English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2018

Vishaan Chakrabarti: How we can design timeless cities for our collective future

Vishaan Chakrabarti: Si mund të krijojmë qytete të përjetshme për të ardhmen tonë të përbashkët

Filmed:
1,045,377 views

Ka një ngjashmëri që mezi vihet re në shumë nga ndërtimet më të reja dhe shëtitoret, thotë arkitekti Vishaan Chakrabarti. Dhe ky homogjenitet -- rezultat i rregullimeve, prodhimit në masë dhe konsideratat e kostos, midis faktorëve të tjerë -- ka mbuluar planetin tonë me një homogjenitet social dhe psikologjik. Në këtë diskutim vizionar, Chakrabarti bën thirrje për një rikthim në projektimin e qyteteve tërheqëse, lirike që personifikojnë kulturën e tyre lokale dhe përshtaten me nevojat botës dhe klimës që po ndryshojnë.

- Architect, author
Vishaan Chakrabarti's book, "A Country of Cities: A Manifesto for an Urban America," makes the case that a more urban USA would result in a more prosperous, sustainable, joyous and socially mobile nation. Full bio

Udhëto me mua
00:13
Travel with me
në disa nga vendet më të bukura
nëpër botë:
00:14
to some of the most beautiful spots
in cities around the world:
Shkallët spanjolle të Romës;
00:19
Rome's Spanish steps;
lagjet historike të Parisit dhe Shanghait;
00:21
the historic neighborhoods
of Paris and Shanghai;
peisazhi kodrinor i Central Park;
00:28
the rolling landscape of Central Park;
ndërtesat me thurje metalike në
Tokyo ose Fez;
00:31
the tight-knit blocks of Tokyo or Fez;
rrugët e pjerrëta në lagjet
e Rio de Janeiro-s;
00:37
the wildly sloping streets
of the favelas of Rio de Janeiro;
shkallët marramendëse të Jaipur;
00:42
the dizzying step wells of Jaipur;
urat e harkuara të këmbësorëve në Venezia.
00:48
the arched pedestrian bridges of Venice.
Tani kalojmë te disa qytete më të reja.
00:53
Now let's go to some newer cities.
6 qëndra qytetesh të ndërtuar përgjatë
6 kontinenteve në shekullin e 20-të.
00:56
Six downtowns built across
six continents in the 20th century.
Pse nuk ka asnjë nga këto vende
karakteristikat magjepsëse të
01:01
Why do none of these places
have any of the charming characteristics
qyteteve tona më të vjetra?
01:06
of our older cities?
Ose të shkojmë te 6 periferitë e ndërtuara
në 6 kontinentet në shekullin e 20-të.
01:09
Or let's go to six suburbs built
on six continents in the 20th century.
Pse asnjëra prej tyre nuk
ka ndonjë tipar lirik
01:16
Why do none of them have
any of the lyrical qualities
që ne ta lidhim me vendet që
na emocionojnë më shumë?
01:21
that we associate with the places
that we cherish the most?
Ndoshta tani ju mendoni se
unë jam thjesht nostalgjik --
01:27
Now, maybe you think
I'm just being nostalgic --
pse ka kjo rëndësi?
01:30
why does it matter?
Kujt i intereson nëse kjo ngjashmëri
po pllakos planetin tonë?
01:31
Who cares if there is this creeping
sameness besetting our planet?
Ajo ka rëndësi sepse
shumë njerëz kudo në botë
01:37
Well, it matters because
most people around the world
po tërhiqen nga zonat urbane, globalisht.
01:42
are gravitating to urban areas globally.
Mënyra se si ne i projektojmë ato zona
urbane do të mirë përcaktojë
01:46
And how we design those urban areas
could well determine
nëse ne do të zhvillohemi ose jo
si specie.
01:50
whether we thrive or not as a species.
Ne tashmë e dimë se njerëzit
që jetojnë në zonat në zhvillim,
01:53
So, we already know that people
who live in transit-rich areas,
jetojnë në pallate,
02:00
live in apartment buildings,
lenë një gjurmë karboni shumë më të ulët
02:02
have a far lower carbon footprint
sesa bashkëqytetarët e tyre në periferi.
02:04
than their suburban counterparts.
Ndoshta një mesazh nga kjo është
se nëse ti e do natyrën,
02:07
So maybe one lesson from that
is if you love nature,
ti nuk duhet të jetosh në të.
02:10
you shouldn't live in it.
(Të qeshura)
02:11
(Laughter)
Por unë mendoj se statistikat e pakta
02:15
But I think the dry statistics
të asaj që njihet si zhvillim tranzitor
02:17
of what's known as
transit-oriented development
tregon pjesë të kësaj historie.
02:19
only tells part of the story.
Sepse nëse qytetet do të tërheqin njerëz,
02:22
Because cities, if they're
going to attract people,
duhet të jenë shumë te mira.
02:26
have to be great.
Ata duhet të kenë tërheqje të fuqishme
me tiparet e tyre dalluese
02:28
They have to be powerful magnets
with distinctive appeal
për të sjellë të gjithë qytetarët e rinj.
02:32
to bring in all those new green urbanites.
Dhe kjo nuk është vetëm një çështje
estetike, siç e dini.
02:36
And this is not just
an aesthetic issue, mind you.
Kjo është një çështje me pasoja
ndërkombëtare.
02:39
This is an issue
of international consequence.
Sepse sot, çdo ditë,
02:43
Because today, every day,
qindra mijëra njerëz po lëvizin
diku drejt një qyteti,
02:46
literally hundreds of thousands of people
are moving into a city somewhere,
kryesisht në Jug të globit.
02:53
mainly in the Global South.
Dhe kur ju mendoni për atë,
pyesni veten:
02:56
And when you think
about that, ask yourself:
A janë ata të dënuar të jetojnë në
këto qytete të zymta
02:59
Are they condemned to live
in the same bland cities
që ne ndërtuam në shekullin e 20-të,
03:02
we built in the 20th century,
apo mund t'i ofrojmë atyre
diçka më të mirë?
03:04
or can we offer them something better?
Për t'iu përgjigjur pyetjes,
03:07
And to answer that question,
duhet së pari të mendosh se si
arritëm deri këtu.
03:09
you have to unpack
how we got here in the first place.
Së pari: Prodhimi në masë.
03:13
First: mass production.
Ashtu si mallrat e konsumit dhe
rrjetet e dyqaneve,
03:15
Just like consumer goods and chain stores,
ne prodhojmë në masë qelq dhe çelik dhe
beton dhe asfalt dhe stuko,
03:19
we mass-produce glass and steel
and concrete and asphalt and drywall,
dhe i vendosim ato në të njëjtën
mënyrë të mërzitshme kudo në planet.
03:24
and we deploy them in mind-numbingly
similar ways across the planet.
Së dyti: Rregullat.
03:31
Second: regulation.
Kështu, le të marrim makinat,
për shembull.
03:33
So, take cars, for instance.
Makinat ecin me shpejtësi të madhe.
03:36
Cars travel at very high speeds.
Ato preken nga gabimet njerëzore.
03:39
They're susceptible to human error.
Kështu kur na kërkohet, si arkitekt,
të projektojmë një rrugë të re,
03:41
So when we're asked, as architects,
to design a new street,
ne duhet të shohim në vizatime si kjo,
03:44
we have to look at drawings like this,
që na tregojnë sa i lartë duhet
një trotuar
03:46
that tell us how high a curb needs to be,
që kalimtarët duhet të kalojnë këtu
dhe makinat atje,
03:48
that pedestrians need to be over here
and vehicles over there,
një zonë ngjitjeje këtu, një zonë
zbritëse atje.
03:51
a loading zone here, a drop-off there.
Ajo që makina e bëri me të vërtetë
në shekullin e 20-të
03:54
What the car really did
in the 20th century
është krijimi këtij peizazhi të copezuar.
03:57
is it created this carved-up,
segregated landscape.
Ose marrim makinat e zjarrëfikses --
i njihni, me ato shkallët e larta që
04:03
Or take the ladder fire truck --
you know, those big ladder trucks
përdoren për të shpëtuar njerëzit kur
digjen ndërtesat?
04:06
that are used to rescue people
from burning buildings?
Ato kanë një rreze të gjerë kthimi,
04:11
Those have such a wide turning radius,
prandaj duhet të shtrojmë
një rrugë më të gjerë asfalti,
04:14
that we have to deploy an enormous amount
of pavement, of asphalt,
për t'i përshtatur ato.
04:18
to accommodate them.
Ose marrim më të rëndësishmen
karrigen me rrota.
04:22
Or take the critically
important wheelchair.
Një karrige me rrota kërkon një
peisazh me pjerrësi minimale
04:25
A wheelchair necessitates
a landscape of minimal slopes
jo shumë vertikale në zbritje.
04:30
and redundant vertical circulation.
Pra kudo ku ka shkallë,
duhet një ashensor ose një e tatëpjetë.
04:31
So wherever there's a stair,
there has to be an elevator or a ramp.
Ju lutem mos më keqkuptoni --
unë jam për sigurinë e këmbësorit,
04:36
Now, don't get me wrong, please --
I am all for pedestrian safety,
zjarrëfikësit
04:40
firefighting
e sigurisht të karriges me rrota.
04:42
and certainly, wheelchair access.
Të dy prindërit e mi ishin në karrige me
rrota në fund të jetës,
04:43
Both of my parents were in wheelchairs
at the end of their lives,
prandaj unë e kuptoj mirë atë vështirësi.
04:46
so I understand very much that struggle.
Por duhet gjithashtu të pranojmë që
të gjitha këto rregulla me qëllim të mirë,
04:49
But we also have to acknowledge
that all of these well-intentioned rules,
kishin pasoja të jashtëzakonshme
të padëshiruara
04:54
they had the tremendous
unintended consequence
që i bënin të paligjshme mënyrat me
të cilat kemi ndërtuar qytetet.
04:57
of making illegal the ways
in which we used to build cities.
Gjithashtu të paligjshme: në fund të
shekullit të 19-të,
05:05
Similarly illegal: at the end
of the 19th century,
menjëherë pasi u shpik ashensori,
05:08
right after the elevator was invented,
ne ndërtuam këto ndërtesa joshëse urbane,
05:10
we built these charming urban buildings,
këto ndërtesa të bukura, kudo nëpër botë,
05:13
these lovely buildings,
all over the world,
nga Italia në Indi.
05:15
from Italy to India.
Dhe ato kishin ndoshta
10 ose 12 apartamente.
05:17
And they had maybe
10 or 12 apartments in them.
Ato kishin një ashensor të vogël,
shkallë të mbyllura
05:20
They had one small elevator
and a staircase that wrapped them
05:24
and a light well.
dhe të ndriçuara mirë.
Ato ishin jo vetëm ndërtesa joshëse,
kosto-efektive
05:25
And not only were they charming buildings
that were cost-effective,
ato ishin të përbashkëta
05:29
they were communal --
ku ti ndesh komshiun në atë kat.
05:31
you ran into your neighbor
on that stairwell.
Po ashtu s'e ndërtoni dot këtë.
05:35
Well, you can't build this, either.
Në kontrast, sot, kur ne duhet të
ndërtojmë një ndërtesë të madhe diku,
05:37
By contrast, today, when we have to build
a major new apartment building somewhere,
duhet të ndërtojmë disa
05:41
we have to build
lots and lots of elevators
ashensorë, shkallë për raste zjarri
dhe duhet ti lidhim ato
05:43
and lots of fire stairs,
05:45
and we have to connect them with these
long, anonymous, dreary corridors.
me këto korridore të gjatë, anonimë
dhe të zymtë.
Sipërmarrësit --
kur përballen me koston e gjithë
05:52
Now, developers --
when they're confronted with the cost
kësaj infrastrukture të zakonshme,
05:55
of all of that common infrastructure,
duhet ta ndajnë atë kosto në
më shumë aparatamente,
05:58
they have to spread that cost
over more apartments,
prandaj ata ndërtojnë ndërtesa
më të mëdha.
06:01
so they want to build bigger buildings.
Kjo rezulton në një zhurmë të mbytur,
06:04
What that results in is the thud,
zhurma e shurdhët e të njëjtave
ndërtesa të ngritura
06:08
the dull thud of the same
apartment building being built
në çdo qytet nëpër botë.
06:13
in every city across the world.
Dhe kjo nuk është vetëm krijim i
ngjashmërive fizike,
06:17
And this is not only creating
physical sameness,
është krijimi i ngjashmërisë sociale,
06:20
it's creating social sameness,
sepse këto ndërtesa janë
më të shtrenjta për t'u ndërtuar,
06:22
because these buildings
are more expensive to build,
dhe ajo ndikon në krijimin e
një krize përballueshmërie
06:25
and it helped to create
an affordability crisis
në qytete kudo në botë,
duke përfshirë dhe vende si Vancouver.
06:28
in cities all over the world,
including places like Vancouver.
Siç e thashë ka një arsye të tretë
për këtë ngjashmëri,
06:33
Now, I said there was a third reason
for all this sameness,
dhe ajo është psikologjike.
06:36
and that's really a psychological one.
Është frika e ndryshimit,
06:39
It's a fear of difference,
dhe arkitektët e dëgjojnë
vazhdimisht nga klientët e tyre:
06:40
and architects hear this
all the time from their clients:
"Nëse unë e provoj atë ide të re,
do të paditem?
06:43
"If I try that new idea, will I be sued?
Do të më tallin?
06:48
Will I be mocked?
Më mirë i sigurtë se sa në rrezik."
06:50
Better safe than sorry."
Dhe të gjitha këto janë ndërlidhur
së bashku
06:53
And all of these things
have conspired together
duke mbuluar planetin me një homogjenitet
që unë mendoj se është shumë problematik.
06:56
to blanket our planet with a homogeneity
that I think is deeply problematic.
Por si mund të bëjmë të kundërtën?
07:03
So how can we do the opposite?
Si mund të kthehemi te ndërtimi i qyteteve
07:05
How can we go back to building cities
që janë të ndryshëm nga ana
fizike dhe kulturore?
07:07
that are physically
and culturally varied again?
Si mund të ndërtojmë qytetet e ndryshimit?
07:11
How can we build cities of difference?
Unë do të pohoja se ne duhet ta fillojmë
07:14
I would argue that we should start
duke përfshirë vendasen te globalja.
07:17
by injecting into the global the local.
Kjo për shembull po ndodh me ushqimin.
07:20
This is already happening
with food, for instance.
Thjesht shikoni se si birra tradicionale
ka marrë nga birra zakonshme.
07:24
You just look at the way in which
craft beer has taken on corporate beer.
Ose, sa nga ju hanë akoma
Wonder Bread?
07:30
Or, how many of you
still eat Wonder Bread?
Vë bast që shumë nga ju jo.
07:35
I'd bet most of you don't.
Dhe e them këtë sepse ju
nuk e doni ushqimin e përpunuar.
07:37
And I bet you don't because
you don't want processed food
07:39
in your life.
E nëse nuk doni ushqime

07:41
So if you don't want processed food,
të përpunuara,
pse do të donit qytete të përpunuara?
07:43
why would you want processed cities?
Pse do të donit këto produkte në masë,
vende pa ngjyra
07:45
Why would you want these
mass-produced, bleached places
ku shumë nga ne duhet të jetojnë
dhe punojnë çdo ditë?
07:48
where all of us have to live
and work every day?
(Duartrokitje)
07:53
(Applause)
Teknologjia ishte një problem i madh
në shekullin e 20-të.
07:58
So, technology was a big part
of the problem in the 20th century.
Kur ne shpikëm automobilin, ndodhi që,
08:03
When we invented the automobile,
what happened is,
e gjithë bota u drejtua drejt shpikjes.
08:06
the world all bent towards the invention.
Dhe ne rikrijuam peisazhin tonë rreth tij.
08:09
And we recreated our landscape around it.
Në shekullin e 21,
08:12
In the 21st century,
teknologjia mund të jetë pjesë e zgjidhjes
08:14
technology can be part of the solution --
nëse ajo i përshtatet nevojave të botës.
08:17
if it bends to the needs of the world.
Çfarë dua të them me këtë?
08:21
So what do I mean by that?
Marrim makinat vetngarëse.
08:23
Take the autonomous vehicle.
Nuk mendoj se makina vetngarëse është
e kënaqshme sepse s'kërkon shofer.
08:24
I don't think the autonomous vehicle
is exciting because it's a driverless car.
Ajo, për mua, thjesht nënkupton
08:28
That, to me, only implies
që tani ka akoma më shumë trafik
në rrugë, në të vërtetë.
08:29
that there's even more congestion
on the roads, frankly.
Mendoj se ajo që është e kënaqshme rreth
automjeteve vetngarëse është premtimi --
08:34
I think what's exciting about
the autonomous vehicle is the promise --
dhe dua ta theksoj fjalën "premtim,"
08:37
and I want to stress the word "promise,"
referuar aksidentit të fundit në Arizona,
08:39
given the recent accident in Arizona --
premtimi që ne mund të kishim këto
makina të vogla, urbane
08:42
the promise that we could have
these small, urban vehicles
që mund të përzihen në mënyrë të
sigurtë me këmbësorët dhe biçikletat.
08:45
that could safely comingle
with pedestrians and bicycles.
Kjo do na mundësojë ne të
projektojmë sërish rrugë njerëzore,
08:50
That would enable us
to design humane streets again,
rrugë pa pengesa,
08:54
streets without curbs,
ndoshta rrugë si vendkalimet prej
druri në Ishullin e Zjarrit.
08:56
maybe streets like the wooden
walkways on Fire Island.
Ose ndoshta mund të projektonim rrugë
me gur kalldrëmi të shekullit 21,
09:01
Or maybe we could design streets
with the cobblestone of the 21st century,
diçka që mbërthen energjinë
kinetike, shkrin borën,
09:06
something that captures
kinetic energy, melts snow,
ju ndihmon me fitness-in ndërsa ecni.
09:09
helps you with your fitness when you walk.
Ose ju kujtohen ato shkallët
e zjarrëfikëseve?
09:13
Or remember those big ladder fire trucks?
Po sikur t'i zëvëndësonim ato dhe
të gjithë asfaltin që vjen me to
09:16
What if we could replace them
and all the asphalt that comes with them
me drone dhe robotë që mund të
shpëtojnë njerëzit në ndërtesat që digjen?
09:20
with drones and robots that could
rescue people from burning buildings?
Dhe nëse mendoni që kjo është e çuditshme,
09:24
And if you think that's outlandish,
you'd be amazed to know
ju do të mahniteshit po të dinit
se sa shumë ajo teknologji po përdoret
09:27
how much of that technology
is already being used today
sot në aksione shpëtimi.
09:30
in rescue activity.
Por tani do të doja të imagjinojmë
së bashku.
09:33
But now I'd like you
to really imagine with me.
Imagjinoni sikur të projektonim karrige
me rrota që ngrihet në ajër.
09:36
Imagine if we could design
the hovercraft wheelchair.
E qartë?
09:42
Right?
Një shpikje që do ofrojë jo
vetëm akses të barabartë,
09:43
An invention that would
not only allow equal access,
por do na lejojë të ndërtojmë
qytetin kodrinor italian të shekullit 21.
09:47
but would enable us to build
the Italian hill town of the 21st century.
Mendoj se do të mahniteshit po të dinit
09:54
I think you'd be amazed to know
që vetëm disa nga këto shpikje,
përgjegjëse për nevojat njerëzore,
09:56
that just a few of these inventions,
responsive to human need,
mund të transformojnë krejtësisht
mënyrën që ne do ndertojmë qytetet tona.
10:01
would completely transform
the way we could build our cities.
"Ne ende nuk kemi gurë kalldrëmi kinetikë
10:06
Now, I bet you're also thinking:
ose karrige me rrota fluturuese,
10:08
"We don't have kinetic cobblestones
or flying wheelchairs yet,
pra çfarë mund të bëjmë rreth këtij
problemi me teknologjinë e sotme?"
10:12
so what can we do about this problem
with today's technology?"
Dhe frymëzimi im për këtë pyetje vjen
nga një qytet shumë ndryshe,
10:15
And my inspiration for that question
comes from a very different city,
qyteti i Ulaanbaatar, Mongoli.
10:20
the city of Ulaanbaatar, Mongolia.
Unë kam klientë atje
10:23
I have clients there
që na kanë kerkuar të projektojme
fshatra të hapur të shekullit 21
10:24
who have asked us to design
a 21st-century open-air village
që ngrohen në mënyrë të qëndrueshme
duke përdorur teknologjinë e sotme,
10:28
that's sustainably heated
using today's technology,
në zemër të qëndrës së qytetit të tyre.
10:33
in the heart of their downtown.
Dhe ajo bëhet për të përballuar
dimrin e tyre të akullt.
10:35
And that's to cope
with their frigid winters.
Dhe projekti është njëkohësisht
poezi dhe prozë.
10:38
And the project is both poetry and prose.
Poezia është më shumë për të
ngjallur elementet lokale:
10:42
The poetry is really
about evoking the local:
terrenin malor,
10:46
the mountainous terrain,
duke përdorur ngjyrat për të rritur
ndriçimin e mahnitshëm,
10:47
using colors to pick up
the spectacular light,
duke kuptuar si të shfaqim
traditat nomade
10:51
understanding how to interpret
the nomadic traditions
që gjallërojnë kombin e Mongolisë.
10:55
that animate the nation of Mongolia.
Proza ka qenë zhvillimi i një
katalogu ndërtesash,
10:59
The prose has been the development
of a catalogue of buildings,
ndërtesash të vogla
që janë mjaft të përballueshme,
11:03
of small buildings
that are fairly affordable,
duke përdorur materiale ndërtimi dhe
teknologji lokale
11:06
using local construction
materials and technology
që ende munden të sigurojnë
forma të reja strehimi,
11:09
that can still provide
new forms of housing,
hapësira të reja pune,
11:12
new workspace,
dyqane të reja
11:13
new shops
dhe ndërtesa kulturore,
si një teatër ose një muzeum
11:14
and cultural buildings,
like a theater or a museum --
ose një shtëpi fantazmash.
11:17
even a haunted house.
11:21
While working on this in our office,
Duke punuar për këtë
11:22
we've realized that we're building upon
the work of our colleagues,
ne kemi kuptuar se
ne po ndërtojmë me punën e kolegëve,
11:26
including architect Tatiana Bilbao,
working in Mexico City;
duke përfshirë arkitekten Tatiana Bilbao,
që punon në Meksikë;
11:32
Pritzker laureate
Alejandro Aravena, working in Chile;
laureatin e Pritzker, Alejandro Aravena,
që punon në Kili;
11:36
and recent Pritzker winner
Balkrishna Doshi, working in India.
dhe fituesin e fundit të Pritzker,
Balkrishna Doshi, që punon në Indi.
Të gjithë ata po bëjnë ndërtime të reja,

11:40
And all of them are building spectacular
new forms of affordable housing,
magjepsëse për strehim të përballueshëm,
por ata gjithashtu po ndërtojnë
qytetet e ndryshimit,
11:45
but they're also building
cities of difference,
sepse ata po ndërtojnë qytete që
i përgjigjen komuniteteve vendase,
11:47
because they're building cities
that respond to local communities,
klimës vendase
11:51
local climates
dhe metodave të ndërtimit vendas.
11:53
and local construction methods.
Ne po i mëshojmë asaj ideje,
ne po rikërkojmë një model të ri
11:57
We're doubling down on that idea,
we're researching a new model
për qytetet tona që po ndërtohen
me trysni rinovimi,
12:01
for our growing cities
with gentrification pressures,
për t'i ndërtuar mbi modelin
e fundit të shekullit 19,
12:05
that could build upon
that late-19th-century model
me atë pikë qëndrore,
12:07
with that center core,
por një model që mund të përshtatet
sipas nevojave vendase
12:09
but a prototype that could shape-shift
in response to local needs
dhe materialeve vendase të ndërtimit.
12:15
and local building materials.
Të gjitha këto ide, për mua,
janë një nostalgji e lirë.
12:18
All of these ideas,
to me, are nostalgia-free.
Të gjitha ato më tregojnë mua
12:23
They all tell me
që ne mund të ndrërtojmë qytete që
mund të zhvillohen,
12:25
that we can build cities that can grow,
por të zhvillohen duke
reflektuar banorët e ndryshëm
12:28
but grow in a way that reflects
the diverse residents
që jetojnë në ato qytete;
12:31
that live in those cities;
të zhvillohen në një mënyrë që të
përshtaten të gjithë grupet që vijnë,
12:33
grow in a way that can accommodate
all income groups,
të gjitha ngjyrat, besimet, gjinitë.
12:38
all colors, creeds, genders.
Ne mund të ndërtojmë të tilla qytete
mahnitëse dhe mund të shuajmë këto
12:42
We could build such spectacular cities
that we could disincentivize sprawl
qytete të zymta dhe të mbrojmë natyrën.
12:47
and actually protect nature.
Ne mund të zhvillojmë qytete me
teknologji të lartë,
12:51
We can grow cities that are high-tech,
por gjithashtu t'i përgjigjemi nevojave
kulturore të përjetshme të njeriut.
12:53
but also respond to the timeless
cultural needs of the human spirit.
Unë jam i bindur se ne mund të ndërtojmë
qytetet e ndryshimit
12:59
I'm convinced that we can build
cities of difference
që ndihmojnë në krijimin e mozaikut global
tek i cili shumë nga ne frymëzohen.
13:03
that help to create the global mosaic
to which so many of us aspire.
Ju Falemnderit.
13:07
Thank you.
(Duartrokitje)
13:08
(Applause)
Translated by Artjola Puja
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Vishaan Chakrabarti - Architect, author
Vishaan Chakrabarti's book, "A Country of Cities: A Manifesto for an Urban America," makes the case that a more urban USA would result in a more prosperous, sustainable, joyous and socially mobile nation.

Why you should listen

As the designer for Brooklyn's Domino Sugar Refinery, the first mixed-use skyscrapers in Philadelphia's Schuylkill Yards project, a nonprofit artist space in Harlem, attainable housing in Newark and a contemporary urban bazaar in Ulaanbaatar, Mongolia, Vishaan Chakrabarti is engaged in some of the most distinctive projects redefining global urban life in the 21st century. He has also advocated for more equitable and ecological cities in New York Times op-eds such as "Penn Station Reborn" and "America's Urban Future." In his 2013 book, A Country of Cities: A Manifesto for an Urban America, he illustrates through hard data and soft cartoons why Americans would be more prosperous, sustainable, joyful and socially mobile in a more urban nation.

Chakrabarti is the founder of Practice for Architecture and Urbanism (PAU), a New York-based architecture studio dedicated to the advancement of metropolitan life. He is also a Professor of Practice at Columbia University, where he teaches architectural design and urban theory. Prior to founding PAU, he served as the director of planning for Manhattan under Mayor Michael Bloomberg after the tragic events of 9/11, during which he helped to plan the High Line, the reconstruction of the World Trade Center and the expansion of Columbia University. Born in Calcutta, Chakrabarti holds degrees from Cornell, MIT and Berkeley.

More profile about the speaker
Vishaan Chakrabarti | Speaker | TED.com