English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Eddie Obeng: Smart failure for a fast-changing world

Έντι Όμπενγκ: Έξυπνη αποτυχία για έναν γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο

Filmed
Views 1,502,247

Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρηγορότερα από ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, λέει ο εκπαιδευτής επιχειρήσεων Έντι Όμπενγκ -- και η παραγόμενη δημιουργικότητα δεν μπορεί να συμβαδίσει. Σε αυτή την πνευματώδη ομιλία, τονίζει τρεις σημαντικές αλλαγές που πρέπει να αντιληφθούμε για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και καλεί για μια ισχυρότερη κουλτούρα της «έξυπνης αποτυχίας».

- Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up? Full bio

Over the past six months, I've spent my time
Τους τελευταίους 6 μήνες, τους πέρασα
00:15
traveling. I think I've done 60,000 miles,
ταξιδεύοντας. Νομίζω ότι έκανα 60.000 μίλια,
00:19
but without leaving my desk.
χωρίς να φύγω από το γραφείο μου.
00:23
And the reason I can do that is because I'm actually two people.
Μπορώ να το κάνω επειδή στην πραγματικότητα έχω δύο πρόσωπα.
00:26
I look like one person but I'm two people. I'm Eddie who is here,
Μοιάζω σαν ένας, αλλά είμαι διπλός. Είμαι ο Έντι που βρίσκεται εδώ,
00:28
and at the same time, my alter ego is a big green boxy
και ταυτόχρονα, ο άλλος μου εαυτός είναι ένα μεγάλο πράσινο
00:31
avatar nicknamed Cyber Frank.
ομοίωμα που μοιάζει με κουτί και το λένε Σάιμπερ Φράνκ.
00:36
So that's what I spend my time doing. I'd like to start,
Έτσι λοιπόν περνάω τον καιρό μου. Θα ήθελα να ξεκινήσω,
00:39
if it's possible, with a test, because I do business stuff,
αν είναι δυνατόν, με ένα τέστ, διότι ασχολούμαι με επιχειρήσεις,
00:42
so it's important that we focus on outcomes.
οπότε είναι σημαντικό να επικεντρωνόμαστε στα αποτελέσματα.
00:45
And then I struggled, because I was thinking to myself,
Μετά ζορίστηκα, γιατί σκεφτόμουν,
00:49
"What should I talk? What should I do? It's a TED audience.
«Τι να πώ, Τι να κάνω; Είναι ακροατήριο TED.
00:51
It's got to be stretching. How am I going to make — ?"
Πρέπει να είναι ζόρικο. Πώς θα κάνω»;
00:53
So I just hope I've got the level of difficulty right.
Έτσι ελπίζω να έβαλα το σωστό βαθμό δυσκολίας.
00:56
So let's just walk our way through this.
Ας προχωρήσουμε λοιπόν.
00:59
Please could you work this through with me? You can shout out the answer if you like.
Παρακαλώ μπορείτε να το κάνετε μαζί μου; Αν θέλετε μπορείτε να φωνάξετε την απάντηση.
01:01
The question is, which of these horizontal lines is longer?
Η ερώτηση είναι, ποια από τις οριζόντιες γραμμές είναι μακρύτερη;
01:05
The answer is?
Ποια είναι η απάντηση;
01:07
Audience: The same.Eddie Obeng: The same.
Κοινό: Είναι ίσες. Έντι Όμπενκ: Είναι ίσες
01:08
No, they're not the same. (Laughter)
Όχι, δεν είναι ίσες. (Γέλια)
01:11
They're not the same. The top one is 10 percent longer than the bottom one.
Δεν είναι ίσες. Η πάνω είναι 10% μακρύτερη από την κάτω.
01:13
So why did you tell me they were the same? Do you remember when we were kids at school,
Τότε γιατί μου λέτε ότι είναι ίσες; Θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά στο σχολείο,
01:16
about that big, they played the same trick on us?
τόσο μεγάλα, που μας έκαναν το ίδιο κόλπο;
01:19
It was to teach us parallax. Do you remember?
Ήταν για να μας διδάξουν την παράλλαξη. Θυμάστε;
01:22
And you got, you said, "It's the same!" And you got it wrong.
Βρήκατε, όπως είπατε, «Είναι ίσες». Και το βρήκατε λάθος.
01:24
You remember? And you learned the answer, and you've carried this answer in your head for 10, 20, 30, 40 years:
Θυμάστε; Μάθατε την απάντηση και την κουβαλάτε στο μυαλό σας για 10, 20, 30, 40 χρόνια;
01:27
The answer is the same. The answer is the same. So when you're asked what the lengths are,
Η απάντηση είναι ίσες. Η απάντηση είναι ίσες. Έτσι όταν σας ρωτάνε να συγκρίνετε τα μήκη,
01:31
you say they're the same, but they're not the same, because I've changed it.
λέτε ότι είναι ίσα, αλλά δεν είναι ίσα, επειδή τα έχω αλλάξει.
01:35
And this is what I'm trying to explain has happened to us in the 21st century.
Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω ότι μας έχει συμβεί στον 21ο αιώνα.
01:38
Somebody or something has changed the rules
Κάποιος ή κάτι άλλαξε τους κανόνες
01:42
about how our world works.
και τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος μας.
01:44
When I'm joking, I try and explain it happened at midnight,
Όταν αστειεύομαι, λέω ότι συνέβει τα μεσάνυχτα,
01:46
you see, while we were asleep, but it was midnight 15 years ago. Okay?
καταλαβαίνετε, όταν κοιμόμασταν, αλλά ήταν μεσάνυχτα πριν από 15 χρόνια. Εντάξει;
01:49
You didn't notice it? But basically, what they do is,
Δεν το προσέξατε; Αλλά βασικά, αυτό που κάνουν είναι,
01:53
they switched all the rules round, so that the way to
αναποδογυρίζουν τους κανόνες, ώστε ο τρόπος
01:56
successfully run a business, an organization, or even a country,
για να διοικήσεις με επιτυχία μια επιχείρηση, έναν οργανισμό ή ακόμα μια χώρα,
01:58
has been deleted, flipped, and it's a completely new
έχει διαγραφεί, αντιστραφεί και είναι τελείως καινούργιος
02:02
— you think I'm joking, don't you — there's a completely new set of rules in operation. (Laughter)
- νομίζετε ότι αστειεύομαι, έτσι δεν είναι - υπάρχει ένα τελείως νέο σέτ από κανόνες σε λειτουργία. (Γέλια)
02:05
Did you notice that? I mean, you missed this one.
Το έχετε προσέξει; Εννοώ, ότι σας έχει ξεφύγει.
02:09
You probably — No, you didn't. Okay. (Laughter)
Μάλλον ναι - Όχι, δεν σας ξέφυγε. Εντάξει. (Γέλια)
02:11
My simple idea is that what's happened is,
Η απλή θεώρησή μου είναι ότι αυτό που συνέβει είναι ότι
02:12
the real 21st century around us isn't so obvious to us,
ο αληθινός 21ος αιώνας γύρω μας δεν είναι τόσο εμφανής σε μας,
02:17
so instead we spend our time responding rationally
έτσι αντίθετα περνάμε το χρόνο μας ανταποκρινόμενοι με λογική
02:21
to a world which we understand and recognize,
σε ένα κόσμο που καταλαβαίνουμε και αναγνωρίζουμε,
02:24
but which no longer exists.
ο οποίος όμως έχει πάψει να υπάρχει.
02:27
You don't believe me, do you? Okay. (Applause)
Δεν με πιστεύετε, έτσι δεν είναι; Εντάξει. (Χειροκροτήματα)
02:29
So let me take you on a little journey of many of the things I don't understand.
Αφήστε με να σας ξεναγήσω στα πράγματα που δεν αντιλαμβάνομαι.
02:32
If you search Amazon for the word "creativity,"
Αν αναζητήσετε στο Άμαζον τη λέξη «δημιουργικότητα»,
02:37
you'll discover something like 90,000 books.
θα ανακαλύψετε γύρω στα 90.000 βιβλία.
02:39
If you go on Google and you look for "innovation + creativity,"
Αν πάτε στο Γκούγκλ και δείτε για «πρωτοτυπία + δημιουργικότητα»,
02:41
you get 30 million hits. If you add the word "consultants," it doubles to 60 million. (Laughter)
θα πάρετε 30 εκατομμύρια λύσεις. Αν προσθέσετε τη λέξη «σύμβουλοι», διπλασιάζεται στα 60 εκατομμύρια. (Γέλια)
02:44
Are you with me? And yet, statistically, what you discover
Με παρακολουθείτε; Και ακόμα, στατιστικά, αυτό που ανακαλύπτετε
02:49
is that about one in 100,000 ideas is found making money
είναι ότι περίπου μιά στις 100.000 ιδέες βρίσκεται βγάζοντας χρήματα
02:52
or delivering benefits two years after its inception.
ή αποκομίζοντας ωφέλη δυό χρόνια μετά την συλληψή της.
02:55
It makes no sense. Companies make their expensive executives
Δεν έχει νόημα. Οι εταιρείες κάνουν τους ακριβοπληρωμένους διευθυντές τους
02:58
spend ages carefully preparing forecasts and budgets
να ξοδεύουν αιώνες προετοιμάζοντας προβλέψεις ή προυπολογισμούς
03:01
which are obsolete or need changing before they can be published.
που είναι παρωχημένοι ή θέλουν αλλαγές πριν ακόμα εφαρμοστούν.
03:03
How is that possible? If you look at the visions we have,
Μα πώς είναι δυνατόν; Αν δείτε τα οράματα που έχουμε,
03:07
the visions of how we're going to change the world,
το όραμα του πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο,
03:11
the key thing is implementation. We have the vision.
το κλειδί είναι η υλοποίηση. Έχουμε το όραμα.
03:13
We've got to make it happen.
Πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα.
03:16
We've spent decades professionalizing implementation.
Έχουμε ξοδέψει δεκαετίες κάνοντας επαγγελματική την υλοποίηση.
03:17
People are supposed to be good at making stuff happen.
Οι άνθρωποι υποτίθεται ότι πρέπει να είναι καλοί στο να υλοποιούν πράγματα.
03:20
However, if I use as an example a family of five
Πάντως, αν χρησιμοποιήσω για παράδειγμα μια πενταμελή
03:22
going on holiday, if you can imagine this,
οικογένεια που πάει διακοπές, εάν μπορείτε να το φανταστείτε,
03:27
all the way from London all the way across to Hong Kong,
από το Λονδίνο μέχρι το Χονγκ-Κόνγκ,
03:30
what I want you to think about is their budget is only 3,000 pounds of expenses.
αυτό που θέλω να σκεφτείτε είναι ότι ο προϋπολογισμός τους είναι για έξοδα 3.000 λιρών.
03:34
What actually happens is, if I compare this to the average
Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει, αν το συγκρίνουμε με το μέσο
03:38
real project, average real successful project,
πραγματικό πρόγραμμα, το μέσο πραγματικό επιτυχημένο πρόγραμμα,
03:41
the family actually end up in Makassar, South Sulawesi,
η οικογένεια στην πραγματικότητα καταλήγει στο Μακάσσαρ, Νότιο Σουλαβέσι,
03:47
at a cost of 4,000 pounds,
με κόστος 4.000 λίρες,
03:51
whilst leaving two of the children behind. (Laughter)
ενώ δύο από τα παιδιά έμειναν πίσω. (γέλια)
03:54
What I'm trying to explain to you is, there are things which don't make sense to us.
Αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω είναι, ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν νόημα για μας.
03:57
It gets even worse than that. Let me just walk you through this one.
Γίνεται ακόμα χειρότερο. Αφήστε με να σας το εξηγήσω.
04:02
This is a quote, and I'll just pick words out of it.
Είναι από ένα πραγματικό κείμενο και θα πάρω μερικές λέξεις από αυτό.
04:06
It says -- I'll put on the voice -- "In summary, your Majesty,
Λέει --- Θα βάλω και τη φωνή --- «Συμπερασματικά, μεγαλειοτάτη,
04:08
the failure to foresee the timing, extent and severity
η αποτυχία στην πρόβλεψη του χρόνου, της έκτασης και του βάθους
04:12
of the crisis was due to the lack of creativity
της κρίσης οφειλόταν στην έλλειψη δημιουργικότητας
04:15
and the number of bright minds," or something like that.
και τον αριθμό των έξυπνων εγκεφάλων» ή κάτι σαν αυτό.
04:19
This was a group of eminent economists apologizing to the Queen of England
Αυτό ήταν μια ομάδα διαπρεπών οικονομολόγων που απολογήθηκαν στην Βασίλισσα της Αγγλίας
04:22
when she asked the question,
όταν έκανε την ερώτηση,
04:26
"Why did no one tell us that the crisis was coming?" (Laughter)
«Γιατί δεν μας είπε κανείς ότι ερχόταν η κρίση»;
04:28
I'll never get my knighthood. I'll never get my knighthood. (Laughter)
Δεν θα γίνω ποτέ ιππότης. Δεν θα γίνω ποτέ ιππότης. (Γέλια)
04:31
That's not the important point. The thing you have to remember is,
Δεν είναι αυτό το σημαντικό σημείο. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι,
04:35
these are eminent economists, some of the smartest people
ότι αυτοί είναι διαπρεπείς οικονομολόγοι, μερικοί από τους εξυπνότερους ανθρώπους
04:37
on the planet. Do you see the challenge? (Laughter)
στον πλανήτη. Βλέπετε την πρόκληση; (Γέλια)
04:40
It's scary. My friend and mentor, Tim Brown of IDEO,
Είναι τρομακτικό. Ο φίλος και μέντοράς μου, ο Τιμ Μπράουν της IDEO,
04:44
he explains that design must get big, and he's right.
εξηγεί ότι το σχέδιο πρέπει να μεγαλώσει και έχει δίκιο.
04:48
He wisely explains this to us. He says design thinking
Μας το εξηγει σοφά. Λέει ότι το σχέδιο σκέψης
04:52
must tackle big systems for the challenges we have.
πρέπει να αντιμετωπίζει μεγάλα συστήματα για τις προκλήσεις που έχουμε.
04:55
He's absolutely right.
Έχει απόλυτο δίκιο.
04:57
And then I ask myself, "Why was it ever small?"
Μετά αναρωτιέμαι, «Γιατί ήταν ποτέ μικρό»;
04:59
Isn't it weird? You know, if collaboration is so cool,
Δεν είναι παράδοξο; Ξέρετε, εάν η συνεργασία είναι τόσο υπέροχη,
05:03
is cross-functional working is so amazing,
εάν η διαλειτουργικότητα είναι τόσο καταπληκτική,
05:07
why did we build these huge hierarchies? What's going on?
γιατί δημιουργούμε αυτές τις τεράστιες ιεραρχικές δομές; Τι συμβαίνει εδω πέρα;
05:09
You see, I think what's happened, perhaps, is that
Βλέπετε, νομίζω ότι αυτό που έχει συμβεί, είναι ότι πιθανόν
05:14
we've not noticed that change I described earlier.
δεν έχουμε παρατηρήσει την αλλαγή που περιέγραψα πριν.
05:19
What we do know is that the world has accelerated.
Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος έχει επιταχυνθεί.
05:23
Cyberspace moves everything at the speed of light.
Ο κυβερνοχώρος μετακινεί τα πάντα στην ταχύτητα του φωτός.
05:25
Technology accelerates things exponentially.
Η τεχνολογία επιταχύνει τα πράγματα εκθετικά.
05:28
So if this is now, and that's the past,
Έτσι, εάν αυτό είναι το παρόν και εκείνο το παρελθόν,
05:30
and we start thinking about change, you know,
και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε για αλλαγή, ξέρετε,
05:32
all governments are seeking change, you're here seeking change,
όλες οι κυβερνήσεις ψάχνουν την αλλαγή, εσεις ζητάτε την αλλαγή,
05:34
everybody's after change, it's really cool. (Laughter)
όλοι κυνηγάμε την αλλαγή, είναι πράγματι εντυπωσιακό (γέλια)
05:36
So what happens is, we get this wonderful whooshing acceleration and change.
Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι έχουμε αυτή την θαυμάσια ταχύτατη επιτάχυνση και αλλαγή.
05:39
The speed is accelerating. That's not the only thing.
Η ταχύτητα είναι επιταχυνόμενη. Δεν είναι μόνο αυτό.
05:43
At the same time, as we've done that, we've done something really weird.
Την ίδια στιγμή, ενώ έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει και κάτι πραγματικά παράξενο.
05:48
We've doubled the population in 40 years,
Διπλασιάσαμε τον πληθυσμό σε 40 χρόνια,
05:50
put half of them in cities, then connected them all up so they can interact.
βάλαμε τους μισούς σε πόλεις και μετά τους συνδέσαμε ώστε να μπορούν να αλληλεπιδρούν.
05:53
The density of the interaction of human beings is amazing.
Η πυκνότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων είναι καταπληκτική.
05:56
There are charts which show all these movements of information. That density of information is amazing.
Υπάρχουν διαγράμματα που δείχνουν όλες αυτές τις κινήσεις της πληροφορίας. Η πυκνότητα των διαγραμμάτων είναι εντυπωσιακή.
05:59
And then we've done a third thing.
Μετά κάναμε και ένα τρίτο πράγμα.
06:04
you know, for those of you who have as an office
Ξέρετε, για όσους από από σας έχετε για γραφείο
06:06
a little desk underneath the stairs, and you say, well this is my little desk under the stairs,
ένα μικρό τραπέζι κάτω από τις σκάλες, και λέτε, λοιπόν αυτό είναι το μικρό τραπέζι μου κάτω από τις σκάλες,
06:08
no! You are sitting at the headquarters of a global corporation if you're connected to the Internet.
όχι!. Είστε καθισμένοι στο διοικητήριο μιας παγκόσμιας επιχείρησης εάν είστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ.
06:13
What's happened is, we've changed the scale.
Αυτό που συνέβει είναι ότι αλλάξαμε την κλίμακα.
06:20
Size and scale are no longer the same.
Το μέγεθος και η κλίμακα δεν είναι πλέον τα ίδια.
06:23
And then add to that, every time you tweet,
Πάνω σε αυτό προσθέστε ότι κάθε φορά που στέλνετε τουίτ,
06:26
over a third of your followers follow from a country
πάνω από το ένα τρίτο αυτών που σας ακολουθούν, είναι από
06:29
which is not your own.
μια άλλη χώρα.
06:32
Global is the new scale. We know that.
Παγκοσμιοποίηση είναι η νέα κλίμακα. Το γνωρίζουμε.
06:34
And so people say things like, "The world is now a turbulent place." Have you heard them saying things like that?
Οι άνθρωποι λένε πράγματα όπως, «Ο κόσμος τώρα είναι ένα ταραγμένο μέρος». Τους έχετε ακούσει να το λένε αυτό;
06:37
And they use it as a metaphor. Have you come across this?
Το λένε μεταφορικά. Το έχετε συναντήσει αυτό;
06:41
And they think it's a metaphor, but this is not a metaphor.
Νομίζουν ότι είναι μεταφορά, αλλά δεν είναι.
06:44
It's reality. As a young engineering student, I remember
Είναι πραγματικότητα. Σαν νεαρός φοιτητής μηχανικής, θυμάμαι
06:47
going to a demonstration where they basically,
να πηγαίνω σε μια παρουσίαση όπου κατά βάση,
06:51
the demonstrator did something quite intriguing.
ο παρουσιαστής έκανε κάτι αρκετά ενδιαφέρον.
06:55
What he did was, he got a transparent pipe — have you seen this demonstration before? —
Αυτό που έκανε ήταν, να πάρει ένα διάφανο σωλήνα - έχετε δεί ποτέ αυτή την παρουσίαση; -
06:57
he attached it to a tap. So effectively what you had was,
τον συνέδεσε σε μια παροχή. Έτσι στην πραγματικότητα αυτό που είχατε ήταν,
07:02
you had a situation where — I'll try and draw the tap
είχατε μια κατάσταση όπου, - Θα προσπαθήσω να ζωγραφίσω την παροχή
07:06
and the pipe, actually I'll skip the tap. The taps are hard.
και το σωλήνα, θα παραλείψω την παροχή. Οι παροχές είναι δύσκολες.
07:09
Okay? So I'll write the word "tap." Is that okay? It's a tap. (Laughter)
Εντάξει; Έτσι θα γράψω τη λέξη «παροχή». Εντάξει; Είναι μια παροχή. (γέλια)
07:11
Okay, so he attaches it to a transparent pipe, and he turns the water on.
Συνδέει λοιπόν έναν διάφανο σωλήνα και ανοίγει το νερό.
07:15
And he says, do you notice anything? And the water is whooshing down this pipe.
Και λέει, παρατηρείτε κάτι; Το νερό τρέχει στο σωλήνα.
07:18
I mean, this is not exciting stuff. Are you with me?
Εννοώ ότι δεν είναι και κάτι εντυπωσιακό. Με παρακολουθείτε;
07:21
So the water goes up. He turns it back down. Great.
Το νερό ανεβαίνει πάνω. Το ξαναγυρίζει προς τα κάτω. Ωραία.
07:24
And he says, "Anything you notice?" No. Then he sticks a needle into the pipe,
Λέει, «Καμιά παρατήρηση»; Όχι. Μετά βάζει μια βελόνα στο σωλήνα,
07:28
and he connects this to a container, and he fills
το συνδέει σε ένα δοχείο, και γεμίζει
07:32
the container up with green ink. You with me?
το δοχείο με πράσινη μελάνη. Με παρακολουθείτε;
07:34
So guess what happens? A thin green line comes out
Μαντεύετε τι συμβαίνει; Μια λεπτή πράσινη γραμμή βγαίνει και ρέει
07:38
as it flows down the pipe. It's not that interesting.
στο σωλήνα. Δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον.
07:41
And then he turns the water up a bit, so it starts coming back in. And nothing changes.
Μετά ανοίγει την παροχή του νερού λίγο και ρέει νερό στο σωλήνα πάλι. Τίποτα δεν αλλάζει.
07:46
So he's changing the flow of the water, but it's just a boring green line.
Έχει αλλάξει λοιπόν την παροχή του νερού, αλλά είναι μια βαρετή πράσινη γραμμή.
07:50
He adds some more. He adds some more. And then something weird happens.
Προσθέτει νερό. Ξαναπροσθέτει νερό. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο.
07:53
There's this little flicker, and then as he turns it ever so slightly more,
Υπάρχει αυτό το τρεμόσβησμα και μετά καθώς αυξάνει και άλλο την παροχή,
07:56
the whole of that green line disappears, and instead
ολόκληρη η πράσινη γραμμή εξαφανίζεται και στη θέση της
08:01
there are these little sort of inky dust devils close to the needle.
υπάρχουν αυτά τα μικρά σταγονίδια μελάνης κοντά στη βελόνα
08:04
They're called eddies. Not me. And they're violently dispersing the ink
Τα λένε δίνες. Όχι εγώ. Και διαχέουν τη μελάνη με ορμή
08:08
so that it actually gets diluted out, and the color's gone.
ώστε στην πραγματικότητα διαλύεται και το χρώμα εξαφανίζεται.
08:11
What's happened in this world of pipe
Αυτό που συνέβει στον κόσμο του σωλήνα
08:14
is somebody has flipped it. They've changed the rules from laminar to turbulent.
είναι ότι κάποιος τον έχει αναποδογυρίσει. Έχουν αλλάξει τους κανόνες από στρωτή σε τυρβώδη.
08:18
All the rules are gone. In that environment, instantly,
Οι κανόνες εξαφανίστηκαν. Ξαφνικά σε αυτό το περιβάλλον,
08:22
all the possibilities which turbulence brings are available,
όλες οι δυνατότητες που φέρνει η τυρβώδης ροή είναι διαθέσιμες
08:26
and it's not the same as laminar.
και δεν είναι το ίδιο με τη στρωτή ροή.
08:30
And if we didn't have that green ink, you'd never notice.
Αν δεν υπήρχε αυτή η πράσινη μελάνη, δεν θα το παρατηρούσαμε ποτέ.
08:33
And I think this is our challenge, because somebody
Νομίζω ότι αυτή είναι η πρόκληση για μας, διότι κάποιος
08:38
has actually increased — and it's probably you guys with all your tech and stuff —
έχει στην πργματικότητα αυξήσει - και πιθανόν να είστε εσείς με την τεχνολογία και τα παρελκόμενά της -
08:41
the speed, the scale and the density of interaction.
την ταχύτητα, την κλίμακα και την πυκνότητα της αλληλεπίδρασης.
08:45
Now how do we cope and deal with that?
Πώς λοιπόν θα ανταπεξέλθουμε και θα το αντιμετωπίσουμε αυτό;
08:49
Well, we could just call it turbulence, or we could try and learn.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε απλά να το πούμε αναταραχή ή να προσπαθήσουμε να μάθουμε από αυτό.
08:51
Yes, learn, but I know you guys grew up in the days when
Ναι, να μάθουμε, αλλά γνωρίζω ότι εσείς μεγαλώσατε τις μέρες που
08:54
there were actually these things called correct answers,
υπήρχαν τα πράγματα που λέγονται σωστές απαντήσεις,
09:00
because of the answer you gave me to the horizontal line puzzle,
κρίνοντας από την απάντηση που μου δώσατε στο γρίφο της οριζόντιας γραμμής,
09:02
and you believe it will last forever.
και νομίζετε ότι θα μείνουν σωστές για πάντα.
09:05
So I'll put a little line up here which represents learning,
Έτσι θα βάλω μια λεπτή γραμμή εδώ πάνω που αντιπροσωπεύει τη μάθηση,
09:07
and that's how we used to do it. We could see things,
και έτσι ξέραμε να το κάνουμε. Μπορούσαμε να δούμε πράγματα,
09:11
understand them, take the time to put them into practice.
να τα κατανοήσουμε, να πάρουμε το χρόνο να τα δοκιμάσουμε στην πράξη.
09:13
Out here is the world. Now, what's happened to our pace
Εκεί έξω είναι ο κόσμος. Τώρα τι έχει συμβεί στο ρυθμό της
09:15
of learning as the world has accelerated? Well, if you work
μάθησής μας καθώς ο κόσμος έχει επιταχυνθεί; Λοιπόν, αν εργάζεστε
09:19
for a corporation, you'll discover it's quite difficult to work
για μια επιχείρηση, θα ανακαλύψετε ότι είναι κάπως δύσκολο να εργαστείτε
09:22
on stuff which your boss doesn't approve of, isn't in the strategy,
σε αντικείμενα που το αφεντικό σας δεν εγκρίνει, δεν συμπίπτουν με τη στρατηγική,
09:25
and anyway, you've got to go through your monthly meetings.
και τελοσπάντων, πρέπει να περάσετε τις μηνιαίες συναντήσεις σας.
09:28
If you work in an institution, one day you will get them to make that decision.
Εάν εργάζεστε σε ένα ινστιτούτο, μια μέρα θα τους καταφέρετε να πάρουν την απόφαση.
09:31
And if you work in a market where people believe in cycles,
Αν δουλεύετε στην αγορά όπου οι άνθρωποι πιστεύουν σε κύκλους,
09:36
it's even funnier, because you have to wait all the way
είναι ακόμα πιο αστείο, επειδή πρέπει να περιμένετε μέχρι
09:39
for the cycle to fail before you go, "There's something wrong." You with me?
ο κύκλος να αποτύχει πριν πείτε, «Κάτι δεν πάει καλά». Με παρακολουθείτε;
09:41
So it's likely that the line, in terms of learning, is pretty flat.
Έτσι είναι πιθανον ότι η γραμμή, με όρους μάθησης, είναι αρκετά επίπεδη.
09:45
You with me? This point over here, the point at which
Με παρακολουθείτε; Σε αυτό το σημείο, το σημείο όπου
09:50
the lines cross over, the pace of change
οι γραμμές διασταυρώνονται, ο ρυθμός της αλλαγής
09:54
overtakes the pace of learning,
ξεπερνά το ρυθμό της μάθησης
09:58
and for me, that is what I was describing
και για μένα, αυτό είναι που σας περιέγραφα
10:01
when I was telling you about midnight.
όταν σας έλεγα για τα μεσάνυχτα.
10:04
So what does it do to us? Well, it completely transforms what we have to do,
Πώς λοιπόν αυτό μας επηρεάζει; Λοιπόν, αλλάζει τελείως αυτό που πρέπει να κάνουμε,
10:08
many mistakes we make. We solve last year's problems
κάνουμε πολλά λάθη. Λύνουμε τα προβλήματα του χθες
10:11
without thinking about the future. If you try and think about it,
χωρίς να σκεφτόμαστε για το μέλλον. Αν προσπαθήσετε να το σκεφτείτε,
10:14
the things you're solving now, what problems are they going to bring in the future?
τα προβλήματα που λύνουμε τώρα, τι προβλήματα θα φέρουν στο μέλλον;
10:17
If you haven't understood the world you're living in,
Εάν δεν έχετε αντιληφθεί τον κόσμο στον οποίο ζείτε,
10:20
it's almost impossible to be absolutely certain that what you're going to deliver fits.
είναι σχεδόν αδύνατο να είστε απόλυτα σίγουροι ότι προκειται να παράγετε λύσεις.
10:23
I'll give you an example, a quick one. Creativity and ideas,
Θα σας δώσω ένα σύντομο παράδειγμα. Δημιουργικότητα και ιδέες,
10:26
I mentioned that earlier. All the CEOs around me, my clients, they want innovation,
τα ανέφερα προηγουμένως. Όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι γύρω μου, οι πελάτες μου, θέλουν εφευρετικότητα,
10:30
so they seek innovation. They say to people, "Take risks and be creative!"
και ψάχνουν εφευρετικότητα. Λένε στους ανθρώπους, «Πάρτε ρίσκα και γίνετε δημιουργικοί»!
10:33
But unfortunately the words get transformed as they travel through the air.
Αλλά δυστυχώς οι λέξεις αλλάζουν καθώς ταξιδεύουν στον αέρα.
10:36
Entering their ears, what they hear is, "Do crazy things and then I'll fire you." Why? (Laughter) Because —
Μπαίνοντας στα αυτιά τους, αυτό που ακούν είναι, «Κάνε τρέλες και θα σε απολύσω» Γιατί; (γέλια) Διότι
10:39
Why? Because in the old world, okay, in the old world,
Γιατί; Επειδή στον παλιό κόσμο, εντάξει, στον παλιό κόσμο,
10:43
over here, getting stuff wrong was unacceptable.
εδώ, η λήψη πράγματα λάθος ήταν απαράδεκτη.
10:47
If you got something wrong, you'd failed. How should you be treated?
Εάν έκανες κάτι λάθος, είχες αποτύχει. Πώς έπρεπε να σου φερθούν;
10:49
Well, harshly, because you could have asked somebody who had experience.
Λοιπόν, σκληρά, επειδή θα μπορούσατε να είχατε ρωτήσει κάποιον έμπειρο.
10:52
So we learned the answer and we carried this in our heads for 20, 30 years, are you with me?
Έτσι μάθαμε την απάντηση και την κουβαλάμε στο κεφάλι μας για 20, 30 χρόνια, με παρακολουθείτε;
10:55
The answer is, don't do things which are different.
Η απάντηση είναι, μην κάνετε πράγματα που είναι διαφορετικά.
11:00
And then suddenly we tell them to and it doesn't work.
Ξαφνικά τους λέμε να τα κάνουν και δεν λειτουργεί.
11:03
You see, in reality, there are two ways you can fail in our new world.
Βλέπετε, στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο τρόποι αποτυχίας στον καινούργιο κόσμο.
11:05
One, you're doing something that you should follow a procedure to, and it's a very difficult thing,
Ένας, κάνετε κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσετε μια διαδικασία, και είναι ένα δύσκολο πράγμα,
11:08
you're sloppy, you get it wrong. How should you be treated? You should probably be fired.
είστε τσαπατσούληδες, τα κάνετε στραβά. Πώς πρέπει να σας φερθούν; Πιθανότατα πρέπει να απολυθείτε.
11:11
On the other hand, you're doing something new, no one's ever done before,
Από την άλλη μεριά, κάνετε κάτι καινούργιο, που δεν έκανε κανείς στο παρελθόν,
11:15
you get it completely wrong. How should you be treated?
και το κάνετε τελείως λάθος. Πώς πρέπει να σας συμπεριφερθούν;
11:18
Well, free pizzas! You should be treated better than the people who succeed.
Λοιπόν, δωρεάν φαγητό! Πρέπει να σας αντιμετωπίσουν καλύτερα από αυτούς που επιτυγχάνουν.
11:20
It's called smart failure. Why? Because you can't put it on your C.V.
Λέγεται έξυπνη αποτυχία. Γιατί; Επειδή δεν μπορείτε να το βάλετε στο βιογραφικό σας.
11:24
So what I want to leave you, then, is with the explanation
Αυτό που θέλω να σας μείνει λοιπόν, είναι η εξήγηση
11:27
of why I actually traveled 60,000 miles from my desk.
του λόγου για τον οποίο ταξίδεψα 60.000 μίλια από το γραφείο μου.
11:30
When I realized the power of this new world,
Όταν αντιλήφθηκα τη δύναμη αυτού του νέου κόσμου,
11:34
I quit my safe teaching job, and set up a virtual business school,
εγκατέλειψα τη σταθερή διδασκαλική εργασία μου και έστησα ένα εικονικό σχολείο επιχειρήσεων,
11:36
the first in the world, in order to teach people how to make this happen,
το πρώτο παγκοσμίως, ώστε να διδάξω στους ανθρώπους τον τρόπο να το επιτύχουν,
11:40
and I used some of my learnings about some of the rules which I'd learned on myself.
και χρησιμοποίησα μερικές γνώσεις για κάποιους κανόνες που θα εξασκούσα στον εαυτό μου.
11:44
If you're interested, worldaftermidnight.com, you'll find out more,
Αν σας ενδιαφέρει, worldaftermidnight.com, θα βρείτε περισσότερα,
11:49
but I've applied them to myself for over a decade,
αλλά τα έχω εφαρμόσει προσωπικά για πάνω από μια δεκαετία,
11:52
and I'm still here, and I still have my house, and the most important thing is,
και είμαι ακόμα εδώ, έχω ακόμα το σπίτι μου, και το πιο σημαντικό πράγμα είναι,
11:55
I hope I've done enough to inject a little green ink into your lives,
ελπίζω να έκανα αρκετά για να εμπλουτίσω τις ζωές σας με λίγη πράσινη μελάνι,
11:59
so that when you go away and you're making your next
ώστε όταν απομακρυνθείτε και κάνετε την επόμενη
12:04
absolutely sensible and rational decision, you'll take some time to think,
απολύτως λογική και αιτιολογημένη απόφαση, θα βρείτε το χρόνο να σκεφτείτε
12:07
"Hmm, I wonder whether this also makes sense
«Χμμμ, αναρωτιέμαι κατά πόσον αυτή έχει επίσης νόημα
12:12
in our new world after midnight." Thank you very much.
στο νέο κόσμο μας μετά τα μεσάνυχτα». Σας ευχαριστώ πολύ.
12:15
(Applause)
(Χειροκροτήματα)
12:18
Thank you, thank you. (Applause)
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. (Χειροκροτήματα)
12:25
Translated by Konstantinos Kechagias
Reviewed by Mary Keramida

▲Back to top

About the speaker:

Eddie Obeng - Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up?

Why you should listen

What will business look like in 5 years? (Er, what does it look like now?) Eddie Obeng helps executives keep up with a business and social environment that's changing faster than we can know. Through Pentacle, his online business school, Obeng teaches a theory of management that focuses on adaptation to change. Called "New World Management," it's all about forming and re-forming workgroups, constantly re-evaluating metrics, and being open to all kinds of learning, from hands-on group exercises to a virtual lecture hall/meeting room called the QUBE.

More profile about the speaker
Eddie Obeng | Speaker | TED.com