integrate this little hole
որ կկարողանանք տեղադրել այս փոքր անցքը
06:31
into these smart phones.
սմարթֆոնների մեջ:
06:33
And not only integrate a photo detector here,
Եվ ոչ միայն այստեղ ինտեգրելով ֆոտո դետեկտորը,
06:36
but maybe use the camera inside.
գուցե կարողանանք տեսախցիկ օգտագործել ներսում:
06:39
So what happens
Այսպիսով, ի՞նչ տեղի կունենա,
06:43
when I switch on that light?
երբ ես միացնեմ լույսը:
06:45
As you would expect,
Ինպես որ սպասվում էր,
06:50
it's a light, a desk lamp.
սա լույս է, աշխատասեղանի լամպ:
06:52
Put your book beneath it and you can read.
Դրա առջև դրեք ձեր գիրքը, և կկարողանաք կարդալ այն:
06:54
It's illuminating the space.
Այն լուսավորում է տարածքը:
06:57
But at the same time, you see this video coming up here.
Բայց, միաժամանակ, դուք տեսնում եք այստեղ ցուցադրվող տեսահոլովակը:
06:59
And that's a video, a high-definition video
Եվ այս տեսահոլովակը, բարձր կետայնության է,
07:03
that is transmitted through that light beam.
որը փոխանցվում է լույսի միջոցով:
07:06
You're critical.
Դուք չեք հավատում:
07:08
You think, "Ha, ha, ha.
Մտածում եք. «Չէ մի չէ,
07:10
This is a smart academic doing a little bit of tricks here."
Սա խորամանկ գիտական հնարք է, դու խաբում ես ինձ»:
07:12
But let me do this.
Բայց եկեք այսպես անեմ:
07:15
(Applause)
(Ծափահարություններ)
07:19
Once again.
Եվս մեկ անգամ:
07:24
Still don't believe?
Դեռ չե՞ք հավատում:
07:27
It is this light
Սա լույսն է,
07:30
that transmits this high-definition video in a split stream.
որ փոխանցում է բարձր կետայնության տեսահոլովակը մի առանձին հոսքով:
07:32
And if you look at the light,
Եվ եթե նայեք լույսին,
07:36
it is illuminating as you would expect.
այն լուսավորում է, ինչպես սովորաբար:
07:39
You don't notice with your human eye.
Մարդկային աչքը թույլ չի տալիս նկատել:
07:41
You don't notice the subtle changes in the amplitude
Դուք չեք տեսնում ամպլիտուդի աննշան փոփությունները,
07:43
that we impress onto this light bulb.
որ մենք կիրառում ենք լամպի վրա:
07:46
It's serving the purpose of illumination,
Այն ծառայում է իր՝ լուսավորման նպատակին,
07:49
but at the same time, we are able to transmit this data.
բայց, միաժամանակ, մենք կարող ենք տվյալներ փոխանցել:
07:51
And you see,
Եվ դուք տեսնում եք նաև,
07:54
even light from the ceiling comes down here to the receiver.
որ առաստաղի լույսը ևս ընկնում է ընդունիչի վրա:
07:56
It can ignore that constant light,
Այն առհամարում է այդ հաստատուն լույսը,
07:59
because all the receiver's interested in
որովհետև նրան հետաքրքրում են միայն
08:02
are subtle changes.
աննշան տատանումները:
08:04
You also have a critical question now, and
Հնարավոր է քննադատական հարցեր ունենաք:
08:09
you say, "Okay,
Կասեք. «Լավ,
08:11
do I have to have the light on all the time
սա աշխատացնելու համար պետք է անընդհատ
08:13
to have this working?"
լույսը թողնել միացրած»:
08:15
And the answer is yes.
Պատասխանն է՝ այո:
08:17
But, you can dim down the light
Բայց կարելի է կարգավորել լույսը այնպես,
08:19
to a level that it appears to be off.
որ թվա, թե այն անջատված է:
08:23
And you are still able to transmit data -- that's possible.
Եվ դեռևս հնարավոր կլինի փոխացնել տվյլներ. դա հնարավոր է:
08:25
So I've mentioned to you the four challenges.
Այսպիսով, ես նշեցի չորս մարտահրավերները՝
08:28
Capacity:
արտադրողականությունը.
08:31
We have 10,000 times more spectrum,
Մենք 10,000 անգամ ավել սպեկտր ունենք,
08:33
10,000 times more LEDs
10,000 անգամ ավելի շատ LED-եր,
08:35
installed already in the infrastructure there.
որոնք արդեն տեղադրված են ենթակառուցվածքում:
08:37
You would agree with me, hopefully,
Հուսով եմ, կհամաձայնեք ինձ հետ,
08:39
there's no issue of capacity anymore.
արտադրողականության խնդիր այլևս չունենք:
08:41
Efficiency:
Արդյունավետութունը.
08:43
This is data through illumination --
Սա լուսարձակման միջոցով է տեղափոխում տվյալները --
08:45
it's first of all an illumination device.
այն նախ և առաջ լուսավորման սարք է:
08:47
And if you do the energy budget,
Եվ եթե դու կառավարես էներգիայի տնտեսումները,
08:49
the data transmission comes for free --
տվյալների տեղափոխումը կստանաս անվճար.
08:52
highly energy efficient.
մեծապես արդյունավետ է էներգիայի առումով:
08:54
I don't mention the high energy efficiency
Ես չեմ նշել այս LED լամպերի էներգապես տնտեսող
08:56
of these LED light bulbs.
լինելու մասին:
08:58
If the whole world would deploy them,
Եթե ամբողջ աշխարհում սկսեին շահագործել սրանք,
09:00
you would save hundreds of power plants.
մեզ անհրաժեշտ չէին լինի հարյուրավոր էլեկտրակայաններ:
09:02
That's aside.
Դա դնենք մի կողմ:
09:05
And then I've mentioned the availability.
Ապա ես նշեցի հասանելիությունը:
09:07
You will agree with me that we have lights in the hospital.
Կհամաձայնեք, որ լույսեր կան հիվանդանոցներում:
09:09
You need to see what to do.
Արդեն հասկանալի է, ինչ եմ ուզում ասեմ:
09:12
You have lights in an aircraft.
Լույսեր ունենք օդանավերում:
09:14
So it's everywhere in a day there is light.
Լույսն ամենուրեք է:
09:16
Look around. Everywhere. Look at your smart phone.
Նայեք ձեր շուրջը: Ամենուրեք: Նայեք ձեր սմարթֆոնին:
09:18
It has a flashlight, an LED flashlight.
Այն լուսարձակ ունի, LED լուսարձակ:
09:21
These are potential sources for high-speed data transmission.
Սրանք բարձր արագությամբ տվյալներ փոխանակելու պոտենցիալ աղբյուրներ են:
09:23
And then there's security.
Եվ հետո, անվտանգությունը:
09:27
You would agree with me
Դուք կհամաձայնեք ինձ հետ,
09:30
that light doesn't penetrate through walls.
որ լույսը չի թափանցում պատերի միջով:
09:32
So no one, if I have a light here,
Այնպես որ, ոչ ոք, եթե ես լույս ունեմ այստեղ,
09:35
if I have secure data,
եթե ես ապահով տվյալներ ունեմ,
09:37
no one on the other side of this room through that wall
ոչ ոք չի կարողանա կարդալ դրանք այնտեղից,
09:39
would be able to read that data.
այս սենյակի պատերից դուրս:
09:41
And there's only data where there is light.
Եվ տվյալները հասանելի են, միայն եթե լույս կա:
09:43
So if I don't want that receiver to receive the data,
Այնպես որ, եթե չեմ ուզում, որ ընդունիչը տվյալներ ընդունի,
09:46
then what I could do,
պարզապես կարող եմ
09:50
turn it away.
անջատել այն:
09:54
So the data goes in that direction, not there anymore.
Այսուհետ տվյալները փոխանվում են այս ուղղությամբ, և ոչ թե այն կողմ:
09:57
Now we can in fact see where the data is going to.
Հիմա, փաստորեն մենք կարող ենք տեսնել, թե ուր են գնում տվյալները:
09:59
So for me,
Ինձ համար,
10:05
the applications of it,
սրա կիրառությունները,
10:08
to me, are beyond imagination at the moment.
իմ երևակայությունից դուրս են:
10:11
We have had a century of very nice, smart application developers.
Մենք ունենք խելացի ծրագրեր մշակողների մեկ դարի պատմություն ունեցող սերունդ:
10:15
And you only have to notice, where we have light,
Եվ պետք է միայն նկատել, այնտեղ, ուր ունենք լույս,
10:19
there is a potential way to transmit data.
տվյալներ փոխանցելու պոտենցիալ եղանակ ունենք:
10:22
But I can give you a few examples.
Ես ձեզ որոշ օրինակներ կարող եմ բերել:
10:25
Well you may see the impact already now.
Արդեն կարող եք տեսնել ազդեցությունը:
10:28
This is a remote operated vehicle
Սա հեռակառավարվող մեքենա է
10:32
beneath the ocean.
օվկիանոսի հատակին:
10:34
And they use light to illuminate space down there.
Եվ նրանք լուսավորում են տարածքը ներքևում:
10:36
And this light can be used to transmit wireless data
Եվ այս լույսը կարելի է օգտագործել անլար տվյալներ փոխանցելու համար,
10:39
that these things [use] to communicate with each other.
որոնք օգտագործում են այս սարքերը միմյանց հետ հաղորդակցելու համար:
10:41
Intrinsically safe environments
Գործնականում ապահով միջավայրերը,
10:44
like this petrochemical plant --
ինչպես օրինակ այս նավթաքիմիական գործարանը --
10:46
you can't use RF, it may generate antenna sparks,
այստեղ չի կարելի ՈւԿ լույս օգտագործել, այն կարող է անտեննաներում կայծեր առաջացնել,
10:48
but you can use light -- you see plenty of light there.
բայց կարելի է օգտագործել լույսը, դուք շատ լույս եք տեսնում այստեղ:
10:51
In hospitals,
Հիվանդանոցներում,
10:54
for new medical instruments;
նոր բժշկական սարքավորումների համար,
10:56
in streets for traffic control.
փողոցներում երթևեկությունը կարգավորելու համար:
10:59
Cars have LED-based headlights, LED-based back lights,
Մեքենաներն ունեն LED-ի վրա հիմնված լուսարձակներ, հետին լուսարձակներ,
11:02
and cars can communicate with each other
և մեքենաները կարող են կապնվել միմյանց հետ
11:05
and prevent accidents
և կասեցնել ավտովթարները,
11:07
in the way that they exchange information.
քանի որ նրանք կարող են տեղեկատվություն փոխանակել:
11:10
Traffic lights can communicate to the car and so on.
Երթևեկության լույսերը կարող են կապնվել մեքենայի հետ և այլն:
11:13
And then you have these millions of street lamps
Եվ ապա ունենք միլիոնավոր փողոցային լամպեր
11:16
deployed around the world.
ցրված աշխարհով մեկ:
11:19
And every street lamp could be a free access point.
Յուրաքանչյուր նման լամպ կարող է անվճար ինտերնետի մուտքային կետ դառնալ:
11:22
We call it, in fact, a Li-Fi,
Մենք դրան անվանում ենք Li-Fi
11:24
light-fidelity.
լուսային-ճշգրտություն:
11:26
And then we have these aircraft cabins.
Եվ ապա ունենք այս օդանավերի խցիկները:
11:28
There are hundreds of lights in an aircraft cabin,
Հարյուրավոր լույսեր կան օդանավի խցիկում,
11:32
and each of these lights
և այս լույսերից յուրաքանչյուրը
11:36
could be a potential transmitter of wireless data.
կարող է դառնալ անլար տվյալների փոխանցող:
11:38
So you could enjoy your most favorite TED video
Այնպես որ կարողանաք վայելել ձեր սիրած TED տեսահոլովակը
11:41
on your long flight back home.
տուն գնալու երկար թռիչքի ժամանակ:
11:44
Online life. So that is a vision, I think, that is possible.
Օնլայն կյանք: Կարծում եմ, այս տեսլականը հնարավոր է:
11:46
So, all we would need to do
Այն ամենը, ինչ պետք է անենք,
11:55
is to fit a small microchip
դա պոտենցիալ լուսավորող սարքի մեջ
11:57
to every potential illumination device.
այս փոքր միկրոչիպը խցկելն է:
11:59
And this would then combine
Եվ ապա այն կներառի
12:02
two basic functionalities:
երկու պարզ հնարավորություն՝
12:05
illumination and wireless data transmission.
լուսավորում և անլար տվյալների փոխանցում:
12:07
And it's this symbiosis that I personally believe
Եվ ես հավատում եմ, որ այս միակցումը
12:09
could solve the four essential problems
կարող է լուծել չորս հիմնական խնդիրները,
12:12
that face us in wireless communication these days.
որոնք ծառացած են այսօրվա անլար հեռահաղորդակցության առջև:
12:14
And in the future,
Եվ ապագայում,
12:17
you would not only have 14 billion light bulbs,
դուք ոչ միայն 14 միլիարդ լուսավորման լամպ կունենաք,
12:19
you may have 14 billion Li-Fis
դուք կունենաք նաև 14 միլիարդ Li-Fi-ներ,
12:22
deployed worldwide --
ցրված ամբողջ աշխարհում --
12:25
for a cleaner, a greener,
որոնք կծառայեն ավելի մաքուր, կանաչ
12:27
and even a brighter future.
և նույնիսկ ավելի պայծառ ապագա ստեղծելու գործում:
12:29
Thank you.
Շնորհակալություն:
12:31
(Applause)
(Ծափահարություններ)
12:33
Translated by Jhora Zakaryan
Reviewed by Arpiné Grigoryan

▲Back to top

About the speaker:

Harald Haas - Communications technology innovator
Harald Haas is the pioneer behind a new technology that can communicate as well as illuminate.

Why you should listen

Imagine using your car headlights to transmit data ... or surfing the web safely on a plane, tethered only by a line of sight. Harald Haas is working on it. He currently holds the Chair of Mobile Communications at the University of Edinburgh, and is co-founder and Chief Scientific Officer of pureLiFi Ltd as well as the Director of the LiFi Research and Development Center at the University of Edinburgh. His main research interests are in optical wireless communications, hybrid optical wireless and RF communications, spatial modulation, and interference coordination in wireless networks.

Haas has long been studying ways to communicate electronic data signals, designing modulation techniques that pack more data onto existing networks. But his latest work leaps beyond wires and radio waves to transmit data via an LED bulb that glows and darkens faster than the human eye can see. His group published the first proof-of-concept results demonstrating that it is possible to to turn commercially available light emitting diode (LED) light bulbs into broadband wireless transmission systems. 

"It should be so cheap that it's everywhere," he says. "Using the visible light spectrum, which comes for free, you can piggy-back existing wireless services on the back of lighting equipment."

More profile about the speaker
Harald Haas | Speaker | TED.com