ABOUT THE SPEAKER
Gever Tulley - Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids.

Why you should listen

Gever Tulley writes the best Twitters: Just landed my paraglider in an empty field behind Santa 8arbara. ... Making amazing tshirts with a laser cutter at the maker faire in austin. ... Washing fruit, putting sheets on bunkbeds, and grinding up aluminum foil in a cheap blender ... Updating the school blog, trying to figure out how many cubic feet of air are in a 5 gallon cylinder at 200 PSI. ... Trying to figure out if the tinker kids are going to be able to get molten iron from magnetite sand ...

A software engineer, Gever Tulley is the co-founder of the Tinkering School, a weeklong camp where lucky kids get to play with their very own power tools. He's interested in helping kids learn how to build, solve problems, use new materials and hack old ones for new purposes. He's also a certified paragliding instructor.

More profile about the speaker
Gever Tulley | Speaker | TED.com
TED2007

Gever Tulley: 5 dangerous things you should let your kids do

Gejver Tali (Gever Tulley): 5 opasnih stvari koje treba da dozvolite svojim klincima

Filmed:
5,050,524 views

Gejver Tali, osnivač Škole Krpljenja, iznosi 5 opasnih stvari koje bi trebalo da dopustite djeci da rade. Sa TED univerziteta 2007.
- Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Welcome to "Five Dangerous Things You Should Let Your Children Do."
0
0
5000
Dobrodošli u „Pet opasnih stvari koje bi trebalo da dozovilte vašoj djeci da rade".
00:18
I don't have children.
1
5000
2000
Ja nemam djece.
00:20
I borrow my friends' children, so
2
7000
2000
Zato pozajmljujem djecu od prijatelja
00:22
(Laughter)
3
9000
3000
(Smijeh)
00:26
take all this advice with a grain of salt.
4
13000
2000
tako da uzmite sve ove savjete sa rezervom.
00:28
I'm Gever Tulley.
5
15000
3000
Ja sam Gejver Tali.
00:31
I'm a contract computer scientist by trade,
6
18000
4000
Informatičar sam po zanimanju,
00:35
but I'm the founder of something called the Tinkering School.
7
22000
5000
ali sam, takođe, i osnivač nečega
što se zove Škola Krpljenja.
00:40
It's a summer program which aims to help kids to learn
8
27000
3000
To je ljetnji program koji
pomaže djeci da nauče
00:43
how to build the things that they think of.
9
30000
3000
kako da naprave stvari
koje su oni sami zamislili.
00:46
So we build a lot of things.
10
33000
2000
Tako da mi pravimo dosta stvari.
00:48
And I do put power tools into the hands of second-graders.
11
35000
3000
I ja stvarno dajem električne aparate
učenicima drugog razreda.
00:51
So if you're thinking about sending your kid to Tinkering School,
12
38000
4000
Tako da, ako ste mislili da
pošaljete vaše dijete u Školu Krpljenja
00:55
they do come back bruised, scraped and bloody.
13
42000
3000
može se desiti da se vrati
modro, izgrebano i krvavo.
01:00
So, you know, we live in a world
14
47000
2000
Znate, mi živimo u svijetu
01:02
that's subjected to ever more stringent child safety regulations.
15
49000
4000
koji je pod sve strožijim propisima
za bezbjednost djece.
01:06
There doesn't seem to be any limit on how crazy
16
53000
6000
Izgleda da ne postoji nikakva
granica toga koliko ludi
01:12
child safety regulations can get.
17
59000
2000
ti propisi mogu da postanu.
01:14
We put suffocation warnings on all the -- on every piece of plastic film
18
61000
5000
Stavili smo upozorenja od opasnosti
gušenja na svaki komad plastične folije
01:19
manufactured in the United States or for sale
19
66000
2000
koje je proizvedeno u SAD-u ili je
01:21
with an item in the United States.
20
68000
2000
na prodaju u SAD-u.
01:23
We put warnings on coffee cups to tell us
21
70000
3000
Stavljamo upozorenja na šoljice
kafe koja govore
01:26
that the contents may be hot.
22
73000
3000
da sadržaj može da bude vruć.
01:29
And we seem to think that any item
23
76000
4000
I izgleda da mislimo da je bilo koji predmet
01:33
sharper than a golf ball is too sharp
24
80000
2000
oštriji od loptice za golf - preoštar
01:35
for children under the age of 10.
25
82000
2000
za djecu mlađu od 10 godina.
01:37
So where does this trend stop?
26
84000
4000
Gdje se ovaj trend zaustavlja?
01:41
When we round every corner and eliminate every sharp object,
27
88000
5000
Ako obiđemo svaki ugao
i uklonimo sve oštre predmete na svijetu
01:46
every pokey bit in the world,
28
93000
2000
svaku oštru stvarčicu na svijetu,
01:49
then the first time that kids come in contact with anything sharp
29
96000
4000
onda će se djeca, kada prvi put
dođu u kontakt sa nečim oštrim
01:53
or not made out of round plastic,
30
100000
3000
ili što nije napravljeno od okrugle plastike,
01:56
they'll hurt themselves with it.
31
103000
2000
povrijediti.
01:59
So, as the boundaries of what we determine as the safety zone
32
106000
6000
Tako da, dok se granice toga što mi
smatramo sigurnom zonom
02:05
grow ever smaller, we cut off our children from valuable opportunities
33
112000
6000
svakim danom smanjuju, uskraćujemo
našoj djeci vrijedne prilike
02:11
to learn how to interact with the world around them.
34
118000
2000
da nauče kako da se odnose prema
svijetu koji ih okružuje.
02:14
And despite all of our best efforts and intentions,
35
121000
4000
I uprkos svim našim naporima
i najboljim namjerama,
02:18
kids are always going to figure out
36
125000
1000
djeca uvijek nauče
02:19
how to do the most dangerous thing they can,
37
126000
3000
kako da urade najopasniju stvar koja postoji,
02:22
in whatever environment they can.
38
129000
2000
u bilo kom okruženju.
02:25
So despite the provocative title, this presentation is really about safety
39
132000
6000
Tako da je ova prezentacija, uprkos
provokativnom naslovu, stvarno o bezbjednosti
02:32
and about some simple things that we can do
40
139000
4000
i o nekim jednostavnim
stvarima koje možemo da uradimo
02:36
to raise our kids to be creative, confident
41
143000
6000
kako bi od naše djece stvorili
kreativne i samopouzdane ljude
02:42
and in control of the environment around them.
42
149000
2000
koji mogu da kontrolišu svoju okolinu.
02:45
And what I now present to you is an excerpt from a book in progress.
43
152000
5000
A ovo što ću vam sad prezentovati
je izvod iz knjige koja još nije završena.
02:51
The book is called "50 Dangerous Things."
44
158000
2000
Knjiga se zove: "50 opasnih stvari".
02:53
This is five dangerous things.
45
160000
2000
Ovo je pet opasnih stvari.
02:55
Thing number one -- play with fire.
46
162000
3000
Stvar broj jedan - igranje sa vatrom.
02:58
Learning to control one of the most elemental forces in nature
47
165000
5000
Učenje kontrole jedne od
najelementarnijih sila u prirodi
03:03
is a pivotal moment in any child's personal history.
48
170000
4000
je prekretnica u životu
bilo kojeg djeteta.
03:07
Whether we remember it or not,
49
174000
2000
Sjećali se mi toga ili ne
03:09
it's a -- it's the first time we really get
50
176000
3000
to je prvi put da mi stvarno stičemo
03:12
control of one of these mysterious things.
51
179000
3000
kontrolu nad jednom od
onih misterioznih stvari.
03:15
These mysteries are only revealed
52
182000
2000
Te misterije su otkrivene samo
03:17
to those who get the opportunity to play with it.
53
184000
2000
onima koji dobiju mogućnost
da se igraju sa njima.
03:19
So, playing with fire.
54
186000
3000
Znači, igranje sa vatrom.
03:22
This is like one of the great things we ever discovered, fire.
55
189000
6000
To je jedna od najznačajnijih stvari
koje smo otkrili, vatra.
03:28
From playing with it, they learn some basic principles about fire,
56
195000
3000
Igranjem sa njom, djeca uče
osnovne principe vatre
03:31
about intake, about combustion, about exhaust.
57
198000
4000
o paljenju, o sagorijevanju i izduvnim gasovima.
03:35
These are the three working elements of fire
58
202000
2000
Ovo su tri elementa vatre
03:37
that you have to have to have a good controlled fire.
59
204000
3000
koje morate imati, da
biste imali kontrolisanu vatru.
03:40
And you can think of the open-pit fire as a laboratory.
60
207000
5000
I možete misliti o logorskoj
vatri kao o laboratoriji.
03:45
You don't know what they're going to learn from playing with it.
61
212000
2000
Ne znate šta djeca mogu da nauče
od igranja sa njom.
03:47
You know, let them fool around with it on their own terms and trust me,
62
214000
5000
Znate, pustite ih da se igraju
kako oni hoće i vjerujte mi,
03:53
they're going to learn things
63
220000
2000
ima da nauče stvari
03:55
that you can't get out of playing with Dora the Explorer toys.
64
222000
5000
koje ne mogu naučiti iz igranja sa igračkama.
04:01
Number two -- own a pocketknife.
65
228000
3000
Broj dva - posjedovanje džepnog nožića.
04:04
Pocketknives are kind of drifting out of our cultural consciousness,
66
231000
4000
Džepni nožići nekako lagano
nestaju iz naše kulturne svijesti,
04:09
which I think is a terrible thing.
67
236000
2000
i ja mislim da je to
užasna stvar.
04:11
(Laughter)
68
238000
3000
(Smijeh)
04:15
Your first -- your first pocketknife is like the first universal tool that you're given.
69
242000
5000
Vaš prvi - vaš prvi džepni nožić je kao
prvo univerzalno oruđe koje vam je dato.
04:20
You know, it's a spatula, it's a pry bar,
70
247000
3000
Znate, to je špatula, poluga,
04:23
it's a screwdriver and it's a blade.
71
250000
3000
to je šrafciger i to je oštrica.
04:26
And it's a -- it's a powerful and empowering tool.
72
253000
5000
I to je - to je moćno
i ojačavajuće oruđe.
04:31
And in a lot of cultures they give knives --
73
258000
3000
U mnogim kulturama noževi se daju djeci
04:34
like, as soon as they're toddlers they have knives.
74
261000
2000
čak u najranijem djetinjstvu.
04:36
These are Inuit children cutting whale blubber.
75
263000
4000
Ovo su eskimska djeca
koja sjeku kitovu mast.
04:40
I first saw this in a Canadian Film Board film when I was 10,
76
267000
4000
Prvi put sam vidio ovo u kanadskom
filmskom odboru kad sam imao 10 godina,
04:44
and it left a lasting impression, to see babies playing with knives.
77
271000
4000
i to je ostavilo trajni utisak,
da vidim bebe kako se igraju noževima.
04:48
And it shows that kids can develop an extended sense of self
78
275000
4000
I to pokazuje kako djeca mogu
da razviju produženi osjećaj sebe
04:52
through a tool at a very young age.
79
279000
2000
kroz oruđe još dok su veoma mali.
04:54
You lay down a couple of very simple rules --
80
281000
2000
Date im nekoliko jednostavnih pravila
04:57
always cut away from your body, keep the blade sharp, never force it
81
284000
5000
uvijek držite oštricu što dalje od sebe,
održavajte oštricu oštrom, nikad je ne silite
05:02
-- and these are things kids can understand and practice with.
82
289000
3000
i ovo su stvari koje djeca mogu
da razumiju i da vježbaju uz njih.
05:05
And yeah, they're going to cut themselves.
83
292000
1000
I da, oni će se posjeći.
05:06
I have some terrible scars on my legs from where I stabbed myself.
84
293000
3000
Imao sam užasne ožiljke na mojim
nogama na mjestu gdje sam se ubo.
05:10
But you know, they're young. They heal fast.
85
297000
2000
Ali znate, oni su mladi. Brzo se oporave.
05:12
(Laughter)
86
299000
4000
(Smijeh)
05:16
Number three -- throw a spear.
87
303000
2000
Broj tri - bacanje koplja.
05:19
It turns out that our brains are actually wired for throwing things
88
306000
4000
Izgleda da su naši mozgovi
razvijeni za bacanje stvari
05:23
and, like muscles, if you don't use parts of your brain,
89
310000
5000
i, baš kao mišići, ako ne koristite djelove
vašeg mozga,
05:28
they tend to atrophy over time.
90
315000
2000
oni će vremenom atrofirati.
05:31
But when you exercise them,
91
318000
3000
Ali kada ih vježbate,
05:34
any given muscle adds strength to the whole system
92
321000
2000
bilo koji mišić daje
snagu čitavom sistemu
05:36
and that applies to your brain too.
93
323000
2000
i to se odražava na
vaš mozak takođe.
05:39
So practicing throwing things has been shown to
94
326000
4000
Pokazalo se da vježbanje gađanja
05:43
stimulate the frontal and parietal lobes,
95
330000
3000
stimuliše frontalne i parijetalne režnjeve,
05:46
which have to do with visual acuity, 3D understanding,
96
333000
5000
koji kontrolišu oštrinu vida,
i 3D razumijevanje,
05:51
and structural problem solving, so it gives a sense --
97
338000
5000
i strukturalno riješavanje problema,
tako da ima smisla -
05:56
it helps develop their visualization skills and their predictive ability.
98
343000
4000
pomaže razvitku vizuelnih vještina
i sposobnosti njihovog predviđanja.
06:01
And throwing is a combination of analytical and physical skill,
99
348000
5000
A gađanje (bacanje) je kombinacija
analitičke i fizičke vještine,
06:06
so it's very good for that kind of whole-body training.
100
353000
4000
tako da je veoma dobra
za vježbu cijelog tijela.
06:10
These kinds of target-based practice also
101
357000
6000
Ova vrsta vježbe
bazirana na gađanju mete takođe
06:16
helps kids develop attention and concentration skills.
102
363000
5000
pomaže djeci da razviju
pažnju i koncentraciju.
06:21
So those are great.
103
368000
2000
Tako da je to odlično.
06:23
Number four -- deconstruct appliances.
104
370000
4000
Broj četiri - rasklopivi uređaji.
06:27
There is a world of interesting things inside your dishwasher.
105
374000
4000
Postoji čitav svijet interesantnih stvari
u vašoj mašini za pranje suđa.
06:31
Next time you're about to throw out an appliance, don't throw it out.
106
378000
5000
Sljedeći put kada budete željeli da
bacite vaš kućni uređaj, nemojte to uraditi.
06:36
Take it apart with your kid, or send him to my school
107
383000
3000
Rasklopite ga sa vašim djetetom,
ili ga pošaljite u moju školu
06:39
and we'll take it apart with them.
108
386000
2000
i mi ćemo to uraditi sa njim.
06:41
Even if you don't know what the parts are,
109
388000
2000
Čak iako ne znate za šta
služe određeni djelovi,
06:43
puzzling out what they might be for
110
390000
3000
mozganje o tome za
šta bi mogli služiti
06:46
is a really good practice for the kids
111
393000
3000
je veoma vježba za djecu
06:49
to get sort of the sense that they can take things apart,
112
396000
6000
da dobiju vrstu osjećaja da
mogu da rasklope stvari,
06:55
and no matter how complex they are,
113
402000
2000
i da, bez obzira koliko su kompleksne,
06:57
they can understand parts of them and that means that eventually,
114
404000
4000
mogu da razumiju njihove djelove
i to znači da eventualno,
07:01
they can understand all of them.
115
408000
2000
mogu da razumiju sve.
07:03
It's a sense of knowability, that something is knowable.
116
410000
3000
To je smisao znanja,
da im je nešto poznato.
07:07
So these black boxes that we live with and take for granted
117
414000
3000
Tako da ove crne kutije sa kojima
živimo i uzimamo zdravo za gotovo
07:10
are actually complex things made by other people
118
417000
4000
su ustvari kompleksne stvari
napravljene od strane drugih ljudi
07:14
and you can understand them.
119
421000
2000
i možete da ih razumijete.
07:16
Number five -- two-parter.
120
423000
4000
Broj pet - narezivanje.
07:20
Break the Digital Millennium Copyright Act.
121
427000
2000
Prekršite Akt o pravima kopiranja Digital Milenijum.
07:22
(Laughter)
122
429000
3000
(Smijeh)
07:25
There are laws beyond safety regulations
123
432000
3000
Postoje zakoni izvan
regulacija o bezbjednosti
07:28
that attempt to limit how we can interact with the things
124
435000
3000
koji pokušavaju da ograniče naš odnos sa stvarima
07:31
that we own -- in this case, digital media.
125
438000
2000
koje posjedujemo - u
ovom slučaju digitalni mediji.
07:34
It's a very simple exercise -- buy a song on ITunes, write it to a CD,
126
441000
7000
To je veoma jednostavno izvođenje.
Kupite pjesmu na ITunes, snimite je na CD,
07:41
then rip the CD to an MP3 and play it on your very same computer.
127
448000
3000
pokrenite CD preko MP3 i pustite muziku
sa CD-a na istom kompjuteru.
07:44
You've just broken a law.
128
451000
2000
Upravo ste prekršili zakon.
07:46
Technically the RIAA can come and persecute you.
129
453000
4000
Tehnički RIAA (Recording Industry Association of America)
može da vas proganja zbog toga.
07:50
It's an important lesson for kids to understand --
130
457000
2000
To je veoma važna lekcija
za djecu, da razumiju
07:52
that some of these laws get broken by accident
131
459000
4000
da se neki zakoni
mogu prekršiti slučajno
07:56
and that laws have to be interpreted.
132
463000
2000
i da zakone treba protumačiti.
07:58
And it's something we often talk about with the kids
133
465000
3000
I to je nešto o čemu
često pričamo sa djecom
08:01
when we're fooling around with things and breaking them open
134
468000
4000
kada se zezamo sa stvarima
i rastavimo ih
08:05
and taking them apart and using them for other things --
135
472000
3000
i onda uzimamo djelove i
koristimo ih za druge stvari
08:08
and also when we go out and drive a car.
136
475000
5000
takođe kada vozimo automobil.
08:14
Driving a car is a -- is a really empowering act for a young child,
137
481000
4000
Vožnja automobila je akt osnaživanja za malo dijete,
08:18
so this is the ultimate.
138
485000
2000
tako da je to krajnji cilj.
08:20
(Laughter)
139
487000
2000
(Smijeh)
08:22
For those of you who aren't comfortable actually breaking the law,
140
489000
4000
Za one od vas kojima nije baš
svejedno kad prekrše zakon,
08:26
you can drive a car with your child.
141
493000
3000
možete voziti automobil sa vašim djetetom.
08:29
This is -- this is a great stage for a kid.
142
496000
3000
Ovo je veliki korak za dijete.
08:32
This happens about the same time
143
499000
2000
I ovo se dešava otprilike u isto vrijeme
08:34
that they get latched onto things like dinosaurs,
144
501000
3000
kada ih privuku i stvari kao dinosaurusi,
08:37
these big things in the outside world
145
504000
2000
te velike stvari u spoljašnjem svijetu
08:39
that they're trying to get a grip on.
146
506000
2000
nad kojima oni
pokušavaju da steknu kontrolu.
08:41
A car is a similar object, and they can get in a car and drive it.
147
508000
5000
Auto je slična stvar,
i oni mogu da uđu u automobil i da ga voze.
08:46
And that's a really, like -- it gives them a handle on a world
148
513000
4000
I to im stvarno daje kontrolu
nad okruženjem i svijetom
08:50
in a way that they wouldn't -- that they don't often have access to.
149
517000
5000
na način na koji obično
nemaju priliku da to iskuse.
08:55
So -- and it's perfectly legal.
150
522000
2000
I taj način je savršeno legalan.
08:57
Find a big empty lot, make sure there's nothing in it
151
524000
2000
Nađite veliki prazni plac,
vodite računa da nema ničega na njemu
08:59
and it's on private property, and let them drive your car.
152
526000
4000
i da je na privatnom posjedu,
i pustite ih da voze auto.
09:03
It's very safe actually.
153
530000
2000
Ovo je veoma bezbjedno.
09:05
And it's fun for the whole family.
154
532000
2000
I zabavno je za čitavu porodicu.
09:07
(Laughter)
155
534000
2000
(Smijeh)
09:09
So, let's see.
156
536000
2000
Znači, da vidimo.
09:11
I think that's it. That's number five and a half. OK.
157
538000
3000
Mislim da je to to. To je broj pet i polovina. OK.
Translated by Milos Todorovic
Reviewed by Radica Stojanovic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Gever Tulley - Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids.

Why you should listen

Gever Tulley writes the best Twitters: Just landed my paraglider in an empty field behind Santa 8arbara. ... Making amazing tshirts with a laser cutter at the maker faire in austin. ... Washing fruit, putting sheets on bunkbeds, and grinding up aluminum foil in a cheap blender ... Updating the school blog, trying to figure out how many cubic feet of air are in a 5 gallon cylinder at 200 PSI. ... Trying to figure out if the tinker kids are going to be able to get molten iron from magnetite sand ...

A software engineer, Gever Tulley is the co-founder of the Tinkering School, a weeklong camp where lucky kids get to play with their very own power tools. He's interested in helping kids learn how to build, solve problems, use new materials and hack old ones for new purposes. He's also a certified paragliding instructor.

More profile about the speaker
Gever Tulley | Speaker | TED.com