English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@IBM

Tapiwa Chiwewe: You don't have to be an expert to solve big problems

Tapiwa Chiwewe: Ne moraš biti stručnjak da bi rješavao velike probleme

Filmed:
1,397,285 views

Jednoga dana, vozeći se u Johannesburg, Tapiwa Chiwewe primijetio je ogroman oblak onečišćenoga zraka nad gradom. Bio je znatiželjan i zabrinut, iako ne i stručan u zaštiti okoliša, stoga je istraživao i otkrio da je gotovo 14 posto svih smrti u svijetu tijekom 2012. godine bilo uzrokovano onečišćenjem zraka u zatvorenim i otvorenim prostorima. Slijedom ovoga saznanja i želje da nešto poduzme u vezi s time, Chiwewe i njegove kolege razvili su platformu koja otkriva trendove onečišćenja i pomaže gradskim planerima u donošenju boljih odluka. "Ponekad samo jedan novi način viđenja stvari, jedan novi skup vještina, mogu stvoriti prave uvjete da se dogodi nešto značajno," kaže Chiwewe. "Samo morate biti dovoljno hrabri da pokušate."

- AI researcher
Tapiwa Chiwewe, PhD, manages the advanced and applied artificial intelligence group at IBM Research – Africa, which uses artificial intelligence to develop solutions for some of Africa's grand challenges whilst making scientific advances. Full bio

One winterzimski morningjutro, a couplepar of yearsgodina agoprije,
Jednog zimskog jutra prije nekoliko godina
00:12
I was drivingvožnja to work
in JohannesburgJohannesburg, SouthJug AfricaAfrika,
vozio sam se na posao u Johannesburg,
Južnoafrička Republika,
00:16
and noticedprimijetio a hazesumaglica hangingvješanje over the cityGrad.
i zamijetio maglu nad gradom.
00:19
I make that drivepogon on mostnajviše daysdana,
Vozim se onuda gotovo svakoga dana
00:22
so it was unusualneuobičajen
that I hadn'tnije noticedprimijetio this before.
pa je bilo neobično
da to ranije nisam zamijetio.
00:25
JohannesburgJohannesburg is knownznan
for its distinctivekarakterističan skylinelinija horizonta,
Johannesburg ima
prepoznatljiv izgled na horizontu
00:28
whichkoji I could barelyjedva see that morningjutro.
koji sam toga jutra jedva razaznavao.
00:31
It didn't take long for me to realizeostvariti
that I was looking at an enormousogroman cloudoblak
Ubrzo sam shvatio da je
preda mnom ogroman oblak
00:34
of airzrak pollutionzagađenje.
onečišćenoga zraka.
00:38
The contrastkontrast betweenizmeđu
the scenicslikovit environmentokolina I knewznao
Suprotnost između lijepog krajolika
kojeg sam poznavao
00:40
and this smog-coveredsmoga pokriva skylinelinija horizonta
i ovoga horizonta prekrivenog smogom,
00:44
stirredizazvao up something withinunutar me.
izazvala je u meni vrtlog dojmova.
00:46
I was appalledzaprepašten by the possibilitymogućnost
of this cityGrad of brightsvijetao and vividživopisan sunsetsZalasci sunca
Zaprepastila me mogućnost da ovaj grad
sjajnih i jasnih zalazaka sunca
00:49
beingbiće overrunprekoračenje by a dullglup hazesumaglica.
bude prekriven gustom maglom.
00:54
At that momenttrenutak, I feltosjećala an urgetjerati
to do something about it,
Toga sam trena osjetio potrebu
da nešto poduzmem u vezi s time,
00:57
but I didn't know what.
ali nisam znao što.
01:01
All I knewznao was
I couldn'tne mogu just standstajati idlylijeno by.
Znao sam jedino to
da ne mogu sjediti skrštenih ruku.
01:03
The mainglavni challengeizazov was,
Glavni izazov bio je taj
01:07
I didn't know much
about environmentalekološki scienceznanost
da nisam mnogo znao o znanosti o okolišu,
01:09
air-qualitykvaliteta zraka managementupravljanje
upravljanju kvalitetom zraka
01:13
or atmosphericatmosferski chemistrykemija.
ili atmosferskoj kemiji.
01:15
I am a computerračunalo engineerinženjer,
Ja sam računalni inženjer
01:17
and I was prettyprilično sure I couldn'tne mogu codekodirati
my way out of this airzrak pollutionzagađenje problemproblem.
i bio sam prilično siguran da ne mogu naći
kôd za izlaz iz ovog ekološkog problema.
01:19
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
01:23
Who was I to do anything about this issueizdanje?
Tko sam ja uopće da bih
učinio išta po ovom pitanju?
01:24
I was but a citizengrađanin.
Bio sam običan građanin.
01:27
In the followingsljedeći yearsgodina,
I learnednaučeno a very importantvažno lessonlekcija,
Tijekom narednih godina
naučio sam vrlo važnu lekciju,
01:31
a lessonlekcija we all need to take to heartsrce
if we are to work towardsza a better futurebudućnost.
lekciju koju svi moramo uzeti srcu
ako želimo graditi bolju budućnost.
01:35
Even if you're not an expertstručnjak
in a particularposebno domaindomena,
Čak i ako niste stručnjak
u određenom području,
01:40
your outsideizvan expertiseekspertiza maysvibanj holddržati the keyključ
vaša stručnost iz drugih područja
može biti ključna
01:44
to solvingrješavanje bigvelika problemsproblemi
withinunutar that domaindomena.
za rješavanje velikih problema
u tom području.
01:47
SometimesPonekad the uniquejedinstvena perspectiveperspektiva you have
Ponekad, vaše jedinstveno viđenje stvari
01:50
can resultproizlaziti in unconventionalnekonvencionalan thinkingmišljenje
that can movepotez the needleigla,
može rezultirati nekonvencionalnim
razmišljanjem koje će potaknuti promjenu,
01:53
but you need to be boldodvažan enoughdovoljno to try.
ali treba imati dovoljno
hrabrosti i pokušati.
01:57
That's the only way you'llvi ćete ever know.
Jedino ćete tako znati.
02:01
What I knewznao back then
U to sam vrijeme znao da,
02:04
was that if I was even going
to try to make a differencerazlika,
ako želim makar pokušati
promijeniti stvari,
02:06
I had to get smartpametan
about airzrak pollutionzagađenje first,
moram prvo steći znanje
o onečišćenju zraka.
02:10
and so I becamepostao a studentstudent again.
I tako sam ponovno postao student.
02:13
I did a bitbit of basicosnovni researchistraživanje
Proučio sam osnove
02:17
and soonuskoro learnednaučeno that airzrak pollutionzagađenje
i ubrzo spoznao da je onečišćenje zraka
02:19
is the world'ssvijetu biggestnajveći
environmentalekološki healthzdravlje riskrizik.
najveći ekološki
zdravstveni rizik na svijetu.
02:21
DataPodataka from the WorldSvijet HealthZdravlje OrganizationOrganizacija
Podaci Svjetske zdravstvene organizacije
02:25
showspokazuje that almostskoro 14 percentposto
of all deathssmrti worldwideširom svijeta in 2012
pokazuju da je gotovo 14 posto
svih smrtnih slučajeva u svijetu u 2012.
02:28
were attributablepripisivati to householddomaćinstvo
and ambientambijent airzrak pollutionzagađenje,
uzrokovano onečišćenjem zraka
u zatvorenim i otvorenim prostorima,
02:33
with mostnajviše occurringjavljaju
in low-nisko- and middle-incomesrednjeg dohotka countrieszemlje.
najviše u zemljama
niskih i srednjih prihoda.
02:37
AmbientAmbijent airzrak pollutionzagađenje alonesam
causesuzroci more deathssmrti eachsvaki yeargodina
Samo onečišćenje zraka na otvorenom
uzrokuje više smrtnih slučajeva godišnje
02:41
than malariamalarija and HIVHIV-A/AIDSAIDS-A.
nego malarija i HIV/AIDS zajedno.
02:45
In AfricaAfrika, prematurepreuranjen deathssmrti
from unsafenesigurne sanitationsanitarni uređaji
U Africi, preuranjene smrti uslijed
nedovoljno sigurnih zdravstvenih mjera
02:48
or childhooddjetinjstvo malnutritionpothranjenost
ili pothranjenosti djece
02:52
paleblijed in comparisonusporedba
to deathssmrti dueuslijed to airzrak pollutionzagađenje,
blijede u usporedbi sa smrtima
uzrokovanim onečišćenjem zraka,
02:53
and it comesdolazi at a hugeogroman economicekonomski costcijena:
uz što ide i ogroman gospodarski trošak:
02:57
over 400 billionmilijardi US dollarsdolara as of 2013,
preko 400 milijardi US dolara od 2013.,
03:00
accordingpo to a studystudija by the OrganisationOrganizacija
for EconomicEkonomski CooperationSuradnja and DevelopmentRazvoj.
prema istraživanju Organizacije
za ekonomsku suradnju i razvoj.
03:04
Now, in my work,
U svome radu
03:09
I exploreistražiti newnovi frontiersgranica
for artificialUmjetna intelligenceinteligencija,
istražujem nove granice
umjetne inteligencije,
03:12
where the symbioticsimbiotski relationshipodnos
betweenizmeđu man and machinemašina
pri čemu simbiotski odnos
između čovjeka i stroja
03:17
can find a beneficialkorisno footinguporište
and help us to make better decisionsodluke.
može pronaći djelotvorno uporište
i pomoći nam donositi bolje odluke.
03:20
As I thought about
the airzrak pollutionzagađenje problemproblem,
Razmišljajući o problemu
onečišćenja zraka,
03:25
it becamepostao clearčisto that we neededpotreban
to find a way to make better decisionsodluke
postalo mi je jasno da trebamo pronaći
način kako donositi bolje odluke
03:28
about how we manageupravljati airzrak pollutionzagađenje,
o načinima rješavanja onečišćenja zraka,
03:32
and givendan the scaleljestvica of the problemproblem,
i, obzirom na veličinu problema,
03:34
it was necessarypotreban to do it
in a collaborativekolaborativni way.
bila je nužna suradnja po tom pitanju.
03:36
So I decidedodlučio I'd better get to know
some people workingrad withinunutar the fieldpolje.
Tako sam odlučio bolje upoznati
neke ljude koji rade u tom području.
03:40
I startedpočeo to speakgovoriti to officialsDužnosnici
from the CityGrad of JohannesburgJohannesburg
Počeo sam razgovarati sa službenicima
Grada Johannesburga
03:45
and other surroundingokolni citiesgradovi,
i drugih okolnih gradova
03:48
and I engagedzauzet the locallokalne
scientificznanstvena communityzajednica,
te sam uključio lokalnu
znanstvenu zajednicu,
03:50
and I alsotakođer madenapravljen a fewnekoliko coldhladno callspozivi.
a uputio sam i nekoliko
nenajavljenih poziva.
03:53
The processpostupak of engagementangažman I embarkedukrcan uponna
Aktivnosti u koje sam se upustio
po ovom pitanju,
03:57
helpedpomogao me to developrazviti
a deeperdublje understandingrazumijevanje of the problemproblem.
pomogle su mi dublje razumjeti problem.
03:59
It alsotakođer helpedpomogao me to avoidIzbjegavajte the trapzamka
Pomogle su mi i izbjeći zamku,
04:03
people in my professionprofesija sometimesponekad
fallpad into when tryingtežak to innovateinovacije,
u koju ponekad upadaju ljudi
iz moje profesije pri pokušaju inovacija,
04:05
where we are quickbrz to applyprimijeniti a technologytehnologija
kada brzamo s primjenom neke tehnologije,
04:09
before we'veimamo firmlyčvrsto graspedshvaćeno
the problemproblem at handruka.
prije nego temeljito sagledamo problem.
04:11
I beganpočeo to developrazviti an ideaideja
Počeo sam razvijati ideju
04:15
about what I could do
to improvepoboljšati the situationsituacija.
o tome kako unaprijediti situaciju.
04:17
I startedpočeo by simplyjednostavno askingtraži myselfsebe
Počeo sam tako da sam se zapitao
04:20
how I could bringdonijeti togetherzajedno
in some meaningfulznačajan way
kako bih mogao smisleno povezati
04:23
my skillsvještine in softwaresoftver engineeringinženjering
and artificialUmjetna intelligenceinteligencija
svoje vještine programiranja softvera
i umjetne inteligencije,
04:25
and the expertiseekspertiza of the people
I'd reachedpostignut out to.
sa stručnošću ljudi koje sam kontaktirao.
04:29
I wanted to createstvoriti an onlinena liniji
air-qualitykvaliteta zraka managementupravljanje platformplatforma
Želio sam stvoriti online platformu
za upravljanje kvalitetom zraka,
04:33
that would uncoverotkriti trendstrendovi in pollutionzagađenje
koja bi otkrivala trendove onečišćenja
04:37
and projectprojekt into the futurebudućnost
i predviđala buduća kretanja
04:39
to determineodrediti what outcomesrezultati
can be expectedočekuje se.
radi određivanja očekivanih ishoda.
04:41
I was determinedodlučan to see my ideaideja
translatePrevedi into a practicalpraktičan solutionriješenje,
Bio sam odlučan u tome da se moja ideja
provede u praktično rješenje,
04:44
but I facedsuočeni uncertaintynesigurnost
ali sve je izgledalo nesigurno
04:49
and had no guaranteejamčiti of successuspjeh.
i ništa nije jamčilo uspjeh.
04:52
What I had was a very particularposebno setset
of engineeringinženjering skillsvještine,
Raspolagao sam vrlo određenim
skupom inženjerskih vještina,
04:55
skillsvještine I'd acquiredstečena over my careerkarijera
vještina stečenih tijekom karijere,
05:00
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
05:03
that were newnovi to people who had
been workingrad on the airzrak pollutionzagađenje problemproblem
koje su bile novost ljudima koji su
problem onečišćenja zraka rješavali
05:04
for so manymnogi yearsgodina.
tolike godine.
05:08
What I have come to realizeostvariti is that
sometimesponekad just one freshsvježe perspectiveperspektiva,
Shvatio sam tada da ponekad
samo jedno novo viđenje stvari,
05:09
one newnovi skillvještina setset,
jedan novi skup vještina,
05:14
can make the conditionsUvjeti right
for something remarkableizvanredan to happendogoditi se.
može stvoriti prave uvjete
da se dogodi nešto značajno.
05:15
Our willpowersnaga volje and imaginationmašta
are a guidingvodeći lightsvjetlo,
Snaga naše volje i mašte
su svjetlo koje nas vodi,
05:20
enablingomogućujući us to chartgrafikon newnovi pathsstaze
and navigateploviti throughkroz obstaclesprepreke.
omogućujući nam ucrtavanje
novih puteva i prelaženje prepreka.
05:23
ArmedNaoružani with a firmerčvršći understandingrazumijevanje
of the airzrak pollutionzagađenje problemproblem,
Bolje shvativši problem onečišćenja zraka
05:28
and havingima managedupravlja to sourceizvor
over a decade'sdesetljeća worthvrijedan of datapodaci
i uz prikupljene podatke
o razinama zagađenja zraka
05:31
on airzrak pollutantonečišćujućih tvari levelsrazina
više od desetljeća unazad
05:35
and the meteorologicalmeteoroloških conditionsUvjeti
for in and around JohannesburgJohannesburg,
te o meteorološkim uvjetima
u i oko Johannesburga,
05:36
my colleagueskolege from SouthJug AfricaAfrika
and ChinaKina and myselfsebe
moje kolege iz JAR-a i Kine i ja
05:41
createdstvorio an air-qualitykvaliteta zraka
decisionodluka supportpodrška systemsistem
stvorili smo sustav podrške
odlučivanju o kvaliteti zraka
05:45
that livesživot in the cloudoblak.
koji se nalazi u oblaku.
05:48
This softwaresoftver systemsistem
analyzesanalize historicalpovijesni and real-timestvarno vrijeme datapodaci
Ovaj softverski sustav analizira prošle
podatke i one u realnom vremenu
05:50
to uncoverotkriti the spatial-temporalprostorno-vremensku
trendstrendovi in pollutionzagađenje.
radi otkrivanja prostorno-vremenskih
trendova zagađenja.
05:54
We then used newnovi
machinemašina learningučenje technologytehnologija
Zatim smo upotrijebili novu
tehnologiju strojnog učenja,
05:57
to predictpredvidjeti futurebudućnost levelsrazina of pollutionzagađenje
kako bismo predvidjeli
buduće razine onečišćenja
06:00
for severalnekoliko differentdrugačiji pollutantsonečišćujućih tvari
daysdana in advancenapredovati.
za nekoliko različitih zagađivača
danima unaprijed.
06:03
This meanssredstva that citizensgrađani
can make better decisionsodluke
To znači da građani mogu
donositi bolje odluke
06:06
about theirnjihov dailydnevno movementspokreti
o svom dnevnom kretanju
06:10
and about where to settlepodmiriti theirnjihov familiesobitelji.
i o tome gdje će se naseliti s obiteljima.
06:12
We can predictpredvidjeti adversenuspojave
pollutionzagađenje eventsdogađaji aheadnaprijed of time,
Možemo predvidjeti štetna onečišćenja,
06:14
identifyidentificirati heavyteško polluterszagađivača,
prepoznati teške zagađivače,
06:18
and they can be orderednaredio
by the relevantrelevantan authoritiesvlasti
kojima mjerodavne vlasti mogu naložiti
06:19
to scaleljestvica back theirnjihov operationsoperacije.
da smanje svoje djelatnosti.
06:22
ThroughKroz assisteduz pomoć scenarioscenario planningplaniranje,
Putem potpomognutog predviđanja scenarija
06:25
cityGrad plannersplaneri can alsotakođer make
better decisionsodluke
i urbanisti mogu donositi bolje odluke
06:27
about how to extendprodužiti infrastructureinfrastruktura,
o tome kako proširiti infrastrukturu,
06:30
suchtakav as humanljudski settlementsnaselja
or industrialindustrijski zoneszone.
poput stambenih jedinica
ili industrijskih zona.
06:32
We completeddovršen a pilotpilot of our technologytehnologija
Testirali smo svoju tehnologiju
kroz pilot-istraživanje
06:36
that was runtrčanje over a periodrazdoblje of 120 daysdana,
koje je trajalo 120 dana,
06:38
coveringpokrivanje all of SouthJug AfricaAfrika.
pokrivajući cijelu Južnoafričku Republiku.
06:42
Our resultsrezultati were confirmedpotvrđen
Rezultate je potvrdila
06:45
when we demonstratedpokazao a tighttijesan correlationkorelacija
snažna korelacija koju smo utvrdili
06:47
betweenizmeđu the forecastingPredviđanje datapodaci
između podataka iz prognoze
06:49
and the datapodaci we were gettinguzimajući
on the groundtlo.
i podataka prikupljenih na tlu.
06:52
ThroughKroz our leadershiprukovodstvo,
Kroz naše smo vodstvo
06:55
we have broughtdonio cutting-edgerezanje-rub,
world-leadingvodeći svjetski assetsimovina
stvorili najsuvremenije sredstvo,
vodeće u svijetu,
06:57
that can performizvesti air-qualitykvaliteta zraka forecastingPredviđanje
za predviđanje kvalitete zraka
07:01
at an unprecedentedbez presedana
resolutionrezolucija and accuracytočnost,
do sada nezabilježene
razlučivosti i točnosti,
07:03
benefitingkorist the cityGrad that I drovestado into
one winterzimski morningjutro not very long agoprije,
koristeći gradu prema kojem sam se vozio
jednog zimskog jutra, ne tako davno
07:08
and thought to myselfsebe,
i mislio si,
07:14
"Something is wrongpogrešno here.
I wonderčudo what can be doneučinio?"
"Nešto je ovdje pogrešno.
Pitam se što se može učiniti?"
07:16
So here is the pointtočka:
Dakle, ovo je bit:
07:20
What if I'd not investigatedistražuju
the problemproblem of airzrak pollutionzagađenje furtherunaprijediti?
Što bi bilo da nisam dalje istraživao
problem onečišćenja zraka?
07:23
What if I'd not shownprikazan some concernbriga
for the statedržava of the environmentokolina
Što da nisam pokazao brigu
za stanje okoliša
07:28
and just hopednadao that someonenetko,
somewherenegdje, was takinguzimanje carebriga of the matterstvar?
i da sam se samo nadao da se netko,
negdje, brine o rješavanju tog pitanja?
07:32
What I have learnednaučeno is that,
Naučio sam da,
07:37
when embarkingukrcati se on a challengingizazovno endeavornastojati
kada se upuštamo u izazovan poduhvat
07:39
that advancesnapredak a causeuzrok
that we firmlyčvrsto believe in,
koji služi svrsi u koju čvrsto vjerujemo,
07:41
it is importantvažno to focusfokus
on the possibilitymogućnost of successuspjeh
važno je biti usredotočen
na mogućnost uspjeha
07:44
and considerrazmotriti the consequenceposljedica
of not actinggluma.
i razmotriti posljedice nepoduzimanja.
07:47
We should not get distractedometen
by resistanceotpornost and oppositionopozicija,
Ne bi nas smjeli omesti
otpor i neslaganje,
07:51
but this should motivatemotivirati us furtherunaprijediti.
već bi nas dodatno trebali motivirati.
07:55
So wherevergdje god you are in the worldsvijet,
Gdje god da se nalazite u svijetu,
07:58
the nextSljedeći time you find
sljedeći put kada prepoznate
08:02
that there's some
naturalprirodni curiosityznatiželja you have
da je nešto u vama izazvalo
08:04
that is beingbiće piqueduvrijeđen,
vašu prirodnu znatiželju,
08:06
and it's about something you carebriga about,
a radi se o nečemu do čega vam je stalo,
08:08
and you have some crazylud or boldodvažan ideasideje,
i imate neke lude ili smjele ideje,
08:10
and perhapsmožda it's outsideizvan
the realmcarstvo of your expertiseekspertiza,
i, po mogućnosti, radi se o području
izvan vaše ekspertize,
08:13
askpitati yourselfsami this:
zapitajte se sljedeće:
08:16
Why not?
Zašto ne?
08:19
Why not just go aheadnaprijed
and tacklepribor the problemproblem
Zašto jednostavno ne krenuti
u rješavanje problema
08:22
as bestnajbolje as you can, in your ownvlastiti way?
najbolje što znate,
na svoj vlastiti način?
08:24
You maysvibanj be pleasantlyprijatno surprisediznenađen.
Mogli biste se ugodno iznenaditi.
08:27
Thank you.
Hvala.
08:31
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
08:32
Translated by Tana Morić
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

About the speaker:

Tapiwa Chiwewe - AI researcher
Tapiwa Chiwewe, PhD, manages the advanced and applied artificial intelligence group at IBM Research – Africa, which uses artificial intelligence to develop solutions for some of Africa's grand challenges whilst making scientific advances.

Why you should listen

An engineer and researcher of many interests, Tapiwa Chiwewe has worked in academia and industry, developing commercial products and conducting scientific research in many areas that include mining, healthcare, defense, astronomy and the environment.

Chiwewe studied at the University of Pretoria in South Africa where he earned a PhD in Computer Engineering. His roles have ranged from junior lecturer and researcher, software engineer, followed by an extended stint with South Africa’s Council for Scientific and Industrial Research.

More profile about the speaker
Tapiwa Chiwewe | Speaker | TED.com