English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon Berlin 2014

Hans and Ola Rosling: How not to be ignorant about the world

Filmed:
4,301,818 views

How much do you know about the world? Hans Rosling, with his famous charts of global population, health and income data (and an extra-extra-long pointer), demonstrates that you have a high statistical chance of being quite wrong about what you think you know. Play along with his audience quiz — then, from Hans’ son Ola, learn 4 ways to quickly get less ignorant.

- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

- Director of the Gapminder Foundation
Ola Rosling is the director and co-founder of the Gapminder Foundation. Previously, he was the Google Public Data product manager. Full bio

HansHans RoslingRosling: I'm going to askküsi you
Hans Rosling: Küsin teie käest
00:12
threekolm multiplemitu choicevalik questionsküsimused.
kolm küsimust.
00:15
Use this deviceseade. Use this deviceseade to answervastus.
Kasutage vastamiseks seda seadet.
00:16
The first questionküsimus is, how did the numbernumber
Esimene küsimus:
00:20
of deathssurmajuhtumid perper yearaastas
„Kuidas loodusõnnetuste poolt põhjustatud
00:22
from naturalloomulik disasterkatastroof,
surmajuhtumite arv on
00:24
how did that changemuutus duringajal the last centurysajandil?
muutunud viimase sajandi jooksul?"
00:26
Did it more than doublekahekordne,
Kas see kahekordistus,
00:28
did it remainjääma about the samesama in the worldmaailm as a wholeterve,
jäi kogu maailmas enam-vähem samaks
00:30
or did it decreasevähenema to lessvähem than halfpool?
või vähenes poole võrra?
00:32
Please answervastus A, B or C.
Palun vastake A, B või C.
00:35
I see lots of answersvastused. This is much
fasterkiiremini than I do it at universitiesülikoolid.
Näen palju vastuseid. Siin läheb palju
kiiremini kui ülikoolides.
00:37
They are so slowaeglane. They keep
thinkingmõtlesin, thinkingmõtlesin, thinkingmõtlesin.
Nad on nii aeglased. Muudkui
mõtlevad, mõtlevad, mõtlevad.
00:41
Oh, very, very good.
Oh, väga-väga hea.
00:44
And we go to the nextjärgmine questionküsimus.
Liigume järgmise küsimuse juurde.
00:46
So how long did womennaised 30 yearsaastaid oldvana
„Kui kaua on keskmiselt käinud
koolis naised,
00:48
in the worldmaailm go to schoolkooli:
kes on 30-aastased?"
00:51
sevenseitse yearsaastaid, fiveviis yearsaastaid or threekolm yearsaastaid?
Seitse, viis või kolm aastat?
00:53
A, B or C? Please answervastus.
A, B või C? Palun vastake.
00:55
And we go to the nextjärgmine questionküsimus.
Läheme järgmise küsimuse juurde.
01:02
In the last 20 yearsaastaid, how did the percentageprotsent
„Kuidas muutus viimase 20 aasta jooksul
01:04
of people in the worldmaailm
maailmas äärmises vaesuses
01:08
who liveelus in extremeäärmuslik povertyvaesus changemuutus?
elavate inimeste protsent?“
01:09
ExtremeExtreme povertyvaesus — not havingvõttes
enoughpiisav foodtoit for the day.
Äärmine vaesus – kui ei oleks päevaks
piisavalt toitu.
01:12
Did it almostpeaaegu doublekahekordne,
Kas see peaaegu kahekordistus,
01:14
did it remainjääma more or lessvähem the samesama,
jäi enam-vähem samaks
01:16
or did it halvepoole võrra?
või vähenes poole võrra?
01:18
A, B or C?
A, B või C?
01:19
Now, answersvastused.
Nüüd, vastused.
01:23
You see,
Näete,
01:26
deathssurmajuhtumid from naturalloomulik disasterskatastroofid in the worldmaailm,
looduskatastroofidest
tingitud surmad
01:28
you can see it from this graphgraafik here,
on siin graafikul.
01:29
from 1900 to 2000.
1900–2000
01:31
In 1900, there was about halfpool a millionmiljonit eurot people
1900. aastal suri loodusõnnetuste
tõttu igal aastal
01:34
who diedsuri everyigaüks yearaastas from naturalloomulik disasterskatastroofid:
ligi pool miljonit inimest –
01:37
floodsüleujutused, earthquakesmaavärinad, volcanicvulkaaniline
eruptionpurse, whatevermida iganes, droughtspõuad.
üleujutused, maavärinad, vulkaanipursked,
põud ja muu.
01:39
And then, how did that changemuutus?
Kuidas see muutus?
01:44
GapminderGapminder askedküsisin the publicavalik in SwedenRootsi.
Gapminder esitas küsimuse
Rootsi avalikkusele.
01:47
This is how they answeredvastas.
Sellised olid nende vastused.
01:51
The SwedishRootsi publicavalik answeredvastas like this:
Rootsi inimesed vastasid nii.
01:52
FiftyViiskümmend percentprotsenti thought it had doubledkahekordistunud,
50% arvasid, et
kahekordistus.
01:54
38 percentprotsenti said it's more or lessvähem the samesama,
38% ütlesid, et see on enam-vähem sama.
01:56
12 said it had halvedpoole võrra.
12% vastasid, et see vähenes poole võrra.
01:58
This is the bestparim dataandmed from the disasterkatastroof researchersteadlased,
Vaatame katastroofiuurijate
usaldusväärseimaid andmeid.
02:00
and it goesläheb up and down,
Need liiguvad üles ja alla,
02:03
and it goesläheb to the SecondTeine WorldMaailma WarSõda,
jõuavad teise maailmasõjani
02:06
and after that it startsalgab to falllangevad and it keepshoiab fallingkukkumine
ning pärast seda hakkab näitaja langema
02:08
and it's down to much lessvähem than halfpool.
ja väheneb enam kui poole võrra.
02:12
The worldmaailm has been much, much more capablevõimeline
Aastakümnete arenedes
02:14
as the decadesaastakümneid go by
on maailmas suudetud inimesi
02:16
to protectkaitsta people from this, you know.
looduskatastroofide eest palju
paremini kaitsta.
02:18
So only 12 percentprotsenti of the SwedesRootslased know this.
Vaid 12% rootslastest teab seda.
02:20
So I wentläksin to the zooZoo and I askedküsisin the chimpsšimpansi.
Läksin loomaaeda ja küsisin šimpansitelt.
02:23
(LaughterNaer) (ApplauseAplaus)
(Naer) (Aplaus)
02:26
The chimpsšimpansi don't watch the eveningõhtul newsuudised,
Šimpansid ei vaata õhtust uudistesaadet.
02:39
so the chimpsšimpansi,
Seega šimpansid
02:43
they choosevali by randomjuhuslikult, so the
SwedesRootslased answervastus worsehalvem than randomjuhuslikult.
valivad suvaliselt,
aga rootslasid vastasid siiski halvemini.
02:44
Now how did you do?
Kui kuidas teil läks?
02:48
That's you.
Siin on teie tulemused.
02:51
You were beatenpeksti by the chimpsšimpansi.
Šimpansid olid teist paremad.
02:54
(LaughterNaer)
(Naer)
02:56
But it was closeSulge.
Kuid napilt.
02:58
You were threekolm timeskorda better than the SwedesRootslased,
Teil läks kolm korda paremini
kui rootslastel,
03:01
but that's not enoughpiisav.
aga sellest ei piisa.
03:05
You shouldn'tei peaks comparevõrdlema yourselfise to SwedesRootslased.
Te ei peaks end rootslastega võrdlema.
03:06
You mustpeab have higherkõrgem ambitionsambitsioonid in the worldmaailm.
Teil peaksid maailmas olema
kõrgemad ambitsioonid.
03:08
Let's look at the nextjärgmine answervastus here: womennaised in schoolkooli.
Vaatame siin järgmist vastust:
naised koolis.
03:12
Here, you can see menmehed wentläksin eightkaheksa yearsaastaid.
Näete, et mehed käisid koolis
8 aastat
03:15
How long did womennaised go to schoolkooli?
Kui kaua käisid koolis naised?
03:17
Well, we askedküsisin the SwedesRootslased like this,
Küsisime rootslastelt.
03:19
and that givesannab you a hintvihje, doesn't it?
Siit saate aimu, eks ole?
03:22
The right answervastus is probablytõenäoliselt the one
Õige vastus on ilmselt see,
03:24
the fewestkõige vähem SwedesRootslased pickedkorjatud, isn't it?
mille valis kõige vähem rootslasi,
eks ole?
03:26
(LaughterNaer)
(Naer)
03:29
Let's see, let's see. Here we come.
Vaatame järele. Niisiis.
03:31
Yes, yes, yes, womennaised have almostpeaaegu caughtpüütud up.
Jah, jah, jah, naised on peaaegu
järele jõudnud.
03:33
This is the U.S. publicavalik.
Siin on USA avalikkus
03:38
And this is you. Here you come.
Siin olete teie. Teie tulemused.
03:41
OohOoh.
Ohh.
03:45
Well, congratulationsõnnitlused, you're
twicekaks korda as good as the SwedesRootslased,
Õnnitlen, teil läks kaks korda
03:49
but you don't need me —
paremini kui rootslastel.
03:51
So how come? I think it's like this,
Kuidas siis nii? Arvan, et
03:53
that everyonekõik is awareteadlik that there are countriesriikides
igaüks teab, et on
03:58
and there are areasalad
riike ja piirkondi,
04:01
where girlstüdrukud have great difficultiesraskused.
kus tüdrukutel on suuri raskusi.
04:02
They are stoppedpeatus when they go to schoolkooli,
Neid peetakse kooliteel kinni
04:04
and it's disgustingvastik.
ja see on vastik.
04:06
But in the majorityenamus of the worldmaailm,
Kuid suuremas osas maailmas,
04:08
where mostkõige rohkem people in the worldmaailm liveelus,
kus elab enamik maailma inimesi,
04:10
mostkõige rohkem countriesriikides, girlstüdrukud todaytäna go to schoolkooli
enamikus riikides käivad tüdrukud
04:11
as long as boyspoisid, more or lessvähem.
ja poisid enam-vähem sama kaua koolis.
04:14
That doesn't mean that gendersugu equityOmakapital is achievedsaavutatud,
See ei tähenda, et kehtiks
sooline võrdsus,
04:17
not at all.
üldsegi mitte.
04:19
They still are confinedpiiratud to terriblekohutav, terriblekohutav limitationspiirangud,
Nad seisavad jätkuvalt silmitsi
kohutavate piirangutega,
04:21
but schoolingkoolitus is there in the worldmaailm todaytäna.
kuid koolis saavad siiski üldiselt käia.
04:26
Now, we missigatsema the majorityenamus.
Nüüd, meil on siin enamik puudu.
04:28
When you answervastus, you answervastus
accordingvastavalt to the worsthalvim placeskohti,
Teie lähtute oma vastustes
kõige hullematest paikadest.
04:32
and there you are right, but you missigatsema the majorityenamus.
Ja selles osas on teil õigus,
kuid enamiku jätate välja.
04:35
What about povertyvaesus?
Kuidas on lood vaesusega?
04:38
Well, it's very clearselge that povertyvaesus here
On väga selge, et siin
04:40
was almostpeaaegu halvedpoole võrra,
vähenes vaesus peaaegu poole võrra.
04:42
and in U.S., when we askedküsisin the publicavalik,
Kui me küsisime USA avalikkuselt,
04:44
only fiveviis percentprotsenti got it right.
vastasid vaid 5% õigesti.
04:46
And you?
Aga teie?
04:50
AhAh, you almostpeaaegu madetehtud it to the chimpsšimpansi.
Jõudsite šimpansitele peaaegu järele.
04:53
(LaughterNaer) (ApplauseAplaus)
(Naer) (Aplaus)
04:57
That little, just a fewvähe of you!
Nii vähe, vaid mõned teist!
04:59
There mustpeab be preconceivedeelarvamusi ideasideid, you know.
Siin peab olema tegemist eelarvamustega.
05:05
And manypalju in the richrikas countriesriikides,
Jõukates riikides arvavad paljud,
05:08
they think that oh, we can never endlõpp extremeäärmuslik povertyvaesus.
et meil ei ole võimalik
äärmisele vaesusele piiri panna.
05:10
Of coursemuidugi they think so,
Loomulikult arvavad nad nii,
05:14
because they don't even know what has happenedjuhtus.
kuna nad isegi ei tea, mis on juhtunud.
05:15
The first thing to think about the futuretulevik
Tuleviku peale mõeldes tuleb
05:18
is to know about the presentpresent.
kõigepealt tunda olevikku.
05:21
These questionsküsimused were a fewvähe of the first onesneed
Need küsimused olid ühed esimestest,
05:23
in the pilotpiloot phasefaasi of the IgnoranceTeadmatus ProjectProjekti
mida küsisime Gapminderi sihtasutuse
05:26
in GapminderGapminder FoundationSihtasutus that we runjooksma,
teadmatusealase projekti raames.
05:29
and it was startedalgas, this projectprojekt, last yearaastas
Minu ülemus – kes on ühtlasi ka mu poeg –
05:32
by my bossülemus, and alsoka my sonpoeg, OlaOla RoslingRosling. (LaughterNaer)
Ola Rosling algatas selle projekti
eelmisel aastal.
05:35
He's cofounderasutaja and directordirektor,
Ta on kaasasutaja ja juht
05:39
and he wanted, OlaOla told me
ning ta ütles mulle,
05:41
we have to be more systematicsüstemaatiline
et tahab silmipimestava teadmatusega
05:43
when we fightvõitlema devastatinglaastav ignoranceteadmatus.
võideldes olla süstemaatilisem.
05:45
So alreadyjuba the pilotspiloodid revealpaljastavad this,
Juba katseuuringud näitavad,
05:47
that so manypalju in the publicavalik scoreskoor worsehalvem than randomjuhuslikult,
et paljud saavad halvema tulemuse,
kui juhuslikult valides.
05:49
so we have to think about preconceivedeelarvamusi ideasideid,
Nii et meil tuleb mõelda eelarvamustele.
05:52
and one of the mainpeamine preconceivedeelarvamusi ideasideid
Üks peamistest eelarvamustest
05:54
is about worldmaailm incometulu distributionlevitamine.
puudutab maailma sissetuleku jaotumist.
05:57
Look here. This is how it was in 1975.
Vaadake siia. Selline oli olukord
1975. aastal.
05:58
It's the numbernumber of people on eachiga incometulu,
Inimeste arv vastavalt sissetulekule
06:02
from one dollardollar a day —
alates ühest dollarist päevas.
06:05
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
06:08
See, there was one humpküür here,
Näete, siin oli üks küür,
06:11
around one dollardollar a day,
umbes üks dollar päevas,
06:13
and then there was one humpküür here
ja teine küür siin,
06:15
somewherekusagil betweenvahel 10 and 100 dollarsdollarit.
10 kuni 100 dollarit päevas.
06:16
The worldmaailm was two groupsrühmad.
Maailm koosnes kahest rühmast.
06:18
It was a camelCamel worldmaailm, like a camelCamel with two humpsistmikuluu,
Tegemist oli kaamelimaailmaga –
justkui kahe küüruga kaamel.
06:20
the poorvaene onesneed and the richrikas onesneed,
Vaesed ja rikkad,
06:24
and there were fewervähem in betweenvahel.
vähesed nende vahel.
06:26
But look how this has changedmuudetud:
Kuid vaadake, kuidas see on muutunud.
06:27
As I go forwardettepoole, what has changedmuudetud,
Mis on siis muutunud?
06:29
the worldmaailm populationelanikkonnast has grownkasvanud,
Maailma rahvastik on suurenenud
06:31
and the humpsistmikuluu startalusta to mergeühendama.
ning küürud hakanud segunema.
06:33
The lowermadalam humpsistmikuluu mergedühendatud with the upperülemine humpküür,
Madalam küür sulas kõrgemaga kokku.
06:36
and the camelCamel diessureb and we have a dromedaryDromedary worldmaailm
Kaamel suri ning meil on nüüd
06:38
with one humpküür only.
ühe küüruga kaameli maailm.
06:41
The percentprotsenti in povertyvaesus has decreasedvähenes.
Vaesuses elavate inimeste protsent on vähenenud.
06:44
Still it's appallingkohutav
Kuid siiski on kohutav,
06:46
that so manypalju remainjääma in extremeäärmuslik povertyvaesus.
et nii paljud elavad jätkuvalt
äärmises vaesuses.
06:47
We still have this groupGrupp, almostpeaaegu a billionmiljardit eurot, over there,
Siin on see rühm
– peaaegu miljard inimest –
06:50
but that can be endedlõppes now.
kuid nüüd saab sellele lõpu teha.
06:53
The challengeväljakutse we have now
Praegune väljakutse seisneb selles,
06:57
is to get away from that,
understandmõista where the majorityenamus is,
et see seljataha jätta ja mõista,
kus on enamik.
06:59
and that is very clearlyselgelt shownnäidatud in this questionküsimus.
Seda näitab antud küsimus väga selgelt.
07:02
We askedküsisin, what is the percentageprotsent of the world'smaailma
Me küsisime, missugusele
protsendile maailma
07:05
one-year-oldühe-aastane childrenlapsed who have got those
üheaastastest lastest on
tehtud
07:07
basicpõhiline vaccinesvaktsiinid againstvastu measlesleetrid and other things
leetrite- ja muu vastased vaktsiinid,
07:09
that we have had for manypalju yearsaastaid:
mis on aastaid olemas olnud:
07:11
20, 50 or 80 percentprotsenti?
20, 50 või 80%?
07:13
Now, this is what the U.S.
publicavalik and the SwedishRootsi answeredvastas.
Niimoodi vastasid USA ja Rootsi inimesed.
07:15
Look at the SwedishRootsi resulttulemus:
Vaadake Rootsit.
07:19
you know what the right answervastus is.
Te teate, mis on õige vastus.
07:20
(LaughterNaer)
(Naer)
07:22
Who the heckheck is a professorprofessor of
globalglobaalne healthtervis in that countryriik?
Kes on selles riigis rahvatervise
professor?
07:26
Well, it's me. It's me.
Noh, see olen mina. See olen mina.
07:29
(LaughterNaer)
(Naer)
07:31
It's very difficultraske, this. It's very difficultraske.
See on väga raske. See on väga raske.
07:33
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
07:35
HoweverAga, Ola'sOla's approachlähenemine
Siiski kajastas meedia Ola lähenemist
07:38
to really measuremõõta what we know madetehtud headlinespealkirjad,
mõõta tõepoolest seda, mida me teame.
07:42
and CNNCNN publishedavaldatud these resultstulemused on theiroma webvõrk
CNN avaldas need tulemused oma kodulehel.
07:45
and they had the questionsküsimused there, millionsmiljonid answeredvastas,
Nad panid küsimused üles,
miljonid vastasid.
07:48
and I think there were about 2,000 commentskommentaarid,
Minu arvates avaldati umbes
2000 kommentaari.
07:50
and this was one of the commentskommentaarid.
Üks oli see:
07:54
"I betpanustama no memberliige of the mediameedias
passedmöödus the testtest," he said.
„Olen kindel, et ükski meediategelane
pole sellest testist läbi saanud.“
07:56
So OlaOla told me, "Take these devicesseadmeid.
Seega ütles Ola mulle:
„Võta need seadmed kaasa.
08:00
You are invitedkutsutud to mediameedias conferenceskonverentsid.
Sind kutsutakse konverentsidele.
08:02
Give it to them and measuremõõta what the mediameedias know."
Anna need neile ja mõõda,
mida nad teavad."
08:04
And ladiesdaamid and gentlemenhärrased,
Daamid ja härrad,
08:06
for the first time, the informalmitteametlik resultstulemused
esimest korda, mitteametlikud tulemused
08:08
from a conferencekonverents with U.S. mediameedias.
USA meediaga peetud konverentsilt.
08:11
And then, latelyhiljuti, from the EuropeanEuroopa UnionLiidu mediameedias.
Seejärel hiljutiselt kohtumiselt
Euroopa Liidu meediaga.
08:15
(LaughterNaer)
(Naer)
08:20
You see, the problemprobleem is not that people
Näete, probleem pole selles, et inimesed
08:21
don't readloe and listen to the mediameedias.
ei loe ega kuula meediat.
08:23
The problemprobleem is that the
mediameedias doesn't know themselvesise.
Probleem on selles, et meedia
pole ise asjaga kursis.
08:25
What shallpeab we do about this, OlaOla?
Ola, mida me ette võtame?
08:29
Do we have any ideasideid?
Kas meil on ettepanekuid?
08:31
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
08:32
OlaOla RoslingRosling: Yes, I have an ideaidee, but first,
Ola Rosling: Jah, mul on
ettepanek, kuid kõigepealt
08:44
I'm so sorry that you were beatenpeksti by the chimpsšimpansi.
mul on nii kahju, et šimpansid
teile ära tegid.
08:47
FortunatelyÕnneks, I will be ablevõimeline to comfortmugavus you
Õnneks saan teid lohutada,
08:51
by showingnäidates why it was not your faultsüü, actuallytegelikult.
näidates, miks see ei olnud
tegelikult teie süü.
08:54
Then, I will equipvarustada you with some trickstrikid
Siis jagan teiega mõningaid nippe,
08:58
for beatingpeksmine the chimpsšimpansi in the futuretulevik.
kuidas saate šimpanseid tulevikus võita.
09:00
That's basicallypõhimõtteliselt what I will do.
Üldjoontes on mu kavatsus selline.
09:02
But first, let's look at why are we so ignorantteadmatusest,
Esmalt vaatame, miks
oleme sellised võhikud.
09:05
and it all startsalgab in this placekoht.
See algab kõik siin.
09:07
It's HudiksvallHudiksvall. It's a citylinn in northernpõhjas SwedenRootsi.
See on Hudiksvall. Tegemist on
Põhja-Rootsis asuva linnaga.
09:09
It's a neighborhoodnaabruskond where I grewkasvas up,
Selles ümbruskonnas kasvasin ma üles.
09:13
and it's a neighborhoodnaabruskond with a largesuur problemprobleem.
Seal on suur probleem.
09:17
ActuallyTegelikult, it has exactlytäpselt the samesama problemprobleem
Tegelikult on seal täpselt sama probleem,
09:20
whichmis existedolemas olnud in all the neighborhoodslinnaosasid
mis kõikides teistes paikadeski,
09:22
where you grewkasvas up as well.
kus teie üles kasvasite.
09:25
It was not representativeesindaja. Okay?
See ei esindanud maailma.
09:26
It gaveandis me a very biasederapooletu viewvaade
Ma sain väga kallutatud arusaama
selle kohta,
09:29
of how life is on this planetplaneet.
milline on elu siin planeedil.
09:32
So this is the first piecetükk of the ignoranceteadmatus puzzlemõistatus.
Seega on see teadmatusepusle esimene tükk.
09:34
We have a personalisiklik biaskõrvalekalle.
Meil on eelarvamused.
09:37
We have all differenterinevad experienceskogemused
Meil on kõigil erinevad kogemused
09:38
from communitieskogukonnad and people we meetkohtuma,
kogukondade ja kohatud inimestega.
09:40
and on topüleval of this, we startalusta schoolkooli,
Lisaks sellele lähme me kooli
09:42
and we addlisama the nextjärgmine problemprobleem.
ja lisandub järgmine probleem.
09:45
Well, I like schoolskoolid,
Mulle meeldivad koolid,
09:47
but teachersõpetajad tendkipuvad to teachõpetama outdatedaegunud worldviewsmaailmavaadete,
aga õpetajad kipuvad õpetama
iganenud maailmavaadet,
09:48
because they learnedõppinud something
when they wentläksin to schoolkooli,
kuna koolis käies õppisid nad
ajale vastavaid asju.
09:53
and now they describekirjeldage this worldmaailm to the studentsõpilased
Nüüd kirjeldavad nad sellist
maailma oma õpilastele,
09:56
withoutilma any badhalb intentionskavatsused,
soovimata midagi halba.
09:58
and those booksraamatud, of coursemuidugi, that are printedtrükitud
Samuti aeguvad trükitud raamatud
10:00
are outdatedaegunud in a worldmaailm that changesmuudatused.
muutuvas maailmas.
10:03
And there is really no practicepraktika
Tegelikult polegi kombeks
10:06
to keep the teachingõpetamine materialmaterjali up to datekuupäev.
õppematerjali kaasajastada.
10:07
So that's what we are focusingkeskendudes on.
Sellele me keskendumegi.
10:10
So we have these outdatedaegunud factsfaktid
Aegunud faktid lisatakse
10:12
addedlisatud on topüleval of our personalisiklik biaskõrvalekalle.
meie isiklikule eelarvamusele.
10:14
What happensjuhtub nextjärgmine is newsuudised, okay?
Järgmisena võtame uudised.
10:17
An excellentVäga hea journalistajakirjanik knowsteab how to pickkorjama
Suurepärane ajakirjanik teab,
kuidas valida lugu,
10:19
the storylugu that will make headlinespealkirjad,
mis jõuab esikaanele
10:22
and people will readloe it because it's sensationalsensatsioon.
ning mida inimesed selle kõmulise
loomu pärast loevad.
10:24
UnusualEbatavaline eventsüritused are more interestinghuvitav, no?
Ebatavalised sündmused on ju huvitavamad.
10:27
And they are exaggeratedliialdatud,
Nendega liialdatakse.
10:30
and especiallyeriti things we're afraidkarda of.
Eriti liialdatakse asjadega,
mida me kardame.
10:32
A sharkShark attackrünnak on a SwedishRootsi personinimene
Rootsis võidakse nädalaid ajalehtede
10:36
will get headlinespealkirjad for weeksnädalat in SwedenRootsi.
esikaantel kajastada lugu rootslast
rünnanud haikalast.
10:38
So these threekolm skewedmoonutatud sourcesallikad of informationteave
Nendest kolmest kallutatud teabeallikast
10:42
were really hardraske to get away from.
oli tõeliselt keeruline eemalduda.
10:46
They kindlaadi of bombardBombard us
Need justkui pommitavad meid
10:49
and equipvarustada our mindmeeles with a lot of strangekummaline ideasideid,
ja annavad palju kummalisi mõtteid,
10:50
and on topüleval of it we put the very thing
millele lisame selle,
10:54
that makesteeb us humansinimesed, our humaninimene intuitionintuitsioon.
mis teeb meist inimese –
meie inimliku intuitsiooni.
10:57
It was good in evolutionevolutsioon.
Evolutsiooniks see sobis hästi.
11:02
It helpedaitas us generalizeüldistada
See võimaldas üldistada
11:04
and jumphüpata to conclusionsjäreldused very, very fastkiire.
ja jõuda väga kiiresti järeldusteni.
11:06
It helpedaitas us exaggerateliialdada what we were afraidkarda of,
See võimaldas meil liialdada selle osas,
mida kartsime,
11:08
and we seekotsima causalitypõhjuslik põhjus where there is nonepole ühtegi,
ja otsida põhjuslikkust sealt,
kus seda polnud.
11:12
and we then get an illusionillusioon of confidenceusaldust
Seejärel hakkasime petlikult enesekindlalt
11:15
where we believe that we are the bestparim carauto driversdraiverid,
uskuma sellesse, et oleme keskmisest
11:20
aboveeespool the averagekeskmine.
paremad autojuhid.
11:23
EverybodyKõik answeredvastas that questionküsimus,
Kõik vastasid küsimusele:
11:25
"Yeah, I drivesõita carsautod better."
„Ma olen parem autojuht.“
11:26
Okay, this was good evolutionarilyevolutionarily,
Olgu, evolutsiooni see sobis,
11:27
but now when it comestuleb to the worldviewmaailmavaade,
kuid rääkides maailmavaatest,
11:30
it is the exacttäpne reasonpõhjus why it's upsidetõus down.
siis täpselt selle pärast on
maailmavaade tagurpidi.
11:32
The trendssuundumused that are increasingkasvab are insteadselle asemel fallingkukkumine,
Trendid, mis levivad arusaamades,
hääbuvad päris maailmas
11:34
and the other way around,
ja vastupidi.
11:37
and in this casejuhtum, the chimpsšimpansi
use our intuitionintuitsioon againstvastu us,
Siinjuures kasutavad šimpansid
meie intuitsiooni meie endi vastu ära
11:39
and it becomesmuutub our weaknessnõrkus insteadselle asemel of our strengthtugevus.
ja sellest saab tugevuse asemel
meie nõrkus.
11:43
It was supposedpeaks to be our strengthtugevus, wasn'tei olnud it?
Intuitsioon pidi ju olema meie tugevus?
11:46
So how do we solvelahendada suchselline problemsprobleemid?
Kuidas me teadmatuse probleemid lahendame?
11:49
First, we need to measuremõõta it,
Kõigepealt tuleb teadmatust mõõta
11:51
and then we need to cureravi it.
ja seejärel ravida.
11:53
So by measuringmõõtmine it we can understandmõista
Teadmatust mõõtes saame aru,
11:54
what is the patternmuster of ignoranceteadmatus.
milline on selle muster.
11:57
We startedalgas the pilotpiloot last yearaastas,
Eelmisel aastal alustasime
11:59
and now we're prettyilus sure that we will encounterkohtumine
katseprojektiga ja nüüd oleme
üsna kindlad,
12:01
a lot of ignoranceteadmatus acrossüle the wholeterve worldmaailm,
et puutume üle maailma teadmatusega
palju kokku.
12:03
and the ideaidee is really to
Plaan on
12:07
scaleskaala it up to all domainsDomeenid
laieneda kõikidesse valdkondadesse
12:10
or dimensionsmõõtmed of globalglobaalne developmentarengut,
või maailma arenguvaldkondadesse
12:12
suchselline as climatekliima, endangerederiti ohustatud speciesliigid, humaninimene rightsõigused,
nagu kliima, ohustatud liigid,
inimõigused,
12:15
gendersugu equalityvõrdsus, energyenergia, financerahastada.
sooline võrdõiguslikkus, energeetika,
rahandus.
12:19
All differenterinevad sectorssektorite have factsfaktid,
Kõikides erinevates sektorites on faktid
12:22
and there are organizationsorganisatsioonid tryingproovin to spreadlevida
ja organisatsioonid proovivad
12:25
awarenessteadlikkus about these factsfaktid.
fakte puudutavaid teadmisi levitada.
12:27
So I've startedalgas actuallytegelikult contactingvõttes ühendust some of them,
Tegelikult olen ma hakanud neist osadega
ühendust võtma,
12:28
like WWFWWF and AmnestyAmnesty InternationalRahvusvahelise and UNICEFUNICEF,
näiteks WWF-iga,
Amnesty Internationaliga ja UNICEF-iga.
12:32
and askingpaludes them, what are your favoritelemmik factsfaktid
Ning küsinud neilt, millised on
nende lemmikfaktid,
12:36
whichmis you think the publicavalik doesn't know?
mida avalikkus nende arvates ei tea.
12:38
Okay, I gatherkoguma those factsfaktid.
Kogun need faktid kokku.
12:40
ImagineKujutage ette a long listnimekiri with, say, 250 factsfaktid.
Kujutage ette pikka, umbes 250
faktist koosnevat nimekirja.
12:42
And then we pollKüsitlus the publicavalik
Teeme küsitluse ja selgub,
12:45
and see where they scoreskoor worsthalvim.
milles on teadmised
kõige halvemad.
12:46
So we get a shorterlühem listnimekiri
Saame lühikese nimerkirja
12:48
with the terriblekohutav resultstulemused,
halbade tulemustega.
12:50
like some fewvähe examplesnäited from HansHans,
Nagu Hans meile näiteks tõi,
12:51
and we have no problemprobleem findingleidmine these kindsliiki
meil pole mingit muret
halbade tulemuste
12:53
of terriblekohutav resultstulemused.
leidmisega.
12:55
Okay, this little shortlistnimekirja, what
are we going to do with it?
Mida siis selle väikese pingereaga
pihta hakata?
12:56
Well, we turnpööra it into a knowledgeteadmised certificatesertifikaat,
Sellest saab teadmiste tunnistus.
12:59
a globalglobaalne knowledgeteadmised certificatesertifikaat,
Üleilmne teadmiste tunnistus,
13:03
whichmis you can use, if you're a largesuur organizationorganisatsioon,
mida saab kasutada suures
organisatsioonis,
13:05
a schoolkooli, a universityülikool, or maybe a newsuudised agencyagentuur,
koolis, ülikoolis või uudisteagentuuris,
13:08
to certifyKinnitan yourselfise as globallyglobaalselt knowledgeableteadlik.
näitamaks, et sa oled väärt üleilmsele
teadlikkusele viitavat tunnistust.
13:12
BasicallyPõhimõtteliselt meaningtähendus, we don't hirepalgata people
Põhimõtteliselt tähendab see seda,
et me ei palka inimesi,
13:16
who scoreskoor like chimpanzeesšimpansid.
kelle tulemused on nagu šimpansitel.
13:19
Of coursemuidugi you shouldn'tei peaks.
Loomulikult ei tuleks seda teha.
13:21
So maybe 10 yearsaastaid from now,
Seega, kui projekt õnnestub,
13:23
if this projectprojekt succeedsõnnestub,
olete te 10 aasta pärast
13:25
you will be sittingistudes in an interviewintervjuu
intervjuul ja peate
13:27
havingvõttes to filltäitke out this crazyhull globalglobaalne knowledgeteadmised.
selle hullu üleilmsete
teadmiste vormi ära täitma.
13:30
So now we come to the practicalpraktiline trickstrikid.
Nüüd jõuame praktiliste nippide juurde.
13:34
How are you going to succeedõnnestub?
Kuidas saaks teid saata edu?
13:37
There is, of coursemuidugi, one way,
Loomulikult on üks võimalus
13:39
whichmis is to sitistuda down latehilja nightsööd
istuda hilisõhtuti ja
13:43
and learnõppida all the factsfaktid by heartsüda
õppida aruandeid lugedes
13:44
by readinglugemine all these reportsaruanded.
kõik faktid pähe.
13:47
That will never happenjuhtuda, actuallytegelikult.
Tegelikult ei lähe see kunagi nii.
13:48
Not even HansHans thinksmõtleb that's going to happenjuhtuda.
Isegi Hans ei usu, et see aset leiab.
13:50
People don't have that time.
Inimestel pole seda aega.
13:53
People like shortcutsotseteed, and here are the shortcutsotseteed.
Inimestele meeldivad otseteed
ja otseteed on siin.
13:54
We need to turnpööra our intuitionintuitsioon into strengthtugevus again.
Peame intuitsiooni taas
tugevuseks pöörama.
13:58
We need to be ablevõimeline to generalizeüldistada.
Peame suutma üldistada.
14:01
So now I'm going to shownäidata you some trickstrikid
Nüüd näitan teile nippe,
14:02
where the misconceptionsväärarusaamu are turnedpööratud around
mille käigus saavad väärarusaamadest
14:04
into rulesreeglid of thumbpöial.
käibetõed.
14:07
Let's startalusta with the first misconceptioneksiarvamus.
Alustame esimesest väärarusaamast.
14:10
This is very widespreadlaialt levinud.
See on väga levinud.
14:12
Everything is gettingsaada worsehalvem.
Kõik muutub halvemaks.
14:14
You heardkuulnud it. You thought it yourselfise.
Kuulsite küll. Mõtlesite ise ka nii.
14:15
The other way to think is, mostkõige rohkem things improveparanema.
Teine variant on mõelda,
et enamik asju läheb paremaks.
14:19
So you're sittingistudes with a questionküsimus in frontees of you
Peate küsimusele vastama
14:22
and you're unsurekindel. You should guessarvan "improveparanema."
ja te pole kindel.
Peaksite pakkuma: „Läheb paremaks.“
14:24
Okay? Don't go for the worsehalvem.
Selge? Ärge valige halvemuse varianti.
14:27
That will help you scoreskoor better on our teststestid.
Selle abil saate meie testides
paremaid tulemusi.
14:30
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
14:32
That was the first one.
See oli esimene.
14:34
There are richrikas and poorvaene
On rikkad ja vaesed
14:38
and the gaplõhe is increasingkasvab.
ning lõhe suureneb.
14:40
It's a terriblekohutav inequalityebavõrdsus.
Tegemist on kohutava ebavõrdsusega.
14:41
Yeah, it's an unequalebavõrdne worldmaailm,
Jah, maailm on ebavõrdne,
14:43
but when you look at the dataandmed, it's one humpküür.
kuid andmeid vaadates,
on tegemist ühe küüruga.
14:45
Okay? If you feel unsurekindel,
Kui te pole kindel,
14:47
go for "the mostkõige rohkem people are in the middlekeskel."
valige variant „enamik
inimesi on kahe vahel.“
14:49
That's going to help you get the answervastus right.
Selle abil vastate õigesti.
14:52
Now, the nextjärgmine preconceivedeelarvamusi ideaidee is
Järgmine eelarvamus on see,
14:54
first countriesriikides and people need to be very, very richrikas
et kõigepealt peavad riigid ja inimesed
olema väga-väga rikkad,
14:58
to get the socialsotsiaalne developmentarengut
et ühiskond saaks hakata arenema.
15:01
like girlstüdrukud in schoolkooli and be readyvalmis for naturalloomulik disasterskatastroofid.
Et tüdrukud käiksid koolis ja ühiskond
oleks loodusõnnetusteks valmis.
15:04
No, no, no. That's wrongvalesti.
Ei, ei, ei. See on vale.
15:07
Look: that hugetohutu humpküür in the middlekeskel
Vaadake. Seal, kus on keskel
suur küür,
15:09
alreadyjuba have girlstüdrukud in schoolkooli.
käivad tüdrukud juba koolis.
15:11
So if you are unsurekindel, go for the
Kui te pole kindel, valige variant
15:13
"the majorityenamus alreadyjuba have this,"
„enamikus juba on nii“.
15:16
like electricityelektrit and girlstüdrukud in
schoolkooli, these kindsliiki of things.
Variantide nagu elekter, koolis käivad
tüdrukud jne puhul.
15:17
They're only rulesreeglid of thumbpöial,
Need on kõigest käibetõed.
15:20
so of coursemuidugi they don't applykohaldada to everything,
Seega loomulikult ei kehti
need kõige kohta,
15:22
but this is how you can generalizeüldistada.
aga niimoodi saab üldistada.
15:25
Let's look at the last one.
Vaatame viimast.
15:26
If something, yes, this is a good one,
Jah, see on hea näide –
15:28
sharkshaid are dangerousohtlik.
haid on ohtlikud.
15:32
No — well, yes, but they are not so importantoluline
Jah, aga nad ei ole
üleilmses statistikas
15:34
in the globalglobaalne statisticsstatistika, that is what I'm sayingöeldes.
nii olulised.
15:38
I actuallytegelikult, I'm very afraidkarda of sharkshaid.
Tegelikult kardan ma haisid väga.
15:41
So as soonvarsti as I see a questionküsimus
about things I'm afraidkarda of,
Niipea, kui näen küsimust millegi
kohta, mida kardan.
15:44
whichmis mightvõib-olla be earthquakesmaavärinad, other religionsreligioonid,
Näiteks maavärinate või teiste
religioonide kohta või
15:46
maybe I'm afraidkarda of terroriststerroristid or sharkshaid,
võib-olla kardan ma
terroriste või haisid.
15:49
anything that makesteeb me feel,
Ükskõik, mis tekitab teis hirmu,
15:52
assumeeeldada you're going to exaggerateliialdada the problemprobleem.
me eeldame, et liialdate selle
probleemiga.
15:54
That's a rulereegel of thumbpöial.
See on käibetõde.
15:56
Of coursemuidugi there are dangerousohtlik
things that are alsoka great.
Loomulikult on ka väga ohtlikke asju.
15:58
SharksHaid killtappa very, very fewvähe.
That's how you should think.
Haid tapavad väga väheseid.
Nii tuleks mõelda.
16:00
With these fourneli rulesreeglid of thumbpöial,
Nende nelja käibetõe
16:04
you could probablytõenäoliselt answervastus better than the chimpsšimpansi,
abil vastaksite ilmselt paremini
kui šimpansid,
16:07
because the chimpsšimpansi cannotei saa do this.
kuna šimpansid ei suuda seda teha.
16:11
They cannotei saa generalizeüldistada these kindsliiki of rulesreeglid.
Nad ei oska selliseid reegleid üldistada.
16:13
And hopefullyloodetavasti we can turnpööra your worldmaailm around
Loodetavasti suudame teie elu muuta
16:15
and we're going to beatpeksma the chimpsšimpansi. Okay?
ja saame šimpansitest paremad tulemused.
Nõus?
16:19
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
16:22
That's a systematicsüstemaatiline approachlähenemine.
See on süstemaatiline lähenemine.
16:31
Now the questionküsimus, is this importantoluline?
Küsimus – on see oluline?
16:33
Yeah, it's importantoluline to understandmõista povertyvaesus,
Jah, oluline on mõista vaesust,
16:35
extremeäärmuslik povertyvaesus and how to fightvõitlema it,
äärmist vaesust ja seda,
kuidas sellega võidelda,
16:38
and how to bringtuua girlstüdrukud in schoolkooli.
ning kuidas saaksid tüdrukud
koolis käia.
16:41
When we realizemõistma that actuallytegelikult it's
succeedingedukas, we can understandmõista it.
Kui taipame, et olukord maailmas paraneb,
mõistame ka neid nähtusi endid.
16:43
But is it importantoluline for everyonekõik elsemuidu
Kas see on oluline kõigi teiste jaoks,
16:48
who careshoolib about the richrikas endlõpp of this scaleskaala?
kes hoolivad selle mõõtkava
rikastepoolsest osast?
16:49
I would say yes, extremelyäärmiselt importantoluline,
Ma ütleksin, et jah.
See on oluline
16:52
for the samesama reasonpõhjus.
samal põhjusel.
16:54
If you have a fact-basedsellele vastavalt worldviewmaailmavaade of todaytäna,
Kui näete tänapäeva
maailma faktipõhiselt,
16:55
you mightvõib-olla have a chancevõimalus to understandmõista
siis võite mõista seda,
16:59
what's comingtulemas nextjärgmine in the futuretulevik.
mis tulevikus sündima hakkab.
17:00
We're going back to these two humpsistmikuluu in 1975.
Läheme nende 1975. aasta kahe
küüru juurde tagasi.
17:02
That's when I was bornsündinud,
Mina sündisin sel aastal
17:04
and I selectedvalitud the WestWest.
ja ma valisin lääne.
17:06
That's the currentpraegune EUELI countriesriikides and NorthPõhja AmericaAmeerikas.
See tähendab praeguseid EL-i riike
ja Põhja-Ameerikat.
17:09
Let's now see how the restpuhata and the WestWest comparesvõrdleb
Vaatame nüüd, missugune on lääs
17:13
in termstingimustel of how richrikas you are.
rikkuse mõttes võrreldes ülejäänutega.
17:16
These are the people who can affordendale lubada
Tegemist on inimestega, kes võivad endale
17:18
to flylendama abroadvälismaal with an airplanelennuk for a vacationpuhkus.
lubada lennukiga puhkusele minemist.
17:21
In 1975, only 30 percentprotsenti of them livedelanud
1975. aastal elas vaid 30%
17:24
outsideväljaspool EUELI and NorthPõhja AmericaAmeerikas.
neist väljaspool EL-i ja Põhja-Ameerikat.
17:28
But this has changedmuudetud, okay?
Kuid see on muutunud, eks?
17:30
So first, let's look at the changemuutus up tillkuni todaytäna, 2014.
Kõigepealt vaatame muutusi, mis on
aset leidnud praeguseni, 2014. aastani.
17:33
TodayTäna it's 50/50.
Tänapäeval on olukord 50:50.
17:38
The WesternWestern dominationdomineerimine is over, as of todaytäna.
Lääne domineerimine on praeguseks läbi.
17:39
That's nicekena. So what's going to happenjuhtuda nextjärgmine?
See on tore. Mis siis
järgmiseks juhtub?
17:43
Do you see the bigsuur humpküür? Did you see how it movedkolis?
Kas näete suurt küüru?
Kas nägite, kuidas see liikus?
17:45
I did a little experimentkatse. I wentläksin to the IMFIMF,
InternationalRahvusvahelise MonetaryRahapoliitika FundFondi, websiteveebisait.
Tegin väikese katse. Läksin IMF-i,
Rahvusvahelise Valuutafondi kodulehele.
17:48
They have a forecastprognoos for the nextjärgmine
fiveviis yearsaastaid of GDPSKP perper capitaelaniku kohta.
Neil on järgmiseks viieks aastaks olemas
SKP-l elaniku kohta põhinev prognoos.
17:54
So I can use that to go fiveviis yearsaastaid into the futuretulevik,
Saan seda kasutada, et minna
ajas viis aastat edasi.
17:58
assumingeeldades the incometulu inequalityebavõrdsus
of eachiga countryriik is the samesama.
Eeldades, et riikide
sissetulekupõhine ebavõrdsus jääb samaks.
18:01
I did that, but I wentläksin even furtheredasi.
Tegin seda ja läksin veel kaugemale.
18:05
I used those fiveviis yearsaastaid for the nextjärgmine 20 yearsaastaid
Kasutasin 5 aasta prognoosi samal
kiirusel järgmise 20 aasta jaoks,
18:07
with the samesama speedkiirus, just as an
experimentkatse what mightvõib-olla actuallytegelikult happenjuhtuda.
et katsetada, mis võib tegelikult juhtuda.
18:10
Let's moveliikuma into the futuretulevik.
Liigume tulevikku.
18:15
In 2020, it's 57 percentprotsenti in the restpuhata.
2020. aastal on 57% lennuki
kasutajatest mujalt kui läänest.
18:16
In 2025, 63 percentprotsenti.
2025. aastal 63%.
18:22
2030, 68. And in 2035, the WestWest is
outnumberedväiksemad in the richrikas consumertarbija marketturg.
2030. aastal 68% ja 2035. aastal on lääs
rikkal tarbijaturul arvulises vähemuses.
18:25
These are just projectionsprognoosid of
GDPSKP perper capitaelaniku kohta into the futuretulevik.
Need on tulevikku suunatud,
SKP-l elaniku kohta põhinevad ennustused.
18:34
Seventy-threeSeitsmekümne kolmanda percentprotsenti of the richrikas consumerstarbijad
73% rikastest tarbijatest elab väljaspool
18:37
are going to liveelus outsideväljaspool NorthPõhja AmericaAmeerikas and EuropeEuroopa.
Põhja-Ameerikat ja Euroopat.
18:40
So yes, I think it's a good ideaidee for
a companyettevõte to use this certificatesertifikaat
Nii et jah, minu arvates tasub ettevõttel
seda tunnistust kasutada,
18:43
to make sure to make fact-asjaolu-
basedpõhineb decisionsotsused in the futuretulevik.
veendumaks, et ta suudab tulevikus
langetada faktipõhiseid otsuseid.
18:47
Thank you very much.
Suur tänu teile!
18:51
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
18:52
BrunoBruno GiussaniGiussani: HansHans and OlaOla RoslingRosling!
Bruno Giussani: Hans ja
Ola Rosling!
19:00
Translated by Nikolai Kunitsõn
Reviewed by Siim Kumpas

▲Back to top

About the speakers:

Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com
Ola Rosling - Director of the Gapminder Foundation
Ola Rosling is the director and co-founder of the Gapminder Foundation. Previously, he was the Google Public Data product manager.

Why you should listen
To fight devastating ignorance, we have to be more systematic about spreading facts that matter. In this talk with Hans Rosling, Ola teaches 4 ways to quickly learn more about the world of facts.
More profile about the speaker
Ola Rosling | Speaker | TED.com