English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxNewYork

Adam Galinsky: How to speak up for yourself

Адам Галински: Како да зборувате во свое име

Filmed:
5,050,539 views

Да се проговори е тешко, дури и кога знаете дека треба. Научете како да се убедите себе си, како да управувате со непријатните состојби во околината и како да ја проширите сопствената моќ со мудрите совети на социјалниот психолог Адам Галински.

- Social psychologist
Adam Galinsky teaches people all over the world how to inspire others, speak up effectively, lead teams and negotiate successfully. Full bio

Speaking up is hard to do.
Да се проговори гласно е тешка работа.
00:13
I understood the true meaning
of this phrase exactly one month ago,
Вистинската смисла на оваа фраза
ја сфатив пред еден месец,
00:16
when my wife and I became new parents.
кога со жена ми станавме родители.
00:21
It was an amazing moment.
Мигот беше прекрасен.
00:25
It was exhilarating and elating,
Чудесен и волшебен,
00:26
but it was also scary and terrifying.
но истотака страшен и ужасен.
00:29
And it got particularly terrifying
when we got home from the hospital,
Особено беше страшно кога
се вративме од болница дома
00:32
and we were unsure
и не бевме сигурни
00:36
whether our little baby boy was getting
enough nutrients from breastfeeding.
дали нашето бебе добива
доволно мајчино млеко.
00:38
And we wanted to call our pediatrician,
Сакавме да му се јавиме на педијатарот,
00:42
but we also didn't want
to make a bad first impression
но не сакавме на почетокот
да оставиме лош впечаток
00:45
or come across as a crazy,
neurotic parent.
на луди и невротични родители.
00:48
So we worried.
И така, останавме загрижени.
00:51
And we waited.
И чекавме.
00:52
When we got to the doctor's office
the next day,
Кога отидовме кај лекарот следниот ден,
00:54
she immediately gave him formula
because he was pretty dehydrated.
веднаш му дадоа на бебето вештачко млеко
зашто беше дехидрирано.
00:56
Our son is fine now,
Нашиот син е добар сега,
01:01
and our doctor has reassured us
we can always contact her.
а лекарот нѐ посоветува да го контактираме
кога има потреба.
01:02
But in that moment,
Во тој миг,
01:06
I should've spoken up, but I didn't.
требаше да проговорам гласно,
но не реков ништо.
01:07
But sometimes we speak up
when we shouldn't,
Но, понекогаш зборуваме кога не треба,
01:10
and I learned that over 10 years ago
when I let my twin brother down.
и го сфатив тоа пред 10 год,
кога го извисив брат ми близнак.
01:14
My twin brother
is a documentary filmmaker,
Мојот брат близнак прави
документарни филмови,
01:18
and for one of his first films,
и на почетокот на кариерата
01:21
he got an offer
from a distribution company.
имаше една понуда од
дистрибутерска компанија.
01:22
He was excited,
Беше возбуден,
01:25
and he was inclined to accept the offer.
и подготвен да ја прифати понудата.
01:26
But as a negotiations researcher,
Но, како истражувач на преговори
01:29
I insisted he make a counteroffer,
го натерав да им даде своја понуда
01:31
and I helped him craft the perfect one.
и му помогнав да направи совршена.
01:34
And it was perfect --
И таа беше совршена---
01:37
it was perfectly insulting.
и совршено навредлива.
01:39
The company was so offended,
Во компанијата беа толку навредени
01:42
they literally withdrew the offer
што буквално ја повлекоа понудата
01:44
and my brother was left with nothing.
и брат ми остана без ништо.
01:46
And I've asked people all over the world
about this dilemma of speaking up:
Имам прашувано луѓе по светот
за дилемата околку зборувањето,
01:48
when they can assert themselves,
кога треба да се потврдат себе си,
01:52
when they can push their interests,
кога треба да наметнат интереси,
01:54
when they can express an opinion,
да искажат мислење
01:55
when they can make an ambitious ask.
или да остварат амбиции.
01:58
And the range of stories
are varied and diverse,
Одговорите беа разноврсни,
02:00
but they also make up
a universal tapestry.
но истотака и универзални.
02:05
Can I correct my boss
when they make a mistake?
Смеам да го поправам шефот кога греши?
02:07
Can I confront my coworker
who keeps stepping on my toes?
Смеам да се судрам со наметливи колеги?
02:10
Can I challenge my friend's
insensitive joke?
Смеам да вратам на бесчувствителните
досетки на пријателите?
02:14
Can I tell the person I love the most
my deepest insecurities?
Смеам да ѝ кажам на личноста
која ја сакам за своите стравови?
02:18
And through these experiences,
I've come to recognize
Низ овие искуства дојдов до сознание
02:22
that each of us have something called
a range of acceptable behavior.
дека сите ние имаме нешто што се вика
домен на прифатено однесување.
02:25
Now, sometimes we're too strong;
we push ourselves too much.
Понекогаш сме пресилни,
се напнуваме премногу.
02:29
That's what happened with my brother.
Тоа се случи со брат ми.
02:34
Even making an offer was outside
his range of acceptable behavior.
Направената понуда беше надвор
од доменот на прифатено однесување.
02:36
But sometimes we're too weak.
Понекогаш сме преслаби.
02:41
That's what happened with my wife and I.
Тоа се случи со мене и жена ми.
02:43
And this range of acceptable behaviors --
Овој домен на прифтено однесување--
02:45
when we stay within our range,
we're rewarded.
кога остануваме во нашиот домен,
наградени сме.
02:47
When we step outside that range,
we get punished in a variety of ways.
Кога отстапуваме од доменот
тогаш сме казнувани.
02:50
We get dismissed or demeaned
or even ostracized.
На разни начини,отпуштани сме,
понижени или осудувани.
02:54
Or we lose that raise
or that promotion or that deal.
Губиме покачувања,унапредувања или зделки.
02:58
Now, the first thing we need to know is:
Најпрво треба да знаеме:
03:01
What is my range?
Кој е нашиот домен?
03:04
But the key thing is,
our range isn't fixed;
Но нашиот домен не е фиксиран
03:06
it's actually pretty dynamic.
туку прилично динамичен.
03:11
It expands and it narrows
based on the context.
Се шири и се стеснува во
зависност од содржината.
03:12
And there's one thing that determines
that range more than anything else,
Има една работа која кој го
одредува доменот пред сѐ,
03:17
and that's your power.
а тоа е моќта.
03:22
Your power determines your range.
Вашата моќ го одредува вашиот домен.
03:23
What is power?
Што претставува моќта?
03:25
Power comes in lots of forms.
Моќта има различни облици.
03:26
In negotiations, it comes
in the form of alternatives.
Во преговорите моќта се алтернативите.
03:28
So my brother had no alternatives;
Брат ми немаше алтернативи,
03:31
he lacked power.
му недостсуваше моќ.
03:33
The company had lots of alternatives;
Компанијата имаше бројни алтернативи,
03:35
they had power.
таа имаше моќ.
03:36
Sometimes it's being new
to a country, like an immigrant,
Понекогаш тоа е да се биде нов во земјата,
како имигрант
03:38
or new to an organization
или нов во организацијата
03:41
or new to an experience,
или нов во искуството,
03:42
like my wife and I as new parents.
како јас и жена ми како родители.
03:44
Sometimes it's at work,
Понекогаш тоа е на работа,
03:46
where someone's the boss
and someone's the subordinate.
каде некој е шеф, а некој потчинет.
03:47
Sometimes it's in relationships,
Понекогаш тоа е во врска,
03:50
where one person's more invested
than the other person.
каде едниот повеќе вложува од другиот.
03:52
And the key thing is that when
we have lots of power,
Најважното нешто кога имаме многу моќ е
03:55
our range is very wide.
што нашиот домен е многу широк.
03:58
We have a lot of leeway in how to behave.
Имаме слобода на однесување.
04:00
But when we lack power, our range narrows.
Но кога немаме моќ,доменот ни се стеснува.
04:03
We have very little leeway.
Немаме доволно слобода.
04:06
The problem is that when
our range narrows,
Проблемот е кога доменот се стеснува
04:08
that produces something called
the low-power double bind.
и создава т.н. слаба двојна обврзаност.
04:11
The low-power double bind happens
Слаба двојна обврзаност се случува
04:16
when, if we don't speak up,
we go unnoticed,
кога, ако прозбориме,
никој не нѐ забележува,
04:19
but if we do speak up, we get punished.
но ако прозбориме, казнети сме.
04:22
Now, many of you have heard
the phrase the "double bind"
Многумина чуле за `двојна обврзаност`
04:25
and connected it with one thing,
and that's gender.
и ја поврзале со родот.
04:28
The gender double bind is women
who don't speak up go unnoticed,
Родова двојна обврзаност е кога жените
кои не зборуваат не се забележани,
04:31
and women who do speak up get punished.
а жени кои зборуваат се казнувани.
04:35
And the key thing is that women have
the same need as men to speak up,
А суштината е дека жените имаат
исти потреби за зборување како и мажите,
04:38
but they have barriers to doing so.
но имаат огрничувања.
04:43
But what my research has shown
over the last two decades
Моите истражувања во
овие 2 децении покажаа
04:46
is that what looks
like a gender difference
дека она што изгледа како родова разлика
04:49
is not really a gender double bind,
не е родова двојна обврзаност,
04:53
it's a really a low-power double bind.
туку вистински слаба двојна обврзаност.
04:55
And what looks like a gender difference
А она што изгледа како родова разлика
04:57
are really often just power
differences in disguise.
се само преобратени разлики во моќта.
04:59
Oftentimes we see a difference
between a man and a woman
Често гледаме разлики меѓу маж и жена,
05:03
or men and women,
или меѓу мажи и жени,
05:06
and think, "Biological cause.
There's something fundamentally different
и мислиме:„Биолошка причина.
Тоа е нешто фундаментално различно
05:07
about the sexes."
во врска со полот.“
05:10
But in study after study,
Но во бројните студии
05:12
I've found that a better explanation
for many sex differences
открив дека подобро објаснуавање
за половите разлики
05:14
is really power.
е всушност моќта.
05:18
And so it's the low-power double bind.
Значи,тоа е слабата двојна обврзаност.
05:20
And the low-power double bind
means that we have a narrow range,
Слабата двојна обврзаност
покажува дека имаме мал домен,
05:23
and we lack power.
и ни недостасува моќ.
05:28
We have a narrow range,
Имаме широк домен,
05:30
and our double bind is very large.
и двојната обврзаност е многу обемна.
05:31
So we need to find ways
to expand our range.
Треба да најдеме начини
да го прошириме доменот.
05:34
And over the last couple decades,
Изминативе 2 децении,
05:36
my colleagues and I have found
two things really matter.
со моите колеги откривме
две нешта кои се значајни:
05:38
The first: you seem powerful
in your own eyes.
Прво:изгледаме моќно во нашите очи.
05:41
The second: you seem powerful
in the eyes of others.
Второ: изгледате моќно
во очите на другите.
05:46
When I feel powerful,
Кога се чувствувам моќно,
05:49
I feel confident, not fearful;
се чувствувам сигурен, не плашлив;
05:52
I expand my own range.
Го проширувам својот домен.
05:54
When other people see me as powerful,
Кога луѓето ме гледаат моќен,
05:55
they grant me a wider range.
тие ми овозможуваат поширок домен.
05:58
So we need tools to expand
our range of acceptable behavior.
Значи, ни требаат алатки да го прошириме
доменот на прифатено однесување.
06:01
And I'm going to give you
a set of tools today.
Ќе ви посочам неколку алатки.
06:05
Speaking up is risky,
Да се проговори гласно е ризично,
06:08
but these tools will lower
your risk of speaking up.
но овие алатки ќе го намалат тој ризик.
06:10
The first tool I'm going to give you
got discovered in negotiations
Првата алатка ја открив во преговарањата,
06:15
in an important finding.
во едно важно откритие.
06:20
On average, women make
less ambitions offers
Во принцип,жените прават помалку
амбициозни понуди
06:22
and get worse outcomes than men
at the bargaining table.
и добиваат полоши резултати
од мажите кога преговараат.
06:26
But Hannah Riley Bowles
and Emily Amanatullah have discovered
Но Хана Рили Боуелс
и Емили Аманатула открија
06:30
there's one situation
where women get the same outcomes as men
една ситуција во која жените
добиваат исто колку мажите
06:33
and are just as ambitious.
и се еднакво амбициозни.
06:37
That's when they advocate for others.
Тоа е кога се залагаат за други.
06:39
When they advocate for others,
Кога се залагаат за други
06:43
they discover their own range
and expand it in their own mind.
го откриваат својот
домен и го шират во нивната свест
06:45
They become more assertive.
Стануваат поубедливи.
06:50
This is sometimes called
"the mama bear effect."
Ова е ефектот наречен
„ефект на мајката мечка“
06:51
Like a mama bear defending her cubs,
Како мечката кога ги брани своите малечки,
06:55
when we advocate for others,
we can discover our own voice.
кога се залагаме за други,
го откриваме сопствениот глас.
06:57
But sometimes, we have
to advocate for ourselves.
Но,понекогаш треба да се заложиме за нас.
07:02
How do we do that?
Како го правиме тоа?
07:05
One of the most important tools
we have to advocate for ourselves
Една од најважните алатки
кога се залагаме за себе е
07:06
is something called perspective-taking.
она што го викаме заземање перспектива.
07:10
And perspective-taking is really simple:
Заземањето перспектива е лесно навистина:
07:13
it's simply looking at the world
through the eyes of another person.
лесно е да се гледа светот
низ очите на другите.
07:16
It's one of the most important tools
we have to expand our range.
Тоа е основната алатка со
која го прошируваме доменот.
07:21
When I take your perspective,
Кога ја земам твојата перспектива
07:24
and I think about what you really want,
и мислам за тоа што ти сакаш,
07:26
you're more likely to give me
what I really want.
веројатно ќе ми го дадеш
тоа што јас сакам.
07:29
But here's the problem:
Но има еден проблем:
07:33
perspective-taking is hard to do.
тешко е да се заземат перспективи.
07:34
So let's do a little experiment.
Да направиме еден обид.
07:37
I want you all to hold
your hand just like this:
Сакам да ја држите раката вака:
07:38
your finger -- put it up.
со кренат прст.
07:41
And I want you to draw
a capital letter E on your forehead
Напишете ја буквата Е на вашите чела
07:43
as quickly as possible.
колку што можете побрзо.
07:48
OK, it turns out that we can
draw this E in one of two ways,
Добро,изгледа дека можеме
да го направиме тоа на 2 начини.
07:52
and this was originally designed
as a test of perspective-taking.
Ова беше осмислено како
тест за заземање перспективи.
07:55
I'm going to show you two pictures
Ќе ви покажам две слики
07:58
of someone with an E on their forehead --
со некој кој ја има буквата Е на челото---
08:00
my former student, Erika Hall.
мојата поранешна студентка, Ерика Хал.
08:02
And you can see over here,
Можете да видите овде,
08:05
that's the correct E.
тоа е правилната буква Е.
08:07
I drew the E so it looks like
an E to another person.
Ја напишав Е да изгледа како Е некому.
08:08
That's the perspective-taking E
Тоа е перспективата на Е
08:12
because it looks like an E
from someone else's vantage point.
бидејќи изгледа како Е од
нечија друга перспектива.
08:14
But this E over here
is the self-focused E.
Но ова Е овде е буквата
фокусирана кон себе.
08:17
We often get self-focused.
Ние често сме фокусирани на себе.
08:20
And we particularly get
self-focused in a crisis.
Особено сме кон себе фокусирани
во време на кризи.
08:22
I want to tell you
about a particular crisis.
Сакам да ви кажам за една посебна криза.
08:26
A man walks into a bank
in Watsonville, California.
Човек влегува во банка во Ватсонвил,
Калифорнија.
08:28
And he says, "Give me $2,000,
Вели:„ Дајте ми 2.000 долари,
08:32
or I'm blowing the whole bank
up with a bomb."
или ќе ја разнесам банката со бомба.“
08:34
Now, the bank manager
didn't give him the money.
Менаџерот на банката не му ги даде парите.
08:37
She took a step back.
Таа се приврати наназад.
08:40
She took his perspective,
Ја зеде неговата перспектива
08:41
and she noticed something
really important.
и забележа нешто нвистина важно.
08:43
He asked for a specific amount of money.
Тој побара одредена сума на пари.
08:45
So she said,
Таа рече:
08:48
"Why did you ask for $2,000?"
„Зошто барате 2.000 долари?“
08:50
And he said, "My friend
is going to be evicted
Тој одговори:„Ќе го убијат мојот пријател
08:53
unless I get him $2,000 immediately."
ако не набавам 2.000 долари.“
08:55
And she said, "Oh! You don't want
to rob the bank --
Таа рече:„Ах, не сакате да ограбите банка-
08:57
you want to take out a loan."
ви треба заем.“
09:01
(Laughter)
(Смеа)
09:02
"Why don't you come back to my office,
„Зошто не дојдете во мојата канцеларија,
09:03
and we can have you
fill out the paperwork."
ќе пополниме документи.“
09:05
(Laughter)
(Смеа)
09:07
Now, her quick perspective-taking
defused a volatile situation.
Нејзиното брзо завземање нa перспектива
јa смири напнатата ситуација.
09:09
So when we take someone's perspective,
Кога завземаме нечија перспектива,
09:14
it allows us to be ambitious
and assertive, but still be likable.
ни овозможува да бидеме амбициозни,
убедливи, но сепак допадливи.
09:16
Here's another way to be assertive
but still be likable,
Еве друг начин да се биде убедлив
и допадлив истовремено-
09:21
and that is to signal flexibility.
-сигнална флексибилност.
09:24
Now, imagine you're a car salesperson,
and you want to sell someone a car.
Замислете дека продавате коли
и сакате некому да продадете возило.
09:27
You're going to more likely make the sale
if you give them two options.
Има поголема веројатност да продадете
ако понудите две опции.
09:31
Let's say option A:
Да речеме опција А:
09:36
$24,000 for this car
and a five-year warranty.
24.000 долари за колата
и 5 години гаранција.
09:37
Or option B:
Или опција Б:
09:41
$23,000 and a three-year warranty.
23.000 долари за колата
и 3 години гаранција.
09:42
My research shows that when you give
people a choice among options,
Моите истражувања покажуваат дека,
кога давате избор меѓу опциите,
09:45
it lowers their defenses,
тоа ја намалува нивната одбрана
09:49
and they're more likely
to accept your offer.
и веројатно е дека ќе ја прифатат
понудата.
09:51
And this doesn't just
work with salespeople;
Ова не е само случај кај продажбите,
09:54
it works with parents.
успева и кај родителите.
09:56
When my niece was four,
Кога внука ми имаше 4 год.
09:57
she resisted getting dressed
and rejected everything.
не сакаше да се облекува и одбиваше сѐ.
09:58
But then my sister-in-law
had a brilliant idea.
Снаа ми имаше брилијантна идеја.
10:02
What if I gave my daughter a choice?
Што ако ѝ дадам на ќерка ми избор?
10:05
This shirt or that shirt? OK, that shirt.
Оваа или онаа маичка? Добро, оваа.
10:07
This pant or that pant? OK, that pant.
Овие или тие панталони? Добро, тие.
10:09
And it worked brilliantly.
Функционираше перфектно.
10:11
She got dressed quickly
and without resistance.
Детето брзо се облекуваше, без отпор.
10:13
When I've asked the question
around the world
Кога прашував низ светот
10:17
when people feel comfortable speaking up,
кога им е најудобно на луѓето да зборуват,
10:19
the number one answer is:
одговор број еден беше:
10:21
"When I have social support
in my audience; when I have allies."
„Кога имам социјална поддршка од
публиката, кога имам сојузници.“
10:23
So we want to get allies on our side.
Значи,сакаме сојузници на наша страна.
10:28
How do we do that?
Како го правиме тоа?
10:31
Well, one of the ways is be a mama bear.
Еден начин е да се биде мајка-мечка.
10:33
When we advocate for others,
Кога се залагаме за други,
10:36
we expand our range in our own eyes
and the eyes of others,
го шириме доменот во своите очи
и очите на другите,
10:37
but we also earn strong allies.
но исто добиваме и силни сојузници.
10:41
Another way we can earn strong allies,
especially in high places,
Друг начин да се добијат сојузници,
особено на високи места
10:43
is by asking other people for advice.
е да бараме совет од други луѓе.
10:48
When we ask others for advice,
they like us because we flatter them,
Кога бараме совет од други, им се допаѓаме
зашто им се доворуваме,
10:51
and we're expressing humility.
и покажуваме понизност.
10:57
And this really works to solve
another double bind.
Ова навистина помага да се реши
друг вид на двојна обврзаност,
10:59
And that's the self-promotion double bind.
а тоа е двојна обврзаност
за само-промовирање.
11:02
The self-promotion double bind
Овој вид на двојна обврзаност
11:05
is that if we don't advertise
our accomplishments,
е кога не се рекламираме
со нашите достигнувања,
11:07
no one notices.
никој не забележува.
11:10
And if we do, we're not likable.
ко го мправиме тоа,
не им се допаѓаме на другите.
11:11
But if we ask for advice
about one of our accomplishments,
Но,ако побараме совет за некое
од нашите достигнувања,
11:13
we are able to be competent
in their eyes but also be likeable.
ќе бидеме компетентни во нивните очи
и ќе им се допаднеме.
11:17
And this is so powerful
Ова е многу моќно,
11:22
it even works when you see it coming.
делува дури и кога гледате дека доаѓа.
11:24
There have been multiple times in life
when I have been forewarned
Имав многу прилики во животот
кога сум бил предупредуван
11:27
that a low-power person has been given
the advice to come ask me for advice.
дека некоја слаба личност има препорака
да ме праша за совет.
11:31
I want you to notice
three things about this:
Сакам да ви посочам
три работи во однс на ова:
11:36
First, I knew they were going
to come ask me for advice.
Прво,знаев дека ќе побараат совет.
11:38
Two, I've actually done research
on the strategic benefits
Второ,правев истражувања
на стратешки придобивки
11:41
of asking for advice.
на барање совет.
11:45
And three, it still worked!
Трето, сѐ уште беше успешно.
11:47
I took their perspective,
Ја земав нивната перспектива,
11:50
I became more invested in their calls,
се вложував во нивните барања,
11:51
I became more committed to them
because they asked for advice.
им се посветувв повеќе
бидејќи им требаше совет.
11:54
Now, another time we feel
more confident speaking up
Друг момемнт кога се чувствуваме
дека треба да зборуваме
11:58
is when we have expertise.
е кога имаме знаење.
12:01
Expertise gives us credibility.
Знењето ни дава кредибилитет.
12:04
When we have high power,
we already have credibility.
Кога имаме голема моќ, имаме кредибилитет.
12:06
We only need good evidence.
Ни требаат само добри докази.
12:09
When we lack power,
we don't have the credibility.
Кога немаме моќ, немаме кредибилитет.
12:11
We need excellent evidence.
Ни требаат одлични докази.
12:14
And one of the ways
we can come across as an expert
Еден начин како да дојдеме до стручност
12:17
is by tapping into our passion.
е да ја потхрануваме нашата страст.
12:21
I want everyone in the next few days
to go up to friend of theirs
Во следните пет дена, секој од вас,
одете до некој пријател,
12:23
and just say to them,
и само речете им:
12:27
"I want you to describe
a passion of yours to me."
„Сакам да ми опишеш една своја страст.“
12:29
I've had people do this all over the world
Имаше луѓе кои го правеа ова насекаде
12:32
and I asked them,
и ги прашував:
12:35
"What did you notice
about the other person
„Што забележавте кај оние
12:36
when they described their passion?"
кои ги опишува своите страсти?“
12:38
And the answers are always the same.
Одговорот е секогаш ист.
12:40
"Their eyes lit up and got big."
„Очите им светнаа шиурум отворени.“
12:42
"They smiled a big beaming smile."
„Задоволно се насмевнаа.“
12:44
"They used their hands all over --
„Гестикулираа-
12:47
I had to duck because their
hands were coming at me."
морав да се тргнам зашто
рацете им беа насекаде.“
12:49
"They talk quickly
with a little higher pitch."
„Зборуваа гласно, со повисок тон.“
12:51
(Laughter)
(Смеа)
12:54
"They leaned in
as if telling me a secret."
„Се навалуваа како да ми кажуваат тајни.“
12:55
And then I said to them,
Тогаш ги прашував:
12:57
"What happened to you
as you listened to their passion?"
„Како ви беше вам кога слушавте
за нивните страсти?“
12:58
They said, "My eyes lit up.
Ми велеа:„Очите ми светеа.
13:02
I smiled.
Се смеев.
13:04
I leaned in."
Се навалив.“
13:05
When we tap into our passion,
Кога продираме во нашите страсти,
13:07
we give ourselves the courage,
in our own eyes, to speak up,
си даваме храброст, во сопствените очи,
да прозбориме
13:09
but we also get the permission
from others to speak up.
но исто добиваме дозвола
од другите да прозбориме.
13:12
Tapping into our passion even works
when we come across as too weak.
Продирањето во страстите
успева и кога сме слаби.
13:16
Both men and women get punished
at work when they shed tears.
Мажи и жени се осудуваат кога плачат
на работно место.
13:22
But Lizzie Wolf has shown that when
we frame our strong emotions as passion,
Но Лизи Вулф покажа дека,кога ги
прикажуваме силните емоции како страст,
13:27
the condemnation of our crying
disappears for both men and women.
осудата за плачењето ја снемува
и за мажите и за жените.
13:33
I want to end with a few words
from my late father
Сакам да завршам со неколку
збора на мојот покоен татко
13:40
that he spoke at my twin
brother's wedding.
кои ги кажа на свадбата на мојот брат.
13:44
Here's a picture of us.
Ова е слика од нас.
13:46
My dad was a psychologist like me,
Татко ми беше психолог, како мене,
13:49
but his real love and his real
passion was cinema,
но неговата вистинска љубов
и стаст беше филмот,
13:51
like my brother.
како брат ми.
13:55
And so he wrote a speech
for my brother's wedding
Татко ми напиша говор за
свадбата на брат ми
13:56
about the roles we play
in the human comedy.
за улогите кои ги играме
во човечката комедија.
13:59
And he said, "The lighter your touch,
„Колку понежно допираш“-рече,
14:02
the better you become at improving
and enriching your performance.
“толку си подобар во збогатувањето
на претставата.
14:04
Those who embrace their roles
and work to improve their performance
Оние кои ги прегрнуваат улогите
и се трудат да се подобрат,
14:09
grow, change and expand the self.
растат, се менуваат
и го прошируваат своето битие.
14:14
Play it well,
Играјте добро,
14:17
and your days will be mostly joyful."
и вашите денови ќе бидат најрадосни.“
14:18
What my dad was saying
Она што го велеше татко ми,
14:20
is that we've all been assigned
ranges and roles in this world.
е дека сите ние имаме улоги
и домени во овој живот.
14:22
But he was also saying
the essence of this talk:
Но,тој исто ја кажа и суштината
на неговиот говор:
14:27
those roles and ranges are constantly
expanding and evolving.
тие улоги и домени постојано
се прошируваат и еволуираат.
14:31
So when a scene calls for it,
Кога сцената го бара тоа,
14:36
be a ferocious mama bear
бидете жестока мајка-мечка
14:39
and a humble advice seeker.
и понизен трагач по совет.
14:41
Have excellent evidence and strong allies.
Имајте одлични докази и силни сојузници.
14:43
Be a passionate perspective taker.
Бидете страствен завземач на перспективи.
14:47
And if you use those tools --
Ако ги употребите овие алатки--
14:50
and each and every one of you
can use these tools --
а секој од вас може да ги употреби тие алатки,
14:52
you will expand your range
of acceptable behavior,
ќе го проширите својот домен
на прифатено однесување
14:56
and your days will be mostly joyful.
и вашите денови ќе бидат најрадосни.
14:59
Thank you.
Благодарам!
15:04
(Applause)
(Аплауз)
15:05

▲Back to top

About the speaker:

Adam Galinsky - Social psychologist
Adam Galinsky teaches people all over the world how to inspire others, speak up effectively, lead teams and negotiate successfully.

Why you should listen

Adam Galinsky is currently the chair of the management division at Columbia Business School. He co-authored the critically acclaimed and best-selling book, Friend & Foe, which distills his two decades of research on leadership, negotiations, diversity, decision-making and ethics. The New York Times says the book performed "a significant public service" and the Financial Times declared that Friend & Foe "fulfills its promise of handing the reader tools to be a better friend and a more formidable foe."

Galinsky has received numerous national and international awards for his teaching and research. He is only the second psychologist to ever to receive the two most important mid-career Awards in Social Psychology. In 2015, he was named one of the top 50 Thinkers on Talent by Thinkers50. In recognition of the quality of his teaching and research, he was selected as one of the World's 50 Best B-School Professors by Poets and Quants (2012). 

Galinsky has consulted with and conducted executive workshops for clients across the globe, including Fortune 100 firms, non-profits and local and national governments. He has served as a legal expert in multiple defamation lawsuits, including a trial where he was the sole expert witness for a plaintiff awarded $37 million in damages. 

Outside of his professional life, Galinsky is the associate producer on four award-winning documentaries, including Horns and Halos and Battle for Brooklyn, which were both short-listed for Best Documentary at the Academy Awards.

More profile about the speaker
Adam Galinsky | Speaker | TED.com