English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSummit

Alexander Betts: Why Brexit happened -- and what to do next

Александер Бетс: Зошто се случи Брегзит? -- и што да правиме понатаму

Filmed:
2,883,915 views

„Срамота е колку не сме свесни за поделеноста на нашите општества. Брегзит изникна од длабоката, неиспитана поделеност помеѓу оние кои се плашат од глобализација и тие што ја прифаќаат“-вели социологот Александер Бетс. Како да се справиме сега со тој страв и со разочараноста во политичката поставеност без притоа да се предадеме на ксенофобија и национализам? Слушнете го Бетс кој предлага неколку чекори кои треба да се преземат после Брегзит за да се придвижиме кон еден свет без граници.

- Social scientist
Alexander Betts explores ways societies might empower refugees rather than pushing them to the margins. Full bio

I am British.
Јас сум Британец.
00:13
(Laughter)
(Смеа)
00:15
(Applause)
(Аплауз)
00:17
Never before has the phrase
"I am British" elicited so much pity.
Никогаш порано фразата „Британец сум“
не звучела толку жално.
00:20
(Laughter)
(Смеа)
00:24
I come from an island
where many of us like to believe
Потекнувам од еден остров каде
многумина веруваме
00:26
there's been a lot of continuity
over the last thousand years.
дека постои континуитет
последниве илјада години.
00:29
We tend to have historically
imposed change on others
Се трудевме да наметнеме
историски промени на другите
00:33
but done much less of it ourselves.
но малку од нив применивме за себе.
00:36
So it came as an immense shock to me
За мене беше страшен шок
00:39
when I woke up on the morning of June 24
кога се разбудив утрото на 24 -ти јуни
00:41
to discover that my country
had voted to leave the European Union,
и дознав дека мојата земја гласаше
за излез од Европската Унија,
00:44
my Prime Minister had resigned,
мојот премиер си даде оставка
00:48
and Scotland was considering a referendum
а Шкотска размислува за референдум
00:50
that could bring to an end
the very existence of the United Kingdom.
што ќе го доведе до крај самото постоење
на Обединетото Кралство.
00:53
So that was an immense shock for me,
За мене тоа беше страшен шок,
00:58
and it was an immense
shock for many people,
и за многу други беше шок.
01:01
but it was also something
that, over the following several days,
Но, тоа беше и нешто што
изминативе неколку дена
01:05
created a complete political meltdown
создаде еден цел политички распад
01:08
in my country.
во мојата земја.
01:11
There were calls for a second referendum,
Се бараше втор референдум,
01:12
almost as if, following a sports match,
како да сме на спортски натпревар,
01:15
we could ask the opposition for a replay.
и можеме да бараме реванш.
01:17
Everybody was blaming everybody else.
Секој го обвинуваше секого.
01:20
People blamed the Prime Minister
Луѓето го обвинуваа премиерот
01:23
for calling the referendum
in the first place.
за свикување на референдумот пред сѐ.
01:24
They blamed the leader of the opposition
for not fighting it hard enough.
Го обвинуваа и лидерот на опозицијата
дека недоволно се борел.
01:27
The young accused the old.
Младите ги обвинуваа постарите.
01:30
The educated blamed
the less well-educated.
Образованите ги обвинуваа
помалку образованите.
01:31
That complete meltdown was made even worse
Ова целосно претопување
уште повеќе се влоши
01:35
by the most tragic element of it:
со најтрагичниот елемент:
01:38
levels of xenophobia and racist abuse
in the streets of Britain
нивото на ксенофобија и расизмот
на улиците на Британија,
01:40
at a level that I have never seen before
до степен кој никогаш не сум го видел
01:44
in my lifetime.
во мојот живот.
01:46
People are now talking about whether
my country is becoming a Little England,
Луѓето сега зборуваат дали мојата
земја ќе стане Мала Англија,
01:49
or, as one of my colleagues put it,
или, како што рече еден мој колега,
01:54
whether we're about to become
a 1950s nostalgia theme park
дали ќе станеме носталгичен
Луна-парк од 50-те
01:56
floating in the Atlantic Ocean.
кој плови по Атлантикот.
02:00
(Laughter)
(Смеа)
02:02
But my question is really,
Но, јас се прашувам,
02:05
should we have the degree of shock
that we've experienced since?
дали требаше да го доживееме
шокот до овој степен?
02:08
Was it something
that took place overnight?
Дали тоа е нешто што се случи прек ноќ?
02:13
Or are there deeper structural factors
that have led us to where we are today?
Или има подлабоки структурални фактори
што нѐ доведоа до овој степен?
02:15
So I want to take a step back
and ask two very basic questions.
Сакам да се вратам назад и да
поставам 2 суштински прашања.
02:20
First, what does Brexit represent,
Прво, што претставува Брегзит.
02:24
not just for my country,
не само за мојата земја,
02:27
but for all of us around the world?
туку за целиот свет?
02:29
And second, what can we do about it?
Второ, што можеме да направиме околу тоа?
02:32
How should we all respond?
Како треба сите ние да реагираме?
02:35
So first, what does Brexit represent?
Значи, прво: што е Брегзит?
02:37
Hindsight is a wonderful thing.
Искуствата се убава работа.
02:40
Brexit teaches us many things
about our society
Од Брегзит научивме многу
нешта за нашето општество
02:43
and about societies around the world.
и за други општества во светот.
02:47
It highlights in ways
that we seem embarrassingly unaware of
Ни покажува колку не сме свесни
02:51
how divided our societies are.
за поделеноста на нашите општества.
02:54
The vote split along lines of age,
education, class and geography.
Гласовите се поделија во однос на возраст,
образование, класа и географија.
02:56
Young people didn't turn out
to vote in great numbers,
Младите не се одзваа да гласаат
во голем број,
03:03
but those that did wanted to remain.
но, токму тие сакаа да останат.
03:06
Older people really wanted
to leave the European Union.
Постарите беа оние кои сакаа
да излезат од Европската Унија.
03:08
Geographically, it was London and Scotland
that most strongly committed
Географски, Лондон и Шкотска
беа најсилни приврзаници
03:12
to being part of the European Union,
да бидат дел од Европската Унија,
03:15
while in other parts of the country
there was very strong ambivalence.
додека во други делови на земјата
мислењата беа силно поделени.
03:17
Those divisions are things we really
need to recognize and take seriously.
Овие поделби треба да ги согледаме
и сериозно да ги сфатиме.
03:23
But more profoundly,
the vote teaches us something
Но, уште поважно, научивме
од гласањето нешто
03:27
about the nature of politics today.
за природата на политиката.
03:30
Contemporary politics
is no longer just about right and left.
Во современата политика веќе нема
само леви и десни.
03:32
It's no longer just about tax and spend.
Нема веќе само
даноци и трошоци.
03:36
It's about globalization.
Во неа има глобализација.
03:39
The fault line of contemporary politics is
between those that embrace globalization
Расколот во современата политика е меѓу
тие кои ја прифатиле глобализацијата,
03:41
and those that fear globalization.
и оние кои се плашат од неа.
03:46
(Applause)
(Аплауз)
03:50
If we look at why
those who wanted to leave --
Ако погледнеме зошто оние
кои гласале за излез-
03:55
we call them "Leavers,"
as opposed to "Remainers" --
ги нарекуваме `Заминувачи`
наспроти `Останувачите`-
03:58
we see two factors in the opinion polls
можеме да забележиме 2 фактори во анкетите
04:00
that really mattered.
кои навистина беа значајни.
04:03
The first was immigration,
and the second sovereignty,
Првиот фактор беа имигрантите
а вториот суверенитетот,
04:04
and these represent a desire for people
to take back control of their own lives
и ја изразуваа желбата на народот да
ја врати контролата врз своите животи,
04:07
and the feeling that they
are unrepresented by politicians.
и чувството дека политичарите
не ги штитат нивните интереси.
04:13
But those ideas are ones
that signify fear and alienation.
Но, тоа се идеи кои сигнализирааат
страв и оттуѓеност.
04:18
They represent a retreat
back towards nationalism and borders
Покажуваат повлекување назад
кон национализам и граници,
04:23
in ways that many of us would reject.
на начин кој многумина од нас
не го прифаќаат.
04:29
What I want to suggest is the picture
is more complicated than that,
Сакам да предочам дека
сликата е посложена,
04:31
that liberal internationalists,
либералните интернационалисти,
04:34
like myself, and I firmly
include myself in that picture,
како мене, со сигурност се вбројувам
меѓу нив,
04:36
need to write ourselves
back into the picture
треба да се вратиме во тие редови
04:39
in order to understand
how we've got to where we are today.
за да разбереме како се најдовме
таму каде што сме денес.
04:42
When we look at the voting patterns
across the United Kingdom,
Ако ги погледнеме гласачите
во Обединетото Кралство,
04:47
we can visibly see the divisions.
ќе ја забележиме поделеноста.
04:50
The blue areas show Remain
Сините делови се `Останувам`,
04:53
and the red areas Leave.
црвените се `Излегувам`.
04:55
When I looked at this,
Кога го видов ова,
04:57
what personally struck me
was the very little time in my life
најмногу впечаток ми остави тоа
дека многу мал дел од животот
04:59
I've actually spent
in many of the red areas.
имам поминато во црвените делови.
05:02
I suddenly realized that,
looking at the top 50 areas in the UK
Гледајќи ги 50-те области кои
најмногу го поддржуваа заминувањето
05:06
that have the strongest Leave vote,
сфатив дека таму имам поминато
05:11
I've spent a combined total
of four days of my life in those areas.
вкупно 4 дена од мојот живот.
05:13
In some of those places,
Во некои од тие места,
05:19
I didn't even know the names
of the voting districts.
не ги ни знаев имињата
на гласачките места.
05:21
It was a real shock to me,
Беше шок за мене,
05:24
and it suggested that people like me
и покажуваше дека луѓето како мене,
05:26
who think of ourselves
as inclusive, open and tolerant,
кои се сметаат за инклузивни,
отворени и толерантни,
05:28
perhaps don't know
our own countries and societies
можеби не ги познаваат сопствените
земји и општества
05:32
nearly as well as we like to believe.
ни приближно онолку колку што
сакаме да веруваме.
05:35
(Applause)
(Аплауз)
05:38
And the challenge that comes from that
is we need to find a new way
Предизвикот кој доаѓа со тоа е:
треба да најдеме нов начин
05:48
to narrate globalization to those people,
да им раскажеме за глобализацијата
на тие луѓе,
05:52
to recognize that for those people who
have not necessarily been to university,
да признаеме дека, луѓето кои можеби
немаат високо образование,
05:55
who haven't necessarily
grown up with the Internet,
кои можеби не пораснале со интернет,
05:59
that don't get opportunities to travel,
кои немаат можности за патувања,
06:01
they may be unpersuaded
by the narrative that we find persuasive
можеби не се убедени од приказните
кои за нас се убедливи
06:04
in our often liberal bubbles.
во нашите либерални кругови.
06:07
(Applause)
(Аплауз)
06:10
It means that we need to reach out
more broadly and understand.
Треба да посегнеме подалеку
и да разбереме.
06:15
In the Leave vote, a minority have peddled
the politics of fear and hatred,
Мал дел од гласачите за излез
пропагираат политика на страв и омраза,
06:19
creating lies and mistrust
која шири лаги и недоверба,
06:25
around, for instance,
the idea that the vote on Europe
на пример, идејата
да се гласа за Европа
06:28
could reduce the number of refugees
and asylum-seekers coming to Europe,
ќе значи намалување на бројот на бегалци
и азиланти од Европа,
06:31
when the vote on leaving
had nothing to do with immigration
и покрај тоа што гласањето за
излез од Европа нема врска со имиграција
06:35
from outside the European Union.
надвор од Европската Унија.
06:38
But for a significant majority
of the Leave voters
Но, значителен број од гласачите за излез
06:41
the concern was disillusionment
with the political establishment.
беа разочарани од политичкото раководство.
06:44
This was a protest vote for many,
Ова беше глас за протест на многумина,
06:48
a sense that nobody represented them,
чувство дека никој не ги претставува,
06:50
that they couldn't find
a political party that spoke for them,
дека не можат да најдат политичка
партија која ќе ги застапува,
06:53
and so they rejected
that political establishment.
затоа го отфрлија политичкото
раководство.
06:56
This replicates around Europe
and much of the liberal democratic world.
Ова се повтори низ Европа и во повеќето
либерални демократии.
07:01
We see it with the rise in popularity
of Donald Trump in the United States,
Го гледаме во порастот на популарноста
на Доналд Трамп во САД,
07:06
with the growing nationalism
of Viktor Orbán in Hungary,
во растечкиот пораст на национализам
со Орбан во Унгарија,
07:11
with the increase in popularity
of Marine Le Pen in France.
со зголемената популарност на Марин Ле Пен
во Франција.
07:15
The specter of Brexit
is in all of our societies.
Спектарот на Брегзит е во сите
наши општества.
07:20
So the question I think we need to ask
is my second question,
Она што треба да се запрашаме
е моето второ прашање:
07:25
which is how should we
collectively respond?
Како треба колективно
да одговориме на ова?
07:28
For all of us who care about creating
liberal, open, tolerant societies,
Сите, кои се грижиме да создадеме
либерални, отворени и толерантни општества
07:31
we urgently need a new vision,
треба веднаш да изнајдеме нова визија,
07:37
a vision of a more tolerant,
inclusive globalization,
визија за потолерантна, инклузивна
глобализација,
07:39
one that brings people with us
rather than leaving them behind.
која ќе ги доближи луѓето наместо
да ги остава назад.
07:43
That vision of globalization
Таа визија за глобализација е онаа
07:48
is one that has to start by a recognition
of the positive benefits of globalization.
која ќе почне да ги признава позитивните
придобивки од глобализацијата.
07:50
The consensus amongst economists
Економистите се сложуваат
07:55
is that free trade,
the movement of capital,
дека слободната трговија,
протокот на капитал,
07:58
the movement of people across borders
движењето на луѓето преку граници,
08:00
benefit everyone on aggregate.
носи генерални придобивки.
08:02
The consensus amongst
international relations scholars
Стручњаците за меѓународни
односи се согласуваат
08:05
is that globalization
brings interdependence,
дека глобализацијата
носи меѓузависност
08:08
which brings cooperation and peace.
што носи соработка и мир.
08:10
But globalization
also has redistributive effects.
Но, глобализацијата врши и прераспределба.
08:13
It creates winners and losers.
Создава победници и поразени.
08:18
To take the example of migration,
Пример со миграциите,
08:21
we know that immigration is a net positive
for the economy as a whole
знаеме дека имиграцијата е нето позитивна
за економијата во целост
08:23
under almost all circumstances.
речиси во секакви околности.
08:26
But we also have to be very aware
Но треба да сме свесни
08:30
that there are
redistributive consequences,
дека има последици од прераспределбата.
08:33
that importantly, low-skilled immigration
дека особено, неквалификуваните имигранти
08:36
can lead to a reduction in wages
for the most impoverished in our societies
можат да доведат до намалување на платите
во најсиромашните општества
08:39
and also put pressure on house prices.
и да повлијаат на цената на домовите.
08:44
That doesn't detract
from the fact that it's positive,
Тоа не значи дека таа е негативна,
08:46
but it means more people
have to share in those benefits
туку дека луѓето ќе треба
да ги делат придобивките
08:48
and recognize them.
и да се свесни за тоа.
08:51
In 2002, the former Secretary-General
of the United Nations, Kofi Annan,
Во 2002 г. тогашниот генерален
секретар на ОН, Кофи Анан,
08:55
gave a speech at Yale University,
одржа говор на Универзитетот Јејл,
09:00
and that speech was on the topic
of inclusive globalization.
на тема инклузивна глобализација.
09:03
That was the speech
in which he coined that term.
Во тој говор беше создаден терминот.
09:07
And he said, and I paraphrase,
Ќе парафразирам што рече тој:
09:10
"The glass house of globalization
has to be open to all
„Стаклената куќа на глобализацијата
треба да се отвори за секој
09:12
if it is to remain secure.
ако сакаме да остане сигурна.
09:18
Bigotry and ignorance
Нетрпеливоста и незнаењето
09:21
are the ugly face of exclusionary
and antagonistic globalization."
се грдото лице на дискриминаторска
и опасна глобализација. “
09:24
That idea of inclusive globalization
was briefly revived in 2008
Во 2008 г. идејата за инклузивна
глобализација повторно беше вратена
09:31
in a conference on progressive governance
на конференцијата за прогресивно владеење
09:36
involving many of the leaders
of European countries.
од страна на повеќе лидери
на Европски држави.
09:38
But amid austerity
and the financial crisis of 2008,
Но, во услови на штедење
и финансиската криза во 2008-та,
09:43
the concept disappeared
almost without a trace.
концептот неповратно исчезна.
09:47
Globalization has been taken
to support a neoliberal agenda.
Глобализацијата ја имаа усвоено
неолибералите.
09:50
It's perceived to be
part of an elite agenda
Таа се смета за дел на елитистичка
политика,
09:54
rather than something that benefits all.
а не нешто што ќе биде корисно за сите.
09:57
And it needs to be reclaimed
on a far more inclusive basis
Неопходно е да ја вратиме глобализацијата
да биде поинклузивна
10:00
than it is today.
отколку што е сега.
10:03
So the question is,
how can we achieve that goal?
Прашањето е како да го направиме тоа?
10:05
How can we balance on the one hand
addressing fear and alienation
Како да се справиме со стравот
и оттуѓеноста на една страна,
10:09
while on the other hand
refusing vehemently
а на друга страна жестоко да се
10:14
to give in to xenophobia and nationalism?
спротивставиме на ксенофобијата
и национализмот?
10:17
That is the question for all of us.
Тоа е прашање за сите нас.
10:21
And I think, as a social scientist,
Како социолог, сметам,
10:23
that social science
offers some places to start.
дека социјалните науки нудат
можности за да почнеме.
10:25
Our transformation has to be about
both ideas and about material change,
Трансформација треба да биде во однос
на идеите и материјалната промена,
10:29
and I want to give you four ideas
as a starting point.
и ќе ви дадам четири идеи за почеток.
10:34
The first relates to the idea
of civic education.
Првата е идејата за граѓанско
образование.
10:37
What stands out from Brexit
Кај Брегзит очигледен е
10:42
is the gap between public perception
and empirical reality.
јазот помеѓу јавното мислење
и емпириската реалност.
10:44
It's been suggested that we've moved
to a postfactual society,
Се смета дека се придвижуваме
кон пост-фактичко општество
10:48
where evidence and truth no longer matter,
каде доказите и вистината немаат значење,
10:52
and lies have equal status
to the clarity of evidence.
а лагите имаат еднаков
статус со доказите.
10:54
So how can we --
Па, како можеме-
10:58
(Applause)
(Аплауз)
11:00
How can we rebuild respect for truth
and evidence into our liberal democracies?
Како повторно да изградиме почит кон
вистината и докази за нашата демократија?
11:02
It has to begin with education,
Мора да се започне со образованието,
11:08
but it has to start with the recognition
that there are huge gaps.
но, мора да се почнеме со препознавањето
на огромните јазови.
11:10
In 2014, the pollster Ipsos MORI
Во 2014, анкетната комисија МОРИ
11:14
published a survey
on attitudes to immigration,
објави анкета за прашањето за имиграција
11:18
and it showed that as numbers
of immigrants increase,
и се утврди дека со порастот
на бројот на имигрантите,
11:21
so public concern
with immigration also increases,
се зголемува и загриженоста на јавноста,
11:26
although it obviously
didn't unpack causality,
причинско-последичните врски
не беа прикажани,
11:29
because this could equally be to do
not so much with numbers
зашто резултатите не зависат
само од бројките,
11:31
but the political
and media narrative around it.
туку и од политичко-медиумскиот контекст.
11:34
But the same survey also revealed
Но, анкетата покажа
11:37
huge public misinformation
силна медиумска дезинформираност
11:41
and misunderstanding
about the nature of immigration.
и неразбирање на проблемот
на имиграциите.
11:43
For example, in these attitudes
in the United Kingdom,
На пример, во ставовите
на Обединетото Кралство,
11:47
the public believed that levels of asylum
јавноста веруваше дека степенот
на азиланти
11:50
were a greater proportion
of immigration than they were,
е многу поголем од вистинската бројка,
11:53
but they also believed
the levels of educational migration
но, истотака веруваа дека степенот
на миграции во образовниот сектор
11:56
were far lower as a proportion
of overall migration
е многу понизок од реалната бројка
12:00
than they actually are.
на миграциите во целина.
12:03
So we have to address this misinformation,
Значи, треба да се свртиме кон
овие дезинформации
12:05
the gap between perception and reality
on key aspects of globalization.
јазот меѓу перцепцијата и реалноста кај
кључните аспекти на глобализацијата.
12:07
And that can't just be something
that's left to our schools,
Тоа не може да им го препуштиме
само на училиштата,
12:12
although that's important
to begin at an early age.
иако е важно да се започне
на рана возраст.
12:15
It has to be about lifelong
civic participation
Тоа треба да биде доживотно
граѓанско учество
12:17
and public engagement
that we all encourage as societies.
и јавно ангажирање што ќе го поттикнеме
во нашите општествота.
12:20
The second thing
that I think is an opportunity
Втората работа која ја сметам за можност
12:26
is the idea to encourage more interaction
across diverse communities.
е идејата да промовираме поголема
соработка во различните заедници.
12:28
(Applause)
(Аплауз)
12:33
One of the things that stands out
for me very strikingly,
Ако го погледнеме односот кон имиграциите
во Велика Британија,
12:37
looking at immigration attitudes
in the United Kingdom,
она што најмногу ми паѓа в очи
12:40
is that ironically,
the regions of my country
e иронијата дека регионите во мојата земја
12:43
that are the most tolerant of immigrants
кои се најтолерантни кон имигрантите
12:46
have the highest numbers of immigrants.
имаат најголем број имигранти.
12:48
So for instance, London and the Southeast
have the highest numbers of immigrants,
На пример, Лондон и југо-западниот
дел имаат најголем број на имигранти
12:51
and they are also by far
the most tolerant areas.
и најтолерантни се во однос
на други делови.
12:55
It's those areas of the country
that have the lowest levels of immigration
Тоа се оние области кои имаат
најмал степен на имиграции
12:58
that actually are the most exclusionary
and intolerant towards migrants.
кои се најнепријателски и најнетолерантни
кон имигрантите.
13:02
So we need to encourage exchange programs.
Затоа ни се потребни програми за размена.
13:07
We need to ensure that older generations
who maybe can't travel
Треба да им обезбедиме пристап
до интернет на постарите генерации
13:09
get access to the Internet.
кои немаат можности за патување.
13:13
We need to encourage,
even on a local and national level,
На локално и национално ниво
треба да промовираме
13:15
more movement, more participation,
повеќе движење, поголемо учество,
13:18
more interaction
with people who we don't know
повеќе комуникации со луѓе
кои не ги познаваме
13:20
and whose views we might
not necessarily agree with.
и со чии ставови
можеби не се согласуваме.
13:22
The third thing that I think
is crucial, though,
Третата работа која сметам дека е значајна
13:26
and this is really fundamental,
и фундаментална пред сѐ,
13:29
is we have to ensure that everybody shares
е да им овозможиме на сите еднаков дел
13:31
in the benefits of globalization.
од придобивките на глобализацијата.
13:33
This illustration from the Financial Times
post-Brexit is really striking.
Оваа илустрацијата на Брегзит
во Фајненшл Тајмс е поразителна.
13:36
It shows tragically that those people
who voted to leave the European Union
Тоа е трагичен приказ дека луѓето кои
гласале за излез од Европската Унија
13:41
were those who actually
benefited the most materially
се оние кои всушност имале
најмноги придобивки
13:45
from trade with the European Union.
од трговијата со Европската Унија.
13:47
But the problem is
that those people in those areas
Но, проблемот е дека луѓето во тие делови
13:51
didn't perceive themselves
to be beneficiaries.
не ги доживувале придобивките како корист.
13:53
They didn't believe that they
were actually getting access
Не веруваа дека всушност имале пристап
13:56
to material benefits of increased trade
and increased mobility around the world.
до материјалните придобивки од порастотот
на трговијата и мобилноста во светот.
13:59
I work on questions
predominantly to do with refugees,
Работам на прашања кои се претежно
поврзани со бегалците
14:05
and one of the ideas
I spent a lot of my time preaching,
и една од идеите која подолго
време ја промовирам
14:09
mainly to developing countries
around the world,
во неразвиените земји особено,
14:12
is that in order to encourage
the integration of refugees,
е дека, за да овозможиме интеграција
за бегалците,
14:15
we can't just benefit
the refugee populations,
не можеме да се грижиме само за бегалците,
14:18
we also have to address the concerns
of the host communities in local areas.
треба да се осврнеме кон проблемите
на локалните заедници-домаќини.
14:21
But in looking at that,
Од таа гледна точка,
14:27
one of the policy prescriptions
is that we have to provide
една од програмските препораки
е обезбедување
14:28
disproportionately better
education facilities, health facilities,
на несразмерно подобри образовни
и здравствени услови,
14:31
access to social services
пристап до социјалните услуги
14:35
in those regions of high immigration
во региони со зголемена миграција
14:37
to address the concerns
of those local populations.
при справување со проблемите
на локалното население.
14:39
But while we encourage that
around the developing world,
Но, додека го правиме тоа
во неразвиените земји,
14:42
we don't take those lessons home
не го применуваме истото и дома,
14:45
and incorporate them in our own societies.
не ги применуваме во нашите
сопствени општества.
14:46
Furthermore, if we're going
to really take seriously
Истотака, ако сакаме сериозно
да ја сфатиме
14:50
the need to ensure people share
in the economic benefits,
потребата луѓето да ги споделуваат
економските придобивки,
14:53
our businesses and corporations
need a model of globalization
ни треба модел на глобализација
во бизнисот и корпорациите
14:56
that recognizes that they, too,
have to take people with them.
кои ќе признаваат дека и тие треба
да ги придобијат луѓето.
15:00
The fourth and final idea
I want to put forward
Четвртата и последна идеја
која сакам да ја претставам
15:05
is an idea that we need
more responsible politics.
е идејата дека ни треба
поодговорна политика.
15:08
There's very little
social science evidence
Социјалните науки не ни даваат
доволно докази
15:12
that compares attitudes on globalization.
кои ги споредуваат ставовите
за глобализација.
15:15
But from the surveys that do exist,
Но, од анкетите кои ги имаме,
15:18
what we can see is there's huge variation
across different countries
очигледна е огромната разлика
во различни земји
15:20
and time periods in those countries
и временските периоди во тие земји
15:25
for attitudes and tolerance
за ставовите и толеранцијата
15:27
of questions like migration
and mobility on the one hand
кон прашања како што е миграцијата
и мобилноста од една страна,
15:29
and free trade on the other.
и слободната трговија од друга страна.
15:32
But one hypothesis that I think emerges
from a cursory look at that data
Една хипотеза која се појавува
вака гледајќи ги податоците
15:34
is the idea that polarized societies
are far less tolerant of globalization.
е идејата дека поларизираните општества
се помалку толерантни кон глобализацијата.
15:40
It's the societies
like Sweden in the past,
Општествата како Шведска во минатото,
на пример,
15:46
like Canada today,
или како денешна Канада,
15:49
where there is a centrist politics,
каде постои централистичка политика,
15:50
where right and left work together,
каде левите и десните работат взаемно,
15:52
that we encourage supportive attitudes
towards globalization.
се општества каде се создаваат позитивни
ставови кон глобализацијата.
15:54
And what we see around the world today
is a tragic polarization,
Денес, сведоци сме на уништувачка
поларизација,
15:58
a failure to have dialogue
between the extremes in politics,
неуспешни обиди за дијалог
меѓу спротивни политички страни,
16:02
and a gap in terms
of that liberal center ground
го нема либералниот центар,
16:05
that can encourage communication
and a shared understanding.
за да промовира соработка
и взаемно разбирање.
16:08
We might not achieve that today,
Можеби нема да го оствариме тоа денес
16:12
but at the very least we have to call
upon our politicians and our media
но, барем можеме да ги повикаме
политичарите и медиумите
16:13
to drop a language of fear
and be far more tolerant of one another.
да го отфрлат јазикот на страв и да бидат
потрпеливи едни кон други.
16:17
(Applause)
(Аплауз)
16:21
These ideas are very tentative,
Овие идеи се многу кревки
16:29
and that's in part because this needs
to be an inclusive and shared project.
поради тоа што не се дел од инклузивен
и заеднички проект.
16:32
I am still British.
Јас сум сеуште Британец.
16:38
I am still European.
Јас сум сеуште Европеец.
16:40
I am still a global citizen.
Јас сум сеуште глобален граѓанин.
16:43
For those of us who believe
Сите ние кои веруваме
16:47
that our identities
are not mutually exclusive,
дека можеме да имаме повеќе идентитети
16:49
we have to all work together
треба сите да работиме заедно
16:53
to ensure that globalization
takes everyone with us
за да бидеме сите опфатени
од глобализацијата
16:56
and doesn't leave people behind.
и никој да не остане назад.
17:00
Only then will we truly reconcile
democracy and globalization.
Само така ќе завладее мир помеѓу
демократијата и глобализацијата.
17:02
Thank you.
Благодарам!
17:07
(Applause)
(Аплауз)
17:09

▲Back to top

About the speaker:

Alexander Betts - Social scientist
Alexander Betts explores ways societies might empower refugees rather than pushing them to the margins.

Why you should listen

In media and in public debate, refugees are routinely portrayed as a burden. Professor Alexander Betts argues that refugees, who represent a wide spectrum of professional backgrounds, are in fact an untapped resource that could benefit nations willing to welcome them into their economies. 

Betts is the director of the Refugee Studies Centre at the University of Oxford, where he spearheads research on refugee and other forced migrant populations. His book, Survival Migration, explores the predicaments of people who are fleeing disaster yet fall outside legal definitions of refugee status.

More profile about the speaker
Alexander Betts | Speaker | TED.com