English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDActive 2011

Mick Ebeling: The invention that unlocked a locked-in artist

מייק אבלינג: ההמצאה ששחררה את האמן הנעול

Filmed
Views 951,017

מחלת העצבים ALS השאירה את טמפט ,אמן גרפיטי, משותק מכף רגל ועד ראש, כשקריצות הן תקשורותו היחידה. בשיחה יוצאת-דופן ב-TEDActive, היזם מיק אבלינג מסביר איך הוא וצוות של משתפי פעולה בנו המצאה בעלת קוד-מקור פתוח אשר העניקה לאמן -- ומעניקה לאחרים באותו מצב -- את האמצעים לעסוק שוב באמנות.

- Entrepreneur
Mick Ebeling founded the Not Impossible Foundation, a nonprofit that develops creative solutions to real-world problems. Full bio

I have had the distinctמובהק blessingברכה in my life
באופן ברור התברכתי בחיי בכך
00:15
to have workedעבד on a bunchצְרוֹר of amazingמדהים projectsפרויקטים.
שזכיתי לעבוד בכמה מיזמים מדהימים.
00:18
But the coolestהכי מגניב I ever workedעבד on
אבל המיזם המרגש ביותר היה
00:20
was around this guy.
קשור בבחור הזה.
00:22
This guy'sשל הבחור nameשֵׁם is TEMPTלפתות.
שם הבחור טמפט.
00:24
TEMPTלפתות was one of the foremostחָשׁוּב בִּיוֹתֵר graffitiגרפיטי artistsאמנים in the 80s.
טמפט היה אחד מאמני הגרפיטי החשובים ביותר בשנות השמונים.
00:26
And he cameבא up home from a runלָרוּץ one day
יום אחד הוא הגיע הביתה לאחר ריצה
00:29
and said, "Dadאַבָּא, my legsרגליים are tinglingעקצוץ."
ואמר, "אבא, אני מרגיש עקצוצים ברגליים."
00:31
And that was the onsetהַתקָפָה of ALSALS.
זו הייתה התחלתה של ה-ALS.
00:33
So TEMPTלפתות is now completelyלַחֲלוּטִין paralyzedמְשׁוּתָק.
כעת טמפט משותק לגמרי.
00:35
He only has use of his eyesעיניים.
הוא יכול להשתמש רק בעיניו.
00:37
I was exposedחָשׂוּף to him.
נחשפתי אליו.
00:40
I have a companyחֶברָה that does designלְעַצֵב and animationאנימציה,
אני בעל חברה שמעצבת ומנפישה,
00:42
so obviouslyמובן מאליו graffitiגרפיטי is definitelyבהחלט an intricateמוּרכָּב partחֵלֶק
מכאן ברור לחלוטין שגרפיטי הוא חלק מהותי
00:44
of what we admireלְהִתְפַּעֵל and respectכבוד in the artאומנות worldעוֹלָם.
ממה שאנחנו מעריצים ומכבדים בעולם האומנות.
00:46
And so we decidedהחליט that we were going to sponsorלָתֵת חָסוּת
אז החלטנו שאנחנו הולכים לתת חסות
00:49
Tonyטוני, TEMPTלפתות, and his causeגורם.
לטוני, טמפט, ולשאיפותיו.
00:52
So I wentהלך and metנפגש with his brotherאָח and fatherאַבָּא
הלכתי ופגשתי את אחיו ואביו
00:54
and said, "We're going to give you this moneyכֶּסֶף.
ואמרתי, "אנחנו נמסור לכם את הכסף הזה.
00:56
What are you going to do with it?"
מה אתם מתכוונים לעשות איתו?"
00:58
And his brotherאָח said, "I just want to be ableיכול to talk to Tonyטוני again.
אחיו השיב, "אני רק רוצה להיות מסוגל לדבר עם טוני שוב.
01:00
I just want to be ableיכול to communicateלתקשר with him
אני רק רוצה לתקשר איתו שוב
01:03
and him to be ableיכול to communicateלתקשר with me."
ושהוא יוכל לתקשר איתי."
01:05
And I said, "Wait a secondשְׁנִיָה, isn't that -- I've seenלראות Stephenסטיבן Hawkingרוֹכְלוּת --
אמרתי, "חכה רגע, זה לא -- ראיתי את סטפן הוקינג --
01:07
don't all paralyzedמְשׁוּתָק people have the abilityיְכוֹלֶת to communicateלתקשר
האם לא לכל האנשים המשותקים יש את האפשרות לתקשר
01:09
viaבְּאֶמצָעוּת these devicesהתקנים?"
באמצעות מכשירים מסויימים?"
01:12
And he said, "No, unlessאֶלָא אִם you're in the upperעֶלִיוֹן echelonדֶרֶג and
הוא אמר לי, "לא, אלא אם כן אתה מהעשירון העליון,
01:14
you've got really amazingמדהים insuranceביטוח,
ויש לך ביטוח גדול,
01:17
you can't actuallyלמעשה do that.
אתה לא יכול לעשות את זה.
01:19
These devicesהתקנים aren'tלא accessibleנגיש to people."
המכשירים האלה לא נגישים לכולם."
01:21
And I said, "Well, how do you actuallyלמעשה communicateלתקשר?"
אמרתי," אז, איך בעצם אתם מתקשרים?"
01:23
Has everyoneכל אחד seenלראות the movieסרט "The Divingצְלִילָה Bellפַּעֲמוֹן and the Butterflyפַּרְפַּר?"
כולם ראו את הסרט "הפרפר ופעמון הצלילה"?
01:25
That's how they communicateלתקשר --
ככה הם מתקשרים --
01:27
so runלָרוּץ theirשֶׁלָהֶם fingerאֶצבַּע alongלְאוֹרֶך.
משלבים אצבעות.
01:29
I said, "That's archaicאַרְכָאִי. How can that be?"
אמרתי, "זה, זמנו עבר. איך זה יכול להיות?"
01:31
So I showedparagraphs up with the desireרצון עז to just writeלִכתוֹב a checkלבדוק,
אז נוצר בי רצון עז לכתוב פשוט צ'ק,
01:34
and insteadבמקום זאת, I wroteכתבתי a checkלבדוק
אבל במקום זה, כתבתי צ'ק
01:38
that I had no freakingלהתחרפן ideaרַעְיוֹן how I was going to cashכסף מזומן.
שלא היה לי מושג איך אוכל לפדותו.
01:40
I committedמְחוּיָב to his brotherאָח and his fatherאַבָּא right then and there --
התחייבתי בו במקום לפני אחיו ואביו --
01:43
I'm like, "All right, here'sהנה the dealעִסקָה:
"בסדר, הנה העסקה:
01:45
Tony'sטוני going to speakלְדַבֵּר, we're going to get him a machineמְכוֹנָה,
טוני הולך לדבר, אנחנו הולכים להשיג לו את המכשיר,
01:47
and we're going to figureדמות out a way for him to do his artאומנות again.
ואנחנו הולכים למצוא דרך שבה הוא יוכל לעשות את האומנות שלו שוב.
01:49
Because it's a travestyפָּרוֹדִיָה that someoneמִישֶׁהוּ who still has all of that in him
מכיוון שזה אבסורד שמי שעדיין יש לו היכולות,
01:52
isn't ableיכול to communicateלתקשר it."
אינו מסוגל לתקשר."
01:55
So I spokeדיבר at a conferenceוְעִידָה a coupleזוּג monthsחודשים after that.
לכן דיברתי בכנס מספר חודשים לאחר-מכן.
01:57
I metנפגש these guys calledשקוראים לו GRLGRL,
פגשתי את האנשים המכונים GRL,
01:59
Graffitiגרפיטי Researchמחקר Labמַעבָּדָה,
שזה מעבדת מחקר לגרפיטי,
02:01
and they have a technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה
ויש להם טכנולוגיה
02:03
that allowsמאפשרים them to projectפּרוֹיֶקט a lightאוֹר ontoעַל גַבֵּי any surfaceמשטח
המאפשרת להם להאיר על כל משטח
02:05
and then, with a laserלייזר pointerמַצבִּיעַ, drawלצייר on it,
ואז באמצעות מצביע לייזר, לצייר עליו,
02:07
and it just registersרושמים the negativeשלילי spaceמֶרחָב.
והוא פשוט רושם את נגטיב החלל .
02:09
So they go around and do artאומנות installationsמתקנים like this.
כך הם מסתובבים ועושים אומנות כמו זו.
02:11
All the things that go up there, they said there's a life cycleמחזור.
הם טוענים שלכל הדברים שמצויירים יש מחזור-חיים.
02:14
First it startsמתחיל with the sexualמִינִי organsאיברים,
תחילה זה מתחיל עם איברי-המין,
02:17
then it startsמתחיל with cusscuss wordsמילים,
אחר-כך מתחיל עם מילות קללה,
02:20
then it was Bushשיח slandersהשמצות
אחר-כך השמצות על בוש
02:22
and then people actuallyלמעשה got to artאומנות.
ובסוף אנשים הגיעו לאומנות.
02:24
But there was always a life cycleמחזור to theirשֶׁלָהֶם presentationsמצגות.
אבל תמיד היה מחזור-חיים לתצוגות שלהם.
02:26
So I wentהלך home and was havingשיש dinnerאֲרוּחַת עֶרֶב with my wifeאישה
אז הלכתי הביתה ובזמן הארוחה עם אישתי,
02:29
and was tellingאומר her about this,
סיפרתי לה על כל זה,
02:31
and we were like, "Well wait a secondשְׁנִיָה. If we know that this technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה existsקיים
ואז חשבנו, "רק רגע, אם אנו יודעים שטכנולוגיה זו קיימת
02:33
where you can use your eyesעיניים to controlלִשְׁלוֹט things,
ושדרכה ניתן להשתמש בעיניים כדי לשלוט על דברים,
02:36
why don't we figureדמות out a way for TEMPTלפתות to controlלִשְׁלוֹט a laserלייזר
למה שלא נמציא דרך שבה טמפט יוכל לשלוט על לייזר
02:38
and he could do grafגרָף again? Well that would be awesomeמדהים."
וכך יוכל שוב לצייר גרפיטי וזה יהיה נפלא."
02:41
So that startedהתחיל the journeyמסע.
וזה מה שהחל את המסע.
02:44
And about two yearsשנים laterיותר מאוחר, about a yearשָׁנָה laterיותר מאוחר,
וכשנתיים מאוחר יותר, שנה מאוחר יותר,
02:46
after a bunchצְרוֹר of organizationאִרגוּן
לאחר שכמה ארגונים
02:49
and a bunchצְרוֹר of movingמעבר דירה things around,
ולאחר הנעת כמה מהלכים,
02:51
we'dלהתחתן accomplishedהשיג a coupleזוּג things.
השגנו מספר דברים.
02:53
One, we batteredחבוט down the doorsדלתות of the insuranceביטוח companiesחברות,
אחד, דפקנו על כמה שולחנות אצל חברות הביטוח,
02:55
and we actuallyלמעשה got TEMPTלפתות a machineמְכוֹנָה
וממש זכינו במכונת טמפט
02:57
that let him communicateלתקשר -- a Stephenסטיבן Hawkingרוֹכְלוּת machineמְכוֹנָה.
המאפשרת לו לתקשר -- מכונה של סטפן הוקינג.
02:59
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
03:02
Whichאיזה was awesomeמדהים.
שהיתה מדהימה.
03:04
And he's seriouslyברצינות one of the funniestהכי מצחיק -- I call him Yodaיודה,
וברצינות, הוא מה זה מצחיק -- אני קורא לו יודה,
03:06
because you talk to the guy, you get an emailאֶלֶקטרוֹנִי from him,
כי אפשר לדבר איתו, לקבל ממנו אי-מיילים,
03:08
and you're like, "I'm not worthyרָאוּי. This guy'sשל הבחור so amazingמדהים."
ואתה מרגיש כזה קטן לידו. הבן-אדם הזה הוא באמת משהו.
03:10
The other thing we did
הדבר האחר שעשינו
03:13
is we flewטס sevenשֶׁבַע programmersמתכנתים from all over the worldעוֹלָם --
היה להטיס 7 מתכנתים מכל העולם --
03:15
literallyפשוטו כמשמעו everyכֹּל cornerפינה of the worldעוֹלָם --
ממש מכל פינה בעולם --
03:17
into our houseבַּיִת.
והבאנו אותם לביתנו.
03:19
My wifeאישה and kidsילדים and I movedנִרגָשׁ to our back garageמוּסָך,
אישתי ואני והילדים עברנו למחסן האחורי
03:21
and these hackersהאקרים and programmersמתכנתים
והמתכנתים והפורצים
03:24
and conspiracyקֶשֶׁר theoristsתיאורטיקנים and anarchistsאנרכיסטים tookלקח over our houseבַּיִת.
וממציאי תאוריות הקונספירציה והאנרכיסטים הללו השתלטו על ביתנו.
03:26
A lot of our friendsחברים thought we were absolutelyבהחלט stupidמְטוּפָּשׁ to do that
רבים מחברינו חשבו שהשתגענו לעשות את זה
03:29
and that we were going to come back
ושכאשר נחזור נמצא שכל התמונות
03:32
and all the picturesתמונות on the wallקִיר would be removedהוסר and grafגרָף on the wallsקירות.
מהקירות הורדו ושבמקומם צוייר גרפיטי על הקירות.
03:34
But for over two weeksשבועות,
אבל במשך שבועיים ויותר,
03:37
we programmedאלחוטי,
תיכנתנו,
03:39
we wentהלך to the Veniceונציה boardwalkטיילת,
הלכנו לטיילת של ונציה,
03:41
my kidsילדים got involvedמְעוּרָב,
ילדיי הפכו למעורבים,
03:43
my dogכֶּלֶב got involvedמְעוּרָב,
הכלב שלי הפך למעורב,
03:46
and we createdשנוצר this.
ויצרנו את זה.
03:48
This is calledשקוראים לו the EyeWriterEyeWriter,
זה נקרא "עין-כותבת",
03:50
and you can see the descriptionתיאור.
וניתן לראות את התיאור.
03:52
This is a cheapזוֹל pairזוג of sunglassesמישקפי שמש
אלה משקפיים זולים
03:54
that we boughtקנה at the Veniceונציה Beachהחוף boardwalkטיילת,
שקנינו בטיילת בחוף ונציה,
03:56
some copperנְחוֹשֶׁת wireחוּט
קצת חוט נחושת
03:58
and some stuffדברים from Home Depotמַחסָן and Radioרָדִיוֹ Shackצְרִיף.
וכמה דברים מהום-דפו ומרשת רדיו-שאק.
04:00
We tookלקח a PSנ.ב.3 cameraמַצלֵמָה, hackedפריצה it openלִפְתוֹחַ,
לקחנו מצלמת PS3, פתחנו אותה,
04:02
mountedרָכוּב it to an LED lightאוֹר,
הרכבנו אותה על אור LED,
04:05
and now there's a deviceהתקן that is freeחופשי --
והנה יש התקן שהוא חינם --
04:07
you buildלִבנוֹת this yourselfעַצמְךָ, we publishלְפַרְסֵם the codeקוד for freeחופשי,
אפשר לבנות עצמאית, אנו נותנים את התוכנה חינם,
04:10
you downloadהורד the softwareתוֹכנָה for freeחופשי.
ניתן להורידה בחינם.
04:12
And now we'veיש לנו createdשנוצר a deviceהתקן
וכך יצרנו התקן
04:14
that has absolutelyבהחלט no limitationsמגבלות.
שאין עליו שום מגבלות.
04:16
There's no insuranceביטוח companyחֶברָה that can say "No."
אין חברת ביטוח שתוכל לומר "לא".
04:19
There's no hospitalבית חולים that can say "No."
אין בית-חולים שיוכל לומר "לא".
04:21
Anybodyמִישֶׁהוּ who'sמי זה paralyzedמְשׁוּתָק now has accessגִישָׁה
לכל מי שמשותק יש כעת גישה
04:24
to actuallyלמעשה drawלצייר or communicateלתקשר usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני only theirשֶׁלָהֶם eyesעיניים.
כדי ממש לצייר או לתקשר תוך שימוש בעיניהם בלבד.
04:26
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
04:29
Thank you.
תודה.
04:38
Thank you guys very much. That was awesomeמדהים.
תודה רבה לכולכם. זה היה מרגש.
04:43
So at the endסוֹף of the two weeksשבועות,
כך שבסוף השבועיים,
04:47
we wentהלך back to TEMPT'sשל TEMPT roomחֶדֶר.
חזרנו לחדרו של טמפט.
04:50
I love this pictureתְמוּנָה, because this is someoneמִישֶׁהוּ else'sאחר roomחֶדֶר
אני אוהב תמונה זו, כי זה חדרו של מישהו אחר
04:52
and that's his roomחֶדֶר.
ושם זה חדרו.
04:54
So there's all this hustleהֲמוּלָה and bustleלְהִתְרוֹצֵץ going on for the bigגָדוֹל unveilingחשפה.
יש את כל ההמולה לרגל החשיפה הגדולה.
04:56
And after over a yearשָׁנָה of planningתִכנוּן,
ולאחר תכנון של שנה,
04:59
two weeksשבועות of programmingתִכנוּת,
שבועיים של תיכנות,
05:01
carb-festcarb- פסט and all-nightכל הלילה sessionsמפגשים,
חגיגות אוכל ואירועי הלילה,
05:03
Tonyטוני drewצייר again for the first time in sevenשֶׁבַע yearsשנים.
טוני שוב צייר לראשונה לאחר שבע שנים.
05:05
And this is an amazingמדהים pictureתְמוּנָה,
וזו תמונה מדהימה,
05:08
because this is his life supportתמיכה systemמערכת,
כי זו מערכת תומכת החיים שלו,
05:10
and he's looking over his life supportתמיכה systemמערכת.
והוא מסתכל מעבר למערכת הזו.
05:12
We kickedבעט his bedמיטה so that he could see out.
דחפנו את המיטה שלו כדי שיוכל להסתכל.
05:14
And we setמַעֲרֶכֶת up a projectorמַקרֵן
והצבנו זרקור
05:16
on a wallקִיר out in the parkingחֲנָיָה lot outsideבחוץ of his hospitalבית חולים.
על קיר בחניית בית החולים בחוץ.
05:18
And he drewצייר again for the first time,
והוא שוב צייר בפעם הראשונה,
05:21
in frontחֲזִית of his familyמִשׁפָּחָה and friendsחברים --
בפני משפחתו וחבריו --
05:23
and you can only imagineלדמיין
וניתן רק לדמיין
05:25
what the feelingמַרגִישׁ in the parkingחֲנָיָה lot was.
מה היתה ההרגשה בחנייה.
05:27
The funnyמצחיק thing was, we had to breakלשבור into the parkingחֲנָיָה lot too,
מה שמצחיק הוא שהיינו צריכים לפרוץ גם לחניה,
05:29
so we totallyלְגַמרֵי feltהרגיש like we were legitחוּקִי in the wholeכֹּל grafגרָף sceneסְצֵינָה too.
כך שהרגשנו כשותפים מלאים לכל סצנת הגרפיטי.
05:32
(Laughterצחוק)
(צחוק)
05:34
So at the endסוֹף of this, he sentנשלח us an emailאֶלֶקטרוֹנִי,
בסיום כל זה, הוא שלח לנו מייל,
05:36
and this is what the emailאֶלֶקטרוֹנִי said:
וזה מה שהיה כתוב בו:
05:39
"That was the first time I've drawnשָׁלוּף anything for sevenשֶׁבַע yearsשנים.
"זו היתה הפעם הראשונה שציירתי משהו לאחר שבע שנים.
05:41
I feel like I had been heldמוּחזָק underwaterמתחת למים,
אני מרגיש כאילו החזיקו אותי מתחת למים,
05:44
and someoneמִישֶׁהוּ finallyסוף כל סוף reachedהשיג down
עד שמישהו ירד
05:46
and pulledמשך my headרֹאשׁ up so I could breatheלִנְשׁוֹם."
ומשך אותי מהראש כדי שאוכל לנשום."
05:48
Isn't that awesomeמדהים?
האין זה נפלא?
05:51
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
05:53
So that's kindסוג of our battleקרב cryבוכה.
אז זוהי מין קריאת הקרב שלנו.
05:56
That's what keepsשומר us going and keepsשומר us developingמתפתח.
זה מה שדוחף אותנו להמשיך לעשות ולהמשיך להתפתח.
05:59
And we'veיש לנו got suchכגון a long way to go with this.
ועדיין יש לפנינו דרך כה ארוכה לעשות עם זה.
06:01
This is an amazingמדהים deviceהתקן,
זהו התקן מדהים,
06:03
but it's the equivalentהמקבילה of an Etchלַחֲרוֹט A Sketchסְקִיצָה.
אבל הוא שווה-ערך לשירבוט חפוז.
06:05
And someoneמִישֶׁהוּ who has that kindסוג of artisticאָמָנוּתִי potentialפוטנציאל deservesמגיע so much more.
ומי שיש לו כזה פוטנציאל אומנותי, מגיע לו הרבה יותר.
06:07
So we're in the processתהליך of tryingמנסה to figureדמות out
לכן אנו בתהליך של לנסות ולגלות
06:10
how to make it better, fasterמהיר יותר, strongerיותר חזק.
כיצד לעשותו טוב יותר, מהיר יותר, חזק יותר.
06:12
Sinceמאז that time, we'veיש לנו had all kindsמיני of acknowledgmentהכרה.
מאז, זכינו בהכרה בכל מיני צורות.
06:14
We'veללא שם: יש לנו wonזכית a bunchצְרוֹר of awardsפרסים.
זכינו בכמה פרסים.
06:17
Rememberלִזכּוֹר, it's freeחופשי; noneאף אחד of us are makingהֲכָנָה any moneyכֶּסֶף on this thing.
יש לזכור, זה חינם; אף אחד מאיתנו אינו מרויח כסף מזה.
06:19
It's all comingמגיע out of our ownשֶׁלוֹ pocketsכיסים.
הכל מגיע מכיסנו.
06:21
So the awardsפרסים were like, "Oh, this is fantasticפַנטַסטִי."
הפרסים היו כמו, "וואו, זה נהדר".
06:23
Armstrongארמסטרונג Twitteredטוויטר about us,
ארמסטרונג צייץ עלינו,
06:25
and then in Decemberדֵצֶמבֶּר, Time magazineמגזין honoredמכובד us
ואז בדצמבר, המגזין טיים עשה לנו כבוד
06:27
as one of the topחלק עליון 50 inventionsהמצאות of 2010, whichאיזה was really coolמגניב.
בתור אחת מ-50 ההמצאות של 2010, שזה היה באמת נהדר.
06:29
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
06:32
The coolestהכי מגניב thing about this --
הדבר הכי נהדר בקשר לזה --
06:34
and this is what's completingמַשׁלִים the wholeכֹּל circleמעגל --
וזהו הדבר שסוגר את המעגל --
06:36
is that in Aprilאַפּרִיל of this yearשָׁנָה,
שבאפריל שנה זו,
06:39
at the Geffenגפן MOCAMOCA in downtownמרכז העיר Losלוס Angelesאנג'לס,
ב"גפן MOCA" במרכז לוס-אנג'לס,
06:41
there's going to be an exhibitionתערוכה calledשקוראים לו "Artאומנות of the Streetsרחובות."
הולכת להתקיים תערוכה הנקראת "אומנויות רחוב".
06:44
And "Artאומנות of the Streetsרחובות" is going to have
ו"אומנויות רחוב" הולכת להציג
06:46
prettyיפה much the bad-assesרע התחת of the streetרְחוֹב artאומנות sceneסְצֵינָה --
די הרבה מהתוקפנות שבאומנות הרחוב --
06:48
Banksyבנקסי, Shepardשפרד Faireyפיירי, KAWSKAWS --
בנקסי, שפרד פיירי, CAWs --
06:50
all of these guys will be there.
כל אלה יהיו שם.
06:53
TEMPT'sשל TEMPT going to be in the showלְהַצִיג,
טמפט יהיה נוכח בתצוגה,
06:55
whichאיזה is prettyיפה awesomeמדהים.
שזה די מדהים.
06:57
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
06:59
So basicallyבעיקרון this is my pointנְקוּדָה:
עקרונית זה מה שברצוני לומר:
07:01
If you see something that's not possibleאפשרי,
אם אתם רואים משהו שהוא בלתי-אפשרי,
07:05
make it possibleאפשרי.
תעשו אותו לאפשרי,
07:07
Everything in this roomחֶדֶר wasn'tלא היה possibleאפשרי --
כל מה שיש באולם זה היה בלתי-אפשרי --
07:09
this stageשלב, this computerמַחשֵׁב, this micמיקרופון, the EyeWriterEyeWriter --
במה זו, מחשב זה, מיקרופון, ה"עין-כותבת" --
07:11
wasn'tלא היה possibleאפשרי at one pointנְקוּדָה.
היו בלתי-אפשריים מתי שהוא.
07:14
Make it possibleאפשרי, everyoneכל אחד in this roomחֶדֶר.
תעשו את זה לאפשרי -- כל אחד ואחד כאן.
07:16
I'm not a programmerמְתַכנֵת,
אני לא מתכנת,
07:18
never doneבוצע anything with ocularשֶׁל הָעֵינַיִם recognitionהַכָּרָה technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה,
אף פעם לא התעסקתי עם טכנולוגיה לזיהוי אישונים,
07:20
but I just recognizedמוּכָּר something and associatedהמשויך myselfעצמי with amazingמדהים people
אלא שפשוט הבנתי משהו והתחברתי לאנשים מדהימים
07:22
so that we could make something happenלִקְרוֹת.
כדי שנוכל לגרום למשהו לקרות.
07:25
And this is the questionשְׁאֵלָה I want everyoneכל אחד to askלִשְׁאוֹל yourselfעַצמְךָ
וזו השאלה שאני רוצה שכל אחד
07:27
everyכֹּל singleיחיד day
ישאל את עצמו בכל יום,
07:29
when you come up with something you feel that needsצרכי to be doneבוצע:
כאשר עולה בדעתך משהו שאתה מרגיש שצריך להיעשות.
07:31
if not now, then when? And if not me, then who?
אם לא עכשיו, אז אי-מתי? ואם לא אני, אז מי?
07:34
Thank you guys.
תודה לכם.
07:37
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
07:39
Translated by Yubal Masalker
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Mick Ebeling - Entrepreneur
Mick Ebeling founded the Not Impossible Foundation, a nonprofit that develops creative solutions to real-world problems.

Why you should listen

Raised in a family of entrepreneurs and philanthropists, Mick Ebeling is founder of the Not Impossible Foundation, an organization comprised of thinkers, dreamers, and doers, with a mission to take ideas that once seemed impossible to possible, when the right people are connected and empowered. 

After befriending ALS patient and renowned street artist Tempt, he and a team of programmers, hackers, artists and inventors developed the EyeWriter -- a low-cost eye-tracking device that allows artists with the nerve disease ALS to draw using only their eyes. Through his latest initiative, Project Daniel, he helped create a 3D-printed prosthetic lab in Sudan. His new book is Not Impossible: The Art and Joy of Doing What Couldn't Be Done.

He is also the founder of The Ebeling Group, an international production company and creative think tank, representing some of the world's leading design and directing collectives.

He says: "If not now, then when? If not me, then who?" 

More profile about the speaker
Mick Ebeling | Speaker | TED.com