English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxCERN

Michael Bodekaer: This virtual lab will revolutionize science class

Мајкл Бодакер: Оваа виртуелна лабораторија од корен ќе го промени часот по наука

Filmed:
1,262,419 views

Виртуелната реалност повеќе не е дел од некоја далечна иднина, и повеќе не служи само за играње и забава. Мајкл Бодакер, преку неа, сака да го направи подостапно квалитетното образование. Во овој освежувачки говор, тој демонстрира идеја која би можела од корен да го промени начинот на кој предаваме наука во училиштата денес.

- Entrepreneur
Michael Bodekaer is a serial entrepreneur with a passion for building innovative technology companies that have the potential to change the world. Full bio

Today, I am going to show you
Денеска ќе ви покажам
00:12
how this tablet and this virtual-reality
headset that I'm wearing
како овој таблет и сет за
виртуелна реалност кој го носам
00:14
are going to completely
revolutionize science education.
од корен ќе го изменат
научното образование.
00:19
And I'm also going to show you
Ќе ви покажам
00:24
how it can make any science teacher
more than twice as effective.
како може да го направи поефективен,
било кој учител по наука.
00:25
But before I show you
how all of this is possible,
Но, пред да ви покажам
како сето ова е возможно,
00:31
let's talk briefly about why improving
the quality of science education
на кратко да објасниме зошто
подобро научно образование
00:34
is so vitally important.
е есенцијално.
00:40
If you think about it,
Размислете малку,
00:43
the world is growing incredibly fast.
светот многу брзо расте.
00:44
And with that growth comes
a whole list of growing challenges,
Со тој раст доаѓаат голем
број предизвици,
00:47
challenges such as dealing
with global warming,
како на пример
глобално затоплување,
00:51
solving starvation and water shortages
како да се надмине недостаток
на храна и вода
00:54
and curing diseases,
и лечење болести,
00:56
to name just a few.
се само неколку од
проблемите.
00:58
And who, exactly, is going to help us
solve all of these great challenges?
Кој ќе ни помогне да ги решиме овие
големи проблеми?
01:00
Well, to a very last degree,
it is these young students.
Па, во голема мера овие
млади студенти.
01:06
This is the next generation
of young, bright scientists.
Ова е следната генерација на
млади, бистри научници.
01:10
And in many ways, we all rely on them
И сите ние зависиме од нив,
на многу начини,
01:14
for coming up with new, great innovations
да создадат нови, брилијантни иновации
01:17
to help us solve all
these challenges ahead of us.
да ни помогнат да ги решиме
сите проблеми кои се пред нас.
01:19
And so a couple of years back,
Пред неколку години,
01:24
my cofounder and I were teaching
university students just like these,
мојот соработник и јас предававме
на студенти,
01:26
only the students we were teaching
looked a little bit more like this here.
кои изгледаа вака.
01:31
(Laughter)
(Смеа)
01:36
And yes, this is really
the reality out there
Да, ова е реалноста
01:37
in way too many universities
around the world:
за многу универзитети низ светот:
01:40
students that are bored, disengaged
на студентите им е досадно и
не се заинтересирани,
01:43
and sometimes not even sure
why they're learning about a topic
а некогаш дури и не знаат
01:46
in the first place.
зошто ја учат таа лекција.
01:50
So we started looking around for new,
innovative teaching methods,
Почнавме да бараме нови,
иновативни методи на предавање,
01:51
but what we found was quite disappointing.
но она што го најдовме беше разочарувачко.
01:56
We saw that books were being
turned into e-books,
Книгите се претвараат во е-книги,
01:58
blackboards were being turned
into YouTube videos
Црните табли се заменуваат со
YouTube видеа
02:03
and lecture hall monologues
were being turned into MOOCs --
и предавањата од амфитеатрите
се претвараат во МООК--
02:06
massive online open courses.
Масовни Онлајн Отворени Курсеви.
02:09
And if you think about it,
Ако размислите,
02:12
all we're really doing here
is taking the same content
истата содржина
02:13
and the same format,
и истиот формат,
02:17
and bringing it out to more students --
им го даваме на поголем број ученици---
02:19
which is great, don't get me
wrong, that is really great --
што во принцип е супер--
02:22
but the teaching method
is still more or less the same,
но методот на предавање е
повеќе или помалку истиот,
02:25
no real innovation there.
нема никаква иновација.
02:29
So we started looking elsewhere.
Почнавме да бараме на друго
место.
02:31
What we found was that flight simulators
had been proven over and over again
Се покажало дека
симулаторите за летање
02:33
to be far more effective
се многу поефикасни
за обука на пилоти,
02:38
when used in combination with real,
in-flight training to train the pilots.
доколку се користат во комбинација
со вистински летови.
02:40
And so we thought to ourselves:
Се прашавме:
02:45
Why not just apply that to science?
Зошто не го искористиме
истото за учење наука?
02:47
Why not build a virtual
laboratory simulator?
Зошто да не изградиме симулатор
за виртуелна лабараторија?
02:49
Well, we did it.
И токму тоа и го направивме.
02:55
We basically set out to create
Создадовме
02:56
a fully simulated, one-to-one,
virtual reality laboratory simulator,
симулатор, еден-на-еден,
виртуелна лабораторија,
02:58
where the students
could perform experiments
каде што студентите
можат да експериментираат
03:04
with mathematical equations
со математички формули.
03:06
that would simulate what would
happen in a real-world lab.
Го симулира она што се случува
во вистинска лабораторија.
03:08
But not just simple simulations --
Но не само едноставни симулации---
03:11
we would also create advanced simulations
создадовме и напредни симулации
03:13
with top universities like MIT,
со познати универзитети како МИТ,
03:15
to bring out cutting-edge cancer
research to these students.
за да го приближиме најновото истражување
за ракот до овие студенти.
03:17
And suddenly, the universities
could save millions of dollars
И одеднаш, универзитетите можат да
заштедат милиони долари
03:22
by letting the students
perform virtual experiments
со тоа што студентите ќе изведуваат
виртуални експерименти
03:25
before they go into the real laboratory.
пред да влезат во вистинска лабораторија.
03:28
And not only that; now,
they could also understand --
Не само тоа: сега, можат да разберат---
03:32
even on a molecular level
inside the machine --
дури и на молекуларно ниво
во машината--
03:34
what is happening to the machines.
што се случува.
03:37
And then they could suddenly perform
И одеднаш можат да извршуваат
03:40
dangerous experiments in the labs as well.
опасни експерименти.
03:41
For instance also here,
Како на пример овде,
03:44
learning about salmonella bacteria,
which is an important topic
објаснувањето за бактеријата Салмонела,
важна лекција која што многу
03:46
that many schools cannot teach
for good safety reasons.
училишта не можат да ја предаваат
заради безбедносни причини.
03:49
And we, of course, quiz the students
Ние ги тестираме студентите
03:54
and then give the teachers
a full dashboard,
и им даваме на учителите
еден куп информации,
03:56
so they fully understand
where the students are at.
за да разберат на кое ниво се студентите.
03:58
But we didn't stop there,
Но не застанавме тука,
04:02
because we had seen just
how important meaning is
затоа што знаевме колку
е важна смислата
04:03
for the students' engagement in the class.
кога станува збор за активноста
на студентот.
04:05
So we brought in game designers
Поканивме дизајнер на игри
04:08
to create fun and engaging stories.
да создаде забавни и интересни приказни.
04:09
For instance, here in this case,
На пример, во овој случај,
04:12
where the students have to solve
a mysterious CSI murder case
каде што студентите треба да разрешат
мистериозно убиство
04:14
using their core science skills.
користејќи ги основните научни вештини.
04:18
And the feedback we got
when we launched all of this
Кога го почнавме ова, реакциите
кои ги добивме
04:23
was quite overwhelmingly positive.
беа многу позитивни.
04:26
Here we have 300 students,
Овде имаме 300 студенти,
04:28
all passionately solving CSI murder cases
кои страсно решаваат случаи на
убиство
04:30
while learning core science skills.
додека ги учат основните научни принципи.
04:32
And what I love the most about this
Она што најмногу ми се допаѓа
04:34
is really when the students
come up to me sometimes afterwards,
е кога студентите ќе дојдат кај мене
после ова,
04:37
all surprised and a little confused,
малку збунети и изненадени,
04:40
and say, "I just spent two hours
in this virtual lab,
и ќе речат: „Штотуку поминав два часа во
виртуелнава лабораторија,
04:42
and ... and I didn't check Facebook."
а не проверив Фејсбук?!."
04:48
(Laughter)
(Смеа)
04:50
That's how engaging and immersive
this really is for the students.
Тоа покажува колку привлечно и извонредно
ова е за студентите.
04:51
And so, to investigate
whether this really worked,
За да испитаме дали ова
навистина функционира,
04:56
a learning psychologist
did a study with 160 students --
образовен психолог направи
истражување со 160 студенти--
04:59
that was from Stanford University
and Technical University of Denmark.
од Стенфорд Универзитетот и
Технички Универзитет од Данска.
05:03
And what they did is split
the students into two groups.
Ги поделија студентите на две групи.
05:08
One group would only use
the virtual laboratory simulations,
Едната група ја користеше само
виртуелната лабораторија,
05:11
the other group would only use
traditional teaching methods,
а другата само традиционалните наставни
методи.
05:16
and they had the same amount of time.
И на двете групи им беше
дадено истото време.
05:19
Then, interestingly,
Интересно,
05:22
they gave the students a test
before and after the experiment,
ги тестираа студентите пред и после
експериментот,
05:23
so they could clearly measure
the learning impact of the students.
за да го измерат влијанието на
наставните методи.
05:27
And what they found
Изненадувачки резултати.
05:32
was a surprisingly high 76 percent
increase in the learning effectiveness
Виртуелната лабораторија го
подобрува учењето за 76%
05:33
when using virtual laboratories
over traditional teaching methods.
во споредба со традиционалните
наставни методи.
05:39
But even more interestingly,
Уште поинтересен,
05:44
the second part of this study investigated
е вториот дел од студијава, кој испитуваше
05:45
what the teacher's impact
was on the learning.
какво е влијанието на наставникот врз
процесот на учење.
05:49
And what they found
Истражувањето покажа
05:52
was that when you combined
the virtual laboratories
дека ако ја комбинирате виртуелната
лабораторија
05:53
with teacher-led coaching and mentoring,
со менторирање од страна на наставник
05:55
then we saw a total 101 percent
increase in the learning effectiveness,
тогаш процесот на учење се
подобрува за 101%
05:58
which effectively doubles
the science teacher's impact
што значи го дуплирате
влијанието на учителот
06:04
with the same amount of time spent.
а времето поминато со ученикот
останува исто.
06:08
So a couple of months back,
Пред неколку месеци,
06:13
we started asking ourselves --
се прашавме --
06:16
we have a wonderful team now
of learning psychologists
имаме прекрасен тим на
образовни психолози,
06:18
and teachers and scientists
and game developers --
учители, научници
и програмери на игри --
06:20
and we started asking ourselves:
и се прашавме:
06:23
How can we keep ourselves to our promise
На кој начин да си го одржиме ветувањето
06:24
of constantly reimagining education?
дека постојано ќе го
осмислуваме образованието?
06:27
And today, I am really excited
to be presenting what we came up with
Денес, ќе ви покажам што создадовме
06:30
and have been working
incredibly hard to create.
со макотрпно работење.
06:35
I will explain briefly what this is.
Кратко ќе објаснам што е ова.
06:40
Basically, I take my mobile phone --
Кога ќе го земам мојот мобилен телефон --
06:42
most students already
have these, smartphones --
скоро секој студент има паметен телефон--
06:45
and I plug it into this virtual-reality
headset, a low-cost headset.
и го поврзам со овој ефтин сет
за виртуелна реалност.
06:48
And now what I can effectively do is,
И сега
06:52
I can literally step
into this virtual world.
можам буквално
да влезам во виртуелниот свет.
06:54
We'll have some of you
in the audience also get to try this,
Доброволци од публиката
ќе можат да го пробаат ова,
06:58
because it is really something
that you have to try
затоа што ова е нешто што
мора да го пробате
07:01
to fully feel how immersive it really is.
за да осетите колку е ефективно.
07:04
It literally feels like I just stepped
inside this virtual lab.
Чувството е како да сум влегол
во виртуелна лабараторија.
07:06
Do you see me up on the screen?
Дали ме гледате на екранот?
07:10
Audience: Yes.
Публиката: Да.
07:12
Michael Bodekaer: Great! Awesome.
Мајкл Бодакаер: Супер!
07:13
So basically, I have just
turned my mobile phone
Штотуку го претворив мојот мобилен
07:14
into a fully simulated, million-dollar
Ivy League laboratory
во виртуелна лабораторија
07:17
with all this amazing equipment
that I can interact with.
која содржи неверојатна опрема
со која можам да ракувам.
07:21
I can, for instance, pick up the pipette
and do experiments with it.
Можам да работам со пипета, на пример.
07:24
I have my E-Ggel, my PCR
and -- oh, look there,
Имам Е-гел, ПСР,
погледнете онде,
07:27
I have my next-generation
sequencing machine,
најновата машина за секвенционирање,
07:30
and there I even have
my electron microscope.
а онаму дури имам електронски микроскоп.
07:32
I mean, who's carrying around
an electron microscope in their pocket?
Кој носи електронски микроскоп во џеб?
07:36
And here I have my machine,
И овде ја имам мојата машина,
07:39
I can do different experiments
on the machine.
Со неа можам да правам различни
експерименти.
07:41
And over here I have the door,
Овде имам врата,
07:43
I can go into other experiments,
Можам да одам во
07:45
I can perform in the laboratories.
други лаборатории.
07:47
And here, I have my learning tablet.
И овде, го имам мојот таблет
преку кој учам.
07:49
This is an intelligent tablet
Овој таблет ми овозможува
07:51
that allows me to read
about relevant theory.
да ја прочитам теоријата
поврзана со експериментот.
07:53
As you can see, I can interact with it.
Можам да работам на таблетот.
07:56
I can watch videos and see
content that is relevant
Можам да гледам видеа
поврзани со
07:58
to the experiment
that I'm performing right now.
експериментот кој го
правам во тој момент.
08:02
Then over here, I have Marie.
И онаму е Мари.
08:06
She is my teacher --
my lab assistant --
Таа е мојата учителка--
лабораториски асистент--
08:07
and what she does is guides me
through this whole laboratory.
таа ме води низ
целава лабараторија.
08:11
And very soon,
И наскоро,
08:14
the teachers will be able
to literally teleport themselves
учителите ќе можат да се телепортираат
08:15
into this virtual world
that I'm in right now
во овој виртуелен свет во кој
сум моментално
08:18
and help me, guide me,
through this whole experiment.
за да ми помогнат, да ме водат,
низ целиот експеримент.
08:21
And now before I finalize this,
И сега, пред да завршам.
08:24
I want to show you
an even cooler thing, I think --
Сакам да ви покажам нешто уште
поинтересно --
08:26
something you cannot
even do in real laboratories.
нешто што е невозможно
во вистинска лабараторија.
08:29
This is a PCR machine.
Ова е ПСР машина.
08:32
I'm now going to start this experiment.
Ќе го почнам експериментот.
08:33
And what I just did is literally
shrunk myself a million times
И сега се смалив себе си за милион пати
08:36
into the size of a molecule --
голем сум колку молекула --
08:40
and it really feels like it,
you have to try this.
чувството е неопишливо,
мора да пробате самите.
08:42
So now it feels like
I'm standing inside the machine
Се чуствувам како да сум во машината
08:44
and I'm seeing all the DNA,
and I see the molecules.
и ја гледам целата ДНК-а,
ги гледам молекулите.
08:47
I see the polymerase
and the enzymes and so forth.
Ја набљудувам полимеразата
и ензимите итн.
08:49
And I can see how in this case,
И гледам како во овој случај,
08:53
DNA is being replicated millions of times,
ДНК-а се реплицира милиони пати,
08:55
just like it's happening
inside your body right now.
онака како што се случува во вашето тело,
токму во моментов.
08:58
And I can really feel and understand
how all of this works.
Можам да почувствувам и разберам
како сето ова функционира.
09:01
Now, I hope that gives you
a little bit of a sense
Се надевам од ова можете да насетите
09:06
of the possibilities
in these new teaching methods.
какви можности ни нудат овие
наставни методи.
09:09
And I want to also emphasize
Исто така сакам да нагласам,
09:16
that everything you just saw
also works on iPads and laptops
сè што видовте е компатибилно со
ај-пад и лаптоп,
09:17
without the headsets.
не мора да се користи сетот за глава.
09:21
I say that for a very important reason.
Го велам ова заради
многу важна причина.
09:22
In order for us to really
empower and inspire
За да ја поттикнеме и инспирираме
09:25
the next generation of scientists,
наредната генерација на научници,
09:28
we really need teachers
to drive the adoption
наставниците треба да бидат носители
09:31
of new technologies in the classroom.
на процесот на воведување
на нови технологии.
09:34
And so in many ways,
И на многу начини,
09:38
I believe that the next big,
quantum leap in science education
верувам дека наредниот квантен скок
во научното образование
09:40
lies no longer with the technology,
не зависи од технологијата,
09:44
but rather with the teachers' decision
туку од спремноста на наставникот
09:47
to push forward and adopt
these technologies
да ги промовира и адаптира
овие технологии
09:49
inside the classrooms.
во училницата.
09:52
And so it is our hope that more
universities and schools and teachers
Се надеваме дека повеќе
универзитети, училишта и учители
09:54
will collaborate with technology companies
ќе соработуваат со технолошките компании
09:57
to realize this full potential.
за да го извадат максимумот од ова.
10:00
And so,
И, за крај
10:04
lastly, I'd like to leave you
with a little story
сакам да ви раскажам приказна
10:06
that really inspires me.
која што ме инспирира.
10:09
And that is the story of Jack Andraka.
Тоа е приказната за Џек Андрака.
10:10
Some of you might already know him.
Некои од вас можеби го познаваат.
10:13
Jack invented a new, groundbreaking
low-cost test for pancreatic cancer
Џек создаде нов, пионерски ефтин тест за
рак на панкреасот
10:15
at the age 15.
на 15 годишна возраст.
10:22
And when Jack shares his story
of how he did this huge breakthrough,
Кога Џек ја споделува неговата приказна
за тоа како дошол до големото откритие
10:25
he also explains that one thing
almost prevented him
тој исто така објаснува дека малку фалело
да не дојде
10:29
from making this breakthrough.
до откритието.
10:33
And that was that he did not
have access to real laboratories,
Тој немал пристап до вистинска
лабораторија.
10:35
because he was too inexperienced
Немал искуство, па затоа
10:40
to be allowed in.
не му било дозволено да влезе.
10:43
Now, imagine if we could bring
Сега, замислете што ќе се случи
10:45
Ivy League, million-dollar
virtual laboratories
ако овие скапи виртуелни лаборатории
им ги ставиме на располагање
10:48
out to all these students just like Jack,
на учениците како Џек,
10:51
all over the world,
низ целиот свет,
10:53
and give them the latest, greatest,
most fancy machines you can imagine
и им ги дадеме најновите машини
што можете да ги замислите,
10:55
that would quite literally
make any scientist in here
од кои секој научник овде
10:58
jump up and down out of pure excitement.
би скокал од возбуда.
11:01
And then imagine how that
would empower and inspire
На овој начин ќе охрабриме една
11:03
a whole new generation
of young and bright scientists,
цела генерација на
млади и паметни научници,
11:08
ready to innovate and change the world.
спремни да создаваат и
да го променат светот.
11:12
Thank you very much.
Благодарам многу.
11:16
(Applause)
(Аплауз)
11:17
Translated by Emi Kay
Reviewed by ALEKSANDAR MITEVSKI

▲Back to top

About the speaker:

Michael Bodekaer - Entrepreneur
Michael Bodekaer is a serial entrepreneur with a passion for building innovative technology companies that have the potential to change the world.

Why you should listen

Born and raised in Denmark, Michael Bodekaer’s first business venture came to life when he was just 14 years old. Fast forward to 2016 and Michael is the founder of five unique organizations with offices spanning the globe.

With the ambition of leveraging cutting-edge technology to improve learning quality, Michael partnered with co-founder and science professor Dr. Mads Bonde to create a concept aimed at increasing the level of versatility and accessibility of science education. Labster is a groundbreaking platform that gives students worldwide the opportunity to learn life sciences through gamified education in immersive 3D virtual worlds and laboratories. With the ability to significantly enhance student’s motivation, these new and ever-evolving teaching tools are bringing a revolution to world ­class learning.

More profile about the speaker
Michael Bodekaer | Speaker | TED.com