English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Salon Brightline Initiative

Scott Galloway: How Amazon, Apple, Facebook and Google manipulate our emotions

Scott Galloway: Kako Amazon, Apple, Facebook i Google manipuliraju našim emocijama

Filmed:
2,490,468 views

Ukupna tržišna vrijednost Amazona, Applea, Facebooka i Googlea trenutno je jednaka BDP-u Indije. Kako su se te četiri kompanije uspjele tako temeljito uvući u naše živote? U izrazito energičnom govoru, Scott Galloway daje uvid i razotkriva podatke o njihovoj dominaciji i motivaciji – i što se događa kada društvo daje prednost vrijednosti za dioničare nad svim ostalim. Nakon govora slijede pitanja TED-ova voditelja, Chrisa Andersona. (Ovaj govor sadrži slikovni sadržaj)

- Professor of marketing
Scott Galloway teaches brand strategy and digital marketing and the NYU Stern School of Business. Full bio

[This talk containssadrži graphicgrafika languagejezik
ViewerPreglednik discretionDiskrecija is advisedsavjetuje]
[Ovaj govor sadrži slikovit rječnik,
preporučuje se diskrecija gledatelja]
00:12
So, this is the first and the last slideklizanje
Dakle, ovo je prvi i zadnji slajd
00:16
eachsvaki of my 6,400 studentsstudenti
over the last 15 yearsgodina has seenvidio.
koji je vidio svaki od mojih
6400 studenata u proteklih 15 godina.
00:19
I do not believe you can buildizgraditi
a multibillion-dollarmultibillion dolara organizationorganizacija
Ne vjerujem da možete izgraditi više
milijardi dolara vrijednu organizaciju,
00:24
unlessosim ako you are clearčisto on whichkoji instinctinstinkt
or organorgulje you are targetingciljanje.
ukoliko niste svjesni koji instinkt
ili organ ciljate.
00:27
Our speciesvrsta has a need for a superbeingsuperbeing.
Naša vrsta ima potrebu za superbićem.
00:33
Our competitivekonkurentan advantageprednost
as a speciesvrsta is our brainmozak.
Naša kompetitivna prednost
kao vrste je naš mozak.
00:36
Our brainmozak is robustrobustan enoughdovoljno to askpitati
these really difficulttežak questionspitanja,
Naš mozak je dovoljno snažan
da postavlja ta vrlo teška pitanja,
00:39
but, unfortunatelynažalost, it doesn't have
the processingobrada powervlast to answerodgovor them,
no, nažalost, nema moć obrade
da odgovori na njih,
00:42
whichkoji createsstvara a need for a superbeingsuperbeing
što stvara potrebu za superbićem
00:46
that we can praymoliti to
and look to for answersodgovori.
kome se možemo moliti
i obratiti za odgovore.
00:48
What is prayermolitva?
Što je molitva?
00:51
SendingSlanje a queryupit into the universesvemir,
Slanje upita univerzumu,
00:52
and hopefullynadajmo se there's some sortvrsta
of divinebožanske interventionintervencija --
nadajući se da postoji nekakva
božanska intervencija,
00:54
we don't need to understandrazumjeti
what's going on --
ne moramo razumjeti što se dešava
00:57
from an all-knowingsve zna, all-seeingsve vidi superbeingsuperbeing
od nekakvog sveznajućeg,
svevidećeg superbića,
00:59
that givesdaje us authorityvlast
that this is the right answerodgovor.
koje je autoritet kojem se vjeruje
da je to pravi odgovor.
01:01
"Will my kiddijete be all right?"
"Hoće li moje dijete biti dobro?"
01:05
You have your planetplaneta of stuffstvari,
Imate svoj svijet stvari,
01:08
you have your planetplaneta of work,
imate svoj svijet rada,
01:10
you have your planetplaneta of friendsprijatelji.
imate svoj svijet prijatelja.
01:11
If you have kidsdjeca,
Ako imate djecu,
01:13
you know that oncejednom something
comesdolazi off the railstračnice with your kidsdjeca,
znate da čim nešto kod vaše djece
ne ide prema planu,
01:15
everything meltstopi,
sve se raspada
01:18
in your universesvemir
to the SunSunce that is your kidsdjeca.
u vašem svijetu zbog Sunca
koje su vaša djeca.
01:19
"Will my kiddijete be all right?"
"Hoće Ii moje dijete biti u redu?"
01:22
"SymptomsSimptomi and treatmentliječenje of croupKrupa"
in the GoogleGoogle queryupit boxkutija.
"Simptomi i liječenje grlobolje",
upit na Googleu.
01:25
One in sixšest queriesupiti presentedpredstavili to GoogleGoogle
have never been askedpitao before
Jedan od šest upita postavljenih Googleu
nikad prije nisu traženi
01:29
in the historypovijest of mankindčovječanstvo.
u povijesti čovječanstva.
01:33
What priestsvećenik, teacheručitelj, nastavnik, profesor, rabbiRabin, scholarznanstvenik,
mentormentor, bossšef has so much credibilityvjerodostojnost
Koji svećenik, učitelj, rabin, stručnjak,
mentor, šef ima toliko kredibiliteta
01:34
that one in sixšest questionspitanja
posedpredstavljaju to that personosoba
da jedno od šest pitanja
postavljenih toj osobi
01:40
have never been askedpitao before?
nikad prije nije upitano?
01:42
GoogleGoogle is our modernmoderan man'sčovjeka God.
Google je Bog našeg modernog čovjeka.
01:44
ImagineZamislite your facelice and your nameime
aboveiznad everything you've put into that boxkutija,
Zamislite svoje lice i ime iznad svega
što ste upisali u to polje pretrage
01:47
and you're going to realizeostvariti
you trustpovjerenje GoogleGoogle more than any entityentitet
i shvatit ćete da vjerujete Googleu
više od bilo kojeg entiteta
01:52
in your historypovijest.
u povijesti.
01:56
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
01:57
Let's movepotez furtherunaprijediti down the torsotorzo.
Krenimo dalje niz torzo.
01:58
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:00
One of the other wonderfulpredivan things
about our speciesvrsta
Još jedna divna stvar kod naše vrste
02:02
is we not only need to be lovedvoljen,
but we need to love othersdrugi.
je što ne samo da želimo biti voljeni,
već i imamo potrebu voljeti druge.
02:05
ChildrenDjeca with poorsiromašan nutritionishrana
but a lot of affectionljubav
Djeca koja imaju slabu prehranu,
ali mnogo ljubavi
02:08
have better outcomesrezultati than childrendjeca
with good nutritionishrana and poorsiromašan affectionljubav.
imaju bolje rezultate od djece
koja se dobro hrane, ali su manje voljena.
02:11
HoweverMeđutim, the bestnajbolje signalsignal
that you mightmoć make it
Međutim, najbolji znak
da biste mogli uspjeti
02:16
to be partdio of the number-onebroj jedan fastestnajbrži
growingrastući demographicdemografski in the worldsvijet --
biti dio najbrže rastuće
demografije na svijetu --
02:19
centenariansstogodišnjaka, people
who liveživjeti to tripleutrostručiti digitsznamenke --
stogodišnjaka, ljudi koji dožive
troznamenkastu dob,
02:24
there are threetri signalssignali.
postoje tri pokazatelja.
02:26
In reversepreokrenuti ordernarudžba: your geneticsgenetika --
not as importantvažno as you'dti bi like to think,
Obrnutim redom: vaša genetika --
ne toliko važna koliko volite misliti
02:27
so you can continuenastaviti to treatliječiti
your bodytijelo like shitsranje
pa i dalje možete
zanemarivati svoje tijelo
02:31
and think, "Oh, UncleUjak JoeJoe livedživjeli to 95,
i misliti “Pa ujak Joe je doživio 95.,
02:33
the dieumrijeti have been castbaciti."
dakle, kocka je bačena."
02:35
It's lessmanje importantvažno than you think.
Manje je važno nego što mislite.
02:37
NumberBroj two is lifestylenačin života.
Broj dva - način života.
02:38
Don't smokedim, don't be obesedebeo,
and prescreenpreispitivanje --
Ne pušite, ne budite pretili,
idite na preglede
02:40
get ridosloboditi of about two-thirdsdvije trećine
of earlyrano cancersraka
i riješite se dvije trećine
rano otkrivenih tumora
02:42
and cardiovascularkardio-vaskularni diseasebolest.
te bolesti srca i krvnih žila.
02:45
The numberbroj one indicatorindikator or signalsignal
that you'llvi ćete make it to tripleutrostručiti digitsznamenke:
Glavni pokazatelj da ćete doživjeti stotu:
02:47
How manymnogi people do you love?
Koliko ljudi volite?
02:50
CaretakingCaretaking is the securitysigurnosti camerafotoaparat --
Briga za druge je naša sigurnosna kamera -
02:54
we call the low-resolutionniske razlučivosti
securitysigurnosti camerafotoaparat in our brainmozak --
zovemo je sigurnosnom kamerom
niske rezolucije u našem mozgu --
02:57
decidingodlučujući whetherda li or not
you are addingdodajući valuevrijednost.
odlučivanje dodajete li nečemu vrijednost.
03:00
FacebookFacebook tapsmirozov into our instinctiveinstinktivan need
not only to be lovedvoljen,
Facebook dopire do naše instinktivne
potrebe, ne samo da budemo voljeni,
03:02
but to love othersdrugi,
već i da volimo druge,
03:06
mostlyuglavnom throughkroz picturesSlike
that createstvoriti empathysuosjecanje,
najčešće kroz slike
koje stvaraju empatiju,
03:07
catalyzekataliziraju and reinforcepojačati our relationshipsodnosa.
pročišćuju i osnažuju naše veze s drugima.
03:09
Let's continuenastaviti our journeyputovanje down the torsotorzo.
Nastavimo dalje niz torzo.
03:12
AmazonAmazon is our consumptivepotrošačke gutcrijevo.
Amazon je naše potrošačko crijevo.
03:15
The instinctinstinkt of more is hardwiredožičenoj into us.
Instinkt za obiljem je ugrađen u nas.
03:18
The penaltykazna for too little
is starvationgladovanje and malnutritionpothranjenost.
Kazna za oskudicu je
gladovanje i neishranjenost.
03:21
OpenOtvoren your cupboardsormari, openotvoren your closetsormari,
Otvorite svoje vitrine i ormare,
03:25
you have 10 to 100x timesputa what you need.
imate 10 do 100 puta više
nego što vam je potrebno.
03:28
Why?
Zašto?
03:31
Because the penaltykazna
for too little is much greaterviše
Zato jer je kazna
za imati premalo mnogo veća,
03:32
than the penaltykazna for too much.
nego za imati previše.
03:35
So "more for lessmanje" is a businessPoslovni strategystrategija
that never goeside out of stylestil.
Znači, "više za manje" je poslovna
strategija koja nikad ne zastarijeva.
03:37
It's the strategystrategija of ChinaKina,
To je strategija Kine,
03:41
it's a the strategystrategija of WalmartWalmart,
to je strategija Walmarta,
03:42
and now it's the strategystrategija of the mostnajviše
successfuluspješan companydruštvo in the worldsvijet,
a trenutno je to strategija
i najuspješnije kompanije na svijetu,
03:44
AmazonAmazon.
Amazona.
03:47
You get more for lessmanje into your gutcrijevo;
Dobivate više za manje u vašu probavu;
03:48
digestprobaviti, sendposlati it to your muscularmišićna
and skeletalskeletni systemsistem of consumptionpotrošnja.
probavljate i šaljete to vašem mišićnom
i koštanom sustavu za potrošnju.
03:51
MovingKoji se kreće furtherunaprijediti,
Idemo dalje,
03:54
oncejednom we know we will survivepreživjeti,
the basicosnovni instinctinstinkt,
jednom kada smo svjesni
da ćemo preživjeti, naš osnovni instinkt,
03:56
we movepotez to the seconddrugi
mostnajviše powerfulsnažan instinctinstinkt,
idemo prema drugom najsnažnijem instinktu,
04:00
and that is to spreadširenje and selectIzaberi
the strongestnajjači, smartestnajpametniji and fastestnajbrži seedsjeme
a to je širenje i biranje najsnažnijeg,
najpametnijeg i najbržeg sjemena
04:02
to the fourčetiri cornerskutovi of the earthZemlja,
na sve četiri strane svijeta,
04:07
or pickodabrati the bestnajbolje seedsjeme.
ili biranje najboljeg sjemena.
04:09
This is not a timepiecesat.
Ovo nije sat.
04:11
I haven'tnisu woundrana it in fivepet yearsgodina.
Nisam ga navio na pet godina.
04:13
It's my vainuzalud attemptpokušaj to say to people,
To je moj tašti pokušaj da kažem ljudima:
04:15
"If you matemat u šahu with me,
your childrendjeca are more likelyVjerojatno to survivepreživjeti
"Ako se spojite sa mnom,
vaša djeca imaju više izgleda da prežive,
04:17
than if you matemat u šahu with someonenetko
wearingnošenje a SwatchSwatch watch."
nego ako se spojite s nekim
tko nosi Swatch sat."
04:20
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
04:23
The keyključ to businessPoslovni is tappingkuckanje into
the irrationaliracionalan organsorgana.
Za poslovanje je ključno
da dotaknete iracionalne organe.
04:25
"IrrationalIracionalan" is HarvardHarvard BusinessPoslovni School'sŠkola je
and NewNovi YorkYork BusinessPoslovni School'sŠkola je termtermin
"Iracionalno" je pojam na Harvardovoj
i Njujorškoj poslovnoj školi
04:29
for fatmast profitdobit marginsmargine
and shareholderdioničar valuevrijednost.
za visoke marže prihoda
i vrijednosti dionica.
04:33
"High-caloricVisoke kalorija pastezalijepiti for your childrendjeca."
Visokokalorični namaz za vašu djecu."
04:36
No?
Ne?
04:39
You love your choosyizbirljivi mommama.
Volite svoju izbirljivu mamu.
04:40
Why choosyizbirljivi momsmame chooseizabrati JifJif:
you love your kidsdjeca more.
Zašto izbirljive mame biraju Jif:
vi volite svoju djecu više.
04:42
The greatestnajveći algorithmalgoritam for shareholderdioničar
creationstvaranje from WorldSvijet WarRat IIII
Najbolji algoritam za dioničare
od Drugog svjetskog rata
04:46
to the adventDošašće of GoogleGoogle
do pojave Googlea,
04:49
was takinguzimanje an averageprosječan productproizvod
and appealingprivlačan to people'snarodno heartssrca.
bio je uzimanje prosječnog proizvoda
i igranje na ljudske emocije.
04:50
You're a better a mommama,
a better personosoba, a better patriotdomoljub
Bolja ste mama, bolja osoba, veći domoljub
04:53
if you buykupiti this averageprosječan soapsapun
versusprotiv this averageprosječan soapsapun.
ako umjesto ovog prosječnog sapuna
kupite ovaj prosječni sapun.
04:56
Now, the numberbroj one algorithmalgoritam
for shareholderdioničar valuevrijednost isn't technologytehnologija.
Danas glavni algoritam za vrijednost
dionica nije tehnologija.
05:00
Look at the ForbesForbes 400.
Pogledajte Forbesovih 400.
05:03
Take out inheritednaslijedio wealthbogatstvo,
take out financefinancije.
Izostavite naslijeđeno bogatstvo,
izostavite financije.
05:05
The numberbroj one sourceizvor of wealthbogatstvo creationstvaranje:
Glavni izvor stvaranja bogatstva je:
05:07
appealingprivlačan to your reproductivereproduktivni organsorgana.
obraćanje vašim reproduktivnim organima.
05:09
The LaudersLauders; the numberbroj
one wealthiestnajbogatijih man in EuropeEurope, LVMHLVMH.
Lauders, najimućniji čovjek Europe, LVMH.
05:11
NumbersBrojevi two and threetri: H&amppojačalo;M and InditexInditex.
Drugo i treće mjesto: H&M i Inditex.
05:16
You want to targetcilj the mostnajviše
irrationaliracionalan organsorgana for shareholderdioničar valuevrijednost.
Želite ciljati najiracionalnije
organe za dobrobit dioničara.
05:19
As a resultproizlaziti, these fourčetiri companiestvrtke --
AppleApple, AmazonAmazon, FacebookFacebook and GoogleGoogle --
Kao rezultat, ove četiri kompanije,
Apple, Amazon, Facebook i Google,
05:25
have disarticulateddisarticulated who we are.
raščlanile su ono što jesmo.
05:29
God, love, consumptionpotrošnja, sexseks.
Bog, ljubav, potrošnja, seks.
05:30
The proportionrazmjer in your approachpristup
to those things is who you are,
Udio vašeg pristupa svemu ovome
čini vas onime tko ste,
05:33
and they have reassembledsklopljena who we are
in the formoblik of for-profitza-dobit companiestvrtke.
a oni su sjedinili ono tko smo
u obliku profitnih kompanija.
05:36
At the endkraj of the Great RecessionRecesija,
Na kraju Velike recesije,
05:40
the markettržište capitalizationvelikih i malih slova
of these companiestvrtke was equivalentekvivalent
tržišna je vrijednost
tih kompanija bila jednaka
05:42
to the GDPBDP-A of NigerNiger.
BDP-u Nigera.
05:45
Now it is equivalentekvivalent to the GDPBDP-A of IndiaIndija,
Sada je jednaka BDP-u Indije,
05:46
havingima blownotpuhan pastprošlost
RussiaRusija and CanadaKanada in '13 and '14.
ostavivši za sobom
Rusiju i Kanadu 2013. i 2014.
05:49
There are only fivepet nationsnacije
Postoji samo pet država
05:52
that have a GDPBDP-A greaterviše
than the combinedkombinirana markettržište capitalizationvelikih i malih slova
koje imaju BDP veći
od ukupne tržišne vrijednosti
05:54
of these fourčetiri firmstvrtke.
te četiri kompanije.
05:57
Something is happeningdogađa, thoughiako.
Nešto se ipak događa.
05:59
The conversationrazgovor just a yeargodina agoprije
was, whichkoji CEOIZVRŠNI DIREKTOR was more Jesus-likeIsus, kao?
Prije samo godinu dana vodio se razgovor
koji izvršni direktor više sliči Isusu.
06:01
Who was runningtrčanje for presidentpredsjednik?
Tko će se kandidirati za predsjednika?
06:06
Now the wormcrv has turnedokrenut.
Sada su se karte okrenule.
06:08
Everything they're doing is botheringmuči us.
Sve što rade nama smeta.
06:10
We're worriedzabrinut they're taxporez avoidersAvoiders.
Mislimo da izbjegavaju poreze.
06:12
WalmartWalmart, sinceod the Great RecessionRecesija,
has paidplaćen 64 billionmilijardi dollarsdolara
Walmart je od Velike recesije
platio 64 milijarde dolara
06:14
in corporatekorporativni incomeprihod taxporez;
korporativnog poreza na prihod;
06:17
AmazonAmazon has paidplaćen 1.4.
Amazon je platio 1,4.
06:19
How do we payplatiti our firefightersVatrogasci,
our soldiersvojnici and our socialsocijalni workersradnici
Kako da plaćamo naše vatrogasce,
vojnike i socijalne radnike,
06:21
if the mostnajviše successfuluspješan companiestvrtke
in the worldsvijet don't payplatiti theirnjihov fairfer sharePodjeli?
ako najuspješnije kompanije
na svijetu ne plaćaju svoj dio?
06:25
Prettylijep easylako.
Vrlo jednostavno.
06:28
That meanssredstva the lessmanje successfuluspješan
companiestvrtke have to payplatiti
To znači da manje uspješne
tvrtke moraju platiti
06:30
more than theirnjihov fairfer sharePodjeli.
više nego što bi trebale.
06:32
AlexaAlexa, is this a good thing?
Alexa, je li to u redu?
06:33
This is despitebez obzira na that factčinjenica --
Ovo je uprkos činjenici --
06:35
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
06:37
This is despitebez obzira na the factčinjenica
Ovo je uprkos činjenici
06:38
that AmazonAmazon has addeddodano the entirečitav
markettržište capitalizationvelikih i malih slova of WalmartWalmart
da je Amazon dodao
ukupnu tržišnu vrijednost Walmarta
06:41
to its markettržište capkapa in the last 19 monthsmjeseci.
svojoj tržišnoj vrijednosti
u zadnjih 19 mjeseci.
06:45
WhoseČiji faultgreška is it? It's our faultgreška.
Čijom krivnjom? Našom.
06:52
We're electingizbor regulatorsregulatori
who don't have the backboneoslonac
Biramo regulatore koji nemaju petlje
06:54
to actuallyzapravo go after these companiestvrtke.
ganjati te kompanije.
06:58
FacebookFacebook lieslaži to EUEU-A regulatorsregulatori
Facebook laže EU regulatorima
07:00
and sayskaže, "It would be impossiblenemoguće
for us to sharePodjeli the datapodaci
i kaže: "Nikako ne bismo mogli
dijeliti podatke
07:02
betweenizmeđu our coresrž platformplatforma
and our proposedzaprosio acquisitionstjecanje of WhatsAppWhatsApp.
između naše glavne platforme
i WhatsApp-a kao moguće akvizicije.
07:06
ApproveOdobriti the mergerspajanje."
Odobrite pripajanje."
07:09
They approveodobriti the mergerspajanje and then --
spoilerspojler alertuzbuna! -- they figurelik it out.
Odobrili su pripajanje i onda --
spojler! -- ovi su našli način.
07:11
And the EUEU-A sayskaže, "I feel liedlagao to.
A EU je rekla:
"Osjećamo da nas lažete.
07:15
We're finingbistrenje you 120 billionmilijardi dollarsdolara,"
Određujemo vam kaznu
od 120 milijuna dolara",
07:16
about .6 percentposto of the acquisitionstjecanje pricecijena
of 19 billionmilijardi dollarsdolara.
oko 0.6 posto cijene pripajanja
od 19 milijardi dolara.
07:20
If MarkMark ZuckerbergZuckerberg could take out
an insuranceosiguranje policypolitika
Da je Mark Zuckerberg
mogao izvući policu osiguranja
07:24
that the acquisitionstjecanje would
go throughkroz for .6 percentposto,
kojom bi pripajanje prošlo za 0.6 posto,
07:27
wouldn'tne bi he do it?
ne bi li to učinio?
07:29
AnticompetitiveUgrožavaju behaviorponašanje.
Nekonkurentsko ponašanje.
07:31
A two-and-a-half-billion-dollarTwo-and-a-Half-billion-Dollar fine,
Dvije i pol milijarde dolara kazne,
07:33
threetri billionmilijardi of the cashunovčiti flowteći,
protok novca od tri milijarde,
07:35
threetri percentposto of the cashunovčiti
on Google'sGoogle balanceravnoteža sheetlist.
tri posto gotovine u Googleovoj bilanci.
07:38
We are tellingreći these companiestvrtke,
"The smartpametan thing to do,
Govorimo ovim kompanijama:
"Pametna stvar,
07:41
the shareholder-drivendioničar-driven thing to do,
isplativa stvar za vrijednost dionice
07:45
is to lielaž and to cheatvarati."
je lagati i varati."
07:47
We are issuingizdavanje 25-cent-posto parkingparkiralište ticketsulaznice
Dajemo kazne za parking od 25 centi
07:49
on a metermetar that coststroškovi 100 dollarsdolara an hoursat.
na brojilu koje stoji 100 dolara po satu.
07:53
The smartpametan thing to do is lielaž.
Pametno je lagati.
07:56
JobPosao destructionrazaranje!
Uništavanje radnih mjesta!
07:57
AmazonAmazon only needspotrebe one personosoba
for two at Macy'sMacy.
Amazonu je potrebna
jedna osoba za dvije u Macy's-u.
07:59
If they growrasti theirnjihov businessPoslovni 20 billionmilijardi
dollarsdolara this yeargodina, whichkoji they will,
Ako im ove godine posao naraste
za 20 milijardi, a hoće,
08:02
we will loseizgubiti 53,000 cashiersblagajnici and clerksslužbenici.
izgubit ćemo 53000
blagajnika i službenika.
08:06
This is nothing unusualneuobičajen;
Nije to ništa neobično;
08:08
this has happeneddogodilo all throughkroz our economyEkonomija,
to se dešava u cijeloj našoj ekonomiji,
08:09
we'veimamo just never seenvidio
companiestvrtke this good at it.
ali još nismo vidjeli nekog tako vještog.
08:12
That's one YankeeYankee StadiumStadion of workersradnici.
Ta količina radnika
napunila bi Yankee stadion.
08:14
It's even worsegore in mediamedia.
Još je gore u medijima.
08:16
If FacebookFacebook and GoogleGoogle
growrasti theirnjihov businessespoduzeća
Ako Facebook i Google prošire svoj posao
08:18
22 billionmilijardi dollarsdolara this yeargodina,
whichkoji they will,
za 22 milijarde dolara ove godine, a hoće,
08:20
we're going to loseizgubiti approximatelypribližno
150,000 creativekreativan directorsdirektori,
izgubit ćemo, otprilike,
150000 kreativnih direktora,
08:22
plannersplaneri and copywriterscopywriters.
planera i copywritera.
08:26
Or we can fillispuniti up two-and-a-halfdva i pol
YankeeYankee StadiumsStadioni
Ili možemo ispuniti
dva i pol Yankee stadiona
08:28
and say, "You are out of work,
courtesyljubaznost of AmazonAmazon."
i reći, "Otpušteni ste
ljubaznošću Amazona."
08:30
We now get the majorityvećina of our newsvijesti
from our socialsocijalni mediamedia feedsfeedovi,
Danas većinu vijesti dobivamo
kroz društvene medije
08:34
and the majorityvećina of our newsvijesti
comingdolazak off of socialsocijalni mediamedia feedsfeedovi is ...
i većina vijesti koje nam dolaze
putem društvenih medija su...
08:37
fakelažan newsvijesti.
lažne vijesti.
08:41
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
08:42
I am not alloweddopušteno to be politicalpolitički
or use cursekletva wordsriječi,
Nije mi dozvoljeno da budem političan
ili koristim psovke,
08:44
or talk about religionreligija in classklasa,
ili govorim o religiji na predavanju
08:48
so I can definitelydefinitivno not say,
pa definitivno ne mogu reći,
08:49
"ZuckerbergZuckerberg has becomepostati Putin'sPutin je bitchkučka."
"Zuckerberg je postao Putinov potrčko."
08:53
I definitelydefinitivno cannotNe možete say that.
Definitivno ne mogu to reći.
08:56
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
08:58
TheirNjihova defenseodbrana:
Njihova obrana:
08:59
"FacebookFacebook is not a mediamedia companydruštvo;
it's a technologytehnologija companydruštvo."
"Facebook nije medijska kompanija;
radi se o tehnološkoj kompaniji."
09:00
You createstvoriti originalizvornik contentsadržaj,
Stvarate originalni sadržaj,
09:03
you payplatiti sportssportski leagueslige
to give you originalizvornik contentsadržaj,
plaćate sportskim ligama
da vam šalju originalni sadržaj,
09:05
you runtrčanje advertisingoglašavanje againstprotiv it --
boomuspon! -- you're a mediamedia companydruštvo.
vodite oglašavanje protiv toga --
vi jeste medijska kompanija.
09:08
Just in the last fewnekoliko daysdana,
Samo u zadnjih nekoliko dana,
09:11
SherylSheryl SandbergSandberg has repeatedponovljen this lielaž,
that "We are not a mediamedia companydruštvo."
Sheryl Sandberg je ponovila ovu laž:
"Mi nismo medijska kompanija."
09:13
FacebookFacebook has openlyotvoreno embracedzagrli
the marginsmargine of celebritypoznata ličnost
Facebook je otvoreno prihvatio
zarade poput poznatih ličnosti
09:17
and the influenceutjecaj of a mediamedia companydruštvo
i utjecajnost poput medijske kompanije
09:21
yetjoš seemsčini se to be allergicalergijske
to the responsibilitiesodgovornosti
ali izgleda da su i dalje
alergični na odgovornosti
09:23
of a mediamedia companydruštvo.
koju ima medijska kompanija.
09:27
ImagineZamislite McDonald'sMcDonald's.
Zamislite McDonald's.
09:29
We find 80 percentposto of theirnjihov beefgovedina is fakelažan,
Otkrijemo da je 80 posto
njihove govedine lažno,
09:31
and it's givingdavanje us encephalitisencefalitis,
da nam uzrokuje encefalitis
09:33
and we're makingizrađivanje terribleužasan decisionsodluke.
i da donosimo grozne odluke.
09:35
And we say, "McDonald'sMcDonald's,
we're pissedljut off!"
I kažemo, "McDonald's, užasno smo ljuti!"
09:37
And they say, "Wait, wait --
A oni kažu: "Čekajte, čekajte --
09:40
we're not a fast-foodbrze hrane restaurantrestoran,
mi nismo restoran brze hrane,
09:43
we're a fast-foodbrze hrane platformplatforma."
mi smo platforma brze hrane."
09:45
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
09:47
These companiestvrtke and CEOsIzvršni direktori wrapomotati themselvesse
Ove se kompanije
i izvršni direktori omataju
09:50
in a neon-blueneonska plava pinkružičasta rainbowduga
and blueplava blanketdeka
u neonsko plavu,
ružičastu dugu i plavi plašt
09:52
to createstvoriti an illusionistiluzionist tricktrik
from theirnjihov behaviorponašanje eachsvaki day,
kako bi svakodnevno stvarali
iluzionistički trik svojim ponašanjem,
09:56
whichkoji is more indicativeindikativno
of the spawnmrijest of DarthDarth VaderVader and AynAyn RandRand.
što više priliči potomku
Dartha Vadera and Ayn Rand.
09:59
Why? Because we as progressivesNaprednjaci
are seenvidio as nicelijepo but weakslab.
Zašto? Zato što nas progresivce
vide kao ljubazne, ali slabe.
10:04
If SherylSheryl SandbergSandberg had writtennapisan
a bookrezervirati on gunpuška rightsprava
Da je Sheryl Sandberg
napisala knjigu o pravu na oružje,
10:09
or on the pro-lifeza život movementpokret,
ili o pro-life pokretu,
10:12
would they be flyingleteći SherylSheryl to CannesCannes?
bi li Sheryl bila pozvana u Cannes?
10:14
No.
Ne.
10:17
And I'm not doubtingsumnja u
theirnjihov progressiveprogresivan valuesvrijednosti,
I ne sumnjam u njihove
progresivne vrijednosti
10:19
but it footsnjegove noge to shareholderdioničar valuevrijednost,
ali to ide u smjeru
vrijednosti za dioničare,
10:21
because we as progressivesNaprednjaci
are seenvidio as weakslab.
jer nas kao progresivce vide kao slabiće.
10:23
They're so nicelijepo -- rememberzapamtiti MicrosoftMicrosoft?
Tako su fini -- sjećate se Microsofta?
10:25
They didn't seemčiniti se as nicelijepo,
Nisu se činili finima
10:27
and regulatorsregulatori steppedzgazi in much earlierranije
than the regulatorsregulatori now,
i regulatori su se znatno ranije umiješali
nego današnji regulatori,
10:29
who would never stepkorak in
on those nicelijepo, nicelijepo people.
koji nikada ne bi nagazili
na te fine, pristojne ljude.
10:33
I'm about to get on a planeavion tonightvečeras,
Večeras ću se ukrcati na avion
10:37
and I'm going to have a guy
namedpod nazivom RoyRoy from TSATSA molestzlostavljati me.
i maltretirat će me lik
iz osiguranja po imenu Roy.
10:39
If I am suspectedsumnja of a DUIDUI
on the way home,
Ako posumnjaju da na putu prema kući
vozim pod utjecajem alkohola,
10:41
I can have bloodkrv takenpoduzete from my personosoba.
mogu mi uzeti krv.
10:45
But wait! Don't tapslavina into the iPhoneiPhone --
Ali čekajte! Ne dirajte mi iPhone --
10:48
it's sacredsvet.
on je svetinja.
10:51
This is our newnovi crosskriž.
To je naše novo božanstvo.
10:53
It shouldn'tne treba be the iPhoneiPhone X,
Ne bi se trebao zvati "iPhone X",
10:54
it should be calledzvao the "iPhoneiPhone CrossKriž."
već "iPhone Cross."
10:56
We have our religionreligija; it's AppleApple.
Imamo svoju religiju; to je Apple.
10:58
Our JesusIsus ChristKrista is SteveSteve JobsRadnih mjesta,
Naš Isus Krist je Steve Jobs
11:00
and we'veimamo decidedodlučio this is holierholier
than our personosoba, our housekuća
i odlučili smo da je to svetije
od nas samih, naše kuće,
11:02
or our computerračunalo.
ili našeg računala.
11:05
We have becomepostati totallypotpuno out of controlkontrolirati
Posve smo izmakli kontroli
11:06
with the grossbruto idolatryidolopoklonstvo
of innovationinovacija and of youthmladež.
tim slijepim štovanjem
inovacija i mladosti.
11:09
We no longerviše worshipobožavanje
at the altaroltar of characterlik,
Više ne cijenimo karakter,
11:13
of kindnessljubaznost,
ilil ljubaznost,
11:15
but of innovationinovacija and people
who createstvoriti shareholderdioničar valuevrijednost.
već inovaciju i ljude koji stvaraju
vrijednost za svoje dioničare.
11:16
AmazonAmazon has becomepostati so powerfulsnažan
in the marketplacetržište,
Amazon je postao toliko moćan na tržištu,
11:20
it can conductponašanja JediJedi mindum tricksUmjesto.
izvodi umne trikove poput Jedija.
11:23
It can beginpočeti damagingoštećenja other industriesindustrije
just by looking at them.
Može štetiti ostalim industrijama
samo posmatrajući ih.
11:24
NikeNike announcesobjavljuje they're distributingdistribucija
on AmazonAmazon, theirnjihov stockzaliha goeside up,
Nike najavi distribuciju preko Amazona,
vrijednost dionice im naraste,
11:27
everysvaki other footwearobuća stockzaliha goeside down.
a vrijednost ostalih u branši padne.
11:31
When AmazonAmazon stockzaliha goeside up,
the restodmor of retailmaloprodaja stockszalihe go down,
Kada dionice Amazona skaču,
dionice ostalih u maloprodaji padaju,
11:33
because they assumepretpostaviti what's good
for AmazonAmazon is badloše for everybodysvi elsedrugo.
jer pretpostavljaju da ono što je dobro
za Amazon, loše je za sve ostale.
11:36
They cutrez the costcijena on salmonlosos 33 percentposto
when they acquiredstečena WholeCijeli FoodsHrana.
Snizili su cijenu lososa za 33 posto
nakon što su pripojili Whole Foods.
11:39
In betweenizmeđu the time they announcednajavio
the acquisitionstjecanje of WholeCijeli FoodsHrana
Od vremena kada su najavili
pripajanje Whole Foods-a
11:43
and when it closedzatvoreno,
pa do samog završetka,
11:46
KrogerKroger, the largestnajveći
pure-playčista igra grocermješovitom robom in AmericaAmerika,
Kroger, najveći prehrambeni
online lanac u Americi,
11:48
shedšupe a thirdtreći of its valuevrijednost,
izgubio je trećinu vrijednosti
11:50
because AmazonAmazon purchasedkupili a grocermješovitom robom
one-eleventh11-Tina the sizeveličina of KrogerKroger.
jer je Amazon kupio prehrambeni lanac
veličine jedne jedanaestine Krogera.
11:52
I got very luckysretan.
Imao sam dosta sreće.
11:59
I predictedpredvidjeti the acquisitionstjecanje
of WholeCijeli FoodsHrana by AmazonAmazon
Predvidio sam da će Amazon
preuzeti Whole Foods
12:00
the weektjedan before it happeneddogodilo.
tjedan prije akvizicije.
12:03
This is me boastings; I said
this publiclyjavno in the mediamedia.
Ovdje se ja hvalim,
rekao sam ovo javno u medijima.
12:05
This was the largestnajveći
acquisitionstjecanje in theirnjihov historypovijest,
To im je bila najveća
akvizicija u povijesti,
12:07
they'doni bi never madenapravljen
an acquisitionstjecanje over a billionmilijardi,
nikada prije preko jedne milijarde
12:10
and people askedpitao, "How did you know this?"
i ljudi su pitali, "Kako si znao?"
12:12
So I'm lettingiznajmljivanje this very impressiveimpresivan
audiencepublika in on the secrettajna.
Stoga ću odati tajnu
ovoj vrlo impresivnoj publici.
12:14
How did I know this?
Kako sam znao za to?
12:18
I'm going to tell you how I knewznao.
Reći ću vam.
12:19
I barkkora at AlexaAlexa all day long
Dovikujem se s Alexom po cijeli dan,
12:21
and try to figurelik out what's going on.
pokušavajući doznati što se događa.
12:24
(ScottScott GallowayGalloway) AlexaAlexa, buykupiti wholečitav milkmlijeko.
(Scott Galloway)
Alexa, kupi punomasno mlijeko.
12:26
(AlexaAlexa) I couldn'tne mogu find
anything for wholečitav milkmlijeko,
(Alexa) Nisam mogla naći punomasno mlijeko
12:29
so I've addeddodano wholečitav milkmlijeko
to your shoppingkupovina listpopis.
pa sam ga dodala na tvoj popis za kupnju.
12:31
SGSG: Then I askedpitao,
SG: Onda sam pitao,
12:34
(SGSG) AlexaAlexa, buykupiti organicorganski foodshrana.
(SG) Alexa, kupi organsku hranu.
12:35
(AlexaAlexa) The topvrh searchtraži resultproizlaziti
for organicorganski foodhrana
(Alexa) U vrhu rezultata pretrage
12:38
is PlumŠljiva OrganicsOrganics babydijete foodhrana,
bananabanana and pumpkinbundeva,
je hrana za bebe Plum Organics,
banana i bundeva,
12:41
12-pack-paket of fourčetiri ouncesunci eachsvaki.
pakiranje od 12 komada, svaka 113 g.
12:44
It's 15 dollarsdolara totalukupno.
Ukupno 15 dolara.
12:46
Would you like to buykupiti it?
Želiš li to kupiti?
12:48
SGSG: And then, as oftenčesto happensdogađa se at my agedob,
SG: I tada, kako to često bude
u mojim godinama,
12:49
I got confusedzbunjen.
ostao sam zbunjen.
12:51
(SGSG) AlexaAlexa, buykupiti wholečitav foodshrana.
(SG) Alexa, kupuj cjelovite namirnice
(whole foods)
12:52
(AlexaAlexa) I have purchasedkupili the outstandingizvanredna
stockzaliha of WholeCijeli FoodsHrana IncorporatedUgrađen
(Alexa) Kupila sam izvrsnu dionicu
Whole Foods Incorporated
12:56
at 42 dollarsdolara perpo sharePodjeli.
za 42 dolara po dionici.
12:59
I have chargedoptužen 13.7 billionmilijardi
to your AmericanAmerički ExpressBrza cardkartica.
Platila sam 13,7 milijardi
tvojom American Express karticom.
13:01
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
13:05
SGSG: I thought that'dda bih be funnierduhovitiji.
SG: Mislio sam da će biti smješnije.
13:07
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
13:09
We'veMoramo personifiedpersonificira these companiestvrtke,
Personificirali smo ove kompanije
13:11
and just as when you're really angryljut
over everysvaki little thing someonenetko does
i baš kao kad ste krajnje ljuti
na svaku sitnicu koju netko čini
13:12
in your life and relationshipsodnosa,
u vašem životu i odnosima,
13:16
you've got to askpitati yourselfsami,
morate se zapitati,
13:17
"What's going on here?
Why are we so disappointedrazočaran in technologytehnologija?"
"Što se ovdje događa? Zašto smo
toliko razočarani u tehnologiju?"
13:19
I believe it's because the ratioomjer
of one-percentjedan posto pursuitpotjera
Vjerujem da je to zbog omjera,
u kojem je jedan posto
13:22
of shareholderdioničar valuevrijednost
vrijednost za dioničare
13:24
and 99 percentposto the bettermentpoboljšanje of humanityčovječanstvo
a 99 posto za unapređenje čovečanstva,
13:26
that technologytehnologija used to playigrati
što je tehnologija nekad bila,
13:28
has been flippedpreklapanje,
to sada promijenjeno,
13:29
and now we're totallypotpuno focusedusmjerena
on shareholderdioničar valuevrijednost insteadumjesto of humanityčovječanstvo.
sada smo posve fokusirani na vrijednost
dionice umjesto na čovječanstvo.
13:31
One hundredstotina thousandtisuću people camedošao togetherzajedno
for the ManhattanManhattan ProjectProjekt
Sto tisuća ljudi se okupilo
za Manhattan Project
13:34
and literallydoslovce savedspremaju the worldsvijet.
i doslovno spasilo svijet.
13:37
TechnologyTehnologija savedspremaju the worldsvijet.
Tehnologija je spasila svijet.
13:39
My mothermajka was a four-year-oldčetiri-godišnjak JewŽidov
livingživot in LondonLondon at the outsetpočetka of the warrat.
Moja majka je bila četvorogodišnja Židovka
koja je početkom rata živjela u Londonu.
13:40
If we had not wonwon the footraceta trka
towardsza splittingcijepanje the atomatom,
Da nismo pobijedili
u utrci razbijanja atoma,
13:44
would she have survivedpreživio?
bi li ona preživjela?
13:47
It's unlikelynevjerojatno.
Vjerojatno ne bi.
13:49
Twenty-fiveDvadeset i pet yearsgodina laterkasnije,
Dvadeset pet godina kasnije,
13:50
the mostnajviše impressiveimpresivan accomplishmentsvršavanje,
arguablynedvojbeno, ever in all of humankindčovječanstvo:
najimpresivnije dostignuće, nedvojbeno,
ikada u čitavom čovječanstvu:
13:52
put a man on the moonmjesec.
čovjek na Mjesecu.
13:56
FourČetiri hundredstotina thirtytrideset thousandtisuću CanadiansKanađani,
BritishBritanski and AmericansAmerikanci camedošao togetherzajedno,
Skupilo se četiri stotine trideset tisuća
Kanađana, Britanaca i Amerikanaca,
13:57
again, with very basicosnovni technologytehnologija,
ponovo, uz krajnje skromnu tehnologiju
14:01
and put a man on the moonmjesec.
i poslali su čovjeka na Mjesec.
14:03
Now we have the 700,000
bestnajbolje and brightestnajsvjetliji,
Danas imamo 700000
najboljih i najbistrijih
14:04
and these are the bestnajbolje and brightestnajsvjetliji
from the fourčetiri cornerskutovi of the earthZemlja.
sa sve četiri strane svijeta.
14:08
They are literallydoslovce playingigranje with laserslaseri
relativerođak to slingshotsslingshots,
Doslovno se igraju laserima
sličnim praćki,
14:11
relativerođak to the squirtmlaz vode gunpuška.
sličnim vodenom pištolju.
14:15
They have the GDPBDP-A of IndiaIndija to work at.
Imaju sredstva veličine BDP-a Indije.
14:17
And after studyingučenje
these companiestvrtke for 10 yearsgodina,
I nakon što sam proučavao
ove kompanije 10 godina,
14:19
I know what theirnjihov missionmisija is.
znam što je njihova misija.
14:22
Is it to organizeorganizirati the world'ssvijetu informationinformacija?
Je li to organiziranje informacija
na svjetskoj razini?
14:23
Is it to connectSpojiti us?
Je li to povezivanje svih nas?
14:26
Is it to createstvoriti greaterviše comityte organizacije of man?
Je li to stvaranje
nekog značajnijeg udruženja?
14:27
It isn't.
Nije.
14:30
I know why we have broughtdonio togetherzajedno --
Znam zašto smo se okupili --
14:32
I know that the greatestnajveći collectionkolekcija
of IQIQ capitalglavni and creativitykreativnost,
znam da ova najveća okupljena grupa
intelektualnog i kreativnog kapitala,
14:33
that theirnjihov solejedini missionmisija is:
da je njihova jedina misija:
14:38
to sellprodavati anotherjoš fuckingjebeni NissanNissan.
prodati još jedan jebeni Nissan.
14:40
My nameime is ScottScott GallowayGalloway, I teachučiti at NYUJAVILO,
and I appreciatecijeniti your time.
Ja sam Scott Galloway, predajem na NYU
i zahvaljujem na vašem vremenu.
14:42
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
14:46
ChrisChris AndersonAnderson: Not plannedplanirani,
Chris Anderson: Nije planirano,
14:54
but you promptedzatraži
some questionspitanja in me, ScottScott.
ali potaknuo si me na neka pitanja, Scott.
14:56
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
14:59
That was a spectacularspektakularan rantdreka.
Ovo je bilo spektakularno.
15:00
SGSG: Is this like LettermanLetterman?
SG: Je li ovo kao Letterman?
15:02
When you do well,
he callspozivi you ontona the couchkauč?
Kad ste dobri, pozove vas na kauč?
15:03
CACA: No, no, you're going to the heartsrce
of the conversationrazgovor right now.
CA: Ne, pogađaš bit trenutne rasprave.
15:06
Everyone'sSvi su awaresvjestan that after yearsgodina
of worshippingštovanje SiliconSilicij ValleyDolina,
Svi su svjesni da nakon godina
obožavanja Silicijske doline,
15:10
suddenlyiznenada the wormcrv has turnedokrenut
iznenada su se stvari preokrenule,
15:16
and in suchtakav a bigvelika way.
i to drastično.
15:18
To some people here, it will just feel
like you're pilingpiling on,
Neki će ovdje imati dojam
kako samo još sve pojačavaš,
15:20
you're kickingmrda the kidsdjeca who'vekoji su alreadyveć
been kickednogom to pieceskomada anywayu svakom slučaju.
kako šutiraš klince
koji su već i ovako oboreni.
15:23
Don't you feel any empathysuosjecanje
for them at all?
Zar nemaš nimalo suosjećanja za njih?
15:27
SGSG: NoneNiti jedan whatsoevergod.
SG: Niti malo.
15:29
Look, this is the issueizdanje:
Evo o čemu se radi:
15:31
it's not theirnjihov faultgreška, it's our faultgreška.
nije njihova krivica, naša je.
15:33
They're for-profitza-dobit companiestvrtke.
To su profitne kompanije.
15:35
They're not concernedzabrinut
with the conditionstanje of our soulsduše.
One ne mare za stanje naših duša.
15:37
They're not going to take carebriga of us
when we get olderstariji.
Neće se brinuti za nas kada ostarimo.
15:40
We have setset up a societydruštvo that valuesvrijednosti
shareholderdioničar valuevrijednost over everything,
Izgradili smo društvo koje
iznad svega cijeni dobit za dioničare,
15:42
and they're doing what
they're supposedtrebala to be doing.
a oni rade ono što i trebaju raditi.
15:46
But we need to electbiraju people,
Ali mi moramo izabrati ljude
15:49
and we need to forcesila
ourselvessebe to forcesila them
i moramo natjerati sebe da ih prisilimo
15:50
to be subjectpredmet to the sameisti scrutinynadzor
da postanu predmet istog nadzora
15:52
that the restodmor of businessPoslovni
enduresostaje, fullpuni stop.
kao i svi ostali
u poslovnom svijetu, točka.
15:54
CACA: There's anotherjoš narrativepripovijest
CA: Ima i druga priča
15:56
that is arguablynedvojbeno equallyjednako
consistentdosljedan with the factsčinjenicama,
koja je vjerojatno jednako
u skladu s činjenicama,
15:58
whichkoji is that there actuallyzapravo is good
intentnamjera in much of the leadershiprukovodstvo --
a to je da zapravo postoji dobra namjera
kod većine tih vodećih ljudi,
16:01
I won'tnavika say everyonesvatko, necessarilyobavezno --
neću reći nužno kod svih --
16:08
manymnogi of the employeeszaposlenici.
ali kod mnogih zaposlenih.
16:10
We all know people who work
in those companiestvrtke,
Svi znamo ljude
koji rade u ovim kompanijama
16:12
and they still are prettyprilično convincinguvjerljiv
that theirnjihov missionmisija is to --
i koji su i dalje prilično uvjereni
da je njihova misija --
16:15
so, the alternativealternativa narrativepripovijest
is that there have been
dakle, alternativna priča je
da je ovdje došlo
16:18
unintendedneplanirane consequencesposljedice here,
do nenamjernih posljedica,
16:22
that the technologiestehnologije
that we're unleashingotkrivanju,
da tehnologiju doslovno puštamo s lanca,
16:24
the algorithmsalgoritmi, that we're attemptingpokušaja
to personalizepersonalizirati the internetInternet, for exampleprimjer,
algoritmi, naš pokušaj
personaliziranja interneta, na primjer,
16:26
have A, resultedje rezultiralo in weirdčudan effectsefekti
like filterfilter bubblesmjehurići
pod A, rezultirali su čudnim efektima,
poput filterskih balona
16:31
that we weren'tnisu expectingočekujući;
koje nismo očekivali,
16:37
and B, madenapravljen themselvesse vulnerableranjiv
to weirdčudan things like --
i pod B, postali su slaba točka
za stvari poput --
16:38
oh, I don't know, Russianruski
hackersHakeri creatingstvaranje accountsračuni
ne znam, ruskih hakera
koji otvaraju profile
16:41
and doing things that we didn't expectočekivati.
i čine nešto što nismo očekivali.
16:44
Isn't the unintendedneplanirane consequenceposljedica
a possibilitymogućnost here?
Nije li možda ovo samo
nenamjerna posljedica?
16:46
SGSG: I don't think --
SG: Ne mislim,
16:51
I'm prettyprilično sure, statisticallystatistički,
prilično sam siguran, statistički,
16:52
they're no lessmanje or better people
than any other organizationorganizacija
oni nisu gori ili bolji ljudi
od drugih organizacija
16:54
that has 100,000 or more people.
koje imaju 100000 ili više ljudi.
16:57
I don't think they're badloše people.
Ne mislim da su loši ljudi.
16:58
As a matterstvar of factčinjenica, I would argueraspravljati
Zapravo, rekao bih,
17:00
that there's a lot of very
civic-mindedgrađanski orijentirana, decentpristojan leadershiprukovodstvo.
ima tu vrlo građanski orijentiranih,
pristojnih vodećih ljudi.
17:02
But this is the issueizdanje:
No, u ovome je problem:
17:05
when you controlkontrolirati 90 percentposto
pointsbodova of sharePodjeli in a markettržište, searchtraži,
kada kontrolirate 90 posto
udjela na tržištu,
17:06
that is now biggerveći than the entirečitav
advertisingoglašavanje markettržište of any nationnarod,
što je sada veće od sveukupnog
tržišta oglašavanja bilo koje države,
17:10
and you're primarilyprije svega compensatednadoknaditi
and tryingtežak to developrazviti economicekonomski securitysigurnosti
a vi prije svega nastojite
razviti ekonomsku sigurnost
17:14
for you and the familiesobitelji
of your employeeszaposlenici,
za sebe i obitelji vaših zaposlenih,
17:17
to increasepovećati that markettržište sharePodjeli,
kako biste povećali tržišni udio,
17:19
you can't help but leveragemoć
all the powervlast at your disposalna raspolaganju.
ne možete a da ne koristite svu moć
koja vam je na raspolaganju.
17:21
And that is the basisosnova for regulationregulacija,
A to je osnova za regulaciju,
17:24
and it's the basisosnova for the truismIstina
throughoutkroz historypovijest
na tome se zasniva stara poznata izreka,
17:26
that powervlast corruptskvari.
da moć kvari.
17:28
They're not badloše people;
Nisu oni loši ljudi,
17:30
we'veimamo just let them get out of controlkontrolirati.
samo smo im mi dopustili
da se otmu kontroli.
17:31
CACA: So maybe the casespis
is slightlymalo overstatedpretjeran?
CA: Dakle, možda je slučaj
blago prenaglašen?
17:34
I know at leastnajmanje a bitbit --
Znam barem malo --
17:38
LarryLarry PageStranica, for exampleprimjer, JeffJeff BezosBezos --
Larry Page, na primjer, Jeff Bezos --
17:40
I don't actuallyzapravo believe
they wakeprobuditi up thinkingmišljenje,
ne mislim da se oni probude misleći,
17:42
"I've got to sellprodavati a fuckingjebeni NissanNissan."
"Moram prodati jebeni Nissan."
17:45
I don't think they think that.
Ne mislim da tako razmišljaju.
17:47
I think they are tryingtežak to buildizgraditi
something coolsvjež, and are probablyvjerojatno,
Mislim da pokušavaju stvoriti
odličnu stvar i vjerojatno su,
17:48
in momentstrenutke of reflectionodraz,
u trenucima razmišljanja,
17:54
as horrifiedužasnut that some of the things
that have happeneddogodilo as we mightmoć be.
jednako užasnuti nekim stvarima koje
su se desile, kao što bismo i mi bili.
17:55
So is there a differentdrugačiji way
of framinguokvirivanje this,
Dakle, postoji li drugačiji način
da se ovo formulira,
17:59
to say that when your modelmodel
is advertisingoglašavanje,
reći da kada oglašavate svoj model,
18:04
that there are dangersopasnosti there
that you have to take on more explicitlyeksplicitno?
da tu postoje opasnosti
koje morate eksplicitnije shvatiti?
18:09
SGSG: I think it's very difficulttežak
to setset an organizationorganizacija up as we do,
SG: Mislim da je veoma teško
izgraditi organizaciju kao što mi radimo,
18:14
to pursueprogoniti shareholderdioničar valuevrijednost
aboveiznad all elsedrugo.
kako bi dobit dioničara bila iznad svega.
18:19
They're not non-profitsneprofitne organizacije.
Oni nisu neprofitne organizacije.
18:21
The reasonrazlog people go to work there
is they want to createstvoriti economicekonomski securitysigurnosti
Ljudi tamo idu raditi
jer žele stvoriti ekonomsku sigurnost
18:22
for them and theirnjihov familiesobitelji,
za sebe i svoje obitelji,
18:26
mostlyuglavnom first and foremostnajistaknutiji.
prije i nakon svega.
18:27
And when you get to a pointtočka where
you controlkontrolirati so much economicekonomski powervlast,
A kada dođete do točke
gdje kontrolirate toliku ekonomsku moć,
18:29
you use all the weaponsoružje at your disposalna raspolaganju.
tada koristite svo raspoloživo oružje.
18:32
I don't think they're badloše people,
Ne mislim da su oni loši ljudi,
18:34
but I think the roleuloga of governmentvlada
and the roleuloga of us as consumerspotrošači
ali mislim da je uloga vlasti
te nas kao potrošača
18:36
and people who electbiraju our officialsDužnosnici
i ljudi koji biraju svoje predstavnike,
18:39
is to ensureosigurati that there
are some checksprovjerava here.
pobrinuti se da se to provjerava.
18:41
And we have givendan
them the mothermajka of all halldvorana passesprolazi
A mi smo ih pustili
da krše sva moguća pravila,
18:43
because we find them just so fascinatingfascinantan.
jer su nam toliko fascinantni.
18:46
CACA: ScottScott, eloquentlyrječito put,
spectacularlyspektakularno put.
CA: Scott, rječito iskazano,
spektakularno iskazano.
18:48
MarkMark ZuckerbergZuckerberg, JeffJeff BezosBezos,
LarryLarry PageStranica, TimTim CookKuhati, if you're watchinggledanje,
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Page,
Tim Cook, ako ovo gledate,
18:51
you're welcomeDobrodošli to come and make
the counterargumentcounterargument as well.
također ste dobrodošli ovdje
da iznesete protuargumente.
18:56
ScottScott, thank you so much.
Scott, velika hvala.
18:59
SGSG: ThanksHvala very much.
SG: Hvala.
19:00
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
19:02
Translated by Sanda L
Reviewed by Tilen Pigac

▲Back to top

About the speaker:

Scott Galloway - Professor of marketing
Scott Galloway teaches brand strategy and digital marketing and the NYU Stern School of Business.

Why you should listen

Scott Galloway is the founder of L2 Inc, a professor of marketing at the NYU Stern School of Business and author of The Four: The Hidden DNA of Apple, Amazon, Facebook, and Google. He was named "one of the world's 50 best business school professors” by Poets & Quants in 2012. He is also the founder of Red Envelope and Prophet Brand Strategy. He was elected to the World Economic Forum's Global Leaders of Tomorrow and has served on the boards of directors of Urban Outfitters, Eddie Bauer, The New York Times Company and UC Berkeley's Haas School of Business. He received a B.A. from UCLA and an M.B.A. from UC Berkeley.

More profile about the speaker
Scott Galloway | Speaker | TED.com