English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Eddie Obeng: Smart failure for a fast-changing world

Έντι Όμπενγκ: Έξυπνη αποτυχία για έναν γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο

Filmed
Views 1,527,643

Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρηγορότερα από ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, λέει ο εκπαιδευτής επιχειρήσεων Έντι Όμπενγκ -- και η παραγόμενη δημιουργικότητα δεν μπορεί να συμβαδίσει. Σε αυτή την πνευματώδη ομιλία, τονίζει τρεις σημαντικές αλλαγές που πρέπει να αντιληφθούμε για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και καλεί για μια ισχυρότερη κουλτούρα της «έξυπνης αποτυχίας».

- Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up? Full bio

Over the pastτο παρελθόν sixέξι monthsμήνες, I've spentξόδεψε my time
Τους τελευταίους 6 μήνες, τους πέρασα
00:15
travelingταξίδια. I think I've doneΈγινε 60,000 milesμίλια,
ταξιδεύοντας. Νομίζω ότι έκανα 60.000 μίλια,
00:19
but withoutχωρίς leavingαφήνοντας my deskγραφείο.
χωρίς να φύγω από το γραφείο μου.
00:23
And the reasonλόγος I can do that is because I'm actuallyπράγματι two people.
Μπορώ να το κάνω επειδή στην πραγματικότητα έχω δύο πρόσωπα.
00:26
I look like one personπρόσωπο but I'm two people. I'm EddieEddie who is here,
Μοιάζω σαν ένας, αλλά είμαι διπλός. Είμαι ο Έντι που βρίσκεται εδώ,
00:28
and at the sameίδιο time, my alterμεταβάλλει egoεγώ is a bigμεγάλο greenπράσινος boxyboxy
και ταυτόχρονα, ο άλλος μου εαυτός είναι ένα μεγάλο πράσινο
00:31
avataravatar nicknamedπαρατσούκλι CyberΣτον κυβερνοχώρο FrankΦρανκ.
ομοίωμα που μοιάζει με κουτί και το λένε Σάιμπερ Φράνκ.
00:36
So that's what I spendδαπανήσει my time doing. I'd like to startαρχή,
Έτσι λοιπόν περνάω τον καιρό μου. Θα ήθελα να ξεκινήσω,
00:39
if it's possibleδυνατόν, with a testδοκιμή, because I do businessεπιχείρηση stuffυλικό,
αν είναι δυνατόν, με ένα τέστ, διότι ασχολούμαι με επιχειρήσεις,
00:42
so it's importantσπουδαίος that we focusΣυγκεντρώνω on outcomesαποτελέσματα.
οπότε είναι σημαντικό να επικεντρωνόμαστε στα αποτελέσματα.
00:45
And then I struggledαγωνίστηκε, because I was thinkingσκέψη to myselfεγώ ο ίδιος,
Μετά ζορίστηκα, γιατί σκεφτόμουν,
00:49
"What should I talk? What should I do? It's a TEDTED audienceακροατήριο.
«Τι να πώ, Τι να κάνω; Είναι ακροατήριο TED.
00:51
It's got to be stretchingτέντωμα. How am I going to make — ?"
Πρέπει να είναι ζόρικο. Πώς θα κάνω»;
00:53
So I just hopeελπίδα I've got the levelεπίπεδο of difficultyδυσκολία right.
Έτσι ελπίζω να έβαλα το σωστό βαθμό δυσκολίας.
00:56
So let's just walkΠερπατήστε our way throughδιά μέσου this.
Ας προχωρήσουμε λοιπόν.
00:59
Please could you work this throughδιά μέσου with me? You can shoutκραυγή out the answerαπάντηση if you like.
Παρακαλώ μπορείτε να το κάνετε μαζί μου; Αν θέλετε μπορείτε να φωνάξετε την απάντηση.
01:01
The questionερώτηση is, whichοι οποίες of these horizontalοριζόντιος linesγραμμές is longerμακρύτερα?
Η ερώτηση είναι, ποια από τις οριζόντιες γραμμές είναι μακρύτερη;
01:05
The answerαπάντηση is?
Ποια είναι η απάντηση;
01:07
AudienceΤο κοινό: The sameίδιο.EddieEddie ObengOBENG: The sameίδιο.
Κοινό: Είναι ίσες. Έντι Όμπενκ: Είναι ίσες
01:08
No, they're not the sameίδιο. (LaughterΤο γέλιο)
Όχι, δεν είναι ίσες. (Γέλια)
01:11
They're not the sameίδιο. The topμπλουζα one is 10 percentτοις εκατό longerμακρύτερα than the bottomκάτω μέρος one.
Δεν είναι ίσες. Η πάνω είναι 10% μακρύτερη από την κάτω.
01:13
So why did you tell me they were the sameίδιο? Do you rememberθυμάμαι when we were kidsπαιδιά at schoolσχολείο,
Τότε γιατί μου λέτε ότι είναι ίσες; Θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά στο σχολείο,
01:16
about that bigμεγάλο, they playedέπαιξε the sameίδιο trickτέχνασμα on us?
τόσο μεγάλα, που μας έκαναν το ίδιο κόλπο;
01:19
It was to teachδιδάσκω us parallaxπαράλλαξη. Do you rememberθυμάμαι?
Ήταν για να μας διδάξουν την παράλλαξη. Θυμάστε;
01:22
And you got, you said, "It's the sameίδιο!" And you got it wrongλανθασμένος.
Βρήκατε, όπως είπατε, «Είναι ίσες». Και το βρήκατε λάθος.
01:24
You rememberθυμάμαι? And you learnedέμαθα the answerαπάντηση, and you've carriedμεταφέρθηκε this answerαπάντηση in your headκεφάλι for 10, 20, 30, 40 yearsχρόνια:
Θυμάστε; Μάθατε την απάντηση και την κουβαλάτε στο μυαλό σας για 10, 20, 30, 40 χρόνια;
01:27
The answerαπάντηση is the sameίδιο. The answerαπάντηση is the sameίδιο. So when you're askedερωτηθείς what the lengthsμήκη are,
Η απάντηση είναι ίσες. Η απάντηση είναι ίσες. Έτσι όταν σας ρωτάνε να συγκρίνετε τα μήκη,
01:31
you say they're the sameίδιο, but they're not the sameίδιο, because I've changedάλλαξε it.
λέτε ότι είναι ίσα, αλλά δεν είναι ίσα, επειδή τα έχω αλλάξει.
01:35
And this is what I'm tryingπροσπαθεί to explainεξηγώ has happenedσυνέβη to us in the 21stst centuryαιώνας.
Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω ότι μας έχει συμβεί στον 21ο αιώνα.
01:38
SomebodyΚάποιος or something has changedάλλαξε the rulesκανόνες
Κάποιος ή κάτι άλλαξε τους κανόνες
01:42
about how our worldκόσμος worksεργοστάσιο.
και τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος μας.
01:44
When I'm jokingαστειεύεται, I try and explainεξηγώ it happenedσυνέβη at midnightτα μεσάνυχτα,
Όταν αστειεύομαι, λέω ότι συνέβει τα μεσάνυχτα,
01:46
you see, while we were asleepκοιμισμένος, but it was midnightτα μεσάνυχτα 15 yearsχρόνια agoπριν. Okay?
καταλαβαίνετε, όταν κοιμόμασταν, αλλά ήταν μεσάνυχτα πριν από 15 χρόνια. Εντάξει;
01:49
You didn't noticeειδοποίηση it? But basicallyβασικα, what they do is,
Δεν το προσέξατε; Αλλά βασικά, αυτό που κάνουν είναι,
01:53
they switchedενεργοποιημένη all the rulesκανόνες roundγύρος, so that the way to
αναποδογυρίζουν τους κανόνες, ώστε ο τρόπος
01:56
successfullyεπιτυχώς runτρέξιμο a businessεπιχείρηση, an organizationοργάνωση, or even a countryΧώρα,
για να διοικήσεις με επιτυχία μια επιχείρηση, έναν οργανισμό ή ακόμα μια χώρα,
01:58
has been deletedδιαγράφηκε, flippedγυρνάει, and it's a completelyεντελώς newνέος
έχει διαγραφεί, αντιστραφεί και είναι τελείως καινούργιος
02:02
— you think I'm jokingαστειεύεται, don't you — there's a completelyεντελώς newνέος setσειρά of rulesκανόνες in operationλειτουργία. (LaughterΤο γέλιο)
- νομίζετε ότι αστειεύομαι, έτσι δεν είναι - υπάρχει ένα τελείως νέο σέτ από κανόνες σε λειτουργία. (Γέλια)
02:05
Did you noticeειδοποίηση that? I mean, you missedαναπάντητες this one.
Το έχετε προσέξει; Εννοώ, ότι σας έχει ξεφύγει.
02:09
You probablyπιθανώς — No, you didn't. Okay. (LaughterΤο γέλιο)
Μάλλον ναι - Όχι, δεν σας ξέφυγε. Εντάξει. (Γέλια)
02:11
My simpleαπλός ideaιδέα is that what's happenedσυνέβη is,
Η απλή θεώρησή μου είναι ότι αυτό που συνέβει είναι ότι
02:12
the realπραγματικός 21stst centuryαιώνας around us isn't so obviousφανερός to us,
ο αληθινός 21ος αιώνας γύρω μας δεν είναι τόσο εμφανής σε μας,
02:17
so insteadαντι αυτου we spendδαπανήσει our time respondingαπαντώντας rationallyορθολογικά
έτσι αντίθετα περνάμε το χρόνο μας ανταποκρινόμενοι με λογική
02:21
to a worldκόσμος whichοι οποίες we understandκαταλαβαίνουν and recognizeαναγνωρίζω,
σε ένα κόσμο που καταλαβαίνουμε και αναγνωρίζουμε,
02:24
but whichοι οποίες no longerμακρύτερα existsυπάρχει.
ο οποίος όμως έχει πάψει να υπάρχει.
02:27
You don't believe me, do you? Okay. (ApplauseΧειροκροτήματα)
Δεν με πιστεύετε, έτσι δεν είναι; Εντάξει. (Χειροκροτήματα)
02:29
So let me take you on a little journeyταξίδι of manyΠολλά of the things I don't understandκαταλαβαίνουν.
Αφήστε με να σας ξεναγήσω στα πράγματα που δεν αντιλαμβάνομαι.
02:32
If you searchΨάξιμο AmazonAmazon for the wordλέξη "creativityδημιουργικότητα,"
Αν αναζητήσετε στο Άμαζον τη λέξη «δημιουργικότητα»,
02:37
you'llθα το κάνετε discoverανακαλύπτω something like 90,000 booksβιβλία.
θα ανακαλύψετε γύρω στα 90.000 βιβλία.
02:39
If you go on GoogleGoogle and you look for "innovationκαινοτομία + creativityδημιουργικότητα,"
Αν πάτε στο Γκούγκλ και δείτε για «πρωτοτυπία + δημιουργικότητα»,
02:41
you get 30 millionεκατομμύριο hitsχτυπήματα. If you addπροσθέτω the wordλέξη "consultantsσυμβούλους," it doublesδιπλασιάζει to 60 millionεκατομμύριο. (LaughterΤο γέλιο)
θα πάρετε 30 εκατομμύρια λύσεις. Αν προσθέσετε τη λέξη «σύμβουλοι», διπλασιάζεται στα 60 εκατομμύρια. (Γέλια)
02:44
Are you with me? And yetΑκόμη, statisticallyστατιστικώς, what you discoverανακαλύπτω
Με παρακολουθείτε; Και ακόμα, στατιστικά, αυτό που ανακαλύπτετε
02:49
is that about one in 100,000 ideasιδέες is foundβρέθηκαν makingκατασκευή moneyχρήματα
είναι ότι περίπου μιά στις 100.000 ιδέες βρίσκεται βγάζοντας χρήματα
02:52
or deliveringπαράδοση benefitsπλεονεκτήματα two yearsχρόνια after its inceptionέναρξη.
ή αποκομίζοντας ωφέλη δυό χρόνια μετά την συλληψή της.
02:55
It makesκάνει no senseέννοια. CompaniesΕταιρείες make theirδικα τους expensiveακριβός executivesστελέχη
Δεν έχει νόημα. Οι εταιρείες κάνουν τους ακριβοπληρωμένους διευθυντές τους
02:58
spendδαπανήσει agesηλικίες carefullyπροσεκτικά preparingπροετοιμασία forecastsπροβλέψεις and budgetsπροϋπολογισμών
να ξοδεύουν αιώνες προετοιμάζοντας προβλέψεις ή προυπολογισμούς
03:01
whichοι οποίες are obsoleteαπαρχαιωμένος or need changingαλλάζοντας before they can be publishedδημοσίευσε.
που είναι παρωχημένοι ή θέλουν αλλαγές πριν ακόμα εφαρμοστούν.
03:03
How is that possibleδυνατόν? If you look at the visionsοράματα we have,
Μα πώς είναι δυνατόν; Αν δείτε τα οράματα που έχουμε,
03:07
the visionsοράματα of how we're going to changeαλλαγή the worldκόσμος,
το όραμα του πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο,
03:11
the keyκλειδί thing is implementationεκτέλεση. We have the visionόραμα.
το κλειδί είναι η υλοποίηση. Έχουμε το όραμα.
03:13
We'veΈχουμε got to make it happenσυμβεί.
Πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα.
03:16
We'veΈχουμε spentξόδεψε decadesδεκαετίες professionalizingprofessionalizing implementationεκτέλεση.
Έχουμε ξοδέψει δεκαετίες κάνοντας επαγγελματική την υλοποίηση.
03:17
People are supposedυποτιθεμένος to be good at makingκατασκευή stuffυλικό happenσυμβεί.
Οι άνθρωποι υποτίθεται ότι πρέπει να είναι καλοί στο να υλοποιούν πράγματα.
03:20
HoweverΩστόσο, if I use as an exampleπαράδειγμα a familyοικογένεια of fiveπέντε
Πάντως, αν χρησιμοποιήσω για παράδειγμα μια πενταμελή
03:22
going on holidayαργία, if you can imagineφαντάζομαι this,
οικογένεια που πάει διακοπές, εάν μπορείτε να το φανταστείτε,
03:27
all the way from LondonΛονδίνο all the way acrossαπέναντι to HongΧονγκ KongΚονγκ,
από το Λονδίνο μέχρι το Χονγκ-Κόνγκ,
03:30
what I want you to think about is theirδικα τους budgetπροϋπολογισμός is only 3,000 poundsλίρες of expensesέξοδα.
αυτό που θέλω να σκεφτείτε είναι ότι ο προϋπολογισμός τους είναι για έξοδα 3.000 λιρών.
03:34
What actuallyπράγματι happensσυμβαίνει is, if I compareσυγκρίνω this to the averageμέση τιμή
Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει, αν το συγκρίνουμε με το μέσο
03:38
realπραγματικός projectέργο, averageμέση τιμή realπραγματικός successfulεπιτυχής projectέργο,
πραγματικό πρόγραμμα, το μέσο πραγματικό επιτυχημένο πρόγραμμα,
03:41
the familyοικογένεια actuallyπράγματι endτέλος up in MakassarΜακασάρ, SouthΝότια SulawesiΣελέμπες (Σουλαγουέσι),
η οικογένεια στην πραγματικότητα καταλήγει στο Μακάσσαρ, Νότιο Σουλαβέσι,
03:47
at a costκόστος of 4,000 poundsλίρες,
με κόστος 4.000 λίρες,
03:51
whilstενώ leavingαφήνοντας two of the childrenπαιδιά behindπίσω. (LaughterΤο γέλιο)
ενώ δύο από τα παιδιά έμειναν πίσω. (γέλια)
03:54
What I'm tryingπροσπαθεί to explainεξηγώ to you is, there are things whichοι οποίες don't make senseέννοια to us.
Αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω είναι, ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν νόημα για μας.
03:57
It getsπαίρνει even worseχειρότερος than that. Let me just walkΠερπατήστε you throughδιά μέσου this one.
Γίνεται ακόμα χειρότερο. Αφήστε με να σας το εξηγήσω.
04:02
This is a quoteπαραθέτω, αναφορά, and I'll just pickδιαλέγω wordsλόγια out of it.
Είναι από ένα πραγματικό κείμενο και θα πάρω μερικές λέξεις από αυτό.
04:06
It saysλέει -- I'll put on the voiceφωνή -- "In summaryΠερίληψη, your MajestyΑυτού Μεγαλειότητας,
Λέει --- Θα βάλω και τη φωνή --- «Συμπερασματικά, μεγαλειοτάτη,
04:08
the failureαποτυχία to foreseeπροβλέπω the timingσυγχρονισμός, extentέκταση and severityσοβαρότητα
η αποτυχία στην πρόβλεψη του χρόνου, της έκτασης και του βάθους
04:12
of the crisisκρίση was dueλόγω to the lackέλλειψη of creativityδημιουργικότητα
της κρίσης οφειλόταν στην έλλειψη δημιουργικότητας
04:15
and the numberαριθμός of brightΛΑΜΠΡΌΣ mindsμυαλά," or something like that.
και τον αριθμό των έξυπνων εγκεφάλων» ή κάτι σαν αυτό.
04:19
This was a groupομάδα of eminentεπιφανείς economistsοικονομολόγους apologizingΣυγγνώμη to the QueenΒασίλισσα of EnglandΑγγλία
Αυτό ήταν μια ομάδα διαπρεπών οικονομολόγων που απολογήθηκαν στην Βασίλισσα της Αγγλίας
04:22
when she askedερωτηθείς the questionερώτηση,
όταν έκανε την ερώτηση,
04:26
"Why did no one tell us that the crisisκρίση was comingερχομός?" (LaughterΤο γέλιο)
«Γιατί δεν μας είπε κανείς ότι ερχόταν η κρίση»;
04:28
I'll never get my knighthoodΙππότης. I'll never get my knighthoodΙππότης. (LaughterΤο γέλιο)
Δεν θα γίνω ποτέ ιππότης. Δεν θα γίνω ποτέ ιππότης. (Γέλια)
04:31
That's not the importantσπουδαίος pointσημείο. The thing you have to rememberθυμάμαι is,
Δεν είναι αυτό το σημαντικό σημείο. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι,
04:35
these are eminentεπιφανείς economistsοικονομολόγους, some of the smartestπιο έξυπνο people
ότι αυτοί είναι διαπρεπείς οικονομολόγοι, μερικοί από τους εξυπνότερους ανθρώπους
04:37
on the planetπλανήτης. Do you see the challengeπρόκληση? (LaughterΤο γέλιο)
στον πλανήτη. Βλέπετε την πρόκληση; (Γέλια)
04:40
It's scaryτρομακτικός. My friendφίλος and mentorμέντορας, TimTim BrownΚαφέ of IDEOIDEO,
Είναι τρομακτικό. Ο φίλος και μέντοράς μου, ο Τιμ Μπράουν της IDEO,
04:44
he explainsεξηγεί that designσχέδιο mustπρέπει get bigμεγάλο, and he's right.
εξηγεί ότι το σχέδιο πρέπει να μεγαλώσει και έχει δίκιο.
04:48
He wiselyμε συνεση explainsεξηγεί this to us. He saysλέει designσχέδιο thinkingσκέψη
Μας το εξηγει σοφά. Λέει ότι το σχέδιο σκέψης
04:52
mustπρέπει tackleανυψωτήρ bigμεγάλο systemsσυστήματα for the challengesπροκλήσεις we have.
πρέπει να αντιμετωπίζει μεγάλα συστήματα για τις προκλήσεις που έχουμε.
04:55
He's absolutelyαπολύτως right.
Έχει απόλυτο δίκιο.
04:57
And then I askπαρακαλώ myselfεγώ ο ίδιος, "Why was it ever smallμικρό?"
Μετά αναρωτιέμαι, «Γιατί ήταν ποτέ μικρό»;
04:59
Isn't it weirdΠερίεργο? You know, if collaborationσυνεργασία is so coolδροσερός,
Δεν είναι παράδοξο; Ξέρετε, εάν η συνεργασία είναι τόσο υπέροχη,
05:03
is cross-functionalδιαλειτουργικό workingεργαζόμενος is so amazingφοβερο,
εάν η διαλειτουργικότητα είναι τόσο καταπληκτική,
05:07
why did we buildχτίζω these hugeτεράστιος hierarchiesιεραρχίες? What's going on?
γιατί δημιουργούμε αυτές τις τεράστιες ιεραρχικές δομές; Τι συμβαίνει εδω πέρα;
05:09
You see, I think what's happenedσυνέβη, perhapsίσως, is that
Βλέπετε, νομίζω ότι αυτό που έχει συμβεί, είναι ότι πιθανόν
05:14
we'veέχουμε not noticedπαρατήρησα that changeαλλαγή I describedπεριγράφεται earlierνωρίτερα.
δεν έχουμε παρατηρήσει την αλλαγή που περιέγραψα πριν.
05:19
What we do know is that the worldκόσμος has acceleratedεπιτάχυνση.
Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος έχει επιταχυνθεί.
05:23
CyberspaceΚυβερνοχώρος movesκινήσεις everything at the speedΤαχύτητα of lightφως.
Ο κυβερνοχώρος μετακινεί τα πάντα στην ταχύτητα του φωτός.
05:25
TechnologyΤεχνολογία acceleratesεπιταχύνει things exponentiallyεκθετικά.
Η τεχνολογία επιταχύνει τα πράγματα εκθετικά.
05:28
So if this is now, and that's the pastτο παρελθόν,
Έτσι, εάν αυτό είναι το παρόν και εκείνο το παρελθόν,
05:30
and we startαρχή thinkingσκέψη about changeαλλαγή, you know,
και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε για αλλαγή, ξέρετε,
05:32
all governmentsκυβερνήσεις are seekingαναζητώντας changeαλλαγή, you're here seekingαναζητώντας changeαλλαγή,
όλες οι κυβερνήσεις ψάχνουν την αλλαγή, εσεις ζητάτε την αλλαγή,
05:34
everybody'sΌλοι είναι after changeαλλαγή, it's really coolδροσερός. (LaughterΤο γέλιο)
όλοι κυνηγάμε την αλλαγή, είναι πράγματι εντυπωσιακό (γέλια)
05:36
So what happensσυμβαίνει is, we get this wonderfulεκπληκτικός whooshingwhooshing accelerationεπιτάχυνση and changeαλλαγή.
Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι έχουμε αυτή την θαυμάσια ταχύτατη επιτάχυνση και αλλαγή.
05:39
The speedΤαχύτητα is acceleratingεπιταχύνοντας. That's not the only thing.
Η ταχύτητα είναι επιταχυνόμενη. Δεν είναι μόνο αυτό.
05:43
At the sameίδιο time, as we'veέχουμε doneΈγινε that, we'veέχουμε doneΈγινε something really weirdΠερίεργο.
Την ίδια στιγμή, ενώ έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει και κάτι πραγματικά παράξενο.
05:48
We'veΈχουμε doubledδιπλασιάστηκε the populationπληθυσμός in 40 yearsχρόνια,
Διπλασιάσαμε τον πληθυσμό σε 40 χρόνια,
05:50
put halfΉμισυ of them in citiesπόλεις, then connectedσυνδεδεμένος them all up so they can interactαλληλεπιδρώ.
βάλαμε τους μισούς σε πόλεις και μετά τους συνδέσαμε ώστε να μπορούν να αλληλεπιδρούν.
05:53
The densityπυκνότητα of the interactionΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ of humanο άνθρωπος beingsόντα is amazingφοβερο.
Η πυκνότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων είναι καταπληκτική.
05:56
There are chartsδιαγράμματα whichοι οποίες showπροβολή all these movementsκινήσεις of informationπληροφορίες. That densityπυκνότητα of informationπληροφορίες is amazingφοβερο.
Υπάρχουν διαγράμματα που δείχνουν όλες αυτές τις κινήσεις της πληροφορίας. Η πυκνότητα των διαγραμμάτων είναι εντυπωσιακή.
05:59
And then we'veέχουμε doneΈγινε a thirdτρίτος thing.
Μετά κάναμε και ένα τρίτο πράγμα.
06:04
you know, for those of you who have as an officeγραφείο
Ξέρετε, για όσους από από σας έχετε για γραφείο
06:06
a little deskγραφείο underneathκάτω από the stairsσκάλες, and you say, well this is my little deskγραφείο underκάτω από the stairsσκάλες,
ένα μικρό τραπέζι κάτω από τις σκάλες, και λέτε, λοιπόν αυτό είναι το μικρό τραπέζι μου κάτω από τις σκάλες,
06:08
no! You are sittingσυνεδρίαση at the headquartersαρχηγείο of a globalπαγκόσμια corporationεταιρεία if you're connectedσυνδεδεμένος to the InternetΣτο διαδίκτυο.
όχι!. Είστε καθισμένοι στο διοικητήριο μιας παγκόσμιας επιχείρησης εάν είστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ.
06:13
What's happenedσυνέβη is, we'veέχουμε changedάλλαξε the scaleκλίμακα.
Αυτό που συνέβει είναι ότι αλλάξαμε την κλίμακα.
06:20
SizeΜέγεθος and scaleκλίμακα are no longerμακρύτερα the sameίδιο.
Το μέγεθος και η κλίμακα δεν είναι πλέον τα ίδια.
06:23
And then addπροσθέτω to that, everyκάθε time you tweetτιτίβισμα,
Πάνω σε αυτό προσθέστε ότι κάθε φορά που στέλνετε τουίτ,
06:26
over a thirdτρίτος of your followersΟι οπαδοί followακολουθηστε from a countryΧώρα
πάνω από το ένα τρίτο αυτών που σας ακολουθούν, είναι από
06:29
whichοι οποίες is not your ownτα δικά.
μια άλλη χώρα.
06:32
GlobalΠαγκόσμια is the newνέος scaleκλίμακα. We know that.
Παγκοσμιοποίηση είναι η νέα κλίμακα. Το γνωρίζουμε.
06:34
And so people say things like, "The worldκόσμος is now a turbulentταραχώδης placeθέση." Have you heardακούσει them sayingρητό things like that?
Οι άνθρωποι λένε πράγματα όπως, «Ο κόσμος τώρα είναι ένα ταραγμένο μέρος». Τους έχετε ακούσει να το λένε αυτό;
06:37
And they use it as a metaphorμεταφορική έννοια. Have you come acrossαπέναντι this?
Το λένε μεταφορικά. Το έχετε συναντήσει αυτό;
06:41
And they think it's a metaphorμεταφορική έννοια, but this is not a metaphorμεταφορική έννοια.
Νομίζουν ότι είναι μεταφορά, αλλά δεν είναι.
06:44
It's realityπραγματικότητα. As a youngνεαρός engineeringμηχανική studentμαθητης σχολειου, I rememberθυμάμαι
Είναι πραγματικότητα. Σαν νεαρός φοιτητής μηχανικής, θυμάμαι
06:47
going to a demonstrationεπίδειξη where they basicallyβασικα,
να πηγαίνω σε μια παρουσίαση όπου κατά βάση,
06:51
the demonstratorδιαδηλωτής did something quiteαρκετά intriguingενδιαφέρουσα.
ο παρουσιαστής έκανε κάτι αρκετά ενδιαφέρον.
06:55
What he did was, he got a transparentδιαφανής pipeσωλήνας — have you seenείδα this demonstrationεπίδειξη before? —
Αυτό που έκανε ήταν, να πάρει ένα διάφανο σωλήνα - έχετε δεί ποτέ αυτή την παρουσίαση; -
06:57
he attachedσυνημμένο it to a tapπαρακέντηση. So effectivelyαποτελεσματικά what you had was,
τον συνέδεσε σε μια παροχή. Έτσι στην πραγματικότητα αυτό που είχατε ήταν,
07:02
you had a situationκατάσταση where — I'll try and drawσχεδιάζω the tapπαρακέντηση
είχατε μια κατάσταση όπου, - Θα προσπαθήσω να ζωγραφίσω την παροχή
07:06
and the pipeσωλήνας, actuallyπράγματι I'll skipπαραλείπω the tapπαρακέντηση. The tapsβρύσες are hardσκληρά.
και το σωλήνα, θα παραλείψω την παροχή. Οι παροχές είναι δύσκολες.
07:09
Okay? So I'll writeγράφω the wordλέξη "tapπαρακέντηση." Is that okay? It's a tapπαρακέντηση. (LaughterΤο γέλιο)
Εντάξει; Έτσι θα γράψω τη λέξη «παροχή». Εντάξει; Είναι μια παροχή. (γέλια)
07:11
Okay, so he attachesαποδίδει it to a transparentδιαφανής pipeσωλήνας, and he turnsστροφές the waterνερό on.
Συνδέει λοιπόν έναν διάφανο σωλήνα και ανοίγει το νερό.
07:15
And he saysλέει, do you noticeειδοποίηση anything? And the waterνερό is whooshingwhooshing down this pipeσωλήνας.
Και λέει, παρατηρείτε κάτι; Το νερό τρέχει στο σωλήνα.
07:18
I mean, this is not excitingσυναρπαστικός stuffυλικό. Are you with me?
Εννοώ ότι δεν είναι και κάτι εντυπωσιακό. Με παρακολουθείτε;
07:21
So the waterνερό goesπηγαίνει up. He turnsστροφές it back down. Great.
Το νερό ανεβαίνει πάνω. Το ξαναγυρίζει προς τα κάτω. Ωραία.
07:24
And he saysλέει, "Anything you noticeειδοποίηση?" No. Then he sticksμπαστούνια a needleβελόνα into the pipeσωλήνας,
Λέει, «Καμιά παρατήρηση»; Όχι. Μετά βάζει μια βελόνα στο σωλήνα,
07:28
and he connectsσυνδέει this to a containerδοχείο, and he fillsγεμίζει
το συνδέει σε ένα δοχείο, και γεμίζει
07:32
the containerδοχείο up with greenπράσινος inkμελάνι. You with me?
το δοχείο με πράσινη μελάνη. Με παρακολουθείτε;
07:34
So guessεικασία what happensσυμβαίνει? A thinλεπτός greenπράσινος lineγραμμή comesέρχεται out
Μαντεύετε τι συμβαίνει; Μια λεπτή πράσινη γραμμή βγαίνει και ρέει
07:38
as it flowsροές down the pipeσωλήνας. It's not that interestingενδιαφέρων.
στο σωλήνα. Δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον.
07:41
And then he turnsστροφές the waterνερό up a bitκομμάτι, so it startsξεκινά comingερχομός back in. And nothing changesαλλαγές.
Μετά ανοίγει την παροχή του νερού λίγο και ρέει νερό στο σωλήνα πάλι. Τίποτα δεν αλλάζει.
07:46
So he's changingαλλάζοντας the flowροή of the waterνερό, but it's just a boringβαρετό greenπράσινος lineγραμμή.
Έχει αλλάξει λοιπόν την παροχή του νερού, αλλά είναι μια βαρετή πράσινη γραμμή.
07:50
He addsπροσθέτει some more. He addsπροσθέτει some more. And then something weirdΠερίεργο happensσυμβαίνει.
Προσθέτει νερό. Ξαναπροσθέτει νερό. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο.
07:53
There's this little flickerτρεμοπαίζει, and then as he turnsστροφές it ever so slightlyελαφρώς more,
Υπάρχει αυτό το τρεμόσβησμα και μετά καθώς αυξάνει και άλλο την παροχή,
07:56
the wholeολόκληρος of that greenπράσινος lineγραμμή disappearsεξαφανίζεται, and insteadαντι αυτου
ολόκληρη η πράσινη γραμμή εξαφανίζεται και στη θέση της
08:01
there are these little sortείδος of inkyμελανώδης dustσκόνη devilsδιάβολοι closeΚοντά to the needleβελόνα.
υπάρχουν αυτά τα μικρά σταγονίδια μελάνης κοντά στη βελόνα
08:04
They're calledπου ονομάζεται eddiesΣχηματισμού δινών. Not me. And they're violentlyβίαια dispersingδιασποράς the inkμελάνι
Τα λένε δίνες. Όχι εγώ. Και διαχέουν τη μελάνη με ορμή
08:08
so that it actuallyπράγματι getsπαίρνει dilutedαραιωμένο out, and the color'sτου χρώματος goneχαμένος.
ώστε στην πραγματικότητα διαλύεται και το χρώμα εξαφανίζεται.
08:11
What's happenedσυνέβη in this worldκόσμος of pipeσωλήνας
Αυτό που συνέβει στον κόσμο του σωλήνα
08:14
is somebodyκάποιος has flippedγυρνάει it. They'veΘα έχουμε changedάλλαξε the rulesκανόνες from laminarστρωτής to turbulentταραχώδης.
είναι ότι κάποιος τον έχει αναποδογυρίσει. Έχουν αλλάξει τους κανόνες από στρωτή σε τυρβώδη.
08:18
All the rulesκανόνες are goneχαμένος. In that environmentπεριβάλλον, instantlyστη στιγμή,
Οι κανόνες εξαφανίστηκαν. Ξαφνικά σε αυτό το περιβάλλον,
08:22
all the possibilitiesδυνατότητες whichοι οποίες turbulenceταραχή bringsφέρνει are availableδιαθέσιμος,
όλες οι δυνατότητες που φέρνει η τυρβώδης ροή είναι διαθέσιμες
08:26
and it's not the sameίδιο as laminarστρωτής.
και δεν είναι το ίδιο με τη στρωτή ροή.
08:30
And if we didn't have that greenπράσινος inkμελάνι, you'dεσείς never noticeειδοποίηση.
Αν δεν υπήρχε αυτή η πράσινη μελάνη, δεν θα το παρατηρούσαμε ποτέ.
08:33
And I think this is our challengeπρόκληση, because somebodyκάποιος
Νομίζω ότι αυτή είναι η πρόκληση για μας, διότι κάποιος
08:38
has actuallyπράγματι increasedαυξήθηκε — and it's probablyπιθανώς you guys with all your techtech and stuffυλικό
έχει στην πργματικότητα αυξήσει - και πιθανόν να είστε εσείς με την τεχνολογία και τα παρελκόμενά της -
08:41
the speedΤαχύτητα, the scaleκλίμακα and the densityπυκνότητα of interactionΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ.
την ταχύτητα, την κλίμακα και την πυκνότητα της αλληλεπίδρασης.
08:45
Now how do we copeαντιμετωπίζω and dealσυμφωνία with that?
Πώς λοιπόν θα ανταπεξέλθουμε και θα το αντιμετωπίσουμε αυτό;
08:49
Well, we could just call it turbulenceταραχή, or we could try and learnμαθαίνω.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε απλά να το πούμε αναταραχή ή να προσπαθήσουμε να μάθουμε από αυτό.
08:51
Yes, learnμαθαίνω, but I know you guys grewαυξήθηκε up in the daysημέρες when
Ναι, να μάθουμε, αλλά γνωρίζω ότι εσείς μεγαλώσατε τις μέρες που
08:54
there were actuallyπράγματι these things calledπου ονομάζεται correctσωστός answersαπαντήσεις,
υπήρχαν τα πράγματα που λέγονται σωστές απαντήσεις,
09:00
because of the answerαπάντηση you gaveέδωσε me to the horizontalοριζόντιος lineγραμμή puzzleπαζλ,
κρίνοντας από την απάντηση που μου δώσατε στο γρίφο της οριζόντιας γραμμής,
09:02
and you believe it will last foreverγια πάντα.
και νομίζετε ότι θα μείνουν σωστές για πάντα.
09:05
So I'll put a little lineγραμμή up here whichοι οποίες representsαντιπροσωπεύει learningμάθηση,
Έτσι θα βάλω μια λεπτή γραμμή εδώ πάνω που αντιπροσωπεύει τη μάθηση,
09:07
and that's how we used to do it. We could see things,
και έτσι ξέραμε να το κάνουμε. Μπορούσαμε να δούμε πράγματα,
09:11
understandκαταλαβαίνουν them, take the time to put them into practiceπρακτική.
να τα κατανοήσουμε, να πάρουμε το χρόνο να τα δοκιμάσουμε στην πράξη.
09:13
Out here is the worldκόσμος. Now, what's happenedσυνέβη to our paceβήμα
Εκεί έξω είναι ο κόσμος. Τώρα τι έχει συμβεί στο ρυθμό της
09:15
of learningμάθηση as the worldκόσμος has acceleratedεπιτάχυνση? Well, if you work
μάθησής μας καθώς ο κόσμος έχει επιταχυνθεί; Λοιπόν, αν εργάζεστε
09:19
for a corporationεταιρεία, you'llθα το κάνετε discoverανακαλύπτω it's quiteαρκετά difficultδύσκολος to work
για μια επιχείρηση, θα ανακαλύψετε ότι είναι κάπως δύσκολο να εργαστείτε
09:22
on stuffυλικό whichοι οποίες your bossαφεντικό doesn't approveεγκρίνω of, isn't in the strategyστρατηγική,
σε αντικείμενα που το αφεντικό σας δεν εγκρίνει, δεν συμπίπτουν με τη στρατηγική,
09:25
and anywayΤΕΛΟΣ παντων, you've got to go throughδιά μέσου your monthlyμηνιαίος meetingsσυνεδριάσεις.
και τελοσπάντων, πρέπει να περάσετε τις μηνιαίες συναντήσεις σας.
09:28
If you work in an institutionΊδρυμα, one day you will get them to make that decisionαπόφαση.
Εάν εργάζεστε σε ένα ινστιτούτο, μια μέρα θα τους καταφέρετε να πάρουν την απόφαση.
09:31
And if you work in a marketαγορά where people believe in cyclesκύκλους,
Αν δουλεύετε στην αγορά όπου οι άνθρωποι πιστεύουν σε κύκλους,
09:36
it's even funnierαστείο, because you have to wait all the way
είναι ακόμα πιο αστείο, επειδή πρέπει να περιμένετε μέχρι
09:39
for the cycleκύκλος to failαποτυγχάνω before you go, "There's something wrongλανθασμένος." You with me?
ο κύκλος να αποτύχει πριν πείτε, «Κάτι δεν πάει καλά». Με παρακολουθείτε;
09:41
So it's likelyπιθανός that the lineγραμμή, in termsόροι of learningμάθηση, is prettyαρκετά flatδιαμέρισμα.
Έτσι είναι πιθανον ότι η γραμμή, με όρους μάθησης, είναι αρκετά επίπεδη.
09:45
You with me? This pointσημείο over here, the pointσημείο at whichοι οποίες
Με παρακολουθείτε; Σε αυτό το σημείο, το σημείο όπου
09:50
the linesγραμμές crossσταυρός over, the paceβήμα of changeαλλαγή
οι γραμμές διασταυρώνονται, ο ρυθμός της αλλαγής
09:54
overtakesπροσπερνά the paceβήμα of learningμάθηση,
ξεπερνά το ρυθμό της μάθησης
09:58
and for me, that is what I was describingπεριγράφοντας
και για μένα, αυτό είναι που σας περιέγραφα
10:01
when I was tellingαποτελεσματικός you about midnightτα μεσάνυχτα.
όταν σας έλεγα για τα μεσάνυχτα.
10:04
So what does it do to us? Well, it completelyεντελώς transformsμεταμορφώνει what we have to do,
Πώς λοιπόν αυτό μας επηρεάζει; Λοιπόν, αλλάζει τελείως αυτό που πρέπει να κάνουμε,
10:08
manyΠολλά mistakesλάθη we make. We solveλύσει last year'sέτος problemsπροβλήματα
κάνουμε πολλά λάθη. Λύνουμε τα προβλήματα του χθες
10:11
withoutχωρίς thinkingσκέψη about the futureμελλοντικός. If you try and think about it,
χωρίς να σκεφτόμαστε για το μέλλον. Αν προσπαθήσετε να το σκεφτείτε,
10:14
the things you're solvingεπίλυση now, what problemsπροβλήματα are they going to bringνα φερεις in the futureμελλοντικός?
τα προβλήματα που λύνουμε τώρα, τι προβλήματα θα φέρουν στο μέλλον;
10:17
If you haven'tδεν έχουν understoodκατανοητή the worldκόσμος you're livingζωή in,
Εάν δεν έχετε αντιληφθεί τον κόσμο στον οποίο ζείτε,
10:20
it's almostσχεδόν impossibleαδύνατο to be absolutelyαπολύτως certainβέβαιος that what you're going to deliverπαραδίδω fitsταιριάζει.
είναι σχεδόν αδύνατο να είστε απόλυτα σίγουροι ότι προκειται να παράγετε λύσεις.
10:23
I'll give you an exampleπαράδειγμα, a quickγρήγορα one. CreativityΔημιουργικότητα and ideasιδέες,
Θα σας δώσω ένα σύντομο παράδειγμα. Δημιουργικότητα και ιδέες,
10:26
I mentionedπου αναφέρθηκαν that earlierνωρίτερα. All the CEOsΔιευθύνοντες σύμβουλοι around me, my clientsπελάτες, they want innovationκαινοτομία,
τα ανέφερα προηγουμένως. Όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι γύρω μου, οι πελάτες μου, θέλουν εφευρετικότητα,
10:30
so they seekψάχνω innovationκαινοτομία. They say to people, "Take risksκινδύνους and be creativeδημιουργικός!"
και ψάχνουν εφευρετικότητα. Λένε στους ανθρώπους, «Πάρτε ρίσκα και γίνετε δημιουργικοί»!
10:33
But unfortunatelyΔυστυχώς the wordsλόγια get transformedμεταμορφώθηκε as they travelταξίδι throughδιά μέσου the airαέρας.
Αλλά δυστυχώς οι λέξεις αλλάζουν καθώς ταξιδεύουν στον αέρα.
10:36
EnteringΕισαγωγή theirδικα τους earsαυτιά, what they hearακούω is, "Do crazyτρελός things and then I'll fireΦωτιά you." Why? (LaughterΤο γέλιο) Because —
Μπαίνοντας στα αυτιά τους, αυτό που ακούν είναι, «Κάνε τρέλες και θα σε απολύσω» Γιατί; (γέλια) Διότι
10:39
Why? Because in the oldπαλαιός worldκόσμος, okay, in the oldπαλαιός worldκόσμος,
Γιατί; Επειδή στον παλιό κόσμο, εντάξει, στον παλιό κόσμο,
10:43
over here, gettingνα πάρει stuffυλικό wrongλανθασμένος was unacceptableΑπαράδεκτος.
εδώ, η λήψη πράγματα λάθος ήταν απαράδεκτη.
10:47
If you got something wrongλανθασμένος, you'dεσείς failedαπέτυχε. How should you be treatedαντιμετωπίζεται?
Εάν έκανες κάτι λάθος, είχες αποτύχει. Πώς έπρεπε να σου φερθούν;
10:49
Well, harshlyσκληρά, because you could have askedερωτηθείς somebodyκάποιος who had experienceεμπειρία.
Λοιπόν, σκληρά, επειδή θα μπορούσατε να είχατε ρωτήσει κάποιον έμπειρο.
10:52
So we learnedέμαθα the answerαπάντηση and we carriedμεταφέρθηκε this in our headsκεφάλια for 20, 30 yearsχρόνια, are you with me?
Έτσι μάθαμε την απάντηση και την κουβαλάμε στο κεφάλι μας για 20, 30 χρόνια, με παρακολουθείτε;
10:55
The answerαπάντηση is, don't do things whichοι οποίες are differentδιαφορετικός.
Η απάντηση είναι, μην κάνετε πράγματα που είναι διαφορετικά.
11:00
And then suddenlyξαφνικά we tell them to and it doesn't work.
Ξαφνικά τους λέμε να τα κάνουν και δεν λειτουργεί.
11:03
You see, in realityπραγματικότητα, there are two waysτρόπους you can failαποτυγχάνω in our newνέος worldκόσμος.
Βλέπετε, στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο τρόποι αποτυχίας στον καινούργιο κόσμο.
11:05
One, you're doing something that you should followακολουθηστε a procedureδιαδικασία to, and it's a very difficultδύσκολος thing,
Ένας, κάνετε κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσετε μια διαδικασία, και είναι ένα δύσκολο πράγμα,
11:08
you're sloppyΤσαπατσούλης, you get it wrongλανθασμένος. How should you be treatedαντιμετωπίζεται? You should probablyπιθανώς be firedπυροβολήθηκε.
είστε τσαπατσούληδες, τα κάνετε στραβά. Πώς πρέπει να σας φερθούν; Πιθανότατα πρέπει να απολυθείτε.
11:11
On the other handχέρι, you're doing something newνέος, no one'sκάποιου ever doneΈγινε before,
Από την άλλη μεριά, κάνετε κάτι καινούργιο, που δεν έκανε κανείς στο παρελθόν,
11:15
you get it completelyεντελώς wrongλανθασμένος. How should you be treatedαντιμετωπίζεται?
και το κάνετε τελείως λάθος. Πώς πρέπει να σας συμπεριφερθούν;
11:18
Well, freeΕλεύθερος pizzasπίτσες! You should be treatedαντιμετωπίζεται better than the people who succeedπετυχαίνω.
Λοιπόν, δωρεάν φαγητό! Πρέπει να σας αντιμετωπίσουν καλύτερα από αυτούς που επιτυγχάνουν.
11:20
It's calledπου ονομάζεται smartέξυπνος failureαποτυχία. Why? Because you can't put it on your C.V.
Λέγεται έξυπνη αποτυχία. Γιατί; Επειδή δεν μπορείτε να το βάλετε στο βιογραφικό σας.
11:24
So what I want to leaveάδεια you, then, is with the explanationεξήγηση
Αυτό που θέλω να σας μείνει λοιπόν, είναι η εξήγηση
11:27
of why I actuallyπράγματι traveledΤαξίδεψε 60,000 milesμίλια from my deskγραφείο.
του λόγου για τον οποίο ταξίδεψα 60.000 μίλια από το γραφείο μου.
11:30
When I realizedσυνειδητοποίησα the powerεξουσία of this newνέος worldκόσμος,
Όταν αντιλήφθηκα τη δύναμη αυτού του νέου κόσμου,
11:34
I quitεγκαταλείπω my safeασφαλής teachingδιδασκαλία jobδουλειά, and setσειρά up a virtualεικονικός businessεπιχείρηση schoolσχολείο,
εγκατέλειψα τη σταθερή διδασκαλική εργασία μου και έστησα ένα εικονικό σχολείο επιχειρήσεων,
11:36
the first in the worldκόσμος, in orderΣειρά to teachδιδάσκω people how to make this happenσυμβεί,
το πρώτο παγκοσμίως, ώστε να διδάξω στους ανθρώπους τον τρόπο να το επιτύχουν,
11:40
and I used some of my learningsεκμαθήσεις about some of the rulesκανόνες whichοι οποίες I'd learnedέμαθα on myselfεγώ ο ίδιος.
και χρησιμοποίησα μερικές γνώσεις για κάποιους κανόνες που θα εξασκούσα στον εαυτό μου.
11:44
If you're interestedενδιαφερόμενος, worldaftermidnightworldaftermidnight.comcom, you'llθα το κάνετε find out more,
Αν σας ενδιαφέρει, worldaftermidnight.com, θα βρείτε περισσότερα,
11:49
but I've appliedεφαρμοσμένος them to myselfεγώ ο ίδιος for over a decadeδεκαετία,
αλλά τα έχω εφαρμόσει προσωπικά για πάνω από μια δεκαετία,
11:52
and I'm still here, and I still have my houseσπίτι, and the mostπλέον importantσπουδαίος thing is,
και είμαι ακόμα εδώ, έχω ακόμα το σπίτι μου, και το πιο σημαντικό πράγμα είναι,
11:55
I hopeελπίδα I've doneΈγινε enoughαρκετά to injectκάνω ένεση a little greenπράσινος inkμελάνι into your livesζωή,
ελπίζω να έκανα αρκετά για να εμπλουτίσω τις ζωές σας με λίγη πράσινη μελάνι,
11:59
so that when you go away and you're makingκατασκευή your nextεπόμενος
ώστε όταν απομακρυνθείτε και κάνετε την επόμενη
12:04
absolutelyαπολύτως sensibleλογικός and rationalλογικός decisionαπόφαση, you'llθα το κάνετε take some time to think,
απολύτως λογική και αιτιολογημένη απόφαση, θα βρείτε το χρόνο να σκεφτείτε
12:07
"HmmΧμμ, I wonderθαύμα whetherκατά πόσο this alsoεπίσης makesκάνει senseέννοια
«Χμμμ, αναρωτιέμαι κατά πόσον αυτή έχει επίσης νόημα
12:12
in our newνέος worldκόσμος after midnightτα μεσάνυχτα." Thank you very much.
στο νέο κόσμο μας μετά τα μεσάνυχτα». Σας ευχαριστώ πολύ.
12:15
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκροτήματα)
12:18
Thank you, thank you. (ApplauseΧειροκροτήματα)
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. (Χειροκροτήματα)
12:25
Translated by Konstantinos Kechagias
Reviewed by Mary Keramida

▲Back to top

About the speaker:

Eddie Obeng - Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up?

Why you should listen

What will business look like in 5 years? (Er, what does it look like now?) Eddie Obeng helps executives keep up with a business and social environment that's changing faster than we can know. Through Pentacle, his online business school, Obeng teaches a theory of management that focuses on adaptation to change. Called "New World Management," it's all about forming and re-forming workgroups, constantly re-evaluating metrics, and being open to all kinds of learning, from hands-on group exercises to a virtual lecture hall/meeting room called the QUBE.

More profile about the speaker
Eddie Obeng | Speaker | TED.com