English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Eddie Obeng: Smart failure for a fast-changing world

Eddie Obeng: Inteligentný neúspech pre rýchlo sa meniaci svet

Filmed
Views 1,502,247

Svet sa mení oveľa rýchlejšie, než si väčšina ľudí uvedomuje, hovorí obchodný vzdelávateľ Eddie Obeng - a kreatívny výstup nemôže držať krok. V tomto temperamentnom hovore, vyzdvihuje tri dôležité zmeny, ktoré by sme mali pochopiť pre lepšiu produktivitu, a vyzýva k silnejšej kultúre "inteligentného neúspechu."

- Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up? Full bio

Over the past six months, I've spent my time
Počas uplynulých šesť mesiacov som strávil svoj čas
00:15
traveling. I think I've done 60,000 miles,
cestovaním. Myslím si, že som prešiel 60,000 míľ,
00:19
but without leaving my desk.
ale bez opustenia môjho písacieho stola.
00:23
And the reason I can do that is because I'm actually two people.
Dôvod, prečo to môžem robiť je, že som v skutočnosti dve osoby.
00:26
I look like one person but I'm two people. I'm Eddie who is here,
Vyzerám ako jedna osoba, ale som dve. Ja som Eddie, ktorý je tu,
00:28
and at the same time, my alter ego is a big green boxy
a zároveň, moje alter ego je veľký, zelený, hranatý
00:31
avatar nicknamed Cyber Frank.
avatar prezývaný Cyber Frank.
00:36
So that's what I spend my time doing. I'd like to start,
Takže takto trávim svoj čas. Chcel by som začať,
00:39
if it's possible, with a test, because I do business stuff,
ak je to možné, s testom, pretože robím obchodné veci,
00:42
so it's important that we focus on outcomes.
preto je dôležité, aby sme sa zamerali na výsledky.
00:45
And then I struggled, because I was thinking to myself,
A potom som bojoval, pretože som si myslel:
00:49
"What should I talk? What should I do? It's a TED audience.
"Čo by som mal hovoriť? Čo mám robiť? Je to TED publikum.
00:51
It's got to be stretching. How am I going to make — ?"
Musí to byť napínavé. Ako to urobím?"
00:53
So I just hope I've got the level of difficulty right.
Tak dúfam, že som nastavil správnu úroveň obtiažnosti.
00:56
So let's just walk our way through this.
Takže poďme sa jednoducho previesť cez toto.
00:59
Please could you work this through with me? You can shout out the answer if you like.
Mohli by ste, prosím, riešiť toto spolu so mnou? Môžete vykrýknúť odpoveď, ak chcete.
01:01
The question is, which of these horizontal lines is longer?
Otázka je: ktorá z týchto vodorovných čiar je dlhšia?
01:05
The answer is?
Odpoveď je?
01:07
Audience: The same.Eddie Obeng: The same.
Publikum: Sú rovnaké.
Eddie Obeng: Rovnaké.
01:08
No, they're not the same. (Laughter)
Nie, nie sú rovnaké. (Smiech)
01:11
They're not the same. The top one is 10 percent longer than the bottom one.
Nie sú rovnaké. Vrchná je o desať percent dlhšia od spodnej.
01:13
So why did you tell me they were the same? Do you remember when we were kids at school,
Tak prečo ste mi povedali, že sú rovnaké? Pamätáte si, keď sme boli deti v škole,
01:16
about that big, they played the same trick on us?
asi toľko veľkí, že nás rovnako podviedli?
01:19
It was to teach us parallax. Do you remember?
Bolo to, aby nás naučili paralax. Spomínate si?
01:22
And you got, you said, "It's the same!" And you got it wrong.
A ste povedali: "Sú rovnaké!" A nesprávne ste povedali.
01:24
You remember? And you learned the answer, and you've carried this answer in your head for 10, 20, 30, 40 years:
Spomínate si? Ste sa dozvedeli odpoveď a nesiete túto odpoveď vo vašej hlave 10, 20, 30, 40 rokov:
01:27
The answer is the same. The answer is the same. So when you're asked what the lengths are,
Odpoveď je rovnaká. Odpoveď je rovnaká. Takže, keď ste opýtaní, akej sú dĺžky,
01:31
you say they're the same, but they're not the same, because I've changed it.
poviete, že sú rovnaké, ale nie sú rovnaké, pretože som to zmenil.
01:35
And this is what I'm trying to explain has happened to us in the 21st century.
A toto je to, čo sa snažím vysvetliť, že sa nám stálo v 21. storočí.
01:38
Somebody or something has changed the rules
Niekto alebo niečo zmenilo pravidlá
01:42
about how our world works.
o tom, ako náš svet funguje.
01:44
When I'm joking, I try and explain it happened at midnight,
Keď srandujem, usilujem sa vysvetliť, že sa to stalo o polnoci
01:46
you see, while we were asleep, but it was midnight 15 years ago. Okay?
keď sme spali, ale to bolo o polnoci pred pätnástimi rokmi. Hej?
01:49
You didn't notice it? But basically, what they do is,
Ste si to nevšimli? Ale v podstate, urobili to,
01:53
they switched all the rules round, so that the way to
že prehodili všetky pravidlá naopak, tak spôsob, ako
01:56
successfully run a business, an organization, or even a country,
úspešne viesť podnik, organizáciu alebo dokonca aj krajinu,
01:58
has been deleted, flipped, and it's a completely new
bol odstránený, prevrátený a je úplne nový.
02:02
— you think I'm joking, don't you — there's a completely new set of rules in operation. (Laughter)
Myslíte, že si robím srandu, hejže? Existuje úplne nový súbor pravidiel v prevádzke. (Smiech)
02:05
Did you notice that? I mean, you missed this one.
Všimli ste si? Myslím, vynechali ste tento.
02:09
You probably — No, you didn't. Okay. (Laughter)
Ste pravdepodobne— Nie, nieste. V poriadku. (Smiech)
02:11
My simple idea is that what's happened is,
Moja jednoduchá idea je, že to, čo sa stalo je,
02:12
the real 21st century around us isn't so obvious to us,
že ozajstné 21. storočie okolo nás nie je toľko očividné,
02:17
so instead we spend our time responding rationally
takže trávime svoj čas reagovaním racionálne
02:21
to a world which we understand and recognize,
na svet, ktorý chápeme a rozpoznávame,
02:24
but which no longer exists.
ale ktorý už viacej neexistuje.
02:27
You don't believe me, do you? Okay. (Applause)
Neveríte mi, hejže? Dobre. (Potlesk)
02:29
So let me take you on a little journey of many of the things I don't understand.
Tak nech vás vezmem na malú cestu cez mnohé vecí, ktorým nerozumiem.
02:32
If you search Amazon for the word "creativity,"
Ak vyhľadáte na Amazone slovo „kreativita“,
02:37
you'll discover something like 90,000 books.
nájdete okolo 90,000 kníh.
02:39
If you go on Google and you look for "innovation + creativity,"
Ak pôjdete na Google a vyhľadáte „inovácia + kreativita“,
02:41
you get 30 million hits. If you add the word "consultants," it doubles to 60 million. (Laughter)
dostanete 30 miliónov ponúk. Ak pridáte slovo „konzultant“, zdvojnasobní sa to na 60 miliónov. (Smiech)
02:44
Are you with me? And yet, statistically, what you discover
Sledujete ma? A predsa, štatisticky, čo objavíte je,
02:49
is that about one in 100,000 ideas is found making money
že asi jeden zo 100,000 nápadov prináša zárobok
02:52
or delivering benefits two years after its inception.
alebo poskytuje úžitok dva roky po jeho vzniku.
02:55
It makes no sense. Companies make their expensive executives
Nedáva to zmysel. Spoločnosti nariaďujú svojím drahým výkonným riaditeľom
02:58
spend ages carefully preparing forecasts and budgets
stráviť mnoho času starostlivo pripravovať predpovede a rozpočty,
03:01
which are obsolete or need changing before they can be published.
ktoré sú zastarané alebo potrebujú zmenu skôr, než môžu byť uverejnené.
03:03
How is that possible? If you look at the visions we have,
Ako je to možné? Ak sa pozriete na vízie, ktoré máme,
03:07
the visions of how we're going to change the world,
vízie ako zmeníme svet,
03:11
the key thing is implementation. We have the vision.
kľúčovou vecou je implementácia. Máme víziu.
03:13
We've got to make it happen.
Musíme ju spraviť skutočnosťou.
03:16
We've spent decades professionalizing implementation.
Strávili sme desaťročia professionalizáciou implementácie.
03:17
People are supposed to be good at making stuff happen.
Ľudia by mali byť dobrí v realizovaní ideí.
03:20
However, if I use as an example a family of five
Avšak, keď použijem ako príklad paťčlennú rodinu,
03:22
going on holiday, if you can imagine this,
ktorá ide nadovolenku - ak si toto môžte predstaviť -
03:27
all the way from London all the way across to Hong Kong,
z Londýna celú cestu naprieč do Hong Kongu,
03:30
what I want you to think about is their budget is only 3,000 pounds of expenses.
chcem, aby ste mali na mysli je, že ich rozpočet je iba 3000 libier výdavkov.
03:34
What actually happens is, if I compare this to the average
Čo sa vlastne stane je, ak porovnám to s priemerným
03:38
real project, average real successful project,
reálnym projektom, priemerným reálnym, úspešným projektom,
03:41
the family actually end up in Makassar, South Sulawesi,
rodina v skutočnosti skončí v Makassari, Južný Sulawesi,
03:47
at a cost of 4,000 pounds,
za cenu 4000 libier,
03:51
whilst leaving two of the children behind. (Laughter)
pritom nechajúc dve deti doma. (Smiech)
03:54
What I'm trying to explain to you is, there are things which don't make sense to us.
Čo sa snažím vysvetliť vám je, že existujú veci, ktoré nám nedávajú zmysel.
03:57
It gets even worse than that. Let me just walk you through this one.
Stáva sa to ešte horšie. Dovoľte mi, nech vás cez to prevediem.
04:02
This is a quote, and I'll just pick words out of it.
Toto je citát a ja len vyberiem slová z neho.
04:06
It says -- I'll put on the voice -- "In summary, your Majesty,
Hovorí — nastavím si hlas — "Stručne povedané, vaše Veličenstvo,
04:08
the failure to foresee the timing, extent and severity
neschopnosť predvídať čas, rozsah a závažnost
04:12
of the crisis was due to the lack of creativity
krízy bolo dôsledkom nedostatku kreativity
04:15
and the number of bright minds," or something like that.
a počtom bystrých rozumov," alebo niečo takého.
04:19
This was a group of eminent economists apologizing to the Queen of England
Toto bola skupina eminentných ekonómov ospravedlňujúc sa kráľovnej Anglicka,
04:22
when she asked the question,
keď sa pýtala:
04:26
"Why did no one tell us that the crisis was coming?" (Laughter)
"Prečo nám nikto nepovedal, že má prísť kríza?" (Smiech)
04:28
I'll never get my knighthood. I'll never get my knighthood. (Laughter)
Nikdy nedostanem svoje rytierstvo. Nikdy nedostanem svoje rytierstvo. (Smiech)
04:31
That's not the important point. The thing you have to remember is,
To nie je dôležité. To, čo musíte zapamätať je,
04:35
these are eminent economists, some of the smartest people
že toto sú eminentní ekonómovia, jedny z najmúdrejších ľudí
04:37
on the planet. Do you see the challenge? (Laughter)
na planéte. Vidíte túto výzvu? (Smiech)
04:40
It's scary. My friend and mentor, Tim Brown of IDEO,
Je to desivé. Môj priateľ a mentor, Tim Brown z IDEO
04:44
he explains that design must get big, and he's right.
vysvetľuje, že sa dizajn musí stať veľkým, a má pravdu.
04:48
He wisely explains this to us. He says design thinking
On nám toto múdre vysvetľuje. On hovorí, že sa kreatívne myslenie
04:52
must tackle big systems for the challenges we have.
musí vysporiadať s veľkými systémámi, pre výzvy, ktoré máme.
04:55
He's absolutely right.
Má absolútne pravdu.
04:57
And then I ask myself, "Why was it ever small?"
A potom sa pýtam sám seba: "Prečo to bolo niekedy malé?"
04:59
Isn't it weird? You know, if collaboration is so cool,
Nie je to divné? Viete, keď je spolupráca taká cool,
05:03
is cross-functional working is so amazing,
keď je krížová spolupráca taká úžasná,
05:07
why did we build these huge hierarchies? What's going on?
prečo sme sa vybudovali tieto obrovské hierarchie? Čo sa deje?
05:09
You see, I think what's happened, perhaps, is that
Vidíte, myslím, že čo sa stalo, snáď, je
05:14
we've not noticed that change I described earlier.
že sme si nevšimli zmenu, ktorú som opísal skôr.
05:19
What we do know is that the world has accelerated.
Čo vieme je, že svet sa zrýchlil.
05:23
Cyberspace moves everything at the speed of light.
Kyberpriestor pohybuje všetko rýchlosťou svetla.
05:25
Technology accelerates things exponentially.
Technológia urýchľuje veci exponenciálne.
05:28
So if this is now, and that's the past,
Takže, ak toto je teraz, a to je minulosť
05:30
and we start thinking about change, you know,
a začneme rozmýšľať o zmene,
05:32
all governments are seeking change, you're here seeking change,
všetky vlády hľadajú zmenu, vy ste tu hľadajúc zmenu,
05:34
everybody's after change, it's really cool. (Laughter)
všetci idú po zmene, je to veľmi cool. (Smiech)
05:36
So what happens is, we get this wonderful whooshing acceleration and change.
Takže, čo sa stane je, že dostaneme toto krásne zrýchlenie a zrýchlenie a zmenu.
05:39
The speed is accelerating. That's not the only thing.
Rýchlosť sa zvyšuje. A to nie je jediná vec.
05:43
At the same time, as we've done that, we've done something really weird.
V rovnakom čase, ako sme to urobili, urobili sme niečo veľmi zvláštne.
05:48
We've doubled the population in 40 years,
Zdvojnásobnili sme populáciu za štyridsať rokov,
05:50
put half of them in cities, then connected them all up so they can interact.
dali polovicu z nich do miest, potom sme ich všetkých spojili aby sa mohli vzájomne ovplyvňovať.
05:53
The density of the interaction of human beings is amazing.
Hustota interakcie ľudských bytostí je úžasná.
05:56
There are charts which show all these movements of information. That density of information is amazing.
Sú grafy, ktoré ukazujú všetky pohyby informácií. Hustota týchto informácií je úžasná.
05:59
And then we've done a third thing.
A potom sme spravili aj tretiu vec.
06:04
you know, for those of you who have as an office
Viete, pre vás, ktorí máte kanceláriu
06:06
a little desk underneath the stairs, and you say, well this is my little desk under the stairs,
a malý stôl pod schodmi, a poviete si: "no, toto je môj malý stôl pod schodmi."
06:08
no! You are sitting at the headquarters of a global corporation if you're connected to the Internet.
Nie! Sedíte v sídle globálnej korporácie, ak ste pripojení na Internet.
06:13
What's happened is, we've changed the scale.
Čo sa stalo, je, sme zmenili meradlo.
06:20
Size and scale are no longer the same.
Veľkosť a meradlo už nie sú rovnaké.
06:23
And then add to that, every time you tweet,
A ešte si k tomu pridajte, že zakaždým, keď napíšete tweet,
06:26
over a third of your followers follow from a country
viac ako tretina z vašich nasledovníkov je z krajiny,
06:29
which is not your own.
ktorá nie je vaša.
06:32
Global is the new scale. We know that.
Globálno je nové meradlo. To vieme.
06:34
And so people say things like, "The world is now a turbulent place." Have you heard them saying things like that?
A tak ľudia hovoria veci ako: "svet je teraz turbulentné miesto." Počuli ste ich hovoriť takéto veci?
06:37
And they use it as a metaphor. Have you come across this?
A používajú to ako metaforu. Už ste narazili na toto?
06:41
And they think it's a metaphor, but this is not a metaphor.
A myslia si, že je to metafora, ale to nie je metafora.
06:44
It's reality. As a young engineering student, I remember
Je to realita. Ako mladý študent inžinierstva, pamätám si
06:47
going to a demonstration where they basically,
keď som išiel na demonštráciu, kde v podstate
06:51
the demonstrator did something quite intriguing.
demonštrátor urobil niečo úplne fascinujúce.
06:55
What he did was, he got a transparent pipe — have you seen this demonstration before? —
Čo urobil bolo — on mal transparentnú rúru — videli ste túto demonštráciu pred?
06:57
he attached it to a tap. So effectively what you had was,
Zapojil ju na kohútik. Takže účinne, čo ste mali, bola —
07:02
you had a situation where — I'll try and draw the tap
mali ste situáciu kde — pokúsim nakresliť kohútik
07:06
and the pipe, actually I'll skip the tap. The taps are hard.
a rúrku, vlastne preskočím kohútik. Ťažko je nakresliť kohútik.
07:09
Okay? So I'll write the word "tap." Is that okay? It's a tap. (Laughter)
V poriadku? Takže napíšem slovo "kohútik." Je to v poriadku? Je to kohútik. (Smiech)
07:11
Okay, so he attaches it to a transparent pipe, and he turns the water on.
Dobre, takže pripojil ho s transparentnou rúrkou a pustil vodu.
07:15
And he says, do you notice anything? And the water is whooshing down this pipe.
A hovorí, všímate si niečo? A voda brzdí dole touto rúrkou.
07:18
I mean, this is not exciting stuff. Are you with me?
Toto nie sú vzrušujúce veci. Sledujete ma?
07:21
So the water goes up. He turns it back down. Great.
Takže voda ide hore. On ju otočí späť dole. Výborne.
07:24
And he says, "Anything you notice?" No. Then he sticks a needle into the pipe,
A hovorí: "Všímate si niečo?" Nie. Potom zapychne ihlu do rúrky
07:28
and he connects this to a container, and he fills
a pripojí ju do kontajnera, a naplní
07:32
the container up with green ink. You with me?
kontajner zeleným atramentom. Sledujete ma?
07:34
So guess what happens? A thin green line comes out
Tak hádajte, čo sa stane? Tenká zelená čiara vychádza von
07:38
as it flows down the pipe. It's not that interesting.
ako tečie dole rúrou. Nie je to tak zaujímavé.
07:41
And then he turns the water up a bit, so it starts coming back in. And nothing changes.
A potom trochu zosilní vodu, takže sa to začína vraciať. A nič sa nemení.
07:46
So he's changing the flow of the water, but it's just a boring green line.
Takže mení prúd vody, ale je to len nudná zelená čiara.
07:50
He adds some more. He adds some more. And then something weird happens.
Dodáva trochu viacej. Dodáva trochu viacej. A potom niečo divné sa udeje.
07:53
There's this little flicker, and then as he turns it ever so slightly more,
Vzikne také malé blikanie, a potom keď to zľahka otočil,
07:56
the whole of that green line disappears, and instead
celá tá zelená čiara zmizne, a namiesto toho
08:01
there are these little sort of inky dust devils close to the needle.
sa zjavia tieto akési malé atramentové víhrice prachu v blízkosti ihly.
08:04
They're called eddies. Not me. And they're violently dispersing the ink
Sú to tzv viery. A oni násilne rozptyľujú atrament
08:08
so that it actually gets diluted out, and the color's gone.
takže sa v skutočnosti zrieďuje a farba zmizne.
08:11
What's happened in this world of pipe
Čo sa stalo v tomto svete potrubia
08:14
is somebody has flipped it. They've changed the rules from laminar to turbulent.
je niekto ho prevrátil. Oni zmenili pravidlá z laminárnych na turbulentné.
08:18
All the rules are gone. In that environment, instantly,
Všetky pravidlá sú preč. V tomto prostredí, okamžite,
08:22
all the possibilities which turbulence brings are available,
všetky možnosti, ktoré turbulencia prináša sú k dispozícii,
08:26
and it's not the same as laminar.
a nie je to isté ako laminárne.
08:30
And if we didn't have that green ink, you'd never notice.
A keby sme nemali že zeleným atramentom, by nikdy spozorujete.
08:33
And I think this is our challenge, because somebody
A myslím, že toto je naša výzva, pretože niekto
08:38
has actually increased — and it's probably you guys with all your tech and stuff —
skutočne vzrástol – a to je pravdepodobne vás s všetky vaše tech a veci —
08:41
the speed, the scale and the density of interaction.
rýchlosť, rozsah a hustota interakcie.
08:45
Now how do we cope and deal with that?
Teraz ako sme vyrovnať a vyrovnať s tým?
08:49
Well, we could just call it turbulence, or we could try and learn.
No, mohol len hovoríme, že turbulencie, alebo by sme mohli skúsiť a učiť.
08:51
Yes, learn, but I know you guys grew up in the days when
Áno, učiť, ale viem, že vy ste vyrastal v dňoch keď
08:54
there were actually these things called correct answers,
tam boli vlastne tieto veci, tzv správne odpovede,
09:00
because of the answer you gave me to the horizontal line puzzle,
pretože odpoveď ste mi dal do skladačky, vodorovná čiara,
09:02
and you believe it will last forever.
a veríte, že to bude trvať večne.
09:05
So I'll put a little line up here which represents learning,
Tak som si dal trochu line tu, čo predstavuje učenie,
09:07
and that's how we used to do it. We could see things,
a to je, ako sme zvyknutí robiť to. Sme mohli vidieť veci,
09:11
understand them, take the time to put them into practice.
im rozumieť, mať čas dať ich do praxe.
09:13
Out here is the world. Now, what's happened to our pace
Tu je na svete. Teraz, čo sa stalo naše tempo
09:15
of learning as the world has accelerated? Well, if you work
vzdelávania ako svet zrýchlil? No, ak budete pracovať
09:19
for a corporation, you'll discover it's quite difficult to work
pre korporácie, objavíte, to je docela ťažké pracovať
09:22
on stuff which your boss doesn't approve of, isn't in the strategy,
na veci, ktoré váš šéf neschvaľuje, nie je v stratégii,
09:25
and anyway, you've got to go through your monthly meetings.
a mimochodom, musíš prejsť vaše mesačné stretnutia.
09:28
If you work in an institution, one day you will get them to make that decision.
Ak pracujete v inštitúcii, jeden deň dostanete ich, aby toto rozhodnutie.
09:31
And if you work in a market where people believe in cycles,
A ak pracujete na trhu, kde ľudia veria v cykloch,
09:36
it's even funnier, because you have to wait all the way
je to ešte zábavnejšie, pretože budete musieť čakať celú cestu
09:39
for the cycle to fail before you go, "There's something wrong." You with me?
pre cyklus padnúť pred odchodom, "tam je niečo zle." Ste so mnou?
09:41
So it's likely that the line, in terms of learning, is pretty flat.
Takže je pravdepodobné, že v riadku, z hľadiska učenia, je dosť ploché.
09:45
You with me? This point over here, the point at which
Sledujete ma? Tento bod tu, miesta, na ktorom
09:50
the lines cross over, the pace of change
línie kríža nad, tempo zmien
09:54
overtakes the pace of learning,
predstihuje tempo učenia,
09:58
and for me, that is what I was describing
a pre mňa, to bolo to, čo som popisoval
10:01
when I was telling you about midnight.
keď som Vám hovoril o polnoci.
10:04
So what does it do to us? Well, it completely transforms what we have to do,
Takže, čo to robí s nami? No, úplne to transformuje to,čo musíme urobiť,
10:08
many mistakes we make. We solve last year's problems
veľa chýb, ktoré robíme. Riešime minuloročné problémy
10:11
without thinking about the future. If you try and think about it,
bez premýšľania o budúcnosti. Ak sa pokúsite nad tým zamyslieť,
10:14
the things you're solving now, what problems are they going to bring in the future?
veci, ktoré riešite teraz, aké problémy prinesú v budúcnosti?
10:17
If you haven't understood the world you're living in,
Ak ste nepochopili svet v ktorom žijete,
10:20
it's almost impossible to be absolutely certain that what you're going to deliver fits.
je takmer nemožné byť absolútne istý, že čo ponuknete bude fungovať.
10:23
I'll give you an example, a quick one. Creativity and ideas,
Dám vám príklad, jeden rýchly. Tvorivosť a nápady,
10:26
I mentioned that earlier. All the CEOs around me, my clients, they want innovation,
už to spomenul skôr. Všetci generálni riaditelia okolo mňa, mojí klienti, chcú inovácie,
10:30
so they seek innovation. They say to people, "Take risks and be creative!"
takže hľadajú inovácie. Hovoria ľuďom, "riskujte a buďte tvoriví!"
10:33
But unfortunately the words get transformed as they travel through the air.
Ale bohužiaľ slová sa transformujú ako cestujú cez vzduch.
10:36
Entering their ears, what they hear is, "Do crazy things and then I'll fire you." Why? (Laughter) Because —
Vstupujúce do ich uší, čo počujú, je, "Robte šialené veci a potom vám dám, prepustím vás." Prečo? (Smiech) Pretože —
10:39
Why? Because in the old world, okay, in the old world,
Prečo? Pretože v starom svete, v poriadku, v starom svete,
10:43
over here, getting stuff wrong was unacceptable.
tu, urobiť v niečom chybu bolo neprijateľné.
10:47
If you got something wrong, you'd failed. How should you be treated?
Ak si spravil niečo chybne, zlyhal si. Ako by s vami malo byť zaobchádzané?
10:49
Well, harshly, because you could have asked somebody who had experience.
No, tvrdo, pretože ste sa mohli opýtať niekoho, kto mal skúsenosti.
10:52
So we learned the answer and we carried this in our heads for 20, 30 years, are you with me?
Tak sme sa dozvedeli odpoveď a urobili sme to v našich hlavách za 20, 30 rokov, ste so mnou?
10:55
The answer is, don't do things which are different.
Odpoveď je: nerob veci ktoré sú odlišné.
11:00
And then suddenly we tell them to and it doesn't work.
A potom im odrazu povieme aby ich robili a to potom nefunguje.
11:03
You see, in reality, there are two ways you can fail in our new world.
Vidíte, v skutočnosti, sú dva spôsoby, ako môžete zlyhať v našom novom svete.
11:05
One, you're doing something that you should follow a procedure to, and it's a very difficult thing,
Prvý, robíte niečo, v čom by ste mali dodržiavať postup, a je to veľmi ťažká vec,
11:08
you're sloppy, you get it wrong. How should you be treated? You should probably be fired.
ste nedbalí, urobíte to zle. Ako by s vami mali zaobchádzať? Pravdepodobne by vás mali prepustiť.
11:11
On the other hand, you're doing something new, no one's ever done before,
Na druhej strane, robíte niečo nové, niečo čo nikto predtým nerobil,
11:15
you get it completely wrong. How should you be treated?
a spravíte to úplne zle. Ako by s vami malo byť zaobchádzané?
11:18
Well, free pizzas! You should be treated better than the people who succeed.
No, pizze zadarmo! Malo by s vami byť lepšie zaobchádzané ako s ľuďmi, ktorí uspeli.
11:20
It's called smart failure. Why? Because you can't put it on your C.V.
Nazýva sa to múdrym neúspechom. Prečo? Pretože ho nemôžete dať do vášho CV.
11:24
So what I want to leave you, then, is with the explanation
Chcem vás nechať s vysvetlením
11:27
of why I actually traveled 60,000 miles from my desk.
prečo som vlastne cestoval 60.000 míľ od môjho stola.
11:30
When I realized the power of this new world,
Keď som si uvedomil silu tohto nového sveta,
11:34
I quit my safe teaching job, and set up a virtual business school,
ukončite som moju bezpečnú prácu učiteľa, a začal virtuálnu školu biznisu,
11:36
the first in the world, in order to teach people how to make this happen,
prvú na svete, aby som učil ľudí, ako to uskutočniť,
11:40
and I used some of my learnings about some of the rules which I'd learned on myself.
a použil som niektoré poznatky o niektorých pravidlách, ktoré som sa naučil na sebe.
11:44
If you're interested, worldaftermidnight.com, you'll find out more,
Ak máte záujem, na worldaftermidnight.com sa dozviete viac,
11:49
but I've applied them to myself for over a decade,
ale som ich aplikoval na seba vyše desať rokov,
11:52
and I'm still here, and I still have my house, and the most important thing is,
a som stále tu, stále mám svoj dom a najdôležitejšie je,
11:55
I hope I've done enough to inject a little green ink into your lives,
dúfam, že som urobil dosť, aby som vstriekol trochu zeleného atramentu do vášho života,
11:59
so that when you go away and you're making your next
tak aby ste, keď pôjdete preč, a budete robiť svoje nasledovné
12:04
absolutely sensible and rational decision, you'll take some time to think,
absolútne rozumné a racionálne rozhodnutie, zastavíte sa premyslieť,
12:07
"Hmm, I wonder whether this also makes sense
"Hmm, som zvedavý, či toto dáva zmysel
12:12
in our new world after midnight." Thank you very much.
v našom novom svete po polnoci." Moc vám ďakujem.
12:15
(Applause)
(Potlesk)
12:18
Thank you, thank you. (Applause)
Ďakujem vám, ďakujem vám. (Potlesk)
12:25
Translated by Filip Fejdi
Reviewed by Tomáš Džambik

▲Back to top

About the speaker:

Eddie Obeng - Business Educator
Our environment changes faster than we can learn about it, Eddie Obeng says. How do we keep up?

Why you should listen

What will business look like in 5 years? (Er, what does it look like now?) Eddie Obeng helps executives keep up with a business and social environment that's changing faster than we can know. Through Pentacle, his online business school, Obeng teaches a theory of management that focuses on adaptation to change. Called "New World Management," it's all about forming and re-forming workgroups, constantly re-evaluating metrics, and being open to all kinds of learning, from hands-on group exercises to a virtual lecture hall/meeting room called the QUBE.

More profile about the speaker
Eddie Obeng | Speaker | TED.com