English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2012

Clay Shirky: Why SOPA is a bad idea

Clay Shirky: De ce SOPA nu este o idee bună

Filmed:
1,296,085 views

Ce înseamnă un proiect de lege ca şi SOPA/PIPA pentru lumea pe care o împărtăşim? La sediul TED, Clay Shirky dă glas unui veritabil manifest: acela de a ne apăra libertatea de creaţie, dezbatere, conectare şi împărtăşire, în locul consumului pasiv.

- Social Media Theorist
Clay Shirky argues that the history of the modern world could be rendered as the history of ways of arguing, where changes in media change what sort of arguments are possible -- with deep social and political implications. Full bio

I'm going to start here.
O să încep de aici.
00:15
This is a hand-lettered sign
Acesta este un afiş scris de mână
00:17
that appeared in a mom and pop bakery
care a apărut într-o patiserie de familie
00:19
in my old neighborhood in Brooklyn a few years ago.
în vechiul meu cartier din Brooklin, acum câţiva ani.
00:21
The store owned one of those machines
Magazinul avea una dintre acele aparate
00:24
that can print on plates of sugar.
care pot imprima imagini pe plăci de zahăr.
00:26
And kids could bring in drawings
Iar copiii puteau aduce desene
00:28
and have the store print a sugar plate
pe care patiseria să le imprime pe o placă de zahăr
00:30
for the top of their birthday cake.
pe tortul de ziua lor.
00:33
But unfortunately, one of the things kids liked to draw
Dar, din nefericire, unul dintre lucrurile pe care copiii preferau să le deseneze
00:35
was cartoon characters.
erau personajele din desene animate.
00:38
They liked to draw the Little Mermaid,
Le plăcea să deseneze Mica Sirenă,
00:40
they'd like to draw a smurf, they'd like to draw Micky Mouse.
le plăcea să deseneze ştrumfi, le plăcea să-l deseneze pe Micky Mouse.
00:42
But it turns out to be illegal
Dar s-a dovedit a fi ilegal
00:45
to print a child's drawing of Micky Mouse
să tipareşti desenul cu Micky Mouse al copilului
00:47
onto a plate of sugar.
pe o placă de zahăr.
00:50
And it's a copyright violation.
Şi este o violare a dreptului de autor.
00:53
And policing copyright violations
Şi supravegherea încălcărilor drepturilor de autor
00:55
for children's birthday cakes
pe torturile de ziua copiilor
00:57
was such a hassle
era atât de chinuitoare
00:59
that the College Bakery said,
încât College Bakery a spus,
01:01
"You know what, we're getting out of that business.
"Ştiţi ceva, noi ne retragem din această afacere.
01:03
If you're an amateur,
Dacă eşti un amator,
01:05
you don't have access to our machine anymore.
nu mai ai dreptul să te foloseşti de aparatul nostru.
01:07
If you want a printed sugar birthday cake,
Dacă vrei de ziua ta un tort imprimat,
01:09
you have to use one of our prefab images --
va trebui să foloseşti una dintre imaginile noastre prefabricate --
01:11
only for professionals."
numai pentru profesionişti."
01:15
So there's two bills in Congress right now.
Aşadar în momentul de faţă sunt două proiecte de lege în Congres.
01:17
One is called SOPA, the other is called PIPA.
Una se numeşte SOPA, cealaltă PIPA.
01:20
SOPA stands for the Stop Online Piracy Act.
SOPA înseamnă Stop Actelor de Piraterie Online.
01:22
It's from the Senate.
Este a Senatului.
01:24
PIPA is short for PROTECTIP,
PIPA este prescurtare de la PROTECT IP,
01:26
which is itself short for
care s-ar traduce prin
01:29
Preventing Real Online Threats
Prevenirea Ameninţărilor Reale Online
01:31
to Economic Creativity
adresate Creativităţii Economice
01:33
and Theft of Intellectual Property --
şi Furtului Proprietăţii Intelectuale --
01:35
because the congressional aides who name these things
deoarece consilierii care denumesc aceste lucruri
01:37
have a lot of time on their hands.
au timp berechet pentru asta.
01:39
And what SOPA and PIPA want to do
Iar ceea ce vor să facă SOPA şi PIPA,
01:41
is they want to do this.
ei vor să facă asta:
01:43
They want to raise the cost
Vor să mărească costul
01:45
of copyright compliance
conformităţii faţă de drepturile de autor
01:47
to the point where people simply get out of the business
într-atât încât oamenii să renunţe la afacerea
01:50
of offering it as a capability to amateurs.
prin care ofereau aceasta ca pe o facilitate amatorilor.
01:53
Now the way they propose to do this
Ei propun să se facă asta
01:56
is to identify sites
prin identificarea site-urilor
01:59
that are substantially infringing on copyright --
care violează substanţial drepturile de autor --
02:01
although how those sites are identified
deşi felul în care vor fi identificate acele site-uri
02:03
is never fully specified in the bills --
nu este nicăieri specificat în detaliu în proiectele respective --
02:05
and then they want to remove them from the domain name system.
şi vor să le scoată afară din sistemul de domenii ale numelor (DNS).
02:07
They want to take them out of the domain name system.
Vor să le extragă din sistemul DNS.
02:10
Now the domain name system
Acuma, sistemul DNS
02:12
is the thing that turns human-readable names, like Google.com,
este ceea transformă numele pe care le pot citi oamenii, cum ar fi Google.com
02:14
into the kinds of addresses
în adrese cu care
02:17
machines expect --
lucrează computerele:
02:19
74.125.226.212.
74.125.226.212.
02:21
Now the problem with this model of censorship,
Problema cu acest model de cenzură,
02:26
of identifying a site
prin identificarea unui site
02:29
and then trying to remove it from the domain name system,
cu intenţia de a îl scoate din DNS
02:31
is that it won't work.
este că nu va funcţiona.
02:33
And you'd think that would be a pretty big problem for a law,
Şi aţi crede că asta e o problemă mare pentru o lege,
02:35
but Congress seems not to have let that bother them too much.
dar Congresul nu pare să se fi lăsat deranjat prea tare de ea.
02:38
Now the reason it won't work
Motivul pentru care nu va funcţiona
02:40
is that you can still type 74.125.226.212 into the browser
este acela că tu totuşi poţi să tastezi 74.125.226.212 în browser-ul tău
02:42
or you can make it a clickable link
sau poţi transforma adresa într-un link pe care să dai click
02:46
and you'll still go to Google.
şi să ajungi totuşi la Google.
02:48
So the policing layer
Aşadar modul de cenzurare/administrare
02:51
around the problem
care se află în jurul acestei probleme
02:53
becomes the real threat of the act.
devine adevărata ameninţare pe care o reprezintă această iniţiativă.
02:55
Now to understand how Congress came to write a bill
Acuma ca să înţelegem cum de a ajuns Congresul să înainteze un proiect de lege
02:59
that won't accomplish its stated goals,
care nu-şi va atinge ţelurile propuse,
03:02
but will produce a lot of pernicious side effects,
dar va produce în schimb o grămadă de efecte adverse distructive,
03:05
you have to understand a little bit about the back story.
trebuie să înţelegeţi un pic din culisele acestei poveşti.
03:07
And the back story is this:
Iar începutul acestei poveşti este:
03:09
SOPA and PIPA, as legislation,
SOPA şi PIPA, ca şi legislaţie,
03:11
were drafted largely by media companies
au fost elaborate în mare de către companiile de media
03:13
that were founded in the 20th century.
care au fost fondate în secolul XX.
03:16
The 20th century was a great time to be a media company,
În secolul XX era minunat să fii o companie de media,
03:18
because the thing you really had on your side was scarcity.
pentru că ceea ce era într-adevăr de partea ta era raritatea.
03:20
If you were making a TV show,
Dacă făceai un spectacol televizat,
03:23
it didn't have to be better than all other TV shows ever made;
nu trebuia să fie mai bun decât toate celelalte spectacole de televiziune făcute vreodată;
03:25
it only had to be better
trebuia doar să fie mai bun
03:29
than the two other shows
decât celelalte două spectacole
03:31
that were on at the same time --
care rulau în paralel --
03:33
which is a very low threshold
ceea ce era o ştachetă foarte joasă
03:35
of competitive difficulty.
de referinţă pentru dificultatea competiţiei.
03:37
Which meant
Ceea ce însemna că
03:40
that if you fielded average content,
dacă acopereai un subiect de interes comun,
03:42
you got a third of the U.S. public for free --
aveai gratuit o treime din publicul Statelor Unite --
03:44
tens of millions of users
zeci de milioane de utilizatori
03:47
for simply doing something
pur şi simplu pentru că făceai ceva
03:50
that wasn't too terrible.
care nu era prea de grozav.
03:52
This is like having a license to print money
Asta este ca şi cum a-i avea o licenţă pentru tipărit bani
03:54
and a barrel of free ink.
şi un butoi gratuit de cerneală.
03:56
But technology moved on, as technology is wont to do.
Dar tehnologia a avansat, aşa cum e de aşteptat din partea ei.
03:58
And slowly, slowly, at the end of the 20th century,
Şi încet, încet, la sfârşitul secolului XX,
04:01
that scarcity started to get eroded --
raritatea a început să se erodeze --
04:04
and I don't mean by digital technology;
şi nu mă refer la tehnologia digitală;
04:06
I mean by analog technology.
mă refer la tehnologia analogică.
04:08
Cassette tapes, video cassette recorders,
Casete audio, video-recordere,
04:10
even the humble Xerox machine
până şi umilul copiator Xerox
04:12
created new opportunities
a creat oportunităţi
04:14
for us to behave in ways
pentru ca noi să ne comportăm în moduri
04:16
that astonished the media business.
care a uimit afacerea media.
04:18
Because it turned out
Pentru că s-a dovedit că
04:20
we're not really couch potatoes.
nu suntem doar telespectatori înrăiţi.
04:22
We don't really like to only consume.
Nu ne place doar să consumăm.
04:24
We do like to consume,
Ne place într-adevăr să consumăm,
04:27
but every time one of these new tools came along,
dar de câte ori a apărut unul dintre aceste instrumente noi,
04:29
it turned out we also like to produce
s-a dovedit că ne plăcea şi să producem
04:32
and we like to share.
şi să împărtăşim.
04:34
And this freaked the media businesses out --
Iar asta a speriat industria media --
04:36
it freaked them out every time.
i-a speriat de fiecare dată.
04:38
Jack Valenti, who was the head lobbyist
Jack Valenti, care a fost principalul activist
04:40
for the Motion Picture Association of America,
pentru Motion Picture Association of America, (filme artistice de lung metraj)
04:42
once likened the ferocious video cassette recorder
a asemănat odată ferocele video-recorder
04:44
to Jack the Ripper
cu Jack Spintecătorul
04:48
and poor, helpless Hollywood
iar pe săracul, neajutoratul Hollywood
04:50
to a woman at home alone.
cu o femeie stând singură acasă.
04:52
That was the level of rhetoric.
Acela era nivelul retoricii.
04:55
And so the media industries
Aşa încât industriile media
04:57
begged, insisted, demanded
au implorat, insistat, cerut
04:59
that Congress do something.
ca Congresul să facă ceva.
05:01
And Congress did something.
Şi Congresul a făcut ceva.
05:03
By the early 90s, Congress passed the law
La începutul anilor 90, Congresul a adoptat o lege
05:05
that changed everything.
care a schimbat totul.
05:07
And that law was called the Audio Home Recording Act
Iar acea lege s-a numit Actul de Înregistrare Audio Acasă(AHRA)
05:10
of 1992.
din 1992.
05:12
What the Audio Home Recording Act of 1992 said was,
Ce spunea AHRA din 1992 era că:
05:14
look, if people are taping stuff off the radio
iată, dacă oamenii îşi înregistrează chestii de la radio
05:17
and then making mixtapes for their friends,
iar apoi îşi mixează benzi pentru prieteni,
05:19
that is not a crime. That's okay.
asta nu este o crimă. Este în regulă.
05:22
Taping and remixing
Să înregistrezi şi să remixezi
05:25
and sharing with your friends is okay.
şi să împarţi cu prietenii este OK.
05:27
If you make lots and lots of high quality copies and you sell them,
Dacă faci foarte, foarte multe copii de înaltă calitate iar apoi le vinzi,
05:30
that's not okay.
asta nu este în regulă.
05:32
But this taping business,
Dar această afacere de înregistrări,
05:34
fine, let it go.
e în ordine, s-o lăsăm în pace.
05:36
And they thought that they clarified the issue,
Şi au crezut că au clarificat problema,
05:38
because they'd set out a clear distinction
pentru că stabiliseră o distincţie clară
05:41
between legal and illegal copying.
între copierea legală şi cea ilegală.
05:43
But that wasn't what the media businesses wanted.
Dar nu asta îşi doreau cei din media.
05:45
They had wanted Congress
Ei ar fi vrut ca Congresul să
05:48
to outlaw copying full-stop.
pună copierea cu totul în afara legii.
05:50
So when the Audio Home Recording Act of 1992 was passed,
Aşa că atunci când AHRA din 1992 a fost adoptată,
05:53
the media businesses gave up on the idea
media renunţase la idea
05:56
of legal versus illegal distinctions for copying
distincţiei dintre legal şi ilegal pentru copiere
06:00
because it was clear
pentru că era clar
06:02
that if Congress was acting in their framework,
că dacă Congresul ar fi acţionat în baza ei
06:04
they might actually increase the rights of citizens
ar fi crescut de fapt drepturile cetăţenilor
06:06
to participate in our own media environment.
de a participa în propria lor industrie media.
06:10
So they went for plan B.
Aşa că au trecut la planul B.
06:12
It took them a while to formulate plan B.
Le-a luat ceva timp să formuleze planul B.
06:14
Plan B appeared in its first full-blown form
Dar planul B a apărut în plină floare pentru prima oară
06:16
in 1998 --
în 1998 --
06:18
something called the Digital Millennium Copyright Act.
ceva numit Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
06:20
It was a complicated piece of legislation, a lot of moving parts.
Era o lege complicată, cu multe părţi flexibile.
06:23
But the main thrust of the DMCA
Dar lovitura esenţială a DMCA
06:25
was that it was legal to sell you
consta în aceea că era legal să ţi se vândă
06:28
uncopyable digital material --
materiale digitale care nu puteau fi copiate --
06:30
except that there's no such things as uncopyable digital material.
doar că nu există ceva digital care să nu poată fi copiat.
06:32
It would be, as Ed Felton once famously said,
Ar fi ca şi cum, Ed Felten e faimos pentru că a spus asta,
06:35
"Like handing out water
"ca şi cum ai înmâna cuiva apă
06:37
that wasn't wet."
care nu e udă."
06:39
Bits are copyable. That's what computers do.
Biţii sunt copiabili. Cu asta se ocupă computerele.
06:41
That is a side effect of their ordinary operation.
Acesta este un efect advers al operaţiilor obişnuite pe care le efectuează.
06:44
So in order to fake the ability
Aşadar pentru a simula capacitatea
06:47
to sell uncopyable bits,
de a vinde biţi necopiabili
06:49
the DMCA also made it legal
DMCA a făcut să fie legal
06:51
to force you to use systems
ca tu să fi obligat să foloseşti sisteme
06:53
that broke the copying function of your devices.
care întrerupeau funcţiile de copiere ale aparatelor tale.
06:56
Every DVD player and game player
Fiecare DVD sau player pentru jocuri
06:59
and television and computer you brought home --
sau televizor, sau computer pe care îl aduceai acasă,
07:01
no matter what you thought you were getting when you bought it --
indiferent ce credeai că primeşti atunci când îl cumpărai,
07:04
could be broken by the content industries,
putea fi stricat de către industriile de conţinut
07:07
if they wanted to set that as a condition of selling you the content.
dacă doreau să pună asta ca o condiţie a vânzării conţinutului către tine.
07:10
And to make sure you didn't realize,
Şi ca să se asigure că nu îţi dai seama,
07:13
or didn't enact their capabilities
sau că nu se punea în aplicare capacităţile
07:16
as general purpose computing devices,
de uz general al computerelor,
07:19
they also made it illegal
au făcut să fie ilegal
07:21
for you to try to reset
ca tu să încerci să resetezi
07:23
the copyability of that content.
capacitatea de copiere a acelui conţinut.
07:25
The DMCA marks the moment
DMCA marchează momentul
07:27
when the media industries
în care industriile media
07:29
gave up on the legal system
au renunţat la sistemul legal
07:31
of distinguishing between legal and illegal copying
de a distinge între copierea legală şi ilegală
07:33
and simply tried to prevent copying
şi pur şi simplu au încercat să împiedice copierea
07:36
through technical means.
prin mijloace tehnice.
07:39
Now the DMCA had, and is continuing to have, a lot of complicated effects,
Acum DMCA avea, şi are în continuare, o grămadă de efecte complicate,
07:41
but in this one domain, limiting sharing,
dar în acest domeniu în special, limitarea distribuirii,
07:44
it has mostly not worked.
nu a avut efect în mare parte.
07:47
And the main reason it hasn't worked
Iar principalul motiv pentru care nu a avut efect
07:49
is the Internet has turned out to be far more popular and far more powerful
este acela că Internetul s-a dovedit a fi mult mai popular şi mai puternic
07:51
than anyone imagined.
decât şi-a imaginat vreodată cineva.
07:54
The mixtape, the fanzine,
Benzile mixate, revistele pentru fani,
07:57
that was nothing compared to what we're seeing now
erau nimic comparativ cu ceea ce vedem acum
07:59
with the Internet.
cu Internetul.
08:01
We are in a world
Suntem într-o lume
08:03
where most American citizens
unde marea majoritate a cetăţenilor americani
08:05
over the age of 12
de peste 12 ani
08:07
share things with each other online.
îşi împărtăşesc online lucruri între ei.
08:09
We share written things, we share images,
Împărtăşim lucruri scrise, imagini,
08:11
we share audio, we share video.
împărtăşim materiale audio, împărtăşim materiale video.
08:13
Some of the stuff we share is stuff we've made.
Unele dintre cele pe care le împărtăşim sunt făcute de noi.
08:15
Some of the stuff we share is stuff we've found.
Altele sunt materiale pe care le-am găsit.
08:17
Some of the stuff we share
Câteva dintre chestiile pe care le împărtăşim
08:19
is stuff we've made out of what we've found,
le-am facut noi din chestii pe care le-am găsit,
08:21
and all of it horrifies those industries.
iar toate acestea îngrozesc acele industrii.
08:23
So PIPA and SOPA
Aşa că PIPA şi SOPA
08:26
are round two.
sunt runda a doua.
08:28
But where the DMCA was surgical --
Dar dacă DMCA a acţionat chirurgical -
08:30
we want to go down into your computer,
vrem să ne băgăm în computerului tău,
08:32
we want to go down into your television set, down into your game machine,
vrem să ne băgăm în televizorul tău, în aparatul de joc,
08:35
and prevent it from doing
şi să nu-l lăsăm să facă
08:38
what they said it would do at the store --
ceea ce ţi-au spus că face la magazin -
08:40
PIPA and SOPA are nuclear
PIPA şi SOPA sunt nucleare
08:42
and they're saying, we want to go anywhere in the world
şi ele spun, "vrem să mergem oriunde în lume
08:44
and censor content.
şi să cenzurăm conţinutul.''
08:48
Now the mechanism, as I said, for doing this,
Acuma, mecanismul, după cum vă spuneam, pentru a face asta,
08:50
is you need to take out anybody
este că trebuie să-i elimini pe toţi
08:53
pointing to those IP addresses.
cei care se îndreaptă către acele adrese de IP.
08:56
You need to take them out of search engines,
Trebuie să-i scoţi din motoarele de căutare,
08:58
you need to take them out of online directories,
trebuie să-i scoţi din directorii online,
09:00
you need to take them out of user lists.
trebuie să-i scoţi din listele de utilizatori.
09:02
And because the biggest producers of content on the Internet
Şi pentru că cei mai mari producători de conţinut pe Internet
09:05
are not Google and Yahoo,
nu sunt Google şi Yahoo,
09:09
they're us,
ci chiar noi,
09:12
we're the people getting policed.
noi suntem oamenii care vor fi supravegheaţi.
09:14
Because in the end,
Pentru că într-un final,
09:16
the real threat
adevărata ameninţare pe care o implică
09:18
to the enactment of PIPA and SOPA
decretarea SOPA şi PIPA
09:21
is our ability to share things with one another.
este capacitatea noastră de a împărtăşi lucruri unii cu alţii.
09:24
So what PIPA and SOPA risk doing
Deci ceea ce PIPA şi SOPA riscă să facă
09:27
is taking a centuries-old legal concept,
este să ia un concept legal vechi de secole,
09:30
innocent until proven guilty,
nevinovat până ce i se dovedeşte vinovăţia
09:33
and reversing it --
şi să-l inverseze în
09:35
guilty until proven innocent.
vinovat până se dovedeşte nevinovat.
09:37
You can't share
Nu poţi împărtăşi
09:39
until you show us
până ce nu ne arăţi
09:41
that you're not sharing something
că nu împărtăşeşti
09:44
we don't like.
ceva ce nouă nu ne place.
09:46
Suddenly, the burden of proof for legal versus illegal
Deodată, povara dovezii de legalitate versus celei de ilegalitate
09:48
falls affirmatively on us
cade categoric pe noi
09:51
and on the services
şi pe serviciile
09:53
that might be offering us any new capabilities.
care ne-ar putea oferi orice facilitate nouă.
09:55
And if it costs even a dime
Şi chiar dacă ar costa o centimă
09:58
to police a user,
să supraveghezi un utilizator,
10:01
that will crush a service
asta va strivi un serviciu
10:03
with a hundred million users.
cu o sută de milioane de utilizatori.
10:05
So this is the Internet they have in mind.
Deci acesta este Internetul pe care şi-l doresc.
10:07
Imagine this sign everywhere --
Imaginaţi-vă acest semn peste tot --
10:09
except imagine it doesn't say College Bakery,
cu deosebirea că acolo nu scrie "Patiseria College",
10:12
imagine it says YouTube
ci YouTube
10:15
and Facebook and Twitter.
şi Facebook şi Twitter.
10:17
Imagine it says TED,
Imaginaţi-vă că scrie TED,
10:19
because the comments can't be policed
pentru că comentariile nu pot fi controlete
10:21
at any acceptable cost.
la un cost acceptabil.
10:24
The real effects of SOPA and PIPA
Efectul real al SOPA şi PIPA
10:27
are going to be different than the proposed effects.
va fi diferit de efectele pe care şi le propune.
10:30
The threat, in fact,
Ameninţarea, de fapt,
10:33
is this inversion of the burden of proof,
constă în această inversare a poverii doveditoare,
10:35
where we suddenly
unde noi deodată
10:38
are all treated like thieves
suntem toţi trataţi ca nişte hoţi
10:40
at every moment we're given the freedom to create,
în fiecare moment în care ne permitem libertatea de a crea,
10:42
to produce or to share.
de a produce sau de a împărtăşi.
10:45
And the people who provide those capabilities to us --
Iar oamenii care ne oferă aceste facilităţi --
10:48
the YouTubes, the Facebooks, the Twitters and TEDs --
YouTube, Facebook, Twitter şi TED --
10:51
are in the business
se află în postura
10:54
of having to police us,
de a fi nevoiţi să ne supravegheze
10:56
or being on the hook for contributory infringement.
sau să răspundă pentru contribuţia la încălcarea legii.
10:58
There's two things you can do
Puteţi face două lucruri
11:01
to help stop this --
ca să opriţi aceasta --
11:03
a simple thing and a complicated thing,
unul simplu şi unul complicat,
11:05
an easy thing and a hard thing.
unul uşor şi unul greu.
11:08
The simple thing, the easy thing, is this:
Lucrul simplu, cel uşor, este:
11:10
if you're an American citizen,
dacă eşti cetăţean american,
11:12
call your representative, call your senator.
sună-ţi reprezentantul, sună-ţi senatorul.
11:14
When you look at
Când te uiţi la
11:17
the people who co-signed on the SOPA bill,
cine sunt oamenii care au semnat pentru proiectul SOPA,
11:20
people who've co-signed on PIPA,
cei care au semnat pentru PIPA,
11:23
what you see is that they have cumulatively received
veţi vedea că ei au primit cumulat
11:25
millions and millions of dollars
milioane şi milioane de dolari
11:28
from the traditional media industries.
de la industriile media tradiţionale.
11:31
You don't have millions and millions of dollars,
Voi nu aveţi milioane şi milioane de dolari,
11:33
but you can call your representatives,
dar vă puteţi suna reprezentanţii,
11:35
and you can remind them that you vote,
şi le puteţi reaminti ca sunteţi votant,
11:37
and you can ask not to be treated like a thief,
şi le puteţi cere să nu fiţi trataţi ca un hoţ,
11:40
and you can suggest that you would prefer
le puteţi sugera că aţi prefera ca
11:43
that the Internet not be broken.
Internetul să nu fie stricat.
11:45
And if you're not an American citizen,
Iar dacă nu sunteţi cetăţean american,
11:48
you can contact American citizens that you know
şi puteţi contacta cetăţeni americani pe care îi cunoaşteţi
11:50
and encourage them to do the same.
încurajaţi-i să facă la fel.
11:52
Because this seems like a national issue,
Pentru că pare a fi o problemă naţională,
11:54
but it is not.
dar nu este.
11:56
These industries will not be content
Aceste industrii nu pot fi mulţumite
11:58
with breaking our Internet.
dacă ne strică Internetul.
12:00
If they break it, they will break it for everybody.
Dacă îl strică, îl strică pentru toată lumea.
12:02
That's the easy thing.
Acesta este lucrul uşor de făcut.
12:05
That's the simple thing.
Acesta este lucrul simplu.
12:07
The hard thing is this:
Lucrul mai greu de făcut este:
12:09
get ready, because more is coming.
să vă pregătiţi, pentru că mai urmează şi altele.
12:11
SOPA is simply a reversion of COICA,
SOPA este versiunea simplă a lui COICA,
12:14
which was purposed last year, which did not pass.
care a fost propus anul trecut şi care nu a trecut.
12:17
And all of this goes back
Şi totul începe de la
12:19
to the failure of the DMCA
eşecul legii DMCA
12:21
to disallow sharing as a technical means.
de a nu permite împărtăşirea ca şi mijloc tehnic.
12:23
And the DMCA goes back to the Audio Home Recording Act,
Iar DMCA se trage din AHRA,
12:25
which horrified those industries.
care îngrozeşte acele industri.
12:28
Because the whole business
Pentru că întreaga idee
12:30
of actually suggesting that someone is breaking the law
de a sugera în fapt că cineva încalcă legea
12:32
and then gathering evidence and proving that,
şi adunarea de probe ca să dovedească asta
12:35
that turns out to be really inconvenient.
se dovedeşte a fi chiar neplăcută.
12:37
"We'd prefer not to do that,"
"Am prefera să nu facem asta,"
12:40
says the content industries.
spun industriile de conţinut.
12:42
And what they want is not to have to do that.
Iar ceea ce vor ele este să nu fie nevoite să facă asta.
12:44
They don't want legal distinctions
Nu vor distincţii legale
12:47
between legal and illegal sharing.
între împărtăşirea legală şi cea ilegală.
12:49
They just want the sharing to go away.
Ei vor doar ca împărtăşirea să dispară.
12:51
PIPA and SOPA are not oddities, they're not anomalies,
PIPA şi SOPA nu sunt ciudăţenii, nu sunt anomalii,
12:53
they're not events.
nu sunt evenimente.
12:56
They're the next turn of this particular screw,
Ele reprezintă încă o tură de strâns a acestui şurub,
12:58
which has been going on 20 years now.
un şurub care se strânge de 20 de ani.
13:01
And if we defeat these, as I hope we do,
Iar dacă înfrângem asta, precum sper să reuşim,
13:03
more is coming.
mai vine ceva.
13:05
Because until we convince Congress
Pentru că până ce convingem Congresul
13:07
that the way to deal with copyright violation
că modul de abordare a violării dreptului de autor
13:12
is the way copyright violation was dealt with with Napster, with YouTube,
este modul în care violarea dreptului de autor a fost tratată în cazul Napster, cu YouTube,
13:15
which is to have a trial with all the presentation of evidence
şi anume printr-un proces cu toate dovezile prezentate
13:19
and the hashing out of facts and the assessment of remedies
şi cu cercetarea amănunţită a faptelor şi cu evaluarea despăgubirilor
13:22
that goes on in democratic societies.
aşa cum se întâmplă în societăţile democratice.
13:25
That's the way to handle this.
În acest fel trebuie tratată problema.
13:27
In the meantime,
În acest timp,
13:29
the hard thing to do is to be ready.
lucrul cel mai greu de făcut este să fii pregătit.
13:31
Because that's the real message of PIPA and SOPA.
Pentru că acesta este mesajul real al PIPA şi SOPA.
13:33
Time Warner has called
Time Warner a sunat
13:35
and they want us all back on the couch,
şi ne vor înapoi pe canapea,
13:37
just consuming --
doar consumând,
13:39
not producing, not sharing --
nu producând, nu împărtăşind,
13:41
and we should say, "No."
iar noi ar trebui să spunem "Nu."
13:43
Thank you.
Vă mulţumesc.
13:45
(Applause)
(Aplauze)
13:47
Translated by Delia Bogdan
Reviewed by Aura Raducan

▲Back to top

About the speaker:

Clay Shirky - Social Media Theorist
Clay Shirky argues that the history of the modern world could be rendered as the history of ways of arguing, where changes in media change what sort of arguments are possible -- with deep social and political implications.

Why you should listen

Clay Shirky's work focuses on the rising usefulness of networks -- using decentralized technologies such as peer-to-peer sharing, wireless, software for social creation, and open-source development. New technologies are enabling new kinds of cooperative structures to flourish as a way of getting things done in business, science, the arts and elsewhere, as an alternative to centralized and institutional structures, which he sees as self-limiting. In his writings and speeches he has argued that "a group is its own worst enemy."

Shirky is an adjunct professor in New York Universityʼs graduate Interactive Telecommunications Program, where he teaches a course named “Social Weather.” Heʼs the author of several books. This spring at the TED headquarters in New York, he gave an impassioned talk against SOPA/PIPA that saw 1 million views in 48 hours.

More profile about the speaker
Clay Shirky | Speaker | TED.com