English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Harald Haas: Wireless data from every light bulb

Harald Haas: Truyền dữ liệu vô tuyến bằng bóng đèn

Filmed
Views 2,512,379

Chuyện gì xảy ra nếu mọi bóng đèn trên thế giới đều có thể truyền dữ liệu? Tại TEDGlobal, Harald Haas biểu diễn, lần đầu tiên, một thiết bị có thể làm điều đó. Bằng cách chớp tắt một bóng đèn LED, một sự thay đổi mà mắt người không nhìn thấy, anh có thể truyền dữ liệu nhiều hơn cả một trụ thu phát sóng -- và làm một cách hiệu quả hơn, an toàn hơn và rộng hơn.

- Communications technology innovator
Harald Haas is the pioneer behind a new technology that can communicate as well as illuminate. Full bio

Do you know
Bạn có biết
00:15
that we have 1.4 milliontriệu cellulardi động radioradio mastscột buồm
rằng chúng ta có 1,4 triệu trạm thu phát sóng
00:17
deployedđược triển khai worldwidetrên toàn thế giới?
lắp đặt trên thế giới?
00:20
And these are basecăn cứ stationstrạm.
Và chúng là các trạm cố định.
00:22
And we alsocũng thế have
Và chúng ta cũng có
00:24
more than fivesố năm billiontỷ
hơn 5 tỉ
00:26
of these devicesthiết bị here.
các loại thiết bị.
00:28
These are cellulardi động mobiledi động phonesđiện thoại.
Đó là điện thoại di động.
00:30
And with these mobiledi động phonesđiện thoại,
Và với những chiếc điện thoại di động,
00:33
we transmitchuyển giao more than 600 terabytesTerabyte of datadữ liệu
chúng ta truyền hơn 600 terabytes dữ liệu
00:35
everymỗi monththáng.
mỗi tháng.
00:37
This is a 6 with 14 zeroeszeroes --
Một con số 6 với 14 con số 0 --
00:39
a very largelớn numbercon số.
một con số rất lớn.
00:41
And wirelesskhông dây communicationstruyền thông
Và giao tiếp không dây
00:43
has becometrở nên a utilitytiện ích
trở thành một công cụ
00:46
like electricityđiện and waterNước.
như điện và nước vậy.
00:49
We use it everydaymỗi ngày. We use it in our everydaymỗi ngày livescuộc sống now --
Chúng ta dùng nó mỗi ngày. Chúng ta dùng nó trong cuộc sống hằng ngày --
00:51
in our privateriêng tư livescuộc sống, in our businesskinh doanh livescuộc sống.
cho công việc riêng tư, cho công việc kinh doanh.
00:54
And we even have to be askedyêu cầu sometimesđôi khi, very kindlyvui lòng,
Và chúng ta thậm chí đôi khi được hỏi, một cách tế nhị,
00:56
to switchcông tắc điện off the mobiledi động phoneđiện thoại at eventssự kiện like this
là tắt điện thoại vào những sự kiện
01:00
for good reasonslý do.
như thế này.
01:02
And it's this importancetầm quan trọng
Và nó quan trọng
01:05
why I decidedquyết định to look into the issuesvấn đề
tại sao tôi quyết định nhìn vào những vấn đề
01:07
that this technologyCông nghệ has,
mà công nghệ này có,
01:09
because it's so fundamentalcăn bản to our livescuộc sống.
vì nó rất cơ bản cho cuộc sống của chúng ta.
01:11
And one of the issuesvấn đề is capacitysức chứa.
Và một trong những vấn đề là khả năng.
01:14
The way we transmitchuyển giao wirelesskhông dây datadữ liệu is by usingsử dụng electromagneticđiện từ wavessóng biển --
Cách mà chúng ta truyền dữ liệu vô tuyến là bằng cách sử dụng sóng điện từ --
01:16
in particularcụ thể, radioradio wavessóng biển.
cụ thể là sóng radio.
01:19
And radioradio wavessóng biển are limitedgiới hạn.
Và sóng radio thì hạn chế.
01:22
They are scarcekhan hiếm; they are expensiveđắt;
Chúng khan hiếm; chúng mắc;
01:24
and we only have a certainchắc chắn rangephạm vi of it.
và chúng ta chỉ có một khoảng nhất định.
01:26
And it's this limitationgiới hạn
Và chính hạn chế đó
01:30
that doesn't copeđối phó
không theo kịp
01:32
with the demandnhu cầu of wirelesskhông dây datadữ liệu transmissionstruyền
với nhu cầu truyền tải dữ liệu không dây
01:34
and the numbercon số of bytesbyte and datadữ liệu which are transmittedtruyền everymỗi monththáng.
và số lượng byte và dữ liệu được truyền tải mỗi tháng.
01:36
And we are simplyđơn giản runningđang chạy out of spectrumquang phổ.
Và chúng đơn giản là cạn dải quang phổ.
01:39
There's anotherkhác problemvấn đề.
Có một vấn đề khác.
01:41
That is efficiencyhiệu quả.
Đó là vấn đề hiệu quả.
01:43
These 1.4 milliontriệu cellulardi động radioradio mastscột buồm, or basecăn cứ stationstrạm,
1,4 triệu trụ tín hiệu đó, hay trạm cố định,
01:45
consumetiêu dùng a lot of energynăng lượng.
tiêu thụ rất nhiều năng lượng.
01:48
And mindlí trí you, mostphần lớn of the energynăng lượng
Và để nhắc nhở các bạn, hầu hết năng lượng
01:50
is not used to transmitchuyển giao the radioradio wavessóng biển,
khổng phải dùng để truyền tải sóng radio,
01:52
it is used to coolmát mẻ the basecăn cứ stationstrạm.
mà được sử dụng để làm mát trạm cố định.
01:54
Then the efficiencyhiệu quả of suchnhư là a basecăn cứ stationga tàu
Và hiệu của các trạm cố định đó
01:57
is only at about fivesố năm percentphần trăm.
chỉ có 5%.
01:59
And that createstạo ra a biglớn problemvấn đề.
Và nó tạo nên một vấn đề lớn.
02:02
Then there's anotherkhác issuevấn đề that you're all awareý thức of.
Rồi có một vấn đề khác mà các bạn nhận thấy.
02:05
You have to switchcông tắc điện off your mobiledi động phoneđiện thoại
Các bạn phải tắt điện thoại di động
02:08
duringsuốt trong flightschuyến bay.
trong lúc bay.
02:10
In hospitalsbệnh viện, they are securityBảo vệ issuesvấn đề.
Trong bệnh viện, đó là vấn đề an ninh.
02:12
And securityBảo vệ is anotherkhác issuevấn đề.
Và an ninh là một vấn đề khác.
02:15
These radioradio wavessóng biển penetratexâm nhập throughxuyên qua wallsbức tường.
Những sóng radio đó xuyên qua tường.
02:18
They can be interceptedngăn chặn,
Chúng có thể bị can thiệp,
02:20
and somebodycó ai can make use of your networkmạng
và ai đó có thể dùng mạng của các bạn
02:22
if he has badxấu intentionsý định.
nếu người đó có ý định xấu.
02:25
So these are the mainchủ yếu fourbốn issuesvấn đề.
Vì vậy có 4 vấn đề chính.
02:27
But on the other handtay,
Nhưng mặt khác,
02:29
we have 14 billiontỷ of these:
chúng ta có 14 tỉ những cái này:
02:31
lightánh sáng bulbsbóng đèn, lightánh sáng.
bóng đèn, ánh sáng.
02:33
And lightánh sáng is partphần of the electromagneticđiện từ spectrumquang phổ.
Và ánh sáng là một phần của dải quang phổ điện từ.
02:36
So let's look at this in the contextbối cảnh
Vì vậy nhìn vào
02:39
of the entiretoàn bộ electromagneticđiện từ spectrumquang phổ, where we have gammaGamma raystia nắng.
toàn bộ dải phổ điện từ, ở đây chúng ta có tia gamma.
02:41
You don't want to get closegần to gammaGamma raystia nắng, it could be dangerousnguy hiểm.
Các bạn không muốn gần tới các tia gamma đâu, nó rất nguy hiểm.
02:44
X-raysChụp x-quang, usefulhữu ích when you go to hospitalsbệnh viện.
Tia X, hữu dụng khi bạn đi bệnh viện.
02:46
Then there's ultraviolettia cực tím lightánh sáng.
Rồi có tia cực tím.
02:49
it's good for a nicetốt đẹp suntanchống nắng,
Nó tốt cho làm nâu da,
02:51
but otherwisenếu không thì dangerousnguy hiểm for the humanNhân loại bodythân hình.
nhưng mặt khác nguy hiểm cho cơ thể người.
02:53
InfraredHồng ngoại --
Tia hồng ngoại --
02:55
dueđến hạn to eyemắt safetyan toàn regulationsquy định,
vì vấn đề an toàn mắt,
02:57
can be only used with lowthấp powerquyền lực.
các bạn chỉ có thể dùng nó với năng lượng nhỏ.
02:59
And then we have the radioradio wavessóng biển, they have the issuesvấn đề I've just mentionedđề cập.
Và rồi các bạn có sóng radio, chúng có các vấn đề mà tôi vừa kể.
03:01
And in the middleở giữa there, we have this visiblecó thể nhìn thấy lightánh sáng spectrumquang phổ.
Và ở giữa, chúng ta có dải quang phổ ánh sáng thấy được.
03:04
It's lightánh sáng,
Đó là ánh sáng,
03:07
and lightánh sáng has been around for manynhiều millionshàng triệu of yearsnăm.
và ánh sáng có mặt hàng triệu triệu năm rồi.
03:09
And in factthực tế, it has createdtạo us,
Và thực ra, nó tạo ra chúng ta,
03:11
has createdtạo life,
tạo ra sự sống,
03:14
has createdtạo all the stuffđồ đạc of life.
tạo ra tất cả sự sống.
03:16
So it's inherentlyvốn có safean toàn to use.
Vì vậy nó có thể nói là an toàn để sử dụng.
03:18
And wouldn'tsẽ không it be great to use that for wirelesskhông dây communicationstruyền thông?
Và nó không tuyệt sao khi có thể dùng để giao tiếp không dây.
03:21
Not only that, I comparedso [it to] the entiretoàn bộ spectrumquang phổ.
Không chỉ vậy, tôi so sánh nó với toàn bộ dải quang phổ.
03:25
I comparedso the radioradio wavessóng biển spectrumquang phổ --
Tôi so sánh dải sóng radio --
03:28
the sizekích thước of it --
kích thước của nó --
03:30
with the sizekích thước of the visiblecó thể nhìn thấy lightánh sáng spectrumquang phổ.
với kích thước của dải quang phổ ánh sáng thấy được.
03:32
And guessphỏng đoán what?
Và thấy gì?
03:34
We have 10,000 timeslần more of that spectrumquang phổ,
Chúng ta có hơn 10.000 lần hơn sóng radio,
03:36
which is there for us to use.
cho chúng ta sử dụng.
03:39
So not only do we have this hugekhổng lồ amountsố lượng of spectrumquang phổ,
Vì vậy không chỉ chúng ta có lượng khổng lồ quang phổ này,
03:42
let's compareso sánh that with a numbercon số I've just mentionedđề cập.
thử so sánh với các số liệu mà tôi vừa kể.
03:45
We have 1.4 milliontriệu
Chúng ta có 1,4 triệu
03:47
expensivelyexpensively deployedđược triển khai,
trạm thu phát sóng mắc,
03:49
inefficientkhông hiệu quả radioradio cellulardi động basecăn cứ stationstrạm.
không hiệu quả.
03:51
And multiplynhân that by 10,000,
Và nhân nó lên 10.000,
03:54
then you endkết thúc up at 14 billiontỷ.
và chúng ta có 14 tỉ.
03:56
14 billiontỷ is the numbercon số of lightánh sáng bulbsbóng đèn installedCài đặt alreadyđã.
14 tỉ là số lượng bóng đèn đang được sử dụng.
03:58
So we have the infrastructurecơ sở hạ tầng there.
Vì vậy chúng ta có một cơ sở hạ tần sẵn có.
04:01
Look at the ceilingTrần nhà, you see all these lightánh sáng bulbsbóng đèn.
Nhìn lên trần nhà, bạn thấy tất cả những bóng đèn này.
04:03
Go to the mainchủ yếu floorsàn nhà, you see these lightánh sáng bulbsbóng đèn.
Nhìn xuống sàn, các bạn cũng thấy bóng đèn.
04:06
Can we use them for communicationstruyền thông?
Chúng ta có thể dùng chúng để giao tiếp?
04:08
Yes.
Có thể.
04:10
What do we need to do?
Chúng ta cần phải làm gì?
04:12
The one thing we need to do
Điều chúng ta cần làm
04:14
is we have to replacethay thế these inefficientkhông hiệu quả incandescentsáng chói lightánh sáng bulbsbóng đèn,
là chúng ta phải thay thế những bóng đèn dây tóc không hiệu quả này,
04:16
florescentSX lightsđèn,
đèn huỳnh quang,
04:19
with this newMới technologyCông nghệ of LED,
với công nghệ đèn LED,
04:22
LED lightánh sáng bulbsbóng đèn.
bóng đèn LED.
04:24
An LED is a semiconductorchất bán dẫn. It's an electronicđiện tử devicethiết bị.
Một bóng đèn LED là một chất bán dẫn. Một thiết bị điện.
04:26
And it has a very nicetốt đẹp acutenhọn propertybất động sản.
Và nó có một đặc tính rất hay.
04:28
Its intensitycường độ can be modulatedđiều chế
Độ sáng của nó có thể thay đổi
04:32
at very highcao speedstốc độ,
với tốc độ rất nhanh,
04:35
and it can be switchedchuyển sang off at very highcao speedstốc độ.
và nó có thể bật tắt rất nhanh.
04:37
And this is a fundamentalcăn bản basiccăn bản propertybất động sản
Và đây là một đặc tính cơ bản
04:40
that we exploitkhai thác
mà chúng tôi khám phá
04:42
with our technologyCông nghệ.
với công nghệ của chúng tôi.
04:44
So let's showchỉ how we do that.
Và để xem chúng tôi là như thế nào.
04:47
Let's go to the closestgần nhất neighborhàng xóm to the visiblecó thể nhìn thấy lightánh sáng spectrumquang phổ --
Hay xem dải quang phổ gần nhất với ánh sáng thấy được --
04:49
go to remotexa controlskiểm soát.
cái điều khiển từ xa.
04:51
You all know remotexa controlskiểm soát have an infraredhồng ngoại LED --
Các bạn biết rằng cái điều khiển từ xa có một đèn LED hồng ngoại --
04:53
basicallyvề cơ bản you switchcông tắc điện on the LED, and if it's off, you switchcông tắc điện it off.
cơ bản là bạn bật nó, và nếu nó tắt, bạn tắt nó.
04:55
And it createstạo ra a simpleđơn giản, low-speedtốc độ thấp datadữ liệu streamsuối
Và nó tạo ra một luồng dữ liệu tốc độ thấp, đơn giản
04:58
in 10,000 bitsbit permỗi secondthứ hai,
vào khoảng 10.000 bits một giây,
05:01
20,000 bitsbit permỗi secondthứ hai.
20.000 bits một giây.
05:03
Not usablecó thể sử dụng for a YouTubeYouTube videovideo.
Không dùng được cho phim YouTube.
05:05
What we have donelàm xong
Cái mà chúng tôi đã làm
05:07
is we have developedđã phát triển a technologyCông nghệ
là chúng tôi phát triển một công nghệ
05:09
with which we can furthermorehơn nữa
với cái mà chúng tôi có thể thay thế
05:12
replacethay thế the remotexa controlđiều khiển of our lightánh sáng bulbbóng đèn.
xa hơn cái điều khiển từ xa của bóng đèn.
05:15
We transmitchuyển giao with our technologyCông nghệ,
Chúng tôi truyền tải với công nghệ của chúng tôi,
05:17
not only a singleĐộc thân datadữ liệu streamsuối,
không chỉ một luồng dữ liệu,
05:19
we transmitchuyển giao thousandshàng nghìn of datadữ liệu streamsdòng
chúng tôi truyền tải hàng nghìn luồng dữ liệu
05:21
in parallelsong song, tương đông,
song song,
05:23
at even highercao hơn speedstốc độ.
với tóc độ thậm chí cao hơn.
05:25
And the technologyCông nghệ we have developedđã phát triển --
Và công nghệ chúng tôi phát triển --
05:27
it's calledgọi là SIMSIM OFDMOFDM.
được gọi là SIM OFDM.
05:29
And it's spacialspacial modulationđiều chế --
Và nó là một sự uốn không gian --
05:31
these are the only technicalkỹ thuật termsđiều kiện, I'm not going into detailschi tiết --
đó là những thuật ngữ kỹ thuật duy nhất, tôi không đi vào chi tiết --
05:33
but this is how we enabledcho phép
nhưng đây là cách mà chúng tôi làm cho
05:36
that lightánh sáng sourcenguồn
nguồn sáng đó
05:38
to transmitchuyển giao datadữ liệu.
truyền tải dữ liệu.
05:40
You will say, "Okay, this is nicetốt đẹp --
Bạn sẽ nói, "Được thôi, hay đó --
05:43
a slidetrượt createdtạo in 10 minutesphút."
một đoạn phim tạo ra trong 10 phút."
05:46
But not only that.
Nhưng không chỉ vậy.
05:48
What we'vechúng tôi đã donelàm xong
Cái mà chúng tôi đã làm
05:50
is we have alsocũng thế developedđã phát triển a demonstratormẫu thao diễn.
là chúng tôi đã phát triển một máy chiếu.
05:52
And I'm showinghiển thị for the first time in publiccông cộng
Và tôi biểu diễn lần đầu tiên ngoài cộng đồng
05:55
this visiblecó thể nhìn thấy lightánh sáng demonstratormẫu thao diễn.
máy chiếu ánh sáng thấy được này.
05:57
And what we have here
Và cái mà chúng tôi có ở đây
05:59
is no ordinarybình thường deskbàn lampđèn.
là một cái đèn bàn bình thường.
06:01
We fitPhù hợp in an LED lightánh sáng bulbbóng đèn,
chúng tôi gán bóng đèn LED,
06:04
worthgiá trị threesố ba U.S. dollarsUSD,
với giá 3 đô-la Mỹ,
06:06
put in our signaltín hiệu processingChế biến technologyCông nghệ.
gắn vào công nghệ xử lý tính hiệu của chúng tôi.
06:09
And then what we have here is a little holelỗ.
Và rồi cái mà chúng tôi có ở đây là một cái lỗ nhỏ.
06:11
And the lightánh sáng goesđi throughxuyên qua that holelỗ.
Và ánh sáng đi xuyên qua lỗ đó.
06:14
There's a receiverngười nhận.
Có một bộ nhận tín hiệu.
06:16
The receiverngười nhận will convertđổi these little, subtletế nhị changesthay đổi in the amplitudebiên độ
Bộ nhận tín hiệu sẽ chuyển đổi những thay đổi nhỏ
06:18
that we createtạo nên there
mà chúng tôi tạo ra
06:21
into an electricalđiện signaltín hiệu.
thành tín hiệu điện tử.
06:23
And that signaltín hiệu is then convertedchuyển đổi back
Và tín hiệu điện tử đó được chuyển đổi trở lại
06:25
to a high-speedtốc độ cao datadữ liệu streamsuối.
thành luồng dữ liệu tốc độ cao.
06:27
In the futureTương lai we hopemong
Trong tương lai chúng tôi hy vọng
06:29
that we can integratetích hợp this little holelỗ
rằng chúng ta có thể tích hợp cái lỗ nhỏ này
06:31
into these smartthông minh phonesđiện thoại.
và những chiếc điện thoại thông minh.
06:33
And not only integratetích hợp a photohình chụp detectorMáy dò here,
Và không chỉ tích hợp nhận diện hình ảnh,
06:36
but maybe use the cameraMáy ảnh insidephía trong.
mà có thể sử dụng camera bên trong.
06:39
So what happensxảy ra
Vì vậy cái diễn ra
06:43
when I switchcông tắc điện on that lightánh sáng?
khi tôi bật đèn lên.
06:45
As you would expectchờ đợi,
Như các bạn trông chờ,
06:50
it's a lightánh sáng, a deskbàn lampđèn.
đây là một cái đèn bàn.
06:52
Put your booksách beneathở trên it and you can readđọc.
Đặt sách bên dưới và bạn có thể đọc.
06:54
It's illuminatingchiếu sáng the spacekhông gian.
Nó thắp sáng.
06:57
But at the sametương tự time, you see this videovideo comingđang đến up here.
Nhưng cùng lúc đó, các bạn thấy đoạn video này ở trên đây.
06:59
And that's a videovideo, a high-definitionđộ nét cao videovideo
Và đó là một đoạn video, video chất lượng cao
07:03
that is transmittedtruyền throughxuyên qua that lightánh sáng beamchùm.
được truyền tải thông qua ánh sáng.
07:06
You're criticalchỉ trích.
Các bạn chỉ trích.
07:08
You think, "HaHa, haha, haha.
Các bạn nghĩ, "Ha, ha, ha.
07:10
This is a smartthông minh academichọc tập doing a little bitbit of tricksthủ thuật here."
Đây là một trò đùa thôi."
07:12
But let me do this.
Nhưng để tôi làm thế này.
07:15
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
07:19
OnceMột lần again.
Lần nữa.
07:24
Still don't believe?
Vẫn không tin?
07:27
It is this lightánh sáng
Đó là bóng đèn này
07:30
that transmitstruyền this high-definitionđộ nét cao videovideo in a splitphân chia streamsuối.
truyền dữ liệu video chất lượng cao thành những luồng nhỏ.
07:32
And if you look at the lightánh sáng,
Và nếu bạn nhìn vào cái đèn,
07:36
it is illuminatingchiếu sáng as you would expectchờ đợi.
nó thắp sáng như là các bạn trông đợi.
07:39
You don't noticeđể ý with your humanNhân loại eyemắt.
Các bạn không cảm nhận với mắt người.
07:41
You don't noticeđể ý the subtletế nhị changesthay đổi in the amplitudebiên độ
Các bạn không nhận thấy các thay đổi biên độ nhỏ
07:43
that we impressgây ấn tượng ontotrên this lightánh sáng bulbbóng đèn.
mà chúng tôi làm với bóng đèn này.
07:46
It's servingphục vụ the purposemục đích of illuminationchiếu sáng,
Nó vẫn chiếu sáng,
07:49
but at the sametương tự time, we are ablecó thể to transmitchuyển giao this datadữ liệu.
nhưng cùng lúc, chúng tôi có thể chuyển tải dữ liệu.
07:51
And you see,
Và các bạn vừa thấy,
07:54
even lightánh sáng from the ceilingTrần nhà comesđến down here to the receiverngười nhận.
thậm chí ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống bộ nhận tín hiệu.
07:56
It can ignorebỏ qua that constantkhông thay đổi lightánh sáng,
Nó có thể loại bỏ ánh sáng liên tục đó,
07:59
because all the receiver'scủa người nhận interestedquan tâm in
vì cái mà bộ nhận tín hiệu quan tâm là
08:02
are subtletế nhị changesthay đổi.
các thay đổi nhỏ.
08:04
You alsocũng thế have a criticalchỉ trích questioncâu hỏi now, and
Các bạn cũng có câu hỏi quan trọng bây giờ.
08:09
you say, "Okay,
Các bạn nói, "Được rồi,
08:11
do I have to have the lightánh sáng on all the time
tôi có cần phải để nó sáng mọi lúc
08:13
to have this workingđang làm việc?"
để nó làm việc không?"
08:15
And the answercâu trả lời is yes.
Và câu trả lời là phải.
08:17
But, you can dimDim down the lightánh sáng
Nhưng các bạn có thể giảm ánh sáng
08:19
to a levelcấp độ that it appearsxuất hiện to be off.
tới mức độ mà nó như là tắt.
08:23
And you are still ablecó thể to transmitchuyển giao datadữ liệu -- that's possiblekhả thi.
Và các bạn vẫn có thể truyền tải dữ liệu -- điều đó là có thể.
08:25
So I've mentionedđề cập to you the fourbốn challengesthách thức.
Và tôi cũng nói tới 4 thách thức.
08:28
CapacityCông suất:
Khả năng:
08:31
We have 10,000 timeslần more spectrumquang phổ,
Chúng ta có hơn 10.000 lần dải quang phổ,
08:33
10,000 timeslần more LEDsĐèn LED
10.000 lần nhiều bóng đèn LED
08:35
installedCài đặt alreadyđã in the infrastructurecơ sở hạ tầng there.
được gắn trong cơ sở hạ tầng.
08:37
You would agreeđồng ý with me, hopefullyhy vọng,
Các bạn có thể đồng ý với tôi, hy vọng vậy,
08:39
there's no issuevấn đề of capacitysức chứa anymorenữa không.
không có vấn đề về khả năng nữa.
08:41
EfficiencyHiệu quả:
Hiệu quả:
08:43
This is datadữ liệu throughxuyên qua illuminationchiếu sáng --
Đây là truyền tải bằng chiếu sáng --
08:45
it's first of all an illuminationchiếu sáng devicethiết bị.
nó là thiết bị truyền tải chiếu sáng đầu tiên.
08:47
And if you do the energynăng lượng budgetngân sách,
Và nếu các bạn tính toán về năng lượng,
08:49
the datadữ liệu transmissiontruyền tải comesđến for freemiễn phí --
truyền tải dữ liệu miễn phí --
08:52
highlycao energynăng lượng efficienthiệu quả.
hiệu quả năng lượng cao.
08:54
I don't mentionđề cập đến the highcao energynăng lượng efficiencyhiệu quả
Tôi không kể tới hiệu quả năng lượng cao
08:56
of these LED lightánh sáng bulbsbóng đèn.
của những bóng đèn LED.
08:58
If the wholetoàn thể worldthế giới would deploytriển khai them,
Nếu toàn thế giới sử dụng chúng,
09:00
you would savetiết kiệm hundredshàng trăm of powerquyền lực plantscây.
các bạn có thể tiết kiệm được hàng trăm nhà máy điện.
09:02
That's asidequa một bên.
Riêng điều đó thôi.
09:05
And then I've mentionedđề cập the availabilitytính khả dụng.
Và rồi tôi nói đến tính sẵn có.
09:07
You will agreeđồng ý with me that we have lightsđèn in the hospitalbệnh viện.
Các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng chúng ta có ánh sáng trong bệnh viện.
09:09
You need to see what to do.
Chúng ta cần nhìn thấy cái mà chúng ta làm.
09:12
You have lightsđèn in an aircraftphi cơ.
Các bạn có ánh sáng trên máy bay.
09:14
So it's everywheremọi nơi in a day there is lightánh sáng.
Vì vậy ánh sáng ở khắp nơi.
09:16
Look around. EverywhereỞ khắp mọi nơi. Look at your smartthông minh phoneđiện thoại.
Nhìn xung quanh. Mọi thứ. Nhìn vào chiếu điện thoại thông minh của các bạn.
09:18
It has a flashlightđèn pin, an LED flashlightđèn pin.
Nó có đèn pin, một đèn pin LED.
09:21
These are potentialtiềm năng sourcesnguồn for high-speedtốc độ cao datadữ liệu transmissiontruyền tải.
Đó là những nguồn sáng tiềm năng cho truyền tải dữ liệu tốc độ cao.
09:23
And then there's securityBảo vệ.
Và rồi về bảo mật.
09:27
You would agreeđồng ý with me
Các bạn có thể đồng ý với tôi
09:30
that lightánh sáng doesn't penetratexâm nhập throughxuyên qua wallsbức tường.
rằng ánh sáng không xuyên qua tường.
09:32
So no one, if I have a lightánh sáng here,
Vì vậy không ai, nếu tôi có ánh sáng ở đây,
09:35
if I have securean toàn datadữ liệu,
nếu tôi có dữ liệu mật,
09:37
no one on the other sidebên of this roomphòng throughxuyên qua that wallTường
không ai ở mặt bên kia của căn phòng thông qua bức tường
09:39
would be ablecó thể to readđọc that datadữ liệu.
có thể đọc được dữ liệu.
09:41
And there's only datadữ liệu where there is lightánh sáng.
Và chỉ có dữ liệu khi mà có ánh sáng.
09:43
So if I don't want that receiverngười nhận to receivenhận được the datadữ liệu,
Vì vậy nếu tôi không muốn bộ nhận tín hiệu nhận dữ liệu,
09:46
then what I could do,
thì cái mà tôi có thể làm,
09:50
turnxoay it away.
là xoay nó đi.
09:54
So the datadữ liệu goesđi in that directionphương hướng, not there anymorenữa không.
Vì vậy dữ liệu đi về hướng đó, không ở đây nữa.
09:57
Now we can in factthực tế see where the datadữ liệu is going to.
Bây giờ chúng ta thực sự thấy dữ liệu đang đi đâu.
09:59
So for me,
Vì vậy với tôi,
10:05
the applicationscác ứng dụng of it,
áp dụng của nó,
10:08
to me, are beyondvượt ra ngoài imaginationtrí tưởng tượng at the momentchốc lát.
với tôi, là ngoài sự tưởng tượng lúc này.
10:11
We have had a centurythế kỷ of very nicetốt đẹp, smartthông minh applicationứng dụng developersnhà phát triển.
Chúng ta có một thể kỷ thật tuyệt, các nhà phát triển ứng dụng thông minh.
10:15
And you only have to noticeđể ý, where we have lightánh sáng,
Và các bạn chỉ phải nhận thấy, nơi chúng ta có ánh sáng,
10:19
there is a potentialtiềm năng way to transmitchuyển giao datadữ liệu.
thì đó là tiềm năng để truyền tải dữ liệu.
10:22
But I can give you a fewvài examplesví dụ.
Nhưng tôi có thể cho các bạn một vài ví dụ.
10:25
Well you mayTháng Năm see the impactva chạm alreadyđã now.
Các bạn có thể thấy tác động ngay bây giờ.
10:28
This is a remotexa operatedvận hành vehiclephương tiện
Đây là một cái điều khiển phương tiện giao thông
10:32
beneathở trên the oceanđại dương.
dưới biển.
10:34
And they use lightánh sáng to illuminatethắp sáng spacekhông gian down there.
Và chúng dùng ánh sáng để chiếu sáng dưới đó.
10:36
And this lightánh sáng can be used to transmitchuyển giao wirelesskhông dây datadữ liệu
Và ánh sáng này có thể được dùng để truyền tải dữ liệu không dây
10:39
that these things [use] to communicategiao tiếp with eachmỗi other.
rằng những thứ này được dùng để liên lạc với nhau.
10:41
IntrinsicallyIntrinsically safean toàn environmentsmôi trường
Các môi trường an toàn về bản chất
10:44
like this petrochemicalhóa dầu plantthực vật --
như là nhà máy hóa dầu này --
10:46
you can't use RFRF, it mayTháng Năm generatetạo ra antennaanten sparkstia lửa,
các bạn không thể dùng RF, chúng có thể tạo ra tia lửa từ ăng-ten,
10:48
but you can use lightánh sáng -- you see plentynhiều of lightánh sáng there.
nhưng có thể dùng ánh sáng -- các bạn thấy nhiều đèn.
10:51
In hospitalsbệnh viện,
Trong bệnh viện,
10:54
for newMới medicalY khoa instrumentsdụng cụ;
với các thiết bị y tế mới;
10:56
in streetsđường phố for trafficgiao thông controlđiều khiển.
trên đường đèn giao thông.
10:59
CarsXe ô tô have LED-basedDựa trên LED headlightsđèn pha, LED-basedDựa trên LED back lightsđèn,
Các xe hơi có đèn chiếu sáng LED, đèn LED sau,
11:02
and carsxe hơi can communicategiao tiếp with eachmỗi other
và xe hơi có thể liên lạc với nhau
11:05
and preventngăn chặn accidentstai nạn
và tránh tai nạn
11:07
in the way that they exchangetrao đổi, giao dịch informationthông tin.
bằng cách trao đổi thông tin.
11:10
TrafficLưu lượng truy cập lightsđèn can communicategiao tiếp to the carxe hơi and so on.
Đèn giao thông có thể liên lạc với xe và nhiều nữa.
11:13
And then you have these millionshàng triệu of streetđường phố lampsđèn
Và khi bạn có màng triệu những cái đèn đường
11:16
deployedđược triển khai around the worldthế giới.
lắp đặt quanh thế giới.
11:19
And everymỗi streetđường phố lampđèn could be a freemiễn phí accesstruy cập pointđiểm.
Và mọi đèn đường có thể là một điểm truy cập miễn phí.
11:22
We call it, in factthực tế, a Li-FiLi-Fi,
Chúng tôi gọi nó, thực sự là, một Li-Fi,
11:24
light-fidelityánh sáng trung thực.
ánh sáng-trung thực.
11:26
And then we have these aircraftphi cơ cabinscabin.
Và rồi chúng ta những buồng máy bay.
11:28
There are hundredshàng trăm of lightsđèn in an aircraftphi cơ cabincabin,
Có hàng trăm bóng đèn trong một buồn máy bay,
11:32
and eachmỗi of these lightsđèn
và mỗi bóng đèn đó
11:36
could be a potentialtiềm năng transmitterMáy phát of wirelesskhông dây datadữ liệu.
có thể trở thành một cái truyền tín hiệu không dây.
11:38
So you could enjoythưởng thức your mostphần lớn favoriteyêu thích TEDTED videovideo
Và các bạn có thể xem TED video
11:41
on your long flightchuyến bay back home.
trên đường bay dài về nhà.
11:44
OnlineTrực tuyến life. So that is a visiontầm nhìn, I think, that is possiblekhả thi.
Cuộc sống trên mạng. Và tôi nghĩ điều đó có thể.
11:46
So, all we would need to do
Và, tất cả chúng ta cần làm
11:55
is to fitPhù hợp a smallnhỏ bé microchipvi mạch
là gắn một con chíp nhỏ
11:57
to everymỗi potentialtiềm năng illuminationchiếu sáng devicethiết bị.
vào mỗi thiết bị chiếu sáng.
11:59
And this would then combinephối hợp
Và nó sẽ gộp
12:02
two basiccăn bản functionalitieschức năng:
2 chức năng cơ bản:
12:05
illuminationchiếu sáng and wirelesskhông dây datadữ liệu transmissiontruyền tải.
chiếu sáng và truyền tải dữ liệu không dây.
12:07
And it's this symbiosiscộng sinh that I personallycá nhân believe
Và sự cộng sinh đó, cá nhân tôi tin rằng
12:09
could solvegiải quyết the fourbốn essentialCần thiết problemscác vấn đề
có thể giải quyết 4 vấn đề cơ bản
12:12
that faceđối mặt us in wirelesskhông dây communicationgiao tiếp these daysngày.
mà chúng ta đối mặt trong liên lạc không dây hiện tại.
12:14
And in the futureTương lai,
Và trong tương lai,
12:17
you would not only have 14 billiontỷ lightánh sáng bulbsbóng đèn,
các bạn sẽ không chỉ có 14 tỉ bóng đèn,
12:19
you mayTháng Năm have 14 billiontỷ Li-FisLi-Fis
các bạn có thể có 14 tỉ Li-Fis
12:22
deployedđược triển khai worldwidetrên toàn thế giới --
lắp đặt khắp thế giới --
12:25
for a cleanersạch hơn, a greenerxanh hơn,
cho một tương lai sạch hơn, xanh hơn,
12:27
and even a brightersáng hơn futureTương lai.
và thậm chí sáng hơn
12:29
Thank you.
Cảm ơn.
12:31
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
12:33
Translated by Minh-Tuan Ta
Reviewed by Alice Tran

▲Back to top

About the speaker:

Harald Haas - Communications technology innovator
Harald Haas is the pioneer behind a new technology that can communicate as well as illuminate.

Why you should listen

Imagine using your car headlights to transmit data ... or surfing the web safely on a plane, tethered only by a line of sight. Harald Haas is working on it. He currently holds the Chair of Mobile Communications at the University of Edinburgh, and is co-founder and Chief Scientific Officer of pureLiFi Ltd as well as the Director of the LiFi Research and Development Center at the University of Edinburgh. His main research interests are in optical wireless communications, hybrid optical wireless and RF communications, spatial modulation, and interference coordination in wireless networks.

Haas has long been studying ways to communicate electronic data signals, designing modulation techniques that pack more data onto existing networks. But his latest work leaps beyond wires and radio waves to transmit data via an LED bulb that glows and darkens faster than the human eye can see. His group published the first proof-of-concept results demonstrating that it is possible to to turn commercially available light emitting diode (LED) light bulbs into broadband wireless transmission systems. 

"It should be so cheap that it's everywhere," he says. "Using the visible light spectrum, which comes for free, you can piggy-back existing wireless services on the back of lighting equipment."

More profile about the speaker
Harald Haas | Speaker | TED.com