English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Barry Schwartz: Our loss of wisdom

Barry Schwartz despre pierderea înţelepciunii

Filmed:
3,627,100 views

Barry Shwartz face un apel pasionat pentru „înțelepciunea practică” drept antidot pentru o societate înnebunită de birocrație. El susține că, de cele mai multe ori, regulile ne năruie, stimulentele materiale cel mai adesea se întorc împotriva noastră, și că înțelepciunea cea practică și zilnică ne va ajuta să ne reconstruim lumea.

- Psychologist
Barry Schwartz studies the link between economics and psychology, offering startling insights into modern life. Lately, working with Ken Sharpe, he's studying wisdom. Full bio

In his inaugural address,
În cuvântarea sa inaugurală,
00:12
Barack Obama appealed to each of us to give our best
Barack Obama a făcut un îndemn tuturor pentru a da tot ce-i mai bun din noi
00:14
as we try to extricate ourselves from this current financial crisis.
în încercarea de a scăpa din această criză financiară.
00:18
But what did he appeal to?
Dar la ce a făcut apel?
00:24
He did not, happily, follow in the footsteps of his predecessor,
El nu a urmat, cu veselie, exemplul predecesorilor săi,
00:26
and tell us to just go shopping.
spunându-ne doar să mergem la cumpărături.
00:30
Nor did he tell us, "Trust us. Trust your country.
Nu ne-a spus nici „Aveți încredere în noi. Aveți încredere în țara voastră.
00:34
Invest, invest, invest."
Investiți, investiți, investiți.”
00:38
Instead, what he told us was to put aside childish things.
În schimb, ceea ce ne-a zis a fost să lăsăm deoparte lucrurile infantile.
00:42
And he appealed to virtue.
Și a îndemnat la virtute.
00:47
Virtue is an old-fashioned word.
Virtute e un cuvânt de modă veche.
00:51
It seems a little out of place in a cutting-edge environment like this one.
Pare nepotrivit pentru un mediu de ultimă generație ca acesta.
00:55
And besides, some of you might be wondering,
Și apoi, unii dintre voi probabil vă întrebați
01:00
what the hell does it mean?
ce naiba înseamnă?
01:03
Let me begin with an example.
Aș vrea să încep cu un exemplu.
01:06
This is the job description of a hospital janitor
Aceasta este fișa postului pentru un om de serviciu dintr-un spital
01:09
that is scrolling up on the screen.
care se derulează acum pe ecran.
01:12
And all of the items on it are unremarkable.
Și toate articolele de acolo nu au nimic ieșit din comun.
01:15
They're the things you would expect:
Sunt lucrurile la care vă așteptați:
01:20
mop the floors, sweep them, empty the trash, restock the cabinets.
spălatul podelelor, măturarea lor, golirea gunoaielor, reaprovizionarea birourilor.
01:23
It may be a little surprising how many things there are,
Poate părea surprinzător câte lucruri sunt acolo,
01:28
but it's not surprising what they are.
dar natura lor nu e surprinzătoare.
01:31
But the one thing I want you to notice about them is this:
Lucrul pe care vreau să observați este următorul:
01:33
even though this is a very long list,
cu toate că aceasta este o listă foarte lungă,
01:36
there isn't a single thing on it that involves other human beings.
nu există un singur lucru pe ea care să implice și alte ființe umane.
01:39
Not one.
Nici unul.
01:44
The janitor's job could just as well be done in a mortuary as in a hospital.
Munca omului de serviciu poate fi făcută la fel de bine într-o morgă ca și într-un spital.
01:47
And yet, when some psychologists interviewed hospital janitors
Și totuși, când psihologii au intervievat oamenii de serviciu din spitale
01:52
to get a sense of what they thought their jobs were like,
pentru a înțelege ce cred ei despre slujbele lor,
01:57
they encountered Mike,
l-au întâlnit pe Mike,
02:00
who told them about how he stopped mopping the floor
care le-a povestit cum s-a oprit din spălarea dușumelei
02:03
because Mr. Jones was out of his bed getting a little exercise,
deoarece domnul Jones era afară din patul lui pentru a face puțin exercițiu,
02:06
trying to build up his strength, walking slowly up and down the hall.
pentru a-și recăpăta puterea, mergând încet înainte și înapoi pe hol.
02:09
And Charlene told them about how she ignored her supervisor's admonition
Iar Charlene le-a povestit cum a ignorat dojana supraveghetorului
02:13
and didn't vacuum the visitor's lounge
și nu a dat cu aspiratorul prin camera de vizitatori
02:19
because there were some family members who were there all day, every day
fiindcă erau câțiva membri ai unei familii care erau prezenți acolo toată ziua, în fiecare zi
02:22
who, at this moment, happened to be taking a nap.
și care, în acest moment, se întâmpla să ia un pui de somn.
02:25
And then there was Luke,
Și apoi, Luke,
02:28
who washed the floor in a comatose young man's room twice
care a spălat de două ori podeaua dintr-o cameră a unui tânăr aflat în comă
02:30
because the man's father, who had been keeping a vigil for six months,
deoarece tatăl acestuia, care stătea de veghe de șase luni,
02:34
didn't see Luke do it the first time,
nu l-a văzut pe Luke spâlând-o prima dată,
02:39
and his father was angry.
iar tatăl era furios.
02:42
And behavior like this from janitors, from technicians, from nurses
Comportamente de genul acesta din partea oamenilor de serviciu, a tehnicienilor, a asistentelor
02:44
and, if we're lucky now and then, from doctors,
și, dacă suntem norocoși din când în când, a doctorilor,
02:50
doesn't just make people feel a little better,
nu-i face pe oameni doar să se simtă puțin mai bine,
02:53
it actually improves the quality of patient care
dar de fapt îmbunătățește calitatea îngrijirii pacienților
02:56
and enables hospitals to run well.
și permite spitalelor să funcționeze bine.
02:59
Now, not all janitors are like this, of course.
Acum, nu toți oamenii de serviciu sunt așa, bineînțeles.
03:02
But the ones who are think that these sorts of human interactions
Dar cei care sunt, se gândesc că aceste tipuri de interacțiuni umane
03:05
involving kindness, care and empathy
care implică bunătate, grijă și empatie
03:11
are an essential part of the job.
sunt părți esențiale ale muncii lor.
03:14
And yet their job description contains not one word about other human beings.
Și totuși, fișa postului nu conține nici un cuvânt despre alte ființe umane.
03:16
These janitors have the moral will to do right by other people.
Acești oameni de serviciu au dorința morală să facă bine celorlalți oameni.
03:21
And beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
Și, pe lângă aceasta, au abilitatea morală de a înțelege ce înseamnă „a face bine”.
03:27
"Practical wisdom," Aristotle told us,
„Înțelepciunea practică”, ne spune Aristotel,
03:34
"is the combination of moral will and moral skill."
„este combinația dintre dorința morală și abilitatea morală.”
03:39
A wise person knows when and how to make the exception to every rule,
O persoană înțeleaptă știe când să facă o excepție de la fiecare regulă,
03:42
as the janitors knew when to ignore the job duties in the service of other objectives.
la fel cum și oamenii de serviciu au știut când să-și ignore sarcinile pentru a sluji altor scopuri.
03:49
A wise person knows how to improvise,
O persoană înțeleaptă știe cum să improvizeze,
03:55
as Luke did when he re-washed the floor.
la fel cum a făcut Luke când a spălat podeaua din nou.
03:59
Real-world problems are often ambiguous and ill-defined
Problemele din viața reală sunt adesea ambigue și prost definite
04:02
and the context is always changing.
iar contextul se schimbă totdeauna.
04:05
A wise person is like a jazz musician --
O persoană înțeleaptă este asemeni unui muzician de jazz —
04:08
using the notes on the page, but dancing around them,
folosind notele de pe pagină, dar dansând în jurul lor,
04:11
inventing combinations that are appropriate for the situation and the people at hand.
inventând combinații care sunt potrivite pentru situația și oamenii din auditoriu.
04:14
A wise person knows how to use these moral skills
O persoană înțeleaptă știe cum să folosească aceste abilități morale
04:21
in the service of the right aims.
în slujba obiectivelor corecte.
04:24
To serve other people, not to manipulate other people.
Să servească alți oameni, nu să manipuleze alți oameni.
04:27
And finally, perhaps most important,
Iar în final, poate cel mai important,
04:31
a wise person is made, not born.
o persoană înțeleaptă este creată, nu născută.
04:34
Wisdom depends on experience,
Înțelepciunea depinde de experiență,
04:37
and not just any experience.
și nu de orice experiență.
04:40
You need the time to get to know the people that you're serving.
Ai nevoie de timp pentru a ajunge să-i cunoști pe oamenii pe care-i servești.
04:43
You need permission to be allowed to improvise,
Ai nevoie de permisiune pentru a avea voie să improvizezi,
04:47
try new things, occasionally to fail and to learn from your failures.
să încerci lucruri noi, ocazional să greșești și să înveți din propriile greșeli.
04:50
And you need to be mentored by wise teachers.
Și trebuie să fii îndrumat de profesori înțelepți.
04:55
When you ask the janitors who behaved like the ones I described
Când îi întrebi pe oamenii de serviciu care s-au comportat la fel ca cei pe care i-am descris
04:58
how hard it is to learn to do their job,
cât de greu este să înveți să faci munca lor,
05:03
they tell you that it takes lots of experience.
ei spun că este nevoie de foarte multă experiență.
05:06
And they don't mean it takes lots of experience to learn how to mop floors and empty trash cans.
Și nu se referă la faptul că este nevoie de multă experiență pentru a învăța să speli podele și să golești lăzile de gunoi.
05:09
It takes lots of experience to learn how to care for people.
Este nevoie de multă experiență pentru a învăța cum să ai grijă de oameni.
05:13
At TED, brilliance is rampant.
La TED, genialitatea este exuberantă.
05:19
It's scary.
E înfricoșător.
05:23
The good news is you don't need to be brilliant to be wise.
Vestea bună este că nu trebuie să fii genial pentru a fi înțelept.
05:25
The bad news is that without wisdom,
Vestea proastă este că fără înțelepciune,
05:30
brilliance isn't enough.
geniul nu este suficient.
05:34
It's as likely to get you and other people into trouble as anything else.
Probabil te va băga pe tine și pe alți oameni în necaz ca orice altceva.
05:37
(Applause)
(Aplauze)
05:43
Now, I hope that we all know this.
Acum sper că toți știm asta.
05:46
There's a sense in which it's obvious,
Este într-un fel evident,
05:49
and yet, let me tell you a little story.
și totuși, vreau să vă spun o mică poveste.
05:52
It's a story about lemonade.
Este o poveste despre limonadă.
05:55
A dad and his seven-year-old son were watching a Detroit Tigers game at the ballpark.
Un tată și fiul său de 11 ani se uitau la un meci cu Detroit Tigers pe stadion.
05:58
His son asked him for some lemonade
Fiul său îi cere niște limonadă
06:04
and Dad went to the concession stand to buy it.
iar tatăl merge la ghișeu pentru a o cumpăra.
06:06
All they had was Mike's Hard Lemonade,
Tot ce aveau era Mike's Hard Lemonade,
06:09
which was five percent alcohol.
care conținea 5% alcool.
06:12
Dad, being an academic, had no idea that Mike's Hard Lemonade contained alcohol.
Tată, fiind un savant, n-a avut nici o idee că Mike's Hard Lemonade conținea alcool.
06:15
So he brought it back.
Așa că i-a adus-o.
06:21
And the kid was drinking it, and a security guard spotted it,
Iar copilul a băut-o, iar gardianul a văzut asta,
06:24
and called the police, who called an ambulance
și a chemat poliția, care a chemat o ambulanță
06:27
that rushed to the ballpark, whisked the kid to the hospital.
care s-a grăbit spre stadion și a dus copilul la spital.
06:30
The emergency room ascertained that the kid had no alcohol in his blood.
Camera de urgență a constatat că copilul nu avea nici un pic de alcool în sânge.
06:33
And they were ready to let the kid go.
Și erau gata să-i dea drumul copilului.
06:37
But not so fast.
Dar nu așa de repede.
06:40
The Wayne County Child Welfare Protection Agency said no.
Agenția de Protecție a Copilului din Wayne County a spus nu.
06:43
And the child was sent to a foster home for three days.
Iar copilul a fost trimis la un cămin pentru trei zile.
06:47
At that point, can the child go home?
În acest moment, copilul se poate întoarce acasă?
06:51
Well, a judge said yes, but only if the dad leaves the house and checks into a motel.
Ei bine, un judecător a spus da, dar numai dacă tatăl părăsește casa și se cazează la un motel.
06:54
After two weeks, I'm happy to report,
După două săptămâni, sunt fericit să raportez,
07:06
the family was reunited.
familia a fost reunită.
07:09
But the welfare workers and the ambulance people
Dar asistenții sociali și cadrele din ambulanță
07:11
and the judge all said the same thing:
și judecătorul, toți au spus același lucru:
07:14
"We hate to do it but we have to follow procedure."
„Nu ne place, dar trebuie să urmăm procedurile”.
07:17
How do things like this happen?
Cum de se întâmplă astfel de lucruri?
07:21
Scott Simon, who told this story on NPR,
Scott Simon, care a povestit asta la NPR,
07:25
said, "Rules and procedures may be dumb,
a spus, „Regulile și procedurile pot fi stupide,
07:29
but they spare you from thinking."
dar te scutesc de gândire”.
07:33
And, to be fair, rules are often imposed
Și, să fim cinstiți, regulile sunt adesea impuse
07:36
because previous officials have been lax
deoarece oficialii precedenți au fost indulgenți
07:38
and they let a child go back to an abusive household.
și au dat drumul copilului să se întoarcă într-o casă unde se abuza de el.
07:41
Fair enough.
Destul de corect.
07:44
When things go wrong, as of course they do,
Când lucrurile o iau razna, cum se întâmplă de obicei,
07:45
we reach for two tools to try to fix them.
apelăm la două unelte pentru a încerca să le reparăm.
07:48
One tool we reach for is rules.
O unealtă la care apelăm o reprezintă regulile.
07:52
Better ones, more of them.
Mai bune, mai multe.
07:55
The second tool we reach for is incentives.
A doua unealtă la care apelăm o reprezintă stimulentele.
07:58
Better ones, more of them.
Mai bune, mai multe.
08:01
What else, after all, is there?
Ce altceva ar mai fi, până la urmă?
08:04
We can certainly see this in response to the current financial crisis.
Cu siguranță observăm acestea drept răspuns la curenta criza financiară.
08:07
Regulate, regulate, regulate.
Reglementează, reglementează, reglementează.
08:12
Fix the incentives, fix the incentives, fix the incentives ...
Repară stimulentele, repară stimulentele, repară stimulentele…
08:15
The truth is that neither rules nor incentives
Adevărul este că nici regulile, nici stimulentele
08:18
are enough to do the job.
nu sunt suficiente.
08:21
How could you even write a rule that got the janitors to do what they did?
Cum ai putea scrie o regulă pentru a face oamenii de serviciu să facă ce-au făcut?
08:23
And would you pay them a bonus for being empathic?
Și i-ai plăti în plus pentru a fi empatici?
08:27
It's preposterous on its face.
Este, evident, absurd.
08:30
And what happens is that as we turn increasingly to rules,
Pe măsură ce apelăm din ce în ce mai mult la reguli,
08:34
rules and incentives may make things better in the short run,
regulile și stimulentele pot face lucrurile mai bune pe termen scurt,
08:39
but they create a downward spiral
dar creează o spirală descendentă
08:43
that makes them worse in the long run.
care le face mai rele pe termen lung.
08:46
Moral skill is chipped away by an over-reliance on rules
Abilitatea morală este știrbită de o dependență prea mare de reguli
08:48
that deprives us of the opportunity
care ne lipsesc de oportunitatea
08:53
to improvise and learn from our improvisations.
de a improviza și de a învăța din improvizațiile noastre.
08:55
And moral will is undermined
Și dorința morală este subminată
08:58
by an incessant appeal to incentives
de apelul continuu la stimulente
09:01
that destroy our desire to do the right thing.
care ne distrug dorința de a face ceea ce e corect.
09:04
And without intending it,
Și fără a avea intenția,
09:07
by appealing to rules and incentives,
apelând la reguli și stimulente,
09:09
we are engaging in a war on wisdom.
intrăm în luptă cu înțelepciunea.
09:13
Let me just give you a few examples,
Vreau să vă dau numai câteva exemple,
09:15
first of rules and the war on moral skill.
întâi de reguli și apoi de războiul cu abilitatea morală.
09:18
The lemonade story is one.
Povestea cu limonada este una.
09:21
Second, no doubt more familiar to you,
A doua, cu siguranță mai familiară dumneavoastră,
09:23
is the nature of modern American education:
este natura educației Americane moderne:
09:26
scripted, lock-step curricula.
un curriculum rigid, scriptat.
09:29
Here's an example from Chicago kindergarten.
Iată un exemplu din grădinițele din Chicago.
09:32
Reading and enjoying literature
Lectură și savurarea literaturii
09:35
and words that begin with 'B.'
și cuvintelor care încep cu 'B'.
09:37
"The Bath:" Assemble students on a rug
Baia: Adună elevii pe un covor
09:39
and give students a warning about the dangers of hot water.
și avertizează-i despre pericolele apei fierbinți.
09:42
Say 75 items in this script to teach a 25-page picture book.
Spune 75 de elemente din acest scenariu pentru a preda o carte de 25 de pagini.
09:44
All over Chicago in every kindergarten class in the city,
Peste tot în Chicago, în fiecare clasă de grădiniță din oraș,
09:49
every teacher is saying the same words in the same way on the same day.
fiecare educator spune aceleași cuvinte în același fel în aceeași zi.
09:52
We know why these scripts are there.
Știm de ce există aceste scenarii.
09:59
We don't trust the judgment of teachers enough
Nu avem încredere suficientă în judecata profesorilor
10:03
to let them loose on their own.
pentru a le permite libertatea de expresie.
10:06
Scripts like these are insurance policies against disaster.
Scenarii de genul ăsta sunt polițe de asigurare împotriva dezastrelor.
10:09
And they prevent disaster.
Și previn dezastrele.
10:12
But what they assure in its place is mediocrity.
Dar ceea ce asigură în locul lor este mediocritatea.
10:15
(Applause)
(Aplauze)
10:20
Don't get me wrong. We need rules!
Nu mă înțelegeți greșit. Avem nevoie de reguli!
10:27
Jazz musicians need some notes --
Muzicienii de jazz au nevoie de câteva note —
10:29
most of them need some notes on the page.
cei mai mulți dintre ei au nevoie de câteva note pe pagină.
10:31
We need more rules for the bankers, God knows.
Avem nevoie de mai multe reguli pentru bancheri, Dumnezeu știe.
10:33
But too many rules prevent accomplished jazz musicians
Dar prea multe reguli împiedică muzicienii de jazz desăvârșiți
10:35
from improvising.
să improvizeze.
10:39
And as a result, they lose their gifts,
Și drept rezultat, își pierd darurile,
10:41
or worse, they stop playing altogether.
sau mai rău, chiar încetează să mai cânte.
10:44
Now, how about incentives?
Acum, ce ne facem cu stimulentele?
10:47
They seem cleverer.
Par mai ingenioase.
10:50
If you have one reason for doing something
Dacă tu ai un motiv pentru a face ceva
10:52
and I give you a second reason for doing the same thing,
și eu îți dau un al doilea motiv pentru a face același lucru
10:54
it seems only logical that two reasons are better than one
pare logic că două motive sunt mai bune decât unul
10:57
and you're more likely to do it.
și cel mai probabil îl vei face.
11:00
Right?
Corect?
11:03
Well, not always.
Ei bine, nu întotdeauna.
11:05
Sometimes two reasons to do the same thing seem to compete with one another
Câteodată două motive pentru a face același lucru par să concureze unul cu altul
11:07
instead of complimenting,
în loc să se completeze
11:10
and they make people less likely to do it.
și fac oamenii mai puțin probabil să-l facă.
11:12
I'll just give you one example because time is racing.
Vă voi da un singur exemplu deoarece timpul este scurt.
11:15
In Switzerland, back about 15 years ago,
În Elveția, acum 15 ani
11:18
they were trying to decide where to site nuclear waste dumps.
încercau să decidă unde să localizeze gropile pentru deșeurile nucleare.
11:21
There was going to be a national referendum.
Urma să aibă loc un referendum național.
11:24
Some psychologists went around and polled citizens who were very well informed.
Câțiva psihologi au umblat și au chestionat cetățeni care erau foarte bine informați.
11:27
And they said, "Would you be willing to have a nuclear waste dump in your community?"
Au întrebat: „Sunteți de acord să aveți gropi cu deșeuri nucleare în comunitatea voastră?”
11:30
Astonishingly, 50 percent of the citizens said yes.
Uimitor, 50 de procente dintre cetățeni au spus da.
11:33
They knew it was dangerous.
Știau că este periculos.
11:38
They thought it would reduce their property values.
S-au gândit că le va reduce valoarea proprietăților.
11:40
But it had to go somewhere
Dar trebuiau să ajungă undeva
11:43
and they had responsibilities as citizens.
și aveau responsabilități ca cetățeni.
11:46
The psychologists asked other people a slightly different question.
Psihologii au întrebat alți oameni o întrebare puțin diferită.
11:49
They said, "If we paid you six weeks' salary every year
Au spus, „Dacă vă plătim salariul pentru șase săptămâni în fiecare an
11:53
would you be willing to have a nuclear waste dump in your community?"
ați fi de acord să aveți gropi cu deșeuri nucleare în comunitatea voastră?”
11:56
Two reasons. It's my responsibility and I'm getting paid.
Două motive. Este responsabilitatea mea și sunt și plătit.
12:00
Instead of 50 percent saying yes,
În loc de 50 de procente care să spună da,
12:04
25 percent said yes.
25 de procente au spus da.
12:07
What happens is that
Ceea ce s-a întâmplat a fost că
12:10
the second this introduction of incentive gets us
atunci când s-a introdus acest stimulent material, ne determină
12:13
so that instead of asking, "What is my responsibility?"
ca în loc să întrebăm: „Care este responsabilitatea mea?”
12:17
all we ask is, "What serves my interests?"
tot ce întrebăm este: „Ce servește intereselor mele?”
12:20
When incentives don't work,
Când stimulentele materiale nu funcționează,
12:23
when CEOs ignore the long-term health of their companies
când șefii ignoră sănătatea pe termen lung a companiilor lor
12:25
in pursuit of short-term gains that will lead to massive bonuses,
pentru a urmări câștiguri pe termen scurt care conduc la bonusuri masive
12:28
the response is always the same.
răspunsul e întotdeauna același.
12:32
Get smarter incentives.
Găsește stimulente mai inteligente!
12:36
The truth is that there are no incentives that you can devise
Adevărul este că nu există nici un fel de stimulente pe care le poți inventa
12:40
that are ever going to be smart enough.
care vor fi suficient de inteligente.
12:43
Any incentive system can be subverted by bad will.
Orice sistem de stimulente poate fi subminat din rea voință.
12:46
We need incentives. People have to make a living.
Avem nevoie de stimulente. Oamenii trebuie să-și câștige existența.
12:50
But excessive reliance on incentives
Dar dependența excesivă de stimulente
12:54
demoralizes professional activity
demoralizează activitatea profesională
12:56
in two senses of that word.
în două sensuri ale acelui cuvânt.
12:59
It causes people who engage in that activity to lose morale
Provoacă oamenii care se angajează în acea activitate să-și piardă moralul
13:02
and it causes the activity itself to lose morality.
și provoacă activitatea în sine să-și piardă moralitatea.
13:06
Barack Obama said, before he was inaugurated,
Barack Obama a spus, înainte de a fi inaugurat,
13:10
"We must ask not just 'Is it profitable?' but 'Is it right?'"
„Nu trebuie să întrebăm doar dacă 'Este profitabil?' dar 'Este corect?'”
13:15
And when professions are demoralized,
Și când profesiile sunt demoralizate
13:19
everyone in them becomes dependent on -- addicted to -- incentives
fiecare profesionist devine dependent de stimulente
13:22
and they stop asking "Is it right?"
și nu se mai întreabă „Este corect?”
13:27
We see this in medicine.
Vedem asta în medicină.
13:30
("Although it's nothing serious, let's keep an eye on it to make sure it doesn't turn into a major lawsuit.")
(„Cu toate că nu e nimic serios, să-l ținem sub observație pentru a fi siguri că nu ne dă în judecată.”)
13:33
And we certainly see it in the world of business.
Și cu siguranță vedem asta în lumea afacerilor.
13:37
("In order to remain competitive in today's marketplace, I'm afraid we're going to have to replace you with a sleezeball.")
(„Pentru a rămâne competitivi în piața de azi, mi-e teamă că vom fi nevoiți să te înlocuim cu un nemernic.”)
13:39
("I sold my soul for about a tenth of what the damn things are going for now.")
(„Mi-am vândut sufletul pentru o zecime din cât valorează drăciile acum.”)
13:45
It is obvious that this is not the way people want to do their work.
Este evident că nu ăsta este modul în care oamenii vor să muncească.
13:50
So what can we do?
Deci ce putem face?
13:53
A few sources of hope:
Câteva surse de speranță:
13:56
we ought to try to re-moralize work.
Ar trebui să încercăm să re-moralizăm munca.
13:59
One way not to do it: teach more ethics courses.
O modalitate de a NU face asta: predarea mai multor cursuri de etică.
14:02
(Applause)
(Aplauze)
14:08
There is no better way to show people that you're not serious
Nu există un mod mai bun de a arăta oamenilor că NU ești serios
14:11
than to tie up everything you have to say about ethics
decât să învelești tot ce ai de zis despre etică
14:14
into a little package with a bow and consign it to the margins as an ethics course.
într-un mic pachet și o fundă și a-l marginaliza drept „curs de etică”.
14:17
What to do instead?
Ce-i de făcut însă?
14:22
One: Celebrate moral exemplars.
Unu: Comemorarea exemplarelor morale.
14:24
Acknowledge, when you go to law school,
Recunoaște, când te duci la școala de drept,
14:28
that a little voice is whispering in your ear
că o voce mică îți șoptește în ureche
14:31
about Atticus Finch.
despre Atticus Finch.
14:34
No 10-year-old goes to law school to do mergers and acquisitions.
Nici un copil de zece ani nu se duce la școala de drept pentru a face fuzionări și achiziții.
14:37
People are inspired by moral heroes.
Oamenii sunt inspirați de eroii morali.
14:40
But we learn that with sophistication
Dar învățăm că, prin sofisticare
14:43
comes the understanding that you can't acknowledge that you have moral heroes.
vine înțelegerea că nu poți recunoaște că ai eroi morali.
14:46
Well, acknowledge them.
Ei bine, recunoaște-i.
14:50
Be proud that you have them.
Fii mândru că-i ai.
14:52
Celebrate them.
Sărbătorește-i.
14:54
And demand that the people who teach you acknowledge them and celebrate them too.
Și cere ca oamenii care te învață să-i recunoască și să-i sărbătorească și ei.
14:56
That's one thing we can do.
Ăsta e un lucru pe care-l putem face.
14:59
I don't know how many of you remember this:
Nu știu câți dintre voi își amintesc asta:
15:02
another moral hero, 15 years ago, Aaron Feuerstein,
un alt erou moral, acum cincisprezece ani, Aaron Feuerstein,
15:05
who was the head of Malden Mills in Massachusetts --
care era șeful Fabricilor Malden din Massachussetts —
15:09
they made Polartec --
ei au făcut Polartec —
15:12
The factory burned down.
Fabrica a ars.
15:14
3,000 employees. He kept every one of them on the payroll.
3.000 de angajați. I-a păstrat pe toți pe ștatul de plată.
15:16
Why? Because it would have been a disaster for them
De ce? Pentru că ar fi fost un dezastru pentru ei
15:19
and for the community if he had let them go.
și pentru comunitate dacă i-ar fi disponibilizat.
15:22
"Maybe on paper our company is worth less to Wall Street,
„Poate, pe hârtie, compania noastră valorează mai puțin pentru Wall Street,
15:25
but I can tell you it's worth more. We're doing fine."
dar pot să vă spun că valorează mai mult. Suntem bine.”
15:29
Just at this TED we heard talks from several moral heroes.
Chiar la acest TED am auzit prelegeri de la câțiva eroi morali.
15:33
Two were particularly inspiring to me.
Doi m-au inspirat foarte tare.
15:37
One was Ray Anderson, who turned --
Unul a fost Ray Anderson, care a transformat —
15:40
(Applause)
(Aplauze)
15:43
-- turned, you know, a part of the evil empire
— a transformat, știți voi, o parte a imperiului rău
15:46
into a zero-footprint, or almost zero-footprint business.
într-o afacere 100% ecologică – sau aproape 100%.
15:49
Why? Because it was the right thing to do.
De ce? Pentru că era lucrul corect de făcut.
15:52
And a bonus he's discovering is
Și ca un bonus pe care l-a descoperit
15:56
he's actually going to make even more money.
este că, de fapt va face și mai mulți bani.
15:59
His employees are inspired by the effort.
Angajații lui sunt inspirați de efort.
16:02
Why? Because there happy to be doing something that's the right thing to do.
De ce? Deoarece sunt fericiți că fac ceva care e corect moral.
16:05
Yesterday we heard Willie Smits talk about re-foresting in Indonesia.
Ieri l-am auzit pe Willie Smits vorbind despre re-împădurirea din Indonezia.
16:09
(Applause)
(Aplauze)
16:14
In many ways this is the perfect example.
Din multe privințe ăsta este exemplul perfect.
16:17
Because it took the will to do the right thing.
Deoarece a fost nevoie de voința de a face lucrul corect.
16:20
God knows it took a huge amount of technical skill.
Numai Dumnezeu știe că a fost nevoie de o competență tehnică uriașă.
16:23
I'm boggled at how much he and his associates needed to know
Sunt speriat de cât de multe cunoștințe trebuiau să aibă el și asociații săi
16:26
in order to plot this out.
pentru a putea plănui asta.
16:29
But most important to make it work --
Dar cel mai important pentru a face asta să funcționeze —
16:32
and he emphasized this --
și a subliniat asta —
16:35
is that it took knowing the people in the communities.
a fost cunoașterea oamenilor din comunitate.
16:37
Unless the people you're working with are behind you,
Dacă oamenii cu care lucrezi nu te susțin
16:40
this will fail.
asta va eșua.
16:45
And there isn't a formula to tell you how to get the people behind you,
Și nu există o formulă pentru a vă spune cum să faceți oamenii să vă susțină
16:47
because different people in different communities
deoarece oameni diferiți din comunități diferite
16:50
organize their lives in different ways.
își organizează viața în moduri diferite.
16:53
So there's a lot here at TED, and at other places, to celebrate.
Există foarte multe lucruri, aici la TED, sau în alte locuri, care merită sărbătorite.
16:56
And you don't have to be a mega-hero.
Și nu trebuie să fii un mega-erou.
16:59
There are ordinary heroes.
Există eroi normali.
17:02
Ordinary heroes like the janitors who are worth celebrating too.
Eroi normali ca oamenii de serviciu, care merită sărbătoriți și ei.
17:04
As practitioners each and every one of us should strive
Ca specialiști, fiecare dintre noi ar trebui să se străduiască
17:07
to be ordinary, if not extraordinary heroes.
să fie măcar normali, dacă nu eroi extraordinari.
17:10
As heads of organizations,
Ca șefi ai organizațiilor,
17:13
we should strive to create environments
ar trebui să ne străduim să creăm medii
17:15
that encourage and nurture both moral skill and moral will.
care încurajează și cultivă atât competența morală cât și dorința morală.
17:17
Even the wisest and most well-meaning people
Chiar și cei mai înțelepți și mai binevoitori oameni
17:22
will give up if they have to swim against the current
vor renunța dacă trebuie să înoate împotriva curentului
17:25
in the organizations in which they work.
în organizațiile în care muncesc.
17:28
If you run an organization, you should be sure
Dacă administrați o organizație, ar trebui să fiți siguri
17:31
that none of the jobs -- none of the jobs --
că nici o slujbă — nici o slujbă —
17:34
have job descriptions like the job descriptions of the janitors.
nu are fișe de post asemănătoare cu fișele de post ale oamenilor de serviciu.
17:37
Because the truth is that
Deoarece adevărul este că
17:40
any work that you do that involves interaction with other people
orice muncă pe care o faceți și care include interacțiunea cu alte persoane
17:43
is moral work.
este muncă morală.
17:46
And any moral work depends upon practical wisdom.
Și orice muncă morală depinde de bun simț.
17:49
And, perhaps most important,
Și, poate cel mai important,
17:53
as teachers, we should strive to be the ordinary heroes,
ca dascăli, ar trebui să ne străduim să fim niște eroi adevărați,
17:56
the moral exemplars, to the people we mentor.
modele morale pentru oamenii pe care-i îndrumăm.
17:59
And there are a few things that we have to remember as teachers.
Și sunt câteva lucruri pe care trebuie să ni le reamintim ca dascăli.
18:03
One is that we are always teaching.
Unul este că predăm totdeauna.
18:06
Someone is always watching.
Cineva se uită la noi totdeauna.
18:10
The camera is always on.
Camera este totdeauna pornită.
18:13
Bill Gates talked about the importance of education
Bill Gates a vorbit de importanța educației
18:15
and, in particular, the model that KIPP was providing:
și, în particular, modelul pe care KIPP îl alimenta.
18:18
"Knowledge is power."
„Cunoașterea este putere”.
18:21
And he talked about a lot of the wonderful things
Și a vorbit despre o mulțime de lucruri minunate
18:24
that KIPP is doing
pe care KIPP le face
18:27
to take inner-city kids and turn them in the direction of college.
pentru a lua copiii dintre orașe și pentru a-i îndrepta în direcția facultății.
18:29
I want to focus on one particular thing KIPP is doing
Vreau să mă concentrez asupra unui lucru particular pe care KIPP îl face
18:33
that Bill didn't mention.
pe care Bill nu l-a menționat.
18:36
That is that they have come to the realization
Și anume că au ajuns la concluzia
18:39
that the single most important thing kids need to learn
că cel mai important lucru pe care copiii trebuie să-l învețe
18:42
is character.
este caracterul.
18:44
They need to learn to respect themselves.
Trebuie să învețe să se respecte pe ei.
18:45
They need to learn to respect their schoolmates.
Trebuie să învețe să-și respecte colegii de școală.
18:48
They need to learn to respect their teachers.
Trebuie să învețe să-și respecte profesorii.
18:51
And, most important, they need to learn to respect learning.
Și, cel mai important, trebuie să învețe să respecte învățătura.
18:54
That's the principle objective.
Ăsta este principalul obiectiv.
18:57
If you do that, the rest is just pretty much a coast downhill.
Dacă faci asta, restul este în principiu un drum ușor, la vale.
18:59
And the teachers: the way you teach these things to the kids
Și profesorii: modul cum predați aceste lucruri copiilor
19:03
is by having the teachers and all the other staff embody it every minute of every day.
este să aveți profesorii și celelalte cadre să le întruchipeze în fiecare minut al fiecărei zile.
19:06
Obama appealed to virtue.
Obama a făcut apel la virtute.
19:13
And I think he was right.
Și cred că a avut dreptate.
19:15
And the virtue I think we need above all others is practical wisdom,
Și virtutea de care cred că avem nevoie cel mai mult este înțelepciunea practică,
19:17
because it's what allows other virtues -- honesty, kindness, courage and so on --
deoarece ea este cea care permite altor virtuți — sinceritate, bunătate, curaj și altele —
19:21
to be displayed at the right time and in the right way.
să fie afișate la timpul potrivit și în modul corect.
19:28
He also appealed to hope.
A apelat de asemenea și la speranță.
19:31
Right again.
Corect din nou.
19:34
I think there is reason for hope.
Cred că există motiv pentru speranță.
19:36
I think people want to be allowed to be virtuous.
Cred că oamenii vor să fie lăsați să fie virtuoși.
19:39
In many ways, it's what TED is all about.
În multe feluri, despre asta este TED.
19:42
Wanting to do the right thing
Dorința de a face lucrul corect
19:46
in the right way
în modul corect
19:49
for the right reasons.
pentru motivele corecte.
19:51
This kind of wisdom is within the grasp of each and every one of us
Acest tip de înțelepciune este la îndemâna fiecăruia dintre noi
19:53
if only we start paying attention.
dacă începem să fim atenți.
19:56
Paying attention to what we do,
Să fim atenți la ce facem,
19:59
to how we do it,
cum facem,
20:02
and, perhaps most importantly,
și, probabil cel mai important,
20:04
to the structure of the organizations within which we work,
la structura organizațiilor în care lucrăm,
20:06
so as to make sure that it enables us and other people to develop wisdom
pentru a fi siguri că ne permite nouă și altor oameni să dezvoltăm înțelepciune
20:09
rather than having it suppressed.
mai degrabă decât a o suprima.
20:14
Thank you very much.
Mulțumesc mult.
20:17
Thank you.
Mulțumesc.
20:20
(Applause)
(Aplauze)
20:22
Chris Anderson: You have to go and stand out here a sec.
Chris Anderson: Trebuie să ieși și să stai aici pentru o secundă.
20:25
Barry Schwartz: Thank you very much.
Barry Schwartz: Mulțumesc mult.
20:31
(Applause)
(Aplauze)
20:33
Translated by Adrian Fita
Reviewed by Viorel Mocanu

▲Back to top

About the speaker:

Barry Schwartz - Psychologist
Barry Schwartz studies the link between economics and psychology, offering startling insights into modern life. Lately, working with Ken Sharpe, he's studying wisdom.

Why you should listen

In his 2004 book The Paradox of Choice, Barry Schwartz tackles one of the great mysteries of modern life: Why is it that societies of great abundance — where individuals are offered more freedom and choice (personal, professional, material) than ever before — are now witnessing a near-epidemic of depression? Conventional wisdom tells us that greater choice is for the greater good, but Schwartz argues the opposite: He makes a compelling case that the abundance of choice in today's western world is actually making us miserable.

Infinite choice is paralyzing, Schwartz argues, and exhausting to the human psyche. It leads us to set unreasonably high expectations, question our choices before we even make them and blame our failures entirely on ourselves. His relatable examples, from consumer products (jeans, TVs, salad dressings) to lifestyle choices (where to live, what job to take, who and when to marry), underscore this central point: Too much choice undermines happiness.

Schwartz's previous research has addressed morality, decision-making and the varied inter-relationships between science and society. Before Paradox he published The Costs of Living, which traces the impact of free-market thinking on the explosion of consumerism -- and the effect of the new capitalism on social and cultural institutions that once operated above the market, such as medicine, sports, and the law.

Both books level serious criticism of modern western society, illuminating the under-reported psychological plagues of our time. But they also offer concrete ideas on addressing the problems, from a personal and societal level.

Schwartz is the author of the TED Book, Why We Work

More profile about the speaker
Barry Schwartz | Speaker | TED.com