English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Eddie Obeng: Smart failure for a fast-changing world

Еди Обенг: Умен неуспех за бързо променящ се свят

Filmed
Views 1,527,643

Светът се изменя много по-бързо, отколкото повечето хора осъзнават, казва преподавателят по бизнес Еди Обенг - и творческото решение не може да бъде скрито. В този енергичен разговор, той описва три важни промени, които трябва да разберем, за да бъдем по-продуктивни и призовава за по-силна култура на "умния неуспех".

- Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up? Full bio

Over the pastминало sixшест monthsмесеца, I've spentпрекарах my time
През последните шест месеца, прекарвах времето си
00:15
travelingпътуване. I think I've doneСвършен 60,000 milesмили,
пътувайки. Мисля, че пропътувах 60 000 мили,
00:19
but withoutбез leavingоставяйки my deskбюро.
но без да напускам бюрото си.
00:23
And the reasonпричина I can do that is because I'm actuallyвсъщност two people.
Причината, поради която правя това, че съм двама човека.
00:26
I look like one personчовек but I'm two people. I'm EddieЕди who is here,
Изглеждам ката един човек, но съм двама. Аз съм Еди, който е тук
00:28
and at the sameедин и същ time, my alterпромени egoего is a bigголям greenзелен boxyтромаво
и в същото време, моето по-старо его е във формата на голямо зелено квадратно
00:31
avatarвъплъщение nicknamedпрякор CyberCyber FrankФранк.
чудовище с прякор "Кибер Франк".
00:36
So that's what I spendхарча my time doing. I'd like to startначало,
Ето как прекарвам времето си. Ще започна,
00:39
if it's possibleвъзможен, with a testтест, because I do businessбизнес stuffматерия,
ако е възможно, с тест, защото правя бизнес неща
00:42
so it's importantважно that we focusфокус on outcomesрезултати.
и е важно да се фокусираме на резултатите.
00:45
And then I struggledмъчеше, because I was thinkingмислене to myselfсебе си,
Борих се, защото си мислех:
00:49
"What should I talk? What should I do? It's a TEDТЕД audienceпублика.
"Какво трябва да говоря? Какво трябва да правя? Това е публиката на TED.
00:51
It's got to be stretchingразтягане. How am I going to make — ?"
Ще трябва да бъде дълго. Как ще го направя?"
00:53
So I just hopeнадявам се I've got the levelниво of difficultyзатруднение right.
Надявам се да съм уцелил нивото на трудност..
00:56
So let's just walkразходка our way throughпрез this.
Нека минем през него.
00:59
Please could you work this throughпрез with me? You can shoutВиК out the answerотговор if you like.
Ще работите ли заедно с мен? Ако искате, можете да отговорите.
01:01
The questionвъпрос is, whichкойто of these horizontalхоризонтален linesлинии is longerповече време?
Въпросът е, коя от тези хоризонтални линии е по-дълга?
01:05
The answerотговор is?
Какъв е отговорът?
01:07
AudienceАудитория: The sameедин и същ.EddieЕди ObengИван: The sameедин и същ.
Публиката: Еднакви са. Еди Обенг: Еднакви са.
01:08
No, they're not the sameедин и същ. (LaughterСмях)
Не, не са еднакви. (Смях)
01:11
They're not the sameедин и същ. The topвръх one is 10 percentна сто longerповече време than the bottomдъно one.
Не са еднакви. Горната е с 10 процента по-дълга от долната.
01:13
So why did you tell me they were the sameедин и същ? Do you rememberпомня when we were kidsдеца at schoolучилище,
Защо ми казахте, че са еднакви? Спомняте ли си, когато бяхме деца в училище,
01:16
about that bigголям, they playedизигран the sameедин и същ trickтрик on us?
че ни прилагаха същия трик?
01:19
It was to teachпреподавам us parallaxПаралакс. Do you rememberпомня?
Това беше, за да ни научат на паралакс. Спомняте ли си?
01:22
And you got, you said, "It's the sameедин и същ!" And you got it wrongпогрешно.
Казвахте: "Еднакви са!" Грешахте.
01:24
You rememberпомня? And you learnedнаучен the answerотговор, and you've carriedизвършва this answerотговор in your headглава for 10, 20, 30, 40 yearsгодини:
Спомняте ли си? Научихте отговора и го запомнихте за 10, 20, 30, 40 години:
01:27
The answerотговор is the sameедин и същ. The answerотговор is the sameедин и същ. So when you're askedпопитах what the lengthsдължини are,
Отговорът е същият. Отговорът е същият. Когато ви попитат, какви са дължините,
01:31
you say they're the sameедин и същ, but they're not the sameедин и същ, because I've changedпроменен it.
казвате, че са еднакви, но те не са, защото ги промених.
01:35
And this is what I'm tryingопитвайки to explainобяснявам has happenedсе случи to us in the 21stво centuryвек.
Това, което искам да обясня, ни се случи в 21ви век.
01:38
SomebodyНякой or something has changedпроменен the rulesправилник
Някой или нещо промени правилата
01:42
about how our worldсвят worksвърши работа.
за това, как света функционира.
01:44
When I'm jokingJoking, I try and explainобяснявам it happenedсе случи at midnightполунощ,
Когато се шегувам, се опитвам да обясня, че това се случи в полунощ,
01:46
you see, while we were asleepзаспал, but it was midnightполунощ 15 yearsгодини agoпреди. Okay?
докато спяхме, но това беше в полунощ преди 15 години.
01:49
You didn't noticeизвестие it? But basicallyв основата си, what they do is,
Не го ли забелязохте? Това, което правят, е че
01:53
they switchedвключено all the rulesправилник roundкръгъл, so that the way to
смениха правилата и начина да се
01:56
successfullyуспешно runтичам a businessбизнес, an organizationорганизация, or even a countryдържава,
прави успешен бизнес, организация, дори държава,
01:58
has been deletedзаличава, flippedплавник, and it's a completelyнапълно newнов
беше изтрит и има нови
02:02
— you think I'm jokingJoking, don't you — there's a completelyнапълно newнов setкомплект of rulesправилник in operationоперация. (LaughterСмях)
- мислите, че се шегувам, нали, има нов набор от правила за функциониране. (Смях)
02:05
Did you noticeизвестие that? I mean, you missedпропуснал this one.
Забелязахте ли това? Пропуснахте това.
02:09
You probablyвероятно — No, you didn't. Okay. (LaughterСмях)
Вероятно - не, не сте. Добре. (Смях)
02:11
My simpleпрост ideaидея is that what's happenedсе случи is,
Простата ми идея за това, което се случи,
02:12
the realреален 21stво centuryвек around us isn't so obviousочевиден to us,
в истинския 21ви век не е толкова очевидно за нас,
02:17
so insteadвместо we spendхарча our time respondingотговори rationallyрационално
прекарахме времето си, като отговаряхме рационално
02:21
to a worldсвят whichкойто we understandразбирам and recognizeпризнавам,
на свят, който разбираме и познаваме,
02:24
but whichкойто no longerповече време existsсъществува.
но който вече не съществува.
02:27
You don't believe me, do you? Okay. (ApplauseАплодисменти)
Не ми вярвате, нали? (Аплодисменти)
02:29
So let me take you on a little journeyпътуване of manyмного of the things I don't understandразбирам.
Нека да ви заведа на малко пътешествие за много от нещата, които не разбирам.
02:32
If you searchТърсене AmazonАмазонка for the wordдума "creativityтворчество,"
Ако потърсите в "Амазон" думата "творчество",
02:37
you'llти ще discoverоткривам something like 90,000 booksкниги.
ще откриете около 90 000 книги.
02:39
If you go on GoogleGoogle and you look for "innovationиновация + creativityтворчество,"
Ако отидете в "Гугъл" и потърсите "иновация + творчество",
02:41
you get 30 millionмилион hitsхитове. If you addдобави the wordдума "consultantsконсултанти," it doublesдвойки to 60 millionмилион. (LaughterСмях)
ще получите 30 милиона отговори. Ако добавите думата "консултанти", отговорите ще са 60 милиона. (Смях)
02:44
Are you with me? And yetоще, statisticallyстатистически, what you discoverоткривам
Слушате ли ме? Статистически, ще откриете,
02:49
is that about one in 100,000 ideasидеи is foundнамерено makingприготвяне moneyпари
че една от 100 000 идеи прави пари
02:52
or deliveringдоставяне benefitsПолзи two yearsгодини after its inceptionначало.
или оказва услуги две години след като сте я намерили.
02:55
It makesправи no senseсмисъл. CompaniesФирми make theirтехен expensiveскъп executivesръководители
Това няма смисъл. Компаниите карат изпълнителните им директори
02:58
spendхарча agesвъзрасти carefullyвнимателно preparingприготвяне forecastsпрогнози and budgetsбюджети
да прекарват много време, като подготвят прогнози и бюджети,
03:01
whichкойто are obsoleteостарял or need changingсмяна before they can be publishedпубликувано.
които са остарели или трябва да бъдат променени, преди да бъдат публикувани.
03:03
How is that possibleвъзможен? If you look at the visionsвизии we have,
Как е възможно това? Ако разгледате идеите, които имаме,
03:07
the visionsвизии of how we're going to changeпромяна the worldсвят,
идеите за това, как да променим света,
03:11
the keyключ thing is implementationизпълнение. We have the visionзрение.
ключовото нещо е внедряване. Имаме идеята.
03:13
We'veНие сме got to make it happenстава.
Трябва да я накараме да се случи.
03:16
We'veНие сме spentпрекарах decadesдесетилетия professionalizingprofessionalizing implementationизпълнение.
Прекарахме десетилетия, усъвършенствайки внедряването.
03:17
People are supposedпредполагаем to be good at makingприготвяне stuffматерия happenстава.
Хората трябва да бъдат добри, за да накарат нещата да се случат.
03:20
HoweverВъпреки това, if I use as an exampleпример a familyсемейство of fiveпет
Ако използвам пример със семейство от пет члена,
03:22
going on holidayпразник, if you can imagineПредставете си this,
които отиват на ваканция, ако можете да си го представите,
03:27
all the way from LondonЛондон all the way acrossпрез to HongХонг KongХонконг,
целият път от Лондон чак до Хонг Конг,
03:30
what I want you to think about is theirтехен budgetбюджет is only 3,000 poundsпаунда of expensesразходи.
това, за което искам да помислите, е че бюджетът им е само 3 000 лири.
03:34
What actuallyвсъщност happensслучва се is, if I compareсравнение this to the averageсредно аритметично
Това, което се случва е, че ако сравните това със среден,
03:38
realреален projectпроект, averageсредно аритметично realреален successfulуспешен projectпроект,
истински проект, среден реален успешен проект,
03:41
the familyсемейство actuallyвсъщност endкрай up in MakassarМакасарския, SouthЮжна SulawesiСулавеси,
семейството отива до Макасир, Южен Суалези,
03:47
at a costцена of 4,000 poundsпаунда,
за цена от 4 000 лири,
03:51
whilstдокато leavingоставяйки two of the childrenдеца behindзад. (LaughterСмях)
като оставя две от децата си. (Смях)
03:54
What I'm tryingопитвайки to explainобяснявам to you is, there are things whichкойто don't make senseсмисъл to us.
Това, което се опитвам да обясня, е че има неща, които нямат смисъл за нас.
03:57
It getsполучава even worseпо-лошо than that. Let me just walkразходка you throughпрез this one.
Става още по-лошо. Нека да ви разкажа това.
04:02
This is a quoteцитат, and I'll just pickизбирам wordsдуми out of it.
Това е цитат, от който ще измъкна няколко думи..
04:06
It saysказва -- I'll put on the voiceглас -- "In summaryРезюме, your MajestyВеличество,
Той гласи - ще си променя гласа - "Накратко, Ваше височество,
04:08
the failureнеуспех to foreseeпредвиждам the timingсинхронизиране, extentстепен and severityтежестта
неуспехът се предвиди началото, обхвата и тежестта
04:12
of the crisisкриза was dueв следствие to the lackлипса of creativityтворчество
на кризата, беше поради липса на творчество
04:15
and the numberномер of brightярък mindsумове," or something like that.
и броят на умниците" или нещо такова.
04:19
This was a groupгрупа of eminentвидни economistsикономисти apologizingизвини to the QueenКралица of EnglandАнглия
Това беше група известни икономисти, които се извиниха на Кралицата на Англия,
04:22
when she askedпопитах the questionвъпрос,
когато тя зададе въпроса:
04:26
"Why did no one tell us that the crisisкриза was comingидващ?" (LaughterСмях)
"Защо никой не ми каза, че идва криза?" (Смях)
04:28
I'll never get my knighthoodрицарско звание. I'll never get my knighthoodрицарско звание. (LaughterСмях)
Никога няма да се откажа от рицарството. Никога няма да се откажа от рицарството. (Смях)
04:31
That's not the importantважно pointточка. The thing you have to rememberпомня is,
Това не е важно. Това, което трябва да запомните,
04:35
these are eminentвидни economistsикономисти, some of the smartestумният people
е че тези известни икономисти са едни от най-умните хора
04:37
on the planetпланета. Do you see the challengeпредизвикателство? (LaughterСмях)
на планетата. Виждате ли предизвикателството? (Смях)
04:40
It's scaryстрашен. My friendприятел and mentorнаставник, TimТим BrownБраун of IDEOIDEO,
Плашещо е. Моят приятел и ментор, Тим Браун от "Ай Део"
04:44
he explainsобяснява that designдизайн mustтрябва да get bigголям, and he's right.
обяснява, че дизайнът трябва да бъде голям и е прав.
04:48
He wiselyмъдро explainsобяснява this to us. He saysказва designдизайн thinkingмислене
Той ни го обяснява умно. Казва, че мисленето за дизайн
04:52
mustтрябва да tackleсправи bigголям systemsсистеми for the challengesпредизвикателства we have.
трябва да проследява големите системи за предизвикателствата, които срещаме.
04:55
He's absolutelyабсолютно right.
Прав е.
04:57
And then I askпитам myselfсебе си, "Why was it ever smallмалък?"
Тогава се попитах: "Защо това някога е било малко?"
04:59
Isn't it weirdстранен? You know, if collaborationсътрудничество is so coolготино,
Не е ли странно. Ако сътрудничеството е страхотно,
05:03
is cross-functionalКрос функционални workingработа is so amazingудивителен,
крос-функционалната работа е удивителна,
05:07
why did we buildпострои these hugeогромен hierarchiesйерархии? What's going on?
защо изградихме тези огромни йерархии? Какво става?
05:09
You see, I think what's happenedсе случи, perhapsможе би, is that
Мисля, че това се е случило, може би,
05:14
we'veние имаме not noticedзабелязах that changeпромяна I describedописан earlierпо-рано.
защото не сме забелязали тази промяна, която описах по-рано.
05:19
What we do know is that the worldсвят has acceleratedускорено.
Знаем, че светът се е ускорил.
05:23
CyberspaceКиберпространството movesходове everything at the speedскорост of lightсветлина.
Киберпространството премества всичко със скоростта на светлината.
05:25
TechnologyТехнология acceleratesускорява things exponentiallyекспоненциално.
Технологията ускорява нещата експоненциално.
05:28
So if this is now, and that's the pastминало,
Ако това е настоящето, а това е миналото,
05:30
and we startначало thinkingмислене about changeпромяна, you know,
и започваме да мислим за промяна,
05:32
all governmentsправителства are seekingтърсене changeпромяна, you're here seekingтърсене changeпромяна,
всички правителства търсят промяна, вие търсите промяна,
05:34
everybody'sвсички са after changeпромяна, it's really coolготино. (LaughterСмях)
всеки търси промяна, това е страхотно. (Смях)
05:36
So what happensслучва се is, we get this wonderfulчудесен whooshingwhooshing accelerationускорение and changeпромяна.
Това, което се случва, е че получаваме това страхотно, шумно движещо се ускорение и промяна.
05:39
The speedскорост is acceleratingускоряващ. That's not the only thing.
Скоростта се повишава. Това не е единственото нещо.
05:43
At the sameедин и същ time, as we'veние имаме doneСвършен that, we'veние имаме doneСвършен something really weirdстранен.
В същото време, когато сме направили това, сме направили нещо наистина странно.
05:48
We'veНие сме doubledудвоил the populationнаселение in 40 yearsгодини,
За 40 години сме удвоили населението,
05:50
put halfнаполовина of them in citiesградове, then connectedсвързан them all up so they can interactвзаимодействат.
сложили сме половината от него в градовете, свързали сме ги така, че да могат да взаимодействат.
05:53
The densityплътност of the interactionвзаимодействие of humanчовек beingsсъщества is amazingудивителен.
Плътността на взаимодействието на хората е удивителна.
05:56
There are chartsдиаграми whichкойто showшоу all these movementsдвижения of informationинформация. That densityплътност of informationинформация is amazingудивителен.
Ето графики, които показват всички тези движения на информацията. Тази плътност на информацията е удивителна.
05:59
And then we'veние имаме doneСвършен a thirdтрета thing.
Тогава сме направили трето нещо.
06:04
you know, for those of you who have as an officeофис
За тези от вас, които имат като офис
06:06
a little deskбюро underneathотдолу the stairsстълби, and you say, well this is my little deskбюро underпри the stairsстълби,
малко бюро под стълбите и кажете: "Е, това е малкото ми бюро под стълбите,
06:08
no! You are sittingседнал at the headquartersцентрално управление of a globalв световен мащаб corporationкорпорация if you're connectedсвързан to the InternetИнтернет.
не! Седите в централния офис на глобална корпорация, ако сте свързани с интернет.
06:13
What's happenedсе случи is, we'veние имаме changedпроменен the scaleмащаб.
Това, което се случи, беше, че променихме мащаба.
06:20
SizeРазмер and scaleмащаб are no longerповече време the sameедин и същ.
Размерът и мащабът вече не са същите.
06:23
And then addдобави to that, everyвсеки time you tweetчуруликам,
Добавете към това, че всики път, когато туитнете
06:26
over a thirdтрета of your followersпоследователи followпоследвам from a countryдържава
над една трета от последователите ви не са
06:29
whichкойто is not your ownсобствен.
от вашата срана.
06:32
GlobalГлобални is the newнов scaleмащаб. We know that.
Новият мащаб е глобален. Знаем това.
06:34
And so people say things like, "The worldсвят is now a turbulentбурен placeмясто." Have you heardчух them sayingпоговорка things like that?
Хората казват: "Сега светът е турбулентно място". Чували ли сте да казват това?
06:37
And they use it as a metaphorметафора. Have you come acrossпрез this?
Използват го като метафора. Попадали ли сте на това?
06:41
And they think it's a metaphorметафора, but this is not a metaphorметафора.
Мислят, че е метафора, но то не е.
06:44
It's realityреалност. As a youngмлад engineeringинженерство studentстудент, I rememberпомня
То е реалност. Като млад студент по инженерство, си спомням,
06:47
going to a demonstrationдемонстрация where they basicallyв основата си,
че отидох на демонстрация, където
06:51
the demonstratorДемонстратор did something quiteсъвсем intriguingзаинтригуващ.
демонстраторът направи нещо интригуващо.
06:55
What he did was, he got a transparentпрозрачен pipeтръба — have you seenвидян this demonstrationдемонстрация before? —
Той имаше прозрачна тръба - виждали ли сте тази демонстрация, преди?
06:57
he attachedприкрепен it to a tapкран. So effectivelyефективно what you had was,
Той я привърза към кран. Така, че това, което имахе
07:02
you had a situationситуация where — I'll try and drawрисувам the tapкран
беше симулация, при която - ще се опитам да нарисувам крана
07:06
and the pipeтръба, actuallyвсъщност I'll skipпропускане the tapкран. The tapsкранчета are hardтвърд.
и тръбата, всъщност ще пропусна крана. Крановете са трудни.
07:09
Okay? So I'll writeпиша the wordдума "tapкран." Is that okay? It's a tapкран. (LaughterСмях)
Ще напиша думата "кран". Така добре ли е? Това е кран. (Смях)
07:11
Okay, so he attachesотдава it to a transparentпрозрачен pipeтръба, and he turnsзавои the waterвода on.
Добре, той привързва към него прозрачна
тръба и пуска водата.
07:15
And he saysказва, do you noticeизвестие anything? And the waterвода is whooshingwhooshing down this pipeтръба.
Казва: "Забелязвате ли нещо? Водата шумно преминава през тръбата.
07:18
I mean, this is not excitingвълнуващ stuffматерия. Are you with me?
Искам да кажа, че това не е въодушевяващо. Слушате ли ме?
07:21
So the waterвода goesотива up. He turnsзавои it back down. Great.
Водата отива нагоре. Той я обръща надолу. Страхотно.
07:24
And he saysказва, "Anything you noticeизвестие?" No. Then he sticksпръчици a needleигла into the pipeтръба,
Казва: "Забелязвате ли нещо?" Не. Той слага игла в тръбата
07:28
and he connectsсвързва this to a containerконтейнер, and he fillsзапълвания
и свързва това с контейнер, и напълва
07:32
the containerконтейнер up with greenзелен inkмастило. You with me?
контейнера със зелено мастило. Слушате ли ме?
07:34
So guessпредполагам what happensслучва се? A thinтънък greenзелен lineлиния comesидва out
Познайте какво се случва. Тънка зелена линия излиза
07:38
as it flowsпотоци down the pipeтръба. It's not that interestingинтересен.
и протича в тръбата. Не е толкова интересно.
07:41
And then he turnsзавои the waterвода up a bitмалко, so it startsзапочва comingидващ back in. And nothing changesпромени.
След това той пуска малко водата и тя започва да се връща. Нищо не се променя.
07:46
So he's changingсмяна the flowпоток of the waterвода, but it's just a boringскучно е greenзелен lineлиния.
Той сменя потока на водата, но това е само скучна зелена линия.
07:50
He addsдобавя some more. He addsдобавя some more. And then something weirdстранен happensслучва се.
Добавя още вода. Добавя още. След това се случва нещо странно.
07:53
There's this little flickerтрептене, and then as he turnsзавои it ever so slightlyмалко more,
Това е това слабо блещукане и след това той пуска водата още повече,
07:56
the wholeцяло of that greenзелен lineлиния disappearsизчезва, and insteadвместо
цялата тази зелена линия изчезва, и вместо това
08:01
there are these little sortвид of inkyизцапан с мастило dustпрах devilsДевълс closeблизо to the needleигла.
се появяват тези малки мастилени дяволчета, които се намират близо до иглата.
08:04
They're calledНаречен eddiesEddies. Not me. And they're violentlyбурно dispersingразпръскване the inkмастило
Наричат се едии. Не става дума за мен. Те силно свиват мастилото
08:08
so that it actuallyвсъщност getsполучава dilutedразреден out, and the color'sцвят goneси отиде.
и то се разрежда и цветът му изчезва.
08:11
What's happenedсе случи in this worldсвят of pipeтръба
Това, което се случва на тръбата,
08:14
is somebodyнякой has flippedплавник it. They'veТе сте changedпроменен the rulesправилник from laminarламинарен to turbulentбурен.
е, че някой я е ударил. Те са променили правилата от ламинерност в турболентност.
08:18
All the rulesправилник are goneси отиде. In that environmentзаобикаляща среда, instantlyмигновено,
Всички правила изчезнаха. В тази среда,
08:22
all the possibilitiesвъзможности whichкойто turbulenceтурбулентност bringsноси are availableна разположение,
са налични всички възможности, които носи турболенцията
08:26
and it's not the sameедин и същ as laminarламинарен.
и не е като при ламинарността.
08:30
And if we didn't have that greenзелен inkмастило, you'dти можеш never noticeизвестие.
Ако нямахме това зелено мастило, нямаше да забележите.
08:33
And I think this is our challengeпредизвикателство, because somebodyнякой
Мисля, че това е предизвикателството ни, защото някой
08:38
has actuallyвсъщност increasedувеличава — and it's probablyвероятно you guys with all your techтек and stuffматерия
е увеличил - и това вероятно сте вие, с технологиите ви -
08:41
the speedскорост, the scaleмащаб and the densityплътност of interactionвзаимодействие.
скоростта, мащаба и плътността на взаимодействието.
08:45
Now how do we copeсправи and dealсделка with that?
Как се справяме с това?
08:49
Well, we could just call it turbulenceтурбулентност, or we could try and learnуча.
Можем да го наречем турболенция или да се опитаме и да научим нещо.
08:51
Yes, learnуча, but I know you guys grewизраснал up in the daysдни when
Да, да научим, но знам, че вие сте израснали в дните, когато
08:54
there were actuallyвсъщност these things calledНаречен correctправилен answersотговори,
тези неща бяха наричани с правилни имена,
09:00
because of the answerотговор you gaveдадох me to the horizontalхоризонтален lineлиния puzzleпъзели,
поради отговора, който ми дадохте на пъзела с хоризонталните линии
09:02
and you believe it will last foreverзавинаги.
и вярвате, че това е вечно.
09:05
So I'll put a little lineлиния up here whichкойто representsпредставлява learningизучаване на,
Ще сложа малка линия тук, която представлява учене
09:07
and that's how we used to do it. We could see things,
а това е, как сме свикнали с него. Можем да виждаме нещата,
09:11
understandразбирам them, take the time to put them into practiceпрактика.
да ги разбираме, да отделяме време да ги прилагаме.
09:13
Out here is the worldсвят. Now, what's happenedсе случи to our paceтемпо
Отвън е светът. Какво се е случило с мястото ни
09:15
of learningизучаване на as the worldсвят has acceleratedускорено? Well, if you work
или с ученето, когато светът се е ускорил? Ако работите
09:19
for a corporationкорпорация, you'llти ще discoverоткривам it's quiteсъвсем difficultтруден to work
за корпорация, ще откриете, че е много трудно да работите
09:22
on stuffматерия whichкойто your bossшеф doesn't approveодобрявам of, isn't in the strategyстратегия,
върху нещо, което шефа ви не одобрява, не е в стратегията,
09:25
and anywayтака или иначе, you've got to go throughпрез your monthlyмесечно meetingsсрещи.
и все пак, трябва да проведете месечните си срещи.
09:28
If you work in an institutionинституция, one day you will get them to make that decisionрешение.
Ако работите в институция, един ден ще ги накарате да вземат това решение.
09:31
And if you work in a marketпазар where people believe in cyclesцикли,
Ако работите в пазар, където хората вярват в цикли,
09:36
it's even funnierсмешно, because you have to wait all the way
е още по-смешно, защото трябва да чакате
09:39
for the cycleцикъл to failпровали before you go, "There's something wrongпогрешно." You with me?
цикълът да се провали, преди да кажете: "Има нещо грешно." Слушате ли ме?
09:41
So it's likelyвероятно that the lineлиния, in termsусловия of learningизучаване на, is prettyкрасива flatапартамент.
Вероятно линията, като термин на обучениета, е напълно гладка.
09:45
You with me? This pointточка over here, the pointточка at whichкойто
Слушате ли ме? Точката тук, горе, точката, в която
09:50
the linesлинии crossкръст over, the paceтемпо of changeпромяна
линиите се пресичат, мястото на промяна
09:54
overtakesобзело the paceтемпо of learningизучаване на,
заема мястото на учене
09:58
and for me, that is what I was describingописващ
и за мен, това е, което описвах,
10:01
when I was tellingказвам you about midnightполунощ.
когато ви казах за полунощ.
10:04
So what does it do to us? Well, it completelyнапълно transformsтрансформации what we have to do,
Какво ни причинява това? Това напълно променя това, което трябва да направим,
10:08
manyмного mistakesгрешки we make. We solveрешавам last year'sгодина problemsпроблеми
многото грешки, които правим. Решаваме миналогодишните задачи,
10:11
withoutбез thinkingмислене about the futureбъдеще. If you try and think about it,
без да се замисляме за бъдещето. Ако се опитате и помислите за това,
10:14
the things you're solvingрешаване now, what problemsпроблеми are they going to bringвъвеждат in the futureбъдеще?
нещата, които решавате сега, какви проблеми ще доведат в бъдеще?
10:17
If you haven'tима не understoodразбрах the worldсвят you're livingжив in,
Ако не сте разбрали света, в който живеете,
10:20
it's almostпочти impossibleневъзможен to be absolutelyабсолютно certainопределен that what you're going to deliverдоставям fitsуниверсален.
е почти невъзможно, да бъдете абсолютно сигурни, че ще живеете спокойно.
10:23
I'll give you an exampleпример, a quickбърз one. CreativityТворчеството and ideasидеи,
Ще ви дам малък пример. Творчеството и идеите,
10:26
I mentionedспоменат that earlierпо-рано. All the CEOsДиректори around me, my clientsклиенти, they want innovationиновация,
за които споменах по-рано. Всички изпълнителни директори, които познавам, клиентите ми, искат иновации
10:30
so they seekтърся innovationиновация. They say to people, "Take risksрискове and be creativeтворчески!"
и търсят иновации. Те казват на хората: "Поемете риска и бъдете креативни!"
10:33
But unfortunatelyза жалост the wordsдуми get transformedтрансформиран as they travelпътуване throughпрез the airвъздух.
Но за съжаление думите се трансформират, докато са във въздуха.
10:36
EnteringВъвеждане на theirтехен earsушите, what they hearчувам is, "Do crazyлуд things and then I'll fireпожар you." Why? (LaughterСмях) Because —
Влизайки в ушите им, те чуват: "Направете нещо необичайно и ще ви уволня." Защо? (Смях)
10:39
Why? Because in the oldстар worldсвят, okay, in the oldстар worldсвят,
Защо? Защото в стария свят, добре, в стария свят,
10:43
over here, gettingполучаване на stuffматерия wrongпогрешно was unacceptableнеприемлив.
тук, да се правят грешни неща е неприемливо.
10:47
If you got something wrongпогрешно, you'dти можеш failedсе провали. How should you be treatedтретира?
Ако направите нещо грешно, ще сгрешите. Как ще се отнасят с вас?
10:49
Well, harshlyостро, because you could have askedпопитах somebodyнякой who had experienceопит.
Е, грубо, защото е трябвало да попитате някого, който има опит.
10:52
So we learnedнаучен the answerотговор and we carriedизвършва this in our headsглави for 20, 30 yearsгодини, are you with me?
Научихме отговора и го носихме в главите си 20, 30 години, слушате ли ме?
10:55
The answerотговор is, don't do things whichкойто are differentразличен.
Отговорът е, да не правите неща, които са различни.
11:00
And then suddenlyвнезапно we tell them to and it doesn't work.
Тогава им казваме и това не върши работа.
11:03
You see, in realityреалност, there are two waysначини you can failпровали in our newнов worldсвят.
В действителността има два начина да се сгрешите в новия ни свят.
11:05
One, you're doing something that you should followпоследвам a procedureпроцедура to, and it's a very difficultтруден thing,
Първо, правите нещо, което трябва да следвате и това е много трудно,
11:08
you're sloppyпомия, you get it wrongпогрешно. How should you be treatedтретира? You should probablyвероятно be firedуволнен.
небрежни сте, грешите. Как ще се отнасят с вас? Вероятно, ще бъдете уволнени.
11:11
On the other handръка, you're doing something newнов, no one'sедин е ever doneСвършен before,
От друга страна, правите нещо нова, което никой друг не е правил,
11:15
you get it completelyнапълно wrongпогрешно. How should you be treatedтретира?
грешите. Как ще се отнасят с вас?
11:18
Well, freeБезплатно pizzasпици! You should be treatedтретира better than the people who succeedуспявам.
Е, безплатни пици! С вас ще се отнасят по-добре отколкото хората, които успяват.
11:20
It's calledНаречен smartумен failureнеуспех. Why? Because you can't put it on your C.V.
Това се нарича хубава черта. Защо? Защото можете да го напишете в автобиографията си.
11:24
So what I want to leaveоставям you, then, is with the explanationобяснение
Искам да завърша с обяснението,
11:27
of why I actuallyвсъщност traveledпътувал 60,000 milesмили from my deskбюро.
защо пропътувах 60 000 мили от бюрото си.
11:30
When I realizedосъзнах the powerмощност of this newнов worldсвят,
Когато осъзнах силата на този нов свят,
11:34
I quitнапускам my safeсейф teachingобучение jobработа, and setкомплект up a virtualвиртуален businessбизнес schoolучилище,
напуснах сигурната си преподавателска работа, основах виртуално бизнес училище,
11:36
the first in the worldсвят, in orderпоръчка to teachпреподавам people how to make this happenстава,
първото в света, за да науча хората как да постигнат това
11:40
and I used some of my learningslearnings about some of the rulesправилник whichкойто I'd learnedнаучен on myselfсебе си.
и използвах това, което знам за някои от правилата, които научих сам.
11:44
If you're interestedзаинтересован, worldaftermidnightworldaftermidnight.comCOM, you'llти ще find out more,
Ако се интересувате, на worldaftermidnight.com ще научите повече,
11:49
but I've appliedприложен them to myselfсебе си for over a decadeдесетилетие,
но аз съм ги прилагал повече от десет години
11:52
and I'm still here, and I still have my houseкъща, and the mostнай-много importantважно thing is,
и все още съм тук, все още имам къщата си и най-важното нещо е,
11:55
I hopeнадявам се I've doneСвършен enoughдостатъчно to injectинжектирам a little greenзелен inkмастило into your livesживота,
че се надявам, че съм направил достатъчно, да инжектирам малко зелено мастило в живота ви
11:59
so that when you go away and you're makingприготвяне your nextследващия
и когато си тръгнете, и направите следващото си
12:04
absolutelyабсолютно sensibleразумен and rationalрационален decisionрешение, you'llти ще take some time to think,
разумно и рационално решение, ще помислите за малко:
12:07
"HmmХм, I wonderчудя се whetherдали this alsoсъщо makesправи senseсмисъл
"Хм, чудя се, дали това има смисъл
12:12
in our newнов worldсвят after midnightполунощ." Thank you very much.
в новия ни свят след полунощ". Много благодаря.
12:15
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
12:18
Thank you, thank you. (ApplauseАплодисменти)
Благодаря, благодаря! (Аплодисменти)
12:25
Translated by Ina Stoycheva
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

About the speaker:

Eddie Obeng - Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up?

Why you should listen

What will business look like in 5 years? (Er, what does it look like now?) Eddie Obeng helps executives keep up with a business and social environment that's changing faster than we can know. Through Pentacle, his online business school, Obeng teaches a theory of management that focuses on adaptation to change. Called "New World Management," it's all about forming and re-forming workgroups, constantly re-evaluating metrics, and being open to all kinds of learning, from hands-on group exercises to a virtual lecture hall/meeting room called the QUBE.

More profile about the speaker
Eddie Obeng | Speaker | TED.com