English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Jennifer Pahlka: Coding a better government

ജെന്നിഫർ പഹൽക്ക: ജെന്നിഫർ പഹൽക്ക: ഒരു മികച്ച ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ കോഡിങ്ങ്

Filmed
Views 831,448

ഭരണകൂടങ്ങൾ, ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം പോലെ അനുമതിരഹിതവും തുറന്നതുമാക്കാൻ കഴിയുമോ? ഐ ടി വിദഗ്ദയും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകയുമായ ജെന്നിഫർ പഹൽക്ക അതിനു കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു - എളുപ്പത്തിലും വിലക്കുറവിലും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് (ആപ്സ് എന്നു ചുരുക്കം) പൗരസമൂഹത്തെ അവരുടെ ഭരണകൂടങ്ങളുമായും അവരുടെ അയൽക്കാരുമായും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുവാനുള്ള അതിശക്തമായ ഒരു പുതു വഴിയാണ് എന്നു ജെന്നിഫർ പറയുന്നു

- Code activist
Jennifer Pahlka is the founder of Code for America, which matches software geniuses with US cities to reboot local services. Full bio

So a couple of years ago I started a program
രണ്ടു കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഞാൻ ഒരു സംരഭത്തിനു തുടക്കമിട്ടു
00:15
to try to get the rockstar tech and design people
ടെക്നിക്കൽ ഡിസൈൻ മേഖലകളിലെ വലിയ താരങ്ങളെ
00:18
to take a year off
അവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ ജോലികളിൽ നിന്നൊക്കെ അടർത്തിയെടുത്ത്
00:22
and work in the one environment
മറ്റൊരു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കാൻ
00:24
that represents pretty much everything they're supposed to hate;
അതും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തേക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ:
00:26
we have them work in government.
ഞങ്ങൾ അവരെ ഗവൺ മെന്റിനു വേണ്ടി പണിയെടുപ്പിക്കുന്നു.
00:29
The program is called Code for America,
അതാണ് "അമേരിക്കയ്ക്കു വേണ്ടി കോഡ് ചെയ്യുക" എന്ന പ്രോഗ്രാം.
00:32
and it's a little bit like a Peace Corps for geeks.
ബുദ്ധിജീവികളുടെ സമാധാന സേനയെന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണിത്.
00:34
We select a few fellows every year
എല്ലാ കൊല്ലവും കുറച്ചാളുകളെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും
00:37
and we have them work with city governments.
എന്നിട്ട് അവരെ സിറ്റി ഗവൺമെന്റുകളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ നിയോഗിക്കും.
00:40
Instead of sending them off into the Third World,
മൂന്നാം ലോകത്തിലേക്കയക്കുന്നതിനു പകരം
00:43
we send them into the wilds of City Hall.
സിറ്റി ഹാളുകളിലെ വന്യതകളിലേക്ക് അവരെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിടും
00:46
And there they make great apps, they work with city staffers.
അവിടെ അവർ ഗംഭീരങ്ങളായ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. സർക്കാർ ജീവനക്കാരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കും
00:48
But really what they're doing is they're showing what's possible
ശരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്.
00:51
with technology today.
ശരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്.
00:54
So meet Al.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽ-നെ പരിചയപ്പെടാം
00:56
Al is a fire hydrant in the city of Boston.
ആൽ ബോസ്റ്റൺ നഗരത്തിലെ ഒരു ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് (അഗ്നിശമന ഉപകരണം) ആണ്.
00:58
Here it kind of looks like he's looking for a date,
കണ്ടാൽ, അവൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ തിരഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്നു തോന്നും.
01:00
but what he's really looking for is for someone to shovel him out when he gets snowed in,
എന്നാൽ ശരിക്കും അവൻ നോക്കുന്നത് മഞ്ഞു പെയ്ത് മൂടിപ്പോകുമ്പോൾ അവനെ പുറത്തെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ്,
01:03
because he knows he's not very good at fighting fires
കാരണം അവനു നന്നായി അറിയാം, തീ കെടുത്തുവാനുള്ള അവന്റെ കഴിവ്
01:06
when he's covered in four feet of snow.
നാലടി മഞ്ഞിനടിയിൽ പുതഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും മികച്ചതല്ല എന്ന്
01:08
Now how did he come to be looking for help
ഇപ്പോൾ, എങ്ങിനെയാണവൻ സഹായത്തിനു വേണ്ടി
01:11
in this very unique manner?
ഇത്രയും വ്യതിരിക്തമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു വന്നത്?
01:13
We had a team of fellows in Boston last year
ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ബോസ്റ്റണിൽ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു -
01:15
through the Code for America program.
"കോഡ് ഫോർ അമേരിക്ക" പ്രോഗ്രാമിലൂടെ.
01:17
They were there in February, and it snowed a lot in February last year.
അവർ അവിടെ ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അക്കൊല്ലം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു പാടു മഞ്ഞു പെയ്തിരുന്നു.
01:19
And they noticed that the city never gets
അവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു. സിറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും ഈ
01:22
to digging out these fire hydrants.
ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ്സിനെ മഞ്ഞിൽ നിന്നു പുറത്തെടുക്കാറില്ല.
01:24
But one fellow in particular,
എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാൾ
01:26
a guy named Erik Michaels-Ober,
എറിക് മൈക്കേൽസ് ഓബർ എന്ന ഒരു വ്യക്തി
01:28
noticed something else,
മറ്റൊന്നു കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു.
01:30
and that's that citizens are shoveling out sidewalks
അതെന്താണെന്നു വച്ചാൽ പരിസരവാസികൾ നിരത്തുകളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിടാറുണ്ട്
01:32
right in front of these things.
അതും ഈ പാവം ഹൈഡ്രന്റസിന്റെ മുന്നിലുള്ളവ.
01:34
So he did what any good developer would do,
അപ്പോ.. ഏതൊരു നല്ല ഡെവലപ്പറും ചെയ്യുന്നതു തന്നെ അദ്ദേഹവും ചെയ്തു.
01:36
he wrote an app.
ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതിയുണ്ടാക്കി.
01:38
It's a cute little app where you can adopt a fire hydrant.
അതൊരു കുഞ്ഞു സുന്ദരൻ ആപ് ആയിരുന്നു. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫയർ ഹൈഡ്രന്റിനെ ദത്തെടുക്കാൻ കഴിയും
01:40
So you agree to dig it out when it snows.
മഞ്ഞു പെയ്യുമ്പോ അവയെ പുറത്തെടുക്കാൻ നിങ്ങളുണ്ടാവുമെന്ന വാഗ്ദാനം അതിലൂടെ നൽകാം
01:42
If you do, you get to name it,
അങ്ങിനെയൊരു വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ നൽകുമ്പോ ആ ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ്സിനു നിങ്ങൾ ഒരു പേരിടണം
01:44
and he called the first one Al.
അങ്ങിനെ ആദ്യത്തേതിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് ആൽ
01:46
And if you don't, someone can steal it from you.
നിങ്ങൾ പേരിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും അവനെ നിങ്ങളിൽ നിന്നു തട്ടിയെടുത്തേക്കാം.
01:48
So it's got cute little game dynamics on it.
അങ്ങിനെ ഒരു ചെറിയ മനോഹരമായ ചലനാത്മകത അതിനു കൈവരുന്നു,
01:50
This is a modest little app.
ഇതൊരു പാവം കുഞ്ഞ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്.
01:53
It's probably the smallest
ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒന്ന് -
01:55
of the 21 apps that the fellows wrote last year.
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ എഴുതിയ 21 ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത്.
01:57
But it's doing something
പക്ഷേ അതു ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
01:59
that no other government technology does.
മറ്റേത് ഗവണ്മെന്റ് ടെക്നോളജിക്കും ചെയ്യാനാവാത്ത ചിലത്
02:01
It's spreading virally.
അതിപ്പോൾ കാട്ടുതീ പോലെ പടരുകയാണ്.
02:03
There's a guy in the I.T. department of the City of Honolulu
ഹോണോലുലു നഗരത്തിലെ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരാളുണ്ട്
02:06
who saw this app and realized
അദ്ദേഹം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടു.. എന്നിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
02:09
that he could use it, not for snow,
തീർച്ചയായും ഇത് അദ്ദേഹത്തിനു ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. പക്ഷേ മഞ്ഞു നീക്കാനല്ല,
02:11
but to get citizens to adopt tsunami sirens.
പകരം സുനാമി സൈറനുകളെ ആൾക്കാരെക്കൊണ്ട് ദത്തെടുപ്പിക്കുവാൻ.
02:13
It's very important that these tsunami sirens work,
ഈ സുനാമി സൈറനുകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
02:17
but people steal the batteries out of them.
എന്നാൽ ചിലർ അതിലെ ബാറ്ററികൾ മോഷ്ടിക്കാറുണ്ട്
02:19
So he's getting citizens to check on them.
അതു കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടു തന്നെ അവ പരിശോധിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി
02:21
And then Seattle decided to use it
തുടർന്ന് സിയാറ്റിൽ നഗരം ഈ ആപ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി -
02:23
to get citizens to clear out clogged storm drains.
അടഞ്ഞു പോകുന്ന മഴവെള്ളച്ചാലുകൾ വൃത്തിയാക്കിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ.
02:26
And Chicago just rolled it out
ചിക്കാഗോ ഇത് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയതേയുള്ളൂ.
02:29
to get people to sign up to shovel sidewalks when it snows.
മഞ്ഞു പെയ്യുമ്പോൾ നടപ്പാതകൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കിക്കുവാൻ.
02:31
So we now know of nine cities
അങ്ങിനെ നമുക്ക് ഒമ്പത് നഗരങ്ങളെ അറിയാം..
02:34
that are planning to use this.
അവരൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
02:36
And this has spread just frictionlessly,
ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെയാണ് ഇത് പടർന്നത്,
02:38
organically, naturally.
വളരെ ജൈവികമായി, സ്വാഭാവികമായി.
02:40
If you know anything about government technology,
നിങ്ങൾക്ക് ഗവണ്മെന്റ് ടെക്നോളജിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ
02:42
you know that this isn't how it normally goes.
ഇങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമായിരിക്കുമല്ലോ.
02:44
Procuring software usually takes a couple of years.
ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയർ വാങ്ങുന്നതിനു തന്നെ രണ്ടു വർഷം വേണ്ടി വരും.
02:48
We had a team that worked on a project in Boston last year
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ബോസ്റ്റണിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംഘം ഒരു പ്രോജക്ടിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
02:51
that took three people about two and a half months.
മൂന്നു പേർ ഏതാണ്ട് രണ്ടര മാസം അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു.
02:54
It was a way that parents could figure out
അത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക്
02:57
which were the right public schools for their kids.
തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ചേരുന്ന പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നു.
02:59
We were told afterward that if that had gone through normal channels,
ഞങ്ങൾ പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് സാധാരണ വഴികളിലൂടെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ
03:01
it would have taken at least two years
അതു ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു കൊല്ലവും
03:04
and it would have cost about two million dollars.
ഏതാണ്ട് ഇരുപതു ലക്ഷം ഡോളർ (പത്തു കോടി രൂപ) ചിലവും വന്നേനെ എന്നാണ്.
03:07
And that's nothing.
ശരിക്കും അതൊന്നുമല്ല.
03:10
There is one project in the California court system right now
കാലിഫോർണിയയിലെ കോടതികളിൽ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ
03:12
that so far cost taxpayers
അത് ഇത്ര നാളും നികുതിദായകരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയത്
03:14
two billion dollars,
ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോളർ (പതിനായിരം കോടി രൂപ) ആയിരുന്നു
03:16
and it doesn't work.
എന്തു പറയാൻ ആ സംവിധാനം പ്രവർത്തനക്ഷമവുമല്ലായിരുന്നു.
03:18
And there are projects like this
ഇതു പോലുള്ള പ്രോജക്ട്സ്
03:20
at every level of government.
ഗവണ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുണ്ട്.
03:22
So an app that takes a couple of days to write
അപ്പോൾ ഇതു പോലെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ്
03:24
and then spreads virally,
അതും വളരെ പെട്ടെന്ന് പടരുന്ന ഒന്ന്
03:28
that's sort of a shot across the bow
അത് വില്ലിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട ഒരമ്പു പോലെയാണ്
03:30
to the institution of government.
ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക്.
03:32
It suggests how government could work better --
അത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ ഭരണകൂടങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് -
03:34
not more like a private company,
ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തെപ്പോലെയല്ല,
03:36
as many people think it should.
ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങിനെ ചിന്തിക്കുമെങ്കിലൂം.
03:38
And not even like a tech company,
ഒരു ടെക്നോളജി സ്ഥാപനത്തെ പോലെയുമല്ല,
03:40
but more like the Internet itself.
പകരം ഇന്റെർനെറ്റിനെ പോലെ.
03:42
And that means permissionless,
അതു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അനുമതി രഹിതം എന്നാണ്,
03:45
it means open, it means generative.
അതുദ്ദേശിക്കുന്നത് തുറന്നത് എന്നാണ്, പ്രത്യുൽപ്പാദനപരം എന്നാണ്
03:47
And that's important.
അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
03:51
But what's more important about this app
പക്ഷേ ഈ ആപിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്
03:53
is that it represents how a new generation
അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുതു തലമുറ എങ്ങിനെ
03:55
is tackling the problem of government --
ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്
03:57
not as the problem of an ossified institution,
അതായത് നിശ്ചലമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രശ്നമായല്ല
04:00
but as a problem of collective action.
പകരം ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രശ്നമായാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത്.
04:03
And that's great news,
അതൊരു വല്യ കാര്യമാണ്.
04:05
because, it turns out, we're very good at collective action
കാരണം ഇപ്പോൾ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളിൽ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ്
04:07
with digital technology.
€കാരണം ഇപ്പോൾ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള കൂട്ടായ്മകളിൽ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ്
04:10
Now there's a very large community of people
ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ
04:12
that are building the tools that we need
മേന്മയോടെ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്കാവശ്യമായ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
04:14
to do things together effectively.
മേന്മയോടെ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്കാവശ്യമായ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
04:16
It's not just Code for America fellows,
അത് "കോഡ് ഫോർ അമേരിക്ക" യുടെ പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല.
04:18
there are hundreds of people all over the country
ഈ രാജ്യമൊട്ടാകെ നൂറു കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട്.
04:20
that are standing and writing civic apps
അവരെല്ലാം പൊതു സമൂഹത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
04:22
every day in their own communities.
ഓരോ ദിവസവും അവരവരുടെ സമൂഹങ്ങൾക്കു വേണ്ടി.
04:24
They haven't given up on government.
അവർ ഭരണകൂടത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല
04:28
They are frustrated as hell with it,
അവർ അതിന്റെ വൈകല്യങ്ങളിൽ അത്യന്തം നിരാശരുമാണ്
04:30
but they're not complaining about it,
എന്നാൽ അവർ അതിനെ പറ്റി പരാതി പറയുന്നില്ല
04:32
they're fixing it.
അവർ അതിനെ ശരിയാക്കിയെടുക്കുകയാണ്
04:34
And these folks know something
ഈ ചങ്ങാതിമാർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒന്നുണ്ട്
04:36
that we've lost sight of.
നമ്മൾ മറന്നു പോയ ഒന്ന്.
04:38
And that's that when you strip away all your feelings
അതെന്താന്നു വച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വികാരങ്ങളേയും മാറ്റി വച്ച്
04:40
about politics and the line at the DMV
രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റിയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ നീണ്ട നിരയെപ്പറ്റിയും
04:42
and all those other things
അങ്ങിനെയുള്ള
04:44
that we're really mad about,
നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഭ്രാന്തു പിടിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മറന്ന്
04:46
government is, at its core,
ഗവൺമെന്റ്, അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ
04:48
in the words of Tim O'Reilly,
ടിം ഓറെല്ലിയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ
04:51
"What we do together that we can't do alone."
"നമുക്ക് ഒറ്റയൊറ്റയായി കഴിയാത്ത, എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ" ആണെന്നുള്ളതാണ്
04:53
Now a lot of people have given up on government.
ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഗവണ്മെന്റിനെ ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ്
04:58
And if you're one of those people,
നിങ്ങൾ അങ്ങിനെയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ
05:00
I would ask that you reconsider,
ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ തീരുമാനം പുന:പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
05:02
because things are changing.
കാരണം കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ്
05:05
Politics is not changing;
രാഷ്ട്രീയം മാറുന്നില്ല.
05:07
government is changing.
ഭരണകൂടമാണ് മാറുന്നത്
05:10
And because government
കാരണം ഗവണ്മെന്റ്
05:12
ultimately derives its power from us --
ആത്യന്തികമായി അതിന്റെ ശക്തി നമ്മിൽ നിന്നുമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്
05:14
remember "We the people?" --
ഓർക്കുന്നില്ലേ, "നമ്മൾ ജനങ്ങൾ?" --
05:16
how we think about it
എങ്ങിനെയാണ് നാം അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത്
05:18
is going to effect how that change happens.
എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്
05:20
Now I didn't know very much about government when I started this program.
ആദ്യം ഞാൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭരണകൂടങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് അധികമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു.
05:23
And like a lot of people,
ഒരു പാട് ആൾക്കാരെ പോലെ
05:26
I thought government was basically about getting people elected to office.
ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഗവണ്മെന്റ് എന്നത് ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മാത്രമാണെന്നാണ്
05:28
Well after two years, I've come to the conclusion
രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, എനിക്കു മനസ്സിലായത്
05:31
that, especially local government,
പ്രത്യേകിച്ച് തദ്ദേശ ഭരണകൂടങ്ങൾ
05:33
is about opossums.
മരപ്പട്ടികളെ പറ്റിയാണെന്നാണ്
05:35
This is the call center for the services and information line.
സേവനങ്ങളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും ഒരു കോൾ സെന്ററാണ് അവ.
05:38
It's generally where you will get
അത് പൊതുവേ നിങ്ങൾ
05:41
if you call 311 in your city.
നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ അത്യാഹിത ടെലിഫോൺ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഇടമാണ്
05:43
If you should ever have the chance
നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ
05:45
to staff your city's call center,
നഗരത്തിലെ കോൾ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
05:47
as our fellow Scott Silverman did as part of the program --
ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകനായ സ്കോട്ട് സിൽവർമാൻ, ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്തതു പോലെ ഒരു അവസരം --
05:49
in fact, they all do that --
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും അതു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് --
05:51
you will find that people call government
നിങ്ങൾക്കു കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ജനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെ വിളിക്കുന്നത്
05:53
with a very wide range of issues,
ഒട്ടനവധി വൈവിധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന്,
05:56
including having an opossum stuck in your house.
വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു മരപ്പട്ടി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ.
05:58
So Scott gets this call.
അങ്ങിനെ സ്കോട്ടിനു ഈ കോൾ വന്നു
06:01
He types "Opossum" into this official knowledge base.
അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക വിവരശേഖരത്തിൽ "മരപ്പട്ടി"യെ തിരഞ്ഞു നോക്കി
06:03
He doesn't really come up with anything. He starts with animal control.
ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നീട് മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ അന്വേഷിച്ചു.
06:05
And finally, he says, "Look, can you just open all the doors to your house
ഒടുവിൽ സഹി കെട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു "നോക്കൂ ചങ്ങാതീ, നിങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ വാതിലുകളെല്ലാം തുറന്നിട്ടിട്ട്
06:08
and play music really loud
ഉറക്കെ പാട്ടു വച്ചു നോക്കാമോ?
06:11
and see if the thing leaves?"
എന്നിട്ട് ഈ ജന്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കൂ.."
06:13
So that worked. So booya for Scott.
അതു ഭാഗ്യത്തിനു ഫലിച്ചു. അങ്ങിനെ സ്കോട്ട് വല്യ ഹീറോ ആയി.
06:15
But that wasn't the end of the opossums.
പക്ഷേ മരപ്പട്ടികൾ അവിടെ തീർന്നില്ല
06:18
Boston doesn't just have a call center.
ബോസ്റ്റണിൽ ഒരു കോൾ സെന്റർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്
06:20
It has an app, a Web and mobile app,
അവർക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. വെബിലും മൊബൈലിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്ന്
06:22
called Citizens Connect.
അതിനെ "സിറ്റിസൺസ് കണക്ട്" എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്
06:24
Now we didn't write this app.
ഇത് എഴുതിയത് ഞങ്ങളായിരുന്നില്ല
06:26
This is the work of the very smart people
വളരെ മിടുക്കന്മാരായ ചിലരുടെ പണിയായിരുന്നു അത്
06:28
at the Office of New Urban Mechanics in Boston.
ബോസ്റ്റണിലെ "ന്യൂ അർബൻ മെക്കാനിക്സിലെ" ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചിലർ
06:30
So one day -- this is an actual report -- this came in:
അങ്ങിനെ ഒരു ദിവസം - ഇത് ഒരു നടന്ന കഥയാണ് - ഒരു വിളി വന്നു,
06:32
"Opossum in my trashcan. Can't tell if it's dead.
"എന്റെ ചവറ്റു കുട്ടയിൽ ഒരു മരപ്പട്ടി. ചത്തതാണോ എന്നറിയില്ല
06:35
How do I get this removed?"
ഇതിനെ എങ്ങനാ ഒന്നു പുറത്തു കളയുക?"
06:38
But what happens with Citizens Connect is different.
പക്ഷേ സിറ്റിസൺസ് കണക്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.
06:41
So Scott was speaking person-to-person.
സ്കോട്ട് സംസാരിച്ചത് വിളിച്ച ആളുമായി നേരിട്ടായിരുന്നു.
06:43
But on Citizens Connect everything is public,
പക്ഷേ സിറ്റിസൺസ് കണക്ടിൽ എല്ലാം പൊതുവായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു.
06:46
so everybody can see this.
എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കാണാം.
06:48
And in this case, a neighbor saw it.
ഈ സംഭവത്തിൽ ഒരു അയൽവാസി ഇതു കണ്ടു.
06:50
And the next report we got said,
പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു
06:52
"I walked over to this location,
"ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു പോയി
06:54
found the trashcan behind the house.
വീട്ടിനു പിറകിൽ ചവറ്റു കുട്ട കണ്ടു.
06:56
Opossum? Check. Living? Yep.
മരപ്പട്ടി? നോക്കി. ജീവനുണ്ടോ? ഉണ്ട്.
06:58
Turned trashcan on its side. Walked home.
ചവറ്റു കുട്ട ചരിച്ചു വച്ചു കൊടുത്തു.. എന്നിട്ടു വീട്ടിൽ പോയി
07:01
Goodnight sweet opossum."
പുന്നാര മരപ്പട്ടീ, ശുഭരാത്രി. "
07:03
(Laughter)
(ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നു)
07:05
Pretty simple.
വളരെ ലളിതം.
07:07
So this is great. This is the digital meeting the physical.
നോക്കൂ.. ഇത് ഗംഭീരമാണ്. ഇത് ശരിക്കുമുള്ള ലോകത്തിനെ ഡിജിറ്റൽ ലോകം കണ്ടു മുട്ടുന്നതാണ്.
07:09
And it's also a great example
ഇത് ഒരു നല്ല മാതൃക കൂടിയാണ്
07:12
of government getting in on the crowd-sourcing game.
ആൾക്കൂട്ടത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്തുള്ള കളിയിൽ ഭരണകൂടങ്ങളും എത്തിച്ചേരുന്നതിന്.
07:14
But it's also a great example of government as a platform.
എന്നാൽ ഇത് ഗവണ്മെന്റ് ഒരു വേദിയായി മാറുന്നതിന്റെയും കൂടി ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്.
07:17
And I don't mean necessarily
ഞാൻ ഇത് നിർബന്ധമായും
07:20
a technological definition of platform here.
ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ വേദി ആവണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല
07:22
I'm just talking about a platform for people
ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു വേദി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ്
07:24
to help themselves and to help others.
അവർക്കു തനിയേയും മറ്റുള്ളവരേയും സഹായിക്കാനുള്ള ഒരിടം
07:26
So one citizen helped another citizen,
അങ്ങിനെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കുന്നു
07:30
but government played a key role here.
എന്നാൽ ഗവണ്മെന്റ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുമുണ്ട്.
07:32
It connected those two people.
ഗവണ്മെന്റാണ് ഈ രണ്ടു വ്യക്തികളെ കൂട്ടി മുട്ടിച്ചത്.
07:34
And it could have connected them with government services if they'd been needed,
അവർക്ക് ഗവണ്മെന്റ് സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതു വഴി കഴിയുമായിരുന്നു.
07:37
but a neighbor is a far better and cheaper alternative
എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങളെക്കാൾ ഒരു അയൽക്കാരനാണ് ചിലവു കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ ഒരു മാർഗം.
07:40
to government services.
എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങളെക്കാൾ ഒരു അയൽക്കാരനാണ് ചിലവു കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ ഒരു മാർഗം.
07:43
When one neighbor helps another,
ഒരു അയൽക്കാരൻ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ
07:45
we strengthen our communities.
നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
07:47
We call animal control, it just costs a lot of money.
നമ്മൾ മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിനെ വിളിക്കുന്നു. എന്തു മാത്രം കാശാണത്.
07:49
Now one of the important things we need to think about government
ഇനി, ഭരണകൂടത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം
07:54
is that it's not the same thing as politics.
അത് രാഷ്ട്രീയമല്ല എന്നതാണ്.
07:56
And most people get that,
ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും അതു മനസ്സിലാവും
07:59
but they think that one is the input to the other.
പക്ഷേ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ തുടക്കമാണെന്നാണ്
08:01
That our input to the system of government
അതായത് ഭരണകൂട സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സംഭാവന
08:04
is voting.
വോട്ടിങ്ങ് ആണെന്നാണ്.
08:06
Now how many times have we elected a political leader --
നമ്മൾ എത്ര തവണ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു
08:08
and sometimes we spend a lot of energy
പലപ്പോഴും ഒരു പാട് ഊർജ്ജം ചിലവഴിച്ചു തന്നെ
08:10
getting a new political leader elected --
ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു
08:12
and then we sit back and we expect government
എന്നിട്ട് നാം നമ്മൾ കാലു മടക്കിയിരുന്ന് ഭരണകൂടം
08:15
to reflect our values and meet our needs,
നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമെന്നും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
08:17
and then not that much changes?
എന്നിട്ടെന്തേ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല?
08:21
That's because government is like a vast ocean
അതിനു കാരണം ഭരണകൂടം ഒരു വലിയ സമുദ്രം പോലെയാണ്
08:25
and politics is the six-inch layer on top.
രാഷ്ട്രീയം അതിനു മുകളിലെ ഒരു ആറിഞ്ച് പാളിയും
08:28
And what's under that
അതിനു താഴെയുള്ളതാണ്
08:32
is what we call bureaucracy.
നാം ബ്യൂറോക്രസി (ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വം) എന്നു പറയുന്നത്.
08:34
And we say that word with such contempt.
ആ വാക്ക് എത്ര മാത്രം അവജ്ഞയോടെയാണ് നാം പറയുന്നത്.
08:36
But it's that contempt
എന്നാൽ അതേ അവജ്ഞ തന്നെയാണ്
08:39
that keeps this thing that we own
നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതും
08:41
and we pay for
നമ്മൾ വില കൊടുത്ത്
08:44
as something that's working against us, this other thing,
ഈ മറ്റേ കാര്യം നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും
08:46
and then we're disempowering ourselves.
അങ്ങിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശക്തി കെടുത്തിക്കളയുന്നു
08:49
People seem to think politics is sexy.
ജനങ്ങൾ കരുതുന്നത് രാഷ്ട്രീയം ആകർഷണീയമാണെന്നാണ്.
08:52
If we want this institution to work for us,
ഈ സ്ഥാപനം നമുക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
08:55
we're going to have to make bureaucracy sexy.
നമ്മൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഘടനയെ ആകർഷണീയമാക്കണം.
08:58
Because that's where the real work of government happens.
കാരണം അവിടെയാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശരിയായ പണികൾ നടക്കുന്നത്.
09:01
We have to engage with the machinery of government.
ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉപകരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്.
09:05
So that's OccupytheSEC movement has done.
അതാണ് എസ് ഇ സി പിടിച്ചെടുക്കൽ സമരം ചെയ്തത് (എസ് ഇ സി : അമേരിക്കൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ )
09:08
Have you seen these guys?
ഇവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
09:10
It's a group of concerned citizens
ഇത് കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ്
09:12
that have written a very detailed
അവർ വളരെ വിശദമായി
09:14
325-page report
325 പേജ് വരുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കി.
09:16
that's a response to the SEC's request for comment
അത് എസ് ഇ സി യുടെ ഒരു നിർദ്ദേശത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു.
09:18
on the Financial Reform Bill.
അവരുടെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ ബില്ലിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു അത്.
09:20
That's not being politically active,
അത് രാഷ്ട്രീയമായി സക്രിയമാകുന്നതല്ല
09:22
that's being bureaucratically active.
അത് ഉദ്യോഗ തലത്തിൽ സക്രിയമാകലാണ്.
09:24
Now for those of us who've given up on government,
ഇനി നമ്മളിലാരൊക്കെയാണോ ഗവണ്മെന്റിനെ ഉപേക്ഷിച്ചത്
09:28
it's time that we asked ourselves
ഇപ്പോൾ സമയം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് - ആ ചോദ്യം സ്വയം ചോദിക്കുവാൻ
09:31
about the world that we want to leave for our children.
നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ബാക്കിയാക്കാൻ പോകുന്ന ലോകത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം
09:33
You have to see the enormous challenges
നിങ്ങൾ ആ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ കാണണം
09:36
that they're going to face.
അവർ നേരിടാൻ പോകുന്നവ
09:38
Do we really think we're going to get where we need to go
നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പോകാനാഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന്
09:41
without fixing the one institution
നമ്മൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ സ്ഥാപനത്തെ നന്നാക്കിയെടുക്കാതെ?
09:44
that can act on behalf of all of us?
നമ്മൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ സ്ഥാപനത്തെ നന്നാക്കിയെടുക്കാതെ?
09:46
We can't do without government,
നമുക്ക് ഗവണ്മെന്റിനെ കൂടാതെ കഴിയില്ല
09:48
but we do need it
എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്
09:50
to be more effective.
കൂടുതൽ മികച്ചതാണ്
09:52
The good news is that technology is making it possible
നല്ല വാർത്ത എന്താണെന്നു വച്ചാൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ അതു നമുക്ക് സാധ്യമാക്കിത്തരുന്നു.
09:54
to fundamentally reframe
അടിസ്ഥാന പരമായി
09:56
the function of government
ഭരണകൂട ധർമ്മങ്ങളെ പുതുക്കിപ്പണിയാൻ
09:58
in a way that can actually scale
എങ്ങിനെയാന്നു വച്ചാൽ അത് ശരിക്കും വിപുലമാക്കപ്പെടുന്നത്
10:00
by strengthening civil society.
പൊതു സമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ്.
10:03
And there's a generation out there that's grown up on the Internet,
ഇന്റർനെറ്റിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു തലമുറയുണ്ട് നമുക്ക്
10:05
and they know that it's not that hard
അവർക്കറിയാം ഇതത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല
10:08
to do things together,
കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു ചെയ്യുന്നത്,
10:10
you just have to architect the systems the right way.
നിങ്ങൾ ആ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശരിപ്പെടുത്തണമെന്നേയുള്ളൂ.
10:12
Now the average age of our fellows is 28,
ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 28 ആണ്
10:16
so I am, begrudgingly,
ഞാൻ അസൂയയോടു കൂടി തന്നെ പറയട്ടേ
10:19
almost a generation older than most of them.
ഞാൻ അവരിൽ പലരേക്കാലും ഒരു തലമുറ മൂത്തതാണ്
10:21
This is a generation
ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ
10:24
that's grown up taking their voices pretty much for granted.
അവർ അവരുടെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് വളർന്നത്
10:26
They're not fighting that battle that we're all fighting
അവർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല
10:29
about who gets to speak;
ആരു സംസാരിക്കും എന്ന യുദ്ധം.
10:31
they all get to speak.
അവരെല്ലാരും സംസാരിക്കാറുണ്ട്.
10:33
They can express their opinion
അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ
10:35
on any channel at any time,
ഏതു മാർഗത്തിലും ഏതു സമയത്തും പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും
10:37
and they do.
അവരത് ചെയ്യാറുമുണ്ട്.
10:39
So when they're faced with the problem of government,
അപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
10:41
they don't care as much
അവർ അവരുടെ ശബ്ദമുയർത്താൻ വലുതായി മിനക്കെടില്ല
10:44
about using their voices.
അവർ അവരുടെ ശബ്ദമുയർത്താൻ വലുതായി മിനക്കെടില്ല
10:46
They're using their hands.
അവർ അവരുടെ കൈകൾ ഉപയോഗിക്കും
10:48
They're using their hands
അവർ അവരുടെ കൈകൾ ഉപയോഗിക്കും
10:50
to write applications that make government work better.
ഗവണ്മെന്റുകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതുവാൻ
10:52
And those applications let us use our hands
ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യുകൾ
10:55
to make our communities better.
നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സഹായകമായിരിക്കും
10:58
That could be shoveling out a hydrant, pulling a weed,
അത് ഒരു ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് മഞ്ഞിൽ നിന്നു പുറത്തെടുക്കുന്നതോ കളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതോ
11:01
turning over a garbage can with an opossum in it.
മരപ്പട്ടി കയറിയ ചവറ്റു കുട്ട മറിച്ചിടുന്നതോ ഒക്കെയാവാം.
11:04
And certainly, we could have been shoveling out those fire hydrants all along,
പിന്നെ, തീർച്ചയായും നമ്മൾ അങ്ങിനെ വഴിയരികിലെ ഫയർ ഹൈഡ്രന്റുകളെല്ലാം മഞ്ഞു നീക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങും
11:08
and many people do.
അങ്ങിനെ ഒരു പാടാളുകൾ ചെയ്യുന്നു
11:11
But these apps are like little digital reminders
എന്നാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ പോലെയാണ്
11:13
that we're not just consumers,
നമ്മൾ വെറും ഉപഭോക്താക്കൾ മാത്രമല്ല എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ
11:16
and we're not just consumers of government,
നമ്മൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ മാത്രമല്ല.
11:18
putting in our taxes and getting back services.
നികുതികളടച്ച് സേവനങ്ങൾ ഏറ്റു വാങ്ങുന്നവർ..
11:20
We're more than that,
നമ്മൾ അതിലുമേറെയാണ്
11:23
we're citizens.
നമ്മൾ പൗരന്മാരാണ്.
11:25
And we're not going to fix government
നമ്മൾ ഭരണകൂടത്തെ നന്നാക്കുന്നത്
11:27
until we fix citizenship.
നമ്മുടെ പൗരത്വം നന്നാക്കുന്നതിനു മുൻപല്ല.
11:30
So the question I have for all of you here:
എനിക്കു നിങ്ങളോടെല്ലാമുള്ള ചോദ്യമിതാണ്
11:33
When it comes to the big, important things
വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ
11:37
that we need to do together,
നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
11:39
all of us together,
നാമൊരുമിച്ച്
11:41
are we just going to be a crowd of voices,
നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ശബ്ദങ്ങളാവുമോ,
11:43
or are we also going to be
അതോ നമ്മൾ
11:46
a crowd of hands?
ഒരു കൂട്ടം കൈകളാവുമോ?
11:48
Thank you.
നന്ദി.
11:50
(Applause)
(കയ്യടി ശബ്ദം)
11:52
Translated by Arun Ravi
Reviewed by Netha Hussain

▲Back to top

About the speaker:

Jennifer Pahlka - Code activist
Jennifer Pahlka is the founder of Code for America, which matches software geniuses with US cities to reboot local services.

Why you should listen

Jennifer Pahlka is the founder and executive director of Code for America, which works with talented web professionals and cities around the country to promote public service and reboot government. She spent eight years at CMP Media where she led the Game Group, responsible for GDC, Game Developer magazine, and Gamasutra.com; there she also launched the Independent Games Festival and served as executive director of the International Game Developers Association. Recently, she ran the Web 2.0 and Gov 2.0 events for TechWeb and co-chaired the successful Web 2.0 Expo. She is a graduate of Yale University and lives in Oakland, CA with her daughter and six chickens.

More profile about the speaker
Jennifer Pahlka | Speaker | TED.com