English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Eddie Obeng: Smart failure for a fast-changing world

Еди Обенг: Умен неуспех за бързо променящ се свят

Filmed
Views 1,502,247

Светът се изменя много по-бързо, отколкото повечето хора осъзнават, казва преподавателят по бизнес Еди Обенг - и творческото решение не може да бъде скрито. В този енергичен разговор, той описва три важни промени, които трябва да разберем, за да бъдем по-продуктивни и призовава за по-силна култура на "умния неуспех".

- Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up? Full bio

Over the past six months, I've spent my time
През последните шест месеца, прекарвах времето си
00:15
traveling. I think I've done 60,000 miles,
пътувайки. Мисля, че пропътувах 60 000 мили,
00:19
but without leaving my desk.
но без да напускам бюрото си.
00:23
And the reason I can do that is because I'm actually two people.
Причината, поради която правя това, че съм двама човека.
00:26
I look like one person but I'm two people. I'm Eddie who is here,
Изглеждам ката един човек, но съм двама. Аз съм Еди, който е тук
00:28
and at the same time, my alter ego is a big green boxy
и в същото време, моето по-старо его е във формата на голямо зелено квадратно
00:31
avatar nicknamed Cyber Frank.
чудовище с прякор "Кибер Франк".
00:36
So that's what I spend my time doing. I'd like to start,
Ето как прекарвам времето си. Ще започна,
00:39
if it's possible, with a test, because I do business stuff,
ако е възможно, с тест, защото правя бизнес неща
00:42
so it's important that we focus on outcomes.
и е важно да се фокусираме на резултатите.
00:45
And then I struggled, because I was thinking to myself,
Борих се, защото си мислех:
00:49
"What should I talk? What should I do? It's a TED audience.
"Какво трябва да говоря? Какво трябва да правя? Това е публиката на TED.
00:51
It's got to be stretching. How am I going to make — ?"
Ще трябва да бъде дълго. Как ще го направя?"
00:53
So I just hope I've got the level of difficulty right.
Надявам се да съм уцелил нивото на трудност..
00:56
So let's just walk our way through this.
Нека минем през него.
00:59
Please could you work this through with me? You can shout out the answer if you like.
Ще работите ли заедно с мен? Ако искате, можете да отговорите.
01:01
The question is, which of these horizontal lines is longer?
Въпросът е, коя от тези хоризонтални линии е по-дълга?
01:05
The answer is?
Какъв е отговорът?
01:07
Audience: The same.Eddie Obeng: The same.
Публиката: Еднакви са. Еди Обенг: Еднакви са.
01:08
No, they're not the same. (Laughter)
Не, не са еднакви. (Смях)
01:11
They're not the same. The top one is 10 percent longer than the bottom one.
Не са еднакви. Горната е с 10 процента по-дълга от долната.
01:13
So why did you tell me they were the same? Do you remember when we were kids at school,
Защо ми казахте, че са еднакви? Спомняте ли си, когато бяхме деца в училище,
01:16
about that big, they played the same trick on us?
че ни прилагаха същия трик?
01:19
It was to teach us parallax. Do you remember?
Това беше, за да ни научат на паралакс. Спомняте ли си?
01:22
And you got, you said, "It's the same!" And you got it wrong.
Казвахте: "Еднакви са!" Грешахте.
01:24
You remember? And you learned the answer, and you've carried this answer in your head for 10, 20, 30, 40 years:
Спомняте ли си? Научихте отговора и го запомнихте за 10, 20, 30, 40 години:
01:27
The answer is the same. The answer is the same. So when you're asked what the lengths are,
Отговорът е същият. Отговорът е същият. Когато ви попитат, какви са дължините,
01:31
you say they're the same, but they're not the same, because I've changed it.
казвате, че са еднакви, но те не са, защото ги промених.
01:35
And this is what I'm trying to explain has happened to us in the 21st century.
Това, което искам да обясня, ни се случи в 21ви век.
01:38
Somebody or something has changed the rules
Някой или нещо промени правилата
01:42
about how our world works.
за това, как света функционира.
01:44
When I'm joking, I try and explain it happened at midnight,
Когато се шегувам, се опитвам да обясня, че това се случи в полунощ,
01:46
you see, while we were asleep, but it was midnight 15 years ago. Okay?
докато спяхме, но това беше в полунощ преди 15 години.
01:49
You didn't notice it? But basically, what they do is,
Не го ли забелязохте? Това, което правят, е че
01:53
they switched all the rules round, so that the way to
смениха правилата и начина да се
01:56
successfully run a business, an organization, or even a country,
прави успешен бизнес, организация, дори държава,
01:58
has been deleted, flipped, and it's a completely new
беше изтрит и има нови
02:02
— you think I'm joking, don't you — there's a completely new set of rules in operation. (Laughter)
- мислите, че се шегувам, нали, има нов набор от правила за функциониране. (Смях)
02:05
Did you notice that? I mean, you missed this one.
Забелязахте ли това? Пропуснахте това.
02:09
You probably — No, you didn't. Okay. (Laughter)
Вероятно - не, не сте. Добре. (Смях)
02:11
My simple idea is that what's happened is,
Простата ми идея за това, което се случи,
02:12
the real 21st century around us isn't so obvious to us,
в истинския 21ви век не е толкова очевидно за нас,
02:17
so instead we spend our time responding rationally
прекарахме времето си, като отговаряхме рационално
02:21
to a world which we understand and recognize,
на свят, който разбираме и познаваме,
02:24
but which no longer exists.
но който вече не съществува.
02:27
You don't believe me, do you? Okay. (Applause)
Не ми вярвате, нали? (Аплодисменти)
02:29
So let me take you on a little journey of many of the things I don't understand.
Нека да ви заведа на малко пътешествие за много от нещата, които не разбирам.
02:32
If you search Amazon for the word "creativity,"
Ако потърсите в "Амазон" думата "творчество",
02:37
you'll discover something like 90,000 books.
ще откриете около 90 000 книги.
02:39
If you go on Google and you look for "innovation + creativity,"
Ако отидете в "Гугъл" и потърсите "иновация + творчество",
02:41
you get 30 million hits. If you add the word "consultants," it doubles to 60 million. (Laughter)
ще получите 30 милиона отговори. Ако добавите думата "консултанти", отговорите ще са 60 милиона. (Смях)
02:44
Are you with me? And yet, statistically, what you discover
Слушате ли ме? Статистически, ще откриете,
02:49
is that about one in 100,000 ideas is found making money
че една от 100 000 идеи прави пари
02:52
or delivering benefits two years after its inception.
или оказва услуги две години след като сте я намерили.
02:55
It makes no sense. Companies make their expensive executives
Това няма смисъл. Компаниите карат изпълнителните им директори
02:58
spend ages carefully preparing forecasts and budgets
да прекарват много време, като подготвят прогнози и бюджети,
03:01
which are obsolete or need changing before they can be published.
които са остарели или трябва да бъдат променени, преди да бъдат публикувани.
03:03
How is that possible? If you look at the visions we have,
Как е възможно това? Ако разгледате идеите, които имаме,
03:07
the visions of how we're going to change the world,
идеите за това, как да променим света,
03:11
the key thing is implementation. We have the vision.
ключовото нещо е внедряване. Имаме идеята.
03:13
We've got to make it happen.
Трябва да я накараме да се случи.
03:16
We've spent decades professionalizing implementation.
Прекарахме десетилетия, усъвършенствайки внедряването.
03:17
People are supposed to be good at making stuff happen.
Хората трябва да бъдат добри, за да накарат нещата да се случат.
03:20
However, if I use as an example a family of five
Ако използвам пример със семейство от пет члена,
03:22
going on holiday, if you can imagine this,
които отиват на ваканция, ако можете да си го представите,
03:27
all the way from London all the way across to Hong Kong,
целият път от Лондон чак до Хонг Конг,
03:30
what I want you to think about is their budget is only 3,000 pounds of expenses.
това, за което искам да помислите, е че бюджетът им е само 3 000 лири.
03:34
What actually happens is, if I compare this to the average
Това, което се случва е, че ако сравните това със среден,
03:38
real project, average real successful project,
истински проект, среден реален успешен проект,
03:41
the family actually end up in Makassar, South Sulawesi,
семейството отива до Макасир, Южен Суалези,
03:47
at a cost of 4,000 pounds,
за цена от 4 000 лири,
03:51
whilst leaving two of the children behind. (Laughter)
като оставя две от децата си. (Смях)
03:54
What I'm trying to explain to you is, there are things which don't make sense to us.
Това, което се опитвам да обясня, е че има неща, които нямат смисъл за нас.
03:57
It gets even worse than that. Let me just walk you through this one.
Става още по-лошо. Нека да ви разкажа това.
04:02
This is a quote, and I'll just pick words out of it.
Това е цитат, от който ще измъкна няколко думи..
04:06
It says -- I'll put on the voice -- "In summary, your Majesty,
Той гласи - ще си променя гласа - "Накратко, Ваше височество,
04:08
the failure to foresee the timing, extent and severity
неуспехът се предвиди началото, обхвата и тежестта
04:12
of the crisis was due to the lack of creativity
на кризата, беше поради липса на творчество
04:15
and the number of bright minds," or something like that.
и броят на умниците" или нещо такова.
04:19
This was a group of eminent economists apologizing to the Queen of England
Това беше група известни икономисти, които се извиниха на Кралицата на Англия,
04:22
when she asked the question,
когато тя зададе въпроса:
04:26
"Why did no one tell us that the crisis was coming?" (Laughter)
"Защо никой не ми каза, че идва криза?" (Смях)
04:28
I'll never get my knighthood. I'll never get my knighthood. (Laughter)
Никога няма да се откажа от рицарството. Никога няма да се откажа от рицарството. (Смях)
04:31
That's not the important point. The thing you have to remember is,
Това не е важно. Това, което трябва да запомните,
04:35
these are eminent economists, some of the smartest people
е че тези известни икономисти са едни от най-умните хора
04:37
on the planet. Do you see the challenge? (Laughter)
на планетата. Виждате ли предизвикателството? (Смях)
04:40
It's scary. My friend and mentor, Tim Brown of IDEO,
Плашещо е. Моят приятел и ментор, Тим Браун от "Ай Део"
04:44
he explains that design must get big, and he's right.
обяснява, че дизайнът трябва да бъде голям и е прав.
04:48
He wisely explains this to us. He says design thinking
Той ни го обяснява умно. Казва, че мисленето за дизайн
04:52
must tackle big systems for the challenges we have.
трябва да проследява големите системи за предизвикателствата, които срещаме.
04:55
He's absolutely right.
Прав е.
04:57
And then I ask myself, "Why was it ever small?"
Тогава се попитах: "Защо това някога е било малко?"
04:59
Isn't it weird? You know, if collaboration is so cool,
Не е ли странно. Ако сътрудничеството е страхотно,
05:03
is cross-functional working is so amazing,
крос-функционалната работа е удивителна,
05:07
why did we build these huge hierarchies? What's going on?
защо изградихме тези огромни йерархии? Какво става?
05:09
You see, I think what's happened, perhaps, is that
Мисля, че това се е случило, може би,
05:14
we've not noticed that change I described earlier.
защото не сме забелязали тази промяна, която описах по-рано.
05:19
What we do know is that the world has accelerated.
Знаем, че светът се е ускорил.
05:23
Cyberspace moves everything at the speed of light.
Киберпространството премества всичко със скоростта на светлината.
05:25
Technology accelerates things exponentially.
Технологията ускорява нещата експоненциално.
05:28
So if this is now, and that's the past,
Ако това е настоящето, а това е миналото,
05:30
and we start thinking about change, you know,
и започваме да мислим за промяна,
05:32
all governments are seeking change, you're here seeking change,
всички правителства търсят промяна, вие търсите промяна,
05:34
everybody's after change, it's really cool. (Laughter)
всеки търси промяна, това е страхотно. (Смях)
05:36
So what happens is, we get this wonderful whooshing acceleration and change.
Това, което се случва, е че получаваме това страхотно, шумно движещо се ускорение и промяна.
05:39
The speed is accelerating. That's not the only thing.
Скоростта се повишава. Това не е единственото нещо.
05:43
At the same time, as we've done that, we've done something really weird.
В същото време, когато сме направили това, сме направили нещо наистина странно.
05:48
We've doubled the population in 40 years,
За 40 години сме удвоили населението,
05:50
put half of them in cities, then connected them all up so they can interact.
сложили сме половината от него в градовете, свързали сме ги така, че да могат да взаимодействат.
05:53
The density of the interaction of human beings is amazing.
Плътността на взаимодействието на хората е удивителна.
05:56
There are charts which show all these movements of information. That density of information is amazing.
Ето графики, които показват всички тези движения на информацията. Тази плътност на информацията е удивителна.
05:59
And then we've done a third thing.
Тогава сме направили трето нещо.
06:04
you know, for those of you who have as an office
За тези от вас, които имат като офис
06:06
a little desk underneath the stairs, and you say, well this is my little desk under the stairs,
малко бюро под стълбите и кажете: "Е, това е малкото ми бюро под стълбите,
06:08
no! You are sitting at the headquarters of a global corporation if you're connected to the Internet.
не! Седите в централния офис на глобална корпорация, ако сте свързани с интернет.
06:13
What's happened is, we've changed the scale.
Това, което се случи, беше, че променихме мащаба.
06:20
Size and scale are no longer the same.
Размерът и мащабът вече не са същите.
06:23
And then add to that, every time you tweet,
Добавете към това, че всики път, когато туитнете
06:26
over a third of your followers follow from a country
над една трета от последователите ви не са
06:29
which is not your own.
от вашата срана.
06:32
Global is the new scale. We know that.
Новият мащаб е глобален. Знаем това.
06:34
And so people say things like, "The world is now a turbulent place." Have you heard them saying things like that?
Хората казват: "Сега светът е турбулентно място". Чували ли сте да казват това?
06:37
And they use it as a metaphor. Have you come across this?
Използват го като метафора. Попадали ли сте на това?
06:41
And they think it's a metaphor, but this is not a metaphor.
Мислят, че е метафора, но то не е.
06:44
It's reality. As a young engineering student, I remember
То е реалност. Като млад студент по инженерство, си спомням,
06:47
going to a demonstration where they basically,
че отидох на демонстрация, където
06:51
the demonstrator did something quite intriguing.
демонстраторът направи нещо интригуващо.
06:55
What he did was, he got a transparent pipe — have you seen this demonstration before? —
Той имаше прозрачна тръба - виждали ли сте тази демонстрация, преди?
06:57
he attached it to a tap. So effectively what you had was,
Той я привърза към кран. Така, че това, което имахе
07:02
you had a situation where — I'll try and draw the tap
беше симулация, при която - ще се опитам да нарисувам крана
07:06
and the pipe, actually I'll skip the tap. The taps are hard.
и тръбата, всъщност ще пропусна крана. Крановете са трудни.
07:09
Okay? So I'll write the word "tap." Is that okay? It's a tap. (Laughter)
Ще напиша думата "кран". Така добре ли е? Това е кран. (Смях)
07:11
Okay, so he attaches it to a transparent pipe, and he turns the water on.
Добре, той привързва към него прозрачна
тръба и пуска водата.
07:15
And he says, do you notice anything? And the water is whooshing down this pipe.
Казва: "Забелязвате ли нещо? Водата шумно преминава през тръбата.
07:18
I mean, this is not exciting stuff. Are you with me?
Искам да кажа, че това не е въодушевяващо. Слушате ли ме?
07:21
So the water goes up. He turns it back down. Great.
Водата отива нагоре. Той я обръща надолу. Страхотно.
07:24
And he says, "Anything you notice?" No. Then he sticks a needle into the pipe,
Казва: "Забелязвате ли нещо?" Не. Той слага игла в тръбата
07:28
and he connects this to a container, and he fills
и свързва това с контейнер, и напълва
07:32
the container up with green ink. You with me?
контейнера със зелено мастило. Слушате ли ме?
07:34
So guess what happens? A thin green line comes out
Познайте какво се случва. Тънка зелена линия излиза
07:38
as it flows down the pipe. It's not that interesting.
и протича в тръбата. Не е толкова интересно.
07:41
And then he turns the water up a bit, so it starts coming back in. And nothing changes.
След това той пуска малко водата и тя започва да се връща. Нищо не се променя.
07:46
So he's changing the flow of the water, but it's just a boring green line.
Той сменя потока на водата, но това е само скучна зелена линия.
07:50
He adds some more. He adds some more. And then something weird happens.
Добавя още вода. Добавя още. След това се случва нещо странно.
07:53
There's this little flicker, and then as he turns it ever so slightly more,
Това е това слабо блещукане и след това той пуска водата още повече,
07:56
the whole of that green line disappears, and instead
цялата тази зелена линия изчезва, и вместо това
08:01
there are these little sort of inky dust devils close to the needle.
се появяват тези малки мастилени дяволчета, които се намират близо до иглата.
08:04
They're called eddies. Not me. And they're violently dispersing the ink
Наричат се едии. Не става дума за мен. Те силно свиват мастилото
08:08
so that it actually gets diluted out, and the color's gone.
и то се разрежда и цветът му изчезва.
08:11
What's happened in this world of pipe
Това, което се случва на тръбата,
08:14
is somebody has flipped it. They've changed the rules from laminar to turbulent.
е, че някой я е ударил. Те са променили правилата от ламинерност в турболентност.
08:18
All the rules are gone. In that environment, instantly,
Всички правила изчезнаха. В тази среда,
08:22
all the possibilities which turbulence brings are available,
са налични всички възможности, които носи турболенцията
08:26
and it's not the same as laminar.
и не е като при ламинарността.
08:30
And if we didn't have that green ink, you'd never notice.
Ако нямахме това зелено мастило, нямаше да забележите.
08:33
And I think this is our challenge, because somebody
Мисля, че това е предизвикателството ни, защото някой
08:38
has actually increased — and it's probably you guys with all your tech and stuff —
е увеличил - и това вероятно сте вие, с технологиите ви -
08:41
the speed, the scale and the density of interaction.
скоростта, мащаба и плътността на взаимодействието.
08:45
Now how do we cope and deal with that?
Как се справяме с това?
08:49
Well, we could just call it turbulence, or we could try and learn.
Можем да го наречем турболенция или да се опитаме и да научим нещо.
08:51
Yes, learn, but I know you guys grew up in the days when
Да, да научим, но знам, че вие сте израснали в дните, когато
08:54
there were actually these things called correct answers,
тези неща бяха наричани с правилни имена,
09:00
because of the answer you gave me to the horizontal line puzzle,
поради отговора, който ми дадохте на пъзела с хоризонталните линии
09:02
and you believe it will last forever.
и вярвате, че това е вечно.
09:05
So I'll put a little line up here which represents learning,
Ще сложа малка линия тук, която представлява учене
09:07
and that's how we used to do it. We could see things,
а това е, как сме свикнали с него. Можем да виждаме нещата,
09:11
understand them, take the time to put them into practice.
да ги разбираме, да отделяме време да ги прилагаме.
09:13
Out here is the world. Now, what's happened to our pace
Отвън е светът. Какво се е случило с мястото ни
09:15
of learning as the world has accelerated? Well, if you work
или с ученето, когато светът се е ускорил? Ако работите
09:19
for a corporation, you'll discover it's quite difficult to work
за корпорация, ще откриете, че е много трудно да работите
09:22
on stuff which your boss doesn't approve of, isn't in the strategy,
върху нещо, което шефа ви не одобрява, не е в стратегията,
09:25
and anyway, you've got to go through your monthly meetings.
и все пак, трябва да проведете месечните си срещи.
09:28
If you work in an institution, one day you will get them to make that decision.
Ако работите в институция, един ден ще ги накарате да вземат това решение.
09:31
And if you work in a market where people believe in cycles,
Ако работите в пазар, където хората вярват в цикли,
09:36
it's even funnier, because you have to wait all the way
е още по-смешно, защото трябва да чакате
09:39
for the cycle to fail before you go, "There's something wrong." You with me?
цикълът да се провали, преди да кажете: "Има нещо грешно." Слушате ли ме?
09:41
So it's likely that the line, in terms of learning, is pretty flat.
Вероятно линията, като термин на обучениета, е напълно гладка.
09:45
You with me? This point over here, the point at which
Слушате ли ме? Точката тук, горе, точката, в която
09:50
the lines cross over, the pace of change
линиите се пресичат, мястото на промяна
09:54
overtakes the pace of learning,
заема мястото на учене
09:58
and for me, that is what I was describing
и за мен, това е, което описвах,
10:01
when I was telling you about midnight.
когато ви казах за полунощ.
10:04
So what does it do to us? Well, it completely transforms what we have to do,
Какво ни причинява това? Това напълно променя това, което трябва да направим,
10:08
many mistakes we make. We solve last year's problems
многото грешки, които правим. Решаваме миналогодишните задачи,
10:11
without thinking about the future. If you try and think about it,
без да се замисляме за бъдещето. Ако се опитате и помислите за това,
10:14
the things you're solving now, what problems are they going to bring in the future?
нещата, които решавате сега, какви проблеми ще доведат в бъдеще?
10:17
If you haven't understood the world you're living in,
Ако не сте разбрали света, в който живеете,
10:20
it's almost impossible to be absolutely certain that what you're going to deliver fits.
е почти невъзможно, да бъдете абсолютно сигурни, че ще живеете спокойно.
10:23
I'll give you an example, a quick one. Creativity and ideas,
Ще ви дам малък пример. Творчеството и идеите,
10:26
I mentioned that earlier. All the CEOs around me, my clients, they want innovation,
за които споменах по-рано. Всички изпълнителни директори, които познавам, клиентите ми, искат иновации
10:30
so they seek innovation. They say to people, "Take risks and be creative!"
и търсят иновации. Те казват на хората: "Поемете риска и бъдете креативни!"
10:33
But unfortunately the words get transformed as they travel through the air.
Но за съжаление думите се трансформират, докато са във въздуха.
10:36
Entering their ears, what they hear is, "Do crazy things and then I'll fire you." Why? (Laughter) Because —
Влизайки в ушите им, те чуват: "Направете нещо необичайно и ще ви уволня." Защо? (Смях)
10:39
Why? Because in the old world, okay, in the old world,
Защо? Защото в стария свят, добре, в стария свят,
10:43
over here, getting stuff wrong was unacceptable.
тук, да се правят грешни неща е неприемливо.
10:47
If you got something wrong, you'd failed. How should you be treated?
Ако направите нещо грешно, ще сгрешите. Как ще се отнасят с вас?
10:49
Well, harshly, because you could have asked somebody who had experience.
Е, грубо, защото е трябвало да попитате някого, който има опит.
10:52
So we learned the answer and we carried this in our heads for 20, 30 years, are you with me?
Научихме отговора и го носихме в главите си 20, 30 години, слушате ли ме?
10:55
The answer is, don't do things which are different.
Отговорът е, да не правите неща, които са различни.
11:00
And then suddenly we tell them to and it doesn't work.
Тогава им казваме и това не върши работа.
11:03
You see, in reality, there are two ways you can fail in our new world.
В действителността има два начина да се сгрешите в новия ни свят.
11:05
One, you're doing something that you should follow a procedure to, and it's a very difficult thing,
Първо, правите нещо, което трябва да следвате и това е много трудно,
11:08
you're sloppy, you get it wrong. How should you be treated? You should probably be fired.
небрежни сте, грешите. Как ще се отнасят с вас? Вероятно, ще бъдете уволнени.
11:11
On the other hand, you're doing something new, no one's ever done before,
От друга страна, правите нещо нова, което никой друг не е правил,
11:15
you get it completely wrong. How should you be treated?
грешите. Как ще се отнасят с вас?
11:18
Well, free pizzas! You should be treated better than the people who succeed.
Е, безплатни пици! С вас ще се отнасят по-добре отколкото хората, които успяват.
11:20
It's called smart failure. Why? Because you can't put it on your C.V.
Това се нарича хубава черта. Защо? Защото можете да го напишете в автобиографията си.
11:24
So what I want to leave you, then, is with the explanation
Искам да завърша с обяснението,
11:27
of why I actually traveled 60,000 miles from my desk.
защо пропътувах 60 000 мили от бюрото си.
11:30
When I realized the power of this new world,
Когато осъзнах силата на този нов свят,
11:34
I quit my safe teaching job, and set up a virtual business school,
напуснах сигурната си преподавателска работа, основах виртуално бизнес училище,
11:36
the first in the world, in order to teach people how to make this happen,
първото в света, за да науча хората как да постигнат това
11:40
and I used some of my learnings about some of the rules which I'd learned on myself.
и използвах това, което знам за някои от правилата, които научих сам.
11:44
If you're interested, worldaftermidnight.com, you'll find out more,
Ако се интересувате, на worldaftermidnight.com ще научите повече,
11:49
but I've applied them to myself for over a decade,
но аз съм ги прилагал повече от десет години
11:52
and I'm still here, and I still have my house, and the most important thing is,
и все още съм тук, все още имам къщата си и най-важното нещо е,
11:55
I hope I've done enough to inject a little green ink into your lives,
че се надявам, че съм направил достатъчно, да инжектирам малко зелено мастило в живота ви
11:59
so that when you go away and you're making your next
и когато си тръгнете, и направите следващото си
12:04
absolutely sensible and rational decision, you'll take some time to think,
разумно и рационално решение, ще помислите за малко:
12:07
"Hmm, I wonder whether this also makes sense
"Хм, чудя се, дали това има смисъл
12:12
in our new world after midnight." Thank you very much.
в новия ни свят след полунощ". Много благодаря.
12:15
(Applause)
(Аплодисменти)
12:18
Thank you, thank you. (Applause)
Благодаря, благодаря! (Аплодисменти)
12:25
Translated by Ina Stoycheva
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

About the speaker:

Eddie Obeng - Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up?

Why you should listen

What will business look like in 5 years? (Er, what does it look like now?) Eddie Obeng helps executives keep up with a business and social environment that's changing faster than we can know. Through Pentacle, his online business school, Obeng teaches a theory of management that focuses on adaptation to change. Called "New World Management," it's all about forming and re-forming workgroups, constantly re-evaluating metrics, and being open to all kinds of learning, from hands-on group exercises to a virtual lecture hall/meeting room called the QUBE.

More profile about the speaker
Eddie Obeng | Speaker | TED.com