English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal>NYC

Naomi Klein: How shocking events can spark positive change

Naomi Klein: Kako šokantni događaji mogu aktivirati pozitivnu promjenu

Filmed:
969,262 views

Stvari su prilično šokantne tamo vani ovoga trena - nezapamćene oluje, smrtonosni teroristički napadi, tisuće imigranata koji nestaju u valovima i pojava otvoreno rasističkih pokreta. Reagiramo li mi hitnošću koju ove isprepletene krize od nas zahtijevaju? Autorica i aktivistica Naomi Klein istražuje kako vlade koriste šokove velikih razmjera za guranje društva unatrag. Ona nam izlaže nekoliko prijedloga iz manifesta "Skok" (The Leap), koji je pisala zajedno s domorodačkim starješinama, aktivistima klimatskih promjena, vođama sindikata i aktivistima na drugim područjima, predstavljajući zamišljenu sliku svijeta nakon prelaska na čistu ekonomiju i puno pravednije društvo. "Šokantni događaji koji nas danas ispunjuju strahom, mogu nas promijeniti i mogu promijeniti svijet nabolje," kaže Klein. "No, prvo moramo oslikati svijet za koji se borimo. I moramo ga zajedno izmisliti."

- Journalist, activist
Naomi Klein is a public intellectual, journalist and activist. Full bio

There's a questionpitanje I've been
puzzlingzagonetan over and writingpisanje about
Postoji jedno pitanje koje me zbunjivalo
i o kojem sam pisala
00:12
for prettyprilično much all of my adultodrasla osoba life.
skoro cijelog svog života
kao odrasle osobe.
00:16
Why do some large-scalevelikih razmjera criseskriza
Zašto nas neke krize velikih razmjera
00:20
joltpotres us awakebudan and inspirenadahnuti us
to changepromijeniti and evolverazviti
naglo trgnu iz sna i inspiriraju
da se promijenimo i evoluiramo,
00:23
while othersdrugi mightmoć joltpotres us a bitbit,
dok nas druge samo malo potresu
00:28
but then it's back to sleepspavati?
i onda opet utonemo u san?
00:31
Now, the kindljubazan of shocksšokova
I'm talkingkoji govori about are bigvelika --
Naime, šokovi o kojima govorim su veliki -
00:33
a cataclysmickataklizmički markettržište crashsudar,
risingrastući fascismfašizam,
kataklizmički slom tržišta,
rastući fašizam,
00:37
an industrialindustrijski accidentnesreća
that poisonsotrovi on a massivemasivan scaleljestvica.
industrijski udes koji uzrokuje
trovanje masivnih razmjera.
00:41
Now, eventsdogađaji like this
can actčin like a collectivekolektivan alarmalarm bellzvono.
Naime, događaji poput tih
mogu djelovati kao kolektivni alarm.
00:46
SuddenlyOdjednom, we see a threatprijetnja,
we get organizedorganizirani.
Odjednom vidimo prijetnju
i organiziramo se.
00:52
We discoverotkriti strengthsnaga and resolveodlučnost
that was previouslyprethodno unimaginablenezamisliv.
Otkrivamo snagu i odlučnost
koja je prije bila nezamisliva.
00:55
It's as if we're no longerviše
walkinghodanje, but leapingskače.
To je kao da više ne idemo
korakom, nego u skokovima.
01:01
ExceptOsim, our collectivekolektivan alarmalarm
seemsčini se to be busteduhvaćen.
Samo što izgleda kao da je
naš kolektivni alarm pokvaren.
01:06
FacedS kojima se suočavaju with a crisiskriza,
we oftenčesto fallpad apartosim, regressregres
Suočeni s krizom
često se raspadamo, nazadujemo
01:11
and that becomespostaje a windowprozor
for antidemocraticantidemokratski forcessnaga
i to postaje prozor kroz koji
antidemokratske sile
01:15
to pushgurnuti societiesdruštva backwardsunazad,
to becomepostati more unequalnejednak and more unstablenestabilan.
guraju društva prema natrag,
k još većoj nejednakosti i nestabilnosti.
01:19
TenDeset yearsgodina agoprije, I wrotenapisao
about this backwardsunazad processpostupak
Prije deset godina pisala sam
o tom procesu nazadovanja
01:26
and I calledzvao it the "ShockŠok DoctrineNauk."
i nazvala ga "Doktrina šoka".
01:30
So what determinesodređuje whichkoji roadcesta
we navigateploviti throughkroz crisiskriza?
Dakle, što određuje kojim putem
ćemo krenuti u vrijeme krize?
01:32
WhetherDa li we growrasti up fastbrzo
and find those strengthsprednosti
Hoćemo li se brzo podići
i pronaći tu snagu,
01:38
or whetherda li we get knockedpokucao back.
ili ćemo biti gurnuti prema natrag.
01:41
And I'd say this is
a pressingpritiskom questionpitanje these daysdana.
A rekla bih da je to neodgodivo pitanje
u današnje vrijeme.
01:44
Because things are
prettyprilično shockingšokantan out there.
Jer stvari su tamo vani prilično šokantne.
01:48
Record-breakingRekordnih stormsoluje, drowningutapanje citiesgradovi,
Nezapamćene oluje, gradovi pod vodom,
01:51
record-breakingrekordnih firespožari
threateningopasne po to devourproždiru them,
nezapamćeni požari
koji prijete da ih proždru,
01:54
thousandstisuća of migrantsmigranata
disappearingnestaju beneathispod the wavesvalovi.
tisuće migranata koji nestaju u valovima
01:58
And openlyotvoreno supremacistsupremacist movementspokreti risingrastući,
i jačanje otvoreno rasističkih pokreta,
02:03
in manymnogi of our countrieszemlje
there are torchesbaklje in the streetsulice.
u mnogim našim zemljama
gore baklje na ulicama.
02:06
And now there's no shortagenestašica
of people who are soundingzvučni the alarmalarm.
I sad, nije da nedostaje ljudi
koji dižu alarm i upozoravaju na opasnost.
02:11
But as a societydruštvo,
I don't think we can honestlypošteno say
Ali, kao društvo,
mislim da ne možemo iskreno reći
02:16
that we're respondingreagirati
with anything like the urgencyhitnost
da naša reakcija imalo odgovara hitnosti
02:21
that these overlappingpreklapanje criseskriza
demandzahtijevajte from us.
koju ove isprepletene krize
zahtijevaju od nas.
02:25
And yetjoš, we know from historypovijest
A ipak, znamo iz povijesti
02:29
that it is possiblemoguće for crisiskriza
to catalyzekataliziraju a kindljubazan of evolutionaryevolucioni leapskok.
da je moguće da kriza
bude katalizator evolucijskog skoka.
02:31
And one of the mostnajviše strikingudaranje examplesprimjeri
of this progressiveprogresivan powervlast of crisiskriza
A jedan od najdojmljivijih primjera
za tu progresivnu snagu krize
02:38
is the Great CrashSudar of 1929.
je Veliki slom 1929. godine.
02:44
There was the shockšok
of the suddennaglo markettržište collapsekolaps
Zbog iznenadnog sloma tržišta
došlo je do šoka
02:47
followedslijedi by all of the aftershockspotresa,
kojeg su slijedili svi naknadni šokovi,
02:50
the millionsmilijuni who lostizgubljen everything
thrownbačen ontona breadlinesjuga.
milijuni ljudi koji su sve izgubili
natjerani su u redove za kruh.
02:52
And this was takenpoduzete by manymnogi as a messageporuka
that the systemsistem itselfsebe was brokenslomljen.
A mnogi su to shvatili kao poruku
da je sam sustav propao.
02:56
And manymnogi people listenedslušao
and they leaptskočio into actionakcijski.
I mnogi su ljudi poslušali
i smjesta krenuli u akciju.
03:02
In the UnitedUjedinjeni StatesDržava and elsewheredrugdje,
governmentsvlade beganpočeo to weavetkati a safetysigurnosni netneto
U Sjedinjenim Državama i drugdje,
vlade su počele plesti sigurnosne mreže,
03:06
so that the nextSljedeći time there was a crashsudar
tako da u slučaju sljedećeg sloma
03:12
there would be programsprogrami
like socialsocijalni securitysigurnosti to catchulov people.
već postoje programi poput
socijalnog osiguranja da prihvate ljude.
03:14
There were hugeogroman job-creatingstvaranje radnih
publicjavnost investmentsinvesticije
Došlo je do golemih investiranja
kojima su stvorena nova radna mjesta
03:18
in housingkućište, electrificationelektrifikacija and transittranzit.
u stanogradnji, elektrifikaciji
i transportu.
03:21
And there was a waveval
of aggressiveagresivan regulationregulacija
I nastao je val agresivne regulacije
03:25
to reignvladavine in the banksbanke.
kako bi se zauzdale banke.
03:29
Now, these reformsreforme were fardaleko from perfectsavršen.
Te reforme su bile daleko od savršenih.
03:30
In the US, AfricanAfrička AmericanAmerički workersradnici,
immigrantsimigranata and womenžene
U SAD-u, afroamerički radnici,
imigranti i žene
03:33
were largelyu velikoj mjeri excludedisključeni.
bili su uglavnom isključeni.
03:37
But the DepressionDepresija periodrazdoblje,
No, razdoblje Depresije
03:39
alonguz with the transformationtransformacija
of alliedsaveznički nationsnacije and economiesekonomija
zajedno s transformacijom
savezničkih država i ekonomije
03:41
duringza vrijeme the WorldSvijet WarRat IIII effortnapor,
za vrijeme Drugog svjetskog rata,
03:45
showpokazati us that it is possiblemoguće
for complexkompleks societiesdruštva
pokazuju nam da je moguće
da se kompleksna društva
03:47
to rapidlybrzo transformtransformirati themselvesse
in the facelice of a collectivekolektivan threatprijetnja.
brzo transformiraju kada su
suočena s kolektivnom prijetnjom.
03:51
Now, when we tell this storypriča
of the 1929 CrashSudar,
Kada pričamo ovu priču
o Slomu 1929. godine,
03:57
that's usuallyobično the formulaformula
that it followsslijedi --
ovo je obično formula koja slijedi ...
04:01
that there was a shockšok
and it inducedizazvan a wake-upProbudite se call
da je došlo do šoka
koji je potaknuo poziv na buđenje,
04:04
and that producedizrađen a leapskok to a safersigurniji placemjesto.
a to je proizvelo skok
na sigurnije mjesto.
04:09
Now, if that's really what it tookuzeo,
Ako je to zaista ono što je bilo potrebno,
04:13
then why isn't it workingrad anymoreviše?
zašto to onda više ne funkcionira?
04:15
Why do today'sdanas je non-stopneprekidno shocksšokova --
Zašto današnji non-stop šokovi -
04:18
why don't they spurpotaknuti us into actionakcijski?
zašto nas oni ne potaknu na akciju?
04:21
Why don't they produceproizvoditi leapsskokovi?
Zašto oni ne proizvode skokove?
04:24
EspeciallyPosebno when it comesdolazi
to climateklima changepromijeniti.
Naročito kad se radi o
klimatskim promjenama.
04:26
So I want to talk to you todaydanas
Stoga vam danas želim govoriti
04:29
about what I think is a much more
completepotpun reciperecept for deepduboko transformationtransformacija
o nečemu što je, po mom mišljenju,
cjelovitiji recept za duboku promjenu,
04:31
catalyzedkatalizira by shockingšokantan eventsdogađaji.
pospješenu potresnim događanjima.
04:36
And I'm going to focusfokus
on two keyključ ingredientsSastojci
Fokusirat ću se na dva ključna elementa
04:38
that usuallyobično get left out
of the historypovijest booksknjige.
koja se obično izostavljaju
iz povijesnih knjiga.
04:41
One has to do with imaginationmašta,
the other with organizationorganizacija.
Jedan je povezan s imaginacijom,
drugi s organizacijom.
04:45
Because it's in the interplayuzajamno djejstvo
betweenizmeđu the two
Zbog toga jer upravo u njihovom
međusobnom djelovanju
04:51
where revolutionaryrevolucionar powervlast lieslaži.
leži revolucionarna snaga.
04:54
So let's startpočetak with imaginationmašta.
Pa počnimo s imaginacijom.
04:56
The victoriespobjeda of the NewNovi DealPosao
didn't happendogoditi se just because suddenlyiznenada
Pobjede New Deala nisu se dogodile
samo zato jer su odjednom
04:59
everybodysvi understoodrazumjeti
the brutalitiessurovog of laissez-fairelaissez.
svi shvatili brutalnost laissez-faire
'pustiti da sve ide svojim tokom'.
05:03
This was a time, let's rememberzapamtiti,
of tremendousogroman ideologicalideološki fermentkvasac,
Bilo je to vrijeme, sjetimo se,
ogromnih ideoloških previranja,
05:07
when manymnogi differentdrugačiji ideasideje
about how to organizeorganizirati societiesdruštva
kada su se mnoge različite ideje
o tome kako organizirati društvo
05:13
did battlebitka with one anotherjoš
in the publicjavnost squarekvadrat.
međusobno sukobljavale na javnom trgu.
05:16
A time when humanityčovječanstvo daredusudio to dreamsan bigvelika
Vrijeme kada se čovječanstvo usudilo
sanjati velike snove
05:19
about differentdrugačiji kindsvrste of futuresbudućnosti,
o raznim oblicima budućnosti,
05:22
manymnogi of them organizedorganizirani
alonguz radicallytemeljito egalitarianDobro lineslinije.
mnogi od njih organizirani sukladno
radikalno egalitarističkim pravcima.
05:24
Now, not all of these ideasideje were good
Nisu sve te ideje bile dobre,
05:29
but this was an eradoba
of explosiveEksplozivno imaginingzamišljanje.
no, bila je to era eksplozivnog maštanja.
05:31
This meantznačilo that the movementspokreti
demandingzahtjevan changepromijeniti
To je značilo da su pokreti
koji su tražili promjenu
05:36
knewznao what they were againstprotiv --
crushingdrobljenje povertysiromaštvo, wideningširenje inequalitynejednakost --
znali protiv čega su -
poraznog siromaštva, širenja nejednakosti,
05:39
but just as importantvažno,
they knewznao what they were for.
no, jednako važno,
znali su za što se bore.
05:43
They had theirnjihov "no"
and they had theirnjihov "yes," too.
Imali su i svoje "ne" i svoje "da".
05:46
They alsotakođer had very differentdrugačiji
modelsmodeli of politicalpolitički organizationorganizacija
Imali su također vrlo različite
modele političke organizacije
05:51
than we do todaydanas.
no što ih imamo danas.
05:55
For decadesdesetljeća, socialsocijalni and laborrad movementspokreti
Desetljećima su
socijalni i radnički pokreti
05:56
had been buildingzgrada up
theirnjihov membershipčlanstvo u basesbaze,
gradili baze svog članstva
05:59
linkingpovezivanje theirnjihov causesuzroci togetherzajedno
and increasingpovećavajući theirnjihov strengthsnaga.
povezujući zajedno svoje ciljeve
i jačajući svoju snagu.
06:01
WhichKoji meantznačilo that by the time
the CrashSudar happeneddogodilo,
Što je značilo da je do vremena
kad se dogodio Slom,
06:06
there was alreadyveć a movementpokret
that was largeveliki and broadširok enoughdovoljno
već postojao pokret
koji je bio dovoljno velik i širok
06:08
to, for instanceprimjer, stagefaza strikesštrajkovi
that didn't just shutzatvoriti down factoriestvornice,
da, na primjer, pokrene štrajkove
koji nisu samo obustavljali rad tvornica,
06:12
but shutzatvoriti down entirečitav citiesgradovi.
nego su paralizirali cijele gradove.
06:17
The bigvelika policypolitika winspobjeda of the NewNovi DealPosao
were actuallyzapravo offeredponudio as compromiseskompromise.
Velike pobjedničke mjere New Deala
bile su zapravo ponuđene kao kompromisi.
06:20
Because the alternativealternativa
seemedčinilo se to be revolutionrevolucija.
Zato jer je izgledalo
da je alternativa revolucija.
06:25
So, let's adjustprilagoditi
that equationjednadžba from earlierranije.
Hajdemo, onda, podesiti
onu raniju jednadžbu.
06:30
A shockingšokantan eventdogađaj plusplus utopianutopijski imaginationmašta
Šokantan događaj
plus utopijska imaginacija,
06:34
plusplus movementpokret musclemišić,
plus snaga pokreta,
06:38
that's how we get a realstvaran leapskok.
tako dobivamo stvarni skok.
06:39
So how does our presentpredstaviti momenttrenutak measuremjera up?
Kako onda u odnosu na to
stoji naš sadašnji trenutak?
06:43
We are livingživot, oncejednom again, at a time
of extraordinaryizvanredan politicalpolitički engagementsangažmane.
Mi živimo, ponovo, u vrijeme
izuzetnih političkih borbi.
06:46
PoliticsPolitika is a massmasa obsessionopsesija.
Politika je masovna opsesija.
06:50
ProgressiveNapredna movementspokreti are growingrastući
and resistingopiranje with tremendousogroman couragehrabrost.
Progresivni pokreti rastu
i odupiru se golemom hrabrošću.
06:53
And yetjoš, we know from historypovijest
that "no" is not enoughdovoljno.
A ipak, znamo iz povijesti
da "ne" nije dovoljno.
06:59
Now, there are some "yesespozitivni"
out there that are emergingu nastajanju.
Istina, ima i nekih "da"
koji se pojavljuju tamo vani.
07:03
And they're actuallyzapravo gettinguzimajući
a lot bolderhrabriji quicklybrzo.
I oni, zapravo, brzo postaju
sve odvažniji.
07:06
Where climateklima activistsaktivisti
used to talk about changingmijenjanje lightsvjetlo bulbsžarulje,
Dok su klimatski aktivisti
prije govorili o mijenjanju žarulja,
07:10
now we're pushingguranje
for 100 percentposto of our energyenergija
mi danas tražimo da 100 posto energije
07:14
to come from the sunsunce, windvjetar and wavesvalovi,
dolazi od sunca, vjetra i valova,
07:16
and to do it fastbrzo.
i da se to učini brzo.
07:20
MovementsPokreti catalyzedkatalizira
by policepolicija violencenasilje againstprotiv blackcrno bodiestjelesa
Pokreti potaknuti policijskim nasiljem
nad crnim tijelima
07:22
are callingzvanje for an endkraj
to militarizedmilitarizirao policepolicija, massmasa incarcerationzatvorske kazne
traže da se zaustavi militarizacija
policije, masovno hapšenje,
07:26
and even for reparationsreparacija for slaveryropstvo.
čak i reparacije za ropstvo.
07:31
StudentsStudenti are not just
opposingsuprotstavljanje tuitionškolarine increasespovećava,
Studenti ne samo da se protive
povećanju školarina,
07:34
but from ChileČile to CanadaKanada to the UKVELIKA BRITANIJA,
nego od Čilea do Kanade,
do Velike Britanije
07:37
they are callingzvanje for freebesplatno tuitionškolarine
and debtdug cancellationOtkazivanje.
traže besplatno školovanje
i poništenje dugova.
07:41
And yetjoš, this still doesn't adddodati up
No, to, ipak, ne rezultira
07:46
to the kindljubazan of holisticholistička
and universalistuniverzalističkih visionvizija
onom vrstom holističke
i sveobuhvatne vizije
07:48
of a differentdrugačiji worldsvijet
than our predecessorsprethodnici had.
drugačijeg svijeta
kakvog su imali naši preci.
07:52
So why is that?
Pa, zašto je tome tako?
07:55
Well, very oftenčesto
we think about politicalpolitički changepromijeniti
Mi često o političkoj promjeni mislimo
07:57
in defineddefiniran compartmentsodjeljci these daysdana.
u definiranim odjeljcima
u današnje vrijeme.
08:00
EnvironmentOkoliš in one boxkutija,
inequalitynejednakost in anotherjoš,
Okoliš u jednom odjeljku,
nejednakost u drugom,
08:03
racialrasni and genderrod justicepravda
in a couplepar of other boxeskutije,
rasna i rodna pravda
u nekoliko drugih odjeljaka,
08:07
educationobrazovanje over here, healthzdravlje over there.
obrazovanje ovdje, zdravlje tamo.
08:11
And withinunutar eachsvaki compartmentodjeljak,
A unutar svakog odjeljka
08:15
there are thousandstisuća uponna thousandstisuća
of differentdrugačiji groupsgrupe and NGOsNevladine organizacije,
postoji tisuće i tisuće raznih grupa
i nevladinih organizacija,
08:16
eachsvaki competingnatječu with one anotherjoš
for creditKreditna, nameime recognitionpriznanje
koje se međusobno natječu
za priznanje, prepoznatljivo ime
08:21
and of coursenaravno, resourcesresursi.
i, naravno, resurse.
08:25
In other wordsriječi, we actčin
a lot like corporatekorporativni brandsmarke.
Drugim riječima, mi djelujemo uglavnom
kao korporativni brendovi.
08:28
Now, this is oftenčesto referreduputiti to
as the problemproblem of silossilosi.
To se često spominje kao
problem organizacijskih silosa.
08:32
Now, silossilosi are understandableRazumljivo.
Organizacijski silosi su razumljivi.
08:36
They carverezbariti up our complexkompleks worldsvijet
into manageablerukovanje chunkskomadi.
Oni dijele naš složeni svijet
na lako obradive blokove.
08:38
They help us feel lessmanje overwhelmedosvaja.
Oni nam pomažu
da se osjećamo manje shrvani.
08:42
But in the processpostupak,
they alsotakođer trainvlak our brainsmozak to tunePodešavanje out
No, u tom procesu oni također
treniraju naš mozak da se isključi
08:45
when somebodyneko else'sdrugo je issueizdanje comesdolazi up
kad iskrsne nečiji tuđi problem
08:49
and when somebodyneko else'sdrugo je issueizdanje
needspotrebe our help and supportpodrška.
i kada nečiji tuđi problem
treba našu pomoć i podršku.
08:52
And they alsotakođer keep us from seeingvidim
glaringjarki connectionsveze betweenizmeđu our issuespitanja.
A također nas i sprečavaju da vidimo
očiglednu povezanost naših problema.
08:57
So for instanceprimjer, the people fightingborba
povertysiromaštvo and inequalitynejednakost
Tako, na primjer, ljudi koji se bore
protiv siromaštva i nejednakosti
09:03
rarelyrijetko talk about climateklima changepromijeniti.
rijetko govore o klimatskim promjenama.
09:06
Even thoughiako we see time and again
Iako uvijek iznova vidimo
09:08
that it's the poorestnajsiromašnija of people
da su najsiromašniji ljudi
09:10
who are the mostnajviše vulnerableranjiv
to extremekrajnost weathervrijeme.
ti koji su najranjiviji u slučaju
ekstremnih vremenskih uvjeta.
09:12
The climateklima changepromijeniti people
rarelyrijetko talk about warrat and occupationokupacija.
Ljudi klimatskih promjena
rijetko govore o ratu i okupaciji,
09:16
Even thoughiako we know
that the thirstžeđ for fossilfosil fuelsgoriva
iako znamo da je žeđ za fosilnim gorivima
09:20
has been a majorglavni drivervozač of conflictsukob.
glavni pokretač sukoba.
09:22
The environmentalekološki movementpokret
has gottendobivši better at pointingpokazuje out
Pokret za očuvanje okoliša
popravio se ističući
09:26
that the nationsnacije that are gettinguzimajući
hithit hardestnajteži by climateklima changepromijeniti
da su zemlje koje najviše
pogađaju klimatske promjene,
09:29
are populatednaseljen overwhelminglyneodoljivo
by blackcrno and brownsmeđ people.
nastanjene pretežno
crnim i smeđim narodima.
09:33
But when blackcrno livesživot
are treatedliječi as disposableza jednokratnu upotrebu
No, kada se crni životi tretiraju
kao jednokratna roba
09:37
in prisonszatvorima, in schoolsškola and on the streetsulice,
u zatvorima, u školama i na ulicama,
09:40
these connectionsveze are too rarelyrijetko madenapravljen.
ta povezanost se suviše rijetko spominje.
09:44
The wallszidovi betweenizmeđu our silossilosi
Zidovi između naših silosa
09:47
alsotakođer meanssredstva that our solutionsrješenja,
when they emergepojaviti,
također znače da naša rješenja,
kada se pojave,
09:49
are alsotakođer disconnectedisključen from eachsvaki other.
također nisu međusobno povezana.
09:53
So progressivesNaprednjaci now have this long listpopis
of demandszahtjevi that I was mentioningspomenuti earlierranije,
Dakle, progresivne grupe imaju tu dugu
listu zahtjeva koje sam prije spomenula,
09:55
those "yesespozitivni."
te "da"-ove.
10:00
But what we're still missingnedostaje
No, još uvijek nam nedostaje
10:02
is that coherentkoherentan pictureslika
of the worldsvijet we're fightingborba for.
ta koherentna slika svijeta
za koji se borimo.
10:03
What it looksizgled like, what it feelsosjeća like,
and mostnajviše of all, what its coresrž valuesvrijednosti are.
Kako izgleda, kakav je iznutra i prije
svega, koje su mu temeljne vrijednosti.
10:07
And that really matterspitanja.
A to je stvarno važno.
10:12
Because when large-scalevelikih razmjera criseskriza hithit us
Jer kad nas pogode
krize velikih razmjera
10:14
and we are confrontedsuočeni with the need
to leapskok somewherenegdje safersigurniji,
i suočeni smo s potrebom
da skočimo nekamo na sigurno,
10:17
there isn't any agreementsporazum
on what that placemjesto is.
ne postoji nikakav sporazum
o tome koje je to mjesto.
10:21
And leapingskače withoutbez a destinationodredište
A skakati bez odredišta
10:25
looksizgled a lot like jumpingskakanje up and down.
jako liči na skakanje gore - dolje.
10:28
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
10:31
FortunatelyNa sreću, there are all kindsvrste
of conversationsrazgovori and experimentspokusi going on
Na sreću, raznovrsni razgovori
i eksperimenti su u tijeku,
10:32
to try to overcomesavladati these divisionspodjela
that are holdingdržanje us back.
kako bi se pokušalo prebroditi
te podijeljenosti koje nas zadržavaju.
10:36
And I want to finishZavrši
by talkingkoji govori about one of them.
I željela bih završiti
govoreći o jednoj od njih.
10:39
A couplepar of yearsgodina agoprije,
a groupskupina of us in CanadaKanada
Prije nekoliko godina,
grupa nas u Kanadi
10:42
decidedodlučio that we were hittingudaranje the limitsgranice
zaključila je da smo dosegli granice
10:45
of what we could accomplishostvariti
in our variousraznovrstan silossilosi.
onoga što bismo mogli postići
u našim različitim silosima.
10:47
So we lockedzaključan ourselvessebe
in a roomsoba for two daysdana,
Pa smo se zaključali u sobu na dva dana
10:50
and we triedpokušala to figurelik out
what boundgranica us togetherzajedno.
i pokušali ustanoviti
što je to što nas povezuje.
10:53
In that roomsoba were people
who rarelyrijetko get facelice to facelice.
U toj su sobi bili ljudi
koji su se rijetko sreli licem u lice.
10:57
There were indigenousdomaći eldersstarješine
with hipstershipsters workingrad on transittranzit.
Bilo je tamo indijanskih starješina
i hipstera koji su se bavili prometom.
11:01
There was the headglava of GreenpeaceGreenpeace
Bio je tamo direktor Greenpeacea
11:05
with a unionunija leadervođa
representingpredstavlja oilulje workersradnici and loggersšume.
s vođom sindikata
naftnih radnika i drvosječa.
11:07
There were faithvjera leadersčelnici
and feministfeminista iconsikone and manymnogi more.
Bilo je tamo vjerskih vođa,
feminističkih ikona i mnogih drugih.
11:11
And we gavedali ourselvessebe
a prettyprilično ambitiousambiciozni assignmentzadatak:
I dali smo si prilično ambiciozan zadatak:
11:15
agreeingslažući on a shortkratak statementizjava
describingopisujući the worldsvijet after we winpobijediti.
da se složimo o kratkoj izjavi koja će
opisivati svijet nakon što pobijedimo.
11:18
The worldsvijet after we'veimamo alreadyveć
madenapravljen the transitiontranzicija to a cleančist economyEkonomija
Svijet nakon što smo već
prešli na čistu ekonomiju
11:24
and a much fairerpravedniji societydruštvo.
i ostvarili mnogo pravednije društvo.
11:29
In other wordsriječi,
Drugim riječima,
11:31
insteadumjesto of tryingtežak to scareuplašiti people
about what will happendogoditi se if we don't actčin,
umjesto da pokušavamo uplašiti ljude
onime što će se dogoditi ako ne djelujemo,
11:33
we decidedodlučio to try to inspirenadahnuti them
with what could happendogoditi se if we did actčin.
odlučili smo ih pokušati inspirirati onim
što bi se moglo dogoditi ako djelujemo.
11:37
SensibleRazuman people are always tellingreći us
Razumni ljudi su nam uvijek govorili
11:43
that changepromijeniti needspotrebe to come
in smallmali incrementskoracima.
da promjena mora doći u malim količinama.
11:46
That politicspolitika is the artumjetnost of the possiblemoguće
Da je politika umjetnost mogućeg
11:50
and that we can't let the perfectsavršen
be the enemyneprijatelj of the good.
i da ne možemo dozvoliti
da savršeno bude neprijatelj dobra.
11:52
Well, we rejectedodbijen all of that.
No, mi smo sve to odbacili.
11:56
We wrotenapisao a manifestomanifest,
and we calledzvao it "The LeapSkok."
Napisali smo manifest i nazvali ga "Skok".
11:58
I have to tell you
that agreeingslažući on our commonzajednička "yes"
Moram vam reći da sporazumijevanje
o našem zajedničkom "da"
12:02
acrosspreko suchtakav diversityraznovrsnost of experiencesiskustva
s obzirom na toliku raznolikost iskustava
12:06
and againstprotiv a backdroppozadina
of a lot of painfulbolan historypovijest
i mnogo bolne prošlosti u pozadini,
12:08
was not easylako work.
nije bio lak posao.
12:12
But it was alsotakođer prettyprilično thrillinguzbudljiv.
Ali, bilo je i prilično uzbudljivo.
12:14
Because as soonuskoro as we gavedali ourselvessebe
permissiondopuštenje to dreamsan,
Jer čim smo si dali dozvolu da sanjamo,
12:16
those threadsteme connectingspojni
much of our work becamepostao self-evidentočita.
te niti koje povezuju većinu
onoga što radimo, postale su očigledne.
12:20
We realizedshvatio, for instanceprimjer,
Shvatili smo, na primjer,
12:24
that the bottomlessbez dna questpotraga for profitsdobit
da neutaživa žeđ za profitima
12:25
that is forcingforsiranje so manymnogi people
to work more than 50 hourssati a weektjedan,
koja tjera tako mnogo ljudi
da rade više od 50 sati tjedno,
12:28
withoutbez securitysigurnosti,
bez osiguranja,
12:32
and that is fuelinggorivo
this epidemicepidemija of despairočajavati
i koja hrani tu epidemiju očaja,
12:34
is the sameisti questpotraga for bottomlessbez dna
profitsdobit and endlessbeskrajan growthrast
je ona ista neutaživa žeđ za profitima
i beskonačnim rastom
12:37
that is at the heartsrce
of our ecologicalekološki crisiskriza
koja je u srcu naše ekološke krize
12:42
and is destabilizingdestabiliziraju our planetplaneta.
i koja destabilizira naš planet.
12:45
It alsotakođer becamepostao clearčisto what we need to do.
Također je postalo jasno
što moramo učiniti.
12:48
We need to createstvoriti
a cultureKultura of care-takinguzimanje brigu.
Moramo stvoriti kulturu skrbi.
12:51
In whichkoji no one
and nowherenigdje is thrownbačen away.
U kojoj nitko nigdje neće biti odbačen.
12:55
In whichkoji the inherentinherentan valuevrijednost of all people
and everysvaki ecosystemekosustav is foundationaltemeljni.
U kojoj inherentna vrijednost svih ljudi
i svakog ekosustava čini temelj.
12:59
So we camedošao up with this people'snarodno platformplatforma,
Stoga smo osmislili tu narodnu platformu,
13:06
and don't worrybrinuti, I'm not going to readčitati
the wholečitav thing to you out loudglasno --
i, ne brinite, neću čitati
cijelu stvar ovdje naglas -
13:08
if you're interestedzainteresiran,
you can readčitati it at theleaptheleap.orgorg.
ako vas zanima, možete je
pročitati na theleap.org.
13:11
But I will give you a tasteukus
of what we camedošao up with.
No, dat ću vam naznaku
onoga što smo smislili.
13:14
So we call for that 100 percentposto
renewableobnovljivih izvora economyEkonomija in a hurryžuriti,
Dakle, mi tražimo 100 posto
obnovljivu ekonomiju, žurno.
13:18
but we wentotišao furtherunaprijediti.
Ali, išli smo i dalje.
13:23
CallsPoziva for newnovi kindsvrste of tradetrgovina dealsPopularna,
Tražimo nove vrste trgovačkih sporazuma,
13:25
a robustrobustan debatedebata
on a guaranteedzajamčena annualgodišnji incomeprihod,
snažnu debatu o zajamčenom
godišnjem dohotku,
13:27
fullpuni rightsprava for immigrantiseljenika workersradnici,
puna prava za radnike imigrante,
13:30
gettinguzimajući corporatekorporativni moneynovac out of politicspolitika,
uklanjanje korporativnog
novca iz politike,
13:32
freebesplatno universaluniverzalan day carebriga,
electoralizborni reformreforme and more.
besplatnu dnevnu brigu o djeci,
izbornu reformu i još mnogo toga.
13:35
What we discoveredotkriven
is that a great manymnogi of us
Ono što smo otkrili je
da velika većina nas
13:39
are looking for permissiondopuštenje to actčin
lessmanje like brandsmarke and more like movementspokreti.
traži dozvolu da djelujemo
kao pokreti, a ne kao brendovi.
13:43
Because movementspokreti don't carebriga about creditKreditna.
Jer pokreti ne mare za priznanje.
13:49
They want good ideasideje
to spreadširenje fardaleko and wideširok.
Oni žele širiti dobre ideje
nadaleko i naširoko.
13:51
What I love about The LeapSkok
Sviđa mi se kod The Leapa to
13:55
is that it rejectsodbacuje the ideaideja
that there is this hierarchyhijerarhija of crisiskriza,
što on odbija ideju
da postoji ta hijerarhija krize
13:56
and it doesn't askpitati anyonebilo tko
to prioritizeprvenstvo one struggleborba over anotherjoš
i nikoga ne traži da daje prednost
jednoj borbi u odnosu na drugu
14:00
or wait theirnjihov turnskretanje.
ili da čeka svoj red.
14:04
And thoughiako it was birthedrađa in CanadaKanada,
Iako je rođen u Kanadi,
14:07
we'veimamo discoveredotkriven that it travelsputovanja well.
otkrili smo da dobro putuje.
14:09
SinceOd we launchedpokrenut, The LeapSkok
has been pickedizabran up around the worldsvijet
Otkad smo ga lansirali,
The Leap je prihvaćen širom svijeta,
14:11
with similarsličan platformsplatforme,
sa sličnim platformama
14:14
beingbiće writtennapisan from NunavutNunavut to AustraliaAustralija,
koje se pišu od Nunavuta do Australije,
14:16
to NorwayNorveška to the UKVELIKA BRITANIJA and the US,
do Norveške, Velike Britanije i SAD-a,
14:19
where it's gainingdobivanjem a lot of tractionvuča
in citiesgradovi like LosLos AngelesAngeles,
gdje ima velikog odjeka
u gradovima poput Los Angelesa,
14:22
where it's beingbiće localizedlokaliziran.
gdje je dobio lokalnu verziju.
14:25
And alsotakođer in ruralruralna communitieszajednice
that are traditionallytradicionalno very conservativekonzervativan,
Također, u ruralnim zajednicama
koje su tradicionalno vrlo konzervativne,
14:27
but where politicspolitika is failingnedostatak
the vastogroman majorityvećina of people.
no, gdje je politika iznevjerila
veliku većinu ljudi.
14:31
Here'sOvdje je what I've learnednaučeno from studyingučenje
shocksšokova and disasterskatastrofa for two decadesdesetljeća.
Evo što sam naučila istražujući šokove
i katastrofe tijekom 20 godina.
14:37
CrisesKriza testtest us.
Krize nas testiraju.
14:44
We eitherili fallpad apartosim or we growrasti up fastbrzo.
Mi se ili raspadamo ili rastemo ubrzano,
14:47
FindingNalaz newnovi reservesrezerve of strengthsnaga
and capacitykapacitet that we never knewznao we had.
pronalazeći nove rezerve snage i
kapacitete koje nismo ni znali da imamo.
14:51
The shockingšokantan eventsdogađaji
that fillispuniti us with dreadstrah todaydanas
Šokantni događaji koji nas danas
ispunjavaju strahom,
14:57
can transformtransformirati us, and they can
transformtransformirati the worldsvijet for the better.
mogu promijeniti nas i
mogu promijeniti svijet nabolje.
15:00
But first we need to pictureslika the worldsvijet
that we're fightingborba for.
No, prvo moramo oslikati svijet
za koji se borimo.
15:06
And we have to dreamsan it up togetherzajedno.
I moramo ga zajedno izmisliti.
15:10
Right now, everysvaki alarmalarm in our housekuća
is going off simultaneouslyistovremeno.
Ovoga časa, svaki alarm u našoj kući
zvoni istovremeno.
15:13
It's time to listen.
Vrijeme je da poslušamo.
15:19
It's time to leapskok.
Vrijeme je da skočimo.
15:21
Thank you.
Hvala.
15:23
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
15:24
Translated by Djurdjica Ercegovac
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

About the speaker:

Naomi Klein - Journalist, activist
Naomi Klein is a public intellectual, journalist and activist.

Why you should listen

In her first book, No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies, Naomi Klein made a strong case against the takeover of public life by global corporations and brands. She ended that pre-internet essay suggesting as a counterpoint that everyone could become their own "personal brand." In her most recent book, No Is Not Enough: Resisting Trump's Shock Politics and Winning the World We Need, she analyzes how social media has made the idea of personal branding commonplace -- and how it helped Donald Trump become the first brand-president.

Klein's other books The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism and This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate have also energized the global conversation. Klein is a board member of climate-action group 350.org and one of the organizers of Canada’s Leap Manifesto, and in 2015 she helped launch Pope Francis’s historic encyclical on ecology. In 2016, she received the Sydney Peace Prize for "inspiring us to stand up locally, nationally and internationally to demand a new agenda for sharing the planet that respects human rights and equality."

More profile about the speaker
Naomi Klein | Speaker | TED.com