English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Eddie Obeng: Smart failure for a fast-changing world

Eddie Obeng: Eșecul deștept într-o lume rapid schimbătoare.

Filmed
Views 1,502,247

Lumea se schimbă mult mai rapid decât ne dăm seama, zice îndrumătorul în afaceri Eddie Obeng – iar creativitatea nu poate ține pasul. În acest discurs alert, el evidențiază trei schimbări importante pe care ar trebui să le înțelegem pentru o productivitate mai mare și pledează pentru o cultură a „eșecului deștept.”

- Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up? Full bio

Over the past six months, I've spent my time
În ultimele șase luni, mi-am petrecut timpul
00:15
traveling. I think I've done 60,000 miles,
călătorind. Cred că am făcut 96.000 de km,
00:19
but without leaving my desk.
dar fără să-mi fi părăsit biroul.
00:23
And the reason I can do that is because I'm actually two people.
Pot face asta pentru că sunt, de fapt, două persoane.
00:26
I look like one person but I'm two people. I'm Eddie who is here,
Arăt ca o singură persoană, dar sunt două.
00:28
and at the same time, my alter ego is a big green boxy
Sunt Eddie cel real și,
în același timp, un alter ego avatar
00:31
avatar nicknamed Cyber Frank.
mare, verde, pătrățos, poreclit Cyber Frank.
00:36
So that's what I spend my time doing. I'd like to start,
Deci, asta fac cu timpul meu. Aș dori să încep,
00:39
if it's possible, with a test, because I do business stuff,
dacă-i posibil, cu un test. Eu fac afaceri,
00:42
so it's important that we focus on outcomes.
așa că e important să ne axăm pe rezultate.
00:45
And then I struggled, because I was thinking to myself,
M-am stresat judecând așa:
00:49
"What should I talk? What should I do? It's a TED audience.
„Despre ce să vorbesc? Ce să fac?
E un auditoriu TED.
00:51
It's got to be stretching. How am I going to make — ?"
Va fi solicitant. Cum să fac?”
00:53
So I just hope I've got the level of difficulty right.
Sper să fi nimerit nivelul de dificultate.
00:56
So let's just walk our way through this.
Așa că hai să facem testul.
00:59
Please could you work this through with me? You can shout out the answer if you like.
Vă rog, să-i dăm bătaie.
Strigați răspunsul dacă doriți.
01:01
The question is, which of these horizontal lines is longer?
Întrebare: Care linie orizontală e mai lungă?
01:05
The answer is?
Răspunsul?
01:07
Audience: The same.Eddie Obeng: The same.
Auditoriul: La fel.
Eddie Obeng: La fel.
01:08
No, they're not the same. (Laughter)
Nu, nu-s la fel. (Râsete)
01:11
They're not the same. The top one is 10 percent longer than the bottom one.
Cea de sus e 10% mai lungă decât cea de jos.
01:13
So why did you tell me they were the same? Do you remember when we were kids at school,
De ce mi-ați spus că sunt la fel?
Vă amintiți când eram la școală,
01:16
about that big, they played the same trick on us?
ne păcăleau la fel?
01:19
It was to teach us parallax. Do you remember?
Ca să ne învețe despre paralaxă. Vă amintiți?
01:22
And you got, you said, "It's the same!" And you got it wrong.
Și răspundeați: „Sunt la fel!” Și era greșit.
01:24
You remember? And you learned the answer, and you've carried this answer in your head for 10, 20, 30, 40 years:
Vă amintiți? Ați ținut minte răspunsul
10, 20, 30, 40 de ani:
01:27
The answer is the same. The answer is the same. So when you're asked what the lengths are,
„Răspunsul e la fel.”
Deci, când sunteți întrebați despre lungime,
01:31
you say they're the same, but they're not the same, because I've changed it.
spuneți că-s la fel, dar nu-s la fel, pentru că le-am modificat.
01:35
And this is what I'm trying to explain has happened to us in the 21st century.
Încerc să vă explic că asta s-a întâmplat cu noi în secolul XXI.
01:38
Somebody or something has changed the rules
Cineva sau ceva a schimbat regulile
01:42
about how our world works.
despre cum funcționează lumea.
01:44
When I'm joking, I try and explain it happened at midnight,
În glumă, spun că s-a întâmplat la miezul nopții,
01:46
you see, while we were asleep, but it was midnight 15 years ago. Okay?
în timp ce dormeam, dar a fost miezul nopții cu 15 ani în urmă. OK?
01:49
You didn't notice it? But basically, what they do is,
Nu v-ați dat seama?
01:53
they switched all the rules round, so that the way to
Au întors pe dos toate regulile.
01:56
successfully run a business, an organization, or even a country,
Felul de-a conduce cu succes o afacere, o organizație,
01:58
has been deleted, flipped, and it's a completely new
chiar o țară, a fost șters, răsturnat. E complet nou.
02:02
— you think I'm joking, don't you — there's a completely new set of rules in operation. (Laughter)
Credeți că glumesc, nu?
Un set de reguli complet nou e în operare. (Râsete)
02:05
Did you notice that? I mean, you missed this one.
Ați observat? Sau ați ratat asta?
02:09
You probably — No, you didn't. Okay. (Laughter)
Voi, probabil, nu. Nu voi. OK. (Râsete)
02:11
My simple idea is that what's happened is,
Ideea mea simplă e că adevăratul secol XXI
02:12
the real 21st century around us isn't so obvious to us,
în jurul nostru nu ne e atât de evident,
02:17
so instead we spend our time responding rationally
astfel încât ne petrecem timpul răspunzând rațional
02:21
to a world which we understand and recognize,
unei lumi pe care o înțelegem și o recunoaștem,
02:24
but which no longer exists.
dar care nu mai există.
02:27
You don't believe me, do you? Okay. (Applause)
Nu mă credeți. OK. (Aplauze)
02:29
So let me take you on a little journey of many of the things I don't understand.
Atunci să vă listez multele lucruri ce nu le înțeleg.
02:32
If you search Amazon for the word "creativity,"
Căutați cuvântul „creativitate” pe Amazon.
02:37
you'll discover something like 90,000 books.
Veți găsi cam 90.000 de cărți.
02:39
If you go on Google and you look for "innovation + creativity,"
Pe Google, căutați „inovare + creativitate”: 30 de milioane de potriviri.
02:41
you get 30 million hits. If you add the word "consultants," it doubles to 60 million. (Laughter)
Dacă adaugi cuvântul „consultanți”, se dublează la 60 milioane. (Râsete)
02:44
Are you with me? And yet, statistically, what you discover
Mă urmăriți? Şi totuși, statistic, descoperiți
02:49
is that about one in 100,000 ideas is found making money
că doar 1 din 100.000 de idei fac bani
02:52
or delivering benefits two years after its inception.
sau produc beneficii după doi ani de la concept.
02:55
It makes no sense. Companies make their expensive executives
Unde-i logica? Companiile își obligă costisitorii lor directori
02:58
spend ages carefully preparing forecasts and budgets
să petreacă ani cu pregătirea previziunilor și bugetelor
03:01
which are obsolete or need changing before they can be published.
care-s învechite sau trebuie schimbate înainte să fie publicate.
03:03
How is that possible? If you look at the visions we have,
Cum e posibil? Dacă observăm viziunile ce le avem,
03:07
the visions of how we're going to change the world,
viziuni despre cum vom schimba lumea,
03:11
the key thing is implementation. We have the vision.
punctul cheie e implementarea. Avem viziunea.
03:13
We've got to make it happen.
Trebuie s-o punem în practică.
03:16
We've spent decades professionalizing implementation.
De zeci de ani profesionalizăm implementarea.
03:17
People are supposed to be good at making stuff happen.
Oamenii trebuie să fie buni la punerea în practică.
03:20
However, if I use as an example a family of five
Totuși, dacă dau exemplul unei familii de cinci persoane
03:22
going on holiday, if you can imagine this,
ce merge în vacanță, de vă puteți imagina,
03:27
all the way from London all the way across to Hong Kong,
de la Londra la Hong Kong,
03:30
what I want you to think about is their budget is only 3,000 pounds of expenses.
vreau să vă gândiți că bugetul e doar de 3000 lire.
03:34
What actually happens is, if I compare this to the average
Ce se întâmplă de fapt, comparând
03:38
real project, average real successful project,
cu proiectul de succes mediu real,
03:41
the family actually end up in Makassar, South Sulawesi,
familia sfârșește în Makassar, Sulawesi de Sud,
03:47
at a cost of 4,000 pounds,
la un cost de 4.000 de lire,
03:51
whilst leaving two of the children behind. (Laughter)
și trebuind să lase 2 copii acasă. (Râsete)
03:54
What I'm trying to explain to you is, there are things which don't make sense to us.
Încerc să vă explic că există lucruri ilogice.
03:57
It gets even worse than that. Let me just walk you through this one.
Dar poate fi mai rău. Iată alt exemplu.
04:02
This is a quote, and I'll just pick words out of it.
Ăsta-i un citat, voi selecta din el.
04:06
It says -- I'll put on the voice -- "In summary, your Majesty,
Zice-aşa: „Pe scurt, Majestate,
04:08
the failure to foresee the timing, extent and severity
eșecul de-a prevedea momentul, amploarea și severitatea
04:12
of the crisis was due to the lack of creativity
crizei a fost cauzat de lipsa de creativitate
04:15
and the number of bright minds," or something like that.
și numărul de minți luminoase” sau așa ceva.
04:19
This was a group of eminent economists apologizing to the Queen of England
Acesta era un grup de eminenți economiști scuzându-se Reginei Angliei
04:22
when she asked the question,
când ea a pus întrebarea:
04:26
"Why did no one tell us that the crisis was coming?" (Laughter)
„De ce nu ne-a spus nimeni că vine criza?” (Râsete)
04:28
I'll never get my knighthood. I'll never get my knighthood. (Laughter)
Niciodată nu voi fi făcut cavaler. (Râsete)
04:31
That's not the important point. The thing you have to remember is,
Nu asta contează. Rețineți că erau
04:35
these are eminent economists, some of the smartest people
economiști eminenți, dintre cei mai deștepți
04:37
on the planet. Do you see the challenge? (Laughter)
de pe planetă. Vedeți provocarea? (Râsete)
04:40
It's scary. My friend and mentor, Tim Brown of IDEO,
Înfricoșător. Prietenul și mentorul meu, Tim Brown de la IDEO,
04:44
he explains that design must get big, and he's right.
zice că designul trebuie să crească la scară și are dreptate.
04:48
He wisely explains this to us. He says design thinking
Ne explică înțelept că gândirea de proiectare
04:52
must tackle big systems for the challenges we have.
trebuie să abordeze sisteme uriașe pentru provocările pe care le avem.
04:55
He's absolutely right.
E absolut corect.
04:57
And then I ask myself, "Why was it ever small?"
Atunci mă întreb, „Dar de ce a fost mic?”
04:59
Isn't it weird? You know, if collaboration is so cool,
Nu-i ciudat? Colaborarea e atât de cool,
05:03
is cross-functional working is so amazing,
lucrul inter-funcțional e atât de uimitor,
05:07
why did we build these huge hierarchies? What's going on?
atunci de ce am construi aceste uriașe ierarhii? Ce se întâmplă?
05:09
You see, I think what's happened, perhaps, is that
Ce s-a întâmplat, probabil,
05:14
we've not noticed that change I described earlier.
n-am observat schimbările descrise mai devreme.
05:19
What we do know is that the world has accelerated.
Știm că lumea s-a accelerat.
05:23
Cyberspace moves everything at the speed of light.
Spațiul cibernetic mișcă totul cu viteza luminii.
05:25
Technology accelerates things exponentially.
Tehnologia accelerează lucrurile exponenţial.
05:28
So if this is now, and that's the past,
Dacă aici e prezentul și aici trecutul,
05:30
and we start thinking about change, you know,
și începem să gândim la schimbare,
05:32
all governments are seeking change, you're here seeking change,
toate guvernele caută schimbarea, voi căutați schimbarea,
05:34
everybody's after change, it's really cool. (Laughter)
toți sunt leșinați după schimbare, cool. (Râsete)
05:36
So what happens is, we get this wonderful whooshing acceleration and change.
Deci, avem această accelerare și schimbare razante.
05:39
The speed is accelerating. That's not the only thing.
Viteza crește. Și nu-i numai asta.
05:43
At the same time, as we've done that, we've done something really weird.
În acelaşi timp, am făcut ceva ciudat.
05:48
We've doubled the population in 40 years,
Am dublat populația în 40 de ani,
05:50
put half of them in cities, then connected them all up so they can interact.
jumătate din ea am pus-o în oraşe, apoi am conectat-o ca să poată interacţiona.
05:53
The density of the interaction of human beings is amazing.
Densitatea de interacțiune a ființelor umane e uimitoare.
05:56
There are charts which show all these movements of information. That density of information is amazing.
Există grafice cu aceste mișcări de informații.
Densitatea de informații e uimitoare.
05:59
And then we've done a third thing.
Apoi am făcut un al treilea lucru.
06:04
you know, for those of you who have as an office
Cei care aveți ca birou
06:06
a little desk underneath the stairs, and you say, well this is my little desk under the stairs,
o măsuță sub scări și spuneți: „e micul meu birou de sub scări”,
06:08
no! You are sitting at the headquarters of a global corporation if you're connected to the Internet.
Nu! Lucrați la sediul unei corporații globale, dacă sunteți conectați la Internet.
06:13
What's happened is, we've changed the scale.
Ceea ce s-a întâmplat e că am schimbat scara.
06:20
Size and scale are no longer the same.
Mărimea și scara nu mai sunt aceleași.
06:23
And then add to that, every time you tweet,
Adăugați că, de fiecare dată când scrieți pe tweeter,
06:26
over a third of your followers follow from a country
peste o treime dintre cei care urmăresc
06:29
which is not your own.
sunt dintr-o altă țară.
06:32
Global is the new scale. We know that.
Noua scară e globală. Știm asta.
06:34
And so people say things like, "The world is now a turbulent place." Have you heard them saying things like that?
Oamenii spun: „Lumea e acum un loc turbulent.”
Ați auzit spunând așa ceva?
06:37
And they use it as a metaphor. Have you come across this?
Folosesc asta ca pe o metaforă. Ați întâlnit-o?
06:41
And they think it's a metaphor, but this is not a metaphor.
Se crede că-i metaforă, dar nu-i așa.
06:44
It's reality. As a young engineering student, I remember
E realitate. Ca proaspăt student la inginerie, îmi amintesc
06:47
going to a demonstration where they basically,
că am mers la o demonstrație la care ei, practic,
06:51
the demonstrator did something quite intriguing.
un manifestant a făcut ceva interesant.
06:55
What he did was, he got a transparent pipe — have you seen this demonstration before? —
Avea o țeavă transparentă. Ați mai văzut demonstrația asta?
06:57
he attached it to a tap. So effectively what you had was,
A atașat-o unui robinet. Efectiv,
07:02
you had a situation where — I'll try and draw the tap
Voi încerca să desenez robinetul și țeava,
07:06
and the pipe, actually I'll skip the tap. The taps are hard.
de fapt voi sări peste robinet. E greu de desenat.
07:09
Okay? So I'll write the word "tap." Is that okay? It's a tap. (Laughter)
Ok? Deci, scriu cuvântul „robinet”. E OK? Ăsta-i un robinet. (Râsete)
07:11
Okay, so he attaches it to a transparent pipe, and he turns the water on.
OK, deci l-a racordat cu o țeavă transparentă și a dat drumul la apă.
07:15
And he says, do you notice anything? And the water is whooshing down this pipe.
Și spune: „Nu observați nimic?” Apa curge pe această țeavă.
07:18
I mean, this is not exciting stuff. Are you with me?
Nu pare interesant . Mă urmăriți?
07:21
So the water goes up. He turns it back down. Great.
Nivelul apei urcă. Îl face să coboare din nou. Minunat.
07:24
And he says, "Anything you notice?" No. Then he sticks a needle into the pipe,
Și spune: „Nu observați nimic?” Nu. Apoi el înfige un ac în țeavă
07:28
and he connects this to a container, and he fills
și racordează țeava la un recipient umplut
07:32
the container up with green ink. You with me?
cu cerneală verde. Mă urmăriți?
07:34
So guess what happens? A thin green line comes out
Ghiciți ce se-ntâmplă? Se vede o linie verde subțire
07:38
as it flows down the pipe. It's not that interesting.
cum curge pe conductă. Tot nu-i interesant.
07:41
And then he turns the water up a bit, so it starts coming back in. And nothing changes.
Apoi dă mai tare apa. Nu se schimbă nimic.
07:46
So he's changing the flow of the water, but it's just a boring green line.
Schimbă sensul de curgere al apei, dar e tot o linie verde monotonă.
07:50
He adds some more. He adds some more. And then something weird happens.
Începe să adauge treptat lichid. Și apoi se întâmplă ceva ciudat.
07:53
There's this little flicker, and then as he turns it ever so slightly more,
O mică pâlpâire și apoi, cum mai dă drumul un pic,
07:56
the whole of that green line disappears, and instead
linia verde dispare și, în schimb,
08:01
there are these little sort of inky dust devils close to the needle.
apar acești drăcușori de cerneală în apropierea acului.
08:04
They're called eddies. Not me. And they're violently dispersing the ink
Sunt vârtejurile. Ele dispersează violent cerneala,
08:08
so that it actually gets diluted out, and the color's gone.
de fapt diluând-o, iar culoarea dispare.
08:11
What's happened in this world of pipe
Ce s-a întâmplat în această lume a țevii
08:14
is somebody has flipped it. They've changed the rules from laminar to turbulent.
cineva a schimbat regulile de curgere din laminară în turbulentă.
08:18
All the rules are gone. In that environment, instantly,
Toate regulile s-au năruit. În acest mediu, instantaneu,
08:22
all the possibilities which turbulence brings are available,
toate posibilitățile pe care le aduce turbulența sunt disponibile
08:26
and it's not the same as laminar.
și nu e la fel ca în scurgerea laminară.
08:30
And if we didn't have that green ink, you'd never notice.
Dacă n-ar fi fost cerneala verde n-am fi observat.
08:33
And I think this is our challenge, because somebody
Asta-i provocarea noastră, cineva --
08:38
has actually increased — and it's probably you guys with all your tech and stuff —
probabil voi, cu toată tehnologia voastră –
08:41
the speed, the scale and the density of interaction.
a mărit viteza, amploarea și densitatea interacțiunilor.
08:45
Now how do we cope and deal with that?
Cum facem față, cum o gestionăm?
08:49
Well, we could just call it turbulence, or we could try and learn.
Am putea doar s-o numim turbulență sau să încercăm să învățăm.
08:51
Yes, learn, but I know you guys grew up in the days when
Da, s-o învățăm, dar voi ați crescut în vremuri
08:54
there were actually these things called correct answers,
în care existau răspunsuri corecte,
09:00
because of the answer you gave me to the horizontal line puzzle,
a se vedea răspunsul dat la întrebarea despre liniile orizontale
09:02
and you believe it will last forever.
și care credeți că va dura o veșnicie.
09:05
So I'll put a little line up here which represents learning,
Voi pune aici o liniuță reprezentând învățarea
09:07
and that's how we used to do it. We could see things,
și iată cum obișnuiam să facem. Observam lucruri,
09:11
understand them, take the time to put them into practice.
le înțelegeam, le puneam în practică.
09:13
Out here is the world. Now, what's happened to our pace
Aici e lumea. Dar ce s-a întâmplat cu ritmul nostru
09:15
of learning as the world has accelerated? Well, if you work
de învățare odată cu accelerarea lumii? Ei bine,
09:19
for a corporation, you'll discover it's quite difficult to work
dacă v-a angajat o corporație, veți descoperi că-i destul de greu
09:22
on stuff which your boss doesn't approve of, isn't in the strategy,
să lucrați la ce nu-i aprobat de șef, nu face parte din strategie,
09:25
and anyway, you've got to go through your monthly meetings.
și oricum, trebuie să treceți prin întâlnirile lunare.
09:28
If you work in an institution, one day you will get them to make that decision.
Dacă lucrați într-o instituție, într-o bună zi îi veți face să ia acea decizie.
09:31
And if you work in a market where people believe in cycles,
Și dacă lucrați pe o piață în care oamenii cred în cicluri,
09:36
it's even funnier, because you have to wait all the way
e chiar mai amuzant, pentru că trebuie să așteptați tot timpul
09:39
for the cycle to fail before you go, "There's something wrong." You with me?
ca ciclul să eșueze înainte de a exclama: „Ceva nu merge.” Mă urmăriți?
09:41
So it's likely that the line, in terms of learning, is pretty flat.
Deci, probabil că linia, în termeni de învățare, e destul de dreaptă.
09:45
You with me? This point over here, the point at which
Mă urmăriți? În acest punct, punctul de
09:50
the lines cross over, the pace of change
intersecție al liniilor, ritmul schimbării
09:54
overtakes the pace of learning,
depășește ritmul de învățare
09:58
and for me, that is what I was describing
și, după mine, asta vă spuneam
10:01
when I was telling you about midnight.
când vă povesteam despre miezul nopții.
10:04
So what does it do to us? Well, it completely transforms what we have to do,
Ce-are a face asta cu noi? Ei bine, transformă complet ce trebuie să facem,
10:08
many mistakes we make. We solve last year's problems
numeroasele greșeli pe care le facem. Rezolvăm problemele de anul trecut
10:11
without thinking about the future. If you try and think about it,
fără a ne gândi la viitor. Dacă încercați să vă gândiți
10:14
the things you're solving now, what problems are they going to bring in the future?
la lucrurile pe care le rezolvați acum, ce probleme vor aduce acestea în viitor?
10:17
If you haven't understood the world you're living in,
Dacă nu înțelegeți lumea în care trăiți,
10:20
it's almost impossible to be absolutely certain that what you're going to deliver fits.
e aproape imposibil să fiți absolut siguri că ceea ce veți produce se va potrivi.
10:23
I'll give you an example, a quick one. Creativity and ideas,
Vă dau un exemplu, rapid. Creativitatea și ideile,
10:26
I mentioned that earlier. All the CEOs around me, my clients, they want innovation,
am mai spus-o mai devreme. Toți directorii executivi, clienții mei doresc inovare,
10:30
so they seek innovation. They say to people, "Take risks and be creative!"
deci caută inovații. Le cer oamenilor: „Asumați-vă riscul și fiți creativi!”
10:33
But unfortunately the words get transformed as they travel through the air.
Dar, din păcate, cuvintele sa transformat cum trec prin aer.
10:36
Entering their ears, what they hear is, "Do crazy things and then I'll fire you." Why? (Laughter) Because —
Ce aud ei: „Faceți lucruri nebunești și vă dau afară.” De ce? (Râsete)
10:39
Why? Because in the old world, okay, in the old world,
De ce? Pentru că în lumea veche,
10:43
over here, getting stuff wrong was unacceptable.
a greși era inacceptabil.
10:47
If you got something wrong, you'd failed. How should you be treated?
Dacă greșeai, erai gata. Cum trebuia să fii tratat?
10:49
Well, harshly, because you could have asked somebody who had experience.
Aspru, pentru că ar fi trebuit să întrebi pe cineva mai experimentat.
10:52
So we learned the answer and we carried this in our heads for 20, 30 years, are you with me?
Deci am învățat răspunsul și l-am purtat în cap timp de 20, 30 de ani. Mă urmăriți?
10:55
The answer is, don't do things which are different.
Rezultatul: nu fac lucruri diferite.
11:00
And then suddenly we tell them to and it doesn't work.
Apoi deodată, ni se cere să le facem și nu funcționează.
11:03
You see, in reality, there are two ways you can fail in our new world.
Există două căi de a greși în noua noastră lume.
11:05
One, you're doing something that you should follow a procedure to, and it's a very difficult thing,
Prima e când faci ceva și trebuie să urmezi o procedură, e dificil,
11:08
you're sloppy, you get it wrong. How should you be treated? You should probably be fired.
ești neglijent, greșești. Cum ar trebui să fii tratat? Probabil, ar trebui să fii concediat.
11:11
On the other hand, you're doing something new, no one's ever done before,
Pe de altă parte, poți să faci ceva nou, ce n-a mai făcut nimeni înainte
11:15
you get it completely wrong. How should you be treated?
și s-o dai în bară complet. Cum ar trebui să fii tratat?
11:18
Well, free pizzas! You should be treated better than the people who succeed.
Ei bine, pizza gratis! Ar trebui să fii tratat mai bine decât oamenii care reușesc.
11:20
It's called smart failure. Why? Because you can't put it on your C.V.
Se numește eșec inteligent. De ce? Deoarece nu se poate pune în C.V.
11:24
So what I want to leave you, then, is with the explanation
În încheiere aș vrea să vă las cu explicația
11:27
of why I actually traveled 60,000 miles from my desk.
motivului pentru care am călătorit 96.000 de km la biroul meu.
11:30
When I realized the power of this new world,
Când mi-am dat seama de puterea acestei noi lumi,
11:34
I quit my safe teaching job, and set up a virtual business school,
am renunțat la slujba mea sigură de profesor și am înființat o școală virtuală de afaceri,
11:36
the first in the world, in order to teach people how to make this happen,
prima din lume, pentru a învăța oamenii cum să facă acest lucru,
11:40
and I used some of my learnings about some of the rules which I'd learned on myself.
și mi-am folosit cunoștințele despre unele dintre regulile învățate pe propria piele.
11:44
If you're interested, worldaftermidnight.com, you'll find out more,
Dacă sunteți interesați: worldaftermidnight.com
Veți afla mai multe.
11:49
but I've applied them to myself for over a decade,
Le-am aplicat pe propria piele peste un deceniu
11:52
and I'm still here, and I still have my house, and the most important thing is,
și sunt încă aici, mai am casa mea și, cel mai important,
11:55
I hope I've done enough to inject a little green ink into your lives,
sper că am făcut destul pentru a injecta puțină cerneală verde în viețile dvs.
11:59
so that when you go away and you're making your next
Când plecați de aici și luați următoarea
12:04
absolutely sensible and rational decision, you'll take some time to think,
decizie absolut de bun-simț și rațională, va dura un timp să gândiți:
12:07
"Hmm, I wonder whether this also makes sense
„Hmm, mă întreb dacă acest lucru are sens
12:12
in our new world after midnight." Thank you very much.
și în noua lume de după miezul nopții.”
Vă mulțumesc mult.
12:15
(Applause)
(Aplauze)
12:18
Thank you, thank you. (Applause)
Vă mulţumesc, vă mulţumesc. (Aplauze)
12:25
Translated by Emil-Lorant Cocian
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Eddie Obeng - Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up?

Why you should listen

What will business look like in 5 years? (Er, what does it look like now?) Eddie Obeng helps executives keep up with a business and social environment that's changing faster than we can know. Through Pentacle, his online business school, Obeng teaches a theory of management that focuses on adaptation to change. Called "New World Management," it's all about forming and re-forming workgroups, constantly re-evaluating metrics, and being open to all kinds of learning, from hands-on group exercises to a virtual lecture hall/meeting room called the QUBE.

More profile about the speaker
Eddie Obeng | Speaker | TED.com