English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Harald Haas: Wireless data from every light bulb

แฮโรลด์ ฮาอาส: ข้อมูลไร้สายจากหลอดไฟทุกๆ ดวง

Filmed
Views 2,512,379

จะเกิดอะไรขึ้น หากหลอดไฟทุกๆ ดวงในโลกสามารถส่งข้อมูลได้? ที่ TEDGlobal ฮาโรลด์ ฮาอาส ทำการสาธิตเครื่องมือที่สามารถทำเช่นนั้นได้เป็นครั้งแรก โดยใช้การกระพริบจากหลอด LED ที่เร็วเกินกว่าที่สายตามนุษย์จะสามารถรับรู้ได้ เขาสามารถส่งผ่านข้อมูลได้มากกว่าที่หอโทรศัพท์มือถือจะทำได้ และยังทำมันด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ, ปลอดภัย และแพร่หลายมากกว่านัก

- Communications technology innovator
Harald Haas is the pioneer behind a new technology that can communicate as well as illuminate. Full bio

Do you know
คุณรู้หรือเปล่า
00:15
that we have 1.4 millionล้าน cellularโทรศัพท์มือถือ radioวิทยุ mastsเสากระโดง
ว่าเรามีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือมากถึง 1.4 ล้านเสา
00:17
deployedนำไปใช้ worldwideทั่วโลก?
ติดตั้งอยู่ทั่วโลก?
00:20
And these are baseฐาน stationsสถานี.
โดยทำหน้าที่เป็นสถานีฐาน
00:22
And we alsoด้วย have
และเราก็ยังมี
00:24
more than fiveห้า billionพันล้าน
มากกว่า 5 พันล้านเครื่อง
00:26
of these devicesอุปกรณ์ here.
ของเจ้านี่
00:28
These are cellularโทรศัพท์มือถือ mobileโทรศัพท์มือถือ phonesโทรศัพท์.
เจ้าพวกนี้คือโทรศัพท์มือถือ
00:30
And with these mobileโทรศัพท์มือถือ phonesโทรศัพท์,
และด้วยโทรศัพท์มือถือพวกนี้
00:33
we transmitส่งผ่าน more than 600 terabytesเทราไบต์ of dataข้อมูล
เราส่งผ่านข้อมูลมากกว่า 600 เทราไบท์
00:35
everyทุกๆ monthเดือน.
ทุกๆ เดือน
00:37
This is a 6 with 14 zeroesเลขศูนย์ --
ซึ่งก็คือ 6 ต่อท้ายด้วย 0 ถึง 14 ตัว
00:39
a very largeใหญ่ numberจำนวน.
เป็นตัวเลขที่เยอะมาก
00:41
And wirelessไร้สาย communicationsคมนาคม
และเครือข่ายไร้สาย
00:43
has becomeกลายเป็น a utilityประโยชน์
ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็น
00:46
like electricityไฟฟ้า and waterน้ำ.
เหมือนกับไฟฟ้าและน้ำ
00:49
We use it everydayทุกวัน. We use it in our everydayทุกวัน livesชีวิต now --
เราใช้มันทุกวัน มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเราไปแล้ว
00:51
in our privateเอกชน livesชีวิต, in our businessธุรกิจ livesชีวิต.
ในชีวิตส่วนตัว ในธุรกิจ
00:54
And we even have to be askedถาม sometimesบางครั้ง, very kindlyกรุณา,
และบางครั้งเรายังถึงกับต้องถูกถาม
00:56
to switchสวิตซ์ off the mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์ at eventsเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น like this
ให้ช่วยปิดโทรศัพท์มือถือในงานเช่นนี้
01:00
for good reasonsเหตุผล.
ด้วยเหตุผลที่ดี
01:02
And it's this importanceความสำคัญ
และเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขนาดนี้
01:05
why I decidedตัดสินใจ to look into the issuesปัญหา
ผมจึงตัดสินใจที่จะลองมองปัญหา
01:07
that this technologyเทคโนโลยี has,
ที่มีอยู่ในเทคโนโลยีนี้
01:09
because it's so fundamentalพื้นฐาน to our livesชีวิต.
เพราะว่ามันเป็นสิ่งพื้นฐานในชีวิตของพวกเรา
01:11
And one of the issuesปัญหา is capacityความจุ.
ปัญหาอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของความจุ
01:14
The way we transmitส่งผ่าน wirelessไร้สาย dataข้อมูล is by usingการใช้ electromagneticแม่เหล็กไฟฟ้า wavesคลื่น --
เนื่องจากเราใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งข้อมูลไร้สาย
01:16
in particularโดยเฉพาะ, radioวิทยุ wavesคลื่น.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลื่นวิทยุ
01:19
And radioวิทยุ wavesคลื่น are limitedถูก จำกัด.
ซึ่งคลื่นพวกนี้มีช่วงความถี่จำกัด
01:22
They are scarceขาดแคลน; they are expensiveแพง;
พวกมันหาได้ยาก และมีราคาแพง
01:24
and we only have a certainบาง rangeพิสัย of it.
และเราก็มีเพียงช่วงเดียวของมันเท่านั้น
01:26
And it's this limitationการ จำกัด
และนี่แหละคือขอบเขต
01:30
that doesn't copeรับมือ
ที่ไม่เข้ากับ
01:32
with the demandความต้องการ of wirelessไร้สาย dataข้อมูล transmissionsการส่งสัญญาณ
ความต้องการของเครือข่ายการส่งข้อมูลไร้สาย
01:34
and the numberจำนวน of bytesไบต์ and dataข้อมูล whichที่ are transmittedส่ง everyทุกๆ monthเดือน.
กับจำนวนของไบท์และข้อมูลที่ถูกส่งในแต่ละเดือน
01:36
And we are simplyง่ายดาย runningวิ่ง out of spectrumคลื่นความถี่.
ช่วงความถี่ที่พวกเราใช้ได้กำลังจะหมดไป
01:39
There's anotherอื่น problemปัญหา.
ปัญหาอีกอย่าง
01:41
That is efficiencyอย่างมีประสิทธิภาพ.
คือเรื่องของประสิทธิภาพ
01:43
These 1.4 millionล้าน cellularโทรศัพท์มือถือ radioวิทยุ mastsเสากระโดง, or baseฐาน stationsสถานี,
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือสถานีฐาน 1.4 ล้านเสานี้
01:45
consumeบริโภค a lot of energyพลังงาน.
ใช้พลังงานเยอะมาก
01:48
And mindใจ you, mostมากที่สุด of the energyพลังงาน
โดยที่ความจริง พลังงานส่วนใหญ่
01:50
is not used to transmitส่งผ่าน the radioวิทยุ wavesคลื่น,
นั้นไม่ได้ถูกใช้ในการส่งคลื่นวิทยุแต่อย่างใด
01:52
it is used to coolเย็น the baseฐาน stationsสถานี.
แต่กลับถูกใช้ในการทำให้สถานีฐานนั้นเย็นขึ้น
01:54
Then the efficiencyอย่างมีประสิทธิภาพ of suchอย่างเช่น a baseฐาน stationสถานี
เพราะฉะนั้น ประสิทธิภาพของสถานีพวกนี้
01:57
is only at about fiveห้า percentเปอร์เซ็นต์.
จึงอยู่ที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
01:59
And that createsสร้าง a bigใหญ่ problemปัญหา.
และนั่นสร้างปัญหาที่ใหญ่มาก
02:02
Then there's anotherอื่น issueปัญหา that you're all awareทราบ of.
ปัญหาอีกอย่างที่พวกคุณทุกคนรู้กันอยู่แล้ว
02:05
You have to switchสวิตซ์ off your mobileโทรศัพท์มือถือ phoneโทรศัพท์
เหตุผลเดียวกับที่คุณต้องปิดโทรศัพท์มือถือ
02:08
duringในระหว่าง flightsเที่ยวบิน.
ระหว่างโดยสารเครื่องบิน
02:10
In hospitalsโรงพยาบาล, they are securityความปลอดภัย issuesปัญหา.
หรือในโรงพยาบาล เหตุผลของความปลอดภัย
02:12
And securityความปลอดภัย is anotherอื่น issueปัญหา.
และความปลอดภัยนี่แหละ คือปัญหาอีกอย่างนึง
02:15
These radioวิทยุ wavesคลื่น penetrateเจาะ throughตลอด wallsผนัง.
คลื่นวิทยุพวกนี้ สามารถส่งผ่านกำแพงได้
02:18
They can be interceptedดัก,
พวกมันจึงสามารถที่จะถูกแทรกแซง
02:20
and somebodyบางคน can make use of your networkเครือข่าย
และคนนอกก็จะสามารถใช้เครือข่ายของท่านได้
02:22
if he has badไม่ดี intentionsความตั้งใจ.
ถ้าหากเค้ามีเจตนาร้าย
02:25
So these are the mainหลัก fourสี่ issuesปัญหา.
นี่แหละคือ 4 ปัญหาหลัก
02:27
But on the other handมือ,
แต่ในทางกลับกัน
02:29
we have 14 billionพันล้าน of these:
เรามีเจ้าพวกนี้อยู่ 1 หมื่น 4 พันล้านอัน
02:31
lightเบา bulbsหลอดไฟ, lightเบา.
หลอดไฟ แสงสว่าง
02:33
And lightเบา is partส่วนหนึ่ง of the electromagneticแม่เหล็กไฟฟ้า spectrumคลื่นความถี่.
และแสงนี่แหละก็คือส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
02:36
So let's look at this in the contextบริบท
เอาล่ะ เรามาดูบริบทของมันกันหน่อย
02:39
of the entireทั้งหมด electromagneticแม่เหล็กไฟฟ้า spectrumคลื่นความถี่, where we have gammaแกมมา raysมยูข.
จากช่วงความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด เรามีรังสีแกมม่า
02:41
You don't want to get closeปิด to gammaแกมมา raysมยูข, it could be dangerousเป็นอันตราย.
ที่คุณไม่น่าจะอยากเข้าใกล้ เพราะมันสามารถเป็นอันตรายกับคุณได้
02:44
X-raysรังสีเอกซ์, usefulมีประโยชน์ when you go to hospitalsโรงพยาบาล.
รังสีเอ็กซ์ ที่เป็นประโยชน์เวลาคุณไปโรงพยาบาล
02:46
Then there's ultravioletอัลตราไวโอเลต lightเบา.
และก็มีรังสีอัลตร้าไวโอเลต
02:49
it's good for a niceดี suntanผิวเกรียมเพราะถูกแดด,
ซึ่งดีสำหรับการอาบแดด
02:51
but otherwiseมิฉะนั้น dangerousเป็นอันตราย for the humanเป็นมนุษย์ bodyร่างกาย.
แต่นอกเหนือจากนั้นก็มีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
02:53
Infraredอินฟราเรด --
รังสีอินฟราเรด
02:55
dueครบกำหนด to eyeตา safetyความปลอดภัย regulationsกฎระเบียบ,
เนื่องด้วยข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยทางสายตา
02:57
can be only used with lowต่ำ powerอำนาจ.
คุณจะสามารถใช้มันได้ในพลังงานต่ำๆ เท่านั้น
02:59
And then we have the radioวิทยุ wavesคลื่น, they have the issuesปัญหา I've just mentionedกล่าวถึง.
และเราก็จะมาถึงคลื่นวิทยุ ซึ่งพวกมันก็มีปัญหาอย่างที่ผมได้กล่าวถึงในตอนต้น
03:01
And in the middleกลาง there, we have this visibleมองเห็นได้ lightเบา spectrumคลื่นความถี่.
ในส่วนตรงกลางนี้ เรามีช่วงรังสีที่สามารถเห็นได้
03:04
It's lightเบา,
ซึ่งมันคือแสงสว่าง
03:07
and lightเบา has been around for manyจำนวนมาก millionsล้าน of yearsปี.
และแสงสว่างนี้อยู่รอบตัวเรามากกว่าล้านๆ ปีแล้ว
03:09
And in factความจริง, it has createdสร้าง us,
และในความเป็นจริง มันเป็นผู้สร้างเรา
03:11
has createdสร้าง life,
สร้างชีวิต
03:14
has createdสร้าง all the stuffสิ่ง of life.
สร้างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งมวล
03:16
So it's inherentlyอย่างโดยเนื้อแท้ safeปลอดภัย to use.
เพราะฉะนั้นมันจึงปลอดภัยต่อการใช้งาน
03:18
And wouldn'tจะไม่ it be great to use that for wirelessไร้สาย communicationsคมนาคม?
และมันไม่ดีหรอกหรือ ถ้าเราจะนำมันมาใช้กับเครือข่ายไร้สาย
03:21
Not only that, I comparedเมื่อเทียบกับ [it to] the entireทั้งหมด spectrumคลื่นความถี่.
ไม่เพียงแค่นั้น ผมได้เปรียบเทียบช่วงความถี่ของมันกับช่วงความถี่ทั้งหมด
03:25
I comparedเมื่อเทียบกับ the radioวิทยุ wavesคลื่น spectrumคลื่นความถี่ --
ผมได้ทำการเปรียบเทียบช่วงของคลื่นวิทยุ
03:28
the sizeขนาด of it --
ขนาดของมัน
03:30
with the sizeขนาด of the visibleมองเห็นได้ lightเบา spectrumคลื่นความถี่.
กับขนาดของช่วงรังสีที่สามารถมองเห็นได้
03:32
And guessเดา what?
และคุณรู้อะไรมั้ย?
03:34
We have 10,000 timesครั้ง more of that spectrumคลื่นความถี่,
เรามีช่วงของความถี่มากกว่าเดิมอีกถึง 10,000 เท่า
03:36
whichที่ is there for us to use.
ที่มีไว้ให้เราใช้
03:39
So not only do we have this hugeใหญ่ amountจำนวน of spectrumคลื่นความถี่,
แต่ไม่ใช่แค่ว่าเรามีช่วงของความถี่ให้ใช้ได้มากขึ้น
03:42
let's compareเปรียบเทียบ that with a numberจำนวน I've just mentionedกล่าวถึง.
ลองเอาตัวเลขทั้งหมดที่ผมพูดมาลองเปรียบเทียบกันดู
03:45
We have 1.4 millionล้าน
เรามี 1.4 ล้านซึ่งเป็นจำนวนของ
03:47
expensivelyอย่างสิ้นเปลือง deployedนำไปใช้,
เสาสัญญาณโทรศัพท์ราคาแพง
03:49
inefficientไม่มีประสิทธิภาพ radioวิทยุ cellularโทรศัพท์มือถือ baseฐาน stationsสถานี.
ที่ถูกติดตั้งไปแล้ว
03:51
And multiplyคูณ that by 10,000,
นำมาคูณด้วย 10,000
03:54
then you endปลาย up at 14 billionพันล้าน.
คุณก็จะได้ 1 หมื่น 4 พันล้าน
03:56
14 billionพันล้าน is the numberจำนวน of lightเบา bulbsหลอดไฟ installedการติดตั้ง alreadyแล้ว.
1 หมื่น 4 พันล้านคือตัวเลขของหลอดไฟที่ถูกติดตั้งเรียบร้อย
03:58
So we have the infrastructureโครงสร้างพื้นฐาน there.
ดังนั้นเราจึงมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมแล้ว
04:01
Look at the ceilingเพดาน, you see all these lightเบา bulbsหลอดไฟ.
ลองมองไปที่เพดาน คุณเห็นหลอดไฟทั้งหมดนั่น
04:03
Go to the mainหลัก floorชั้น, you see these lightเบา bulbsหลอดไฟ.
ลองไปที่ชั้น 1 คุณจะเห็นหลอดไฟต่างๆ
04:06
Can we use them for communicationsคมนาคม?
เราจะสามารถนำมันมาใช้ในการสื่อสารได้มั้ยน่ะเหรอ?
04:08
Yes.
คำตอบคือได้
04:10
What do we need to do?
แล้วเราต้องทำอะไรบ้างล่ะ?
04:12
The one thing we need to do
สิ่งเดียวที่เราจำเป็นต้องทำ
04:14
is we have to replaceแทนที่ these inefficientไม่มีประสิทธิภาพ incandescentร้อนระอุ lightเบา bulbsหลอดไฟ,
คือเปลี่ยนหลอดไฟที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพพวกนี้
04:16
florescentบาน lightsไฟ,
พวกหลอดฟลูออเรสเซนต์
04:19
with this newใหม่ technologyเทคโนโลยี of LED,
กับเทคโนโลยีของ LED
04:22
LED lightเบา bulbsหลอดไฟ.
หลอดไฟ LED
04:24
An LED is a semiconductorสารกึ่งตัวนำ. It's an electronicอิเล็กทรอนิกส์ deviceเครื่อง.
LED คืออุปกรณ์กึ่งตัวนำไฟฟ้า มันเป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ชนิดหนึ่ง
04:26
And it has a very niceดี acuteรุนแรง propertyคุณสมบัติ.
และมันมีคุณสมบัติที่แม่นยำมาก
04:28
Its intensityความรุนแรง can be modulatedมอดูเลต
ความเข้มแสงของมันสามารถถูกปรับเปลี่ยนได้
04:32
at very highสูง speedsความเร็ว,
ด้วยความเร็วสูง
04:35
and it can be switchedเปลี่ยน off at very highสูง speedsความเร็ว.
และมันก็สามารถที่จะถูกปิดด้วยความเร็วที่สูงมาก
04:37
And this is a fundamentalพื้นฐาน basicขั้นพื้นฐาน propertyคุณสมบัติ
และนี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของมัน
04:40
that we exploitเอาเปรียบ
ที่เรานำมาทดลอง
04:42
with our technologyเทคโนโลยี.
กับเทคโนโลยีของเรา
04:44
So let's showแสดง how we do that.
เอาล่ะมาดูกันว่าพวกเราทำได้อย่างไร
04:47
Let's go to the closestที่อยู่ใกล้ที่สุด neighborเพื่อนบ้าน to the visibleมองเห็นได้ lightเบา spectrumคลื่นความถี่ --
ก่อนอื่นเรามาดูกันที่ญาติใกล้เคียงที่สุดของรังสีที่มองเห็นได้
04:49
go to remoteห่างไกล controlsการควบคุม.
ลองดูที่รีโมท
04:51
You all know remoteห่างไกล controlsการควบคุม have an infraredอินฟราเรด LED --
คุณรู้ว่ารีโมทนั้นมีหลอดไฟอินฟราเรด LED อยู่
04:53
basicallyเป็นพื้น you switchสวิตซ์ on the LED, and if it's off, you switchสวิตซ์ it off.
โดยพื้นฐานแล้ว คือคุณเปิด LED และถ้ามันปิด คุณก็จะปิดมัน
04:55
And it createsสร้าง a simpleง่าย, low-speedความเร็วต่ำ dataข้อมูล streamกระแส
ซึ่งมันสร้างกระแสของข้อมูลแบบง่ายๆ ได้
04:58
in 10,000 bitsเกร็ด perต่อ secondที่สอง,
ประมาณ 10,000 บิทต่อวินาที
05:01
20,000 bitsเกร็ด perต่อ secondที่สอง.
ถึง 20,000 บิทต่อวินาที
05:03
Not usableใช้ได้ for a YouTubeYouTube videoวีดีโอ.
ยังไม่สามารถจะใช้สำหรับการดูวีดีโอในยูทูปได้
05:05
What we have doneเสร็จแล้ว
สิ่งที่เราทำ
05:07
is we have developedพัฒนา a technologyเทคโนโลยี
คือเราพัฒนาเทคโนโลยี
05:09
with whichที่ we can furthermoreนอกจากนี้
ที่ทำได้มากกว่ามาก
05:12
replaceแทนที่ the remoteห่างไกล controlควบคุม of our lightเบา bulbกระเปาะ.
เปลี่ยนแปลงรีโมทให้เป็นหลอดไฟ
05:15
We transmitส่งผ่าน with our technologyเทคโนโลยี,
เทคโนโลยีของเรา
05:17
not only a singleเดียว dataข้อมูล streamกระแส,
ไม่ได้ส่งผ่านเพียงกระแสข้อมูลเดียว
05:19
we transmitส่งผ่าน thousandsพัน of dataข้อมูล streamsลำธาร
เราส่งกระแสข้อมูลไปเป็นพันๆ
05:21
in parallelขนาน,
พร้อมๆ กัน
05:23
at even higherสูงกว่า speedsความเร็ว.
ด้วยความเร็วที่สูงยิ่งกว่า
05:25
And the technologyเทคโนโลยี we have developedพัฒนา --
และเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้น
05:27
it's calledเรียกว่า SIMซิม OFDMOFDM.
ที่ถูกเรียกว่า SIM OFDM
05:29
And it's spacialอวกาศ modulationการปรับ --
และ Spacial Modulation
05:31
these are the only technicalวิชาการ termsเงื่อนไข, I'm not going into detailsรายละเอียด --
เป็นศัพท์ทางเทคนิคเพียง 2 คำ ที่ผมคงจะไม่ลงไปในรายละเอียด
05:33
but this is how we enabledเปิดการใช้งาน
แต่นี่แหละคือวิธีที่เราทำให้
05:36
that lightเบา sourceแหล่ง
แหล่งกำเนิดแสง
05:38
to transmitส่งผ่าน dataข้อมูล.
ส่งผ่านข้อมูลได้
05:40
You will say, "Okay, this is niceดี --
คุณอาจจะพูดว่า "โอเค มันก็ดูดีนะ
05:43
a slideสไลด์ createdสร้าง in 10 minutesนาที."
การนำเสนอที่ถูกสร้างมาใน 10 นาที"
05:46
But not only that.
แต่ไม่ใช่แค่นั้น
05:48
What we'veเราได้ doneเสร็จแล้ว
สิ่งที่เราทำ
05:50
is we have alsoด้วย developedพัฒนา a demonstratorผู้สาธิต.
คือเราได้เตรียมการสาธิตมาให้คุณได้รับชมด้วย
05:52
And I'm showingการแสดง for the first time in publicสาธารณะ
และผมจะแสดงมันต่อหน้าสาธารณะชนเป็นครั้งแรก
05:55
this visibleมองเห็นได้ lightเบา demonstratorผู้สาธิต.
นี่คือแหล่งกำเนิดแสงตัวอย่าง
05:57
And what we have here
และสิ่งที่เรามีที่นี่
05:59
is no ordinaryสามัญ deskเคาน์เตอร์ lampโคมไฟ.
คือหลอดไฟตั้งโต๊ะธรรมดา
06:01
We fitพอดี in an LED lightเบา bulbกระเปาะ,
เราใส่หลอดไฟ LED
06:04
worthคุ้มค่า threeสาม U.S. dollarsดอลลาร์,
ที่มีราคา 3 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ เข้าไป
06:06
put in our signalสัญญาณ processingการประมวลผล technologyเทคโนโลยี.
ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณของเรา
06:09
And then what we have here is a little holeรู.
จากนั้นสิ่งที่เรามีตรงนี้คือรูเล็กๆ
06:11
And the lightเบา goesไป throughตลอด that holeรู.
ที่แสงสามารถส่องผ่านได้
06:14
There's a receiverผู้รับ.
ซึ่งมันก็คือตัวรับสัญญาณ
06:16
The receiverผู้รับ will convertแปลง these little, subtleบอบบาง changesการเปลี่ยนแปลง in the amplitudeความกว้าง
โดยตัวรับสัญญาณนี้จะตรวจจับความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยของความสูงของคลื่น
06:18
that we createสร้าง there
ที่เราสร้างจากตรงนั้น
06:21
into an electricalไฟฟ้า signalสัญญาณ.
ไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า
06:23
And that signalสัญญาณ is then convertedแปลง back
จากนั้นเราจึงจะทำการแปลงสัญญาณไฟฟ้ากลับไปเป็น
06:25
to a high-speedความเร็วสูง dataข้อมูล streamกระแส.
การถ่ายทอดข้อมูลความเร็วสูงอีกครั้ง
06:27
In the futureอนาคต we hopeหวัง
ในอนาคตพวกเราหวังว่า
06:29
that we can integrateรวบรวม this little holeรู
เราจะสามารถผนวกเจ้ารูเล็กๆ นี่
06:31
into these smartฉลาด phonesโทรศัพท์.
เข้ากับสมาร์ทโฟนพวกนี้ได้
06:33
And not only integrateรวบรวม a photoภาพถ่าย detectorเครื่องตรวจจับ here,
และไม่ใช่แค่ใส่เครื่องจับภาพที่นี่เท่านั้น
06:36
but maybe use the cameraกล้อง insideภายใน.
แต่อาจจะใช้กล้องที่อยู่ข้างใน
06:39
So what happensที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้น
06:43
when I switchสวิตซ์ on that lightเบา?
เมื่อผมเปิดไฟ?
06:45
As you would expectคาดหวัง,
อย่างที่คุณน่าจะคาดเดาได้
06:50
it's a lightเบา, a deskเคาน์เตอร์ lampโคมไฟ.
แสงสว่าง ก็มันคือโคมไฟตั้งโต๊ะ
06:52
Put your bookหนังสือ beneathใต้ it and you can readอ่าน.
เอาหนังสือวางไว้ข้างล่าง และคุณก็จะอ่านมันได้
06:54
It's illuminatingที่ให้แสงสว่าง the spaceช่องว่าง.
มันให้แสงสว่างกับพื้นที่โดยรอบ
06:57
But at the sameเหมือนกัน time, you see this videoวีดีโอ comingมา up here.
แต่ในเวลาเดียวกัน คุณจะเห็นวีดีโอเล่นอยู่ด้านหลัง
06:59
And that's a videoวีดีโอ, a high-definitionความคมชัดสูง videoวีดีโอ
และนั่นคือวีดีโอ แบบ High Definition (ความละเอียดสูง)
07:03
that is transmittedส่ง throughตลอด that lightเบา beamคาน.
ที่ถ่ายทอดผ่านมาทางแสงสว่างนั้น
07:06
You're criticalวิกฤติ.
คุณอาจวิจารณ์
07:08
You think, "Haฮ้า, haฮ้า, haฮ้า.
คุณอาจจะกำลังหัวเราะ
07:10
This is a smartฉลาด academicวิชาการ doing a little bitบิต of tricksเล่นกล here."
"นักวิชาการคนนี้คงเล่นกลอะไรซักอย่างอยู่แน่ๆ"
07:12
But let me do this.
แต่ให้ผมลองทำอย่างนี้
07:15
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
07:19
Onceครั้งหนึ่ง again.
อีกครั้ง
07:24
Still don't believe?
ยังไม่เชื่ออยู่หรือเปล่า?
07:27
It is this lightเบา
มันคือแสงนี่
07:30
that transmits this high-definitionความคมชัดสูง videoวีดีโอ in a splitแยก streamกระแส.
ที่ส่งผ่านข้อมูลวีดีโอแบบความละเอียดสูง
07:32
And if you look at the lightเบา,
และถ้าคุณมองแสงนั่น
07:36
it is illuminatingที่ให้แสงสว่าง as you would expectคาดหวัง.
มันก็จะให้แสงสว่างอย่างที่คุณคาดไว้
07:39
You don't noticeแจ้งให้ทราบ with your humanเป็นมนุษย์ eyeตา.
คุณจะไม่เห็นความแตกต่างใดๆ จากดวงตามนุษย์
07:41
You don't noticeแจ้งให้ทราบ the subtleบอบบาง changesการเปลี่ยนแปลง in the amplitudeความกว้าง
คุณจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงของความสูงของคลื่นใดๆ
07:43
that we impressประทับใจ ontoไปยัง this lightเบา bulbกระเปาะ.
จากหลอดไฟดวงนี้
07:46
It's servingการให้บริการ the purposeวัตถุประสงค์ of illuminationประภาส,
มันยังคงทำหน้าที่ในการให้แสงสว่าง
07:49
but at the sameเหมือนกัน time, we are ableสามารถ to transmitส่งผ่าน this dataข้อมูล.
แต่ในเวลาเดียวกัน เราก็สามารถส่งผ่านข้อมูลนี้ได้
07:51
And you see,
และอย่างที่คุณเห็น
07:54
even lightเบา from the ceilingเพดาน comesมา down here to the receiverผู้รับ.
ว่าแม้แต่แสงที่ส่องจากเพดานลงมาที่จุดรับสัญญาณ
07:56
It can ignoreไม่สนใจ that constantคงที่ lightเบา,
มันก็สามารถจะละเลยแสงคงที่นั้นได้
07:59
because all the receiver'sของผู้รับ interestedสนใจ in
เพราะทั้งหมดที่จุดรับสัญญาณสนใจ
08:02
are subtleบอบบาง changesการเปลี่ยนแปลง.
ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเท่านั้น
08:04
You alsoด้วย have a criticalวิกฤติ questionคำถาม now, and
คุณอาจกำลังมีคำถามสำคัญอยู่ในใจอยู่ตอนนี้
08:09
you say, "Okay,
ว่า "โอเค
08:11
do I have to have the lightเบา on all the time
นี่ฉันจะต้องเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลา
08:13
to have this workingการทำงาน?"
เพื่อที่จะให้มันทำงานหรือเปล่า?"
08:15
And the answerตอบ is yes.
และคำตอบก็คือใช่
08:17
But, you can dimสลัว down the lightเบา
แต่ก็คุณสามารถลดแสงลง
08:19
to a levelชั้น that it appearsปรากฏ to be off.
ให้อยู่ในระดับที่เสมือนว่ามันปิดอยู่
08:23
And you are still ableสามารถ to transmitส่งผ่าน dataข้อมูล -- that's possibleเป็นไปได้.
โดยที่คุณก็ยังสามารถที่จะส่งข้อมูลได้อยู่ ซึ่งนั่นมันก็เป็นไปได้
08:25
So I've mentionedกล่าวถึง to you the fourสี่ challengesความท้าทาย.
ดังนั้นผมได้พูดถึงความท้าทาย 4 อย่าง
08:28
Capacityความจุ:
ความจุ
08:31
We have 10,000 timesครั้ง more spectrumคลื่นความถี่,
เรามีความถี่ของคลื่นให้ใช้มากกว่าเดิมถึง 10,000 เท่า
08:33
10,000 timesครั้ง more LEDsไฟ LED
มี LED มากกว่าเดิมอีกถึง 10,000 เท่า
08:35
installedการติดตั้ง alreadyแล้ว in the infrastructureโครงสร้างพื้นฐาน there.
ที่ติดตั้งเอาไว้ในโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว
08:37
You would agreeตกลง with me, hopefullyหวังว่า,
ผมหวังว่าคุณคงจะเห็นด้วยกับผม
08:39
there's no issueปัญหา of capacityความจุ anymoreอีกต่อไป.
ว่าเราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจุอีกแล้ว
08:41
Efficiencyอย่างมีประสิทธิภาพ:
ประสิทธิภาพ
08:43
This is dataข้อมูล throughตลอด illuminationประภาส --
นี่คือการส่งข้อมูลผ่านการส่องสว่าง
08:45
it's first of all an illuminationประภาส deviceเครื่อง.
อย่างแรกเลยคือมันเป็นเครื่องมือให้แสงสว่างอยู่แล้ว
08:47
And if you do the energyพลังงาน budgetงบ,
และถ้าคุณทำบัญชีค่าไฟฟ้า
08:49
the dataข้อมูล transmissionการส่งผ่าน comesมา for freeฟรี --
การส่งข้อมูลนั้น คือของแถม
08:52
highlyอย่างมาก energyพลังงาน efficientที่มีประสิทธิภาพ.
มีประสิทธิภาพทางพลังงานสูงมาก
08:54
I don't mentionกล่าวถึง the highสูง energyพลังงาน efficiencyอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่ผมไม่ได้พูดถึงการมีประสิทธิภาพสูง
08:56
of these LED lightเบา bulbsหลอดไฟ.
ของเจ้าพวกหลอดไฟ LED พวกนี้นะ
08:58
If the wholeทั้งหมด worldโลก would deployปรับใช้ them,
เพราะถ้าทั้งโลกใช้มันแล้วล่ะก็
09:00
you would saveประหยัด hundredsหลายร้อย of powerอำนาจ plantsพืช.
คุณก็จะลดโรงไฟฟ้าไปได้หลายร้อยโรงเลยล่ะ
09:02
That's asideกัน.
ซึ่งนั่นเราไม่ต้องพูดถึง
09:05
And then I've mentionedกล่าวถึง the availabilityความพร้อมใช้งาน.
และผมก็พูดถึงความพร้อมใช้งาน
09:07
You will agreeตกลง with me that we have lightsไฟ in the hospitalโรงพยาบาล.
คุณคงจะเห็นด้วยกับผมว่าเรามีแสงสว่างในโรงพยาบาล
09:09
You need to see what to do.
คุณแค่ต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไร
09:12
You have lightsไฟ in an aircraftอากาศยาน.
คุณมีแสงสว่างในเครื่องบิน
09:14
So it's everywhereทุกที่ in a day there is lightเบา.
ไปที่ไหนๆ ก็มีแสงสว่างไปหมด
09:16
Look around. Everywhereทุกที่. Look at your smartฉลาด phoneโทรศัพท์.
ลองมองดูรอบๆ ทุกๆ ที่ ลองมองดูสมาร์ทโฟนของคุณ
09:18
It has a flashlightไฟฉาย, an LED flashlightไฟฉาย.
มันมีไฟฉาย ซึ่งก็เป็นไฟฉาย LED
09:21
These are potentialที่อาจเกิดขึ้น sourcesแหล่งที่มา for high-speedความเร็วสูง dataข้อมูล transmissionการส่งผ่าน.
เจ้าพวกนี้สามารถเป็นแหล่งกำเนิดของการส่งข้อมูลความเร็วสูงได้
09:23
And then there's securityความปลอดภัย.
จากนั้นก็เรื่องของความปลอดภัย
09:27
You would agreeตกลง with me
คุณคงจะเห็นด้วยกับผม
09:30
that lightเบา doesn't penetrateเจาะ throughตลอด wallsผนัง.
ว่าแสงไม่สามารถส่องผ่านกำแพงได้
09:32
So no one, if I have a lightเบา here,
เพราะฉะนั้นถ้าผมมีแสงสว่างที่นี่
09:35
if I have secureปลอดภัย dataข้อมูล,
และผมมีข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับ
09:37
no one on the other sideด้าน of this roomห้อง throughตลอด that wallผนัง
ก็จะไม่มีใครในอีกฝั่งของกำแพง
09:39
would be ableสามารถ to readอ่าน that dataข้อมูล.
ที่จะสามารถได้รับข้อมูลนั้นได้
09:41
And there's only dataข้อมูล where there is lightเบา.
จะมีข้อมูลในที่ๆ มีแสงส่องถึงเท่านั้น
09:43
So if I don't want that receiverผู้รับ to receiveรับ the dataข้อมูล,
เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ต้องการที่จะรับข้อมูลนั้น
09:46
then what I could do,
สิ่งที่คุณทำได้
09:50
turnกลับ it away.
ก็คือหันมันหลบออกไป
09:54
So the dataข้อมูล goesไป in that directionทิศทาง, not there anymoreอีกต่อไป.
ข้อมูลก็จะไปทิศทางนั้น ไม่ใช่ตรงนี้อีกต่อไป
09:57
Now we can in factความจริง see where the dataข้อมูล is going to.
ตอนนี้ เราสามารถเห็นได้จริงๆ แล้ว ว่าข้อมูลถูกส่งไปทางไหน
09:59
So for me,
เพราะฉะนั้นสำหรับผม
10:05
the applicationsการใช้งาน of it,
การนำมันไปใช้งานจริง
10:08
to me, are beyondเกิน imaginationจินตนาการ at the momentขณะ.
สำหรับผม ณ ตอนนี้มันเกินขอบเขตของจินตนาการ
10:11
We have had a centuryศตวรรษ of very niceดี, smartฉลาด applicationใบสมัคร developersนักพัฒนา.
เราอยู่ในยุคที่มีนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นเจ๋งๆ
10:15
And you only have to noticeแจ้งให้ทราบ, where we have lightเบา,
และคุณแค่ต้องนึกถึง ที่ใดก็ตามที่มีแสงสว่าง
10:19
there is a potentialที่อาจเกิดขึ้น way to transmitส่งผ่าน dataข้อมูล.
มันก็จะมีความเป็นไปได้ในการส่งผ่านข้อมูล
10:22
But I can give you a fewน้อย examplesตัวอย่าง.
แต่ผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังซักเล็กน้อยล่ะกัน
10:25
Well you mayอาจ see the impactส่งผลกระทบ alreadyแล้ว now.
คุณอาจจะเห็นผลกระทบอยู่ ณ ตอนนี้แล้วก็ได้
10:28
This is a remoteห่างไกล operatedดำเนินการ vehicleพาหนะ
นี่คือเครื่องควบคุมยานพาหนะระยะไกล
10:32
beneathใต้ the oceanมหาสมุทร.
ใต้ท้องทะเล
10:34
And they use lightเบา to illuminateเปล่ง spaceช่องว่าง down there.
และพวกเขาใช้แสงในการส่องสว่างพื้นที่ข้างล่างนั่น
10:36
And this lightเบา can be used to transmitส่งผ่าน wirelessไร้สาย dataข้อมูล
และแสงนี้ก็สามารถที่จะใช้ในการส่งข้อมูล
10:39
that these things [use] to communicateสื่อสาร with eachแต่ละ other.
ที่เจ้าพวกนี้ใช้ติดต่อระหว่างกันได้
10:41
Intrinsicallyภายใน safeปลอดภัย environmentsสภาพแวดล้อม
ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม
10:44
like this petrochemicalปิโตรเคมี plantปลูก --
อย่างที่เห็นในโรงงานผลิตปิโตรเคมีนี้
10:46
you can't use RFRF, it mayอาจ generateผลิต antennaเสาอากาศ sparksประกายไฟ,
คุณไม่สามารถที่จะใช้การส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุได้ เพราะมันอาจจะมีประกายไฟเกิดขึ้น
10:48
but you can use lightเบา -- you see plentyความอุดมสมบูรณ์ of lightเบา there.
แต่คุณสามารถใช้แสงสว่างได้ ที่นั่นคุณจะเห็นแต่แสงสว่างเต็มไปหมด
10:51
In hospitalsโรงพยาบาล,
ในโรงพยาบาล
10:54
for newใหม่ medicalทางการแพทย์ instrumentsเครื่องมือ;
สำหรับเครื่องมือการรักษาแบบใหม่
10:56
in streetsถนน for trafficการจราจร controlควบคุม.
บนท้องถนนสำหรับการควบคุมการจราจร
10:59
Carsรถ have LED-basedLED-based headlightsไฟหน้า, LED-basedLED-based back lightsไฟ,
รถยนต์โดยพื้นฐานใช้ไฟหน้าและ ไฟหลังแบบ LED
11:02
and carsรถ can communicateสื่อสาร with eachแต่ละ other
และรถสามารถที่จะสื่อสารระหว่างกันเองได้
11:05
and preventป้องกัน accidentsการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
11:07
in the way that they exchangeแลกเปลี่ยน informationข้อมูล.
โดยวิธีที่พวกมันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเองได้
11:10
Trafficการจราจร lightsไฟ can communicateสื่อสาร to the carรถ and so on.
ไฟจราจรก็สามารถที่จะสื่อสารกับรถ เป็นต้น
11:13
And then you have these millionsล้าน of streetถนน lampsโคมไฟ
จากนั้นคุณยังมีโคมไฟถนนอีกนับล้านๆ ดวง
11:16
deployedนำไปใช้ around the worldโลก.
ติดตั้งอยู่ทุกมุมโลก
11:19
And everyทุกๆ streetถนน lampโคมไฟ could be a freeฟรี accessทางเข้า pointจุด.
และโคมไฟถนนทุกดวงจะเป็น Access point (จุดกระจายสัญญาณ)
11:22
We call it, in factความจริง, a Li-FiLi-Fi,
โดยเราจะเรียกมันว่า Li-Fi
11:24
light-fidelityแสงความจงรักภักดี.
มาตรฐานเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์แบบใช้แสง
11:26
And then we have these aircraftอากาศยาน cabinsกระท่อม.
และเราก็มีห้องโดยสารเครื่องบินพวกนี้
11:28
There are hundredsหลายร้อย of lightsไฟ in an aircraftอากาศยาน cabinกระท่อม,
ซึ่งมีดวงไฟอยู่นับร้อยๆ ดวง
11:32
and eachแต่ละ of these lightsไฟ
และดวงไฟแต่ละดวง
11:36
could be a potentialที่อาจเกิดขึ้น transmitterเครื่องส่ง of wirelessไร้สาย dataข้อมูล.
ก็มีศักยภาพที่จะสามารถถ่ายทอดสัญญาณไร้สายได้
11:38
So you could enjoyสนุก your mostมากที่สุด favoriteที่ชื่นชอบ TEDTED videoวีดีโอ
คุณก็จะสามารถเพลิดเพลินกับวีดีโอ TED สุดโปรด
11:41
on your long flightเที่ยวบิน back home.
ระหว่างโดยสารเที่ยวบินขากลับอันยาวนานได้
11:44
Onlineออนไลน์ life. So that is a visionวิสัยทัศน์, I think, that is possibleเป็นไปได้.
ชีวิตที่เชื่อมต่อกับระบบตลอดเวลา ผมคิดว่ามันสามารถเป็นไปได้
11:46
So, all we would need to do
เพราะฉะนั้น ทั้งหมดที่เราต้องทำ
11:55
is to fitพอดี a smallเล็ก microchipชิป
ก็คือใส่เจ้าไมโครชิพจิ๋วอันนี้
11:57
to everyทุกๆ potentialที่อาจเกิดขึ้น illuminationประภาส deviceเครื่อง.
ลงไปในอุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้งหมด
11:59
And this would then combineรวมกัน
และนี่ก็จะผนวก
12:02
two basicขั้นพื้นฐาน functionalitiesฟังก์ชันการทำงาน:
การใช้งานพื้นฐานสองอย่าง
12:05
illuminationประภาส and wirelessไร้สาย dataข้อมูล transmissionการส่งผ่าน.
ทั้งการส่องสว่างและส่งผ่านข้อมูลไร้สายเข้าด้วยกัน
12:07
And it's this symbiosissymbiosis that I personallyส่วนตัว believe
และโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า นี่ก็คือการรวมกัน
12:09
could solveแก้ the fourสี่ essentialสำคัญ problemsปัญหาที่เกิดขึ้น
ที่จะช่วยแก้ปัญหาทั้ง 4 อย่าง
12:12
that faceใบหน้า us in wirelessไร้สาย communicationการสื่อสาร these daysวัน.
ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในการสื่อสารแบบไร้สายในปัจจุบัน
12:14
And in the futureอนาคต,
และในอนาคต
12:17
you would not only have 14 billionพันล้าน lightเบา bulbsหลอดไฟ,
คุณก็จะไม่ได้มีแค่หลอดไฟ 1 หมื่น 4 พันล้านหลอด
12:19
you mayอาจ have 14 billionพันล้าน Li-FisLi-Fis
คุณก็จะมี Li-Fi 1 หมื่น 4 พันจุด
12:22
deployedนำไปใช้ worldwideทั่วโลก --
ติดตั้งอยู่ทั่วทั้งโลก
12:25
for a cleanerทำความสะอาด, a greenerเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,
เพื่ออนาคตที่สะอาด
12:27
and even a brighterสว่าง futureอนาคต.
และดีต่อธรรมชาติมากขึ้น
12:29
Thank you.
ขอบคุณครับ
12:31
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
12:33

▲Back to top

About the speaker:

Harald Haas - Communications technology innovator
Harald Haas is the pioneer behind a new technology that can communicate as well as illuminate.

Why you should listen

Imagine using your car headlights to transmit data ... or surfing the web safely on a plane, tethered only by a line of sight. Harald Haas is working on it. He currently holds the Chair of Mobile Communications at the University of Edinburgh, and is co-founder and Chief Scientific Officer of pureLiFi Ltd as well as the Director of the LiFi Research and Development Center at the University of Edinburgh. His main research interests are in optical wireless communications, hybrid optical wireless and RF communications, spatial modulation, and interference coordination in wireless networks.

Haas has long been studying ways to communicate electronic data signals, designing modulation techniques that pack more data onto existing networks. But his latest work leaps beyond wires and radio waves to transmit data via an LED bulb that glows and darkens faster than the human eye can see. His group published the first proof-of-concept results demonstrating that it is possible to to turn commercially available light emitting diode (LED) light bulbs into broadband wireless transmission systems. 

"It should be so cheap that it's everywhere," he says. "Using the visible light spectrum, which comes for free, you can piggy-back existing wireless services on the back of lighting equipment."

More profile about the speaker
Harald Haas | Speaker | TED.com